Hrdlička: Hodnotovo by som sa aj na pôde EP orientoval na človeka

Bratislava 10. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

 

Orientácia na človeka a snaha o jeho dôstojný a spravodlivý život sú hodnotovo blízke lídrovi kandidátky Komunistickej strany Slovenska (KSS) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Jozefovi Hrdličkovi. Zaujíma ho aj environmentálna problematika. V rozhovore pre TASR však povedal, že členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je v mnohých oblastiach prínosom, no vidí aj nevýhody. Aby mohol toto členstvo hodnotiť pozitívnejšie, musí podľa Hrdličku prejsť Únia ešte veľký kus cesty

Na snímke Jozef Hrdlička (KSS)

V čom môže EP pomôcť Slovensku?

EP zohráva významnú úlohu pri tvorbe európskej legislatívy a politiky, no jeho význam v tomto nepreceňujme. Naši občania si nie celkom dobre uvedomujú, že v značnej miere legislatívu aj výkon politiky EÚ ovplyvňujú aj iné orgány, ako je napríklad Európska komisia (EK), ktoré nikto nevolil. Ide o jednotlivcov, ktorí sú nominovaní podľa záujmov rôznych skupín. V tejto súvislosti je podľa môjho názoru treba hľadať mechanizmy na posilnenie demokratických princípov v štruktúre samotnej Únie, a teda aj posilnenie právomoci v priamych voľbách kreovaného parlamentu.
EP by mal byť inštitúciou vytvárajúcou také legislatívne podmienky, ktoré by umožnili napĺňanie záujmov bežných občanov Európy. Je jedno, z ktorého členského štátu títo občania sú. Skrátka, tieto opatrenia by mali smerovať k rastu životnej úrovne občanov, k vyrovnávaniu rozdielov v jednotlivých krajinách, k rastu vzdelanosti, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a k dôstojnému životu všetkých. To by bola priama a významná pomoc aj pre Slovensko. EP nemá slúžiť hŕstke oligarchov, ale všetkým občanom Európy. Zároveň som toho názoru, že rozhodovanie o zvrchovaných záležitostiach jednotlivých národných krajín musí zostať v rukách národných parlamentov.

 

Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?

V centre pozornosti nás komunistov vždy bol a aj je človek a snaha o jeho dôstojný a spravodlivý život. Táto hodnotová orientácia by aj na pôde EP bola dominantná. Mne osobne je blízka aj zahraničná politika, a taktiež environmentálna politika. Čo sa týka otázok medzinárodnej politiky, určite by som sa zasadzoval za politiku EÚ, zbavenú neokoloniálnych predstáv, závislosti a lokajstva od USA, a taktiež zbavenú aktuálne živenej rusofóbie. Rovnako tak by som sa venoval odhaľovaniu zločineckej podstaty NATO, ktorej je väčšina krajín EÚ členom. Podporoval by som všetky tendencie, smerujúce k serióznej a vyváženej spolupráci so všetkými krajinami, ktoré by mali o takúto spoluprácu záujem. Spomenul som aj oblasť environmentálnej politiky, ktorá sa stáva dominantnou. Považujem za nevyhnutné, aby EÚ, ale aj celé medzinárodne spoločenstvo zodpovedne pristúpilo k riešeniu klimatických zmien, k ochrane životného prostredia, k ochrane biologickej rozmanitosti Európy a, samozrejme, k podpore produkovania energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Potrebuje EÚ reformu?

Myšlienka zjednocujúcej sa a spolupracujúcej mierovej Európy je nepochybne príťažlivá a potrebná. No myslím si, že súčasná EÚ sa vzďaľuje od svojho pôvodného hodnotového obsahu. Ak má „prežiť“, musí prejsť zásadnou reformou. Som presvedčený, že EÚ má byť v reálnej podobe Európou rovnoprávnych a suverénnych štátov a národov, ktorých spolupráca a partnerstvo je založené na vzájomne výhodnej spolupráci. Dnes to tak nefunguje. Uplatňujú sa princípy rovných a rovnejších, používa sa systém rôznych priamych či nepriamych donucovacích mechanizmov voči „neposlušným“ krajinám. V tomto zmysle je reforma nevyhnutná. Som zásadne proti diktátu EÚ vo vzťahu k jednotlivým národným krajinám. To sa nikdy nesmie stať. V takom prípade by to nebola EÚ slobodných národov, ale inštitúcia zotročujúca národy Európy.

A na rovinu musím dodať: Ak sa EÚ stane spoločenstvom slúžiacim prospechu občanov jej krajín, ak bude zabezpečovať skutočne výhodnú vzájomnú spoluprácu medzi krajinami, ak sa nebude zneužívať na bohatnutie bohatých a ohlupovanie ostatných občanov, ak nebudú platiť dvojité metre v hodnotení a posudzovaní postupu niektorých krajín, ktoré sa postavia svojvôli orgánov EÚ, nech Slovensko ostane jej členom a nech sa podieľa na rozvoji takéhoto spoločenstva. Ak sa však EÚ bude stále viac starať len o „svoju smotánku“ a o to, aby táto žala úrodu z tohto európskeho spoločenstva, uvažujme, či nie je lepšie nasledovať Veľkú Britániu.

 

Ste za užšiu integráciu členských krajín? Mala by SR patriť do jadra Únie?

Priznám sa, že tieto pojmy „užšia integrácia“ či „jadro Únie“, a to aj s ich obsahom, považujem za nezmyselné. Opäť to potvrdzuje už spomenuté „rovný a rovnejší“. Myslím si, že toto nie je cesta a ešte raz opakujem, ak má mať EÚ budúcnosť, musí byť konštituovaná na princípe vzájomnej rovnosti, rešpektovaní národných, kultúrnych či historických tradícií všetkých jej členov. V tejto súvislosti si treba zodpovedať aj na viaceré zásadné otázky: Komu má slúžiť európska integrácia, a teda EÚ? Má slúžiť tým najväčším a najsilnejším členským štátom, alebo všetkým? Má slúžiť ekonomickým elitám, nadnárodným korporáciám a bankám, alebo bežným občanom Únie? Podľa odpovedí na tieto a ďalšie otázky môžeme definovať podstatu budúcej integrácie. Miesto Slovenska momentálne vidím aj v serióznej komunikácií a spolupráci s krajinami Vyšehradskej štvorky.

 

Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP a ako by sa to dalo zmeniť?

Občan musí cítiť, že EÚ je tu pre neho, a nie pre nadnárodné korporácie a nadnárodný kapitál. Momentálne nie je dôvod, aby si to aj naši spoluobčania mysleli a aby to cítili. Myslím si, že toto je hlavný dôvod toho, prečo nejavia záujem o politiku EÚ, a teda ani o eurovoľby. Nízka účasť voličov vo voľbách do EP je aj výsledkom doterajšej práce europoslancov. Ľudia vidia, že pravicovo orientovaným poslancom nezáleží na občanoch, ale že do EP kandidujú len zo svojich zištných dôvodov a že po zvolení problémy radových Slovákov a Slovenska samotného pre nich ostávajú ukradnuté. Bol by zaujímavý odpočet hlasovania slovenských poslancov v EP. Zaujímavé by bolo porovnanie, koľkokrát hlasovali za opatrenia, ktoré boli svojím obsahom zamerané v prospech Slovenska a koľkokrát hlasovali v rozpore so záujmami Slovenska.

Zmeniť sa to dá predovšetkým zásadnou zmenou politiky EÚ v zmysle toho, čo som už uviedol. My komunisti kandidujeme do EP preto, aby sme vytvorili možnosti na realizáciu životných potrieb občanov Slovenska, aby sme tlmočili ich postoje, a to tak v oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, národnej kultúry, ekonomiky či v oblasti zahraničnej politiky. Nikdy nezabudnem na to, že Slováci patria do veľkej skupiny slovanských národov, sú jej neoddeliteľnou súčasťou a chcú spoločne s nimi žiť v sociálne spravodlivej Európe.

 

Čo priniesla EÚ občanom ako pozitívum?

Nepochybne naše členstvo v EÚ bolo prínosom pre bezproblémové cestovanie po jej členských štátoch, prispelo k rozvoju kultúry, vedy či vzdelávania. Bolo prínosným aj pre rozvoj ekonomických vzťahov. Nekritickí prívrženci EÚ spravidla preceňujú údaje, čo všetko sme získali vďaka členstvu v EÚ a uvádzajú hlavne sumy financií, ktoré sme mohli čerpať z európskych fondov na rôzne programy či investície. Nepopieram niektoré výhody plynúce z čerpania fondov. Zároveň však dôrazne pripomínam, že veľa ľudí okolo nás komunistov kritizuje korupciu a korupčné správanie sa tých, ktorí sa na danom poli, teda v oblasti európskych fondov pohybujú. Zneužívanie slúži hlavne na osobné obohacovanie sa jednotlivcov a niektorých skupín. Tiež považujem za potrebné pripomenúť, že čerpanie prostriedkov z EÚ nie je až takým zázrakom a prínosom pre Slovensko, ako by sa zdalo. Dnes sa pri každom významnejšom, ale aj bezvýznamnejšom objekte umiestňuje výrazne označenie, že tento objekt bol zrealizovaný s prispením EÚ.

Uvedomujú si dnes občania, že ešte stále je v našej republike viac a veľkolepejších a významnejších objektov, kde by sme mohli napísať, že boli zrealizované bez prispenia EÚ? Teda, v období socializmu, keď sa stavalo a vytváralo s cieľom prospechu pre občanov, a nie pre to, aby objekt slúžil biznisu a ďalšiemu zisku. Čo dnes nie je možné povedať, dokonca ani pri turistických či iných projektoch. Uviesť by sme mohli sídliská pre desaťtisíce a státisíce ľudí, školy, jasle, nemocnice, závody v nedostatočne rozvinutých regiónoch, kultúrne objekty, športové štadióny, telocvične a podobne. V kontexte uvedeného by bolo zaujímavé vypočítať jednoduchý matematický príklad: spočítať vývoz ziskov zahraničných podnikov zo Slovenska + vývoz dividend + odvody Slovenska do EÚ a porovnať to s výškou prostriedkov, ktoré Slovensko z EÚ dostáva. Výsledok by určite bol zaujímavý a naznačil by aj odpoveď na otázku.

Aj keď otázka je smerovaná na pozitíva nášho členstva v EÚ, nedá mi nespomenúť aj negatíva. Medzi ne patrí určite negatívny vplyv Únie na naše poľnohospodárstvo, ale aj na iné oblasti ekonomiky a životnej úrovne. Len si porovnajme dotácie do poľnohospodárstva na Slovensku a v západných krajinách EÚ. Alebo kvalitu potravín. Alebo odmeňovanie pracujúcich na Slovensku a v západnej Európe. Paradoxne – jednotná Európa, ale na Slovensku pracovník má často len tretinový plat, ako dostáva za tú istú prácu jeho kolega v Nemecku v tej istej firme. Pripadá mi to tak, ako by tá EÚ nebola pre občanov, ale len pre kapitál a zbohatlíkov.

Zjednodušene povedané, naše členstvo v EÚ bolo a je v mnohých oblastiach prínosom, no na strane druhej musím zdôrazniť, že aj v dôsledku európskej integrácie sme sa stali ekonomicky okupovanou krajinou, odbytišťom nekvalitných potravín a výrobkov a taktiež krajinou s lacnou pracovnou silu. Aby sme mohli naše členstvo v EÚ hodnotiť prevažne pozitívne, musíme ešte prejsť veľký kus cesty, ale to sa musí EÚ svojím charakterom podstatne zmeniť.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Vybraní zamestnávatelia by mali dostať certifikáciu, aby mohli testovať ľudí na COVID-19

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vláda SR sa v piatok na ekonomickom krízovom štábe dohodla s najväčšími zamestnávateľmi, že budú pokračovať v masívnom testovaní Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Minister vysvetlil, že vybraní zamestnávatelia…

Alkohol a baranidlo: Pražskí policajti zasahovali v centre Prahy v tajne otvorenom klube so stovkami hostí

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Pražskí policajti v noci na sobotu obsadili v centre českej metropoly tajne otvorený klub, v ktorom sa napriek pandemickým obmedzeniam zabávali stovky ľudí. Ako uviedol web TV Nova, počas razie zadržali približne 10 ľudí Nelegálna akcia na Anenskej ulici sa začala okolo 22:00, záujemcovia…

Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Systém výučby by sa podľa…

Ferenčák: Český recept pre slovenské školy – časté vetranie a nosenie rúšok

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto: Pixabay)   Nezaradený opozičný poslanec Ján Ferenčák, ktorý sa pridal k strane Hlas-SD, si myslí, že by sme sa na Slovensku pri opätovnom otváraní škôl mali riadiť český receptom -  časté vetranie a nosenie rúšok Podľa Ferenčáka včerajšie vystúpenie predsedu vlády Igora Matoviča ukazuje, že…

Na Slovensku v piatok stúpol počet nakazených o 1526, pribudlo 27 úmrtí. Miera pozitivity dosiahl 15,4%

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku v piatok (27.11.) pribudlo 1526 nakazených novým koronavírusom, vykonalo sa 9892 testov. Pribudlo 27 úmrtí. Miera pozitivity dosiahl 15,4% Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 2809 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Na Slovensku za uplynulý…

Argentínska prokuratúra vyšetruje Maradonovu smrť: „Už teraz vidíme nezrovnalosti“

0 icon

Buenos Aires 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Massimo Sambucetti)   Argentínska prokuratúra v piatok vyšetrovala okolnosti úmrtia legendárneho futbalistu Diega Maradonu a aj to, či nedošlo k zanedbaniu lekárskej starostlivosti Informovali o tom zdroje z prostredia justície, ktoré citovala tlačová agentúra AFP. "Už teraz vidíme nezrovnalosti," povedal člen úzkej rodiny pre AFP.…

Vláda sa snaží obrať Ústavný súd o jeho základnú právomoc a úplne poprieť právny štát. Dostali by sme sa na úroveň Indie 80-tých rokov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V súčasnosti sa rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní aj o tom, či sa poprie právomoc Ústavného súdu SR rozhodovať o súlade ústavných zákonov s Ústavou SR K uvedenému najskôr poznamenávam, že takýto zásadný návrh mal byť predložený v rámci riadneho pripomienkového konania a…

Bukovszký: Splnomocnenec očakáva po sčítaní obyvateľov rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení výsledkov sčítania obyvateľstva rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny Zo správy o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR vyplýva, že právny rámec…

Blaha: „Výpoveď Moniky Jankovskej je preplesk pre slovenských novinárov“. Má sa v nej spomínať aj nátlak vyvíjaný „siskármi a niekým z americkej ambasády“ v kauze zmenky

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Tohtotýždňové priznanie bývalej sudkyne a nominantky Smeru-SD Moniky Jankovskej najmä vo veci korupcie v súdnictve sprevádzal zaujímavý a netradičný jav. Takmer všetky slovenské médiá mali k dispozícii časť zápisnice o jej výsluchu expresne rýchlo a vo veci, v ktorej zatiaľ prebieha neverejné prípravné…

Šéf poľského Senátu varoval vládu, aby sa prestala vyhrážať vetovaním rozpočtu EÚ: Naším najhlbším záujmom je suverénne, zákony dodržiavajúce Poľsko v jadre jednotnej Európy

0 icon

Varšava 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Predseda poľského Senátu Tomasz Grodzki v piatok vyzval vládu, aby sa prestala vyhrážať vetovaním rozpočtu Európskej únie, a varoval, že by to mohlo viesť k odchodu Poľska z EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra AFP V mimoriadne nezvyčajnom prejave, ktorý priniesli všetky hlavné poľské…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

Pavel Pakoš

Adventné deviácie

0icon

Hoci nám Pán Ježiš zdôraznil, aby sme strážili jeho prikázanie o vzájomnej láske s oveľa väčším dôrazom než iné jeho rady, my sme to pochopili úplne svojsky. Miesto nenávidenia hriechu a milovania hriešnika ho čakáme tak, že hriešnikov nenávidíme a svoje hriechy  čušania, neriešenia problému, ignorovania, odpisovania a hádzania sa…

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Ako môžete skontrolovať, či váš Android smartfón má aktívne RCS správy? A čo to vlastne je?

0 icon

Spoločnosť Google len niekoľko dní dozadu informovala verejnosť, že sprístupňuje nový štandard SMS správ naprieč celý svetom. Ide o takzvané RCS správe, ktoré sú dostupnými prostredníctvom aplikácie Správy. V našom regióne boli mimochodom dostupnými už aj predtým. Čo sú to RCS správy? RCS je skratkou pre „Rich Communication Services“, teda bohatšie…

Samsung ukazuje, ako by mohli v budúcnosti vyzerať skladateľné smartfóny. Páčia sa vám predstavy spoločnosti?

0 icon

Približne 3 až 4 roky dozadu si mnohí z nás nevedeli poriadne predstaviť, ako budú vyzerať skladateľné smartfóny vrátane toho, aké bude ich využitie v praxi. Dnes sú na trhu dostupné už viaceré modely tohto typu. Ide napríklad o smartfóny ako Galaxy  Z Fold, Galaxy Z Flip a ďalšie. Mnohé…

„Pomocou umelej inteligencie pomôžeme dronom nájsť stratených ľudí v lesoch“ hovoria autori novej štúdie

0 icon

Trojica výskumníkov z Johannes Kepler University prišla so zaujímavým riešením ako je možné využiť umelú inteligenciu na to, aby vylepšili termálnu kameru za účelom, aby bola schopnou identifikovať stratené osoby v lesoch. Ich práca bola publikovaná v známom žurnály Nautre Machine Intelligence. David Schedl, Indrajit Kurmi a Oliver Bimber v rámci…

„Niektorí americkí politici nás chcú zlikvidovať, a nie napraviť“ hovorí zakladateľ spoločnosti Huawei

0 icon

Hoci to podľa finančných výsledkoch spoločnosti Huawei nevyzerá, že spoločnosť aktuálne prežíva jedno z najťažších období vo svojej histórii, tak opak je pravdou. Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei aktuálne bezmála už 2 roky čelí sankciám zo strany amerických úradov pričom situácia je vypuklou obzvlášť v posledných mesiacoch. Dôvodom je,…

Kolobežka KUGOO KIRIN M4 – maximálka až 45 km/h, dojazd na úrovni 45 km aktuálne za cenu, aká tu ešte nebola

0 icon

S elektrickými kolobežkami sa vo väčších mestách už stretávame na dennej báze. Moderný trend osobnej prepravy naberá na sile a spolu s ním prichádzajú na trh neustále nové modely, ktoré sa snažia nalákať potencionálneho zákazníka na najnovšie technické vychytávky. Veľká časť elektrických kolobežiek na trhu však nespĺňa všetky požiadavky, ktoré od nich…

Armádny Magazín

Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúš

Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

0 icon

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj pr

Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretin

Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Prezident Zeman podporil Česko - Nemeckú zbrojársku kooperáciu

0 icon

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktický

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA