Fogaš: K Československu sa dalo vrátiť aj po roku 1993, nebol záujem

Bratislava 30. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

V čase prijímania slovenskej ústavy v roku 1992 ešte medzi poslancami Slovenskej národnej rady rezonovala aj myšlienka, že by sa Česká a Slovenská republika v budúcnosti mohli znovu spojiť na základe štátnej zmluvy. „Bola taká idea, že bude spracovaná štátna zmluva, ktorou republiky vytvoria spoločný zväzok akoby nanovo. A bude to fungovať buď na báze konfederácie, alebo federácie, podľa toho, čo sa podarí vyrokovať. Táto predstava bola absolútne nerealistická. Nakoniec vznik Českej a Slovenskej republiky nebránil tomu, aby sme sa k tejto myšlienke vrátili. Ale záujem o to nebol ani na českej strane,“ povedal v diskusii na TABLET.TV jeden z tvorcov textu ústavy, docent Ľubomír Fogaš.

Na snímke Ľubomír Fogaš

Hoci vytvorenie slovenskej ústavy umožňoval už zákon o československej federácii z konca šesťdesiatych rokov, bývalý režim túto myšlienku nikdy nedotiahol do konca. Po Nežnej revolúcii bolo pre zmenu vytvorených až deväť rôznych verzií ústavy. „V minulom režime neumožnili prijatie slovenskej ústavy politické pomery. Keď bol v roku 1968 prijatý zákon o československej federácii, článok 142 v odseku 2 zakotvoval právo oboch republík na prijatie ústav. Dokonca sa predpokladalo, že spolu s prijatím novej ústavy Československej socialistickej republiky, budú prijaté aj obe ústavy,“ vysvetlil Fogaš.

„Napokon sa pre normalizáciu viacero článkov zákona nerealizovalo. Napríklad nebol zriadený ani ústavný súd. Ani tento článok zrejme vtedajšej politickej garnitúre nevyhovoval,“ dodal.

Po revolúcii sa podľa neho začali diskusie súvisiace so štátoprávnym usporiadaním a jedným z pilierov týchto diskusií sa stala práve príprava Ústavy SR. „Krátko po revolúcii vznikla prvá komisia pri Slovenskej národnej rade, viedol ju profesor Plank. Bolo v nej okolo 20 ľudí. Táto práca bola zavŕšená prijatím dokumentu, ktorý bol odovzdaný SNR.

Tento dokument ešte vychádzal z princípov, ktoré boli zakotvené vo federálnej ústave a nepočítal s tým, že budú dve samostatné republiky,“ povedal Fogaš.

Jedným z problémov pri príprave textu ústavy, ktorý napokon Slovenská národná rada prijala, bolo aj to, že nebolo úplne jasné, či bude ústavou samostatnej Slovenskej republiky, alebo súčasti federácie. „Bolo to možné, ale pri rešpektovaní výlučných kompetencií, ktoré patrili československej federácii,“ odpovedal Fogaš na otázku, či bolo možné písať text ústavy tak, aby mohol fungovať pri oboch eventualitách.

„Napríklad aj samotný zákon o československej federácii obsahoval ustanovenie, podľa ktorého je Československo jednotným colným územím. Ak by aj vznikla ústava Českej a ústava Slovenskej republiky, text by nemohol prekročiť rubikon tohto ustanovenia.

Rovnako federálnou záležitosťou bola obrana a mena,“ vysvetlil Fogaš, ktorý bol v čase prijímania ústavy poslancom za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ).

Ak by boli obe ústavy prijaté už skôr, podľa Fogaša by názory ľudí na federáciu zrejme boli iné. „Lebo by občania mali pocit, že federácia bola vystavaná zdola nahor a nie zhora nadol,“ povedal.

„Je zahodno pripomenúť, že po roku 1989 sa začali diskusie o tom, aký ústavný systém má byť na Slovensku a v Česku a aj vo federácii. Začali sa rokovania, ktoré mali za cieľ dohodnúť systém vzťahov medzi oboma republikami. Tieto rokovania boli neúspešné,“ spomenul. „Akási únava z nich bola potom motorom na vypracovávanie rôznych variant Ústavy SR. Existovalo až deväť variánt Ústavy SR, takmer každá strana, okrem Strany demokratickej ľavice, mala vypracovanú svoju predstavu. Ale existoval aj návrh, ktorý vzišiel z rokovaní v Milovách a Častej – Papierničke. Ten bol podnetom na celonárodnú diskusiu, ktorá aj na Slovensku prebehla,“ uviedol.

Aparát Slovenskej národnej rady podľa neho spracoval veľmi kvalitnú správu o výsledku tejto verejnej diskusie. „A niektoré názory v nej vyslovené sa potom stali predmetom našej diskusie pri tvorbe samotného textu ústavy,“ poznamenal Fogaš.

Príprava ústavy prebiehala v mimoriadne hektickom období rokovaní o budúcnosti oboch republík, ako aj federácie. „Nielen pán Klaus, ale aj pán Dlouhý a ďalší predstavitelia českej reprezentácie sa domnievali, že nie je možné povoliť z kompetencií federálnej strechy. Pán Klaus to videl skôr cez ekonomické nástroje a kompetencie a ostatní cez svoju ideologickú prizmu, ktorá bola založená na teórii čechoslovakizmu,“ tvrdí Fogaš.

„V niektorých českých predstaviteľoch táto idea stále žila a boli predstavené aj niektoré návrhy federálnej ústavy, napríklad Československá strana socialistická v tomto období predložila návrh ústavy Spolkovej republiky Československo. Tento návrh kompetenčne nerešpektoval ani to, čo v tom čase už bolo medzi republikami dohodnuté,“ upozornil.

„Istotu vtedy nemal nikto, nikto z nás nevedel, ako sa situácia ďalej vyvinie. Existovali predsa aj vyhlásenia zodpovedných federálnych politikov, ktorí vyhlásili, že na obranu federácie bude použitá armáda. Z toho naskakovala husia koža,“ pripomenul Fogaš. „Ale som si istý, že slovenská ústava bola už vtedy na Slovensku stabilizujúcim prvkom.

Umožnila slovenským politickým štruktúram vytvoriť všetky orgány, ktoré boli potrebné na to, aby 1. januára mohol začať fungovať samostatný štát. Mali sme dosť času na to, aby sme pripravili celý komplex medzinárodných zmlúv, ktoré museli vstúpiť do platnosti v tom istom období. Premiér Mečiar trval na tom, aby sa podpísali zmluvy aj s Českou republikou, čo sa po určitých peripetiách aj stalo. Bolo to veľmi zložité, hektické obdobie,“ zdôraznil Fogaš.

Zároveň odmietol tézu, že dôvodom rozpadu federácie boli personálne okolnosti, teda to, že za českú stranu rokoval Václav Klaus a za slovenskú Vladimír Mečiar. „Napriek veľkej snahe časti politického spektra nebolo možné dohodnúť model štátoprávneho usporiadania a nemyslím si, že to bolo len pre personálne vzťahy. Často sa to interpretuje tak, že sa nedohodli Klaus s Mečiarom. Ja si to nemyslím,“ povedal. „Som hlboko presvedčený, že oni dvaja dodržali to, na čom sa dohodli. A nemyslím si, že je správne zľahčovať ich dohovory, lebo tón ďalšieho chodu udalostí určili ich politické strany. A oni stáli na čele procesu, ktorý nazývame rozdelením federácie,“ zdôraznil Fogaš.

Ústava bola prijatá 1. septembra a do platnosti vstúpila o mesiac neskôr, teda ešte v čase existencie federácie. Samostatná Slovenská republika vznikla až 1. januára 1993. V texte ústavy sa to riešilo tak, že niektoré časti ústavy nezačali platiť hneď, ale až od 1. januára 1993. „Aj naša ústava obsahovala v intertemporálnych ustanoveniach odklad účinnosti niektorých častí našej ústavy. Ona v čase federácie neplatila plnohodnotne. Aj keď fakticky umožňovala výkon moci na našom území, ale otázky súvisiace s colným územím, menou či obranou boli upravené tak, aby nadobudli účinnosť až od 1. januára,“ vysvetlil Fogaš.

„Inak, práve okolo tohto ustanovenia vznikli v čase, keď už bola ústava takmer napísaná, spory. Spomínam si na vpád vtedajšieho premiéra Mečiara na ústavnoprávny výbor, kde sme sa ako právnici, ja a Robert Fico pochytili s Mečiarom,“ spomenul. „Pretože my sme navrhovali, aby odklad účinnosti bol zakotvený pri jednotlivých článkoch. Kompromis bol, že v rámci pozmeňujúcich návrhov boli všetky tieto ustanovenia zhrnuté do jedného článku v závere ústavy a myslím si, že to bolo správne,“ dodal Fogaš.

Strana demokratickej ľavice, ktorú v tom čase zastupoval, sa podľa neho pričinila a to, že sa do textu ústavy dostali ľudské práva v rozšírenej podobe, vrátane sociálnych práv.

Spolu so „zelenými“ presadili aj to, aby sa ekonomický model Slovenskej republiky definoval ako sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo. „Práca komisie, ktorá redigovala ‚horúci‘ text ústavy, bola dosť kolektívnym dielom. Málokedy tam vznikali vážne konflikty, to by sme sa nikam nedopracovali. Fakt je, že sme sa snažili presadiť do ústavy niektoré ustanovenia aj preto, že sme videli komplikácie nastupujúceho politického režimu,“ povedal Fogaš.

„Sem patrí aj otázka, či majú, alebo nemajú byť v ústave zakotvené základné ľudské práva a slobody. Dovtedy existovala listina základných práv a slobôd. A bola tiež otázka, či by štát mal dostať nejakú charakteristiku, alebo nie. Ja som spolupracoval so širším tímom ľudí, v ktorom boli aj ekonómovia, ako bol profesor Košnár alebo docent Novotný. Okrem iného sme dospeli aj k záveru, že by v ústave mala byť aj charakteristika ekonomického modelu,“ povedal.

Niektorí predstavitelia pravice mali podľa neho predstavu, že sa do ústavy preberie listina základných práv a slobôd, ktorá bola federálnym zákonom. „Ale ja som si pamätal, ako táto listina vznikala, ako tam boli návrhy, aby neobsahovala žiadne sociálne práva, len politické. Naša strana mala záujem, aby ústava obsahovala zakotvenie základných práv a slobôd v oblasti politickej, sociálnej aj v oblastiach súvisiacich s vývojom ekonomiky,“ tvrdí Fogaš.

„Keď sme sa v Trenčianskych Tepliciach rozišli s tým, že text ústavy je napísaný a pôjde na diskusiu, nebola ešte napísaná dôvodová správa k tomuto textu. Prekvapujúco, aspoň pre nás, sa stalo to, že tento text už bol prezentovaný, ako to, čo sa bude schvaľovať v Národnej rade a nejaká väčšia politická debata na nejakých neformálnych fórach, nebola,“ spomenul Fogaš. „Je pravda, že sme sa snažili rešpektovať výsledky verejnej diskusie a rozumné ustanovenia z tých deviatich verzií ústavy, ale počítali sme s tým, že hlavná diskusia sa udeje až v Národnej rade,“ dodal.

Aj kresťanskí demokrati, ktorí hlasovali proti prijatiu ústavy, mali podľa Fogaša šancu zúčastniť sa na príprave samotného textu a mohli diskutovať aj v Národnej rade. „Ja som mal pocit, že boli politicky urazení. A svoju chybu, neúčasť na tvorbe ústavy chceli potom odčiniť svojím postojom pri hlasovaní v SNR,“ povedal.

K textu ústavy bolo podľa Fogaša predložených tristo pripomienok. „Značná časť z nich mala legislatívno-technický charakter a bola akceptovaná. Niektoré mali zásadný význam, napríklad tá, ktorá odkladala účinnosť niektorých ustanovení. Myslím si, že bol priestor formovať ústavu aj počas rokovania v parlamente,“ pripomenul.

Okrem iného sa takýmto spôsobom zmenil aj názov slovenského zastupiteľského zboru zo Slovenskej národnej rady na Národnú radu Slovenskej republiky. „Vtedajšia Slovenská národná strana presadzovala ako názov zastupiteľského zboru ‚snem‘, ako to bolo za Tisovho štátu. Boli sme zásadne proti tomu, aby sa čo i len slovom oživovali myšlienky a väzby na vojnový štát. V parlamente potom vznikla debata o tom, že vo viacerých iných štátoch existujú ich Národné rady a tento kompromis bol napokon prijatý,“ vysvetlil Fogaš.

Hoci sa v posledných rokoch sporadicky diskutuje o tom, či by sa nemali začať práce na texte úplne novej ústavy, Fogaš s tým nesúhlasí. „Som za to, aby si Slovenská republika budovala vlastné tradície a tie by mali byť postavené na nejakých základoch. Ústavný základ bol položený pripravením a schválením textu ústavy, ktorý v tom čase nepochybne zohral významnú stabilizačnú úlohu,“ pripomenul. „Bola to vysoko demokraticky formulovaná ústava. Som hlboko presvedčený, že aj keď si život vyžiadal v priebehu času nejaké zmeny, nemalo by sa v tomto čase pristupovať k príprave ústavy novej. Lebo dnes platný text je funkčný a umožňuje všetkým orgánom štátnej moci výkon svojich kompetencií,“ uzavrel.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Moja cesta za šťastím: Gottova kniha je konečne v predaji

0 icon

Praha 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Autobiografia Karla Gotta s názvom Moja cesta za šťastím je v predaji na pultoch kníhkupectiev. Pôvodné termíny sa neustále presúvali, lebo Majstrova žena dodávala do publikácie nové materiály, aby neochudobnila Gottových priaznivcov Karel Gott svoju autobiografiu dokončil krátko pred smrťou, pracoval na nej…

Pred parlamentom aj dnes protestujú stovky ľudí proti diskriminácii neočkovaných. Vstup do budovy stráži polícia

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V sobotu dopoludnia prišli demonštrovať stovky ľudí. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele,…

Riaditeľ CIA je znepokojený vojenskými úspechmi Talibanu v Afganistane

0 icon

Moskva 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/Tom Brenner/Pool via AP)   Tendencia k vojenským úspechom Talibanu v Afganistane vyvoláva znepokojenie, neznamená to ale neodvratný pád vlády v Kábule, vyhlásil riaditeľ CIA William Burns "Sme svedkami veľkých vojenských úspechov Talibanu ... Táto tendencia vyvoláva znepokojenie, je ale dôležité uznať, že afganská vláda má…

USA uvoľnili 100 miliónov dolárov na riešenie afganskej migrácie

0 icon

Washington 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Americký prezident Joe Biden v piatok schválil použitie 100 miliónov dolárov na riešenie núdzových migračných otázok súvisiacich so situáciou v Afganistane. Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Biely dom Tieto finančné prostriedky poskytne Núdzový fond na pomoc utečencom a…

Nepokoje v Predjordánsku: V nemocnici zomrel postrelený palestínsky mladík

0 icon

Jeruzalem 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Jeden palestínsky mladík zomrel po tom, čo bol v piatok pri potýčkach s izraelskými vojakmi v palestínskej dedine Bajta na okupovanom západnom brehu Jordánu postrelený. K násilnostiam došlo počas protestov proti výstavbe nelegálnej židovskej osady Eviatar. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP na…

Strana Spolu kritizuje zámer postaviť vládnu škôlku

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš kritizuje zámer vlády postaviť škôlku prednostne pre pracovníkov Úradu vlády SR, ministerstva financií a ďalších vybraných štátnych inštitúcií. Hipš tvrdí, že nedostatok miest v materských školách sa musí riešiť systematicky, nie plátať tento problém tým, že pomôžeme…

Tužinský nepostúpil do finále vo vzduchovej pištoli, v kvalifikácii skončil na 27. mieste

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský reprezentant v streľbe Juraj Tužinský nezabojuje o medailu v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 výstrelov na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii súťaže pištoliarov obsadil v 36-člennom štartovnom poli 27. priečku a do osemčlenného finále nepostúpil. Jediný slovenský zástupca dosiahol 570 bodov…

Päť ľudí zranených pri havárii teplovzdušného balóna v Nemecku

0 icon

Berlín 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Päť ľudí utrpelo zranenia, keď ich teplovzdušný balón, ktorým leteli ponad strednú časť Nemecka, v piatok večer havaroval. Napísala o tom v sobotu agentúra DPA. Balón bol vo výške 400 metrov nad mestečkom Schlitz v spolkovej krajine Hesensko znenazdajky zasiahnutý prudkým závanom silného vetra…

SaS odsúdila piatkové útoky protestujúcich na novinárov

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsúdila útoky demonštrantov na novinárov, ktoré sa udiali v piatok 23. júla pred parlamentom. Ako informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák, strana tieto útoky považuje za neprijateľné „Verbálne, ale aj fyzické útoky na novinárov sú za čiarou. To,…

Babiš chce namiesto muničáku vo Vrběticiach park pre deti

0 icon

Praha 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Mesto Valašské)   Andrej Babiš chce mať vo Vrběticiach namiesto muničného skladu, ktorý armáda považuje za nepotrebný, lesopark pre deti, informujú médiá s odkazom na jeho slová pri nedávnom stretnutí so starostami Areál, kde takmer pred siedmimi rokmi explodovali dve budovy s výbušninami, ktorý sa stal…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0icon

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Hľadá sa Liberator: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Hľadá sa Liberator. Po tom, čo ťažbári ropy našli v Líbyjskej púšti vrak lietadla, sa rozpútalo vyšetrovanie. Všetkých členov posádky našli uprostred púšti mŕtvych, chýbal však jeden člen. Už pri vzlietaní v nepriaznivých podmienkach sa z 25 člennej skupiny lietadiel s cieľom bombardovať Neapol, vrátilo 9 kusov. Medzi nimi však…

8 potravín, ktoré majú naozaj pozitívny vplyv na tvoje zdravie!

0 icon

V dnešnej dobe sa medicína rozvíja naozaj veľmi rýchlo. Lieky na všetky možné choroby máme k dispozícii v rôznych formách prípadne aj príchutiach. Kedykoľvek čelíme zdravotným problémom, rozmýšľame, aké kapsule by bolo najvhodnejšie užiť. Nech sme čím skôr fit! So zdravím sa však spájajú aj potraviny ako špenát, cesnak či banány.…

TOP10: Kuchynské katastrofy alebo ty už do kuchyne nikdy nevkročíš!

0 icon

Ak chceš tráviť čas v miestnosti, kde sa pripravuje jedlo, mal by si vedieť aspoň nejaké základy. Ak ich ale nemáš, kuchynské katastrofy na seba nenechajú dlho čakať. Nesprávne používanie sporáku alebo ostrých nožov môže byť skutočne nebezpečné. Hlavne keď ani nemáš šajnu, čo vlastne robíš. Svoje o tom vedia…

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

Armádny Magazín

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku

Talibanci sú ˇpríčetní". Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

0 icon

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský min

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pr

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali