Apel skupiny intelektuálov všetkým Európanom: “Vráťme sa k Európe národov a ku kresťanským koreňom. Už dosť bolo zlyhávajúcej laicistickej technokracie a obmedzujúceho myslenia!”

Bratislava 16. januára 2018 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Na sklonku uplynulého roka skupina európskych intelektuálov publikovala konzervatívny manifest s 36 bodmi, ktorými sa stavajú na obranu “Starej Európy” (takej, ktorú sme poznali pred EÚ a pred jednotnou menou Euro). Body, ktorými sa prihovárajú všetkým obyvateľom kontinentu, sú veľmi silné a každý jeden z nich stojí za pozorné čítanie. Manifest vám prinášame v plnom znení 

Ilustračná snímka

1. Európa je naším domovom

Európa nám patrí, a my patríme Európe. Táto zem je naším domovom, nemáme iný.

Dôvody, prečo je nám Európa tak drahá, presahujú našu schopnosť vysvetliť či odôvodniť našu lojálnosť voči nej. Sú to dejiny, nádeje a pocity, ktoré spoločne zdieľame. Zabehnuté zvyklosti, chvíle pátosu či bolesti. Chvíle plné entuziazmu zo zmierenia a prísľub spoločnej budúcnosti. Spoločný scenár a udalosti nabrali špeciálny význam: pre nás, ale nie pre ostatných.

Domov je miestom, kde sú nám veci známe a kde nás spoznávajú aj po dlhom putovaní. Toto je pravá Európa, naša drahá a nenahraditeľná civilizácia.

 

2. Falošná Európa nás ohrozuje

Európa vo všetkom svojom bohatstve a veľkosti je ohrozovaná falošnou koncepciou o nej samej. Táto falošná Európa sa predstavuje ako uskutočňovanie našej civilizácie, ale v skutočnosti sa domáha nášho domova.

Apeluje na rôzne extrémy, či deformácie autentických cností Európy, no pritom je slepá voči svojim nerestiam. Blahosklonne vymenila jedinečný zmysel našich dejín za karikatúry, čím táto falošná Európa živí svoje neprekonateľný predsudky voči minulosti. Jej zástancovia sú len dobrovoľnými sirotami, ktoré trvajú na tom, že byť sirotou – bez domova – je “nóbl” výdobytkom.

Takýmto spôsobom falošná Európa zatemňuje samú seba a opisuje sa ako predchodkyňu univerzálnej spoločnosti, ktorá však nie je ani univerzálna a nie je ani spoločnosťou.

 

 

3. Falošná Európa je utopická a tyranská

Patróni falošnej Európy sú posadnutí predsudkom nevyhnutného pokroku. Veria, že dejiny sú na ich strane a táto viera ich robí spupnými a arogantnými, nie sú schopní uvedomiť si defekty postnárodného, postkultúrneho sveta, ktorý vytvárajú.

Navyše, nemajú potuchy o skutočných zdrojoch ľudskej slušnosti, ktorá je im taká drahá – rovnako ako aj nám. Kresťanské korene Európy ignorujú, dokonca zavrhujú.

Zároveň sa veľmi snažia, aby neurazili moslimov, o ktorých si myslia, že nadšene prijmú ich sekulárny, multikultúrny pohľad.

Táto falošná Európa, topiaca sa v predsudkoch, poverách a v ignorancii, zaslepene sebastredná, sústredená na samoľúbu víziu utopickej budúcnosti, reflexívne dusí disent, ktorý s ňou nesúhlasí.

Samozrejme, v mene slobody a tolerancie.

 

4. Musíme brániť skutočnú Európu

Sme na konci cesty. Najväčšou hrozbou budúcnosti Európy nie je ani ruský avanturizmus, ani islamská imigrácia. Skutočná Európa je v ohrození, pretože jej víziu dusí falošná Európa.

Naša krajina, národy a zdielaná kultúra sú tunelované ilúziami a sebaklamom o tom, čo Európa je a čím by mala byť. My sľubujeme, že sa tejto hrozbe našej budúcnosti postavíme. Budeme brániť, chrániť a podporovať skutočnú Európu, tú Európu, ku ktorej my všetci naozaj patríme.

 

5. Solidarita a občianska spolupatričnosť povzbudzujú aktívny záujem

Skutočná Európa očakáva a povzbudzuje aktívnu účasť na spoločných projektoch politického a kultúrneho života. Európskym ideálom je solidarita založená na vláde zákonov, ktoré sa vzťahujú na všetkých, ale sú vo svojich nárokoch obmedzené.

Táto vláda zákona nie vždy mala podobu zastupiteľskej demokracie. Ale naša tradícia občianskej spolupatričnosti odráža zásadný súhlas s našimi politickými a kultúrnymi tradíciami v ich rôznych podobách.

Európania v minulosti bojovali za to, aby naše politické systémy boli otvorenejšie účasti občanov a my sme oprávnene hrdí na túto históriu.

Vždy pritom, aj keď niekedy v otvorenej rebélii, Európania srdečne uznávali, že tradície ľudí tohto kontinentu, napriek všetkým svojim nedostatkom a zlyhaniam, sú našimi tradíciami.

Takáto oddanosť reformám zaisťuje, že Európa sa usiluje o stále dokonalejšiu spravodlivosť. Tento duch pokroku sa rodí z našej lásky a oddanosti voči vlasti.

 

6. Nie sme pasívne poddaní

Európsky duch jednoty nám umožňuje vo verejnom priestore dôverovať druhým, aj keď sú cudzinci.

Verejné parky, námestia a široké bulváre európskych miest a metropol vyjadrujú európskeho politického ducha: zdieľame náš spoločný život – res publica.

Máme za to, že našou povinnosťou je mať zodpovednosť za budúcnosť našich spoločností. Nie sme pasívnymi poddanými pod nadvládou despotickej moci, či už náboženskej alebo svetskej. A neskloníme sa ani pred neúprosnými silami dejín.

Byť Európanom znamená byť politicky aktívnym a dejinne činným. Sme tvorcovia nášho zdielaného osudu.

 

7. Národný štát je znakom Európy

Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Máme svoje jazyky, tradície a hranice. Zároveň sme vždy uznávali našu vzájomnú príbuznosť, aj keď sme sa hádali – či spolu bojovali. Táto jednota v mnohosti sa nám zdá byť prirodzenou. Avšak je pozoruhodnou a vzácnou, pretože nie je ani prirodzenou, ani nutnou.

Najčastejšou politickou formou jednoty v mnohosti je impérium, ktoré sa európski králi a bojovníci snažili opakovane vytvoriť už od čias Rímskej ríše. Fascinácia imperiálnym pretrváva, ale národný štát napokon prevládol ako politická forma, ktorá spája občianstvo so suverenitou. Národný štát sa tak stal znakom európskej civilizácie.

Nepodporujeme vnútenú ani vynútenú jednotu.

 

8. Nepodporujeme vnútenú a vynútenú jednotu

Národné spoločenstvo je hrdé na to, ako si vládne svojím vlastným spôsobom, pýši sa svojimi veľkými národnými úspechmi v umení a vede a súťaží s inými národmi, občas aj na bojisku.

To vždy zraňovalo Európu, niekedy veľmi vážne, ale nikdy to nezničilo našu kultúrnu jednotu. Práve naopak. Ako sa národné štáty Európy ustanovovali, zdielaná európska identita silnela. Po strašnom krviprelievaní vo svetových vojnách prvej polovice 20. storočia sme sa rozhodli ešte viac ctiť naše zdielané dedičstvo.

To svedčí o hĺbke a sile Európy ako civilizácie, ktorá je kozmopolitná v tom správnom zmysle. Neusilujeme sa o vnútenú ani vynútenú jednotu ríše. Namiesto nej európsky kozmopolitizmus uznáva vlasteneckú lásku a občiansku spolupatričnosť, ktorá je otvorená širšiemu svetu.

 

9. Kresťanstvo podnietilo kultúrnu jednotu

Skutočná Európa bola podnietená kresťanstvom. Univerzálna cirkev a jej duchovná ríša priniesli Európe jednotu, ale bez ríše politickej.

To umožnilo, aby v rámci zdielanej európskej kultúry prekvitali rozličné občianske spoločnosti.

Autonómia toho, čomu hovoríme občianska spoločnosť, sa stala charakteristickým rysom európskeho života. Navyše, kresťanské evanjelium neprináša striktný svetský Boží zákon, rôznosť svetských zákonov jednotlivých politických národov preto možno uznávať a ctiť bez toho, aby ohrozovali európsku jednotu.

Nie je náhodou, že úpadok kresťanskej viery v Európe sprevádzali opakované snahy zriadiť politickú jednotu – impérium prostredníctvom Európskej únie.

 

10. Kresťanské korene živia Európu

Skutočná Európa uznáva rovnakú dôstojnosť všetkých jednotlivcov, bez ohľadu na pohlavie, postavenie či rasu. To tiež vychádza z našich kresťanských koreňov.

Naše mierne cnosti sú tiež neklamne kresťanského pôvodu: poctivosť, súcit, milosrdenstvo, ochota odpúšťať, mierumilovnosť, láskyplnosť.

Kresťanstvo zrevolucionizovalo vzťahy medzi mužmi a ženami tým, že si cení lásku a vzájomnú vernosť bezprecedentným spôsobom.

Manželský zväzok umožňuje mužom a ženám rozvíjať sa v spoločenstve.

Väčšinu obetí prinášame v prospech manželiek, manželov a detí. Duch altruizmu je ďalším z kresťanských príspevkov Európe, ktorú milujeme.

 

11. Klasické korene povzbudzujú výnimočnosť

Skutočná Európa si berie inšpiráciu aj z klasickej tradície.

Spoznávame sa v literatúre antického Grécka a Ríma. Ako Európania usilujeme o veľkoleposť, korunu klasických cností. Miestami viedla k násilnému súpereniu o nadradenosť. Ale úsilie o výnimočnosť inšpiruje mužov a ženy Európy tvoriť hudobné či iné umelecké diela neprekonateľnej krásy, robiť mimoriadne objavy a prelomy vo vede a technológii.

V skutočnej Európe dôstojné cnosti rozvážnych Rimanov a hrdosť na občiansku angažovanosť a ducha filozofického bádania Grékov neboli nikdy zabudnuté. Toto dedičstvo je tiež naše.

 

12. Európa je zdieľaným projektom

Skutočná Európa nikdy nebola dokonalá. Predstavitelia falošnej Európy nerobia chybu, keď sa usilujú o rozvoj a reformy; a od rokov 1945 a 1989 sa dosiahlo veľa, čo treba láskyplne chrániť a ctiť.

Náš zdielaný život je stále pokračujúcim projektom, nie skostnateným dedičstvom. Ale budúcnosť Európy spočíva v obnovenej lojalite voči našim najlepším tradíciám, nie vo falošnom univerzalizme požadujúcom zabudnutie a sebapopretie.

Európa nevznikla  osvietenstvom. Náš drahý domov sa nerealizuje iba v Európskej únii. Skutočná Európa je a vždy bude spoločenstvom politických národov, zároveň samostatných, výrazne zjednotených duchovným dedičstvom, ktoré spoločne rozvíjame, zdieľame, o ktorom debatujeme  – a ktoré milujeme.

 

13. Strácame svoj domov

Skutočná Európa je v ohrození. Všetko, čo sa dosiahlo, pokiaľ ide o zvrchovanosť ľudu, odpor voči politike ríše, kozmopolitizmus schopný občianskej lásky, kresťanské dedičstvo humánneho a dôstojného života, živé spojenie s naším klasickým dedičstvom, to všetko nám mizne.

Tým, ako podporovatelia falošnej Európy vytvárajú svoje falošné “kresťanstvo” univerzálnych “ľudských práv”, strácame svoj domov.

 

14. Falošná sloboda prevláda

Falošná Európa sa chvasce údajne bezprecedentnou oddanosťou ľudskej slobode. Ale toto poňatie slobody je veľmi jednostranné.

Prezentuje sa ako oslobodenie od všetkých obmedzení: sexuálna sloboda, sloboda sebavyjadrenia, sloboda “byť sám sebou”.

Generácia šesťdesiatosmičkárov vníma tieto slobody ako vzácne výdobytky voči kedysi všemocnému a utláčajúcemu kultúrnemu režimu.

Považujú sa za veľkých osloboditeľov a svoje prehrešky za ctihodné morálne úspechy, za ktoré by im svet mal byť vďačný.

 

15. Individualizmus, osamelosť a bezúčelnosť sú čoraz rozšírenejšie

Pre mladú generáciu Európanov je však realita omnoho menej ružová.

Liberálny hedonizmus často vedie k nude a hlbokému pocitu bezúčelnosti.

Manželstvo je na ústupe. Hlboké túžby mladých ľudí oženiť sa, vydať sa a mať rodinu, sú často utopené v búrlivých vlnách sexuálnej “slobody”.

“Sloboda”, ktorá ničí najhlbšie túžby našich sŕdc, sa stáva kliatbou.

Zdá sa, že naše spoločnosti upadajú do individualizmu, osamelosti a bezcieľnosti. Namiesto slobody sme odsúdení k prázdnej konformite kultúry, ktorú podporujú médiá. Považujeme za svoju povinnosť povedať, že generácia šesťdesiatosmičkárov na Západe búrala, ale nebudovala.

Vytvorila vákuum, ktoré je dnes zaplnené sociálnymi médiami, lacnou turistikou a pornografiou.

 

16. Regulujú nás a manažujú

S tým, ako počúvame chvastanie o bezprecedentnej slobode, život Európanov je stále viac a detailnejšie regulovaný.

Nariadenia – často zošité anonymnými technokratmi prepojenými so záujmami mocných – riadia naše pracovné záležitosti, obchodné rozhodnutia, vzdelávacie podmienky, správy i masmédiá.

A v Európe chcú pritvrdiť aj reguláciu slobody prejavu, ktorá je jednou z najzákladnejších pôvodných európskych slobôd – tá, ktorá vyjadruje slobodu svedomia. Cieľom týchto reštrikcií nie je zamedziť obscénnostiam či iným útokom proti slušnosti vo verejnom živote. Nie, európske vládnuce triedy chcú obmedziť politické prejavy. Politici, ktorí hlásajú nepríjemné pravdy o islame a imigrácii, sú popoťahovaní pred súdmi.

Politická korektnosť presadzuje nové tabu a zakazuje spochybňovať dnešný stav. Falošná Európa nepodnecuje kultúru slobody. Propaguje kultúru komerčnej homogenity a politicky vynucovanú konformitu.

 

17. Multikulturalizmus nefunguje

Falošná Európa sa tiež chvasce bezprecedentnou oddanosťou rovnosti. Tvrdí, že podporuje nediskrimináciu a inklúziu všetkých rás, náboženstiev a identít.

Tu sme urobili skutočný pokrok, ale napokon sme sa ocitli mimo realitu. Počas poslednej generácie Európa budovala veľkolepý projekt multikulturalizmu.

Požadovať alebo len podporovať asimiláciu moslimských imigrantov k nášmu správaniu, zvyklostiam, nieto k nášmu náboženstvu sa považovalo za veľkú nespravodlivosť. Hovorili nám, že naša oddanosť rovnosti vyžaduje, aby sme sa vzdali akéhokoľvek náznaku, že našu kultúru považujeme za nadradenú.

Je paradoxom, že európsky multikultúrny projekt, ktorý popiera kresťanské korene Európy, ťaží z kresťanského ideálu univerzálnej lásky k blížnemu, no robí to prehnaným a neudržateľným spôsobom.

Požaduje od Európanov odriekanie hodné svätcov. Máme vraj považovať kolonizáciu našej vlasti a zánik našej kultúry za veľkolepú slávu Európy 21. storočia – za kolektívny akt sebaobetovania pre účely nového globálneho spoločenstva mieru a prosperity, ktoré sa práve rodí.

 

18. Falošnosti pribúda

V tomto spôsobe myslenia je veľa falošnosti.

Väčšina členov našej vládnucej triedy nepochybne považuje európsku kultúru za nadradenú – čo sa však nesmie povedať verejne, aby to neurazilo imigrantov.

Ale pretože je nadradená, myslia si, k asimilácii prirodzene dôjde, a to rýchlo. Akoby v ironickej ozvene starého imperialistického myslenia európskej vládnucej triedy predpokladajú, že cez zákony prirodzenosti či dejín sa “oni” nevyhnutne stanú takými, akými sme “my” – a je nepredstaviteľné, že opak by mohol byť pravdou.

Medzičasom je multikulturalizmus terapeutickým nástrojom na zvládanie nešťastných, hoci “dočasne” vystavených kultúrnym napätiam.

 

19. Technokratická tyrania silnie

Ale je tu ešte aj viac falošnosti, temnejšej. Počas poslednej generácie sa viac a viac členov našej vládnucej triedy rozhodlo, že jej vlastný záujem spočíva v urýchlenej globalizácii. Chcú vybudovať nadnárodné inštitúcie, ktoré by boli schopní ovládať bez toho, aby sa im do toho nepríjemne miešala suverenita ľudu.

Je čoraz jasnejšie, že “demokratický deficit” v Európskej únii nie je iba technickým problémom, ktorý sa dá technicky vyriešiť. Naopak, tento deficit je ich zásadným záujmom, ktorý si žiarlivo strážia. Nech už to obhajujú údajnou ekonomickou nevyhnutnosťou, alebo autonómne sa rozvíjajúcim medzinárodným právom ľudských práv, nadnárodní mandaríni v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odrážajú technokratickou odpoveďou: Neexistuje alternatíva.

To je mäkká, ale silnejúca skutočná tyrania, ktorej čelíme.

 

20. Falošná Európa je krehká a neschopná

Arogantná pýcha falošnej Európy sa teraz stáva zrejmou, navzdory najlepším snahám jej stúpencov, ktorí ju podopierajú príjemnými ilúziami.

Falošná Európa sa predovšetkým ukazuje ako slabšia než ktokoľvek tušil. Populárna zábava a materiálna spotreba nepodporujú občiansky život.

Naše spoločnosti, ktoré sú odstrihnuté od vyšších ideálov a ktoré multikultúrna ideológia odrádza od prejavov patriotickej hrdosti, majú teraz problém prejaviť vôľu brániť sa.

Navyše, občianska dôvera a spoločenská spolupatričnosť sa neobnovujú inkluzívnou rétorikou či neosobným ekonomickým systémom, ktorý ovládajú gigantické nadnárodné korporácie. Musíme byť opäť úprimní:

európskej spoločnosti sa darí zle. Stačí, aby sme otvorili oči a vidíme čoraz viac moci štátu, sociálneho inžinierstva a vzdelávacej indoktrinácie Nielen islamský teror prináša do našich ulíc ťažkoodencov. Polícia je nevyhnutná pre utíšenie násilných protestov proti establišmentu, alebo pre zvládanie opitých davov futbalových fanúšikov. Fanatizmus, ktorý sa prejavuje v podobe vášne pre naše futbalové mužstvá, je zúfalým príznakom hlbokej ľudskej túžby po spolupatričnosti; túžby, ktorá je vo falošnej Európe nenaplnená.

 

21. Ujala sa kultúra sebazavrhovania

Európski intelektuáli, bohužiaľ, patria k hlavným ideologickým stúpencom domýšľavosti falošnej Európy.

Naše univerzity sú nepochybne jedným z vrcholov európskej civilizácie.

Ale zatiaľ čo sa kedysi usilovali odovzdávať každej novej generácii múdrosť minulých vekov, dnes väčšina na univerzitách stotožňuje kritické myslenie s ľahkomyseľným zatratením minulosti.

Polárkou európskeho ducha bola náročná disciplína intelektuálnej poctivosti a objektivity. Ale tento šľachetný ideál sa počas dvoch posledných generácií zmenil. Život akademického odriekania, ktorý sa kedysi usiloval o oslobodenie mysle od tyranie dominantného názoru, sa premenil na  často pohodlný predsudok proti všetkému, čo je naše vlastné, pôvodné.

Tento postoj kultúrneho sebazavrhovania pôsobí ako lacná a jednoduchá póza, ako byť “kritický”. Počas poslednej generácie bol opakovane hlásaný v posluchárňach, až sa stal doktrínou, dogmou. A pripojiť sa k jeho vyznávaniu sa stalo znakom “osvietenia” a duchovného vyvolenia.

V dôsledku toho sú dnes naše univerzity aktívnymi činiteľmi prebiehajúcej kultúrnej deštrukcie.

 

22. Elity arogantne vystavujú na obdiv svoje “cnosti”

Naša vládnuca trieda presadzuje “ľudské práva”. Bojuje proti zmenám klímy. Viac integruje globálnu ekonomiku a harmonizuje dane.

Monitoruje pokrok v rodovej rovnosti. Tak veľa toho pre nás robia! Čo na tom záleží, akým spôsobom sa dostávajú do svojich úradov? Čo na tom záleží, že Európania sú čoraz skeptickejší voči ich starostlivosť?

 

23. Alternatíva existuje

Táto skepsa je oprávnená. Európe dnes dominuje bezúčelný materializmus, lenže ten nedokáže motivovať mužov a ženy, aby mali deti a založili si rodiny.

Kultúra sebazavrhovania okráda budúcu generáciu o identitu. V regiónoch niektorých našich krajín žijú moslimovia v neformálnej autonómii od miestnych zákonov, ako keby boli kolonistami, a nie našimi spoluobčanmi. Individualizmus nás izoluje jeden od druhého.

Globalizácia mení životnú perspektívu miliónov ľudí. Naša vládnuca trieda tvrdí, že iba pracujú na prispôsobení sa nevyhnutnému, nezmeniteľnej nutnosti. Žiadny iný kurz nie je možný a brániť sa mu je iracionálne. Nedá sa to inak.

Tí, ktorí s tým nesúhlasia, vraj trpia nostalgiou – za čo si zaslúžia mravné odsúdenie ako rasisti a fašisti. Čím väčšmi sa prehlbujú spoločenská rozštiepenosť a občianska nedôvera, tým väčšmi je európsky verejný život nahnevaný, zatrpknutý, a nikto nevie, kde sa to všetko skončí.

Touto cestou by sme nemali pokračovať. Mali by sme odvrhnúť tyraniu falošnej Európy.

 

24. Musíme sa zbaviť náhradného náboženstva

Dielo obnovy sa začína teologickým sebapoznaním. Univerzalistické a univerzalizujúce ašpirácie falošnej Európy prezrádzajú, že sú náhradným náboženstvom, s vlastným učením – aj zákazmi. Je to silný opiát, ktorý paralyzuje Európu ako politickú spoločnosť.

Musíme trvať na tom, že náboženské ašpirácie sú záležitosťou náboženstva, a nie politiky, nieto ešte byrokratickej správy. Aby sme mohli opäť obnoviť našu politickú a dejinnú akcieschopnosť, musíme najskôr opäť sekularizovať európsky verejný život.

 

25. Musíme obnoviť skutočný liberalizmus

To si však od nás vyžaduje, aby sme sa zbavili lživého jazyka, ktorý sa vyhýba zodpovednosti a hýčka ideologickú manipuláciu. Reči o diverzite, inklúzii a multikulturalizme sú prázdne.

Tento jazyk je často používaný na to, aby naše nedostatky vydával za

úspechy: rozvoľnenie spoločenskej solidarity je “vlastne” príznakom ústretovosti, tolerancie, inklúzie. To je jazyk marketingu, ktorého zmyslom je realitu viac zastierať než osvetľovať. Musíme obnoviť trvalý rešpekt k realite. Jazyk je krehkým nástrojom, a je znehodnotený, ak sa používa ako palica. Musíme podporovať jazykovú slušnosť. Uchyľovanie sa k démonizácii je príznakom dekadencie.

Nesmieme tolerovať slovné zastrašovanie, nieto ešte smrteľné vyhrážky.

Musíme chrániť tých, ktorí hovoria zmysluplne, aj keď si myslíme, že ich názory sú mylné. Budúcnosť Európy musí byť liberálna v tom najlepšom zmysle slova, ktorým je oddanosť intenzívnej verejnej diskusii bez akýchkoľvek vyhrážok násilím či donucovania.

 

26. Potrebujeme zodpovedných štátnikov

Prelomiť zakliatie falošnej Európy a jej utopickej, pseudonáboženskej krížovej výpravy za svet bez hraníc znamená vychovať nový typ štátnictva a nový typ štátnikov. Dobrý politický vodca spravuje všeobecné dobro konkrétneho ľudu.

Dobrý štátnik pozerá na naše zdieľané európske dedičstvo a naše konkrétne národné tradície ako na niečo veľkolepé a životodárne, no aj veľmi krehké. Neodmieta toto dedičstvo a ani neriskuje jeho stratu v záujme utopických snov. Títo vodcovia usilujú o česť, ktorá  sa im dostáva od ich ľudu; netúžia po uznaní “medzinárodného spoločenstva”, ktoré je v skutočnosti public-relations nástrojom oligarchie.

 

27. Musíme obnoviť národnú jednotu a solidaritu

Keď uznáme konkrétny charakter európskych národov a ich kresťanské dedičstvo, nemusíme sa dať vyviesť z miery falošnými tvrdeniami multikulturalistov.

Imigrácia bez asimilácie je kolonizáciou, a to je nutné odmietnuť. Po práve očakávame, že tí, ktorí migrujú do našich krajín, sa začlenia do našich národov a prijmú naše spôsoby. Toto očakávanie musíme podporiť rozumnou politikou. Jazyk multikulturalizmu bol privezený z Ameriky.

V Amerike však veľký vek imigrácie nastal na prelome 19. a 20.

storočia, v čase pozoruhodne rýchleho ekonomického rastu, v krajine prakticky bez sociálneho štátu a dávok, ale s veľmi silnou politickou a národnou identitou – a od imigrantov sa očakávalo, že sa s ňou asimilujú.

Po tom, čo Amerika prijala veľké množstvo imigrantov, na dve generácie im zavrela dvere takmer úplne. Európa by sa mala poučiť z tejto americkej skúsenosti, nie prijímať súčasné americké ideológie.

Táto skúsenosť nás učí, že práca a zamestnanie sú mocným nástrojom asimilácie, že štedrý sociálny štát a sociálne dávky asimilácii bránia a že prezieravá politika občas diktuje počet imigrantov obmedziť, niekedy dokonca drasticky.

Nesmieme dovoliť, aby multikultúrne ideológie deformovali náš politický úsudok o tom, ako najlepšie slúžiť všeobecnému dobru.

Pretože všeobecné dobro si vyžaduje politické spoločenstvá s dostatočnou jednotou a solidaritou, aby svoje dobro uznali ako niečo spoločné.

 

28. Iba ríše sú multikultúrne

Po druhej svetovej vojne kvitli v západnej Európe životaschopné demokracie. Po kolapse Sovietskeho zväzu stredoeurópske národy obnovili svoju občiansku životaschopnosť. To je jeden z najvzácnejších úspechov Európy.

Prídeme však oň, ak sa nebudeme mať na pozore pred imigračnými a demografickými zmenami v našich krajinách. Iba ríše môžu byť multikultúrne; takouto ríšou sa stane Európska únia, ak sa nám nepodarí urobiť obnovenú solidaritu a občiansku jednotu kritériami, ktorými máme hodnotiť imigračnú politiku a stratégie asimilácie.

 

29. Správna hierarchia slúži spoločenskému dobru

Mnohí sa mylne domnievajú, že Európou zmietajú iba spory týkajúce sa imigrácie. V skutočnosti to je len jeden z rozmerov všeobecnejšieho sociálneho rozpadu, ktorý musíme zvrátiť.

Musíme obnoviť dôstojnosť jednotlivých rolí v spoločnosti. Rodičia, učitelia a profesori majú povinnosť formovať tých, ktorí sú im zverení. Musíme odmietnuť kult odbornosti, ktorý ide na úkor múdrosti, taktu a úsilia o kultúrny život.

Obnova Európy nenastane bez odmietnutia prepiateho rovnostárstva a redukcie múdrosti na technické znalosti. Podporuje politické výdobytky modernej doby. Každý muž a každá žena majú mať rovné hlasovacie právo.

Základné práva musia byť chránené. Zdravá demokracia si však vyžaduje spoločenskú kultúrnu hierarchiu, ktorá povzbudzuje úsilie o výnimočnosť a oceňuje tých, ktorí slúžia všeobecnému dobru.

Musíme obnoviť zmysel pre duchovnú veľkosť a vzdávať jej zaslúženú úctu, aby naša civilizácia čelila narastajúcemu vplyvu bohatstva na jednej strane a vulgárnej zábavy na strane druhej.

 

30. Musíme obnoviť morálnu kultúru

Ľudská dôstojnosť je aj niečím viac než len právom byť ponechaný na pokoji a medzinárodné doktríny ľudských práv nevyčerpávajú všetky požiadavky spravodlivosti, nieto ešte dobra.

Európa potrebuje obnoviť konsenzus morálnej kultúry, aby obyvateľstvo spelo k cnostnému životu. Nesmieme dopustiť, aby falošné poňatie slobody bránilo rozumnému použitiu zákona pri odrádzaní od nerestí.

Musíme odpúšťať ľudskú slabosť, Európa však nemôže prosperovať bez obnovy spoločenskej ašpirácie na slušné správanie a ľudskú výnimočnosť.

Kultúra dôstojnosti vychádza zo slušnosti a plnenia povinností, ktoré nám v našich životných úlohách patria. Musíme obnoviť vzájomný rešpekt medzi spoločenskými triedami, ktorý charakterizuje spoločnosť, ktorá si cení príspevok všetkých.

 

31. Trhy majú byť zamerané na spoločenské ciele

Uznávame pozitívne aspekty slobodného trhového hospodárstva, ale musíme odmietnuť ideológie, ktoré sa usilujú o totálnu logiku trhu.

Nemôžeme dovoliť, aby všetko bolo na predaj.

Dobre fungujúce trhy si vyžadujú vládu zákona, a tá musí mať za cieľ aj niečo viac než len ekonomickú efektivitu. Trhy tiež pôsobia najlepšie, keď sú uprostred silných spoločenských inštitúcií zorganizovaných na svojich vlastných, netrhových princípoch.

Ekonomický rast, aj keď užitočný, nie je najvyšším dobrom. Trhy sa majú orientovať na spoločenské ciele. Dnešný veľkofiremný gigantizmus ohrozuje aj politickú suverenitu. Krajiny by mali spolupracovať pri zvládaní arogancie a bezmyšlienkovitosti niektorých globálnych ekonomických síl. Sme za rozumné použitie štátnej moci pri zachovávaní neekonomických spoločenských dobier.

 

32. Vzdelávanie je nutné reformovať

Sme presvedčení, že Európa má históriu a kultúru, ktoré sú hodné zachovania. Naše univerzity však až príliš často naše kultúrne dedičstvo zrádzajú. Potrebujeme reformovať vzdelávacie programy tak, aby pomáhali odovzdávaniu našej spoločnej kultúry, a nie aby indoktrinovali mladých ľudí kultúrou sebapopierania.

Učitelia a mentori na každom stupni majú povinnosť pamäti. Mali by byť hrdí na svoju úlohu mostov medzi generáciami minulými a generáciami prichádzajúcimi. Musíme tiež obnoviť vyššiu kultúru Európy tým, že urobíme nádherné a krásne naším spoločným štandardom a odmietneme degradáciu umenia na politickú propagandu.

To si bude vyžadovať kultiváciu novej generácie podporovateľov.

Korporácie a byrokracia sa ukázali ako úbohí služobníci umenia.

 

33. Manželstvo a rodina sú zásadné

Manželstvo je podkladom občianskej spoločnosti a základom harmónie medzi mužmi a ženami. Je intímnym zväzkom zorganizovaným okolo podpory domácnosti a výchovy detí.

Uznávame, že naše najdôležitejšie role v spoločnosti a ako ľudských bytostí sú rolami otcov a matiek. Manželstvo a deti sú súčasťou akejkoľvek vízie ľudského šťastia. Deti si vyžadujú obete od tých, ktorí ich privádzajú na svet. Tieto obete sú šľachetné a musíme ich ctiť. Podporujeme rozumnú sociálnu politiku, ktorá povzbudzuje a posilňuje manželstvo, rodenie a výchovu detí. Spoločnosť, ktorá nie je schopná vítať deti, nemá budúcnosť.

 

34. Populizmu by sme sa mali postaviť čelom

V dnešnej Európe je veľké napätie kvôli tomu, čomu sa hovorí “populizmus”. Význam tohto termínu nie je nikdy definovaný; a väčšinou je používaný ako nadávka.

Aj my tu máme svoje pochybnosti. Európa by mala čerpať z veľkej múdrosti svojich tradícií a nespoliehať sa na zjednodušujúce slogany a šťavnaté emocionálne výzvy. Ale predsa len uznávame, že tento nový politický fenomén je zdravou rebéliou proti tyranii falošnej Európy, ktorá označuje za “protidemokratickú” akúkoľvek hrozbu voči jej monopolu a morálnej legitimite.

Takzvaný populizmus spochybňuje diktatúru statu quo a “fanatizmus stredu” – a v tom má pravdu. Je znamením, že aj uprostred upadnutej a ožobračenej politickej kultúry môže byť znovuzrodená dejinná akcieschopnosť Európanov.

 

35. Našou budúcnosťou je skutočná Európa

Odmietame falošné tvrdenie, že neexistuje žiadna zodpovedná alternatíva voči umelej, bezduchej solidarite jednotného trhu, transnacionálnej byrokracie a zábavného pozlátka. Chlieb a hry nie sú všetkým. Zodpovednou alternatívou je skutočná Európa.

 

36. Musíme prevziať zodpovednosť

Teraz vyzývame všetkých Európanov, aby sa k nám pridali a aby sme spolu odmietli utopickú fantáziu multikultúrneho sveta bez hraníc.

Právom milujeme svoje domovské krajiny a chceme odovzdať našim deťom všetko vznešené, čo sme my sami dostali ako dedičstvo.

Ako Európania taktiež zdieľame spoločný odkaz, a tento odkaz nás žiada, aby sme žili spolu v mieri ako Európa krajín a národov. Obnovme našu politickú národnú suverenitu a dôstojnosť zdieľanej politickej zodpovednosti za budúcnosť Európy.

 

Philippe Beneton (Francúzsko), Rémi Brague (Francúzsko), Chantal Delsol (Francúzsko), Roman Joch (Česká republika), Lancz András (Maďarsko), Ryszard Legutko (Poľsko), Pierre Manent (Francúzsko), Janne Haaland Matlary (Nórsko), Dalmacio Negro Pavone (Španielsko), Roger Scruton (Veľká Británia), Robert Spaemann (Nemecko), Bart Jan Spruyt (Holandsko), Matthias Storme (Belgicko)

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Prečo máme po 30-tke menej priateľov a je ťažšie si ich nájsť?

23. februára 2018 (HSP/Foto:Pixabay)   Mnoho ľudí si v dospelosti uvedomí, že priateľstvá s ich dovtedajšími dlhoročnými kamarátmi, bývalými susedmi, spolužiakmi či kolegami, pomaly chladnú. Na otázku prečo je tomu tak už hľadali odpoveď psychológovia, no asi najlepšie to vystihuje starší článok v New York Times od autora Alexa Williamsa, ktorý…

Paradox: Keď sa aktivistky na panelovej diskusii “MeToo” ozvali proti násiliu páchanom na ženách migrantmi, boli vypískané a označené za nacistky

Berlín 23. februára 2018 (HSP/Foto:Twitter)   Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Keď protestujú proti sexuálnemu násiliu na ženách aktivistky hnutia "MeToo" feministky tlieskajú. Keď protestujú nemecké ženy proti násiliu na nich páchanom zo strany migrantov, bojovníčky za práva žien ich označujú za nacistky. V rámci filmového…

Aliancia za rodinu vyzýva premiéra Roberta Fica, aby vykonal ďalší logický krok

Bratislava 23. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Istanbulský dohovor odporuje našej Ústave. Pripomenul, že SMER si váži cyrilo-metodskú tradíciu v Ústave SR. Bol to SMER, ktorý prijal novelu Ústavy o manželstve muža a ženy. Oceňujeme jeho jasný postoj. Rovnako ako postoj predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany…

Na Balkáne hrozí ďalšia kríza. Kto bude víťazom v boji záujmov EÚ, Ruska, Číny a Turecka?

Sofia 22. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP)   Prísľub členstva v EÚ pre krajiny balkánskeho regiónu je vítaný, ale záujmy Ruska, Číny a Turecka by mohli vytvoriť nestabilitu. Píše vo svojej analýze v denníku The Guardian Ivan Krastev - šéf bulharského Centra liberálnych stratégií (Centre for Liberal Strategies). "Druhá svetová vojna skončila, ale…

Odborníci upozorňujú, že na Ukrajine hrozí nový Černobyľ

Bratislava/Kyjev 23. februára 2018 (HSP/napalete.sk/Foto:TASR/AP)   V roku 1986 prišlo v černobyľskej atómovej elektrárni k jednej z najväčších jadrových katastrof v dejinách. Ani táto tragická udalosť všaj nezabrzdila rozvoj atómovej energetiky na Ukrajine a dnes tamojšie jadrové elektrárne podľa údajov štátnej spoločnosti Energoatom produkujú takmer 80 percent svojej celkovej energetickej kapacity.…

New York: Mesto, ktoré nikdy nespí

New York 23. februára 2018 (HSP/napalete.sk/Foto:TASR/AP-Shiho Fukada/New York City Municipal Archives, WPA Federal Writers' Project, Jack Rosenzwieg   Slávna Sinatrova skladba asi najlepšie vystihuje atmosféru najväčšieho amerického mesta: vyžaruje z neho rovnaká pohoda ako z melódie „Frankie boya“. A to aj napriek tomu, že ide o osemmiliónové mravenisko, rozkladajúce sa…

Maduro oznámil emisiu novej kryptomeny zaistenej zlatom

Venezuela 22. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ariana Cubillos)   Venezuelský prezident Nicolás Maduro v stredu informoval o skorom uvedení do obehu ďalšej kryptomeny, zlatého petra. Podľa Madura k tomu má dôjsť budúci týždeň. „Nechcem popoháňať udalosti, avšak chystáme prekvapenie v podobe zlatého petra, ktorý bude mať rovnaké parametre ako ropné meny. "Je…

USA vytýčili Rusku podmienku stiahnutia okrídlených rakiet s jadrovými bojovými hlavicami

USA/Rusko 23. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikipedia)   USA sa vzdávajú plánov na rozmiestnenie okrídlených rakiet s jadrovým vybavením so základňou na mori, ako to stojí v novej doktríne, ak bude Rusko dodržovať Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu, prehlásil zástupca asistenta ministra obrany pre otázky jadrovej a obrannej politiky…

Modelky so svojimi hlavami pod pazuchou na módnej prehliadke v Miláne

Miláno 23. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:facebook)   21. februára designer značky Gucci Alessando Michele predviedol v Miláne svoju novú kolekciu „Kyborg“. Na prehliadku modelky vyšli s kópiami svojich „useknutých" hláv v rukách. Pódium a miestnosť, v ktorej sa prehliadka konala, boli štylizované ako chirurgická miestnosť s ozajstnými operačnými stolmi. Okrem hláv,…

Horlivý upratovač basketbalových ihrísk zaujal dokonca i NBA

Čína 23. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   24 ročný Meng Fei, ktorý utiera basketbalové ihrisko počas zápasov všetkých hviezd čínskej basketbalovej asociácie, požiadal jedného zo športovcov, aby mu s prácou v NBA pomohol Meng upútal pozornosť novinárov kvôli svojej snahe, s ktorou stále utiera ihrisko behom zápasov čínskych basketbalistov. Za svoju…

Prezident Kiska vypovedal na polícii, svedčil ako poškodený

Bratislava 22. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Prezident SR Andrej Kiska vypovedal na polícii. Pred vyšetrovateľom svedčil ako poškodený v kauze úniku daňových informácií o jeho firme KTAG. Podozrenie preveruje Národná kriminálna agentúra. Informovala o tom televízia TA3 vo večernej spravodajskej relácii. "Môžem potvrdiť, že prezident vypovedal pred NAKA ako…

Veľvyslanec Ruska na Slovensku: Zlepšovanie vzťahov medzi Moskvou a Bratislavou má solídne rezervy

Bratislava 22. februára 2018 (HSP/Foto:Veľvyslanectvo Ruskej federácie)   Pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Fedotov vo svojom interview pre agentúru TASS rozpovedal o úspechoch Moskvy a Bratislavy a o perspektívach bilaterálnych vzťahov. — Ako sa dá charakterizovať uplynulé štvrťstoročie…

Vybrali sme z blogu

Neoekonómia. „ČLOVEK“ – pevný základ peňažnej meny.

Dnešné peniaze ako som ich opísal (TU) nemajú už žiaden základ. Už sa z neho vytratilo zlato aj takzvaná „pracovná teória“ a formujú ich dnes finanční šarlatáni či IT. Ide o veľmi primitívne ponímanie ekonómie založenej na bezprízorných peniazoch ktorým človek vtlačil náboženský charakter a ich vlastníkom (zlodejom) nadľudské scho

Fakty usvedčujú MOV z politickej manipulácie (2/4)

V prvej časti sme zistili, že WADA z informácií vo vlastnom certifikovanom systéme antidopingových kontrol nemala informácie o masovom podvádzaní v ruskom športe, ani špeciálne na ZOH v Soči. Preto si od kanadských špecialistov (McLaren a kol.) nechala vypracovať nezávislú správu (ICR1). Trojčlenná

Zlato pro ostudu

Čeští sportovci jsou na letošní olympiádě docela borci, vcelku se jim daří a tu a tam už dosáhli i medailového umístění. Sláva jim. Ovšem… Ovšem tito sportovci nejsou bohužel jedinými českými borci, kteří prahnou po výhře. Zvítězit chce u nás kdekdo. A protože dosažení úspěchů nejednou bolí, stojí to značné…

Mimoriadne naliehavý odkaz Slovákom od JUDr. Štefana Harabina! „Nemáme ďaleko k anarchii a občianskej vojne! „

Hra s ohňom tých najvyšších politických špičiek na Slovensku sa schyľuje k tragédii! Slovenskom v týchto dňoch rezonuje správa, o nerešpektovaní súdneho rozhodnutia vysokým policajným úradníkom v Košiciach, ktorý sa vo svojom odôvodnení ku konkrétnemu prípadu vyjadril slovami: „Odvolací správny orgán sa nestotožňuje s rozhodnutiami uvedenými v rozsudku Najvyššieho súdu“…

HOVNO alebo českí katolícki laici a ich pravá farba a tiež hnednúce Slovensko...

Nekonkurujem raperovi Rytmusovi ani Pišťanekovi a Taragelovi v ich Sekerou a nožom. O slobodu slova v „tiež krásnej literatúre“ a masovej pop kultúre nemám záujem. Ak by aj, bez šance. Stále vypredané... Takzvaní umelci masovej pop kultúry toto slovo používajú ako nástroj umenia. Zvyšujú si tak svoju popularitu. Sú preto celebrity. Môj článok ale…

Arpád Soltész, Michal Havran a RTVS - naši hrdinovia?

Vo veľkom množstve počúvam znechutené reakcie na adresu Michala Havrana za jeho výroky o našich predkoch. Vody ešte viac rozbúrila šablónovitá odpoveď, ktorú zasielala RTVS na rozčúlené emaily občanov SR, ktorí požadovali vyvodenie zodpovednosti za vyššie spomenuté slová zamestnanca RTVS.  V priebehu uplynulých dní sa k tomu pridalo trestné stíhanie…

TopSpeed

NE-zastavenie na STOP-ke. Mýty a fakty

0

Otrepaná téma, však? Dôvod, prečo je tu je jednoduchý. Internetom, ale aj vedomím ľudí kolujú informácie, že vodič zastavenie na STOP-ke nemusí zrealizovať. Odvolávajú sa na informácie, ktoré povedal viceprezident PZ pán Ábel. Tak si to teda poďme ujasniť...

Volkswagen Amarok sa postavil hore Mount Panorama

1

Ak by sme chceli zobrať nejaké auto a upraviť ho na pretekanie, určite by to nebol Volkswagen Amarok. VW je známy svojou serióznosťou, no v momentoch, keď ide o dni na pretekárskej trati, sa akoby zblázni. Jeho najnovší počin je práve obrovský Amarok. Pod kapotou tohto mastodonta nájdeme pohonnú jednotku v podobe dieslového…

Dnes už overenie km cez STK nestačí

6

Aké veľké riziko skutočne predstavuje kúpa jazdeného vozidla?  Človek si bežne nevie predstaviť čo všetko kúpa obnáša. Pre ľahkovážnosť sa potom dostáva do problémov, z ktorých ťažko von. Podvodníci si v posledných rokoch urobili zo Slovenska raj jazdených áut a neoprávneného obohacovania sa na úkor bežného občana. Predísť tomu nie je…

Prečo sa už Mazda s BMW nechce porovnávať? V akej oblasti?

13

Medzi laickou a odbornou verejnosťou majú Mazdy reputáciu áut zameraných na šoféra a radosť z jazdy aj pri bežných modeloch. Aj keď ich marketingové reči o spojení vodiča a auta pôsobia miestami až príliš „ezotericky“, nie je pochýb, že sú postavené na reálnych základoch. Značka v posledných mesiacoch prichádza s veľmi…

3 dôvody, prečo nepredbiehať sypače

6

Zimné obdobie je čas, kedy na diaľniciach a rýchlostných cestách v plnej pohotovosti zasahujú veľké stroje - sypače a frézy. Sypače majú okrem iného zdvojenú funkciu odhŕňania snehu - pluhovanie v prednej časti a v jeho zadnej časti zároveň posýpajú cesty. Ak majú svoju prácu vykonávať dôkladne, je dôležité, aby sa…

Nepodarené predbiehanie sprava a vážna dopravná nehoda!

8

Tak toto predbiehanie sprava nevyšlo. Vodič červenej Micry nezvládol manéver, zišiel z cesty a po náraze do stromu malý Nissan vymrštilo naspäť na cestu. Ale už v "nepojazdnom" stave. Vážna dopravná nehoda z ruských ciest mohla mať tragické následky. Nemáme informáciu, či a ako vážne sa posádka Micry zranila. Prečo…

KAMzaKRÁSOU

Čo spôsobuje nedostatok selénu? Doplň ho telu týmito potravinami!

0

Každý z nás vie, aké dôležité je telu dopriať všetky potrebné minerálne látky a stopové prvky. Z každých strán počúvame o význame vápnika, horčíka či kremíka, no mnohé minerály pritom zostávajú často nepovšimnuté. Takou látkou je i selén, ktorý je pre nás nenahraditeľný. Pomáha regulovať funkciu štítnej žľazy, bojuje proti vírusovým infekciám a vplýva na…

AUTO TEST: Mestský crossover Hyundai KONA 1,6 T-GDi STYLE, 4x4

0

Kórejský výrobca uviedol tento model na trh v lete 2017 a rovno sa zaradil medzi najmenšie, ale vzhľadovo najprovokatívnejšie SUV v rodine Hyundai. Aj meno KONA sa dá vysvetliť dvomi spôsobmi: či už ako názov časti ostrova Havaj alebo ako neslušná nadávka. Tak si teda vyberte, či chcete zažiť exotiku alebo si rozšíriť…

Očarujúci bonsaj ako strom v miske. Oživ ním svoju domácnosť!

0

Očarujúci bonsaj vie nadchnúť svojou unikátnosťou a orientálnym vyžarovaním. Nad bonsajmi sa zaručene rozplývajú aj tí, ktorí rastlinám a ich pestovaniu nikdy neholdovali. Vnes aj ty kúsok ázijskej exotiky do svojho domova!

Máš svoj osvedčený rituál pred spaním? Pre toto je veľmi dôležitý!

0

Úprimne, čo predchádza vášmu spánku? Sledovanie televízie, sociálnych sietí, horúci kúpeľ, čítanie knihy alebo cvičenie? Či snáď varenie a upratovanie? Niekto tieto činnosti strieda podľa aktuálnej potreby, no iní zase striktne dodržiavajú svoj predspánkový večerný rituál. K akej skupine patríte vy?   Vraví sa, že posledná vec, ktorú urobíte večer pred spaním,…

Len nefajčiť nestačí: Povieme ti, čo posilňuje pľúca!

0

Pľúca sú nesmierne dôležitým orgánom v ľudskom tele, čo všetci veľmi dobre vieme. Bez dýchania by sme príliš dlho neprežili, a preto si musíme náš dýchací orgán chrániť. Aj keď nefajčíte a snažíte sa vyhýbať aj pasívnemu fajčeniu, odporúčame pľúcam lásku prejavovať aj prostredníctvom stravy. Prezradíme vám, čo posilňuje pľúca a kde túto…

Vyhrajte 4x Revlon ColorStay balíček kozmetiky (v hodnote 25 €)

0

Každá žena si teraz môže naniesť tekutú linku ako profesionálka! Precízna, exaktná linka Revlon®ColorStay Exactify™ Liquid Liner s efektom až do 24 hodín je veľkolepou inováciou. Na rozdiel od iných tekutých liniek na trhu využíva novinka Revlon ColorStay Exactify™ Liquid Liner namiesto tradičnej plstenej špičky patentovaný aplikátor Exactify Wheel Tip™ v tvare…

TopDesat

Aj takto rozkošne môže vyzerať dobrovoľníctvo vo zvieracom útulku

0

Zvážil si niekedy dobrovoľníctvo v útulku pre zvieratá? Milióny zvierat potrebujú lásku a pozornosť a hlavne nový domov! Dobrovoľníci sú pre ne životne dôležití. V skutočnosti ide o veľmi vďačnú prácu plnú rozkošných momentov. :) 1. "Kamarát, ktorý pracuje vo zvieracom útulku, ich našiel takto"

Dizajnéri premenili obyčajné veci na štýlové novinky

0

S dnešnou ponukou tovaru a služieb je veľmi ťažké niekoho prekvapiť s dizajnom a funkčnosťou nového výrobku. Hlavne ak sa jedná o obyčajné každodenné veci, ktoré tak trocha zapadli do stereotypu. Od toho tu sú však dizajnéri, ktorí aj v tom prípade dostali skvelé nápady a obyčajné veci tak premenili…

Ako by vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami?

0

Vďaka moderným technológiam je možné takmer čokoľvek. Bežný smartfón má väčší výpočetný výkon ako počítač, s ktorým bol prvýkrát pokorený vesmír. Ako by však vyzerali americkí prezidenti, ak by boli ženami? :) "Je zvláštne si myslieť, že títo ľudia by nikdy neboli zvolení za prezidenta kvôli nadbytočnému X chromozómu," napísal na reddit…

TOP 10: Najvyššie vodopády na svete

0

Zrejme ani nebudeš veriť, aké vysoké sú tie najvyššie vodopády na svete. Ľudia sa už od nepamäti snažili zmerať výšku svetových vodopádov, či už kvôli zvedavosti alebo aj vedeckej dôslednosti. Vždy však bolo ťažké tieto merania porovnávať, pretože neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by určovalo spôsob merania výšky vodopádov. Navyše k…

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…