Iniciatíva za vymazaných rodičov. Príbeh začal pred súdnym pojednávaním

Bratislava 11. novembra 2019 (HSP/Foto:Beáta Janočková)

 

Beáta Janočková je matka, ktorá je už 14 mesiacov bez kontaktu so svojim synom. Súd zveril ich maloleté dieťa do starostlivosti jej ex partnera, ktorý jej neumožňuje žiaden styk so synom. Je ale rozhodnutá nevzdať sa, bojovať a pomáhať aj ostatným vymazaným rodičom prostredníctvom Iniciatívy za vymazaných rodičov . Položili sme preto tejto žene – matke, ktorá nedávno vstúpila do politiky a dnes je podpredsedníčkou strany Socialist.sk Eduarda Chmelára, niekoľko otázok

Na snímke Beáta Janočková

Prečo ste sa rozhodli založiť Iniciatívu za vymazaných rodičov?

Iniciatíva vznikla na základe môjho životného príbehu 2 týždne pred súdnym pojednávaním, kde celý môj proces o UPP je od začiatku koordinovaný s vylúčením verejnosti…Práve preto, aby verejnosť bola súčasťou môjho súdneho procesu a kontrolovala jednotlivcov…

 

Koho táto iniciatíva združuje a čo je jej hlavným cieľom?

Táto Iniciatíva združuje rodičov, ktorý sa aj napriek právoplatnému súdnemu rozhodnutiu nemôžu dostať k svojim deťom. Hlavný cieľ je vďaka medializácii šíriť to do povedomia ľudí, lebo spoločnosť, v ktorej žijeme doteraz nebola konfrontovaná s takouto skutočnosťou, že dochádza k úplnému vymazaniu rodičov a ich celých rodín. Fungovanie poručníckej agendy sa nedá zmeniť z večera do rána, tak ako sa nedá odstrániť zlyhanie jednotlivcov, ktorí napáchali nenapraviteľné ujmy na detských životoch. A na záver presadiť legislatívne zmeny, zefektívniť súdy v poručníckej agende a trestnoprávna zodpovednosť za každý zničený detsky život.

Na snímke rodičia z Iniciatívy za vymazaných rodičov

Na vašej stránke som si všimla, že sa k vám pridávajú aj rodičia z Čiech, nesie situáciu u nich a na Slovensku rovnaké prvky?

Áno, moja Iniciatíva ma veľký ohlas aj v Čechách, píše mi veľa rodičov, pracujem na založení rovnakej stránky aj pre Českú republiku. Situácia je tak ako u nás na Slovensku tak aj v Čechách rovnaká, rodičia sa nemôžu dostať k vlastným deťom, čo máme odlišné je legislatíva.

 

V čom vidíte najväčší problém v dnešnom súdnom systéme pri prideľovaní detí do osobnej starostlivosti rodiča?

Korupcia. Legislatíva. Konflikt záujmov. Konexie.

 

Ako hodnotíte, aj na základe vlastných skúseností, spoluprácu organizácii a úradov, ako je napríklad úrad ombudsmanky a úrad komisára pre deti, s rodičmi v prípadoch, že im je na základe súdu zakázané stretávať sa s vlastným dieťaťom?

Na Slovensku otvorene existujú prepojenia súdov, súdnych znalcov, psychológov a advokátov, ktorý nekonajú v záujme detí. Rozmohol sa biznis s deťmi. V prípade, keď sa zrazu rodič ocitne v súdnom spore o dieťa, môže sa obrátiť len na verejnú ochrankyňu práv, ktorá môže v rámci svojich právomocí zasahovať najčastejšie do prieťahov v konaní, a úrad komisára pre deti, kde som po mojej osobnej skúsenosti presvedčená, že úrad komisára pre deti si absolútne neplní povinnosti na ktoré bol zriadený a nekoná v záujme detí.

 

Čo najdôležitejšie sa musí zmeniť, aby k nedochádzalo k prípadom, že jednému z rodičov bude zakázaný styk s vlastným dieťaťom?

Vymazaný rodič neznamená, že mu je zakázaný styk s dieťaťom, je to rodič, ktorý sa aj napriek právoplatnému súdnemu rozhodnutiu nevie dostať k vlastnému dieťaťu. Sudcovia majú používať §25 ods. 4 o zmene osobnej starostlivosti a trestnoprávny postih rodiča, ktorý opakovane a zámerne neumožňuje styk s maloletým dieťaťom.

 

Prečo podľa Vás niektorí nechápu, že pri výchove dieťaťa sú potrební obaja rodičia?

Všetci chápu, že dieťa potrebuje mamu a otca, avšak prevládajú emócie, pomsta partnerovi, že im nevyšiel vzťah, pričom zabúdajú, že dieťa za nič nemôže a keď skončili ako partneri, tak musia pokračovať ako rodičia.

 

Čo hovoria v prípade Beáty Janočkovej zákony:

Podľa § 28 ods. 2 zákona o rodine majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

Podľa § 28 ods. 2 zákona o rodine sú jej dlhodobo odopierané rodičovské práva a povinnosti otcom ich syna, Okresným súdom BA III. a UPSVAROM.

V zmysle § 28 ods. 3 zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinnosti obmedzený alebo pozastavený.

V zmysle § 28 ods. 3 zákona o rodine oznamuje, že žije, jej tvár je verejne známa, má spôsobilosť na právne úkony a nebola pozbavená rodičovských práv ani povinností.

Z ustanovenia § 35 Zákona o rodine vyplýva, že obaja rodičia dieťaťa spoločne rozhodujú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinnosti najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie.

Z ustanovenia § 35 Zákona o rodine vyplýva, že obaja rodičia dieťaťa spoločne rozhodujú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv ja vyhlasujem, že od 13.9.2017 kedy bol náš syn dočasne zverený otcovi dieťaťa nerozhodujem absolútne o zdraví, vzdelaní, živote nášho maloletého syna.

 

Výzva Iniciatívy za vymazaných rodičov predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu:

Vážený pán predseda vlády Peter Pellegrini, dovoľujem si Vás týmto vyzvať v mene vymazaných rodičov a v mene našich detí, v čase, kedy Slovensko traumatizujú únosy detí či už na území SR, alebo medzinárodné únosy detí, samovraždy detí, samovraždy rodičov, ktorí sa nevedia dostať k svojim deťom, traumy, ktoré musia dennodenne zažívať naše deti, kde dlhodobo dochádza k mnohým porušeniam ľudských práv, spravodlivého súdneho procesu a ústavných práv si Vás touto cestou dovoľujem vyzvať ako predsedu vlády SR o súčinnosť vlády SR. My rodičia žiadame, aby bolo zvolané mimoriadne zasadnutie zástupcov v poručníckej agende, ktorí by ako prví mali podporiť samo očistný mechanizmus.

Poručnícka agenda ako aj momentálna situácia v justícii na Slovensku spolu veľmi úzko súvisia a vykazujú rovnaké korupčné správanie sudcov a advokátov, preto sú nevyhnuté okamžité systémové zmeny v čo najkratšom možnom čase, tak ako ste iniciovali systémové zmeny v slovenskej justícii. Žiadame o prinavrátenie dôvery nás rodičov, ale aj detí v spravodlivosť a v právny štát, ktorý dokáže zabezpečiť svojim občanom právo na pokojný rodinný život. Od septembra 2019 nám bol prisľúbený termín stretnutia u pána ministra spravodlivosti Mgr. Gábora Gála, ktorý má kompetencie na zmeny v poručníckej agende, avšak do dnešného dňa pán minister neprejavil záujem o stretnutie a teda ani snahu o vyriešenie tejto pre nás rodičov a naše deti neúnosnej situácie.

„Slovenská republika je právny štát, v ktorom má mať občan právnu istotu, zaručený spravodlivý proces garantovaný Ústavou SR“. Opak je pravdou.

Posledné dni nám ukázali, v akom zlom stave je slovenské súdnictvo, ako je prepletené korupciou, ako je možné, aby si tí, čo majú peniaze a/alebo moc „kúpili“ rozhodnutia slovenských súdov. Žiaľ táto korupcia sa netýka len majetkových sporov, ale objavuje sa aj v poručenskej agende a ubližuje tým najnevinnejším – našim deťom. Okrem korupcie sa v poručenskej agende objavuje aj veľa ďalších problémov, dovolím si pomenovať aspoň niektoré z nich – žiadne alebo príliš dlhé lehoty pri rozhodovaní o deťoch, čoho následkom sú niekoľkoročné súdne spory o deti a vydržané deti, ďalej preťaženosť súdov, ÚPSVaR a prokuratúry. Počet znalcov klesá a lehoty na vypracovanie znaleckých posudkov sú neúmerne dlhé a znalecké posudky sú častokrát priestorom pre korupciu toho rodiča, ktorý má lepšie finančné možnosti. Narastá počet rozvodov a komplikovaných rodinných súdnych sporov. Právni zástupcovia v rodinných sporoch využívajú rovnaké vzorce a medzery v legislatíve, aby dosiahli svoje – obrať druhého rodiča o dieťa. V poručenskej agende je nevyhnutná čo najrýchlejšia a najúčinnejšia spolupráca všetkých zložiek tohto systému, ktorá v súčasnosti nefunguje.

Táto výzva vznikla ako reakcia na očistné procesy, ktoré boli spustené v slovenskom súdnictve, ktoré je poznačené vážnymi podozreniami zo spáchania trestných činov a iných protiprávnych skutkov sudcami, prokurátormi a inými štátnymi pracovníkmi.

Aj poručnícka agenda je dlhodobo kritizovaná za nesprávne, v niektorých prípadoch aj nezákonné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých detí. Existuje obrovské množstvo prípadov, kde prakticky jeden z rodičov bol úplne vymazaný zo života svojich detí bez toho, aby existoval na to akýkoľvek dôvod. Je evidentné, že v súčasnej dobe na Slovensku pôsobia skupiny, ktoré si z poručníckej agendy vytvorili veľmi výhodný biznis s deťmi. Za uplynulé roky bolo spracovaných aj množstvo podnetov o tom ako je možné legálne s posvätením súdu ukradnúť dieťa jednému z rodičov avšak ani po niekoľkých rokoch sa situácia na súdoch vôbec nemení, práve naopak, situácia sa zhoršuje.

Je neakceptovateľné, aby otvorene existovali prepojenia súdov, súdnych znalcov a advokátov, ktorí naťahujú a manipulujú súdne konania len za účelom tzv. vydržania dieťaťa, čo je v praxi najbežnejší spôsob ako zdĺhavé procesy na súdoch oberú dieťa o druhého rodiča a aby pritom nikto za to nebol postihnuteľný.

Je neakceptovateľné, že aj existujúce právoplatné súdne rozhodnutie je nevymožiteľné a súdy odmietajú urobiť kroky, ktoré sú potrebné na to aby zabezpečili právny stav. V praxi to vyzerá tak, že prejdú celé mesiace až roky kým súd vôbec pošle výzvu na dobrovoľné plnenie úradného rozhodnutia, prípadne uloží pokutu povinnému rodičovi. Zároveň svojou nečinnosťou súdy bránia aj v trestnoprávnej zodpovednosti povinného rodiča. Úloha sudcu je brániť a presadzovať zákon a spravodlivosť, byť sudcom je poslanie.

Preto my – Vymazaní rodičia požadujeme:

– vytvorenie špeciálnej komisie zriadenej Súdnou radou, ktorá preskúma sporné rozhodnutia sudcov

– v prípade, že komisia zistí pochybenia, požadujeme začať voči sudcovi nielen disciplinárne konanie, ale umožniť aj jeho trestnoprávne stíhanie. Zločin proti dieťaťu je jeden z najvážnejších zločinov v spoločnosti

– nastaviť procesy v poručníckej agende tak, aby bola zabezpečená rovnosť strán a reálne sa chránili práva dieťaťa

– bezpodmienečne zabezpečiť vymožiteľnosť práva pri právoplatných rozhodnutiach v rámci poručníckej agendy

– zefektívniť systém tak, aby rozhodnutia súdov v poručníckej agende boli ukončené do 6 mesiacov, ako tomu bolo predtým, je neprípustné aby rozhodovanie trvalo mesiace, až roky,

– zefektívniť systém tak, aby jednotlivé zložky poručenskej agendy vzájomne spolupracovali a informovali sa,

– prijať opatrenia, aby nebolo možné umelo naťahovať konania právnym zástupcom jednej zo strán formou neustálych jednoznačne zavádzajúcich podaní. Je nutné takéto konanie prinajmenšom potrestať pokutou a právneho zástupcu vylúčiť zo Slovenskej advokátskej komory.

– prijať opatrenia, aby zúčastnené štátne orgány a inštitúcie boli dostatočne personálne a odborne vybavené na to, aby vedeli rýchlo a efektívne konať v záujme dieťaťa.

Beáta Janočková, ktorá túto výzvu v mene iniciatívy zaslala piatok 8. novembra, si myslí, že nie je nutné organizovať petíciu, nakoľko Iniciatíva za vymazaných rodičov má od vzniku za 5 mesiacov existencie 11 952 podporovateľov, čo nahrádza petíciu a preto ako iniciatíva žiadajú o okamžitú súčinnosť vlády a štátnych orgánov a prinavrátenie dôvery v právny štát a zabezpečenie práva na pokojný rodinný život pre deti.

Tatiana Stará

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Prezidentka podmienečne udelila milosť matke ťažko chorého dieťaťa

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila individuálnu milosť 47-ročnej žene, ktorá bola súdom právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve…

Minister zdravotníctva Krajčí potvrdil pozitívne trendy vo vývoji epidemickej situácie. „Budeme uvoľňovať opatrenia“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Pozitívne trendy vo vývoji pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako ďalej uviedol minister, situácia sa postupne zlepšuje, pričom to nie je také výrazné z dôvodu prítomnosti nového variantu koronavírusu. Postupne bude…

Matovič komentoval tlačenice kvôli respirátorom. Tomáš a Belousovová ho nazvali „cynikom“ a „arogantným hovädom“. Premiérova sestra: Mnohí rátajú doslova každý cent, hovorila som ti to už dávno

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Dano Veselský)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa v piatok v krátkom statuse na sociálnej sieti vyjadril k správam médií o tlačeniciach v supermarketoch kvôli ochranným respirátorom Opozičný poslanec Erik Tomáš z Hlasu-SD preto nazval premiéra Matoviča "cynikom", ktorý sa podľa neho…

Rezort obrany začal rokovania s Izraelom o obstaraní nových radarov

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa dnes spojil s izraelským ministrom obrany Benjaminom Gantzom, aby spoločne naštartovali procesy potrebné k obstaraniu nových 3D rádiolokátorov pre Ozbrojené sily SR (OS SR). Ministerstvo obrany SR (MO SR) o tom informovalo vo svojom profile na sociálnej…

Kotleba reaguje na rozhodnutie Uhríka, Mazureka a Ďuricu nebyť vo vedení strany: „Môžem povedať len jedno“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Predseda strany Kotlebovci - Ľudová straná Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba berie na vedomie rozhodnutie jeho straníckych kolegov nebyť súčasťou predsedníctva strany. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek, Miroslava Suja a Ondreja Ďurica a…

Mesík: „Poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta remdesvirom u nás stojí 2100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii.“ Ak by bol Ivermectin voľne dostupný v lekárňach, dráma by skončila behom niekoľkých dní. Taraba chce o lieku hlasovať v parlamente

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Analytik a lekár Juraj Mesík už niekoľko týždňov upozorňuje na to, že nám kvôli koronavírusu každým dňom pribúda vyšší počet obetí a vláda nerieši ako správne liečiť chorých Mesík sa snaží aj s pomocou petície presadiť legalizovanie lieku Ivermectin, ktorý podľa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť II.

0icon

V internetovom denníku Hlavné správy bola uverejnená správa o zasadaní vlády SR dňa 16.1.2021. Z tejto správy moju pozornosť vzbudilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý okrem iného povedal toto: „Podarilo sa. Zajtra, predpokladám

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Plánuje Honor vo svojich smartfónoch využívať HarmonyOS? Toto prezradil riaditeľ spoločnosti!

0 icon

HarmonyOS je operačný systém vyvíjaný spoločnosťou Huawei, ktorý by mal byť alternatívnym operačným systémom k Androidu. Nie tak dávno Wang Chenglu, vedúci softvérového oddelenia spoločnosti Huawei Consumer Business Software Department uviedol, že tento operačný systém nie je „kópiou“ Androidu. Rovnako dodal, že sankcie zo strany USA neboli dôvodom, prečo sa…

Honor odkryl prvý vlajkový smartfón po odlúčení sa od Huaweiu. Zároveň prezrádza aj stratégiu spoločnosti

0 icon

Ex-dcérska spoločnosť Huaweiu, Honor, pred malými chvíľami odkryla zariadenia Honor View40, prvý vlajkový model spoločnosti. Okrem iného Honor bližšie odkryl aj stratégiu spoločnosti. Goerge Zhao, generálny riaditeľon Honor Diveco Co. Ltd hovorí: „Sme vďační za dlhoročnú podporu našich verných spotrebiteľov a partnerov, ktorí boli po našom boku za posledných sedem…

Android 11: Pre ktoré populárne smartfóny ho môžeme očakávať, a pre ktoré je už dostupným? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Android 11 bol predstavený ešte v septembri minulého roka spoločnosťou Google. Krátko na to, začali prví výrobcovia smartfónov s aktívnym testovaním Androidu na svojich zariadeniach. Okrem iného sa objavili, ako oficiálne, tak aj neoficiálne zoznamy smartfónov, ktoré budú aktualizovanými na aktuálne najnovšiu verziu operačného systému. A to aj jeden z…

Armádny Magazín

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali