KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Analýza predvolebnej debaty Denníka N: Sloboda a svedomie v ohrození, 3. časť

Bratislava 23. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)

 

V predvolebnej debate Biháriovej, Záborskej a Šeligu zazneli i ďalšie dôležité posolstvá pre voličov, ktoré môžu mať zásadný význam pre rozhodovanie voličov. Totiž moderátor otvoril citlivú tému slobody svedomia, ktorá je po skúsenostiach uplynulého roka skutočne spochybňovaná inštitúciami samotného štátu

Na snímke z videa Irena Bihariová a Anna Záborská

Ľahkomyseľnosť občanov SR v týchto otázkach je zarážajúca, najmä v kontexte rozsudkov, ktoré vyriekli súdy SR. Ukotvenie práva na slobodu svedomia, presvedčenia a prejavu v medzinárodných dokumentoch a v ústave SR je verejne známe, avšak je otázkou ako sa interpretuje a rešpektuje v praxi.

Ako prvá reagovala Biháriová (išlo prípad lekárničky ktorá odmietla vydať antikoncepciu), ktorá na počudovanie nemala problém s konaním lekárničky v Košiciach, lebo jej konanie bolo v súlade zo zákonom. Tým vyslala signál, že je prívržencom právneho pozitivizmu. Podľa nej je veľmi dôležité, aby sa rozlišovali jednotlivé prípady. Aké má Biháriová individuálne predstavy o slobode svedomia sa ukázalo čoskoro, pričom kopíruje  presne to, čo sa ideologickou indoktrináciou vo vzdelávacom systéme SR infikuje do mysle detí a študentov. Pre Biháriovú je dôležité, kde je hranica slobody svedomia, lebo podľa nej to nesmie obmedziť ostatné obyvateľstvo, ktoré nezdieľa tento typ presvedčenia, a zrazu by sme sa podľa Biháriovej ocitli v situácii, že tá žena si nemá kde zakúpiť antikoncepciu. „Každý má právo na slobodu presvedčenia, koniec koncov veď to je liberálny koncept individuálnych  práv, ktorému my fandíme. Ale pri tom výkone tohto náboženského presvedčenia už musíme hľadieť na limity, ktoré to má, a tie sú vždy dané právami a slobodami niekoho iného“. Tu je potrebné poznamenať, prečo Biháriová sugestívne tvrdí, že išlo o výkon náboženského presvedčenia, keď tento problém je slobodou svedomia, ktorá sa týka veriacich i neveriacich? Skutočne si Biháriová myslí, že pozorný a logicky uvažujúci divák nepostrehne jej rafinovaný posun a prechod od jedného problému (sloboda svedomia) k problému náboženskej slobody? Práve v tomto medializovanom prípade samotná lekárnička poukázala najmä na zdravotné riziká a argumenty, čiže nielen na náboženský rozmer problému, ale na vlastné univerzálne právo slobody svedomia bez špecifikovania náboženského aspektu.

Biháriová teda kopíruje starú filozofickú koncepciu, kde je sloboda človeka (akýkoľvek aspekt tejto slobody) ohraničená slobodou iného človeka. To, že tento koncept je nedostatočný, Biháriová nedokáže pochopiť, čo vyplývalo z jej vulgárnej a agresívnej repliky o mávaní päsťou pred nosom inej osoby. Nielen z histórie je zrejmé, že presadzovanie osobnej slobody vo vzťahu k iným členom spoločnosti, podľa tohto konceptu, vždy viedlo ku konfliktom a k potláčaniu slobody človeka, či už v prípade slobody svedomia, náboženskej slobody alebo slobody presvedčenia. Totiž sloboda človeka je limitovaná ľudskou prirodzenosťou a dôstojnosťou spolu s etickým limitom prirodzeného mravného zákona.  Je tu vážny problém s hranicami slobody podľa Biháriovej, ktoré by ideologicky (ako ostatní liberálni neomarxisti) určovala ona sama, vyplýva zo zvrátenosti ňou preferovanej koncepcie slobody (svedomia). Ak totiž hranice určuje človek, tak je automatickou otázkou, ktorý človek to bude určovať a prečo tento človek a nie iný človek? Ak to bude určovať nejaká skupina alebo štát,  tak platí to isté. Je jasné, že očakávať podobné zamyslenie od ideologickej nasledovníčky marxizmu je naivné, ale v tom spočíva nebezpečenstvo Biháriovej (a jej strany), ako aj toho, čo chce presadzovať v politike. Podľa nej vraj sloboda svedomia neplatí univerzálne, čím sa sama zaradila k vyznavačom fašistickej ideológie, v ktorej to bol práve absolutizovaný štát, ktorý si vo svojej fašistickej ideologickej doktríne uzurpoval právo vstupovať do svedomia vlastných občanov a totalitne určovať, čo je dobro a zlo. Následne ilustrativne poukázala na prípad pekárov.

Biháriová teda jasne inklinuje k ideológii fašizmu, pravdepodobne bez toho, aby o tom vedela, čo však pri jej momentálnom intelektuálnom a vzdelanostnom stave nikoho neprekvapuje. Vraj riaditeľ nemocnice nesmie rozhodnúť to uplatňovať plošne (výhradu svedomia) a pacientka nebude mať prístup k interrupciám. Nuž pani Biháriová, žiaden riaditeľ si nemôže uplatniť plošne výhradu svedomia, lebo človek (riaditeľ) je jednou originálnou a neopakovateľnou osobou, čiže nie je skupinou, a teda iba on sám si môže uplatniť výhradu svedomia, lebo základné práva  sú naviazané na jednotlivca a nie na skupinu, čo ale marxisticky uvažujúci ľudia nikdy nepochopili. Takže je zbytočné a kontraproduktívne verejne preukazovať vlastnú neschopnosť racionálneho a logického myslenia.  Následné ideologické tvrdenie Biháriovej, že riaditeľ nemocnice musí zabezpečiť lekárov, ktorí budú vykonávať interrupcie je typickým neomarxistickým bludom extrémistického liberalizmu, ktorý chce iným totalitne určovať, čo musí iný človek robiť. Totalitne nariaďovať niekomu, aby zabezpečil zabíjanie nevinných nenarodených detí môže chcieť len morálne zvrátená antropologická kreatúra človeka, ideologicky zakorenená v nacistickej minulosti, kedy sa totalitne rozhodovalo o tom, kto môže žiť, a kto musí umrieť, lebo si to niekto želá a chce. Toto je ten pravý hodnotový svet predstaviteľky PS: v mene ideologického presadzovania zvrátenej slobody bez hraníc, iným určovať hranice, do ktorých sa má redukovať sloboda iných. Právo nenarodených na život (pri interrupciách) takýto ideológovia ako Biháriová radšej nespomenú, lebo by sa chytili do vlastnej siete.

Reakcia Záborskej bola štandardná a vôbec neprotirečila ani neprotestovala voči niektorým bludom Biháriovej, ale zato trefne poukázala na medzinárodné dokumenty, v ktorých je právo na slobodu svedomia zakotvená. Výstižne však poznamenala, že „v tom momente, ako sa začne hovoriť o výhrade vo svedomí, tak sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, že ide o diskrimináciu“. Záborská pokračovala, že sloboda svedomia bez výhrady vo svedomí nemá zmysel, pretože výhrada vo svedomí je nástrojom uplatnenia si slobody svedomia, pričom v debate neskôr poukázala na talianskych lekárov, ktorí v 80tich percentách odmietajú robiť interrupcie na základe výhrady vo svedomí. Správne však poznamenala, že výhrada vo svedomí nadobudla konotácie, ako keby sa išlo niekomu škodiť a upierať niekomu práva. Podľa Záborskej je  právo na výhradu vo svedomí je rovnako dôležité ako ten, kto by od človeka chcel niečo, čo nechce urobiť.  To zjavne podráždilo Biháriovú (veľkú propagátorku slobody bez hraníc ale len v niektorých oblastiach), ktorá (nie prvý raz) skočila Záborskej do reči a povedala, že nie je to úplne tak, že toto sú len výnimky v zdravotníctve (…) ale v súkromnom sektore platí už vraj antidiskriminačný zákon, kde on (pekár) je povinný poskytnúť tovary služby bez ohľadu na vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a rod, a teda podľa Biháriovej, už neplatí sloboda svedomia. Reakcia Záborskej bola slabá, lebo poukázala len na to, že to neznamená, že to je tak dobré. Ach aký to úžasný prejav slobody v podaní Biháriovej, ktorá chce totalitne prikazovať, kto a čo má robiť! Podľa nej máme iba zákonom stanovené výnimky, ale neplatí to plošne, čo vyvoláva spomienky na totalitné praktiky vládnej moci spred roka 1989. A toto je presne právny pozitivizmus, ktorý automaticky vedie k neskoršej totalite.  Zákonom určíme (liberáli), čo je správne chápanie slobody, čo je ešte slobodou a čo už slobodou nie je, totalitne určíme, čo niekto niečo ešte smie a čo nesmie, a samozrejme totalitne určíme, čo človek musí. A my neomarxistickí liberáli to arbitrárne určíme pre všetkých a vy ostatní sa musíte podriadiť.  Vitajte v ideologickom a totalitnom svete Progresívneho Slovenska. Šeliga sa snažil o umiernený prístup s poukázaním na rozdielne rozhodnutia súdov v rôznych krajinách, ale zjavne nemal presné informácie o vývoji prípadov ktoré spomenul.

Hneď na to moderátor otvoril poslednú dôležitú tému, ktorou je sloboda slova v kontexte učebníc náboženstva. Záborská považovala túto debatu v spoločnosti a v médiách za účelovú. Biháriová nervózne sedela ako na ihlách, keď počúvala Záborskej stanovisko, ktoré bolo vysvetľujúce a racionálne. Išlo o termín „kultúra smrti“ a tabuľku príkladov v učebnici, ako umelé ukončenie tehotenstva, eutanázia, rodová ideológia. Záborská položila trefnú otázku, či vadilo to, že sa spomenula rodová ideológia alebo to, že sa prezentovala kultúra smrti. Podľa Biháriovej, ktorá mala so sebou i písomný materiál, ide o inú „metaúroveň“, lebo tu sa vraj bavíme o tom, či má sekulárny štát právo nahliadnuť do učiva, ktoré sa učí v rámci katolíckej vierouky, a že my z vatikánskych zmlúv vieme, že áno. Katechéti, podľa nej, majú právo vyučovať v súlade katolíckou vieroukou, ale (dodala mávajúc zdvihnutým ukazovákom) pozor, to je to, čo podľa nej sa opomína. Biháriová, ako obyčajne, ideologicky  vyrobila slameného panáka, ktorého začala s veľkou radosťou fackovať, len jej bolo treba hneď pripomenúť, že učebnice náboženstva nie sú utajený materiál, a že do nich môže nahliadnuť každý občan SR. Katolícka cirkev nikomu v tomto nebráni. Biháriová opäť začala ideologicky manipulovať, keď rozprávala o vyučovaní náboženstva podľa katolíckej vierouky a zacitovala článok 1. Bod 6 zo zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní: „Vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky“, len nepochopila, čo je v tomto článku napísané, lebo tu ide o študijné plány, učebné osnovy a školské výchovné programy a ich všeobecnú didaktickú a obsahovú kompatibilitu s vzdelávacím programom v SR.  Z toho nelogicky a koktavo odvodila záver, že „tu neplatí úplná autonómia, toho, to by sme si snáď ani neželali, že sa môže na  katolíckych vyučovacích predmetoch učiť niečo, čo možno nie je úplne v súlade s chápaním etiky a hodnôt tej ostatnej neveriacej časti spoločnosti. A ten spor  ostal na tom, či teda vôbec má štát právo nejakým spôsobom zasiahnuť, skorigovať, ohradiť sa, ak sa niečo takéto v učebnici alebo na hodine náboženstva objaví. A tu teda priamo v zmluve s Vatikánom stojí, že obsah sa musí dať schváliť a potvrdiť MŠ“.  Biháriová sa týmto práve pasovala do úlohy novodobej cirkevnej tajomníčky, ktoré za totalitného komunistického režimu chceli určovať, čo môže byť obsahom náboženstva. Pani Biháriová by si mala prečítať celý text zmluvy a nielen tejto zmluvy, v ktorých sa SR zaviazala rešpektovať právo katolíckej cirkvi vyučovať podľa katolíckej vieroučných a mravoučných zásad Kat.Cirkvi, a teda nie podľa toho, čo je v súlade s chápaním etiky a hodnôt  nečlenov KC. Je evidentné, že Biháriová by rada nielen rada kontrolovala, čo je obsahom katolíckej náboženskej výchovy a vzdelávania, ale by chcela aj totalitne určovať obsah. Je cynickým paradoxom dnešnej epochy, že o etike a hodnotách, poprípade o spravodlivosti ako o hodnote, hovorí politicky činná osoba, ktorá propaguje brutálne vraždenie nenarodených detí, ktorým sa  nespravodlivo upiera právo a sloboda žiť a bojuje za legalizáciu zvrátených sexuálnych vzťahov, ktoré sú v rozpore s ľudskou prirodzenosťou. Biháriová tým akurát dokázala vlastnú nevzdelanosť v etike, v práve  a axiológii.

Je obyčajným klamstvom Biháriovej tvrdenie o tom, že obsah musí byť schválený a potvrdený MŠ, lebo toto v zmluve nie je napísané. Je však známe, že politici často klamú a manipulujú, avšak tu je klamstvo a manipulácia Biháriovej prostriedkom ako nasmerovať myslenie voličov k akceptovateľnému obmedzovaniu náboženskej slobody. PS/Spolu teda predstavujú jasné ohrozenie náboženskej slobody a slobody svedomia. Hneď na to použila islam ako príklad, veď vieme, poznamenala Biháriová, aká je slovenská spoločnosť paranoidná ohľadne islamu. Že, či by sme boli v poriadku s tým, čo by sa učilo v islamskom náboženstve (v kontexte rovnosti náboženstiev) niečo, čo nie je v súlade s hodnotami ostatnej časti spoločnosti? Nuž pani Biháriová nahrala na smeč ostatným členom debaty, lebo práve islam má vo svojich náboženských textoch (napr. Korán…atď) výzvy k nenávisti a k násiliu, dokonca k zabíjaniu iných. Argument Biháriovej sa ukázal ako katastrofálny omyl, akoby gól do vlastnej brány, len to nikto nevyužil. Na otázku Záborskej, čo v tej učebnici/tabuľke je proti hodnotám, ktoré vyznáva štát, čo je nevhodné, čo by sa deti nemali učiť, odpovedala Biháriová, že si „pamätáme na pastiersky list, ktorý už narábal s termínom kultúra smrti, a že tento termín sa stal terminus technicus, a že bol viac o tom, ako páry rovnakého pohlavia môžu demoralizovať spoločnosť, že tú nálepku kultúry smrti vštepoval skôr k nim (pozn. rovnakopohlavným párom), naozaj sa to zaužívalo veľmi nepekne a veľmi necitlivé“, dokonca s myslí, že tie konotácie sú v rozpore s kresťanskými hodnotami. Zjavne rozrušená a divoko gestikulujúca Biháriová, sa už začínala čoraz  viac zakoktávať a slabikovať (neboli to totiž dopredu naučené frázy ale reakcia na otázku), keď spomenula eutanáziu, rozvodovosť, a je podľa nej veľmi nešťastné, že sa tieto veci prekryjú nálepkou kultúry smrti. Lebo vraj tie prípady eutanázie sú tak traumatizujúce, tak citlivé, tak komplikované, že vybaviť to nálepkou kultúra smrti, je tak nešťastné a viesť k tomu deti je vraj nebezpečnou cestou k otvorenej diskusii. Vari liberálom vadí otvorená diskusia?

 

 

Takže Biháriová sa čoraz viac pasuje do úlohy odborníčky na kresťanskú etiku, bioetiku a morálnu teológiu. Tu treba jasne tejto ideologickej veľvyslankyni neomarxizmu a antropologickej revolucionárke odkázať, že práve prejavy kultúry smrti, ktoré nielen ona spomenula v celej debate (vraždenie nenarodených a bezbranných detí, vraždenie starých a chorých pacientov, rozvodovosť, ktorá bolestne a nezmazateľne zraňuje nielen rodičov ale najmä ich deti, páry osôb rovnakého pohlavia spolu s adopciami detí alebo s ich biotechnologickou produkciou pri ktorej sa eugenicky vyberajú tie vyhovujúce a ostatné sa zabíjajú, zdravotné riziká spolužitia párov rovnakého pohlavia), sú pomenované v danej učebnici pravdivo. A túto objektívnu pravdu majú žiaci v školách právo spoznať a pochopiť jej podstatu, bez ideologických a sugestívnych eufemizmov či manipulácií, ktoré reprezentuje Biháriová. Ona totiž nemá žiadne právo ideologicky zakrývať pravdu pred očami nasledujúcich generácií, ani nemá právo infikovať myseľ detí vírusom antropologických zvráteností, ktoré sú v rozpore s pravdou o ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti. Práve Biháriovej extrémistické postoje sú pre deti a ich rodičov nebezpečné, lebo popierajú slobodu ich svedomia a právo na výchovu a vzdelávanie podľa vlastného (i) náboženského presvedčenia. Preukázala odbornú neznalosť kresťanskej vierouky a mravouky, ale i bioetiky a biomedicínskych vied. Ukázala voličom, akú zvrátenú totalitnú predstavu má o ľudskej slobode a o ľudských právach, ktoré chce naďalej niektorým ľudským bytostiam odopierať (právo na život).  Ona vidí iba svoje vlastné ideologické koncepty, ktoré chce totalitne nanucovať iným členom spoločnosti, pričom práve toto zažívali občania pred rokom 1989 a nechcú sa vrátiť k tomu, proti čomu bojovali, a čo Biháriová presadzuje v PS/Spolu dnes. Debata pokračovala, pričom vnútorne rozrušená Biháriová opäť zahviezdila, lebo sa v nej vrátila k problému šlabikára (obraz neúplnej rodiny, sused Žubajík), o ktorom víťazoslávne vyhlásila, že nešlo o šlabikár náboženstva, ale o šlabikár pre verejné školy. Nuž neviem, či Biháriová nechodila do ZŠ, lebo šlabikár je učebnicou na hodiny čítania v rámci viacročnej výučby slovenského jazyka. Taktná prosba by mohla znieť, aby niekto konečne poučil Biháriovú, že na ZŠ, konkrétne na hodinách náboženstva sa šlabikár nepoužíval, nepoužíva a nebude požívať, lebo je to didaktický a formačný nástroj, ktorý slúži na to, aby sa dieťa naučilo čítať pod didaktickým odborným vedením učiteľa. Otázkou je ako PS/Spolu chce robiť reformy slovenského školstva s takýmito „odborníkmi“, ktorí každým svojím verbálnym vyjadrením vysielajú posolstvo potencionálnym voličom o svojej evidentnej nekompetentnosti a nevzdelanosti.

René Balák

 

1. časť si môžete prečítať TU

2. časť si môžete prečítať TU

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Brocková: Aj slovenské riešenia prispievajú k vysporiadaniu sa s globálnymi problémami

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková sa dnes (4. júna 2020) stretla so zástupcami spoločnosti Rokosan - slovenského výrobcu ekologických hnojív na báze zhodnocovania organického odpadu, ktorá sa úspešne angažuje nielen v Taliansku, Číne, Rusku, či v Španielsku, ale aj…

Polícia: Grécko otvára 15. júna hranice. Po návrate na Slovensko je nutná karanténa

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Pre dovolenkárov sa 15. júna otvoria hranice v Grécku, ale ako upozorňuje Polícia SR na sociálnej sieti, medzinárodné lety začnú lietať 1. júla. Policajti tiež pripomínajú, že po návrate z dovolenky v Grécku je povinná dvojtýždňová karanténa. V Grécku sa koronavírusom k 1.…

Minister Korčok prijal nemeckého veľvyslanca Bleickera

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Ivan Korcok Twitter)   Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Nemeckom, zhodnotenie Akčného plánu spolupráce medzi oboma krajinami na roky 2019 – 2021, ako aj otázky súvisiace s aktuálnym vývojom v Európskej únii boli témami rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a…

Léonzi: Československo bolo demokratickejšie ako Francúzsko

Brezová pod Bradlom 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike Christophe Léonzi pri príležitosti otvorenia výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko v Brezovej pod Bradlom uviedol, že v čase podpisu mierovej zmluvy malo Československo demokratickejšie zriadenie ako samotné Francúzsko v tej dobe "Modernosť…

Merkelová odsúdila „vraždu“ Afroameričana Georgea Floyda

Berlín 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John MacDougall)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok odsúdila "vraždu" Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň počas zásahu polície v americkom meste Minneapolis. Informovala o tom agentúra AFP "Rasizmus je niečo príšerné," povedala Merkelová v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. Súčasná americká spoločnosť…

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo USA, aby dodržiavali právo ľudí na protest

Moskva 4. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Russia in RSA Twitter)   Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo úrady v Spojených štátoch amerických, aby rešpektovali právo Američanov na pokojný protest. Reagovalo tak na súčasnú situáciu, ktorú rozpútalo zabitie Georgea Floyda Hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová uviedla, že Moskva vzala na vedomie použitie slzného plynu na…

Minister Korčok prijal veľvyslankyňu USA Bridget A.Brink

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Ivan Korcok Twitter)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal vo štvrtok veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink. Partneri zhodnotili vzájomnú úroveň bilaterálnych vzťahov a stretnutie potvrdilo záujem prehlbovať spoluprácu oboch krajín najmä bezpečnostnej a obrannej oblasti Minister využil prijatie americkej…

Padlo definitívne rozhodnutie: Núdzový stav sa predčasne rušiť nebude, vyhlásil Matovič. Ale možno sa aspoň nepredĺži

Bratislava 4. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Skôr ako po 90 dňoch sa núdzový stav rušiť nebude. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO), ktorý dodal, že ak bude prevládať priaznivá epidemiologická situácia, núdzový stav sa predlžovať nebude Matovič upozornil, že zrušením núdzového…

V kauze korupcie v Bratislavskom kraji je medzi tromi obvinenými i starosta

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Polícia Slovenskej republiky)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok vzniesol obvinenie voči trom osobám za zločin prijímania úplatku, ktorý sa stal v jednej z obcí Bratislavského kraja. Z prijímania úplatku obvinili policajti starostu obce, ďalšie dve osoby sú obvinené za spoluúčasť na korupčnom zločine "Skutok…

Premiér prehovoril o stretnutí s maďarskou komunitou a ich požiadavkách: Bolo to ako opľutie ruky. Takto sa so mnou a so Slovákmi nikto baviť nebude!

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Krok predstaviteľov SMK s predložením radikálnych požiadaviek maďarskej komunity bolo opľutím podanej ruky. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) to vo štvrtok uviedol v súvislosti s odovzdaním súboru požiadaviek, mieriacich napríklad k vytvoreniu "Maďarského okolia" na Slovensku spravovaného Maďarmi, uznaniu maďarčiny ako…

Generálna prokuratúra reaguje na vyhlásenie podpredsedu NR SR Šeligu v súvislosti s obvinenou Jankovskou: „Máme sa báť vysloviť právne úvahy?“

Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   K podnetu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky J. Šeligu generálny prokurátor Slovenskej republiky uvádza, že odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci, vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry, v tzv. kauze Búrka V predmetnej trestnej veci prvá námestníčka generálneho prokurátora JUDr. Kováčiková žiadny pokyn na…

Ministri spravodlivosti EÚ diskutovali o dopadoch pandémie aj extradícii občanov EÚ do tretích krajín

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Ministerstvo spravodlivosti SR Facebook)   Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Novotný sa dnes zúčastnil videokonferencie ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie Hlavnými témami neformálneho zasadnutia pod taktovkou končiaceho chorvátskeho predsedníctva boli extradície občanov EÚ do tretích štátov, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Smer sa nám rozpadá

Už keď odstúpil Marek Maďarič, bolo potrebné spozornieť. Potom aj Peter Kažimír. Na vonok nám v posledných rokoch vyrazila špina, kopec špiny. Nedá sa to už ani upratať. Sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia, zdá sa, plná ziskuchtivých indivíduí. Aký to rozpor... Navonok záujem o obyčajných ľudí, chudobu a starých, v…

Ak by som kandidoval na funkciu generálneho prokurátora, lex Lipšic by v parlamente zrušili obratom

Keď som pred parlamentnými voľbami ako sudca Najvyššieho súdu ohlásil, že budem kandidovať na poslanca ako líder strany Vlasť, parlament takmer jednohlasne prijal zákon s názvom lex Harabin. Tento zákon prijatý kvôli jednej osobe ustanovoval, že sudca ktorý bude kandidovať do parlamentu automaticky stratí mandát sudcu. Dôvod mal byť ten, aby…

Macron diagnostikoval NATO stav kómy... Kto bude jeho hrobárom?...

Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Pod týmto názvom uverejnila Pravda v novembri minulého roku kritický  článok francúzskeho prezidenta Macrona. Nebudeme zachádzať ďaleko do histórie, pretože vieme ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, ako sa nerovnovážny stav vyvinul po skončení studenej vojny. Po zániku Varšavskej zmluvy, aj NATO…

Prečo nenosiť rúška

Nedáva to zmysel. Lekári nosia rúška na pohotovosti alebo v prvom kontakte, aby chránili seba aj pacientov, pretože tam sa môžu vyskytovať

Covid 19 a ekonómia.

Covid 19 má mimoriadne cenné poučenie pre ekonómiu a ekonómov, ktoré bude v závere článku. Minule v blogu https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/

Premiér: zosobnený Budha, Napoleon a Mao, ktorý sa pasuje za mesiáša

Podvedomé kopírovanie vzorov je súčasťou ľudskej psychiky. Aj silné a nezávislé osobnosti dejín mali často morálne autority, vojvodcov či mudrcov človečenstva ako predlohy na vlastné napredovanie. Bohužiaľ, iba nemnohí dokázali predčiť objekty obdivu a zbožňovania. O to častejší je model, kedy prebehla transformácia a adept na osobnosť začal glorifikovať sám seba. Takéto prerody bývajú komické…

TopDesat

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

666: Zlovestné číslo - 1. časť

0

Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

Svoju jedinú úlohu nezvládli a bavia tak celý internet

0

Každý z nás občas bojuje so svojim zamestnaním. Mnohokrát sú požiadavky našich nadriadených nad naše sily a nám tak neostáva nič iné, ako sa potrápiť a ich požiadavkám vyhovieť. Títo ľudia sú však iní. Svoju jedinú úlohu v práci nezvládli a bavia tak celý internet. Dúfame, že ty nepatríš medzi…

Zvyky, ktoré sa po celom svete veľmi líšia 2.

0

Ľudia po celom svete majú svoj vlastný spôsob, ako robiť veci. Nie je preto žiadnym prekvapením, že určité zvyky, ktorým zvyčajne nevenuješ pozornosť, dokonca aj jednoduché veci, ktoré robíš pri návšteve reštaurácie alebo nakupovaní, by sa v skutočnosti mohli považovať za urážlivé alebo čudné v inom kúte sveta. A niektoré veci,…

Naj budovy Slovenska: Najvyššie položené kino je v srdci Veľkej Fatry

0

Medzi korunami stromov Veľkej Fatry sa v nadmorskej výške približne 1 400 m. n. m. sa nachádza kino, ktoré budeš mať možno celé iba pre seba. Takto to dopadne, keď chce majiteľ hotela ponúknuť svojim návštevníkom aj niečo originálne a nevídané. Kino nie je najväčšie, no zmestí sa doňho dokopy 30 ľudí,…

Čo spraví s tvojím telom pravidelné plávanie?

0

Plávanie môže byť tvojou vstupenkou pre zdravé telo a dušu bez ohľadu na tvoj vek. Nielenže ti môže poskytnúť celotelové cvičenie, ale tiež pomáha tým, ktorí sa vysporiadajú s depresiou tým, že uvoľňuje endorfíny, ktoré majú ti dodávajú dobré a pozitívne pocity. Ale to nie je jediná výhoda, ktorú táto aktivita môže priniesť. 1. Plávanie…

Vo svete IT

Pozrite si zoznam smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube najlepším. Našli ste tam aj svoj?

0

Približne rok dozadu sme Vám priniesli zoznam smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie  Youtube je najlepším. Aspoň to tvrdí spoločnosť Youtube. Ide o zariadenia, ktoré boli certifikované najväčším video serverom na svete. Medzičasom na zoznam zariadení pribudlo viacero smartfónov, a práve preto Vám prinášame ich aktuálny prehľad. Na to,…

Kométa 2l/Borisov prežije „stret“ s našou Slnečnou sústavou. Vedcom to otvára nové možnosti bádania

0

Začiatkom tohto roka sa začala rozpadať kométa 2l/Borisov, ktorá ku nám prišla od inej hviezdy. Spočiatku si vedci mysleli, že sa vplyvom gravitačných síl zničí úplne, no zdá sa, že kométa stret s našou Slnečnou sústavou prežije. Pre astronómov sú to dobré správy, kométa sa totiž rozpadla len čiastočne. Môžu…

Nie muž, ale žena je najlepšie platenou riaditeľkou. Lisa T. Su stojí na čele spoločnosti AMD

0

Ženy v IT, resp. v technologickom odvetví boli dlho „nedostatočným tovarom“, to sa však postupom času mení. Stále viac a viac žien inklinuje k technológiám a IT. Ide vskutku o pozitívny trend, ktorý prináša nový pohľad na riešenia problémov. Hoci štúdia z augusta minulého roka odhalila, že ženy stále v…

Ako zistiť, ktoré aplikácie sledujú Vašu polohu a ako vypnúť zdieľanie tejto informácie?

0

Smartfóny sú vcelku inteligentnými zariadeniami, ktoré dokážu viac ako len „telefonovať“ a „písať správy“. Mnohé aplikácie, ktoré máme v smartfónoch zbierajú o nás kvantá informácií. Otázne je, ako ich využívajú. Prejdime však k jednej z najcitlivejších informácií, ktorou je naša poloha. Zatiaľ čo v prípade niektorých aplikácií je sledovanie polohy…

SmartBanking od ČSOB žnie na AG platforme úspechy. Huawei zároveň bližšie približuje budúcnosť ich platformy

0

V priebehu dnešného rána sme sa zúčastnili raňajok so spoločnosť Huawei, v rámci ktorých jednou s nosných tém bola aplikácia banky ČSOB, ktorá je už niekoľko týždňov súčasťou platformy App Gallery (AG). Okrem toho sa samozrejme rozoberala aj samotná platforma a jej budúcnosť. Za spoločnosť Huawei diskutoval David Liška, ktorý…

Omrzel Vás vzhľad rozhrania Vášho Android telefónu? Pozrite si tieto najlepšie aplikácie, ktoré Vám ho prekopú od základov

0

Operačný systém Android od spoločnosti Google má jednu veľkú výhodu oproti konkurencií, dokážete si ho prispôsobiť podľa svojho gusta. Nižšie sme si pre Vás pripravili zoznam najlepších launcherov, pomocou ktorých si môžete kompletne zmeniť vzhľad Vášho Android smartfónu. Čo je to Android launcher? Android Launcher môžeme charakterizovať ako „spúšťač“ Vášho…

KAMzaKRÁSOU

Pleťová maska z matcha čaju: Zázrak nielen pre začervenanú pleť!

3

Ak vás trápi začervenanie na pleti, akné, suchá pleť a pod. ,tak táto maska z matcha čaju a Aloe vera je pre vás to pravé orechové. Oplatí sa vyskúšať ju!

Tipy na bezmäsité jedlá na leto: Chutiť budú každému!

5

Ak hľadáte recepty na rýchle bezmäsité jedlá na leto, tak ste na správnom mieste. Máme pre vás recepty, ktorých prípravou nezabijete polovicu dňa!

Tip na výlet po Slovensku: Čo navštíviť v Bratislavskom kraji?

5

Okrem hradu, centra a Devínu tento kraj ponúka i ďalšie zaujímavosti. Aké to sú? Čo navštíviť v Bratislavskom kraji a kam sa vydať na túru?

Olej z čiernej bazy: Ako vplýva na naše zdravie a ako pomôže pleti?

4

Olej z čiernej bazy je lisovaný zo semien rastliny a môže byť veľkým pomocníkom pre zdravie. Taktiež nájde uplatnenie pri starostlivosti o pleť. Aké má účinky?

Ako zoštíhliť vnútorné stehná? Vďaka týmto cvikom ich vyformuješ!

2

Keď príde na posilňovanie nôh, väčšinou sa nevenujeme jednotlivým častiam nôh, ale nohám ako celok. Ako zoštíhliť vnútorné stehná sa dozviete v tomto článku.

Vyhraj 3x Salvatore Ferragamo FERRAGAMO v hodnote 46 €

1

Fougére, citrusová a drevitá vôňa zložená z neodolateľných tónov. Salvatore Ferragamo FERRAGAMO vás pohltí svojou vôňou. Zapojte sa do súťaže!

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

0

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Ministerstvo obrany zahájilo boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

0

V priestoroch Ministerstva obrany SR sa dnes uskutočnilo rokovanie štátnych tajomníkov celkovo ôsmich rezortov a vedúcich predstaviteľov bezpečnostných orgánov štátu. Cieľom stretnutia bolo naštartovať procesy prípravy akčného plánu boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, ako jedného zo záväzkov Progr

Český delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

0

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne sch

Americká oranžová revolúcia pokračuje - Pentagon vyslal do okolia Washingtonu 1 600 vojakov

0

USA, 4.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Okolo 1,6 tisíca vojakov bolo vyslaných do okolia Washingtonu, kde prebiehajú protesty kvôli smrti Afroameričana Georgea Floyda. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho zástupcu P

Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

0

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi reštaurácie Pushkin Russia.   [caption id="attachment_17437" align="alignnone" width="604"]

Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

0

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej rep

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

0

Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…