KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Biblické zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa k Sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista

Bratislava 21. mája 2020 (HSP/TSKE/Foto:TSKE)

 

Prinášame vám biblické zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa k Sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista

Ilustračné foto

Sk 1, 1-11

1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 4 A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“
6 A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ 7 On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj.
9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ 12Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. l4 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

 

Lk 24, 36,b- 53

36 V tom čase, keď Ježiš vstal z mŕtvych, zastal uprostred svojich učeníkov a povedal im „Pokoj vám.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38   On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“ 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby a plást medu.43 I vzal si a jedol pred nimi.  44 Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojži šovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46 a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48 Vy ste toho svedkami. 49 Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ 50 Potom ich  vyviedol  von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 Stále boli v chráme a velebili Boha.

 

Mk 16, 15-20

15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

… podali mu kúsok pečenej ryby a plást medu … vzal si a jedol pred nimi …

Štyridsať dní Ježišovho nového života nie je zdokumentovaných svätopiscami tak, aby uspokojili dostatočne našu zvedavosť. Niekto by mohol povedať, že práve naopak, údaje sú síce príliš skromné, ale vyjadrujú všetko to, čo je potrebné. Jednoducho svojim učeníkom poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.

Sériu dôkazov začína hneď po svojom zmŕtvychvstaní, keď musí svojich učeníkov – a cez nich aj nás presvedčiť o svojej „fyzičnosti“: „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby a plást medu. I vzal si a jedol pred nimi. (Lk 24, 38-43)

Vzkriesený Ježiš nadväzuje so svojimi učeníkmi priame vzťahy: dáva sa im dotýkať a jedáva s nimi. Tým ich vyzýva, aby uznali, že nie je duch, ale hlavne, aby sa presvedčili, že vzkriesené telo, s ktorým sa im ukazuje, je to isté, ktoré bolo umučené a ukrižované, lebo ešte nesie stopy jeho umučenia. Ale toto pravé a skutočné telo má zároveň aj nové vlastnosti osláveného tela: už sa nenachádza obmedzené v priestore a čase, ale sa môže stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce, lebo jeho ľudská prirodzenosť už nemôže byť zadržaná na zemi, ale patrí iba do božskej sféry Otca. Preto je vzkriesený Ježiš aj zvrchovane slobodný zjaviť sa tak, ako chce: v podobe záhradníka alebo „v inej podobe“ (Mk 16,12), ako je tá, na ktorú boli učeníci zvyknutí, a to práve preto, aby povzbudil ich vieru. (KKC 645)

Nezdá sa, že by Ježiš  vo svojom oslávenom tele, ktoré dokáže prechádzať cez zatvorené dvere, ktoré sa objavuje bez toho, aby bolo jasné ako sa na dané miesto dostalo, potreboval prijímať pokrm – ale na druhej strane, ak tým má učeníkov povzbudiť a presvedčiť, stoluje s nimi ochutná spolu s nimi z ryby a medu. Dokonca o sám chystá pohostenie pre svojich apoštolov. Keď ho stretávajú znovu na brehu Genezaretského jazera,  keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.   Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ … Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. (Jn 2, 9.12.13)

Cirkevní otcovia komentovali tieto evanjeliové správy z viacerých uhlov pohľadu. Na jednej strane hovorili:  Ak pripustíme, že Pán naozaj jedol, pripusťme, že i všetci ľudia po vzkriesení budú čerpať výživu z potravy. Keď však Spasiteľ robí niečo z akejsi láskavosti, nie je to pravidlom a normou prirodzenosti, ako je tomu aj v iných prípadoch. Naše telá totiž vzkriesi ako neporušiteľné, no na svojom tele si ponechal otvory po klincoch a jazvu na boku, aby ukázal, že po vzkriesení zostala prirodzenosť tela a nezmenil sa na inú podstatu.

… poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval…

Sv. Pavol uvádza, že Kristus bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom (1 Kor 15, 4-7) Viacnásobné „zjavovanie sa“, poskytovanie dôkazov o skutočnom živote – to všetko u apoštolov ešte celkom nerozptýlilo všetky pochybnosti. Evanjelista uvádza, že keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.  (Mt 28, 17) A asi pritom nešlo len o tradične skeptického Tomáša.

Prijatie viery v Kristovo zmŕtvychvstanie je základom kresťanského ohlasovania a dodnes je skúšobným kameňom skutočnej viery. Ježiš už v podobenstve o boháčovi a Lazárovi predvída túto ťažkosť, keď na Lazárovo presvedčenie, že „ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie,“ jednoducho predvída aj dnešnú neochotu veriť, ktorá je spojená s neochotou podriadiť sa Božiemu zákonu: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 16, 30-31)

 

… už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? … hovoril o Božom kráľovstve…

Apoštoli, aj po šokujúcom stretnutí sa so vzkrieseným Kristom stále ešte uvažujú – ako nejaký zotrvačník – v zmysle svojich dovtedajších, ťažko vykoreniteľných predstáv o pozemskom „kráľovstve“, či „kráľovstve Izraela“. Ako by chceli povedať: „Keď ťa už ukrižovali ako židovského kráľa, tak hádam im teraz ukážeš, že ním naozaj si!“ V podstate ide – iste neúmyselne – o posledné rúhavé pokúšanie prevziať svetskú moc.

Možno ešte stále snívajú o svojich funkciách, tak ako  si to predstavovala matka  Zebedejových synov: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 

Ježiš vtedy odpovedal na túto žiadosť slovami o kalichu, ktorý ml piť a ktorý budú piť aj jeho apoštoli. „… odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ (Mt. 20, 21-23) Takže žiaden prísľub spoločného vládnutia, ale prísľub kalicha prenasledovania.

Teraz, keď už Ježiš plne vypil kalich bolesti a umučenia je nástojenie apoštolov na svetskom kráľovstve ešte pochopiteľné. Ježiš im pritom počas celých tých 40 dní hovoril o Božom kráľovstve, ale zdá sa, že ešte stále nechápu mnohé súvislosti. Nemôžu, napriek všetkej dobrej vôli – k tomu je potrebná sila a múdrosť Svätého Ducha. Preto celú debatu o kráľovstve Ježiš ukončuje slovami: „keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 6)

…musí sa splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch

… otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu…

Postupné vysvetľovanie Písma začalo už hneď po vzkriesení, keď sa Ježiš pripojil k dvom učeníkom utekajúcim z Jeruzalem a počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo (Lk 24, 27) Ale ani samotné slová niekedy neboli dostatočné na pochopenie. Vtedy v Emauzách nakoniec sa stalo pochopiteľným interpretačným kľúčom gesto lámania chleba, gesto Poslednej večere. Tak ako vtedy, aj v Emauzách Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.  Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“  (Lk 24, 30-32) Na pochopenie Písma niekedy nestačia samotné slová, ale sú potrebné aj vonkajšie znaky, gestá, symboly. Liturgia je sprevádzaná čítaním Písma, a samotná liturgia je aj pomôckou interpretá cie Písma.

Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. 

Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“

Sv. Ján  Zlatoústy komentuje túto Ježišovu výzvu na očakávanie Svätého Ducha v Jeruzaleme tak, že  Ježiš podobne ako vojvodca nedovolí vojsku vyraziť na výpravu prv, než je vyzbrojené, tak ani učeníkom nedovoľuje vyraziť do boja pred zostúpením Ducha; preto dodáva – zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!

Potom ich  vyviedol  von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich… (Lk 24, 50)

Pred niečo viac ako štyridsiatimi dňami skupinka apoštolov  na čele s Ježišom kráčala tiež  tým istým smerom, na Olivovú horu. Koľko vecí sa ale odvtedy zmenilo. Zrada jedného z apoštolov, zapretie ďalšieho, zajatie, proces, umučenie, strata akejkoľvek ľudskej nádeje, ktorú zakrátko vystriedalo prekvapenie vzkriesenia, rozpaky, šok, zahanbenie – Ježišovo odpustenie, potvrdenie Petra v úrade, ktorý mu bol prisľúbený…

Čo všetko mohlo prebiehať v mysli apoštolov vystupujúcich tentoraz znovu na tú istú horu. Celý svet sa odvtedy zmenil.

Na tejto hore položili na Ježiša ruky jeho nepriatelia (Mk 26, 50), ktorí ho  odvádzajú na smrť – teraz on sám dvíha svoje ruky v geste žehnania nad apoštolov, ktorých odtiaľ posiela ako svedkov jeho umučenia a zmŕtvychvstania, ohlasovať toto evanjelium do celého sveta.

… oblak im ho vzal spred očí…  pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí …

Oblak a svetlo. Tieto dva symboly sú v zjaveniach Ducha Svätého neoddeliteľné. Už pri teofániách (Božích zjaveniach) Starého zákona raz temný, inokedy žiarivý oblak zjavuje živého Boha a Spasiteľa, zahaľujúc transcendentnú povahu jeho slávy: Mojžišovi na vrchu Sinaj, v stánku stretnutia a počas putovania na púšti a Šalamúnovi pri posviacke chrámu. Tieto predobrazy spĺňa Kristus v Duchu Svätom. Duch Svätý zostupuje na Pannu Máriu a zatieňuje ju, aby počala a porodila Ježiša. Na vrchu premenenia Duch Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje Ježiša, Mojžiša a Eliáša, Petra, Jakuba a Jána, a „z oblaku zaznel hlas: ,Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!'“ (Lk 9,34-35). A napokon ten istý oblak vzal učeníkom spred očí Ježiša v deň nanebovstúpenia a zjaví ho ako Syna človeka v jeho sláve v deň jeho príchodu. (KKC 697)

 

… vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16,19)

Táto posledná etapa zostáva úzko spätá s prvou, čiže so zostúpením z neba, ktoré sa uskutočnilo pri vtelení.  Iba ten, ktorý „vyšiel od Otca“, sa môže „vrátiť k Otcovi“: Kristus. „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka“ (Jn 3,13). Ľudská prirodzenosť ponechaná iba na svoje sily nemá prístup do „Otcovho domu“, do Božieho života a Božej blaženosti. Jedine Kristus mohol človekovi otvoriť tento prístup, „aby sme mali pevnú nádej, že sa ako údy jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti, kam nás on predišiel ako naša Hlava a pôvodca našej spásy“.

Kristovo telo bolo oslávené už od chvíle jeho zmŕtvychvstania, ako to dokazujú nové, nadprirodzené vlastnosti, ktoré má odvtedy jeho telo natrvalo. Ale počas štyridsiatich dní, keď dôverne je a pije so svojimi učeníkmi a poučuje ich o Kráľovstve, zostáva jeho sláva ešte zahalená výzorom obyčajnej ľudskej prirodzenosti. Posledné Ježišovo zjavenie sa končí nezvratným vstupom jeho ľudskej prirodzenosti do Božej slávy, naznačenej oblakom  a nebom, kde odvtedy sedí po pravici Boha. To, že sláva Zmŕtvychvstalého bola doteraz zastretá, vysvitá z jeho tajomných slov povedaných Márii Magdaléne: „Ešte som nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20,17). To poukazuje na rozdiel v spôsobe, akým sa prejavuje sláva Krista vzkrieseného a sláva Krista povýšené ho do neba, kde sedí po pravici Otca.

Udalosť nanebovstúpenia, historická a súčasne transcendentná, vyjadruje prechod z jednej slávy do druhej. Celkom výnimočným a jedinečným spôsobom sa ukáže Pavlovi „ako nedochôdčaťu“ (1 Kor 15,8) v poslednom zjavení, ktorým ho ustanoví za apoštola.

Sv. Augustín, v spise  O symbole hovorí, že: „Toto sedenie teda nemáme chápať ako polohu ľudského tela, akoby Otec sedel zľava a Syn sprava. Pod pravicou tu chápeme moc, ktorú tento človek prijal od Boha, aby prišiel a súdil tak, ako predtým prišiel, aby bol súdený. Sedieť znamená prebývať, ako keď o niekom povieme: „v tomto bydlisku je usadený tri roky.“ Takto teda verte, že Kristus prebýva po pravici Boha Otca. Je blažený a prebýva v blaženosti, ktorá sa nazýva Otcovou pravicou. Všetko je tam pravica, lebo tam nie je žiaden žiaľ.

Teraz už Kristus sedí po pravici Otca: „Výrazom pravica Otca označujeme Božiu česť a slávu, v ktorej Boží Syn jestvoval pred všetkými vekmi ako Boh a jednej podstaty s Otcom a v ktorej, keď sa v posledných časoch stal človekom, sedí aj s telom po tom, ako jeho telo bolo skutočne prijaté do tej istej slávy.“ Sedieť po pravici Otca znamená nastolenie Mesiášovho kráľovstva a splnenie videnia proroka Daniela o Synovi človeka: „Jemu bola odovzdaná moc, sláva a kráľovstvo; jemu slúžili všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezanikne, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené“ (Dan 7,14). Od tej chvíle sa apoštoli stali svedkami Kráľovstva, ktorému nebude konca. (KKC 663-664) Kristovo Nanebovstúpenie znamená definitívny vstup Ježišovej ľudskej prirodzenosti do nebeskej sféry Boha, odkiaľ znova príde, ale ktorá ho zatiaľ uk rýva pred očami ľudí. (KKC 665)

Preto Sv. Ján Zlatoústy vo svojej homílii na Nanebovstúpenie hovorí: „Dnes je ľudský rod úplne zmierený s Bohom. Zmizol dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli hodní života na zemi – vystúpili sme do neba. Dnes sa stávame dedičmi Božieho kráľovstva, my, čo si nezaslúžime ani pozemské, vystupujeme do neba a získavame za dedičstvo prestol kráľ a Pána. Ľudská prirodzenosť, pred ktorou cherubín strážil raj, bola pozdvihnutá nad všetkých cherubínov.“

Miesto, odkiaľ Ježiš vystúpil do neba, je uctievané vrcholku na Olivovej hory. Jedna stará správa hovorí: „Na celej Olivovej hore nie je asi žiadne vyššie miesto ako to, odkiaľ Pán podľa tradície vystúpil do neba.“ Zároveň už od počiatkov kresťanstva bolo toto miesto uctievané ako miesto, kde Ježiš vyučoval svojich učeníkov a kde im zjavil tajomstvo konca sveta. Historické dokumenty potvrdzujú, že kedysi stál na Olivovej hore svätý vysoko týčiaci sa chrám (jeho názov bol Eleona, čo znamená bazilika Olivovníka). Vieme, že tento chrám bol postavený ku cti Nanebovstúpenia Pána.

Bazilika Eleona bola rozborená Peržanmi v roku 614 „sotva čo perzský vojvodca zoskočil z koňa“. Posledný, kto opisuje krásu Eleony, je jeruzalemský patriarcha Sofronius (7. st.), ktorý píše v jednej oslavnej piesni: „Rád by som sa ponáhľal na miesto, kde Pán zasväcoval svojich učeníkov do Božích tajomstiev. Tu by som rád zotrvával. Potom by som rád vyšiel veľkou bránou dopredu na schody a obdivoval krásu Svätého mesta. Aké nádherné je pozerať sa na tvoju krásu z Olivovej hory, mesto Božie!“

Križiaci na Olivovej hore postavili novú stavbu na pamiatku nanebovstúpenia Pána (12. st.), v ktorej bol oltár s dvoma stopami, ktoré mali pripomínať, že toto je miesto, odkiaľ Pán vystúpil do neba. Tieto stopy sú však len ľudovou tradíciou, nie skutočnými odtlačkami Kristových chodidiel. Dokazuje to i fakt, že o uctievaní stôp nie je zmienka v oficiálnej liturgii kostola Nanebovstúpenia.

Sultán Saladin po dobytí Jeruzalema (12. st.) urobil z kostola Nanebovstúpenia mešitu, ktorá sa zachovala dodnes. A keďže i moslimovia uctievajú „proroka“ Ježiša, povoľujú kresťanom sláviť na tomto mieste jedenkrát v roku – na sviatok Nanebovstúpenia Pána svätú obetu.

„A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12,32). Vyzdvihnutie na kríž je znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení. Je jeho začiatkom. Ježiš Kristus, jediný Kňaz novej a večnej zmluvy, „nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou…, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou“ (Hebr 9,24). V nebi Ježiš Kristus bez prestania vykonáva svoje kňazstvo, „lebo žije stále, aby sa prihováral“ za tých, „ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu“ (Hebr 7,25). Ako „veľkňaz budúcich darov (Hebr 9,11) je stredom, hlavnou postavou a hlavným vykonávateľom liturgie, ktorá v nebi uctie va Otca na nebesiach.

Počas nanebovstúpenia sa napĺňa kňazský úkon požehnania a učeníci istotne prejavujú svoju vieru tým, že padnú na zem a skláňajú hlavu. Toto je prvá dôležitá skutočnosť: Ježiš je jediný a večný Kňaz, ktorý svojim umučením prešiel cez smrť a hrob, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba; je pri Otcovi a prihovára sa v náš prospech. (porov. Hebr 9,24)

Aj v našej pozemskej liturgii, v rozličných modlitbách nachádzame výrazy dojímavé svojou ľudskosťou, ktoré slúžia na vyjadrenie božskosti Božieho Slova: „Ty, ktorý bez toho, aby si sa odlúčil od otcovského lona, najsladší Ježišu, si žil na zemi ako človek, dnes z Olivovej hory si vystúpil do slávy: a povýšiac súcitne našu padlú prirodzenosť posadil si ju vedľa seba k Otcovi.“ Sú to slová, ktoré nás spájajú so spevom Nárekov Veľkej soboty. Okrem toho nachádzame tému oslávenia našej padlej a zachránenej ľudskej prirodzenosti.

Niektoré tropáre sv. Romana Sladkopevca rozvíjajú ďalej: „Keď si naplnil plán našej spásy a pozemské si spojil s nebeským, vystúpil si do slávy, Kriste Bože náš, avšak bez toho, aby si sa nejako odlúčil od tých, ktorí ťa milujú. Zostávajúc neodlúčený od nich vyhlasuješ: Ja som s vami a nikto proti vám. Nechajte na zemi, čo je pozemské. Opustite to, čo je prach a popol, a potom príďte. Vzpriamme sa, zdvihnime oči i ducha do výšin, pozdvihnime pohľad a zmysly k nebeským bránam, hoci sme len smrteľní. Predstavme si, že ideme na Olivový vrch a vidíme Spasiteľa, ktorý sa vznáša na oblaku: Odtiaľ vskutku Pán vystúpil na nebesia. Odtiaľ ten, ktorý rád darúva, rozdal dary apoštolom utešujúc ich ako otec, uisťujúc ich, vedúc ich ako synov, hovoriac im: Nikdy vás neopustím: Ja som s vami a nikto proti vám.“

 

…zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve…  

… Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?

Evanjelista Lukáš, ktorý uvádzal aj pri prázdnom Kristovom hrobe prítomnosť dvoch mužov v žiarivom odeve rovnako aj pri tomto poslednom stretnutí Apoštolov so zmŕtvychvstalým Kristom  predstavuje dvoch mužov, ktorí kladú apoštolom podobnú otázku. Kým pri hrobe to bolo „prečo hľadáte…?“, teraz to je „…čo stojíte a hľadíte…?“

Pri hrobe sa ženy  rýchle rozbehli oznámiť radostnú zvesť. Aj teraz na Olivovej hore je táto otázka akýmsi popchnutím, prebdením z úžasu a výzvou k pohybu. Návrat do Jeruzaleme je prvou etapou. Je prípravou, chvíľou sústredenia, je očakávaním.

 

… jednomyseľne zotrvávali na modlitbách 

spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi…

Najužšie jadro Cirkvi, najbližší Ježišovi priatelia, a príbuzní – všetci tí, ktorí boli pri umučení roztratení sa teraz zjednocujú v spoločnej modlitbe, okolo tej, ktorá je najživším  sprítomnením Krista, pre jej najužšie spojenie s ním, okolo jeho matky Panny Márie.

Jednomyseľnosť … modlitba … Mária v strede – aj tak by sme mohli charakterizovať obraz prvotnej cirkvi, ktorá očakáva Ježišov návrat a ktorej bude udelený ďalší ľudsky nevysvetliteľný a nevysloviteľný dar – dar Božieho Ducha, podľa Ježišových slov „ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil … zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“.

… s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 

Stále boli v chráme a velebili Boha.   (Lk 2, 52-53)

Lukášovo evanjelium sa začína aj končí v Jeruzaleme, v chráme. Na začiatku nám evanjelista predstavuje Zachariáša, keď v chráme prináša kadidlovú obetu, ako mu bolo určené lósom (viď Lk 1,9). V závere počujeme o apoštoloch, ako sa po Ježišovom nanebovstúpení vrátili do Jeruzalema a stále boli v chráme. Keď Zachariáš po skončení svojej služby vyšiel z chrámu, nemohol prehovoriť a zostal nemý (Lk 1,20.22), lebo neuveril Pánovým slovám, ktoré sa mali splniť v svojom čase (Lk 1,20). Ježišovi apoštoli s veľkou radosťou velebili Boha, lebo už sa splnilo to, čo bolo predpovedané Zachariášovi, i to, čo bolo napísané dávno pred ním.
Na začiatku nám evanjelista predstavuje Zachariáša v pokročilom veku, ktorý už nemohol mať potomka, nemohol uveriť anjelovým slovám o tom, že mu manželka porodí syna, a nakoniec pre svoj nedostatok viery nemohol prehovoriť. Teraz nám predstavuje apoštolov, ktorí budú zanedlho vystrojení mocou z výsosti. Pretože uverili Kristovi, ktorý sa pre nás stal bezmocným a slabým (porov. Flp 2,5-8; 2 Kor 13,4), a nasledovali ho, dostanú moc odvážne o ňom hovoriť a byť jeho svedkami nielen v Jeruzaleme, ale aj medzi všetkými národmi. Tak budú mať nespočetné množstvo duchovných potomkov – budú sa k nim počítať všetci tí, ktorých získajú pre Krista.

Zachariáš vchádzal do chrámu (t.j. do veľsvätyne) na základe toho, ako mu to podľa zvyku kňazského úradu určil lós (Lk 1,9) a po skončení svojej služby z chrámu vychádzal. Ježišovi apoštoli sú teraz stále v chráme, ba viac, oni sami sa stávajú chrámom, v ktorom prebýva Boží Duch (viď 1 Kor 3,16; 1 Kor 6,19 2 Kor 6,16). Oni sami sú živými kameňmi duchovného domu vybudovaného na Kristovi a skrze Krista prinášajú Bohu príjemné duchovné obety (viď 1 Pt 2,4-6).

Posun od Zachariáša k apoštolom, vzdialenosť medzi prvou a poslednou stránkou Lukášovho evanjelia predstavuje cestu, ktorú je pozvaný prejsť každý, kto sa stretol s Kristom. Nemusí sa báť, že po nej pôjde sám a zronený (porov. Lk 24,17). Ježiš, ktorý „sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema“ (viď Lk 9,51), aby tam trpel a tretieho dňa vstal z mŕtvych, a aby nám tak získal odpustenie hriechov, sa aj dnes približuje ku každému a ide s každým (viď Lk 24,15), kto chce kráčať po jeho ceste. (porov. http://modlitba.sk/?p=5458)

Nanebovstúpenie nenaznačuje Ježišovu neprítomnosť, ale hovorí nám, že on je živý uprostred nás novým spôsobom. Nie je viac na nejakom presne určenom mieste ako bol pred nanebovstúpením; teraz je pri Bohu, prítomný na každom mieste a v každom čase, blízky každému z nás. Nie sme viac sami v našom živote, máme zástancu, ktorý nás očakáva a obhajuje. Nie sme viac sami, ukrižovaný a vzkriesený Pán nás vedie. Spolu s nami sú tu mnohí bratia a sestry, ktorí v tichu a skrytosti v ich rodinnom živote i práci, v ich problémoch a ťažkostiach, v ich radostiach a nádeji denne prežívajú vieru a prinášajú svetu, spolu s nami, prvenstvo Božej lásky, v Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a je naším obhajcom.  (porov. Katechéza pápeža Františka 17.04 2013)

 

Aplikácia

Pochopenie Písem je jedným z darov, ktorým Kristus obdaroval svojich Apoštolov, svoju Cirkev. Pochopiť môžem to, čo dôverne poznám a čo mi je vysvetlené.

Aký je môj každodenný vzťah k Božiemu Slovu, ku Svätému Písmu. Je naozaj mojim každodenným pokrmom – aj mimo povinných liturgických čítaní?

Aké sú moje čakávania od vzkrieseného Krista? Nie som aj ja príliš zaujatý predstavou, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou sa má prejaviť aj v jeho víťazstve nad svetom, vo vybudovaní jeho „kráľovstva“ už tu na zemi.

Cirkev neustále musí bojovať s vnútorným pokušením stotožnenia predstavy Božieho kráľovstva s ovládnutím tohto sveta – a to aj  s najlepšou túžbou urobiť tento svet podľa možnosti čo najviac „dokonalým“. Kdesi v hĺbke podvedomia možno aj v nás, najbližších Ježišových učeníkoch pracuje toto nenápadné pokušenie „obnoviť kráľovstvo Izraela“ a „stáť v kráľovstve po pravici a po ľavici.“ Druhým, opačným rizikom by bolo ostať ustrnutí s pohľadom upretým do neba, ale v skutočnosti nehybnými.

Ďalším pokušením je predstava, že sme ostali v tomto svete sami, že Pán Ježiš nás „opustil“ pričom zabúdame na to že Apoštoli sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali (Mk 16, 20) a na Ježišove slová ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. (Mt 28, 20)

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Pri nepokojoch v St. Louis v štáte Missouri postrelili štyroch policajtov

St. Louis 2. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Colter Peterson/St. Louis Post-Dispatch)   Štyroch zranených policajtov si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v pondelok neskoro večer v meste St. Louis v americkom štáte Missouri. Stalo sa tak po tom, čo spočiatku pokojný protest proti policajnému násiliu prerástol v noci do násilností. Informovala o…

Vedci odhalili ďalšiu rizikovú skupinu pre Covid-19

Bratislava 2. júna 2020 (HSP/Foto:Pixabay) - Melzer spolu s ďalšími vedcami analyzovali údaje z UK Biobank, ktorá zhromažďuje genetická dáta pol milióna dobrovoľníkov vo veku 48 až 86 rokov. Medzi 383 tisíckami prípadmi, ktoré skúmali v rámci štúdie,...

Ziolkovský: „Nie sme stroje, nech nedeľa zostane voľná natrvalo“

Bratislava 2. júna 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Známy kňaz Anton Ziolkovský, ktorý bol  minulosti kancelárom Konferencie biskupov Slovenska, uviedol že je jednoznačne za to, aby boli predajne zatvorené v nedeľu aj po koronakríze. Argumentuje aj tým, že takto si to želajú občania v prieskumoch "Hovorí sa, že všetko zlé je na…

VideoVyšetrujú prípad policajta, ktorý zhodil na zem aborigéna

Sydney 2. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Austrálska polícia vyšetruje prípad policajta, ktorý pri zatýkaní zhodil na zem 17-ročného chlapca z aborigénskej komunity. Incident sa odohral v pondelok večer v Surry Hills, na predmestí Sydney. Informovala o tom v utorok agentúra DPA Na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, vidno,…

V pondelok na koronavírus otestovali vyše 6 400 ľudí, žiadny test nebol pozitívny

Bratislava 2. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V pondelok na koronavírus otestovali vyše 6 400 ľudí, žiadny test nebol pozitívny. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Počet ľudí pozitívnych na toto ochorenie tak zostáva na 1 522 Laboratóriá celkovo otestovali už vyše 179-tisíc vzoriek. Chorobe nepodľahla…

„Nie 15 ale 10 m2.“ Premiér ohlásil zmenu pravidiel pre vnútorné prevádzky od 3. júna. „Veľa zmien ku slobode“, komentuje na sociálnej sieti

Bratislava 1. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Od 3. júna bude minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) na 10 m2. Médiá o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovom brífingu po rokovaní s konzíliom odborníkov. V prípade…

Rozhodnuté: Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok konať nebudú

Bratislava 2. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Medzinárodné letecké dni SIAF sa tento rok konať nebudú. Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na dnešnej tlačovej konferencii. Ako dôvod uviedol pandémiu koronavírusu. Medzinárodné letecké dni SIAF sa mali konať 29. až 30. augusta na letisku Sliač. Dôvodom pre zrušenie…

FotoTrump v reakcii na násilných demonštrantov: „Kde sú zatýkania a dlhodobé tresty odňatia slobody?“ Guvernérom pohrozil, že proti protestujúcim nasadí armádu

Washington 2. júna 2020 (HSP/Fox News/Foto:Screenshot)   Prezident Trump vyjadril pobúrenie nad zjavným nedostatkom zatýkania násilníkov zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktorí v minulom týždni po smrti Georga Floyda v Minneapolise rozpútali násilne protesty v amerických mestách „Neúnosné! Kde sú zatknutia a odsúdenia na dlhodobé tresty väzenia?“ Pýtal sa…

Belousovová kritizuje Matovičove PR so školákmi. Raši volá po zrušení núdzového stavu. Hlina hovorí o ponížení SaS

Bratislava 2. júna 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Na pondelkové vystúpenie premiéra Igora Matoviča na jednej zo základných škôl v bratislavskom Ružinove, kde pri príležitosti Dňa detí a prvého dňa v škole po dvojmesačných korona-prázdninách deťom na prvom stupni čítal rozprávky a diskutoval s nimi, reagovali viacerí politici a komentátori, ktorí Matoviča…

Evanjelická farárka Polcková: Kuffa je bohorúhač… Potrat je právo ženy… Ježiš by dnes bol gay … homosexualitu treba rozvíjať

Bratislava 2. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Liberálna evanjelická farárka Anna Polcková, ktorá sa preslávila tým, že na vianočnej kázni podporila homosexuálne zväzky, tentokrát zaútočila na katolíckeho farára Kuffu, ktorý podľa nej spáchal "bohorúhačstvo." Polcková taktiež v rozpore s kresťansk,ým učením podporila "právo" žien na potrat a vyhlásila, že ak…

Piloti varovali cestujúcich, prečo by sa nemali vyzúvať počas letu

Londýn 2. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Ramil Sitdikov)   Piloti a letušky vysvetlili, prečo by sa ľudia nemali za letu vyzúvať, píše Express. Podľa Bena Sherwooda, autora knihy o bezpečnosti, dochádza k 80 % všetkých nehôd počas prvých troch minút letu, alebo ôsmich posledných pred pristátím Preto by mali byť cestujúci a…

Petíciu za zachovanie relácie Do kríža podpísalo už vyše 8-tisíc ľudí: „Obávame sa, že kritika z progresívno-liberálneho názorového prúdu môže ohroziť vysielanie polemickej relácie RTVS“

Bratislava 2. júna 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Diskusná relácia RTVS s názvom Do kríža sa v posledných dňoch dostala do centra pozornosti kvôli tomu, že ju liberálni aktivisti skritizovali, že o potratoch v nej debatovali muži (hostia Vladimír Palko a Martin Poliačik) a obsadenie diskutujúcich bolo podľa nich nevyvážené. Na druhej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Statusománia Matoviča

Nečítam Matovičove statusy lebo sa v nich neprejavuje sila ducha. Hlavné správy však uverejnili článok pod názvom, „Matovič vymenoval, ktorí ľudia sú podľa neho hlúpi. „Slovensko si aj naďalej pôjde svojou cestou“, prízvukuje“ a tak sa ako občan k tým „perlám“ vyjadrím. Nedá sa očakávať, že by sa Matovič zmenil z narcistu na…

Nedovoľme aby paranoia v Matovičovej hlave ovládala spoločnosť

Podľa údajov Talianskeho inštitútu verejného zdravia (Istituto Superiore di Sanità), iba 3,7% pacientov z uvádzaných v globálnej štatistike úmrtí za Taliansko ako úmrtia na COVID, má uvedené v úmrtnom liste ako príčinu smrti diagnózu COVID. Ostatných 96,7% má uvedenú ako príčinu smrti kardiovaskulárne ochorenie alebo rakovinu. Ochorenie COVID sa spomína…

Dialektika – takmer neznámy to jazyk, vo vedách o spoločnosti.

Na základe rôznych pripomienok k mojim verejne prezentovaným názorom, považujem za potrebné upresniť ich charakter. Problémom je „jazyk “ použitý pri ich formovaní – dialektika. Existujú dva „jazyky“ pre analýzu javov v prírode a spoločnosti, absolútne rozdielne, monoteistický a dialektický. Monoteistickému zodpovedá, systémovo sieťová*1 metóda bádania. Dialektickému zod

Ako sa vám páčil globálny test v podobe COVID 19?

Tak čo, ako sa vám páčil testovací manéver v podobe COVID 19? Otestovalo sa mnoho vecí, o ktorých by mohlo (a malo, aj bolo…) byť napísaných veľa článkov a analýz. Každopádne testu COVID 19 sa zúčastnil celý svet a dopadol viac menej úspešne. Test COVID 19 bola informačná predohra. V žiadnom prípade nie je možné,…

„V krízových časoch inteligentní ľudia hľadajú riešenia, idioti hľadajú vinníka.“

Citát velikána si dovolím doplniť: „a zločinci hľadajú príležitosti“. Slová v nadpise vyslovil nemecký komik, humorista a filmár Vicco von Bülov, známy ako Loriot. Akoby hovoril o našom nevládcovi, hovorcovi Mikasa. Jeho citát mi nedávno pripomenul kamarát, s ktorým sme na úplne opačných koncoch politickej orientácie. Trafil do čierneho. Nedovoľme ďalší zločin eurobyrokracie,…

Veselé konšpirácie na smutné témy 15

Satirické komentovanie panských huncútstiev z domova a zo zahraničia za posledné obdobie: Múdry vírus Pandémia s nebezpečnosťou nádchy zmenila celý svet. Ľudia bez reptania nosia náhubky, bez reptania krachujú, bez reptania si iniciatívne sťahujú samo-udavačské aplikácie. Na vine je Corona, všemocné zaklínadlo dnešných dní. Vírus je silne mediálny, pretože je jednotkou všetkých správ.…

TopDesat

Satelity počas studenej vojny sledovali rakety.. a svišťov?

0

Historické záznamy zo satelitov studenej vojny by mohli vyplniť medzery v ekologických záznamoch. USA počas studenej vojny vypustilo do vesmíru špionážne satelity, ktoré mali za úlohu sledovať umiestnenia raketových základní Sovietskeho zväzu. Niektoré snímky ale podľa štúdie zachytili fotografie zvierat a historické lokality, v ktorých sa vyskytovali. Studená vojna bola skrytým konfliktom…

Priesvitný sukulent vyzerá ako drahý diamant

0

Jednoduchým pridaním izbových rastlín môžete zmeniť obyčajný byt na tropický raj alebo bohémsku záhradu. Príkladom rastliny, ktorá dokáže takúto mágiu, je priesvitný sukulent. Vďaka jeho trblietavým krištáľovým listom si môžeš myslieť, že sa pozeráš na ilustráciu alebo obrázok s diamantom. A je to pravda - ale meno ilustrátora je Príroda. Pridanie izbových rastlín…

Záhadné hieroglyfy a Faitský disk: 2. časť

0

Prinášame vám druhé pokračovanie článku Záhadné hieroglyfy a Faitský disk. Dôležitosť disku – ako sme si povedali aj v prvej časti článku – spočíva predovšetkým v tom, že znaky, ktoré sa na ňom nachádzajú, nie sú kresby ale odtlačky urobené nejakým druhom pečate alebo pečiatky. V podstate iba 10 ideogramov je podobných lineárnemu…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 3. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

Baktérie môžu prežiť vo vesmíre na čistom vodíku. Mohol by sa mimozemský život správať rovnako?

0

Mohli by cudzinci, ktorí dýchajú hélium a vodík, žiť na exoplanetách vo vesmíre? Nová štúdia života na Zemi naznačuje, že je to skutočne možné. Ak by to bola skutočne pravda, znamenalo by to, že by sa život vo vesmíre musel hľadať za planétami s kyslíkom na miestach, ktoré majú zdanlivo…

TOP10: Obrázky zvierat pred a po, ktoré akoby nemali nič spoločné

0

Tieto fotografie sú živým príkladom toho, že obyčajných 5 minút dokáže zmeniť akékoľvek zviera na nepoznanie. Pred a po je niekedy dosť široký pojem. Dokonca aj jednoduchý postup starostlivosti alebo prechádzka v parku nás môže prinútiť zamyslieť sa, či sme domov dovliekli toho istého psa, ktorého sme predtým chystali von.…

Vo svete IT

Xiaomi oficiálne premenovalo značku Mijia. Nové produkty budú niesť označenie Xiaomi Smart Life

0

Čínska spoločnosť Xiaomi počas včerajšieho dňa oficiálne premenovala svoju pod-značku Mijia, pod ktorou už roky vychádzali rôzne technologické doplnky, či domáce spotrebiče za dostupné ceny. Populárna značka bude od dnešného dňa známa už iba ako Xiaomi Smart Life, pričom toto označenie od dnes uvidíme aj na ďalších, nových produktoch. Premenovanie…

Elon Musk po rokoch vracia úder Ruskej vesmírnej agentúre – „trampolína do vesmíru fungovala,“ uviedol na tlačovej konferencii

0

Vzťah medzi americkou NASA a ruskou vesmírnou agentúrou Roscosmos nebol nikdy úplne ideálny, no rokmi spolupráce sa dokázali obe agentúry vzájomne rešpektovať, najmä z dôvodu, že posledné roky sa musela NASA spoliehať výlučne na ruské rakety a kozmické lode Sojuz, ktoré boli jediné schopné vyniesť astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.…

Ako videl Bill Gates internet v roku 1995? Toto o ňom napísal v internom liste určenom pre vedenie Microsoftu

0

Ako priekopník v oblasti osobných počítačov, spoluzakladateľ Bill Gates pracoval celé desaťročia na svojom cieli, ktorým je „počítač na každom stole a v každej domácnosti.“ „Prílivová vlna“ Nie je preto žiadnym prekvapením, že v polovici 90. rokov bol Bill Gates jedným z mála, ktorý si uvedomoval potenciál internetu a pomocou neho…

Začínajú sa „preteky o vesmír“? Čína chce stihnúť výstavbu vesmírnej stanice do roku 2023

0

Čína vytýčila svoje plány na stavbu vesmírnej stanice. Bude sa volať Nebeský palác 3 a slúžiť bude predovšetkým na experimenty týkajúce sa astronómie a technológií. Podľa informácií chcú stihnúť dokončiť vesmírnu stanicu do roku 2023. Potrebné časti vynesie na obežnú dráhu Zeme v 11 letoch, pričom prvý by sa mal…

Viacerí zamestnanci Facebooku nesúhlasia s názorom Zuckerberga, ktorý je „ľahostajný“ voči statusom Donalda Trumpa

0

Posledné dni americký prezident, Donald Trump, rozpútal vcelku búrlivú diskusiu o sociálnych sieťach, ktoré údajne „bránia“ slobode prejavu. Celý konflikt započal označením viacerých statusov amerického prezidenta sociálnou sieťou Twitter, aby si používatelia overili pravdivosť tvrdení, a vymazaním jedného zo statusov, ktorý mal podnecovať násilie. Ako dôsledok tejto akcie zo strany…

Microsoft vybraným používateľom blokuje veľkú aktualizáciu Windowsu 10. Týka sa to aj Vás? Takto to zistíte!

0

Microsoft len pár dní dozadu začal uvoľňovať veľkú aktualizáciu Windows 10 2004, ktorá prináša niekoľko vylepšení a nových funkcií. Sústredená je však skôr na vylepšenia existujúcich funkcionalít, ako na prinesenie nových.  Kompletný prehľad tých najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v tomto článku, ktorý sme Vám nedávno priniesli. 28. mája sme…

KAMzaKRÁSOU

10 tipov, ako viesť udržateľnejší život: Aj maličkosti sa počítajú!

1

O tom, ako viesť udržateľnejší život sa hovorí naozaj všade. A nie nadarmo. Väčšinou tým ušetríme my sami, no šetríme i planétu. Prinášame 10 tipov, ako na to!

Ako pestovať muškáty? Vďaka tejto zálievke porastú ako divé!

1

Sú nenáročné, nepotrebujú častú zálievku a ani priame slnečné svetlo. Ako pestovať muškáty, aby boli bujné a kvitli počas celého leta? Potrebujú špeci hnojivo?

Najlepšia DIY maska na krehké vlasy: Stačia ti len 2 ingrediencie!

4

Krehké vlasy sú kombináciou slabých, suchých a zničených vlasov. Podomácky vyrobená maska na krehké vlasy pomôže dodať silu vlasovým folikulám. Ako ju vyrobiť?

Ďatelinové polia na Záhorí: V honbe za dokonalou fotkou ich udupali!

5

Už nie fotka na repkovom alebo slnečnicovom poli. Tento rok lákajú iné polia! Ďatelinové polia na Záhorí sú lákadlom pre turistov, ale pozor, kde šliapete! 

Čo je Marfanov syndróm? Pozor, poukazujú naň tieto príznaky!

3

Marfanov syndróm je vážne dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje celým radom rozličných príznakov. Ako sa ochorenie prenáša a je vlastne možná jeho liečba?

Kedy je káva najzdravšia? Vedci majú jasnú odpoveď, ktorá ťa (ne)poteší!

9

Nápoj, ktorý každému dopĺňa energiu a dokáže nás prebrať k životu. Mnohí si bez nej nevedia predstaviť život, a preto s určitosťou môžeme povedať, že by bolo pre nich ťažké vzdať sa jej. Okrem toho, že dokáže dodať energiu, tak sa o nej hovorí aj ako o zázračnom nápoji, ktorý dokáže predĺžiť život. Čiastočne je to…

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Začiatok konca štátneho monopolu vo vesmíre? Český analytik k úspechu lode SpaceX

0

Česko, 2.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V sobotu došlo k významnej udalosti v histórii americkej a tiež svetové kozmonautiky, píše k štartu lode Crew Dragon český bezpečnostný analytik Jaroslav Štefec.  

Česko v rámci transatlantickej solidarity navýši svoj príspevok do rozpočtu NATO o 1,6 milióna euro

0

Česko, 2.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - V pondelok 1. júna 2020 prerokovala vláda Českej republiky materiál Zmena výšky príspevku Českej republiky do vojenského rozpočtu, programu bezpečnostných investícií a civilného rozpočtu Organizácie Severoatlantickej zmlu

Ruskú severnú morskú cestu budú chrániť hypersonické zbrane

0

Rusko, 2.jún 2020 ( AM ) - Severná flotila Ruskej federácie dostane hypersonické zbrane, oznámil jej veliteľ, viceadmirál Alexander Mojsejev. Severná flotila ruského vojenského flotily je najmladšia v krajine, bola založené v roku 1933.  

Poľská armáda bojuje proti nezamestnanosti - ponúka vojenský výcvik pre ľudí, ktorí prišli o prácu

0

Poľsko, 1.jún 2020 ( AM ) - Originálny spôsob boja proti nezamestnanosti sa objavil v Poľsku. Zaujímavosťou je, že túto metódu nenavrhlo ministerstvo práce,ale ministerstvo obrany. Tlačová služba poľského ministerstva obrany oznámila podpísanie dokumentu ministrom Mariuszom Blaszczakom. Na základe tohto dokumen

Zlého muža so zbraňou zastaví iba dobrý človek so zbraňou - ochrankár zaistil pušku ukradnutú demonštrantom. Video

0

USA, 1.jún 2020 ( AM ) - Bezpečnostná stráž zabezpečuje útočnú pušku ukradnutú demonštrantom v centre mesta Seattle. Počas protestov v centre mesta Seattle v sobotu zamaskovaný demonštrant vytiahol útočnú pušku zo zadnej časti zdemolovaného policajného vozidla. Vzápätí k nemu prichádza s namierenou pištoľou člen ochranky, odoberie prekvapenému mladíkovi zbraň a p

Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

0

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?