Biskup Schneider: „Vstúpili sme do reťazca zla. Orgány nenarodených detí využité pri vývoji vakcín im boli odoberané zaživa. Kto sa nechá zaočkovať, nemôže povedať, že sa ho to netýka. Nastal čas pre nové prolife hnutie“

Bratislava 26. februára 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Facebook)

 

Vplyvný katolícky internetový portál LifeSiteNews usporiadal v piatok 19. februára odbornú on-line konferenciu, odhaľujúcu pravú tvár tzv. pandémie COVID-19. Niekto by mohol namietať, že organizácia, pôvodne zameraná na obranu práv nenarodených, nie je kompetentná meritórne sa vyjadrovať k rýdzo odborným otázkam v oblasti lekárskych vied. Podobná kritika však kríva a to na obe nohy: Za hlavný nástroj „boja s pandémiou“ bola zvolená vakcína. A tá, ako je známe, je s umelými potratmi úzko spätá. A pokiaľ ide o výhradu absencie odbornej spôsobilosti v medicíne, čo lepšie mali organizátori konferencie ponúknuť, ako desiatku medikov, ovenčených lekárskymi titulmi?

Biskup Schneider
Na snímke biskup Schneider

Usporiadateľom však nešlo len o vedecké posúdenie novej infekčné choroby, ale o jej zasadenie do širšieho – morálneho, duchovného, psychologického a spoločenského – kontextu. Z jednotlivých prednášok je zrejmé, že prevažná väčšina prizvaných lekárov sú praktizujúci katolíci. Preto neprekvapí, že nad konferenciou prevzal neformálne záštitu pomocný biskup z kazašskej Astany Athanasius Schneider, ktorý k zdarnému priebehu konferencie prispel aj svojou vlastnou prednáškou.

K akým záverom konferencia dospela? Hoci jednotliví prednášajúci prinášali svoje čiastkové poznatky, na ktorých nemusela byť absolútna zhoda, vo všeobecných záveroch boli (všetci) zajedno. V medicínskom, politickom i mediálnom mainstreame jasne prevážil postoj tzv. katastrofistov, požadujúcich najprísnejšie reštriktívne postupy, vrátane povinného nosenia tzv. ochranných prostriedkov, izoláciu zdravých jedincov a teda aj celých segmentov spoločnosti, globálne riadenú vakcináciu ľudstva, prehliadajúc pritom iné formy prevencie či liečenie choroby.

Prednášajúci zhodne skonštatovali, že sa veda dostala do fatálneho područia politiky, uprednostňujúcej záujmy mocenských štruktúr, usilujúcich o zriadenie nového typu spoločnosti, riadenej technokratickými globálnymi elitami. Z tohto dôvodu dochádza k cenzurovaniu odlišných odborných stanovísk, a to nielen štátnymi orgánmi, ale aj dominantnými mediálnymi koncernmi, tlačovými agentúrami a sociálnymi sieťami.

Ako jeden z hlavných nástrojov riadenej mystifikácie sa ukazuje manipulácia so štatistikami, kedy je za chorého považovaný každý, komu je testovaním preukázaný výskyt vírusu SARS-CoV-2 a ktorá sa následne premieta aj do vykazovania počtu úmrtí na COVID-19. Hoci je dávno spoľahlivo dokázané, že samotná pozitivita testu nie je to isté, ako byť skutočne chorý, v pravidelných mediálnych výstupoch oficiálnych miest to nie je systematicky brané na zreteľ. PCR testy, chybne používané ako hlavná diagnostická metóda, majú vysokú mieru falošnej pozitivity, čím vyvolávajú neodôvodnenú obavu pred ďalším šírením choroby a tlak na ďalšie sprísňovanie už tak drastických zásahov do občianskych práv a slobôd.

Zhoda panovala tiež v postoji k symbolu covidovej hystérie – rúškam. Dr. Eric Nepute zdôraznil, že doteraz jediná randomizovaná kontrolovaná štúdia jasne preukázala, že rúška, a to tak látkové, ako aj chirurgické, nebránia prenosu aerosólových častíc, a teda ani vírusu SARS-ČOV-2. Tento záver dokumentovala aj Dr. Sheri Tenpennyová, ktorá preštudovala viac ako sto odborných textov, prijatých recenziami nezávislých expertov, ktoré neumožňovali prijať ako záver iba neúčinnosť rúšok, ale aj ich potenciálnu zdravotnú škodlivosť.

K rovnakému záveru dospela aj nedávna štúdia, kedy z 25 000 nemeckých študentov vykázalo 68 % nejakú formu zdravotnej ujmy. Dr. Nepute dal nosenie rúšok aj do súvislosti s vysokým nárastom bakteriálnych ochorení, kedy sa rúška po neodbornom zaobchádzaní a dlhšom používaní menia zo zdanlivej ochrany v semenisko infekcií. Hygienička so zameraním na ochranu dýchacích ciest na pracoviskách, Kristen Meghanová varovala pred dlhodobým nosením rúšok tiež z toho dôvodu, že prívod kyslíka je obmedzený až o 20 %, čo zvlášť u detí, ktorých mozog sa ešte len vyvíja, môže mať fatálne následky.

Ešte závažnejšia je však ujma psychologická, tvrdila Dr. Tennpenyová: „Vedieme deti k tomu, aby sa báli dýchať a pozerali na tých, ktorí rúško nemajú, ako na zločincov… Predtým to bolo presne naopak – muž so zahalenou tvárou bol vnímaný ako niekto, kto má zlé úmysly.“

Ďalší účastník konferencie poznamenal, že účelom nosenia rúšok – napriek presvedčeniu celého radu ľudí, vrátane lekárov, o ich zdravotnej užitočnosti – je psychologické podmanenie si obyvateľstva. Dr. Pam Popperova tvrdí, že „mnoho ľudí si nechalo vsugerovať myšlienku, že nenosiť rúško je nezodpovedné a nebezpečné. Táto idea stavia ľudí proti sebe, čo je dávna taktika všetkých despotov.“ Dr. Tenpennyová v tejto súvislosti spomenula agendu Svetového ekonomického fóra: „Ide o plánovaný mechanizmus, ako nás zbaviť prirodzenej ľudskosti, ako nás rozdeliť, ako nás prinútiť, aby sme sa jeden druhému vyhýbali, nepodávali si ruky, neobjímali sa, ako nastoliť zotročujúci režim totálnej kontroly.

Značná časť konferencie bola venovaná povahe nového typu vakcinácie, fungujúceho na báze genetického inžinierstva. Aj preto sa prizvaní odborníci zhodli na tom, že tu o vakcínu v klasickom slova zmysle vlastne nejde. Navyše nie je vôbec isté, že jej účelom je zabrániť v ďalšom šírení infekcie. Zhoda panovala aj v názore, že ľudstvo je podrobené rozsiahlemu biologickému experimentu, v rozpore so základnými etickými zásadami, vychádzajúcimi tak z prirodzeného morálneho poriadku, ako aj Norimberského kódexu. Spomenuté bolo nezvyčajné množstvo úmrtí a ďalších negatívnych účinkov po obdržaní prvej resp. druhej dávky, pričom sa predpokladá, že ich skutočný počet je rádovo vyšší. Panel, venovaný tejto otázke, poukázal aj na eugenické názory popredných propagátorov vakcinácie proti COVID-19 a ich víziu, spočívajúcu v radikálnom znížení počtu obyvateľov na našej planéte.

Zvláštna pozornosť bola potom upriamená na tie vakcíny, ktoré pochádzajú z bunkových línií potratených plodov. Jedným z rešpektovaných odborníkov na túto problematiku je aj účastníčka štvrtého prednáškového panelu biologička a autorka nedávno vydanej odbornej publikácie Očkovanie: Katolícka perspektíva Pamela Ackerová. V rôznych vyhláseniach biskupských konferencií, ale aj tradične zmýšľajúcich kňazov, je morálne zlo potratu, stojace na začiatku vakcinačného reťazca, relativizované tvrdením, že akceptáciou očkovania z takto vyrobeného biologického materiálu participuje na úmyselnom zabití nevinnej ľudskej osoby len veľmi vzdialene a materiálne, a nie je teda hriechom sa touto očkovacou látkou vakcinovať.

Vo všeobecnej polohe tento názor nevyvoláva rozpory, poukazuje však na hlbšie aspekty a obludné detaily výroby týchto vakcín, ktoré si pri čítaní abstraktných morálnych analýz možno ani neuvedomujeme. Akokoľvek by z čisto formálneho hľadiska bola pravda, že na začiatku vakcíny stojí len „jeden“ morálnym zločinom zmarený ľudský život, faktom je, že v skutočnosti za obeť „lekárskemu pokroku“ padli stovky na smrť umučených detí. Než sa totiž dospelo k bunkovej línii, používanej na výrobu vakcín (napr. v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca ide o HEK-293 z roku 1973), bolo vykonané množstvo potratov, ktoré neviedli k zamýšľanému výsledku.

Potratené ľudské telíčka navyše nepochádzali zo spontánnych potratov – v takom prípade by o morálny delikt nešlo – ale z umelých potratov, na tento účel dohodnutých. Spravidla išlo o potrat po cisárskom reze, aby nedošlo ku kontaminácii plodu: „Deti boli –, v niektorých prípadoch aj maternice – vybraté z tela ženy a bez prerazenia amnionálneho obalu uložené do chladničky k následnému využitiu.“

Podstatné na tomto barbarskom čine je to, že potratené dieťa bolo naďalej živé, pretože k získaniu bunkovej línie je potrebné, aby plod ešte žil. Ackerová citovala embryológa a emeritného profesora anatómie Dr. Warda Kischera: „Vždy je potrebné živé tkanivo, lebo už krátko po potrate sa tkanivo začne rozkladať, čím sa pre ďalšie využitie stáva nepoužiteľným.“ Tým však krutý akt na začiatku reťazca, ktorý je uzavretý prijatím vakcíny, nekončí. Tkanivo je totiž detským plodom odoberané, keď sú ešte živé – ide teda o určitú formu vivisekcie. Preto je dobré mať na pamäti všetky tieto skutočnosti, keď zvažujeme, či sa necháme očkovať takto získanou vakcínou…

Preto nie je až tak nečakané, že biskup Athanasius Schneider predniesol po tom, čo pochválil hnutie za život za ich doterajší boj proti potratom, tieto slová: „Som presvedčený, že prichádza nová doba, nová fáza hnutia za život. Doba, kedy je potrebné začať rázne a jednoznačne protestovať proti liekom a vakcínam, získaným z potratených nenarodených detí. Musíme byť odvážni!“

Akokoľvek si je biskup Schneider vedomý toho, že pri očkovaní týmito vakcínami ide „len“ o materiálnu spoluprácu so zlom, odmieta zároveň akceptovať rozšírený sklon k rezignácii: „Nikto, komu leží na srdci obrana ľudského života od jeho počatia, nemôže mlčať k týmto zločinom. Prvým zločinom je vlastná poprava dieťaťa. Po ňom nasleduje odobratie bunkových tkanív a ich následná recyklácia. A potom výroba liekov a vakcín. Toto všetko tvorí jeden reťazec. Keď sa necháte takou látkou zaočkovať, nemôžete povedať – všetky tie predchádzajúce zlá sa ma netýkajú, som od nich na hony vzdialený. To nie je pravda. Vstupujete do reťazca zla.“

V závere svojho príspevku biskup Schneider vyzval k vzniku nového hnutia v oblasti farmakológie a medicíny, odmietajúceho akúkoľvek väzbu na potratový priemysel. Kresťania by mali radšej čeliť možnosti podstúpiť väzenie či dokonca smrť, než mať zdravotný úžitok z vraždy nenarodených detí. Poukázal pritom na príklad prvých kresťanov, ktorí namiesto toho, aby predstierali úctu k falošným bohom, si zvolili cestu mučeníctva. „Odmietli najmenší akt spolupráce s hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu.“

S poslucháčmi sa rozlúčil výzvou k odvahe a nádeji. „Nemusíme sa báť, pretože Boh je s nami … Buďme si istí tým, že patríme medzi víťazov. A kráčajme ústrety večnosti. Kto je to kresťan? Človek večnosti. Ak prihliadame k večnosti, nasledujeme Božiu vôľu. Keď toto robíme, Boh nám vždy dá Ježišovu silu, svoju útechu a svoje požehnanie.“

Vzhľadom k tomu, že LifeSiteNews prišiel cenzúrnym zásahom YouTube o svoj kanál s mnohými stovkami tisícov odberateľov, sú jednotlivé prednášky v časovo obmedzenej dispozícii na platforme Brighteon. Škoda, že v českom a slovenskom prostredí nie je dostatok katolíckych lekárov a morálnych teológov, ktorí by pre potreby veriacich chceli a dokázali usporiadať podobne podnetné sympózium.

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Moskva v odvete za najnovšie sankcie Washingtonu vyhostí desať amerických diplomatov

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Yuri Kochetkov)   Rusko nariadi desiatim americkým diplomatom, aby opustili krajinu. Oznámil to v piatok minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Krok je odvetou za najnovšie protiruské sankcie zo strany Washingtonu Lavrov ďalej uviedol, že Moskva na svoj sankčný zoznam pridá ďalších osem ruských predstaviteľov a podnikne…

Šéf WHO označil rast počtu prípadov za znepokojujúci

0 icon

Ženeva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/WHO-Christopher Black)   Generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že počet prípadov koronavírusu na globálnej úrovni naďalej stúpa „znepokojujúcim“ tempom. Infikovanosť sa podľa neho blíži k najvyššiemu stupňu v doterajšom priebehu pandémie Ghebreyesus poukázal na to, že niektoré krajiny, ktoré dosiaľ úspešne…

Kremeľ verí, že Macron a Merkelová presvedčia Ukrajincov k dodržiavaniu prímeria

0 icon

Moskva 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Rusko verí, že Francúzsko a Nemecko presvedčia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zabezpečil dodržiavanie prímeria na východe Ukrajiny a naplnenie mierovej dohody podpísanej v Minsku v roku 2015. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na ohlásené rokovania ukrajinského prezidenta…

Kolíková: Zmluva o nákupe Sputnika V by mala byť povinne zverejnená

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. "Nenašli sme žiadne dôvody na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za takú, ktorá by mala byť povinne zverejnenou. Na tomto stanovisku trvám," uviedla v piatok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za…

Predseda vlády Heger prijal na Úrade vlády SR veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Predseda vlády SR Eduard Heger prijal dnes, v piatok 16. apríla 2021 veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink, ktorá navštívila Úrad vlády SR na základe pozvania premiéra. Diskusia sa v úvode stretnutia dotkla skúseností v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 v EÚ…

Prípadné zrušenie núdzového stavu je ešte predmetom rokovaní

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Keď parlament vo štvrtok 1. apríla rozhodoval o opakovanom predĺžení núdzového stavu, už vtedy bolo jasné, že rozhodnutie vlády zo 17. marca o jeho predĺžení o ďalších 40 dní bolo v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Na rozhodnutie…

Bývalý policajný funkcionár Norbert Pakši uzatvoril dohodu o vine a treste

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Pakši uzatvoril v piatok s dozorovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) dohodu o vine a treste. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Upozornila na to televízia JOJ "Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dnes…

Merkelová dostala prvú dávku vakcíny

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová dostala v piatok prvú dávku vakcíny proti koronavírusu. Informoval o tom jej hovorca Steffen Seibert. Šesťdesiatšesťročná kancelárka prijala vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. Stalo sa tak viac ako dva týždne potom, čo Nemecko prestalo touto vakcínou rutinne očkovať ľudí mladších…

Nechceme ju, ale chceme ju? Maďarské kamióny prišli po vakcínu Sputnik V, v Imuna Pharm im ju odmietli odovzdať

0 icon

Šarišské Michaľany 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Dva maďarské kamióny prišli v pondelok (12. 4.) do Šarišských Michalian naložiť 37 paliet vakcíny Sputnik V. Vedenie firmy Imuna Pharm im ich odmietlo vydať s tým, že vakcína je majetkom štátu a musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním. Následne firma odoslala na…

Kanadský poslanec sa objavil na online zasadnutí nahý

0 icon

Kanada 16. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Kanadský poslanec William Amos sa objavil bez odevu počas online zasadnutí Dolnej snemovne Na záberoch zverejnených 15. apríla 2021 CTV Windsor stojí Amos úplne nahý medzi vlajkami Kanady a Quebecu a prikrýva sa jedným mobilným telefónom. Liberal MP William Amos apologized in a statement…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

Boris Mesár

Prečo považujem USA za teroristický štát .

0icon

Najprv je potrebné naštudovať ako je vlastne definovaný terorizmus . Wikipédia -Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedľa individuálneho terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni (medzinárodný terorizmus). Iný zdroj - Terorizmus je veľmi…

Martin Borguľa

Čo sa to vlastne deje v zariadeniach pre seniorov?

0icon

Prípadov týrania, zlého zaobchádzania a hrubého zanedbávania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pribúda. O niektorých sa dozvieme prostredníctvom médií, mnohé ale zostanú pred očami verejnosti a, bohužiaľ, aj pred kontrolou, skryté. Keď sa tento rok v médiách objavila správa o týraní seniorov v zariadení sociálnych služieb v Prievidzi, bol to šok. Mnoho ľudí si ale povedalo, že…

Štefan Surmánek

Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

0icon

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR…

Lucia Žužová

Božia česť pošliapaná, autorita biskupov zlomená!.... alebo, keď sa vyjednáva s diablom!

0icon

Písať či nepísať? Dlho som rozmýšľala, dlho som váhala... Rok tu zápasíme všetci nie len s niečím, ale hlavne stále s niekým a mnohé je na hlavu postavené. Vyjadrujem tu svoje postrehy, vlastné skúsenosti, osobné vnímanie, ako osoba veriaca. Neprednášam to ako kritiku či patent na riešenie všetkého. Chcem len poukázať na fakt,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Ktorá je najväčšia opustená výrobná fabrika na svete?

0 icon

Packard Automotive Plant je bývalý výrobný automobilový závod, ktorý sa nachádza v Detroite. Ako ale táto fabrika skončila opustená? Samotná fabrika sa skladá z 325 000 metrov štvorcových, ktoré navrhol Kahn Associates s použitým produktov spoločnosti Trussed Concrete Steel Company. Závod Packard bol otvorený už v roku 1903 a v…

František I.: Kráľ narodený v Cognacu

0 icon

V rámci minisérie „muži robia dejiny“ sme si pripravili niekoľko zaujímavých článkov o významných francúzskych panovníkoch. Tí totiž neformovali len dejiny Francúzska, ale vo všeobecnosti dejiny Európy, Slovenska (Uhorska) nevynímajúc. Pozrime sa na zaujímavosti - v tomto prípade - Františka I., ktorý žil v rokoch 1494 až 1547. František I. sa narodil dňa 12.9.1494…

Nebaví ťa čistiť chladničku? Tento trik ti pomôže s upratovaním

0 icon

Priznajme si to, veľa z nás nečistí chladničku v pravidelných intervaloch. Prečo si to ale neuľahčiť jednoduchým trikom, ktorý zaberie minimum času? Po čase je nádoba na zeleninu celá špinavá, zvyšky vytečeného kečupu pôsobia ako lepkavá láva a šunka opretá o stenu tiež nie je najšťastnejším riešením pre nasledujúce čistenie.…

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Vo svete IT

Astronómovia možno našli spôsob, ako by sme mohli preskúmať nielen našu sústavu, ale aj Alfa Centauri

0 icon

Sústava Alfaa Centauri je najbližšou hviezdnou sústavou, nachádza sa od nás približne 4-svetelné roky. Skladá sa z troch hviezd a minimálne dvoch planét, ktoré obiehajú okolo menšej z trojice hviezd – Proxima Centauri, píše portál IFL Science. Keďže ide o najbližšiu hviezdu pri Slnečnej sústave, vedci rozmýšľajú nad tým, že…

Pozrite sa, ako môžete pridať ľubovoľnú aplikáciu do ponuky kontextového menu vo Windows 10!

0 icon

Ak používate vo svojom počítači niektoré aplikácie vo výrazne vyššej miere, ako iné, tak potom by ste nemali prehliadať návod nižšie, ktorý vám chceme dať do pozornosti. Ide konkrétne o možnosť pridania skratiek, či odkazov na aplikácie, do ponuky kontextového menu, ktoré vyvolávate pravým kliknutím myšky v rozhraní Windows 10.…

Xiaomi je jedna zo značiek, ktorá zvýšila cenu svojich vlajkových smartfónov za posledné roky najviac

0 icon

Xiaomi smartfóny si získali svoju popularitu najme vďaka skvelému pomeru ceny a výkonu, ktorá robila konkurencií vrásky na čele. Plynúcim časom, cena Xiaomi smartfónov začala prudko narastať, najme keď porovnáme cenový rozdiel medzi Mi 9 a ďalšími vlajkami. Portál xiaomiadictos poukazuje na zaujímavú štúdiu, ktorá sa pozrela na ceny vlajkových…

Nové BlackBerry by mohlo byť už čoskoro realitou. Pozrite sa, ako by mohlo vyzerať!

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť BlackBerry chystá veľký návrat na trh. Spoločnosť to deklarovala ešte v auguste minulého roka, a neskôr ešte v januári tohto roka. Naposledy, Peter Franklin, generálny riaditeľ spoločnosti OnwardMobility, ktorá stojí za fyzickou výrobou zariadenia prezradil, že smartfón by mohol byť uvoľnený na trh už…

Xiaomi Mi MIX Fold vstúpil do predaja. Neuveríte, koľko zarobil len za jednu minútu!

0 icon

Skladateľný smartfón od Xiaomi počas svojho predstavovania okamžite zlákal davy ľudí. Mi MIX Fold nasadil bezkonkurenčnú cenu za prémiové zariadenie s dvoma displejmi. Svojou cenovou reláciou tak pokoril gigantov ako Samsung, či Huawei, ktorí na svojich zariadeniach pracovali veľmi dlho a priniesli už niekoľkú generáciu skladateľných smartfónov. Prví nadšenci sa…

Armádny Magazín

Idú slovenské obrnence na Ukrajinu? V Nitre sa objavil vlak s bojovou technikou smerujúci na východ

0 icon

Slovensko, 16. apríl 2021 (AM) – V Nitre sa včera podľa očitých svedkov premiestňovala vojenská technika údajne smerom na východ.  Fotografie boli urobené zo železničnej stanice v Nitre vo štvrtok 15. apríla 2021 podvečer. Na snímkach je vidieť niekoľko armádnych nákladných vozidiel a približne 20 bojových pechotných vozidiel  so slovenskými znakmi. &nbs

Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla"

0 icon

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o 

Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

0 icon

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyv

Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

0 icon

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že m

Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

0 icon

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali