Hrdlička: Hodnotovo by som sa aj na pôde EP orientoval na človeka

Bratislava 10. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

 

Orientácia na človeka a snaha o jeho dôstojný a spravodlivý život sú hodnotovo blízke lídrovi kandidátky Komunistickej strany Slovenska (KSS) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Jozefovi Hrdličkovi. Zaujíma ho aj environmentálna problematika. V rozhovore pre TASR však povedal, že členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) je v mnohých oblastiach prínosom, no vidí aj nevýhody. Aby mohol toto členstvo hodnotiť pozitívnejšie, musí podľa Hrdličku prejsť Únia ešte veľký kus cesty

Na snímke Jozef Hrdlička (KSS)

V čom môže EP pomôcť Slovensku?

EP zohráva významnú úlohu pri tvorbe európskej legislatívy a politiky, no jeho význam v tomto nepreceňujme. Naši občania si nie celkom dobre uvedomujú, že v značnej miere legislatívu aj výkon politiky EÚ ovplyvňujú aj iné orgány, ako je napríklad Európska komisia (EK), ktoré nikto nevolil. Ide o jednotlivcov, ktorí sú nominovaní podľa záujmov rôznych skupín. V tejto súvislosti je podľa môjho názoru treba hľadať mechanizmy na posilnenie demokratických princípov v štruktúre samotnej Únie, a teda aj posilnenie právomoci v priamych voľbách kreovaného parlamentu.
EP by mal byť inštitúciou vytvárajúcou také legislatívne podmienky, ktoré by umožnili napĺňanie záujmov bežných občanov Európy. Je jedno, z ktorého členského štátu títo občania sú. Skrátka, tieto opatrenia by mali smerovať k rastu životnej úrovne občanov, k vyrovnávaniu rozdielov v jednotlivých krajinách, k rastu vzdelanosti, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a k dôstojnému životu všetkých. To by bola priama a významná pomoc aj pre Slovensko. EP nemá slúžiť hŕstke oligarchov, ale všetkým občanom Európy. Zároveň som toho názoru, že rozhodovanie o zvrchovaných záležitostiach jednotlivých národných krajín musí zostať v rukách národných parlamentov.

 

Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?

V centre pozornosti nás komunistov vždy bol a aj je človek a snaha o jeho dôstojný a spravodlivý život. Táto hodnotová orientácia by aj na pôde EP bola dominantná. Mne osobne je blízka aj zahraničná politika, a taktiež environmentálna politika. Čo sa týka otázok medzinárodnej politiky, určite by som sa zasadzoval za politiku EÚ, zbavenú neokoloniálnych predstáv, závislosti a lokajstva od USA, a taktiež zbavenú aktuálne živenej rusofóbie. Rovnako tak by som sa venoval odhaľovaniu zločineckej podstaty NATO, ktorej je väčšina krajín EÚ členom. Podporoval by som všetky tendencie, smerujúce k serióznej a vyváženej spolupráci so všetkými krajinami, ktoré by mali o takúto spoluprácu záujem. Spomenul som aj oblasť environmentálnej politiky, ktorá sa stáva dominantnou. Považujem za nevyhnutné, aby EÚ, ale aj celé medzinárodne spoločenstvo zodpovedne pristúpilo k riešeniu klimatických zmien, k ochrane životného prostredia, k ochrane biologickej rozmanitosti Európy a, samozrejme, k podpore produkovania energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Potrebuje EÚ reformu?

Myšlienka zjednocujúcej sa a spolupracujúcej mierovej Európy je nepochybne príťažlivá a potrebná. No myslím si, že súčasná EÚ sa vzďaľuje od svojho pôvodného hodnotového obsahu. Ak má „prežiť“, musí prejsť zásadnou reformou. Som presvedčený, že EÚ má byť v reálnej podobe Európou rovnoprávnych a suverénnych štátov a národov, ktorých spolupráca a partnerstvo je založené na vzájomne výhodnej spolupráci. Dnes to tak nefunguje. Uplatňujú sa princípy rovných a rovnejších, používa sa systém rôznych priamych či nepriamych donucovacích mechanizmov voči „neposlušným“ krajinám. V tomto zmysle je reforma nevyhnutná. Som zásadne proti diktátu EÚ vo vzťahu k jednotlivým národným krajinám. To sa nikdy nesmie stať. V takom prípade by to nebola EÚ slobodných národov, ale inštitúcia zotročujúca národy Európy.

A na rovinu musím dodať: Ak sa EÚ stane spoločenstvom slúžiacim prospechu občanov jej krajín, ak bude zabezpečovať skutočne výhodnú vzájomnú spoluprácu medzi krajinami, ak sa nebude zneužívať na bohatnutie bohatých a ohlupovanie ostatných občanov, ak nebudú platiť dvojité metre v hodnotení a posudzovaní postupu niektorých krajín, ktoré sa postavia svojvôli orgánov EÚ, nech Slovensko ostane jej členom a nech sa podieľa na rozvoji takéhoto spoločenstva. Ak sa však EÚ bude stále viac starať len o „svoju smotánku“ a o to, aby táto žala úrodu z tohto európskeho spoločenstva, uvažujme, či nie je lepšie nasledovať Veľkú Britániu.

 

Ste za užšiu integráciu členských krajín? Mala by SR patriť do jadra Únie?

Priznám sa, že tieto pojmy „užšia integrácia“ či „jadro Únie“, a to aj s ich obsahom, považujem za nezmyselné. Opäť to potvrdzuje už spomenuté „rovný a rovnejší“. Myslím si, že toto nie je cesta a ešte raz opakujem, ak má mať EÚ budúcnosť, musí byť konštituovaná na princípe vzájomnej rovnosti, rešpektovaní národných, kultúrnych či historických tradícií všetkých jej členov. V tejto súvislosti si treba zodpovedať aj na viaceré zásadné otázky: Komu má slúžiť európska integrácia, a teda EÚ? Má slúžiť tým najväčším a najsilnejším členským štátom, alebo všetkým? Má slúžiť ekonomickým elitám, nadnárodným korporáciám a bankám, alebo bežným občanom Únie? Podľa odpovedí na tieto a ďalšie otázky môžeme definovať podstatu budúcej integrácie. Miesto Slovenska momentálne vidím aj v serióznej komunikácií a spolupráci s krajinami Vyšehradskej štvorky.

 

Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP a ako by sa to dalo zmeniť?

Občan musí cítiť, že EÚ je tu pre neho, a nie pre nadnárodné korporácie a nadnárodný kapitál. Momentálne nie je dôvod, aby si to aj naši spoluobčania mysleli a aby to cítili. Myslím si, že toto je hlavný dôvod toho, prečo nejavia záujem o politiku EÚ, a teda ani o eurovoľby. Nízka účasť voličov vo voľbách do EP je aj výsledkom doterajšej práce europoslancov. Ľudia vidia, že pravicovo orientovaným poslancom nezáleží na občanoch, ale že do EP kandidujú len zo svojich zištných dôvodov a že po zvolení problémy radových Slovákov a Slovenska samotného pre nich ostávajú ukradnuté. Bol by zaujímavý odpočet hlasovania slovenských poslancov v EP. Zaujímavé by bolo porovnanie, koľkokrát hlasovali za opatrenia, ktoré boli svojím obsahom zamerané v prospech Slovenska a koľkokrát hlasovali v rozpore so záujmami Slovenska.

Zmeniť sa to dá predovšetkým zásadnou zmenou politiky EÚ v zmysle toho, čo som už uviedol. My komunisti kandidujeme do EP preto, aby sme vytvorili možnosti na realizáciu životných potrieb občanov Slovenska, aby sme tlmočili ich postoje, a to tak v oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, národnej kultúry, ekonomiky či v oblasti zahraničnej politiky. Nikdy nezabudnem na to, že Slováci patria do veľkej skupiny slovanských národov, sú jej neoddeliteľnou súčasťou a chcú spoločne s nimi žiť v sociálne spravodlivej Európe.

 

Čo priniesla EÚ občanom ako pozitívum?

Nepochybne naše členstvo v EÚ bolo prínosom pre bezproblémové cestovanie po jej členských štátoch, prispelo k rozvoju kultúry, vedy či vzdelávania. Bolo prínosným aj pre rozvoj ekonomických vzťahov. Nekritickí prívrženci EÚ spravidla preceňujú údaje, čo všetko sme získali vďaka členstvu v EÚ a uvádzajú hlavne sumy financií, ktoré sme mohli čerpať z európskych fondov na rôzne programy či investície. Nepopieram niektoré výhody plynúce z čerpania fondov. Zároveň však dôrazne pripomínam, že veľa ľudí okolo nás komunistov kritizuje korupciu a korupčné správanie sa tých, ktorí sa na danom poli, teda v oblasti európskych fondov pohybujú. Zneužívanie slúži hlavne na osobné obohacovanie sa jednotlivcov a niektorých skupín. Tiež považujem za potrebné pripomenúť, že čerpanie prostriedkov z EÚ nie je až takým zázrakom a prínosom pre Slovensko, ako by sa zdalo. Dnes sa pri každom významnejšom, ale aj bezvýznamnejšom objekte umiestňuje výrazne označenie, že tento objekt bol zrealizovaný s prispením EÚ.

Uvedomujú si dnes občania, že ešte stále je v našej republike viac a veľkolepejších a významnejších objektov, kde by sme mohli napísať, že boli zrealizované bez prispenia EÚ? Teda, v období socializmu, keď sa stavalo a vytváralo s cieľom prospechu pre občanov, a nie pre to, aby objekt slúžil biznisu a ďalšiemu zisku. Čo dnes nie je možné povedať, dokonca ani pri turistických či iných projektoch. Uviesť by sme mohli sídliská pre desaťtisíce a státisíce ľudí, školy, jasle, nemocnice, závody v nedostatočne rozvinutých regiónoch, kultúrne objekty, športové štadióny, telocvične a podobne. V kontexte uvedeného by bolo zaujímavé vypočítať jednoduchý matematický príklad: spočítať vývoz ziskov zahraničných podnikov zo Slovenska + vývoz dividend + odvody Slovenska do EÚ a porovnať to s výškou prostriedkov, ktoré Slovensko z EÚ dostáva. Výsledok by určite bol zaujímavý a naznačil by aj odpoveď na otázku.

Aj keď otázka je smerovaná na pozitíva nášho členstva v EÚ, nedá mi nespomenúť aj negatíva. Medzi ne patrí určite negatívny vplyv Únie na naše poľnohospodárstvo, ale aj na iné oblasti ekonomiky a životnej úrovne. Len si porovnajme dotácie do poľnohospodárstva na Slovensku a v západných krajinách EÚ. Alebo kvalitu potravín. Alebo odmeňovanie pracujúcich na Slovensku a v západnej Európe. Paradoxne – jednotná Európa, ale na Slovensku pracovník má často len tretinový plat, ako dostáva za tú istú prácu jeho kolega v Nemecku v tej istej firme. Pripadá mi to tak, ako by tá EÚ nebola pre občanov, ale len pre kapitál a zbohatlíkov.

Zjednodušene povedané, naše členstvo v EÚ bolo a je v mnohých oblastiach prínosom, no na strane druhej musím zdôrazniť, že aj v dôsledku európskej integrácie sme sa stali ekonomicky okupovanou krajinou, odbytišťom nekvalitných potravín a výrobkov a taktiež krajinou s lacnou pracovnou silu. Aby sme mohli naše členstvo v EÚ hodnotiť prevažne pozitívne, musíme ešte prejsť veľký kus cesty, ale to sa musí EÚ svojím charakterom podstatne zmeniť.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva k medializovanému právnemu názoru na povinnosť zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, v postavení národného antidiskriminačného orgánu, reaguje na medializované správy o protizákonnosti povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zamestnávateľovi od 27. januára 2021 Dňa 17. januára 2021 zverejnila Vláda Slovenskej republiky Uznesenie č. 30/2021, ktorým zavádza, modifikuje a…

Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková zo Senca

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepisu na Súkromnej základnej škole v Senci. Okrem ceny od odbornej poroty získala aj Cenu verejnosti. V novej kategórii Učiteľ na diaľku uspel Dávid Králik, učiteľ a spoluzakladateľ školy Felix.…

Od 27. januára bude zakázany vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho testu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od budúcej stredy bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho COVID-19 testu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorá je účinná od 27. januára. „Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských…

Počas rokovania o predĺžení núdzového stavu sa v parlamente strhla potýčka poslancov

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Rokovanie Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok narušila potýčka medzi nezaradeným poslancom Lubomírom Volným a niekoľkými ďalšími poslancami. Bitka sa strhla počas rokovania o predĺžení núdzového stavu po tom, ako Volný hovoril bez rúška, urážal kolegov a napadol podpredsedu Snemovne Tomáša Hanzela z…

Twitter zablokoval účet čínskej ambasády, dôvodom je dehumanizácia ujgurských žien

0 icon

Washington 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Rourke)   Sociálna sieť Twitter zablokovala konto čínskej ambasády vo Washingtone po zverejnení komentára, že ujgurské ženy v provincii Sin-ťiang sú emancipované a prestali byť „strojmi na rodenie detí“. Administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa tento týždeň v rámci jedného z posledných rozhodnutí označila politiku Pekingu…

Maďarsko predbežne schválilo ruskú vakcínu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua)   Maďarsko predbežne schválilo ruskú vakcínu proti koronavírusu. Šéf úradu maďarskej vlády vo štvrtok potvrdil, že zdravotnícke úrady dali zelenú Sputniku V aj britskej očkovacej látke, ktorú vyvinuli firma AstraZeneca a Oxfordská univerzita. Maďarsko je prvá krajina v Európskej únii, ktorá schválila ruskú vakcínu,…

Čepček opäť navrhuje obmedzenie potratov, skončí pre to na koberčeku na klube OĽANO

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Poslanec Martin Čepček (OĽANO) podal opäť do Národnej rady (NR) SR návrh novely, ktorou by sa obmedzil prístup k potratom. Podobný návrh už podával v lete minulého roka. Šéf klubu Michal Šipoš pre TASR uviedol, že ho Čepček o svojom zámere vopred neinformoval…

Do Rady RTVS sa hlási 18 kandidátov, poslanci vyberú troch

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Členovia parlamentného Výboru pre kultúru a médiá vo štvrtok popoludní otvorili obálky s menami kandidátov do Rady RTVS. Do kontrolného orgánu verejnoprávneho médiá sa hlási celkovo 18 kandidátov. Traja z nich po voľbe v parlamente nahradia členov Rady RTVS, ktorým sa končí funkčné…

„Vzbura“ v ĽSNS môže byť nádejou pre národno – konzervatívnu politickú scénu

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein, Milan Kapusta)   ĽSNS sa otriasa v základoch. Po tom, ako sa chcel Marian Kotleba údajne "zabetónovať" na poste predsedu strany, sa "vzbúrili" poprední predstavitelia ĽSNS. Kotlebovej strane reálne hrozí rozpad. To však nemusí znamenať pohromu, ale skôr nádej pre národno-konzervatívnu politickú scénu Na…

Šeliga sa ohradil voči politickým čistkám: Návrh poslancov OĽANO ide proti nášmu programu a našim sľubom. Je aj v rozpore s tým, čo v lete deklaroval premiér

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Potom ako sa viacerí opoziční poslanci vyjadrili kriticky k návrhu z dielne OĽaNO, sa ozval aj koaličný poslanec a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) Šeliga pripomenul, že v polovici minulého roka premiér Igor Matovič usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej odprezentoval nový model…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Béla

Drevený rebriniak

0icon

V posledných rokoch sú mojou veľkou záľubou starožitnosti. Najzaujímavejšie sú pre mňa rôzne starobylé vozy, sane, rebriniaky, krhly a podobne. Drevený rebriniak  Dnes sa starý drevený rebriniak / voz z dávnych čias repatrioval do záhrad, aby sa z neho stal mega plantážnik. Určite upúta pozornosť. Zdobený nádhernými trblietavými kvetmi skrášli záhradu,…

Rastislav Slovák

1 304 268 občanov SR volilo strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska) a teraz všetci občania SR musíme niesť následky tejto ich voľby a musíme znášať to, že šialený psychopat, podvodník a zločinec Matovič je predsedom vlády SR

0icon

Ja neviem čo teraz týchto 1 304 268 občanov SR očakáva, že sa bude diať, keď v takom obrovskom počte volili strany týchto štyroch (Matovič, Kollár, Sulík, Kiska). 1 304 268 občanov SR ich volilo a výsledok je vláda šialeného psychopata podvodníka a zločinca Matoviča. Čo iné aj týchto 1 304…

Robo Bačinský

Krajniak – ty nazývaš iného farizejom? Ako pokus o anekdotu do Roháča dobré...

0icon

,,Megakauza“ Pellegriniho oblek, zodvihol zo stoličky aj dvoch najpoctivejších politikov - Matoviča s Krajniakom. Obaja sa museli okamžite duševne ukojiť na svojich FB stránkach a ukázať prstom na papaláša Pellegriniho. Tentokrát však nie s matkou všetkých argumentov ,,lebo Fico“, ale vynovenou verziou ,,lebo oblek.“

Peter Švec

Záložníci odmietajú slúžiť kolaborantom a cudzím záujmom.

0icon

Kolaborantskému ministrovi pripravovanému a dosadenému cudzími protištátkami sa podarilo za celých 9 mesiacov vlády osloviť 60 záložníkov. Potrebujeme tisícky. Údajných záložníkov, v skutočnosti pozbieral kadetov. Vo svojom diletantstve ani netuší, čo sú to aktívne a pasívne zálohy, čo treba robiť. Vo svojej zapredaneckej kolaborantskej hlave nikdy nepochopí, že výzvy do služby vlasti nemôžu…

Pavel Pakoš

Sedem hlavných hriechov mainstreamu

0icon

Nedávno nám hovorca KBS odporučil, aby sme boli zvýšene opatrní pri sledovaní alternatívnych médií na internete. Keďže tým zhodil snahu stoviek občanov, medzi ktorými pôsobím tiež, mal by som dať ku tomu vyjadreniu objasnenie. Hranica medzi pravdou a lžou sa vôbec nestotožňuje s hranicou medzi hlavným mediálnym prúdom a tzv.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

iPhone zariadenia si držia svoju cenu dlhšie v porovnaní s Android smartfónmi

0 icon

Dlhodobo je známe, že produkty Apple si v porovnaní s konkurenciou držia svoju cenu o niečo dlhšie. Najnovšie dáta z kuchyne spoločnosti BankMyCell, tieto slová potvrdzujú a zároveň poukazuje na to, že cena porovnateľných Android zariadení padá výrazne rýchlejšie, ako je to v prípade iPhone telefónov. Spoločnosť sa konkrétne pozrela…

Americká NASA sa vzdáva! Ani po niekoľkých pokusoch sa im nepodarilo pokoriť marťanskú pôdu

0 icon

V roku 2018 pristála na povrchu Marsu sonda americkej NASA, s názvom InSight. Na palube niesla tepelnú sondu, ktorá čelila viacerým problémom. Sonda sa mala dostať pod povrch Marsu a skúmať tepelné zdroje, ktoré pochádzajú z vnútra planéty. Po pár neúspešných pokusoch sa však vzdáva, píše portál Space.com Hneď po pristátí čelila tepelná sonda…

Ku koncu marca aplikácia Správy od Google prestane na miliónoch Android smartfónoch fungovať

0 icon

Google Messenger, resp. aplikácia Správy od Google, aktuálne patrí medzi najžiadanejšie aplikácie svojho druhu. Dôvodov je viacero funkcií a vlastností. Od prepracované rozhrania, až po podporu viacerých funkcií vrátane RCS štandardu správ. Mnoho používateľov preto hneď po vybalení smartfónu, automaticky inštaluje túto aplikáciu a nastavuje si ju ako predvolenú. Najnovšie…

Pozor! Slovenská pošta hlási, že sa rozmohli falošné e-mailové správy, ktoré odkazujú na zmenu doručenia zásielky

0 icon

Približne týždeň dozadu sme vám priniesli správy o tom, že na e-mailové schránky mnohých Slovákov útočia podvodné správy, ktoré sa tvária ako od Slovenskej pošty. V rámci nich sa písalo, že za účelom doručenie zásielky, je potrebné uhradiť malý poplatok. Nový týždeň, a nová podvodná správa Najnovšie Slovenská pošta hlási ďalší…

Práca snov? Tesla hľadá človeka, ktorý bude na sociálnych sieťach „ochraňovať“ Elona Muska

0 icon

Sociálne siete sú fenoménom, ktorý má dve tváre. Jednou z nich je slušná komunikácia, a druhá je o niečo tvrdšou a konfliktnejšou. A práve s touto druhou tvárou sa chce vysporiadať spoločnosť Tesla v súvislosti so svojim šéfom, Elonom Muskom. Tesla hľadá človeka, ktorý bude „riešiť eskaláciu konfliktov“ Spoločnosť Tesla…

Armádny Magazín

Putin pripúšťa rozsiahlu porážku ozbrojených síl Ukrajiny v prípade vojny na Donbase

0 icon

Ukrajina, 21. január 2021 (AM) - Kyjev sa neodváži ísť do vojenského riešenie „problému Doneckej a Luhanskej republiky, pretože v tomto prípade môže ruský prezident Vladimir Putin dať svojim slovám o strate štátnosti Ukrajiny praktický význam. Píše o tom vedúci kyjevského Centra pre politický výskum a konfliktológiu Michail Pogreb

Donald Trump - 45. odchádzajúci prezident USA vo svojom rozlúčkovom prejave hovoril o vojne

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Text Trumpovej reči na rozlúčku prenikol na internet. V ňom sa šéf Bieleho domu charakteristickým spôsobom pochválil svojimi úspechmi vo funkcii. Odchádzajúci 45. prezident USA sa v ňom chválil aj tým, že na rozdiel od svojich predchodcov nerozpútal ani jednu novú vojnu.   Trump poznamenal, že urobil…

Bell vyhodnotil jedinečnú konfiguráciu bezpilotného nákladného lietadla v Kanade

0 icon

Fort Worth, TX (18. januára 2021) - V kanadských závodoch tímu Bell Innovation v Mirabel v Quebecu sa 11. decembra minulého roku uskutočnil prvý let bezpilotného nákladného prostriedku (Autonomous Pod Transport APT) v spolupráci s ARA Robotics. Táto platforma pracuje s rovnakou architektúrou a pohonným systémom vertikálneho vzletu a pristátia, ale…

Ako USA študovali povojnovú verejnú mienku Nemcov

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) - V čase, keď bol Norimberský tribunál na novoročnej dovolenke, oddelenie informačnej kontroly US Army uskutočňovalo vo svojej okupačnej zóne sociologické prieskumy. Preverovala sa hypotéza: je pravda, že Nemcov málo zaujíma proces nad vojnovými zločincami?   „Chcú nás zbaviť cti“ Prieskum robili v 40-tich mes

Turecko a Azerbajdžan pripravujú spoločné zimné vojenské cvičenie

0 icon

Turecko, 21. január 2021 (AM) - Turecko a Azerbajdžan uskutočnia od 1. do 12. februára v Karse najkomplexnejšie spoločné zimné vojenské cvičenia v poslednej histórii.

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali