Arcibiskup Vasiľ na slávnosti sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme

Rím 13. februára 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V plnom znení prinášame homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, titulárny sviatok rovnomenného kostola Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v nedeľu 12. februára 2017.

Na snímke arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ
Na snímke arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ

Zišli sme sa, aby sme si spoločne pripomenuli slovanských apoštolov a našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Sláviť túto spomienku dnes, tu, spoločne, v chráme im zasvätenom, v kolégiu, ktoré nesie ich meno má aj osobitný duchovný odtieň. Je to akási ďalšia pridaná hodnota, pretože na tomto mieste môžeme pociťovať niečo osobitné, nazvime to – genius loci – duch miesta, pripomínajúci širšie udalosti a súvislosti. Slovenské kolégium i táto jeho kaplnka sú totiž nerozlične spojené s cyrilometodským dielom, jeho duchom, jeho odkazom, jeho prienikom do našich moderných duchovných dejín, do dejín cirkvi i do dejín spoločenského života nášho národa.

Čo v sebe skrýva, tento chrám, tento dom? Odpoveď je viacvrstvová.

Je tu dnes Slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kedysi Slovenský ústav, je to dom, kde sa kedysi vzdelávali mladí študenti, kde dnes bývajú kňazi, ktorí sa na pápežských univerzitách špecializujú v jednotlivých odboroch posvätných vied, je to miesto  spojené so spisovateľskou a vydavateľskou činnosťou reprezentovanou množstvom napísaných a vydaných kníh, miesto, ktoré bolo domovom vyhnancov, utečencov, exulantov, miesto ich nádeje, očakávania i naplnenia túžob aj po uskutočnení národnej samostatnosti i náboženskej slobody v nej realizovanej.

Je to miesto upomínajúce na vlasť na naše rodné Slovensko i naše väzby s Rímom, s jeho biskupom, s centrom Cirkvi.

Všetky tieto skutočnosti a súvislosti by sme mohli označiť ako spojnice,  ktoré spájajú život a dielo slovanských apoštolov Sv. Cyrila  Metoda, so zmyslom a činnosťou inštitúcie v ktorej sa nachádzame a ktoré sú súčasne odkazom aj pre nás ako účastníkov tejto dnešnej slávnosti.

Nuž pozrime sa trochu po poriadku na jednotlivé  menované aspekty.

Vzdelanie

„ … my Slovieni sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel“  (ŽM 5). Týmito slovami pozýval knieža Rastislav sv. Cyrila a Metoda do svojej krajiny. Tento prezieravý vladár považoval už vtedy vzdelanie za dôležité pre rozvoj. Preto solúnski bratia „začali… ich deti vzdelávať v písme“ (Ital. III), pričom neučili len cirkevné predmety, ale aj „iné učenia: gramatiku a muziku“ (ŽK XV varianta Lavrov Mater. 26-27).

Aj pri začiatkoch Slovenského ústavu, bol jeden z jeho cieľov poskytnúť vzdelanie  prípadným budúcim kandidátom na kňazstvo a preto tu fungoval malý seminár, teda vlastne gymnázium, ktorým prešli generácie chlapcov zo slovenskej diaspory.

Aj dnes máme tu v Ríme na štúdiách mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú v rôznych odboroch, aby rozvinuli im zverené talenty a raz aby tak prinášali  plody aj pre dobro svoje vlasti.

Rozvoj vzdelania a vedy – to je odkaz sv. Cyrila a Metoda aj dnešnému Slovensku, či už ide o spravodlivé ohodnotenie tých, ktorí vyučujú na všetkých stupňoch škôl, či o primerané investície do všetkých vedných odborov. Keď podčiarkujeme, že „do všetkých“, tak to platí aj o odbory humanistické. Veď čomu učili našich predkov sv. Cyril a Metod? Neučili nás metalurgiu, poľnohospodárstvo ani ekonomiku, aj keď išlo a ide o nevyhnutne dôležité vedy, ale učili zdanlivo neužitočné veci: písmo, gramatiku, literatúru, právo, muziku. Možno tieto vedné odbory neprispievajú k bezprostredným výrobno-technickým výsledkom, ale predsa zveľaďujú ducha národa. Pokrok a úroveň rozvoja spoločnosti sa nemerajú len v sile armád,  tonách odliatej ocele a vylisovaných plechov, ani v miliónoch zjedených hamburgerov pretože kultivovanie ľudského ducha je trvalejšie a hodnotnejšie ako rinčanie zbraní, či lisovanie plechov, a pojedanie hamburgerov, pretože prispieva k pokroku jednotlivca i celého ľudstva zveľaďovaním  všetkých ľudských schopností, ktoré sa tak – či už priamo, alebo nepriamo – stávajú prostriedkom  služby  blížnemu. Na to by mali pamätať aj zodpovední vedúci našej spoločnosti aj dnes pri hľadaní priorít i pri prejavení podpory a rozvoja štúdií i vedy.

Výchova a formácia kňazov

Na mozaike v tomto chráme vidíme našich slovanských apoštolov obklopených mladými mužmi. Ide o symbolickú reprezentáciu tých  okolo dvesto „kňazov diakonov a subdiakonov, ktorých  umierajúc (sv. Metod) nechal v hraniciach svojej cirkvi“ (Ž Klim. VI, 23). Niektorí z nich prijali kňazské svätenia tu v Ríme, tak ako sa aj táto kaplnka v minulosti stala miestom kňazských svätení. Zaiste, že učeníci našich apoštolov pokračovali vo svojom vzdelávaní aj tu v Ríme,  a sv. Cyril  sa aj tu v Ríme ďalej aktívne venoval svojej profesorskej činnosti, keď v kláštore pri chráme sv. Praxedy – prijímal návštevy vedychtivých Rimanov, ktorí „neprestajne chodili k nemu a vypytovali sa ho o všetkom a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie“. (ŽK XVII).

Dnes  slovenskí kňazi na rímskych univerzitách nielen študujú, ale na siedmich univerzitách aj vyučujú, pričom niektoré z nich viedli, či vedú, sú dekanmi fakúlt, rektormi medzinárodných kňazských kolégií. Bolo by však potrebné, aby sa štúdium teológie neobmedzilo len na získanie akademického titulu, ale aby aj po návrate do vlasti  získané skúsenosti ďalej zhodnocovali, aby sa aj na domácich teologických fakultách a v seminároch viedol akademický život, ktorý by bol zdrojom inšpirácie a dôkazom večnej aplikovateľnosti právd evanjelia v nových súvislostiach.

Aj dnes stojí pred cirkvou na Slovensku tá istá úloha, ktorú mali pred sebou sv. Cyril a Metod a ktorú encyklika Slavorum Apostolidefinuje nasledovne: „Aby dobre preložili evanjeliové pravdy do novej reči, museli sa najprv postarať o to, aby dobre poznali vnútorný svet tých, ktorým chceli hlásať Božie slovo dôverne známymi obrazmi a pojmami. Správne vštepovať biblické poznatky a grécke filozofické pojmy do veľmi odlišného kontextu dejinných skúseností a myšlienok sa im javilo ako nevyhnutná podmienka pre úspech misijnej činnosti. Išlo o novú metódu katechézy. (Slav. Apostoli 11).

Aj dnes  je to úloha celej  cirkvi, najmä tých, ktorí ju inštitucionálne reprezentujú – znovu prekladať slová a ducha evanjelia do reči zrozumiteľnej ľudu, a predkladať  večné pravdy do reči „dnes“ zrozumiteľnej. Je to pre nás výzva k novej evanjelizácii, ku ktorej vyzýva aj pápež František v exhortácii Evangelii gaudium(čl. 41-42) kde hovorí okrem iného i o potrebe obnoviť cirkevný jazyk.

„ Lebo čo sa týka pokladu kresťanského učenia, „jedna vec je jeho podstata… a druhá je spôsob formulácie jeho vyjadrenia“. Stáva sa totiž, že veriaci – zvyknutí na svoju reč, ktorej rozumejú –, keď počúvajú bezchybný ortodoxný jazyk, odnesú si niečo, čo nezodpovedá skutočnému evanjeliu Ježiša Krista. So svätým úmyslom komunikovať o pravde o Bohu a človeku im pri niektorých príležitostiach ponúkame falošného boha alebo ľudský ideál, ktorý nie je skutočne kresťanský. Takýmto spôsobom sme verní nejakej formulácii, ale neodovzdávame podstatu. Toto je najväčšie riziko. Pamätajme, že „vyjadrenie pravdy môže mať veľa podôb. A obnova vyjadrovacích foriem je nevyhnutná na odovzdávanie nepozmeneného významu posolstva evanjelia dnešnému človekovi“ … Preto je potrebné pamätať na to, že každé predkladanie náuky sa musí konať s postojom hlásania evanjelia, ktorý prebúdza súhlas srdca skrze blízkosť, lásku a svedectvo.“

Dar slova a jeho odovzdávanie

S menami  sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda sa nerozlučne spája história slovanského písomníctva. A preto mních Chrabr,  možno jeden zo žiakov  sv. Cyrila a Metoda, alebo z ich školy,  to vo svojom traktáte o slovanskom písomníctve Skazanie o  pismenech  píše:

„Ak sa opýtaš gréckych učencov, hovoriac: „kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy?“, to máloktorí z nich budú vedieť. Ak sa však opýtaš slovienských  vzdelancov hovoriac: „kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy?“, to všetci budú vedieť a odpovedajúc takto povedia: „svätý Konštantín Filozof, nazývaný Cyril, ten aj písmo vytvoril, aj knihy preložil a tiež Metod, brat jeho. Lebo sú ešte živí, ktorí ich videli.“ (Skazanie o  pismenech, 9.)

Anomáliou vzniku slovanského písomníctva je skutočnosť, že sa nezačalo rozvíjať postupne od jednoduchých prejavov, k  náročnejším formám, ale že hneď od svojho prvopočiatku sa objavuje vo vyspelej podobe, schopnej priblížiť biblické, právne i teologické texty. Apoštoli Slovanov okrem toho vložili do kolísky rodiacej sa slovanskej literatúry, ako cenný dar, nielen preklady klasických diel ale aj viacero drahokamov vlastnej literárnej tvorby.

Dar písma i Písma a literatúry je výsledok spolupráce, synergie, medzi Božou múdrosťou a ľudskou inteligenciou. „Odišiel teda Filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi. A skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov, a vtedy zložil písmená a začal písať text evanjelia: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo.“  (Život Konštantína XIV)

Dar  služby cez písané slovo sa rozvíjal aj na tomto mieste, v Slovenskom ústave, ktorý po dlhé desaťročia suploval nemožnosť duchovno-náboženskej tvorby a tlače na Slovensku v období komunizmu. Tu sa kultivoval moderný slovenský teologický jazyk,  tu v slovenskom Ríme vznikli moderné preklady sv. Písma, preklady katechizmu, liturgických textov, tu sa vydávali básnické zbierky exilových slovenských básnikov.

Dnešné slobodné Slovensko a jeho kultúra majú, po pravde povedané, byť za čo vďačné tej hŕstke slovenských kňazov, exulantov, nadšencov milujúcich rodnú reč i ľud, ktorý ňou hovorí a ktorý po desaťročia trpel hladom po duchovnom slove.

Dnes možno zažívame  aj na Slovensku infláciu a devalváciu písaného i hovoreného slova. Múdrosť v reči, vážnosť vysloveného slova, záväznosť daného slova – tieto hodnoty potrebujú dnes u každého z nás – aj tu v Ríme aj na Slovensku – istú obrodu a obnovu. Vo svete plnom slov, často v záplave  banálnych, prázdnych ba aj brutálne znevažujúcich slov, v časoch prekrúcania významu aj takých slov, ktorými sú označované primárne antropologické javy, ako rod, manželstvo, či rodina, sme vyzývaní k tomu, aby sme dávali svojim slovám váhu, aby sme ich nevyslovovali nadarmo, aby z našich úst nezaznievali slová, ktoré zraňujú, vzďaľujú od pravdy, budujú bariéry nenávisti.

Nezabúdajme, že každé vyslovené slovo je večné –  je to niečo, čo je uložené v Božej pamäti, akoby v akomsi  nekonečne rozmernom a nezmazateľnom kozmickom pevnom disku, (aby sme použili predstavu  blízku dnešnému človeku generácie IT), veď Pán Ježiš hovorí, že  “ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia” (Mt 12,36 ).

Akú ohromnú zodpovednosť teda máme za naše vyslovené a napísané slová, za každé slovo, a v najvyššej miere za našu snahu pri pochopení a prijatí Slova! O čo menej  zbytočných  slov by bolo vyslovených i napísaných, keby sme najprv posúdili ich užitočnosť, vhodnosť, primeranosť, pravdivosť – sub specie aeternitatis – v perspektíve večnosti ?!

Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci

„cudzinci” – áno, takéhoto označenia sa dostávalo Cyrilovi a Metodovi, veď aj franskí biskupi vyčítali pápežskému legátovi Metodovi: “V našej oblasti učíš!” a ďalší protivníci falošne vyhlasovali: “Nám dal pápež moc, tohto však i učenie jeho káže vyhnať!” (ŽM IX; XII) Sami  svätí bratia sa neraz cítili ako „pútnici a cudzinci”, ktorí „pre lásku ku Stvoriteľovi chodia po cudzích krajoch a mestách“ (Kánon ku sv. Demetrovi).

Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci – tieto slová sa dnes skloňujú vo všetkých formách a pádoch v celej Európe. Tu v Taliansku, pri brehoch ktorého sa denné  vyloďujú stovky migrantov i na Slovensku, kde strašenie cudzinecko-migrantskou inváziou je viac vecou vypočítavej predvolebnej rétoriky, ako reálnym problémom.

Ešte máme  mnohí v živej pamäti časy, keď nebolo možné zo Slovenska slobodne vycestovať ani  natoľko, aby sme sa pozreli na Devín z druhej strany Dunaja a tí, ktorým sa to nejako podarilo zasa nebolo možné vrátiť sa, keď bola emigrácia zločinom, vraj akousi zradou aj na láske k socialistickej vlasti. Nezabúdajme ale, že mnohí vyhnanci a utečenci sa  stali vyhnancami a utečencami práve pretože milovali svoju vlasť, milovali ju ako vlasť bez akýchkoľvek politických ľudovodemokratických či socialistických prívlastkov a chceli ju vidieť duchovne, nábožensky i politicky slobodnú. Láska k vlasti však dnes nie je termínom, ktorý by sa dnes veľmi používal, alebo  ktorý by naozaj ovplyvňoval naše životy – a je to trochu škoda.

Nachádzame sa na mieste, v chráme, ktorý je realizovaním dlhoročného sna slovenských utečencov alebo nedobrovoľných vyhnancov, ktorí túžili mať v slobodnom svete, tu v Ríme, miesto, kde by sa mohli cítiť spojení so svojou vlasťou. Generácia týchto vyhnancov a migrantov už postupne završuje svoje životné putovanie a mnohí z tých, ktorí tento chrám budovali už doputovali do večnej vlasti – (včera nás zastihla správa o smrti otca biskupa Zlatňanského), ale aj  na nich si chceme vďačne spomenúť pri tejto dnešnej slávnosti.

Takýmito cudzincami a migrantami boli aj sv. Cyril a Metod. To o nich hovorí Ján Pavol II v encyklike Slavorum Apostoli (8): „Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi. Pán povedal Abrahámovi: “Odíď zo svojej zeme a od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním z teba národ veľký, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a ty budeš požehnaním.“

Svätí Cyril a Metod sa dokázali zrieknuť svojej vlasti ale nie pre to, že by išli do cudziny hľadať pre seba lepšie živobytie, ale „pre lásku k Stvoriteľovi.“ Zriekli sa možnosti bývať vo svojej vlasti, ale láska k nej ostala v ich srdciach. To je spoločný odkaz sv. Cyrila i Metoda i tvorcov tejto našej inštitúcie aj pre nás, ktorí sme sa tu dnes zišli.

Tento chrám bol po desaťročia miestom modlitieb, nádeje, očakávania i  túžob po uskutočnení náboženskej slobody realizovanej v kontexte aj národnej samostatnosti.

Po smrti sv. Metoda, jeho učeníkov z našej vlasti vyhnali, mnohých predali do otroctva. Dramatický opis väznenia, ponižovania, fingovaných popráv, opisuje Život Klimenta príliš konkrétne na to, než by sa jednalo len o hagiografické klišé. Radi by sme zodpovednosť za to všetko zvalili len na prvého nitrianskeho biskupa Vichinga a na jeho vojakov, ktorí, ako píše Kliment boli „ľudia suroví, lebo to boli Nemci majúci hrubosť od prírody zväčšiac ju ešte aj podľa príkazu“, (Ž Klim XIII,41) ale  bol by to opäť len istý druh alibizmu, ktorým už tradične zvaľujeme naše národné omyly a neduhy na  chrbát iných.

Pravdou je, že Rastislavov koncept kultúrnej a náboženskej samostatnosti sme v našich dejinách nedokázali  prijať, a rozvinúť a obetovali sme ho v mene politického pragmatizmu  v nádeji na získanie bezprostredných výhod, ktoré sa nakoniec ukázali len zdanlivé. Vyhnaním cyrilo-metodských učeníkov sme s nimi vyhnali nielen intelektuálnu a duchovnú elitu ale aj cenný nástroj, ktorý mohol našim predkom zabezpečiť duchovnú i spoločenskú samostatnosť. Krátko na to sa Veľká Morava rozpadla, liturgia v reči ľudu na stáročia ustúpila  bežnému človeku nezrozumiteľnej latinčine, na vlastné písmo sme zabudli a aj preto sme slovenský jazyk z rozvetveného riečiska nárečí začali znova zbierať a kodifikovať  ako literárny prakticky až takmer po 900 rokoch. Trvalo celé stáročia, kým sme k sebe sv. Cyrila a Metoda opäť ozvali, kým sme im vrátili ich miesto v našich dejinách i v našich srdciach.

Aj novodobí učeníci sv. Cyrila a Metoda, ktorí si priniesli ich duchovné dedičstvo do rímskeho vyhnanstva museli čakať desaťročia, – a nie všetci sa tej chvíle dočkali – kým boli opäť pozvaní do vlasti, ktorá ich vyzvala k tomu, aby mohli rozvinúť cyrilometodské posolstvo v znovunadobudnutom kontexte náboženskej slobody realizovanej v aj v rámci znovuzískanej národnej samostatnosti.

Už takmer štvrťstoročie považujeme  túto skutočnosť za samozrejmosť a možno práve preto je potrebné jej mimoriadnosť pripomínať zvlášť tým neskôr narodeným, ktorí našťastie už iný stav neslobody ani nezažili. Súčasne ale si chceme pri spomienke na ťažké osudy cyrilometodského duchovného dedičstva pripomenúť ako „memento“ aj to, že každé duchovné vykorenenie, strata, rozriedenie, zrieknutie sa náboženskej i národnej identity je len prvým krokom ku strate kultúrnej i spoločenskej samostatnosti. Bolo tak tomu pred 1110 rokmi a je tom tak aj dnes.

Spojenie s Rímom, s jeho biskupom, s centrom Cirkvi.

Naše liturgické slávenie sv. Cyrila a Metoda tu v Ríme, naše pripomínanie si osudov sv. Cyrila a Metoda i našich národných a duchovných dejín však  nikdy netreba chápať ako  malicherné bavenie sa na akomsi obmedzenom vlastnom piesočku. Práve naopak naša spomienka na sv. Cyrila a Metoda je vyjadrením hlbokého zmyslu pre univerzálnosť, nadčasovosť, pre  katolicitu v najhlbšom zmysle slova. Sv. Cyril a Metod slúžili Bohu, slúžili Cirkvi, spojili osud našich slovanských národov so stolicou sv. Petra,  s biskupom mesta Ríma, ktorý skôr ako ktokoľvek iný a viac ako ktokoľvek iný ich prijal do spoločenstva rozvinutých  vtedajších kultúr a národov.

Preto pri úvahe nad tým obdivuhodným prepojením partikularizmu a univerzálnosti, ktorý charakterizuje dedičstvo svätých bratov Cyrila a Metoda zaznievajú o to vážnejšie slová Jána Pavla II zo záveru jeho cyrilometodskej encykliky:“

Každý národ, každá kultúra má vo všeobecnom pláne spásy určenú svoju vlastnú úlohu. Každá zvláštna tradícia a každá miestna cirkev majú zostať prístupné a pozorné voči iným cirkvám a tradíciám a súčasne aj voči všeobecnému katolíckemu spoločenstvu; keby ostali uzavreté samy do seba, hrozilo by im nebezpečenstvo vlastného ochudobnenia. Tým, že Cyril a Metod uplatňovali svoje charizmatické dary, prispeli rozhodujúcim prínosom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide i jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Ani dnes nejestvuje iná cesta k prekonaniu rôznych napätí a k náprave roztržiek a protikladov tak v Európe, ako aj na celom svete, lebo tieto javy hrozia, že vyvolajú strašné zničenie životov a hodnôt. Byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi i spoločnosti. K tomuto cieľu vedie otvorenosť voči bratom, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou výmenou kultúrnych a duchovných dobier.“ (Slavorum Apostoli, 27)

Tomuto nás učili sv. Cyril a Metod, tomuto sa učme od nich.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Polícia žiada o pomoc pri identifikovaní muža, ktorého našli bez známok života

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia SR žiada na sociálnej sieti verejnosť o pomoc pri zisťovaní totožnosti neznámeho muža vo veku 20 až 30 rokov, ktorého našli bez známok života 28. septembra v opustenej budove v katastrálnom území obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie "Polícia v tejto súvislosti začala…

Fakty o mobilizácii v Rusku

0 icon

Moskva 7. októbra 2022 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Rusko má od sovietskych čias dobrý mobilizačný systém. Každý mestský obvod má svoj mobilizačný úrad (napríklad Moskva s 27 obvodmi ich má 27). Zvyčajne v nich pracujú 1 - 2 dôstojníci a 4 - 5 civilistov. Sú rozdelení na dôstojnícke a nižšie hodnostné…

Solovjov veľmi kritizoval mobilizáciu a kládol logické otázky

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nato, aby sa výrazne posilnila ruská skupina vojsk v zóne ŠVO, nebolo treba robiť mobilizáciu. televízny moderátor Vladimir Solovjov, to vyhlásil vo vysielaní internetového kanálu "Solovjov LIVE" Solovjov kritizoval čiastočnú mobilizáciu, ktorá vyradila z národného hospodárstva veľký počet odborníkov. "Máme dvojmiliónovú armádu, vo vojenskej…

Musk potopil Bidena

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Elon Musk si myslí, že Joe Biden je príliš starý na druhé funkčné obdobie. Povedal to v rozhovore pre denník Financial Times Americký miliardár obhajoval svoj postoj tým, že vekový rozdiel medzi hlavou štátu a väčšinou obyvateľstva by mal byť primeraný, aby ľudia…

Stráca Putin dôveru? Kremeľ reaguje na americké spravodajské služby

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Blízky človek Vladimira Putina mal v rozhovore s ním priamo kritizovať priebeh vojny na Ukrajine, informoval denník Washington Post s odvolaním sa na americké spravodajské služby O koho išlo, sa neuvádza, ale táto osoba údajne vyjadrila Putinovi znepokojenie nad zlým riadením vojenských operácií a…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Belousovovú zarazili Zelenského slová: Dokedy sa na to budeme pozerať ?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinského prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Dědeček prvýkrát verejne prehovoril o osudnej noci

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann )   V rozhovore pre televízie Markíza a JOJ hovoril Dušan Dědeček o svojich pocitoch a okolnostiach, ktoré predchádzali tragédii Dědeček pred novinármi prehovoril o svojich pocitoch a o tom, prečo požiadal o prepustenie. Čo urobil, si vraj uvedomil už v aute.…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Polícia žiada o pomoc pri identifikovaní muža, ktorého našli bez známok života

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia SR žiada na sociálnej sieti verejnosť o pomoc pri zisťovaní totožnosti neznámeho muža vo veku 20 až 30 rokov, ktorého našli bez známok života 28. septembra v opustenej budove v katastrálnom území obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie "Polícia v tejto súvislosti začala…

Fakty o mobilizácii v Rusku

0 icon

Moskva 7. októbra 2022 (HSP/moderndiplomacy/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Rusko má od sovietskych čias dobrý mobilizačný systém. Každý mestský obvod má svoj mobilizačný úrad (napríklad Moskva s 27 obvodmi ich má 27). Zvyčajne v nich pracujú 1 - 2 dôstojníci a 4 - 5 civilistov. Sú rozdelení na dôstojnícke a nižšie hodnostné…

Solovjov veľmi kritizoval mobilizáciu a kládol logické otázky

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Nato, aby sa výrazne posilnila ruská skupina vojsk v zóne ŠVO, nebolo treba robiť mobilizáciu. televízny moderátor Vladimir Solovjov, to vyhlásil vo vysielaní internetového kanálu "Solovjov LIVE" Solovjov kritizoval čiastočnú mobilizáciu, ktorá vyradila z národného hospodárstva veľký počet odborníkov. "Máme dvojmiliónovú armádu, vo vojenskej…

Musk potopil Bidena

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Elon Musk si myslí, že Joe Biden je príliš starý na druhé funkčné obdobie. Povedal to v rozhovore pre denník Financial Times Americký miliardár obhajoval svoj postoj tým, že vekový rozdiel medzi hlavou štátu a väčšinou obyvateľstva by mal byť primeraný, aby ľudia…

Stráca Putin dôveru? Kremeľ reaguje na americké spravodajské služby

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Blízky človek Vladimira Putina mal v rozhovore s ním priamo kritizovať priebeh vojny na Ukrajine, informoval denník Washington Post s odvolaním sa na americké spravodajské služby O koho išlo, sa neuvádza, ale táto osoba údajne vyjadrila Putinovi znepokojenie nad zlým riadením vojenských operácií a…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Belousovovú zarazili Zelenského slová: Dokedy sa na to budeme pozerať ?!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozvučuje želania a zámery politiky USA. Potvrdilo sa to už neraz, na sociálnej sieti to uviedla bývalá poslankyňa Anna Belousovová Belousovovú zarazilo vyjadrenie ukrajinského prezidenta, aby NATO preventívne udrelo na Rusko, aby nemohli použiť jadrové zbrane. "Uvedomuje si vôbec…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Dědeček prvýkrát verejne prehovoril o osudnej noci

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann )   V rozhovore pre televízie Markíza a JOJ hovoril Dušan Dědeček o svojich pocitoch a okolnostiach, ktoré predchádzali tragédii Dědeček pred novinármi prehovoril o svojich pocitoch a o tom, prečo požiadal o prepustenie. Čo urobil, si vraj uvedomil už v aute.…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite (1)

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali