Arcibiskup Vasiľ na slávnosti sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme

Rím 13. februára 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V plnom znení prinášame homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, titulárny sviatok rovnomenného kostola Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v nedeľu 12. februára 2017.

Na snímke arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ
Na snímke arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ

Zišli sme sa, aby sme si spoločne pripomenuli slovanských apoštolov a našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Sláviť túto spomienku dnes, tu, spoločne, v chráme im zasvätenom, v kolégiu, ktoré nesie ich meno má aj osobitný duchovný odtieň. Je to akási ďalšia pridaná hodnota, pretože na tomto mieste môžeme pociťovať niečo osobitné, nazvime to – genius loci – duch miesta, pripomínajúci širšie udalosti a súvislosti. Slovenské kolégium i táto jeho kaplnka sú totiž nerozlične spojené s cyrilometodským dielom, jeho duchom, jeho odkazom, jeho prienikom do našich moderných duchovných dejín, do dejín cirkvi i do dejín spoločenského života nášho národa.

Čo v sebe skrýva, tento chrám, tento dom? Odpoveď je viacvrstvová.

Je tu dnes Slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kedysi Slovenský ústav, je to dom, kde sa kedysi vzdelávali mladí študenti, kde dnes bývajú kňazi, ktorí sa na pápežských univerzitách špecializujú v jednotlivých odboroch posvätných vied, je to miesto  spojené so spisovateľskou a vydavateľskou činnosťou reprezentovanou množstvom napísaných a vydaných kníh, miesto, ktoré bolo domovom vyhnancov, utečencov, exulantov, miesto ich nádeje, očakávania i naplnenia túžob aj po uskutočnení národnej samostatnosti i náboženskej slobody v nej realizovanej.

Je to miesto upomínajúce na vlasť na naše rodné Slovensko i naše väzby s Rímom, s jeho biskupom, s centrom Cirkvi.

Všetky tieto skutočnosti a súvislosti by sme mohli označiť ako spojnice,  ktoré spájajú život a dielo slovanských apoštolov Sv. Cyrila  Metoda, so zmyslom a činnosťou inštitúcie v ktorej sa nachádzame a ktoré sú súčasne odkazom aj pre nás ako účastníkov tejto dnešnej slávnosti.

Nuž pozrime sa trochu po poriadku na jednotlivé  menované aspekty.

Vzdelanie

„ … my Slovieni sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel“  (ŽM 5). Týmito slovami pozýval knieža Rastislav sv. Cyrila a Metoda do svojej krajiny. Tento prezieravý vladár považoval už vtedy vzdelanie za dôležité pre rozvoj. Preto solúnski bratia „začali… ich deti vzdelávať v písme“ (Ital. III), pričom neučili len cirkevné predmety, ale aj „iné učenia: gramatiku a muziku“ (ŽK XV varianta Lavrov Mater. 26-27).

Aj pri začiatkoch Slovenského ústavu, bol jeden z jeho cieľov poskytnúť vzdelanie  prípadným budúcim kandidátom na kňazstvo a preto tu fungoval malý seminár, teda vlastne gymnázium, ktorým prešli generácie chlapcov zo slovenskej diaspory.

Aj dnes máme tu v Ríme na štúdiách mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú v rôznych odboroch, aby rozvinuli im zverené talenty a raz aby tak prinášali  plody aj pre dobro svoje vlasti.

Rozvoj vzdelania a vedy – to je odkaz sv. Cyrila a Metoda aj dnešnému Slovensku, či už ide o spravodlivé ohodnotenie tých, ktorí vyučujú na všetkých stupňoch škôl, či o primerané investície do všetkých vedných odborov. Keď podčiarkujeme, že „do všetkých“, tak to platí aj o odbory humanistické. Veď čomu učili našich predkov sv. Cyril a Metod? Neučili nás metalurgiu, poľnohospodárstvo ani ekonomiku, aj keď išlo a ide o nevyhnutne dôležité vedy, ale učili zdanlivo neužitočné veci: písmo, gramatiku, literatúru, právo, muziku. Možno tieto vedné odbory neprispievajú k bezprostredným výrobno-technickým výsledkom, ale predsa zveľaďujú ducha národa. Pokrok a úroveň rozvoja spoločnosti sa nemerajú len v sile armád,  tonách odliatej ocele a vylisovaných plechov, ani v miliónoch zjedených hamburgerov pretože kultivovanie ľudského ducha je trvalejšie a hodnotnejšie ako rinčanie zbraní, či lisovanie plechov, a pojedanie hamburgerov, pretože prispieva k pokroku jednotlivca i celého ľudstva zveľaďovaním  všetkých ľudských schopností, ktoré sa tak – či už priamo, alebo nepriamo – stávajú prostriedkom  služby  blížnemu. Na to by mali pamätať aj zodpovední vedúci našej spoločnosti aj dnes pri hľadaní priorít i pri prejavení podpory a rozvoja štúdií i vedy.

Výchova a formácia kňazov

Na mozaike v tomto chráme vidíme našich slovanských apoštolov obklopených mladými mužmi. Ide o symbolickú reprezentáciu tých  okolo dvesto „kňazov diakonov a subdiakonov, ktorých  umierajúc (sv. Metod) nechal v hraniciach svojej cirkvi“ (Ž Klim. VI, 23). Niektorí z nich prijali kňazské svätenia tu v Ríme, tak ako sa aj táto kaplnka v minulosti stala miestom kňazských svätení. Zaiste, že učeníci našich apoštolov pokračovali vo svojom vzdelávaní aj tu v Ríme,  a sv. Cyril  sa aj tu v Ríme ďalej aktívne venoval svojej profesorskej činnosti, keď v kláštore pri chráme sv. Praxedy – prijímal návštevy vedychtivých Rimanov, ktorí „neprestajne chodili k nemu a vypytovali sa ho o všetkom a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie“. (ŽK XVII).

Dnes  slovenskí kňazi na rímskych univerzitách nielen študujú, ale na siedmich univerzitách aj vyučujú, pričom niektoré z nich viedli, či vedú, sú dekanmi fakúlt, rektormi medzinárodných kňazských kolégií. Bolo by však potrebné, aby sa štúdium teológie neobmedzilo len na získanie akademického titulu, ale aby aj po návrate do vlasti  získané skúsenosti ďalej zhodnocovali, aby sa aj na domácich teologických fakultách a v seminároch viedol akademický život, ktorý by bol zdrojom inšpirácie a dôkazom večnej aplikovateľnosti právd evanjelia v nových súvislostiach.

Aj dnes stojí pred cirkvou na Slovensku tá istá úloha, ktorú mali pred sebou sv. Cyril a Metod a ktorú encyklika Slavorum Apostolidefinuje nasledovne: „Aby dobre preložili evanjeliové pravdy do novej reči, museli sa najprv postarať o to, aby dobre poznali vnútorný svet tých, ktorým chceli hlásať Božie slovo dôverne známymi obrazmi a pojmami. Správne vštepovať biblické poznatky a grécke filozofické pojmy do veľmi odlišného kontextu dejinných skúseností a myšlienok sa im javilo ako nevyhnutná podmienka pre úspech misijnej činnosti. Išlo o novú metódu katechézy. (Slav. Apostoli 11).

Aj dnes  je to úloha celej  cirkvi, najmä tých, ktorí ju inštitucionálne reprezentujú – znovu prekladať slová a ducha evanjelia do reči zrozumiteľnej ľudu, a predkladať  večné pravdy do reči „dnes“ zrozumiteľnej. Je to pre nás výzva k novej evanjelizácii, ku ktorej vyzýva aj pápež František v exhortácii Evangelii gaudium(čl. 41-42) kde hovorí okrem iného i o potrebe obnoviť cirkevný jazyk.

„ Lebo čo sa týka pokladu kresťanského učenia, „jedna vec je jeho podstata… a druhá je spôsob formulácie jeho vyjadrenia“. Stáva sa totiž, že veriaci – zvyknutí na svoju reč, ktorej rozumejú –, keď počúvajú bezchybný ortodoxný jazyk, odnesú si niečo, čo nezodpovedá skutočnému evanjeliu Ježiša Krista. So svätým úmyslom komunikovať o pravde o Bohu a človeku im pri niektorých príležitostiach ponúkame falošného boha alebo ľudský ideál, ktorý nie je skutočne kresťanský. Takýmto spôsobom sme verní nejakej formulácii, ale neodovzdávame podstatu. Toto je najväčšie riziko. Pamätajme, že „vyjadrenie pravdy môže mať veľa podôb. A obnova vyjadrovacích foriem je nevyhnutná na odovzdávanie nepozmeneného významu posolstva evanjelia dnešnému človekovi“ … Preto je potrebné pamätať na to, že každé predkladanie náuky sa musí konať s postojom hlásania evanjelia, ktorý prebúdza súhlas srdca skrze blízkosť, lásku a svedectvo.“

Dar slova a jeho odovzdávanie

S menami  sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda sa nerozlučne spája história slovanského písomníctva. A preto mních Chrabr,  možno jeden zo žiakov  sv. Cyrila a Metoda, alebo z ich školy,  to vo svojom traktáte o slovanskom písomníctve Skazanie o  pismenech  píše:

„Ak sa opýtaš gréckych učencov, hovoriac: „kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy?“, to máloktorí z nich budú vedieť. Ak sa však opýtaš slovienských  vzdelancov hovoriac: „kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy?“, to všetci budú vedieť a odpovedajúc takto povedia: „svätý Konštantín Filozof, nazývaný Cyril, ten aj písmo vytvoril, aj knihy preložil a tiež Metod, brat jeho. Lebo sú ešte živí, ktorí ich videli.“ (Skazanie o  pismenech, 9.)

Anomáliou vzniku slovanského písomníctva je skutočnosť, že sa nezačalo rozvíjať postupne od jednoduchých prejavov, k  náročnejším formám, ale že hneď od svojho prvopočiatku sa objavuje vo vyspelej podobe, schopnej priblížiť biblické, právne i teologické texty. Apoštoli Slovanov okrem toho vložili do kolísky rodiacej sa slovanskej literatúry, ako cenný dar, nielen preklady klasických diel ale aj viacero drahokamov vlastnej literárnej tvorby.

Dar písma i Písma a literatúry je výsledok spolupráce, synergie, medzi Božou múdrosťou a ľudskou inteligenciou. „Odišiel teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy zložil písmená a začal písať text evanjelia: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo.“  (Život Konštantína XIV)

Dar  služby cez písané slovo sa rozvíjal aj na tomto mieste, v Slovenskom ústave, ktorý po dlhé desaťročia suploval nemožnosť duchovno-náboženskej tvorby a tlače na Slovensku v období komunizmu. Tu sa kultivoval moderný slovenský teologický jazyk,  tu v slovenskom Ríme vznikli moderné preklady sv. Písma, preklady katechizmu, liturgických textov, tu sa vydávali básnické zbierky exilových slovenských básnikov.

Dnešné slobodné Slovensko a jeho kultúra majú, po pravde povedané, byť za čo vďačné tej hŕstke slovenských kňazov, exulantov, nadšencov milujúcich rodnú reč i ľud, ktorý ňou hovorí a ktorý po desaťročia trpel hladom po duchovnom slove.

Dnes možno zažívame  aj na Slovensku infláciu a devalváciu písaného i hovoreného slova. Múdrosť v reči, vážnosť vysloveného slova, záväznosť daného slova – tieto hodnoty potrebujú dnes u každého z nás – aj tu v Ríme aj na Slovensku – istú obrodu a obnovu. Vo svete plnom slov, často v záplave  banálnych, prázdnych ba aj brutálne znevažujúcich slov, v časoch prekrúcania významu aj takých slov, ktorými sú označované primárne antropologické javy, ako rod, manželstvo, či rodina, sme vyzývaní k tomu, aby sme dávali svojim slovám váhu, aby sme ich nevyslovovali nadarmo, aby z našich úst nezaznievali slová, ktoré zraňujú, vzďaľujú od pravdy, budujú bariéry nenávisti.

Nezabúdajme, že každé vyslovené slovo je večné –  je to niečo, čo je uložené v Božej pamäti, akoby v akomsi  nekonečne rozmernom a nezmazateľnom kozmickom pevnom disku, (aby sme použili predstavu  blízku dnešnému človeku generácie IT), veď Pán Ježiš hovorí, že  “ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia” (Mt 12,36 ).

Akú ohromnú zodpovednosť teda máme za naše vyslovené a napísané slová, za každé slovo, a v najvyššej miere za našu snahu pri pochopení a prijatí Slova! O čo menej  zbytočných  slov by bolo vyslovených i napísaných, keby sme najprv posúdili ich užitočnosť, vhodnosť, primeranosť, pravdivosť – sub specie aeternitatis – v perspektíve večnosti ?!

Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci

„cudzinci” – áno, takéhoto označenia sa dostávalo Cyrilovi a Metodovi, veď aj franskí biskupi vyčítali pápežskému legátovi Metodovi: “V našej oblasti učíš!” a ďalší protivníci falošne vyhlasovali: “Nám dal pápež moc, tohto však i učenie jeho káže vyhnať!” (ŽM IX; XII) Sami  svätí bratia sa neraz cítili ako „pútnici a cudzinci”, ktorí „pre lásku ku Stvoriteľovi chodia po cudzích krajoch a mestách“ (Kánon ku sv. Demetrovi).

Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci – tieto slová sa dnes skloňujú vo všetkých formách a pádoch v celej Európe. Tu v Taliansku, pri brehoch ktorého sa denné  vyloďujú stovky migrantov i na Slovensku, kde strašenie cudzinecko-migrantskou inváziou je viac vecou vypočítavej predvolebnej rétoriky, ako reálnym problémom.

Ešte máme  mnohí v živej pamäti časy, keď nebolo možné zo Slovenska slobodne vycestovať ani  natoľko, aby sme sa pozreli na Devín z druhej strany Dunaja a tí, ktorým sa to nejako podarilo zasa nebolo možné vrátiť sa, keď bola emigrácia zločinom, vraj akousi zradou aj na láske k socialistickej vlasti. Nezabúdajme ale, že mnohí vyhnanci a utečenci sa  stali vyhnancami a utečencami práve pretože milovali svoju vlasť, milovali ju ako vlasť bez akýchkoľvek politických ľudovodemokratických či socialistických prívlastkov a chceli ju vidieť duchovne, nábožensky i politicky slobodnú. Láska k vlasti však dnes nie je termínom, ktorý by sa dnes veľmi používal, alebo  ktorý by naozaj ovplyvňoval naše životy – a je to trochu škoda.

Nachádzame sa na mieste, v chráme, ktorý je realizovaním dlhoročného sna slovenských utečencov alebo nedobrovoľných vyhnancov, ktorí túžili mať v slobodnom svete, tu v Ríme, miesto, kde by sa mohli cítiť spojení so svojou vlasťou. Generácia týchto vyhnancov a migrantov už postupne završuje svoje životné putovanie a mnohí z tých, ktorí tento chrám budovali už doputovali do večnej vlasti – (včera nás zastihla správa o smrti otca biskupa Zlatňanského), ale aj  na nich si chceme vďačne spomenúť pri tejto dnešnej slávnosti.

Takýmito cudzincami a migrantami boli aj sv. Cyril a Metod. To o nich hovorí Ján Pavol II v encyklike Slavorum Apostoli (8): „Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi. Pán povedal Abrahámovi: “Odíď zo svojej zeme a od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním z teba národ veľký, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a ty budeš požehnaním.“

Svätí Cyril a Metod sa dokázali zrieknuť svojej vlasti ale nie pre to, že by išli do cudziny hľadať pre seba lepšie živobytie, ale „pre lásku k Stvoriteľovi.“ Zriekli sa možnosti bývať vo svojej vlasti, ale láska k nej ostala v ich srdciach. To je spoločný odkaz sv. Cyrila i Metoda i tvorcov tejto našej inštitúcie aj pre nás, ktorí sme sa tu dnes zišli.

Tento chrám bol po desaťročia miestom modlitieb, nádeje, očakávania i  túžob po uskutočnení náboženskej slobody realizovanej v kontexte aj národnej samostatnosti.

Po smrti sv. Metoda, jeho učeníkov z našej vlasti vyhnali, mnohých predali do otroctva. Dramatický opis väznenia, ponižovania, fingovaných popráv, opisuje Život Klimenta príliš konkrétne na to, než by sa jednalo len o hagiografické klišé. Radi by sme zodpovednosť za to všetko zvalili len na prvého nitrianskeho biskupa Vichinga a na jeho vojakov, ktorí, ako píše Kliment boli „ľudia suroví, lebo to boli Nemci majúci hrubosť od prírody zväčšiac ju ešte aj podľa príkazu“, (Ž Klim XIII,41) ale  bol by to opäť len istý druh alibizmu, ktorým už tradične zvaľujeme naše národné omyly a neduhy na  chrbát iných.

Pravdou je, že Rastislavov koncept kultúrnej a náboženskej samostatnosti sme v našich dejinách nedokázali  prijať, a rozvinúť a obetovali sme ho v mene politického pragmatizmu  v nádeji na získanie bezprostredných výhod, ktoré sa nakoniec ukázali len zdanlivé. Vyhnaním cyrilo-metodských učeníkov sme s nimi vyhnali nielen intelektuálnu a duchovnú elitu ale aj cenný nástroj, ktorý mohol našim predkom zabezpečiť duchovnú i spoločenskú samostatnosť. Krátko na to sa Veľká Morava rozpadla, liturgia v reči ľudu na stáročia ustúpila  bežnému človeku nezrozumiteľnej latinčine, na vlastné písmo sme zabudli a aj preto sme slovenský jazyk z rozvetveného riečiska nárečí začali znova zbierať a kodifikovať  ako literárny prakticky až takmer po 900 rokoch. Trvalo celé stáročia, kým sme k sebe sv. Cyrila a Metoda opäť ozvali, kým sme im vrátili ich miesto v našich dejinách i v našich srdciach.

Aj novodobí učeníci sv. Cyrila a Metoda, ktorí si priniesli ich duchovné dedičstvo do rímskeho vyhnanstva museli čakať desaťročia, – a nie všetci sa tej chvíle dočkali – kým boli opäť pozvaní do vlasti, ktorá ich vyzvala k tomu, aby mohli rozvinúť cyrilometodské posolstvo v znovunadobudnutom kontexte náboženskej slobody realizovanej v aj v rámci znovuzískanej národnej samostatnosti.

Už takmer štvrťstoročie považujeme  túto skutočnosť za samozrejmosť a možno práve preto je potrebné jej mimoriadnosť pripomínať zvlášť tým neskôr narodeným, ktorí našťastie už iný stav neslobody ani nezažili. Súčasne ale si chceme pri spomienke na ťažké osudy cyrilometodského duchovného dedičstva pripomenúť ako „memento“ aj to, že každé duchovné vykorenenie, strata, rozriedenie, zrieknutie sa náboženskej i národnej identity je len prvým krokom ku strate kultúrnej i spoločenskej samostatnosti. Bolo tak tomu pred 1110 rokmi a je tom tak aj dnes.

Spojenie s Rímom, s jeho biskupom, s centrom Cirkvi.

Naše liturgické slávenie sv. Cyrila a Metoda tu v Ríme, naše pripomínanie si osudov sv. Cyrila a Metoda i našich národných a duchovných dejín však  nikdy netreba chápať ako  malicherné bavenie sa na akomsi obmedzenom vlastnom piesočku. Práve naopak naša spomienka na sv. Cyrila a Metoda je vyjadrením hlbokého zmyslu pre univerzálnosť, nadčasovosť, pre  katolicitu v najhlbšom zmysle slova. Sv. Cyril a Metod slúžili Bohu, slúžili Cirkvi, spojili osud našich slovanských národov so stolicou sv. Petra,  s biskupom mesta Ríma, ktorý skôr ako ktokoľvek iný a viac ako ktokoľvek iný ich prijal do spoločenstva rozvinutých  vtedajších kultúr a národov.

Preto pri úvahe nad tým obdivuhodným prepojením partikularizmu a univerzálnosti, ktorý charakterizuje dedičstvo svätých bratov Cyrila a Metoda zaznievajú o to vážnejšie slová Jána Pavla II zo záveru jeho cyrilometodskej encykliky:“

Každý národ, každá kultúra má vo všeobecnom pláne spásy určenú svoju vlastnú úlohu. Každá zvláštna tradícia a každá miestna cirkev majú zostať prístupné a pozorné voči iným cirkvám a tradíciám a súčasne aj voči všeobecnému katolíckemu spoločenstvu; keby ostali uzavreté samy do seba, hrozilo by im nebezpečenstvo vlastného ochudobnenia. Tým, že Cyril a Metod uplatňovali svoje charizmatické dary, prispeli rozhodujúcim prínosom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide i jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Ani dnes nejestvuje iná cesta k prekonaniu rôznych napätí a k náprave roztržiek a protikladov tak v Európe, ako aj na celom svete, lebo tieto javy hrozia, že vyvolajú strašné zničenie životov a hodnôt. Byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi i spoločnosti. K tomuto cieľu vedie otvorenosť voči bratom, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou výmenou kultúrnych a duchovných dobier.“ (Slavorum Apostoli, 27)

Tomuto nás učili sv. Cyril a Metod, tomuto sa učme od nich.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zavedenie stropu na ceny ropy. Rusi Európe: posledný si streľte do hlavy

0 icon

Moskva 4. decemra 2022 (HSP/Komsomoľskaja pravda/Foto: Kyodo News)   Európska únia si svojimi protiruskými sankciami zakaždým "strieľa do nohy". Dosť bolo utrpenia - je čas na zásah do hlavy deviatym balíčkom - odporúča Európanom žurnalista ruského denníka Komsomoľskaja pravda Médiá už tretí deň bzučia ako včely na júnovej lúke s…

Scholz sa snaží rozlúsknuť Putina čítaním kníh o ňom

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Nemecký kancelár Olaf Scholz študoval charakter a logiku myslenia Vladimira Putina čítaním kníh o ruskom lídrovi a jeho vlastných článkov, uviedol nemecký časopis Spiegel V článku sa spomínajú práce európskych spisovateľov o Putinovej zahraničnej a domácej politike, ako aj prezidentov vlastný článok "O historickej…

ŠTS: Muža, ktorý mal v Skalici zaútočiť nožom na ženu s dieťaťom, vzali do väzby

0 icon

Bratislava/Pezinok 4. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obvinený muž, ktorý mal zaútočiť na skalickom parkovisku nožom na ženu s dieťaťom, bude stíhaný vo väzbe. Podozrivý je z pokusu o úkladnú vraždu. Nedeľné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu…

Hasiči zasahujú pri nehode v Tornali, štyri osoby nejavia známky života

0 icon

Banská Bystrica 4. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   K tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v nedeľu podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale. Štyri osoby v autách nejavia známky života, vozidlá sú mimo cesty. TASR o tom informoval Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a…

Prieskum: Komu najviac dôverujú Slováci? Hamranovi, Žilinkovi alebo Lipšicovi?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Pre reláciu Na telo agentúra FOCUS zisťovala ako občania dôverujú policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi Najmenej Slováci veria špeciálnemu prokurátorovi. Lipšicovi dôveruje 29 percent opýtaných a nedôveruje mu 67 percent. Druhý skončil Štefan Hamran. Policajnému prezidentovi…

Ukrajina bude mať kvôli cenovému stropu na ruskú ropu problémy

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Cenový strop na ruskú ropu, ktorý stanovila EÚ, nebude mať na ukrajinský trh s palivami ten najlepší vplyv. Takúto prognózu urobil Sergej Kujun, riaditeľ poradenskej skupiny A-95 "Očakávame 2-3 mesiace turbulencií, kým sa európsky trh prispôsobí najprv sankciám na ropu a…

Lavrov hovorí, že Rusko a Čína posilňujú vojenskú spoluprácu v reakcii na NATO

0 icon

Moskva 4. decembra 2022 (HSP/news/Foto:TASR/AP-Alexander Nememov)   Čína a Rusko čelia podobnému tlaku zo strany Západu a prirodzene sa zblížili, píše Dave DeCamp vo svojom poslednom príspevku Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že kroky USA a NATO zamerané na boj proti Číne v ázijsko-tichomorskom regióne viedli…

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku sa protestuje

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot: noviny.sk)   Portál Noviny informovali, že pred domom generálneho prokurátora Maroša Žilinku protestuje pár ľudí, ktorí sa zišli, aby vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre ​Na mieste sú viaceré policajné zložky. Správu aktualizujeme  

Matovič dostal preplesk

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ostatný týždeň jasne ukázal, že Matovič už je smiešny aj pre vlastných. Keď sa dohoda s lekármi dosiahla bez neho, ba dokonca napriek jeho vôli, musel to ťažko predýchavať. Ale po tom, keď mal veľmi agresívne „protilekárske“ vystúpenie v parlamente, keď svoju partiu…

Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Časopis Time uverejnil článok, v ktorom vyzval, aby nedopustili "príliš veľké" víťazstvo Ukrajiny. "Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa," znie názov článku Na jednej strane Putinove jadrové hrozby "šokovali Západ". "Kto by chcel zomrieť za Kyjev? Alebo zamrznúť, kým Rusko…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pápež František požehnáva sochu Ježiška počas audiencie, ktorú udelil darcom vianočného stromčeka a betlehemu v aule Pavla VI. vo Vatikáne

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zavedenie stropu na ceny ropy. Rusi Európe: posledný si streľte do hlavy

0 icon

Moskva 4. decemra 2022 (HSP/Komsomoľskaja pravda/Foto: Kyodo News)   Európska únia si svojimi protiruskými sankciami zakaždým "strieľa do nohy". Dosť bolo utrpenia - je čas na zásah do hlavy deviatym balíčkom - odporúča Európanom žurnalista ruského denníka Komsomoľskaja pravda Médiá už tretí deň bzučia ako včely na júnovej lúke s…

Scholz sa snaží rozlúsknuť Putina čítaním kníh o ňom

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Nemecký kancelár Olaf Scholz študoval charakter a logiku myslenia Vladimira Putina čítaním kníh o ruskom lídrovi a jeho vlastných článkov, uviedol nemecký časopis Spiegel V článku sa spomínajú práce európskych spisovateľov o Putinovej zahraničnej a domácej politike, ako aj prezidentov vlastný článok "O historickej…

ŠTS: Muža, ktorý mal v Skalici zaútočiť nožom na ženu s dieťaťom, vzali do väzby

0 icon

Bratislava/Pezinok 4. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obvinený muž, ktorý mal zaútočiť na skalickom parkovisku nožom na ženu s dieťaťom, bude stíhaný vo väzbe. Podozrivý je z pokusu o úkladnú vraždu. Nedeľné rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu…

Hasiči zasahujú pri nehode v Tornali, štyri osoby nejavia známky života

0 icon

Banská Bystrica 4. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   K tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v nedeľu podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale. Štyri osoby v autách nejavia známky života, vozidlá sú mimo cesty. TASR o tom informoval Matej Peniak z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a…

Prieskum: Komu najviac dôverujú Slováci? Hamranovi, Žilinkovi alebo Lipšicovi?

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Pre reláciu Na telo agentúra FOCUS zisťovala ako občania dôverujú policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi Najmenej Slováci veria špeciálnemu prokurátorovi. Lipšicovi dôveruje 29 percent opýtaných a nedôveruje mu 67 percent. Druhý skončil Štefan Hamran. Policajnému prezidentovi…

Ukrajina bude mať kvôli cenovému stropu na ruskú ropu problémy

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Cenový strop na ruskú ropu, ktorý stanovila EÚ, nebude mať na ukrajinský trh s palivami ten najlepší vplyv. Takúto prognózu urobil Sergej Kujun, riaditeľ poradenskej skupiny A-95 "Očakávame 2-3 mesiace turbulencií, kým sa európsky trh prispôsobí najprv sankciám na ropu a…

Lavrov hovorí, že Rusko a Čína posilňujú vojenskú spoluprácu v reakcii na NATO

0 icon

Moskva 4. decembra 2022 (HSP/news/Foto:TASR/AP-Alexander Nememov)   Čína a Rusko čelia podobnému tlaku zo strany Západu a prirodzene sa zblížili, píše Dave DeCamp vo svojom poslednom príspevku Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok uviedol, že kroky USA a NATO zamerané na boj proti Číne v ázijsko-tichomorskom regióne viedli…

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku sa protestuje

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot: noviny.sk)   Portál Noviny informovali, že pred domom generálneho prokurátora Maroša Žilinku protestuje pár ľudí, ktorí sa zišli, aby vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre ​Na mieste sú viaceré policajné zložky. Správu aktualizujeme  

Matovič dostal preplesk

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ostatný týždeň jasne ukázal, že Matovič už je smiešny aj pre vlastných. Keď sa dohoda s lekármi dosiahla bez neho, ba dokonca napriek jeho vôli, musel to ťažko predýchavať. Ale po tom, keď mal veľmi agresívne „protilekárske“ vystúpenie v parlamente, keď svoju partiu…

Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa

0 icon

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Časopis Time uverejnil článok, v ktorom vyzval, aby nedopustili "príliš veľké" víťazstvo Ukrajiny. "Putin nesmie vyhrať, ale ani Zelenskyj nesmie vyhrať príliš veľa," znie názov článku Na jednej strane Putinove jadrové hrozby "šokovali Západ". "Kto by chcel zomrieť za Kyjev? Alebo zamrznúť, kým Rusko…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Vášeň v Tebe

Babské povedačky radili natierať cibuľou prsia. Potrite si ňou tvár. Jej účinok vás určité prekvapí

0 icon

Cibuľa je jednou z najviac podceňovaných druhov zeleniny. Má nielen mnohostranné využitie, ale aj skvelé vlastnosti. Cibuľa je bohatá na vitamíny a minerály. Čo sa stane, keď namiesto varenia použijete cibuľu na tvár? Účinok, ktorý poznali už vaše staré mamy i prababičky, vás určite prekvapí. Čo obsahuje cibuľa?

Bibiána Ondrejková na onkológii v Prešove. Prečo s ňou prišiel aj moderátor Patrik Herman?

0 icon

Na oddelenie onkológie v Prešove prišla známa herečka Bibiána Ondrejková. Sprevádzal ju tiež známy moderátor Patrik Herman. Aká udalosť ich spojila? Povedali nie rakovine. V Prešove totiž otvorili novú poradňu pre onkologických pacientov. Keďže Ondrejková a Herman sú spoluzakladateľmi aliancie NIE RAKOVINE, je prirodzené, že svojou prítomnosťou prišli podporiť ľudí, ktorí budú…

Najlepší šalát do kebabu – jednoduchý a rýchly

0 icon

Kebabový šalát podávaný v gastronómii tvorí zvyčajne biela kapusta s mrkvou. Je jemný a chrumkavý, preto sa hodí k aromatickému mäsu a pikantným omáčkam. Takýto šalát si ľahko a lacno pripravíte sami a môžete ho podávať nielen s domácim kebabom, ale aj s iným mäsom a rybami.

Ktorá obľúbená činnosť dokáže zažehnať partnerské nezhody? Odborník v tom má jasno

0 icon

Ak nemôžete svojho manžela odtrhnúť od kníh, tešte sa. Ak je pre vás najideálnejším darčekom kniha, mal by sa tešiť váš manžel. Prečo? Gregory Currie, profesor kognitívnej psychológie na Univerzite v Toronte, totiž pre portál Her vysvetlil, že ľudia, ktorí investujú svoj čas do čítania, prejavujú vyššiu úroveň empatie.

Na čo si musia dávať pozor manželky futbalistov v Katare? Hrozí im až väzenie

0 icon

Katar. Anna Lewandowská aj mnohé ďalšie partnerky a manželky sa nachádzajú v dejisku Majstrovstiev sveta vo futbale so svojimi mužmi, ktorí tam hrajú futbal. Portál Gazeta pripomína, že Katar sa „preslávil“ zákonmi a nariadeniami, ktorých porušenie môže viesť až k väzeniu. Z tohto dôvodu Anglická futbalová asociácia zostavila špeciálny zoznam odpo

Armádny Magazín

Ozbrojené sily Ukrajiny majú veľké straty kvôli NATO taktike COIN

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Ukrajinská armáda má veľké straty pri Bachmute (Arťomovsku) kvôli používaniu natovskej taktiky COIN. O tom, čo to znamená, hovoria experti ruskej „Vojennoj chroniky“. Tí sa odvolávajú na vyhlásenia ukrajinských vojakov, ktorí boli v novembri zajatí práve pri Bachmute. Uvádzajú totiž, že ich vojenská prípravka vo V. Británii a na území

Velenie NATO s príchodom mrazov plánuje ofenzívu ukrajinských síl. Pribudol oddiel poľských špeciálnych síl

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Rozviedka NATO analyzuje údaje o stave vecí pozdĺž celej kontaktnej línie ruskej vojenskej špeciálnej operácie, vrátane údajov, ktoré hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj predložil vo forme správy Pentagonu. Okrem iného, ​​ako vyšlo najavo, sa analyzuje aj predpoveď počasia z Kupjanska v Charkovskej o

Znárodnenie na Ukrajine: Operácia môže súvisieť s plánmi dostať Bidena z Bieleho domu

0 icon

Ukrajina, 4.december 2022 (AM) – Za posledný rok Ukrajina zažila už dve vlny znárodňovania. Prvá sa začala hneď po 24. februári a zamerala sa na aktíva ruského pôvodu. Po prvé, boli zabraté aktíva patriace ruskému štátu a ruským právnickým a fyzickým osobám. A v auguste začal Kyjev vyvlastňovať ruský majetok v…

Rozhodlo sa o osude afrického uránu. Veľvyslanec Namíbie oznámil dohodu s Rosatomom

0 icon

Namíbia, 4.december 2022 (AM) – Namíbijské úrady a Rosatom dosiahli konsenzus o projekte ťažby uránu. Podľa veľvyslanca afrického štátu Clemensa Handuukemeho Kashuupulvu nie sú výrazné rozdiely. Jediným zádrhelom je nedôverčivý prístup miestneho obyvateľstva, ktoré sa obáva zhoršenia environmentálnej situácie.   Podzemné lúh

USA zaradili bojovú skupinu Wagner medzi subjekty vzbudzujúce obavy. Ako to ovplyvní jej pôsobenie?

0 icon

USA, 4.december 2022 (AM) – Krátko po výbuchu na ukrajinskom veľvyslanectve v Madride, ktorý viedol k tam odoslanej listovej bombe, začali na diplomatické zastúpenia tohto štátu v rôznych európskych krajinách prichádzať podivné balíky so zvieracími očami. V tejto súvislosti sa v západných krajinách predpokladalo, že do toho boli zapojení Rusi a…

TopDesať

Ovocie a zelenina: Ako ich udržať čerstvé?

0 icon

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako sa dá uskladniť ovocie a zelenina, aby neprišli o svoju čerstvosť? Dnešných zopár tipov ťa nasmeruje tým správnym smerom. Ovocie a zelenina sú našim zdrojom vitamínov najmä v zimnom období. Niektoré z nich sú však sezónne a vyžadujú si osobitnú starostlivosť: napríklad cibuľa…

Fotografie, ktoré ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok

0 icon

Nasledujúce fotografie ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok. Ľudia sa na internete podelili o naozaj bizarné momenty. Vedci tvrdia, že inteligencia by sa nemala merať pomocou IQ testov, ale skôr kreativitou, logickou a schopnosťami kritického myslenia človeka. Niektoré čudné činy na nasledujúcich fotografiách sú úplne mimo tohto…

7 vecí, ktoré sa ti jazyk snaží povedať o tvojom zdraví

0 icon

Zmeny v chuti alebo pri vzhľade jazyka môžu prezradiť veľa o tvojom zdraví. Jazyk ti tak dokáže povedať zopár informácii o tvojich zdravotných problémoch. Ľudské telo je jediným skutočným domovom, ktorý budeme mať po celý život, takže sa o naše telo musíme náležite starať. Naše telo nám vždy vysiela signály,…

Nekvalitný spánok: Tieto tipy a triky ti pomôžu vyriešiť mnohé zdravotné problémy

0 icon

Mávaš problémy so spánkom alebo je tvoj spánok nekvalitný? Vedci nám ukazujú zopár spôsobov, akým môžeme liečiť bežné zdravotné problémy - a to všetko vďaka zmene polohy spánku. Ak máš rád spánok, tak s radosťou sa dozvieš, že môžeš liečiť mnohé zdravotné problémy počas toho, ako si užívaš svoj spánok. Spánok je…

10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

0 icon

Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

FOTO DŇA

Na snímke pápež František požehnáva sochu Ježiška počas audiencie, ktorú udelil darcom vianočného stromčeka a betlehemu v aule Pavla VI. vo Vatikáne

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali