Branislav Fábry: Slovensko a hlasovanie o nacizme v OSN

Bratislava 24. novembra 2016 (HSP/Foto:TAS/AP-Richard Drew)

 

Dňa 17. novembra 2016 plenárne zasadnutie Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN schvaľovalo návrh rezolúcie č. A/C.3/71/L.45 proti glorifikácii nacizmu, neo-nacizmu a iných praktík, ktoré prispievajú k posilňovaniu súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej intolerancie (ďalej len “rezolúcia proti nacizmu”).

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Po jednoznačnom hlasovaní v treťom výbore je viac ako jasné, že návrh rezolúcie prejde aj vo Valnom zhromaždení OSN. Napriek tomu zostáva veľa otázok, ktoré by si zaslúžili kritické zhodnotenie.

 

Význam rezolúcie proti nacizmu

Návrh rezolúcie proti nacizmu predkladalo niekoľko desiatok štátov na čele s Ruskom, Čínou a Indiou. Tak, ako po minulé roky, aj tentoraz dokument našiel širokú podporu v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii a 131 členov OSN hlasovalo za rezolúciu. Naopak, traja členovia OSN boli proti (USA. Palau, Ukrajina) a 48 štátov sa zdržalo (najmä z Európy). Zdržanie sa je pritom faktickým hlasovaním proti rezolúcii, podobne ako v pri hlasovaní v Národnej rade SR. Je smutné, že práve Západ, kde sa nacizmus zrodil, rezolúcie proti nemu nepodporuje. Nejde pritom o maličkosť, veď rezolúcia proti nacizmu je asi najdôležitejším globálnym dokumentom, ktorý by mal každoročne vyjadrovať postoj celého ľudstva k tejto ideológii.

Na texte rezolúcie pritom nie je nič, kvôli čomu by ho Európania nemohli podporiť. Dokument v mnohom odráža i oficiálnu rétoriku Bruselu o nacizme: spomínajú sa tam viaceré súvisiace témy: náboženská a rasová nenávisť, antisemitizmus, islamofóbia a mnohé iné prejavy xenofóbie. Dokument tiež poukazuje na problematiku extrémizmu, diskriminácie menšín, odsudzuje popieranie holocaustu, nenávistné prejavy na internete a sociálnych sieťach, a pod. Text je formulovaný tak, aby ho mohli podporiť aj európski politici. Tí však majú s rezolúciou očividný problém: nevystupujú síce voči rezolúcii priamo, ale snažia sa ju zmariť tým, že sa “zdržia” hlasovania.

Tohtoročná rezolúcia proti nacizmu nie je prvá, voči ktorej Západ vystupuje. Už od roku 2005 sa vo Valnom zhromaždení každoročne objavujú návrh rezolúcií s veľmi podobným textom. Pôvodne sa v nich poukazovalo viac na nebezpečenstvo rasizmu a xenofóbie, postupne však vzrastal význam kritiky nacizmu. Od roku 2007 sa stále viac reaguje aj na ničenie a hanobenie pamätníkov tých, ktorí proti nacizmu bojovali a od roku 2012 je kritika glorifikácie nacizmu zdôraznená i v názve rezolúcie. Výsledok je však vždy rovnaký: Západ hlasuje proti alebo sa zdrží, zatiaľ čo zvyšok sveta rezolúciu nadšene podporuje.

Opakovane sa objavovali i západné pokusy zdôvodniť odmietanie rezolúcií proti nacizmu, boli však veľmi nepresvedčivé. Podľa USA „rezolúcia má priveľmi úzky rámec a politické pozadie“. Ani USA však neuviedli výhrady voči samotnému textu, ale len voči jeho „pozadiu“ alebo „rámcu“. Ich názor na rámec a pozadie ale svet nezdieľal. V minulosti sa zase hovorilo o tom, že do rezolúcií proti nacizmu treba pridať i kritiku “sovietskeho totalitarizmu”. To bola prefíkaná taktika ako zmariť rezolúciu, pretože takto by rezolúcia stratila podporu mnohých krajín tretieho sveta, ktoré s analógiou nacizmu a komunizmu nesúhlasia. Ak však majú na Západe pocit, že v OSN treba odsúdiť sovietsky komunistický režim, nech o “sovietskom totalitarizme” pripravia samostatnú rezolúciu. Mnohé témy, od stalinizmu až po neokolonializmus by si zaslúžili rezolúciu, ale nemali by slúžiť na marenie rezolúcie o nacizme.

Samozrejme, že existujú otvorené témy i pri tejto rezolúcii. Dôležitou otázkou pri rezolúcii proti nacizmu je to, či dokument príliš neobmedzuje slobodu prejavu, keď vyzýva na zákaz a zastavenie určitých konaní podporovateľov neonacizmu. Je pravda, že sloboda prejavu by mala byť dostatočne široká, zákazy nacistických prejavov sú často kontraproduktívne a spoločnosť by mohla nájsť aj iné spôsoby boja proti nacizmu. Lenže podobná argumentácia proti rezolúcii by mohla zaznieť iba od štátov, ktoré slobodu prejavu chápu veľmi široko aj vo svojom vnútroštátnom práve. To však nie je prípad väčšiny európskych štátov, ktoré sa zdržali. Predmetom diskusie môže byť aj definícia pojmu nacizmus, ktorý nemožno vždy presne vymedziť. Návrh rezolúcie však bol preto pri vymedzovaní pojmu opatrný a odvolával sa na niektoré medzinárodno-právne dokumenty, vrátane dokumentov Norimberského tribunálu. Pri výhradách proti rezolúcii o nacizme treba tiež zdôrazniť, že ide o rezolúciu Valného zhromaždenia OSN a tá nemá záväzný charakter ako rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.

 

SR, nacizmus a 17. november

Žiaľ, aj SR sa pri hlasovaní v OSN zdržala. Nejde pritom o prvú rezolúciu proti nacizmu a rasizmu vo Valnom zhromaždení OSN, pri ktorej naša vláda zaujala zdržanlivé stanovisko. Naopak, SR sa zdržala takmer vždy. Výnimku tvorí len rok 2011, keď SR počas vlády I. Radičovej hlasovala proti rezolúcii. Samozrejme, treba povedať, že vtedy proti rezolúcii hlasovali aj niektoré ďalšie štáty EÚ, i keď zďaleka nie všetky. Lenže práve tento postoj vzbudil otázniky a preto už pri ďalších hlasovaniach sa štáty EÚ opäť zdržali, a to vrátane Lotyšska a Estónska. Zdržanie má fakticky účinky hlasovania proti, ale štáty oficiálne môžu tvrdiť, že zaujali k rezolúcii neutrálny postoj.

Odmietavý postoj SR, ako aj odmietavý postoj ďalších európskych štátov, sa pritom len ťažko zdôvodňuje a to aj vzhľadom na domácu rétoriku. Návrh rezolúcie obsahuje totiž práve tie argumenty, ktoré sa objavujú pri nacizme aj v našej verejnej diskusii. Týmito argumentmi sa zdôvodňovali napr. trestno-právne novely v boji proti extrémizmu. Hoci nacizmus jasne odsudzujem, viaceré trestno-právne zmeny považujem za veľmi nešťastné a ľahko zneužiteľné, o čom som už písal. Navyše vôbec nechápem, ako je možné, že SR kvôli pravicovému extrémizmu prijíma takéto zákony a súčasne nedokáže podporiť rezolúciu proti nacizmu v OSN…

Zvlášť zaujímavá bola časová zhoda prijímania rezolúcie a štátneho sviatku 17. novembra, keď sme si na Slovensku pripomínali tzv. Deň boja za slobodu. Pri tejto príležitosti sa objavovali aj rôzne verejné podujatia a mediálne relácie, kde jednou z hlavných tém bol práve problém nárastu pravicového extrémizmu. Predstavitelia SR v tento deň pravicový extrémizmus všemožne kritizovali a odmietali, avšak keď mali možnosť vyjadriť svoj postoj k nacizmu aj na najvyššom fóre v OSN, akosi zaváhali…

Veľmi zaujímavé boli aj informácie o rezolúcii proti nacizmu v našich médiách. Hoci uvedené rezolúcie sú prijímané každoročne, v médiách sa o slovenských postojoch v minulých rokoch akosi mlčalo. Pritom práve slovenský postoj voči nacizmu v OSN by si zaslúžil širokú verejnú diskusiu. Napriek mediálnemu mlčaniu však z internetu postupne začali prenikať informácie o dvojitom metri našich politikov: doma horlia proti tzv. pravicovému extrémizmu, ale v zahraničí sa pri nacizme správajú oportunisticky. Skutočným dôvodom, prečo SR odmietla podporiť návrh rezolúcie proti nacizmu v OSN, bola zrejme snaha podporiť našich “spojencov”, najmä v Pobaltsku. Preto im tolerujeme to, čo by sme našim občanom nikdy nedovolili.

 

Problém Ukrajiny a Pobaltska

Nie je prekvapením, že práve v Pobaltsku a na Ukrajine majú nacistické idey, kritizované v rezolúcii, veľmi veľkú podporu. Ešte počas ukrajinského Majdanu 2013/2014 sa obdivovatelia nacistov stali významnou silou v štáte. Ich podiel na rozhodovaní je dodnes neprehliadnuteľný a niektorí sa dostali aj do najvyšších štátnych funkcií – predseda parlamentu A. Parubij. Vzhľadom na tento vývoj sa nebolo možné diviť, že Ukrajina po Majdane zmenila svoj postoj k rezolúciám proti nacizmu v OSN.

Uvedená zmena je zaujímavá aj vzhľadom na to, že rezolúcie proti nacizmu pred rokom 2014 Ukrajina podporovala. Počas vlády prezidenta V. Janukovyča za tieto rezolúcie dokonca hlasovala, avšak ani počas prezidenta V. Juščenku (2005-2010) Ukrajina nehlasovala proti. Zmena postoja k rezolúcii o nacizme sa objavila v roku 2014 a to súčasne s niektorými škandalóznymi vyjadreniami ukrajinských politikov (A. Jaceňuk: ZSSR napadol nacistické Nemecko). Vznikla preto oprávnená otázka, čo všetko sa na Ukrajine po roku 2014 vo vzťahu k nacizmu zmenilo.

Pokiaľ ide o Lotyšsko a Estónsko, obhajoba nacizmu tam bola a je úzko spätá so vzťahom k Rusku a k tamojším Rusom. V oboch krajinách po roku 1991 odňali volebné právo väčšine osôb ruskej národnosti. Išlo o takmer tretinu tamojšej populácie, zväčša ľudí, ktorí sa tam narodili a pred rokom 1991 do orgánov Lotyšskej a Estónskej SSR riadne volili. Odňatím volebného práva sa tam však zmenili aj hlasovacie pomery. Bez volebnej účasti príslušníkov ruskej menšiny získali významný vplyv nielen prozápadné, ale aj pronacistické politické strany. Je otázne, či by sa niekedy našla podpora pre zákony, glorifikujúce Waffen SS, keby mali v Pobaltí právo voliť všetci tamojší Rusi.

Žiaľ, politické strany, ktoré voči Rusom presadzovali umiernenejšie postoje, boli vo voľbách znevýhodnené, pretože množstvo ich potenciálnych voličov nemalo a stále nemá volebné právo. To bol i problém zmierlivých centristov, ktorí v Estónsku prehrali niekoľko volieb len preto, lebo estónski nacionalisti mohli ísť voliť všetci, zatiaľ čo príslušníci ruskej menšiny iba z časti. Žiaľ, nacionalistická politika v Pobaltsku je kvôli diskriminácii aj hlúpo vyzývavá. Napr. keď v roku 2007 podpísali po dlhých rokovaniach Rusko a Estónsko zmluvu o štátnej hranici, tak k nej pri ratifikácii estónski poslanci jednostranne pripojili text s protiruským hodnotením histórie. To viedlo k tomu, že Moskva od ratifikácie odstúpila a napriek istému pokroku z rokov 2013/14 zmluva dodnes neplatí.

Najznámejšou nacistickou provokáciou v Pobaltsku je zrejme každoročný pochod 16. marca počas sviatku lotyšských Waffen SS. V tomto roku sa pochodu zúčastnilo “len” 13 poslancov, ale v minulosti na pochode participovali aj mnohí členovia súčasnej lotyšskej vlády. Naši ministri si na Rade EÚ s nimi možno radi pohovoria o tom, ako bojovať s nárastom extrémizmu v Európe…

 

Pobaltsko verzus Slovensko

Zaujímavé sú aj analógie výrokov niektorých pobaltských a slovenských politikov. Napr. súčasný minister spravodlivosti Estónska U. Reinsalu pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 (vtedy vo funkcii ministra obrany) varoval pred kandidátmi ruskej národnosti a vyhlásil, že EP sa nesmie stať miestom, ktoré poslanci za Estónsko zmenia na fórum, kde sa bude kritizovať jazyková politika Estónska. Jeho výzva bola v mnohom podobná výzve, ktorú nedávno na facebooku publikoval neoľudák R. Steigauf proti maďarským politickým stranám na Slovensku a dostal za to 40 mesiacov nepodmienečne. Bude zaujímavé sledovať, ako bude ministerka L. Žitňanská zo strany Most-Híd komunikovať na pravidelných rokovaniach ministrov EÚ so svojim rezortným kolegom z Estónska…

Žiaľ, protiruská politika je jedným z kľúčových dôvodov neochoty Slovenska a ďalších krajín Západu podporiť rezolúcie proti nacizmu v OSN. Kým totiž budú v Pobaltsku pochodovať stúpenci Waffen SS, vykrikovať protiruské heslá a veľká časť miestnych Rusov nebude môcť voliť, vzťahy Pobaltska s Ruskom budú napäté. To zrejme vyhovuje niektorým militaristom na Západe, pretože v čase napätia s Ruskom môžu lepšie presviedčať obyvateľstvo o potrebe zbrojiť a plniť si tak “spojenecké záväzky”.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korupcia v priamom prenose? Za odmietnutie Sputnika prichádza odmena? Šéfku ŠÚKLu Baťovú chcú za potlesku médií vyznamenať medailou. Pochvalu dostala aj od prezidentky Čaputovej

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Po tom, čo Štátny Ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odmietol udeliť kladné stanovisko k vakcíne Sputnik V, sa stala jeho riaditeľka Zuzana Baťová mediálnou hviezdou korporátnych médií číslo 1. Okrem oslavných ód v liberálnych médiách bola Baťová poctená aj návštevou prezidentky Zuzany Čaputovej.…

Havran opäť zaperlil: Putin a Orbán sú najväčší gangstri kontinentu. A obaja vedia, že v Matovičovi našli svojho človeka

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Moderátor RTVS Michal Havran, ktorého si všetci platíme cez koncesionárske poplatky, v poslednom čase vypúšťa jednu perlu za druhou. Najnovšie tvrdí, že Putin s Orbánom sú najväčší gangstri Európy a do partie si zobrali aj slovenského expremiéra Igora Matoviča - kvôli tomu, že…

Helen a Zoja: Historické paralely na Kulturblogu: „Po stopách pravdy“

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:Albert Axell: Russias heroes 1941-1945, Internet)   V Ruskej federácii sa dodnes zachoval jeden pekný zvyk zo sovietskych čias: mladomanželský pár v deň svojej svadby položí kyticu kvetov k miestnemu pamätníku padlých obetí Veľkej vlasteneckej vojny. Tak začínajúca rodina vyjadrí úctu a vďaku tým, ktorí obetovali…

Luigi Di Maio ako prvý zahraničný šéf diplomacie navštívil novú vládu USA

0 icon

Washington 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mandel Ngan/Pool via AP)   Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v pondelok ako prvý zahraničný šéf diplomacie absolvoval osobné stretnutie s členmi novej americkej vlády vo Washingtone, informovala agentúra AFP Di Maia prijal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Obaja mali rúška a na…

Irán z dôvodu rozšírenia sankcií prerušil spoluprácu s EÚ v rôznych oblastiach

0 icon

Teherán 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. K opatreniu došlo po tom, ako sa EÚ rozhodla zaradiť na čiernu listinu ďalších iránskych bezpečnostných činiteľov v súvislosti…

Smrť princa Philipa nakrátko zmení fungovanie britskej kráľovskej rodiny

0 icon

Londýn 12. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Od smrti princa Philipa, manžela britskej panovníčky Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov, sa už stihlo vo fungovaní britskej kráľovskej rodiny niekoľko vecí zmeniť, napísala v pondelok britská stanica BBC Pre kráľovskú rodinu sa začalo obdobie trúchlenia, ktoré…

NAKA zasahuje v Košiciach pri akcii Nobel, zadržala pri nej podozrivú osobu

0 icon

Košice 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) v spolupráci s ďalšími zložkami polície a Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany zasahujú v Košiciach pri akcií s krycím názvom Nobel. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že zdržali jednu podozrivú osobu. Na…

Matoviča jeho protivníci zrejme zle interpretovali. Naď: Nezachytil som žiadne útoky Matoviča smerom ku komunite vedcov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že nezachytil útoky ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) smerom ku komunite vedcov. Ohradil sa voči tomu, že sa berú ako hotová vec. Myslí si, že mohlo prísť k nesprávnej interpretácii vyjadrení Matoviča na sociálnej sieti "Dnes tu…

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo ešte začiatkom marca 2021 výzvu pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Po vyhodnotení všetkých prihlášok, ktoré prišli v stanovenej lehote, splnilo predpísané kritériá 7 uchádzačov. Tí sa ešte tento mesiac zúčastnia…

Korčok zdôraznil potrebu silnej diplomacie, apeluje na zodpovednosť politikov

0 icon

Bratislava 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) chce, aby členovia vlády dôverovali slovenskej diplomacii. Zároveň apeluje na zodpovednosť politikov pri ich vystupovaní v zahraničí. Uviedol to v pondelok v súvislosti s minulotýždňovou cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Budapešti, ktorý z rokovaní…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

BILL GATES VS. SLNKO. JE TO SÚČASŤOU PANDEMICKÉHO SPRISAHANIA

0icon

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou.

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Príbeh prvej vesmírnej stanice Salyut 1: Ambiciózny projekt, ktorý sa skončil tragédiou

0 icon

Americká NASA plánuje v rámci svojho nového vesmírneho programu, Artemis, konštrukciu prvej vesmírnej stanice, ktorá by obiehala okolo Mesiaca. Ak sa pozrieme bližšie, na obežnú dráhu Zeme, všimneme si, že sa vo výške približne 400 km nachádza Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá funguje od roku 1998 až dodnes. Lenže aká vesmírna…

Ceny tých najlepších elektrických kolobežiek značky KUGOO opäť padajú! Toto by si rozhodne nemal zmeškať

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť práve elektrická…

Android 12: Pre ktoré smartfóny môžeme očakávať príchod ďalšej veľkej verzie Androidu? Tu je ich zoznam!

0 icon

Android 12 je obzvlášť horúcou témou potom, ako Google ohlásil konferenciu Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva, že spoločnosť predstaví a sprístupní pre širokú verejnosť novú verziu Androidu v BETA zostavení. Samotná udalosť sa bude odohrávať počas 18. až 20. mája a okrem predstavenia Androidu, očakáva sa aj predstavenie…

Apollo 13: Mali pristáť na Mesiaci, nakoniec však bojovali o život. Ako sa posádke podarilo prežiť?

0 icon

Apollo 13 bola misia americkej vesmírnej agentúry, NASA, ktorú už od samého začiatku sprevádzali zlé predtuchy tohto nešťastného čísla. Pár dní pred odletom posádka dostala osýpky, a preto na misiu nastúpili náhradníci, James Lovell, John Swigert a Fred Haise. Štart rakety prebehol podľa plánu, 11. apríla 1970, no nikto nevedel, že raketa…

Xiaomi ukazuje, koľko krokov vlastníci Mi Band náramku spravili dokopy. To číslo mnohí nezvládnu ani prečítať!

0 icon

Náramky Mi Band od Xiaomi sú jednými z najobľúbenejších fitness trackerov na trhu. Ide o dostupné doplnky, ktoré množstvom funkcií zaujmú nejedného športovca i nešportovca. Okrem klasického zobrazovania času, počítania krokov a hladiny spánku majú výhodu i v miniaturistickom dizajne pre využitie v práci i na šport. Dnes sa však…

Armádny Magazín

F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské meškanie

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Použitie lietadla F-15EX je príznakom zastaraného štýlu vojny, porovnávajú ho aj s popredným ruským projektom. Pokúsme sa pochopiť, prečo ani prvý, ani druhý nezodpovedá pravde.   Vývoj stíhačky F-15EX Advanced Eagle štvrtej generác

Špeciálne služby USA: Rusko bude pokračovať v ničení svetového poriadku

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) - Rusko pravdepodobne zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach ničiteľom svetového poriadku, ale jeho globálny vplyv sa zníži v dôsledku mnohých politických, hospodárs

Ponad Rusko. Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce

0 icon

Litva, 12. apríl 2021 (AM) – Gruzínsko a Litva schválili plán obrannej spolupráce na rok 2021. Informovala o tom tlačová služba ministerstva obrany Gruzínska. Dokument bol vypracovaný v rámci oficiálnej návšte

Umenie protokolárneho trollingu

0 icon

Nemecko, 12. apríl 2021 (AM, Ccolonelcassad) - Európania sú veľmi nespokojní s tým, ako sa "priateľ Recep" správal k šéfke Európskej komisie Ursule von der Leinovej. Najprv ju donútili stáť a potom ju usadili na pohovku a ponížili tak šéfku európskej d

"Putin chce odrezať Ukrajinu od Čierneho mora". Americký generál opäť predpovedá

0 icon

USA, 12. apríl 2021 (AM) – Ukrajinská agresia v Donbase sa môže skončiť tým, že krajina stratí more.   Luhanská a Donecká ľudová republika opäť čelia ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol taký hrdý ukrajinský prezident Zelensky, existoval presne do skončenie komunálnych volieb v krajine. Odvtedy na

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali