Homília arcibiskupa Jána Babjaka pri svätej omši na Národnej púti v Nitre

Nitra 6. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

 

Slávnostnú svätú omšu na Národnej púti k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi včera v Nitre na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Homíliu, ktorú predniesol pri tejto príležitosti, prinášame v plnom znení.

Tisícky veriacich sa 5. júla 2018 v Nitre zišli na Národnej cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári na Svätoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup Ján Babjak (na snímke v popredí)

Excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi, vážení predstavitelia štátnej správy a samosprávy, drahí spolubratia v kňazskej, rehoľnej i diakonskej službe, ctihodné rehoľné sestry, vážení hostia, milí televízni diváci, drahí bratia a sestry!

Zišli sme sa tu v starodávnej Nitre, symbole našej vlasti, kde sa pred vyše tisíc sto rokmi dotkli našej zeme naši vierozvestcovia solúnski bratia sv. Cyril a sv. Metod. Dotkli sa našej zeme nielen nohami, ale predovšetkým s Božím slovom a Božou milosťou. Vtedy vtlačili pečať našim dávnym predkom, Slovanom, lebo im zasiali do sŕdc živú vieru v jedného, trojjediného Boha, a cez nich sme tento dar živej viery prijali aj my, ich potomkovia.

Synovia a dcéry sú hrdé na svojich dobrých rodičov, majú ich v úcte a s láskou na nich spomínajú. Aj my dnes, potomkovia dávnych Slovanov, sme hrdí na našich vierozvestcov, lebo sú našimi otcami vo viere. Kniha Sirachova v prvom čítaní nás inšpiruje slovami: „Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa činov. Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.“

Sv. solúnski bratia vysoko pozdvihli našich predkov tým, že im ohlásili vieru v živého Boha. Dali zmysel ich životu, lebo ich naučili ako majú žiť, aby dosiahli svoj večný cieľ – spásu. Spolu so živou vierou im odovzdali aj kultúru, vytvorili im písmo a tým ich zaradili medzi kultúrne národy.

Dnes si na nich zvlášť spomíname a to najmä preto, lebo cítime, že to s nami nejde dobrým smerom, že nás niekto cudzí chce zviesť z pravej cesty. Preto ich prosíme o príhovor u Nebeského Otca, aby nám aj dnes vzbudil slávnych mužov, ktorí by nás správne viedli cez rôzne úskalia dnešného sveta, aby nám predkladali dobré zákony a stali sa skutočnými vodcami nášho ľudu, nášho národa.

Veru, naša krajina potrebuje znovu počuť pevný hlas a mocný príklad vierozvestcov dneška, ale potrebuje aj zodpovedných vodcov v našej krajine, ktorým by bytostne išlo o náš ľud, pre ktorý by boli ochotní namáhať sa a prinášať aj veľké obety, podľa vzoru sv. solúnskych bratov. Takých duchovných i svetských vodcov potrebuje Slovensko, aby sme nemuseli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať a nanucovať nám neprijateľné zákony, na úsvite tretieho tisícročia.

Bratia a sestry, Slováci, Rusíni, Maďari, a ľudia iných národnosti žijúci na slobodnom Slovensku, zostaňme sami sebou, nedovoľme, aby nám iní nanucovali ako máme žiť, aby nám určovali, aké majú byť naše manželstvá, koľko môžu mať detí, ako a čo sa majú naše deti v škole učiť, komu a čo máme veriť.

Tu by som chcel osloviť zvlášť novinárov a všetkých pracovníkov masmédií. Všetci vieme, že vaša práca je veľmi náročná a dôležitá, uvedomujem si, že je viac poslaním ako zamestnaním. Viete čo je na tejto vašej práci najdôležitejšie? To, aby bola postavená na pravde a nie na polopravde, či na lži. Lebo iba pravda nás vyslobodí. Veď vy nielen informujete široké masy ľudí, ale ich aj formujete.

Vidíme, ako celá naša spoločnosť zatúžila po pravde, po ukrutnej vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A stále to v spoločnosti rezonuje, lebo ich vrah je stále na slobode. Nie, nechceme počúvať rozprávky, mýty, ale chceme poznať pravdu. O to by nám stále malo ísť, áno, iba o pravdu. Verím, že potom by sa také nepravosti nestavali. Naša spoločnosť je citlivá na korupciu, musíme proti nej vytrvalo bojovať. Spoločnosť je citlivá na klientelizmus, na zneužívanie európskych fondov, na rôzne podvody a mafiánske maniere. Slušní ľudia tejto spoločnosti chcú, aby sa tieto veci riešili a vyriešili.

Dnes v evanjeliu počúvame Ježišovo slovo: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. On, ktorý tak mocne zasiahol do života našich vierozvestcov, je ten istý včera, dnes i naveky. Je aj s nami podobne ako bol so sv. Cyrilom a sv. Metodom. Toto je naša nádej, lebo sám Ježiš je živým spojivom medzi našou súčasnosťou a cyrilo-metodskou misiou na našom území.

Božie slovo, ktoré sa číta vo východnom obrade na dnešný sviatok, vystihuje našich vierozvestcov veľmi pravdivo, Ježišovými slovami: „Vy ste svetlo sveta. Mesto vystavené na návrší sa nemôže ukryť… Tak nech svieti Vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli Vaše dobré skutky a oslavovali Vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

A sv. apoštol Pavol v druhom čítaní nás všetkých oslovuje slovami: „Preto vás prosím, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo.“ Pravda nás vedie k šľachetnosti, k dobru, k spravodlivosti, k čestnosti – a vidíme, ako sa zrazu náš národ domáha týchto hodnôt.

Na inom mieste v evanjeliu Ježiš hovorí najprv o sebe: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12) Dnes hovorí na adresu svojich učeníkov – na našu adresu: Vy ste svetlo sveta. Áno, ak žijeme v jednote s Ním, jeho svetlo nás osvecuje. Doslova sa to uskutočňuje vo sviatosti krstu, ktorému vo východnej terminológii hovoríme sväté osvietenie. Toto svetlo k nám priniesli sv. Cyril a Metod, ktorí boli Kristom tak preniknutí, osvietení, že jeho svetlo sa stalo ich svetlom. Vďaka ich misii naši predkovia boli povolaní z tmy do svetla. Akí nerozumní by sme boli, keby sme sa opäť vracali zo svetla do tmy…

Pred 40 rokmi, ešte ako kaplán som sa snažil jedného penitenta usmerniť a vysvetľoval som mu, že nestačí sa vyspovedať z krádeže, ale že to treba aj vrátiť, lebo vec volá po svojom vlastníkovi. A ešte som dodal: Viete, ak si čestne zarobíte a potom si kúpite čo potrebujete, budete mať z toho radosť! A on mi vtedy povedal – prepáčte – takto tvrdo: „Pán kaplán, čo ste hlúpy? U mňa to funguje práve naopak. Ja mám radosť iba z toho, čo ukradnem a nie z toho, čo si za vlastné peniaze kúpim.“

Drahí bratia a sestry, milí televízni diváci. Naši vierozvestcovia boli skutočným svetlom a veľkým prínosom pre našich predkov Slovanov, lebo boli hlásateľmi Pravdy s veľkým P. Priniesli im vieru a kultúru so všetkým čo k tomu patrí. Svojím životom svietili všetkým ľuďom na cestu života tým, že im zvestovali vieru v Ježiša Krista a učili ich podľa tejto viery aj žiť. Formovali ich svedomie a vychovávali ho. A to je veľmi potrebné aj dnes, lebo mnohí ľudia majú svedomie veľmi pokrivené, ba až zdeformované. Veď ako by mohli takto prekrúcať pravdu, ako sa to dnes deje. To, čo bolo morálne, už nie je morálne. To čo bolo nemorálne, už sa stalo morálnym a chcú to vyhlásiť dokonca za normále… Ale nedajme sa pomýliť. To nie my ľudia určujeme čo je morálne a nemorálne, ale Boh, ktorý zapísal a zakódoval toto poznanie do ľudského srdca a do svedomia človeka. Hoci sa hovorí, že 100 krát opakovaná lož sa stane pravdou, nie, nikdy sa pravdou nestane, aj keby ju ľudia odhlasovali v parlamente. Hriech zostane stále hriechom a musíme sa mu vyhýbať a odmietať ho.

Sv. Cyril a sv. Metod našim predkom Slovanom preložili do reči ľudu Sväté písmo, sv. Božskú liturgiu a kňazské modlitby – časoslov. Našich predkov pokresťančili a urobili z nich kultúrny národ, ktorý ako štvrtý v poradí na svete, mohol čítať Božie slovo, Sväté písmo vo svojej reči. Vďaka vierozvestcom sme už v 9. stor. ďaleko predbehli mnohé veľké národy.

Pred rokmi som v Nemecku počul chválu na to, akú starú Bibliu majú Nemci, až 500 ročnú. Usmial som sa a povedal som im: „My Slovania máme Bibliu preloženú do zrozumiteľnej reči už skoro 1.150 rokov.“ Bol to pre nich veľký šok, a musel som im veci s prekladom Svätého písma do rečí našich predkov vysvetľovať.

Ježišove slová: „Tak nech svieti Vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli Vaše dobré skutky a oslavovali Vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ – sa vzťahujú aj na nás. My, kultúrni ľudia, kresťania, alebo aj nekresťania, máme vydávať žiarivé svedectvo, ktoré osloví a osvieti všetkých ľudí dneška, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Konajme s rozumom a kultúrne a tí, ktorí máme vieru, aby sme boli takým príkladom pre celý svet, ako sme boli pred 25. rokmi, pri pokojnom a kultúrnom rozdelení Československa. Dodnes toto pokojné rozdelenie republiky udivuje svet.

Hoci sa dnes mnohí hlásime k odkazu našich vierozvestcov, žiaľ veľmi ľahko sa vraciame späť, do pohanstva, niektorí do pohanstva teoretického, lebo všetko spochybňujú. Väčšina sa vracia do pohanstva praktického, keď na jednej strane sa hlásime k viere, ale na druhej strane žijeme pohoršujúco, ako ľudia bez viery.
Ako keby sme zabudli na výnimočnosť kresťanstva, že sa mu nič na svete nevyrovná. Uvážme si, že my nasledujeme živého Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kým všetci ostatní vyznávači iných náboženstiev nasledujú mŕtvych učiteľov… Či nevidíme ten veľký rozdiel?

Bratia a sestry, milí televízni diváci! Nemôžeme žiť svoju vieru anonymne, nemôžeme žiť svoju vieru skryto, ale máme ju vyznávať jasne a presvedčivo, tak ako sv. Cyril a Metod, tak ako naši blahoslavení mučeníci Pavol Peter Gojdič, Vasiľ Hopko, Metod Dominik Trčka, Zdenka Schelingová, Titus Zeman, alebo aj Anka Kolesarová, ktorá je mučenícka čistoty. Lebo Ježiš povedal: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred mojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“

Ďakujeme dnes našim Otcom viery sv. Cyrilovi a sv. Metodovi za Kristovo svetlo, ktoré prežiarilo životy našich predkov, ale aj nás. Ďakujeme im za živú vieru, ktorá dáva v každej dobe dostatok svetla tým, ktorí ju nosia v srdci a ukazuje im cestu k večnému cieľu – do neba. Lebo viera nás učí, ako máme žiť na tejto zemi a ako máme byť vždy správne zameraní k cieľu. Viera nás učí, ako sa máme všetci usilovať o kvalitný kresťanský život, plný dobrých a záslužných skutkov. Ale predovšetkým viera nás zjednocuje s viničným kmeňom, ktorým je Ten, ktorý zvíťazil nad našou smrťou, Ten, ktorý je cesta, pravda a život, Ten, ktorý je začiatok i koniec, alfa i omega, Ten, ktorý jediný má moc previesť nás zo smrti do života a dať nám večný život. Áno, viera nás spája s Ježišom Kristom, lebo iba v jednote s Ním môžeme konať skutky večného života, žiť vo svetle Pravdy a Lásky.

Pokúsme sa dnes, my biskupi, kňazi, rehoľníci, otcovia, matky, predstavitelia našej krajiny a všetci kresťania uvedomiť si, že Božie slovo, ktoré sa vzťahuje na našich vierozvestcov sa vzťahuje aj na nás. My, ktorí sme z Božej milosti uverili v Krista, sme povolaní ohlasovať Ježiša Krista slovom i svojím životom. Robme to s horlivosťou, vytrvalo, využívajúc čas, dary a milosti, ktorými nás obdaroval Boh. To je úloha každého kresťana.

Ježiš prišiel na svet, a vykonal najväčšie dobro pre človeka, zomrel za nás na kríži a tým zvíťazil nad zlým duchom, vyslobodil nás z područia diabla a vykúpil všetkých ľudí. Ježiš nám dokázal svoju lásku týmto výnimočným spôsobom a neustále nám ju dokazuje nekrvavou obetou na našich oltároch. No napriek tejto jeho láske toľkí ľudia ju stále neprijímajú lebo ju nepochopili a odmietajú Jeho milosti i spásu. Lenže Ježiš je stále jasné svetlo vo tmách tohto sveta a tí, ktorí uverili v Neho, poznajú správnu cestu a nemusia blúdiť na ceste hriechu.

Často sa zamýšľam nad tým, ako sme si i my, kresťania zvykli robiť kompromisy so zlom. Ide o kompromisy, kde sa nemôžeme vyhovárať na to, že ide o nejaké komplikované situácie, v ktorých je veľmi ťažké zorientovať sa. My už robíme kompromisy so zlom aj tam, kde je pravda veľmi jasná, hoci sa ju niektorí snažia zahmliť. Niekedy mám pocit, že je potrebné, aby prišiel niekto medzi nás, ako to dieťa v Andersenovej rozprávke Cisárove nové šaty a zakričal: „Veď je nahý!“ -,…zakričal, aká je pravda. Nazvime veci pravým menom, nehrajme sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadáme do nekultúry, do novodobového pohanstva, ktoré už raz bolo v našej krajine vykorenené cyrilo-metodskou misiou. Spamätajme sa, veď upadáme na morálne dno, ktoré ešte nikoho neurobilo šťastným. Spamätajme sa, kým nie je neskoro. Dnes potrebujeme počuť jasný hlas zo strany nás duchovných, ale i svetských predstaviteľov v našej krajine, hlas, ktorý nám presvedčivo ohlási pravdu.

Nesmie to však byť moralizovanie, že budeme iba poukazovať na všetko zlé, čo sa šíri a usadzuje aj v našich srdciach, čo nekriticky preberáme a stotožňujeme sa s tým. Nestačí iba pomenovať problémy a ľudí žiadať, aby ich odstránili. To by naozaj bolo lacné moralizovanie. Preto Cirkev v každej dobe prichádza najprv s ponukou, ktorá je vždy aktuálnym riešením. Tou ponukou nie je niečo, ale Niekto – živá osoba – Ježiš Kristus a jeho spásonosné dielo. Kristus, ktorého ohlasovali aj sv. Cyril a Metod, Ježiš, ktorý má s každým z nás plán lásky – aby sme mali život, a to naveky.

Cirkev vždy ponúka radostnú zvesť – Božie slovo, ktoré je trvácnejšie ako všetko ostatné, Božie slovo, ktoré má moc aj uskutočniť to, čo ohlasuje. Je však potrebné, aby sme neboli na toto slovo hluchí. Hovorím to predovšetkým na adresu nás kresťanov, lebo naša viera je z počúvania a z ohlasovania Božieho slova. Ale dovolím si to adresovať aj tým, ktorí dostali moc vytvárať a prijímať zákony. Aké čisté svedomie potrebujú mať zákonodarcovia, aby nekonali svojvoľne, podľa svojich predstáv, alebo predstáv niekoho, ale aby rešpektovali hlas svojho svedomia. A ak ide o veriacich ľudí, aby stále znova mali pred očami Božie slovo: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí… Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“ (Sk, 5, 29, 39)

Áno, tu v Nitre sa dotkli našej zeme sv. Cyril a Metod. Dotkli sa jej s Božím slovom a s Božou milosťou. Stále trvá tento ich dotyk Božieho slova a Božej milosti prostredníctvom Kristovej cirkvi, ktorá je stále tu, ani brány pekelné ju nepremôžu. Dotknutí Božím slovom a Božou milosťou hľadajme pravdu a pravda nás vyslobodí. Vyslobodí nás zo všetkého zla a nešťastia. Hľadajme pravdu všetci ľudia, veriaci i neveriaci, politici, novinári i všetci pracovníci masmédií, ľudia kultúry, ale aj všetci ľudia našej drahej vlasti, ktorým záleží na pokojnom a šťastnom živote.

Za naše skutky budeme zodpovední nielen pred Pánom Bohom, ale aj pred generáciami, ktoré prídu po nás. Zachovajme im krásnu a zdravú krajinu, a otcov a matky s čistými srdcami. Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás hriešných! Amen.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Irán vyzýva novú americkú administratívu na zrušenie sankcií

0 icon

Teherán 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hadi Mizban)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedla to agentúra AFP "Administratíva by mala začať bezpodmienečným…

Pri sčítaní ľudu vo Veľkej Británii bude prvýkrát otázka o rodovej identite občanov

0 icon

Londýn 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V dotazníkoch použitých na sčítanie ľudu v Británii sa po prvý raz objaví otázka o rodovej identite. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio o tom v piatok informoval riaditeľ britského štatistického úradu (ONS) Ian Diamond Dotazník bude obsahovať aj otázku o pohlaví, ktoré…

Rezort zdravotníctva vníma avizovaný návrat USA do WHO pozitívne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anja Niedringhaus)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ…

Európski poskytovatelia sociálnych služieb podporujú výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali. Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb…

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Prezidentka podmienečne udelila milosť matke ťažko chorého dieťaťa

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila individuálnu milosť 47-ročnej žene, ktorá bola súdom právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve…

Minister zdravotníctva Krajčí potvrdil pozitívne trendy vo vývoji epidemickej situácie. „Budeme uvoľňovať opatrenia“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Pozitívne trendy vo vývoji pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako ďalej uviedol minister, situácia sa postupne zlepšuje, pričom to nie je také výrazné z dôvodu prítomnosti nového variantu koronavírusu. Postupne bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť II.

0icon

V internetovom denníku Hlavné správy bola uverejnená správa o zasadaní vlády SR dňa 16.1.2021. Z tejto správy moju pozornosť vzbudilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý okrem iného povedal toto: „Podarilo sa. Zajtra, predpokladám

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Ako si môžete natrvalo aktivovať Windows 10 pre váš počítač v roku 2021 len za 13€?

0 icon

Súčasná pandemická situácia mnohých z nás núti aj naďalej pracovať z domu. Hoci mnohí si prácu z pohodlia obývačky pochvaľujú, tak bez adekvátneho softwaru to nie je možné. Či už chcete editovať text, pracovať s Excel súbormi, spracovávať prezentácie a podobne, tak to jednoducho nejde bez adekvátnych aplikácií a programov.…

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Plánuje Honor vo svojich smartfónoch využívať HarmonyOS? Toto prezradil riaditeľ spoločnosti!

0 icon

HarmonyOS je operačný systém vyvíjaný spoločnosťou Huawei, ktorý by mal byť alternatívnym operačným systémom k Androidu. Nie tak dávno Wang Chenglu, vedúci softvérového oddelenia spoločnosti Huawei Consumer Business Software Department uviedol, že tento operačný systém nie je „kópiou“ Androidu. Rovnako dodal, že sankcie zo strany USA neboli dôvodom, prečo sa…

Honor odkryl prvý vlajkový smartfón po odlúčení sa od Huaweiu. Zároveň prezrádza aj stratégiu spoločnosti

0 icon

Ex-dcérska spoločnosť Huaweiu, Honor, pred malými chvíľami odkryla zariadenia Honor View40, prvý vlajkový model spoločnosti. Okrem iného Honor bližšie odkryl aj stratégiu spoločnosti. Goerge Zhao, generálny riaditeľon Honor Diveco Co. Ltd hovorí: „Sme vďační za dlhoročnú podporu našich verných spotrebiteľov a partnerov, ktorí boli po našom boku za posledných sedem…

Armádny Magazín

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali