Fogaš: K Československu sa dalo vrátiť aj po roku 1993, nebol záujem

Bratislava 30. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

V čase prijímania slovenskej ústavy v roku 1992 ešte medzi poslancami Slovenskej národnej rady rezonovala aj myšlienka, že by sa Česká a Slovenská republika v budúcnosti mohli znovu spojiť na základe štátnej zmluvy. „Bola taká idea, že bude spracovaná štátna zmluva, ktorou republiky vytvoria spoločný zväzok akoby nanovo. A bude to fungovať buď na báze konfederácie, alebo federácie, podľa toho, čo sa podarí vyrokovať. Táto predstava bola absolútne nerealistická. Nakoniec vznik Českej a Slovenskej republiky nebránil tomu, aby sme sa k tejto myšlienke vrátili. Ale záujem o to nebol ani na českej strane,“ povedal v diskusii na TABLET.TV jeden z tvorcov textu ústavy, docent Ľubomír Fogaš.

Na snímke Ľubomír Fogaš

Hoci vytvorenie slovenskej ústavy umožňoval už zákon o československej federácii z konca šesťdesiatych rokov, bývalý režim túto myšlienku nikdy nedotiahol do konca. Po Nežnej revolúcii bolo pre zmenu vytvorených až deväť rôznych verzií ústavy. „V minulom režime neumožnili prijatie slovenskej ústavy politické pomery. Keď bol v roku 1968 prijatý zákon o československej federácii, článok 142 v odseku 2 zakotvoval právo oboch republík na prijatie ústav. Dokonca sa predpokladalo, že spolu s prijatím novej ústavy Československej socialistickej republiky, budú prijaté aj obe ústavy,“ vysvetlil Fogaš.

„Napokon sa pre normalizáciu viacero článkov zákona nerealizovalo. Napríklad nebol zriadený ani ústavný súd. Ani tento článok zrejme vtedajšej politickej garnitúre nevyhovoval,“ dodal.

Po revolúcii sa podľa neho začali diskusie súvisiace so štátoprávnym usporiadaním a jedným z pilierov týchto diskusií sa stala práve príprava Ústavy SR. „Krátko po revolúcii vznikla prvá komisia pri Slovenskej národnej rade, viedol ju profesor Plank. Bolo v nej okolo 20 ľudí. Táto práca bola zavŕšená prijatím dokumentu, ktorý bol odovzdaný SNR.

Tento dokument ešte vychádzal z princípov, ktoré boli zakotvené vo federálnej ústave a nepočítal s tým, že budú dve samostatné republiky,“ povedal Fogaš.

Jedným z problémov pri príprave textu ústavy, ktorý napokon Slovenská národná rada prijala, bolo aj to, že nebolo úplne jasné, či bude ústavou samostatnej Slovenskej republiky, alebo súčasti federácie. „Bolo to možné, ale pri rešpektovaní výlučných kompetencií, ktoré patrili československej federácii,“ odpovedal Fogaš na otázku, či bolo možné písať text ústavy tak, aby mohol fungovať pri oboch eventualitách.

„Napríklad aj samotný zákon o československej federácii obsahoval ustanovenie, podľa ktorého je Československo jednotným colným územím. Ak by aj vznikla ústava Českej a ústava Slovenskej republiky, text by nemohol prekročiť rubikon tohto ustanovenia.

Rovnako federálnou záležitosťou bola obrana a mena,“ vysvetlil Fogaš, ktorý bol v čase prijímania ústavy poslancom za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ).

Ak by boli obe ústavy prijaté už skôr, podľa Fogaša by názory ľudí na federáciu zrejme boli iné. „Lebo by občania mali pocit, že federácia bola vystavaná zdola nahor a nie zhora nadol,“ povedal.

„Je zahodno pripomenúť, že po roku 1989 sa začali diskusie o tom, aký ústavný systém má byť na Slovensku a v Česku a aj vo federácii. Začali sa rokovania, ktoré mali za cieľ dohodnúť systém vzťahov medzi oboma republikami. Tieto rokovania boli neúspešné,“ spomenul. „Akási únava z nich bola potom motorom na vypracovávanie rôznych variant Ústavy SR. Existovalo až deväť variánt Ústavy SR, takmer každá strana, okrem Strany demokratickej ľavice, mala vypracovanú svoju predstavu. Ale existoval aj návrh, ktorý vzišiel z rokovaní v Milovách a Častej – Papierničke. Ten bol podnetom na celonárodnú diskusiu, ktorá aj na Slovensku prebehla,“ uviedol.

Aparát Slovenskej národnej rady podľa neho spracoval veľmi kvalitnú správu o výsledku tejto verejnej diskusie. „A niektoré názory v nej vyslovené sa potom stali predmetom našej diskusie pri tvorbe samotného textu ústavy,“ poznamenal Fogaš.

Príprava ústavy prebiehala v mimoriadne hektickom období rokovaní o budúcnosti oboch republík, ako aj federácie. „Nielen pán Klaus, ale aj pán Dlouhý a ďalší predstavitelia českej reprezentácie sa domnievali, že nie je možné povoliť z kompetencií federálnej strechy. Pán Klaus to videl skôr cez ekonomické nástroje a kompetencie a ostatní cez svoju ideologickú prizmu, ktorá bola založená na teórii čechoslovakizmu,“ tvrdí Fogaš.

„V niektorých českých predstaviteľoch táto idea stále žila a boli predstavené aj niektoré návrhy federálnej ústavy, napríklad Československá strana socialistická v tomto období predložila návrh ústavy Spolkovej republiky Československo. Tento návrh kompetenčne nerešpektoval ani to, čo v tom čase už bolo medzi republikami dohodnuté,“ upozornil.

„Istotu vtedy nemal nikto, nikto z nás nevedel, ako sa situácia ďalej vyvinie. Existovali predsa aj vyhlásenia zodpovedných federálnych politikov, ktorí vyhlásili, že na obranu federácie bude použitá armáda. Z toho naskakovala husia koža,“ pripomenul Fogaš. „Ale som si istý, že slovenská ústava bola už vtedy na Slovensku stabilizujúcim prvkom.

Umožnila slovenským politickým štruktúram vytvoriť všetky orgány, ktoré boli potrebné na to, aby 1. januára mohol začať fungovať samostatný štát. Mali sme dosť času na to, aby sme pripravili celý komplex medzinárodných zmlúv, ktoré museli vstúpiť do platnosti v tom istom období. Premiér Mečiar trval na tom, aby sa podpísali zmluvy aj s Českou republikou, čo sa po určitých peripetiách aj stalo. Bolo to veľmi zložité, hektické obdobie,“ zdôraznil Fogaš.

Zároveň odmietol tézu, že dôvodom rozpadu federácie boli personálne okolnosti, teda to, že za českú stranu rokoval Václav Klaus a za slovenskú Vladimír Mečiar. „Napriek veľkej snahe časti politického spektra nebolo možné dohodnúť model štátoprávneho usporiadania a nemyslím si, že to bolo len pre personálne vzťahy. Často sa to interpretuje tak, že sa nedohodli Klaus s Mečiarom. Ja si to nemyslím,“ povedal. „Som hlboko presvedčený, že oni dvaja dodržali to, na čom sa dohodli. A nemyslím si, že je správne zľahčovať ich dohovory, lebo tón ďalšieho chodu udalostí určili ich politické strany. A oni stáli na čele procesu, ktorý nazývame rozdelením federácie,“ zdôraznil Fogaš.

Ústava bola prijatá 1. septembra a do platnosti vstúpila o mesiac neskôr, teda ešte v čase existencie federácie. Samostatná Slovenská republika vznikla až 1. januára 1993. V texte ústavy sa to riešilo tak, že niektoré časti ústavy nezačali platiť hneď, ale až od 1. januára 1993. „Aj naša ústava obsahovala v intertemporálnych ustanoveniach odklad účinnosti niektorých častí našej ústavy. Ona v čase federácie neplatila plnohodnotne. Aj keď fakticky umožňovala výkon moci na našom území, ale otázky súvisiace s colným územím, menou či obranou boli upravené tak, aby nadobudli účinnosť až od 1. januára,“ vysvetlil Fogaš.

„Inak, práve okolo tohto ustanovenia vznikli v čase, keď už bola ústava takmer napísaná, spory. Spomínam si na vpád vtedajšieho premiéra Mečiara na ústavnoprávny výbor, kde sme sa ako právnici, ja a Robert Fico pochytili s Mečiarom,“ spomenul. „Pretože my sme navrhovali, aby odklad účinnosti bol zakotvený pri jednotlivých článkoch. Kompromis bol, že v rámci pozmeňujúcich návrhov boli všetky tieto ustanovenia zhrnuté do jedného článku v závere ústavy a myslím si, že to bolo správne,“ dodal Fogaš.

Strana demokratickej ľavice, ktorú v tom čase zastupoval, sa podľa neho pričinila a to, že sa do textu ústavy dostali ľudské práva v rozšírenej podobe, vrátane sociálnych práv.

Spolu so „zelenými“ presadili aj to, aby sa ekonomický model Slovenskej republiky definoval ako sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo. „Práca komisie, ktorá redigovala ‚horúci‘ text ústavy, bola dosť kolektívnym dielom. Málokedy tam vznikali vážne konflikty, to by sme sa nikam nedopracovali. Fakt je, že sme sa snažili presadiť do ústavy niektoré ustanovenia aj preto, že sme videli komplikácie nastupujúceho politického režimu,“ povedal Fogaš.

„Sem patrí aj otázka, či majú, alebo nemajú byť v ústave zakotvené základné ľudské práva a slobody. Dovtedy existovala listina základných práv a slobôd. A bola tiež otázka, či by štát mal dostať nejakú charakteristiku, alebo nie. Ja som spolupracoval so širším tímom ľudí, v ktorom boli aj ekonómovia, ako bol profesor Košnár alebo docent Novotný. Okrem iného sme dospeli aj k záveru, že by v ústave mala byť aj charakteristika ekonomického modelu,“ povedal.

Niektorí predstavitelia pravice mali podľa neho predstavu, že sa do ústavy preberie listina základných práv a slobôd, ktorá bola federálnym zákonom. „Ale ja som si pamätal, ako táto listina vznikala, ako tam boli návrhy, aby neobsahovala žiadne sociálne práva, len politické. Naša strana mala záujem, aby ústava obsahovala zakotvenie základných práv a slobôd v oblasti politickej, sociálnej aj v oblastiach súvisiacich s vývojom ekonomiky,“ tvrdí Fogaš.

„Keď sme sa v Trenčianskych Tepliciach rozišli s tým, že text ústavy je napísaný a pôjde na diskusiu, nebola ešte napísaná dôvodová správa k tomuto textu. Prekvapujúco, aspoň pre nás, sa stalo to, že tento text už bol prezentovaný, ako to, čo sa bude schvaľovať v Národnej rade a nejaká väčšia politická debata na nejakých neformálnych fórach, nebola,“ spomenul Fogaš. „Je pravda, že sme sa snažili rešpektovať výsledky verejnej diskusie a rozumné ustanovenia z tých deviatich verzií ústavy, ale počítali sme s tým, že hlavná diskusia sa udeje až v Národnej rade,“ dodal.

Aj kresťanskí demokrati, ktorí hlasovali proti prijatiu ústavy, mali podľa Fogaša šancu zúčastniť sa na príprave samotného textu a mohli diskutovať aj v Národnej rade. „Ja som mal pocit, že boli politicky urazení. A svoju chybu, neúčasť na tvorbe ústavy chceli potom odčiniť svojím postojom pri hlasovaní v SNR,“ povedal.

K textu ústavy bolo podľa Fogaša predložených tristo pripomienok. „Značná časť z nich mala legislatívno-technický charakter a bola akceptovaná. Niektoré mali zásadný význam, napríklad tá, ktorá odkladala účinnosť niektorých ustanovení. Myslím si, že bol priestor formovať ústavu aj počas rokovania v parlamente,“ pripomenul.

Okrem iného sa takýmto spôsobom zmenil aj názov slovenského zastupiteľského zboru zo Slovenskej národnej rady na Národnú radu Slovenskej republiky. „Vtedajšia Slovenská národná strana presadzovala ako názov zastupiteľského zboru ‚snem‘, ako to bolo za Tisovho štátu. Boli sme zásadne proti tomu, aby sa čo i len slovom oživovali myšlienky a väzby na vojnový štát. V parlamente potom vznikla debata o tom, že vo viacerých iných štátoch existujú ich Národné rady a tento kompromis bol napokon prijatý,“ vysvetlil Fogaš.

Hoci sa v posledných rokoch sporadicky diskutuje o tom, či by sa nemali začať práce na texte úplne novej ústavy, Fogaš s tým nesúhlasí. „Som za to, aby si Slovenská republika budovala vlastné tradície a tie by mali byť postavené na nejakých základoch. Ústavný základ bol položený pripravením a schválením textu ústavy, ktorý v tom čase nepochybne zohral významnú stabilizačnú úlohu,“ pripomenul. „Bola to vysoko demokraticky formulovaná ústava. Som hlboko presvedčený, že aj keď si život vyžiadal v priebehu času nejaké zmeny, nemalo by sa v tomto čase pristupovať k príprave ústavy novej. Lebo dnes platný text je funkčný a umožňuje všetkým orgánom štátnej moci výkon svojich kompetencií,“ uzavrel.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:51

Čínsky olympijský výbor podporil myšlienku účasti Rusov a Bielorusov na Ázijských hrách.

16:45

Kandidát na prezidenta Českej republiky Andrej Babiš uznal volebnú porážku a zagratuloval svojmu súperovi, armádnemu generálovi vo výslužbe, Petrovi Pavlovi k víťazstvu.

16:27

Fínsky minister zahraničných vecí naznačil zapojenie Ruska do narušenia vstupu Švédska do NATO.

Fínsky minister zahraničných vecí
Na snímke fínsky minister zahraničných vecí

16:20

Prezidentka Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Pavlovi k zvoleniu za českého prezidenta.

16:19

Španielska polícia v sobotu oznámila, že neďaleko Kanárskych ostrovov zhabala 4,5 tony kokaínu prevážaného na lodi.

16:06

Von der Leyenová na podujatí svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom Düsseldorfe vyjadrila podporu Ukrajine: „Stojíme na strane Ukrajiny bez vykrúcania sa. Ukrajina bojuje za naše spoločné hodnoty, bojuje za dodržiavanie medzinárodného práva a za zásady demokracie, a preto Ukrajina musí vyhrať túto vojnu.“ 

15:05

Česi si zvolili prezidenta. Novým prezidentom sa stal Petr Pavel

14:21

Prezidentský kandidát Petr Pavel v sprievode manželky Evy dorazil do svojho volebného štábu krátko pred 14.00 h

14:05

Prezidentské voľby v Českej republike sa skončili.

14:00

Takmer 60 % opýtaných Talianov nepodporuje posielanie tankov a iných zbraní do Kyjeva.

13:59

„Američania pokračujú v budovaní globálneho dohľadu v rozpore so svojimi vlastnými heslami o ochrane ľudských práv,“ povedal námestník ministra Syromolotov. „Americké spravodajské služby boli prichytené pri používaní špionážneho softvéru Pegasus a Graphite na nabúranie sa do osobných komunikačných zariadení a počítačov na celom svete.“

13:58

Volebná účasť v Českej republike sa blíži k 60 percentám.

13:31

Za posledných 24 hodín došlo v Jeruzaleme k druhému teroristickému útoku. Streľba sa začala v archeologickom parku City of David.

Podľa izraelskej polície teroristu zastrelili dvaja civilisti, ktorí mali pri sebe zbrane s povolením. Predbežným strelcom bol 13-ročný chlapec.

13:23

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Európe prebieha boj o plán Írska vyžadovať zdravotné varovania na fľašiach vína, piva a liehovín

0 icon

Dablin 28. januára 2023 (HSP/politico/Foto:Pixabay)   Európska komisia povolila Írsku zaviesť nové označovanie. Tie by museli obsahovať zdravotné varovania podobné tým na cigaretových škatuľkách, ktoré uvádzajú, že pitie alkoholu spôsobuje ochorenia pečene, poškodzuje nenarodené dieťa a priamo súvisí so smrteľnými rakovinovými ochoreniami, informuje POLITICO Plán vyvolal odpor v EÚ, kde…

Novak Djokovič sa napriek zraneniu a kontroverzii dostal do ďalšieho finále Australian Open

0 icon

Melbourne 28. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Dvadsaťjedennásobný šampión z Majors nezostal v Melbourne bokom napriek problémom so šľachou a vyfotografovaniu jsa eho otca s proruskými priaznivcami, píše The Wall Street Journal Novak Djokovič rád jasne hovorí o tom, čo má a čo nemá pod kontrolou. Keď príde na Australian…

Lockheed Martin má pripravené stíhačky F-16, pretože ukrajinskí spojenci oživujú diskusiu o stíhačkách

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že je pripravená uspokojiť dopyt po svojich lietadlách F-16, keďže niektorí z najbližších európskych spojencov Ukrajiny oživujú úsilie o poskytnutie stíhačiek Kyjevu Rozhodnutie USA a Nemecka poslať na Ukrajinu tanky znovu oživilo diskusie, ktoré, ako upozornili európski predstavitelia obrany,…

Davos 2023: Kde sa „vojna je mier“ stalo akceptovaným

0 icon

Davos 28. januára 2023 (HSP/diem25/Foto:screenshot Twitter)   Akoby nestačilo, že miliardári prilietajú na súkromných lietadlách, aby nás poučovali o klimatických zmenách, alebo že nevolení úradníci hovoria o hodnote demokracie. Teraz sme sa dostali do fázy programu manipulácie mysle "vojna je mier”, upozorňuje hnutie DiEM25 Päťdňové podujatie, ktoré hostí vedúcich predstaviteľov…

Heger: „Voči klamstvu sa musím ohradiť“

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hegera pobúrilo, čo mu vložil Denník N do úst. Označil to za klamstvo, ktoré musí uviesť na pravú mieru a tak sa k slovám, ktoré mal povedať vyjadril na sociálnej sieti Heger uviedol, že prácu novinárov a komentátorov si vážim, ale voči nepravdám…

Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

0 icon

Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých rečí o následkoch, upozorňuje Anatolij Lieven vo svojom príspevku pre Responsible Statecraft Bezprostredne po tom, ako Spojené štáty a Nemecko oznámili, že na Ukrajinu posielajú…

Češi si zvolili prezidenta

0 icon

Praha 28. januára 2023 (HSP/Foto:Barbora Vizváryová, Petr David Josek) Aktualizované 28. januára 2023 o 17:03 h. Volebné miestnosti v Českej republike sa zatvorili o 14.00 hod. Ľudia si zvolili nového prezidenta. Sčítavanie hlasov prebieha, Petr Pavel od začiatku vedie nad Andrejom Babišom. Konečné výsledky sa očakávajú veľmi rýchlo. Sledujte sčítanie…

Kritický rok na reformu nemeckej armády bol stratený

0 icon

Berlín 28. januára 2023 (HSP/economist/Foto:Wikimedia)   Stav Bundeswehru je bezútešnejší ako kedykoľvek predtým. Kritický rok na reformu armády bol stratený, konštatuje The Economist Bundeswehr, armáda, ktorú môžem viesť, je viac-menej vyčerpaná," napísal v deň, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v emotívnom príspevku na sociálnych sieťach generál Alfons Mais, šéf nemeckej…

„Takéto šialenstvo som ešte nezažil!“ – chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

0 icon

Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko nebude hrať v konflikte žiadnu úlohu, informuje REMIX News Chorvátsky prezident Zoran Milanović pokarhal nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za tvrdenie, že Európa je…

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

0 icon

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Ivan Štubňa

Uniknuté spravodajské súbory odhaľujú nepohodlné pravdy bosnianskej vojny

0icon

  Pod týmto názvom uverejnil portál The Grayzone článok o pozadí tajných operácií zločineckej organizácie CIA v oblasti Balkánu s následkom vypuknutia vojenských operácií a množstva obetí. Neleg&aacut

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na kresbe zo súdnej siene Sajfulla Saipov (vľavo) počúva verdikt v jeho prípade v New Yorku

Autor: TASR/AP-Elizabeth Williams

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Európe prebieha boj o plán Írska vyžadovať zdravotné varovania na fľašiach vína, piva a liehovín

0 icon

Dablin 28. januára 2023 (HSP/politico/Foto:Pixabay)   Európska komisia povolila Írsku zaviesť nové označovanie. Tie by museli obsahovať zdravotné varovania podobné tým na cigaretových škatuľkách, ktoré uvádzajú, že pitie alkoholu spôsobuje ochorenia pečene, poškodzuje nenarodené dieťa a priamo súvisí so smrteľnými rakovinovými ochoreniami, informuje POLITICO Plán vyvolal odpor v EÚ, kde…

Novak Djokovič sa napriek zraneniu a kontroverzii dostal do ďalšieho finále Australian Open

0 icon

Melbourne 28. januára 2023 (HSP/wsj/Foto:TASR/AP-Aaron Favila)   Dvadsaťjedennásobný šampión z Majors nezostal v Melbourne bokom napriek problémom so šľachou a vyfotografovaniu jsa eho otca s proruskými priaznivcami, píše The Wall Street Journal Novak Djokovič rád jasne hovorí o tom, čo má a čo nemá pod kontrolou. Keď príde na Australian…

Lockheed Martin má pripravené stíhačky F-16, pretože ukrajinskí spojenci oživujú diskusiu o stíhačkách

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/ft/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Spoločnosť Lockheed Martin uviedla, že je pripravená uspokojiť dopyt po svojich lietadlách F-16, keďže niektorí z najbližších európskych spojencov Ukrajiny oživujú úsilie o poskytnutie stíhačiek Kyjevu Rozhodnutie USA a Nemecka poslať na Ukrajinu tanky znovu oživilo diskusie, ktoré, ako upozornili európski predstavitelia obrany,…

Davos 2023: Kde sa „vojna je mier“ stalo akceptovaným

0 icon

Davos 28. januára 2023 (HSP/diem25/Foto:screenshot Twitter)   Akoby nestačilo, že miliardári prilietajú na súkromných lietadlách, aby nás poučovali o klimatických zmenách, alebo že nevolení úradníci hovoria o hodnote demokracie. Teraz sme sa dostali do fázy programu manipulácie mysle "vojna je mier”, upozorňuje hnutie DiEM25 Päťdňové podujatie, ktoré hostí vedúcich predstaviteľov…

Heger: „Voči klamstvu sa musím ohradiť“

0 icon

Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hegera pobúrilo, čo mu vložil Denník N do úst. Označil to za klamstvo, ktoré musí uviesť na pravú mieru a tak sa k slovám, ktoré mal povedať vyjadril na sociálnej sieti Heger uviedol, že prácu novinárov a komentátorov si vážim, ale voči nepravdám…

Najprv delostrelectvo, potom tanky, potom vojenské lietadlá a potom čo?

0 icon

Washington 28. januára 2023 (HSP/responsiblestatecraft/Foto:TASR/AP-Peter Steffen)   Zdá sa, že pomalé stúpanie USA po rebríčku eskalácie na Ukrajine sa o niečo zrýchlilo - bez veľkých rečí o následkoch, upozorňuje Anatolij Lieven vo svojom príspevku pre Responsible Statecraft Bezprostredne po tom, ako Spojené štáty a Nemecko oznámili, že na Ukrajinu posielajú…

Češi si zvolili prezidenta

0 icon

Praha 28. januára 2023 (HSP/Foto:Barbora Vizváryová, Petr David Josek) Aktualizované 28. januára 2023 o 17:03 h. Volebné miestnosti v Českej republike sa zatvorili o 14.00 hod. Ľudia si zvolili nového prezidenta. Sčítavanie hlasov prebieha, Petr Pavel od začiatku vedie nad Andrejom Babišom. Konečné výsledky sa očakávajú veľmi rýchlo. Sledujte sčítanie…

Kritický rok na reformu nemeckej armády bol stratený

0 icon

Berlín 28. januára 2023 (HSP/economist/Foto:Wikimedia)   Stav Bundeswehru je bezútešnejší ako kedykoľvek predtým. Kritický rok na reformu armády bol stratený, konštatuje The Economist Bundeswehr, armáda, ktorú môžem viesť, je viac-menej vyčerpaná," napísal v deň, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v emotívnom príspevku na sociálnych sieťach generál Alfons Mais, šéf nemeckej…

„Takéto šialenstvo som ešte nezažil!“ – chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

0 icon

Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko nebude hrať v konflikte žiadnu úlohu, informuje REMIX News Chorvátsky prezident Zoran Milanović pokarhal nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za tvrdenie, že Európa je…

Vlhová skončila v slalome štvrtá, 85. triumf Shiffrinovej

0 icon

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Ivan Štubňa

Uniknuté spravodajské súbory odhaľujú nepohodlné pravdy bosnianskej vojny

0icon

  Pod týmto názvom uverejnil portál The Grayzone článok o pozadí tajných operácií zločineckej organizácie CIA v oblasti Balkánu s následkom vypuknutia vojenských operácií a množstva obetí. Neleg&aacut

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Vášeň v Tebe

Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

0 icon

Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

0 icon

Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

0 icon

Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

0 icon

Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

Armádny Magazín

Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

0 icon

Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

0 icon

USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

0 icon

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

0 icon

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

0 icon

Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

TopDesať

Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

0 icon

Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0 icon

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

0 icon

Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

0 icon

Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

FOTO DŇA

Na kresbe zo súdnej siene Sajfulla Saipov (vľavo) počúva verdikt v jeho prípade v New Yorku

Autor: TASR/AP-Elizabeth Williams

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali