Alexander Macedónsky a Sloveni v jeho armáde?

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:Archív)

 

Táto hlinená busta sa našla v bývalom gréckom Aminose, dnes Samsun, Turecko. „Alexander sa vyhlásil za boha, preto mu umelec dal na čelo tzv. supersvargu, symbol Slnka, pod ktorým je symbol mesiaca. Vládol vo dne, i v noci!“

Busta Alexandra Macedónskeho
Na snímke busta Alexandra Macedónskeho

O najväčšom dobyvateľovi predhistorických čias sme sa v školách učili, ako o dobyvateľovi gréckeho pôvodu. Skúste si prečítať zopár viet o tomto človeku, možno zapochybujete, či nás učili správne. Bol to blonďák, vraj s modrými očami. A nielen o ňom si povedzme. Chcete vedieť, prečo sa voláme Slovania? Ako starý je symbol kríža? Bol vždy symbolom utrpenia?

Alexander Macedónsky sa narodil r. 356 p.n.l. v Pelle, asi 40 km severovýchodne od Thésalonik. Meno Alexandros v gréčtine znamená Ochránca národa. Jeho otec Filip II. bol kráľom Macedónie, ktorá siahala až po Solun. Mal sedem manželiek. Fillip sa číta grécky bez „p“, teda Filli, čo znamená to isté, ako latinské filius = syn. Matka Alexandra, Olympia, bola podľa Grékov dcéra epirského kráľa. No Srbi tvrdia, že bola Ilírka, teda Slovanka. Pochádzala z dedinky Temnič, dnes Varvarin nad Kruševacom, v Srbsku. Práve preto píšu, že Alexander bol Srb, ktorý sa vraj pôvodne volal Lesan-dar. Gréci a západný svet o Alexandrovi hovorí ako o Grékovi. Alexander mal viacerých učiteľov, jedným z nich bol aj Aristoteles. Alexander ako 20 ročný uzurpoval moc nad krajinou od otca, ktorý viedol hýrivý život. Bol zavraždený. Alexandrovo meno doplnili o prívlastok Karanič, čiže vládca, grécky – Karanides. Dodám: Srbi boli nazývaní podľa boha Serbona, ktorého vyznávali. Serbon bol predkom Lesandra.

Alexandrov otec Filip II. mal vraj sen dobiť bývalé staré územie svojich predkov – Perziu, ale vraj utopil svoj sen vo víne. Preto si jeho syn povedal, že jeho sen si splní on. Potreboval viac vojska, preto najprv zaútočil na knieža Sirma (Sirmium, Sriem) v Pannonii (grécky zápis Paionia), tam bolo totiž dostatok chlapov do vojska. Verboval zo širokého okolia. Do Pannonie vtedy patrilo aj naše územie, po naše hory. Verboval aj spoza Dunaja, pretože ho prekročil a dobil Getov v dnešnom Sedmohradsku a na Potisí. Potom potlačil povstanie v Tébach a r. 323 vtrhol do Palestíny. Táto cesta na juh skončila ovládnutím bohatého Egypta. Potom sa začala jeho víťazná, dlhá púť cez Perziu do Indie. Na tejto púti získal prívlastok Veľký. Písalo sa to gréckou abecedou, ktorá nemala „v“. Veľký = Basileos = Vasiľ. Sám seba zaradil medzi bohov.

Čo vieme o Alexandrovej národnosti? V knižnici Národnej univerzity v Kolumbii oskenovali knihu Mateja Katančíka o Dunaji, „O Thrákoch, Ilíroch a pod.“ napísaná v Budapešti r. 1798, ktorá pojednáva o tom, že Slovania sú na Dunaji autochtónny národ a všetci na Dunaji hovorili veľmi podobnou rečou. Knihu je možné jednoducho nájsť v latinskom origináli vyhľadávačom na internete. Píše sa v nej: Traces et Sarmatae linguae Slavicae dialectis – Tráci – Dáci rozprávali slovanskými nárečiami… Antiqua Thracum vocabula origine Slaua – Tráci mali slovanský pôvod! (Dnešní Macedónci hovoria svojmu jazyku slovenčina. Keď som tam bol, oni mne zdôrazňovali, že sme bratia. Ich reči hovoria slovenčina, jazyk Cyrila a Metoda. Rozumel som im bez tlmočníka!) Drakom dala meno rieka Tyra, Tyras, Tyrac Rac, Thrac, Thrak, DRAK. Dnes sa tá rieka volá Dnester. Najznámejší thrácky kráľ v tej dobe sa volal Kotelas. Mne to pripomína Kotel, Kotela, s gréckou koncovkou „s“!

Veľmi dôležitý je údaj z ťaženia AMV (Alexander Macedónsky Veľký): Dal popraviť  veliteľa Filóta preto, lebo sa s časťou vojakov rozprával grécky. Väčšina vojakov totiž hovorila slovanským jazykom, pretože v Macedónsku bola slovenská reč a mnohých vojakov zverboval nielen z Ilýrie, Mézie, Pannonie, Malej Skýtie, ale aj zo vzdialenejších krajov. Zabitie Filóta, ktorý podvracal autoritu boha-vládcu, AMV už plánoval skôr. Filót bol obvinený zo sprisahania. Na súde ešte viac rozzúril Alexandra. Na otázky odpovedal nie macedónsky, ale grécky. Bol najprv mučený, potom ukameňovaný. Pre bojovníka potupná smrť! Aj tým AMV dokázal, že nielenže bol Slovan, ale aj vo svojej armáde presadzoval tento jazyk, ako jazyk veliteľský. V tom čase Gréci Macedóncov volali Barbari, možno podľa starobylej pevnosti Varvaria (grécky zápis Barbaria), ktorej mohutné pozostatky z megalitov dodnes existujú v Chorvátsku. Toto pomenovanie sa stalo hanlivé, pretože kým Gréci milovali umenie, hry a filozofiu, Slovania boli poľnohospodári, gazdovia. Gréci si Slovanov nevážili napríklad preto, lebo pili neriedené víno a mäso zapíjali mliekom, čo bolo pre Grékov neslýchané.

Pešiaci Alexandrovho vojska sa volali „pešetari“ – pešiaci, pešatári. Grécky zápis znel „pezhetari“. Srbsky a nárečovo macedónsky sa dodnes povie – pešak. Jazdci sa volali „hopliti“… Z Perzie, z krajiny Sogdiana (Irán), si priniesol množstvo otrokov – zajatcov z kmeňa Sakov. Priezvisko Sako môže mať tento pôvod.

Na ceste domov z ťaženia do Perzie a Indie predniesol svojim vojakom ďakovnú reč, ktorú jeho tajomník zapísal takto:

Citujem:
„My, Alexander, syn cisára Macedónie Filipa, vládca ríše, zakladateľ Gréckeho impéria, syn veľkého Jupitera skrze Nathana, vládca Augustov, Brachmanov a Arabov, od východu slnka po západ, od juhu k severu, blahorodenému rodu Slovanov a ich jazyku – spokojnosť, mier a pozdrav od Nás a Našich zástupcov, ktorí budú po Nás vládnuť svetu. Za to, že ste nám slúžili verne a spravodlivo, boli ste odvážni v boji, boli ste Našimi veliteľmi a statočnými vojakmi, za to vám dávame a odmeňujeme vás naveky celou krajinou od severovýchodu do vzdialených oblastí Itálie na juhu a nikto okrem vás tam nebude bývať, žiť, alebo sa tam sťahovať. Ak sa taký nájde, má byť vaším otrokom a jeho deti otrokom vašich detí. Dané v novom meste Alexandrii, ktorá bola založená Nami na veľkej rieke Níl roku dvanásteho Nášho panovania.“

Práve Alexander mal vážny dôvod nazvať svojich vojakov slávnymi. Tým urobil slávnym sám seba. Sme teda (boli sme) Slávnymi bojovníkmi, boli sme Slavjane. Keby AMV vedel, že celkom tri krát jeho Slavjane ešte zničia Rím, pukol by od pýchy. Lenže Rím sa za všetko pomstil. Tí Slavjani mali vymazanú pamäť a musia odriekať : „moja vina, moja preveľká vina“ a „pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu!“

Tento list vraj objavil v konštantínopoľskej knižnici cisársky tajomník Július Baltazár. Jeho obsah v plnom znení nájdete v knihe Kráľovstvo Slovanov na str. 132. Takže podľa toho Slovania sú Slavjani – tí, čo sú slávni. Za Alexandra to bolo opodstatnené. Alexander (boh) umrel vo veku 33 rokov, pravdepodobne na maláriu, na ceste z ťaženia, v Babylone. Pohrebný sprievod do Alexandrie bol mimoriadne pompézny. Pohrebný voz zo striebra a zlata ťahal obrovský štvorzáprah slonov, kvôli ktorému vojsko po celej trase muselo stavať a upravovať cesty a mosty. JENU sa potom k hrobu, chodili do Alexandrie, klaňať aj rímski cisári.

Ak po tomto ešte stále budeme tvrdiť, že AMV bol Grék, bude sa naozaj v hrobe obracať, preto to nerobme aspoň my, Slovania, keď tak robí ostatný svet. Ostatný svet nikdy neprizná, že bol Slovan!

Alexander dal Egyptu celú dynastiu faraónov Ptolemaiovcov, vládcov so slovanskými koreňmi.

AMV ukoristil v dobytej pevnosti Ora pri Kábule 25 slonov. Spoznaním týchto zvierat prišiel na to, ako sa dajú pacifikovať. Pri útočení indickej armády na slonoch, Alexandrovi vojaci mali sekerky s dlhými poryskami. Preto im siahali po bradu, volali ich preto bradatice. S nimi vybehli proti slonom, popretínali im šľachy na zadných nohách, čím ich zneškodnili. Po víťazstve pokračovali v ťažení na Indiu. No unavení vojaci, sužovaní chorobami, monzúnovými dažďami vraj presvedčili Alexandra na rieke Indus na návrat domov. Okrem slonov si odtiaľ priniesol a inej koristi. Napríklad aj pávy, ktorých krása šokovala v jeho krajine. Musel ustúpiť monzúnom práve v čase, keď ukoristil tieto vtáky a nakoniec ešte aj umrel. Pávom sa práve preto pripisuje povesť, že prinášajú smolu. Napriek tomu tieto vtáky boli posvätné, minimálne ešte za cisára Justiniána, tiež Macedónca, v šiestom storočí nášho letopočtu. Tak mi to porozprávala učiteľka dejepisu v meste Ochrid v Macedónsku. Len si predstavte, ako dlho táto povesť vytrvala! Napriek tomu, že na spomínanom území podľa oficiálnej historiografie „neboli Slovania?“ Kto teda udržal túto povesť? Germáni???

Alexander si pestoval silný kult osobnosti. Pri prezeraní jeho mincí a porovnávaním rokov razby s jeho víťazstvami, som prišiel na to, že svoju radosť z víťazných bojov neprejavoval len bujarými oslavami, ale zakaždým navrhol vyraziť novú mincu, na ktorej zobrazili symbol víťazstva. Našiel som mincu z r. 332 p.n.l. V tom roku dobyl Palestínu a potom Egypt. Je veľmi pozoruhodná! Na rube mince je žena s vlasmi v drdole, krídlami, ako anjel a vrcholom je, že žena drží kríž.

Žena s krížom
Na obrázku zlatá minca s vyobrazením ženy držiacej kríž

Takto sa v starovekom Grécku zobrazovala bohyňa víťazstva Niké. Lenže Niké tradične drží v rukách vavrínový veniec pre víťaza, alebo aspoň vavrínové konáriky, prípadne trojzubec.

Ale tu drží kríž! Uvedomil som si: 332 rokov pred narodením Ježiša, kríž s Niké a rovno v Palestíne. Prečo? Mám veriť „vedkyni“ z Nemecka, Dr. U.K., archeologičke a numizmatologičke, ktorá to komentovala, že je to stožiar z lode, ktorou dobýval územia? Pravda, časť jeho vojska sa plavila pod velením Nearcha po rieke Indus, na ktorej zvíťazil v troch bitkách, ale bol šípom ranený do hrude a takmer neprežil. Ak by chcel osláviť túto udalosť, nezobrazoval by sťažeň galéry, lode. Zobrazený kríž mohol zobraziť jeho trápenie. Minca je neodškriepiteľný úradný doklad starý 2350 rokov! Kríž existoval ako symbol niečoho, minimálne 332 rokov pred narodením hlavného protagonistu kresťanstva? Známe sú vykopané kríže, dokonca na Slovensku, ktoré majú 3500 rokov! Ale pravdepodobne to nebol symbol utrpenia, ale symbol harmónie, vyváženosti štyroch fáz života a smrti (?). Alexander po uzdravení rozdelil vojsko na tri časti. Nearch sa plavil smerom do Babylonu priamo, on šiel s vojskom po súši a Krater severom Perzie.

Na minciach vydaných po odchode od rieky Indus je rytina jazdca na koni, bojujúceho s jazdcom na slonovi. Pravdepodobne posledná minca zo života AMV, ktorá už jasne hovorí len o boji, atraktívnom boji so slonom, nie však o víťazstve! Na rieke Indus už v ťažení nepokračoval, obrátil sa domov.

Minca jazdca na koni
Na obrázku zlatá minca zobrazujúca jazdca na koni

Všimnite si, že mince sú označené menom Alexandra v druhom páde – Alexandrov. Gréci nemali „v“, písali Alexandrou. Rovnako je to aj pri straténe (Západ im hovorí statér) jeho otca Filipa – Filipov – Filipou – Gréci čítajú Filipú. My tomu rozumieme. Filipov, Alexandrov stratén.

Zlatý dvojstatér
Na obrázku minca zlaté dvojstatéra – anjela s krížom

 

A teraz si ešte pripomeňme, že nad Nitrou sú Lefantovce. Elefantovce. Elefántyovci majú v erbe osedlaného slona z jazdcom. V Lexikóne erbov šľachtických rodov je doslova napísané, že nie je dodnes vysvetlené, ako sa dostal osedlaný slon do erbu tejto rodiny. Horné Lefantovce, ktoré boli v ich majetku majú v erbe jazdca s mečom, ktorý má na hlave prilbu nápadne podobnú prilbe Alexandra Macedónskeho Veľkého.

Nič nestratím, keď vyslovím podozrenie, že niekto z tohto kraja mohol byť bojovníkom tohto kráľa a bol jedným zo šťastlivcov z územia dnešného Slovenska, ktorý dostal od vodcu korisť: slona. Sláva to bola mimoriadna najmä vtedy, ak na tom slonovi aj prišiel z bojovej výpravy. Oficiálne sa prilba jazdca považuje za dragúnsku, teda z konca stredoveku. Treba si tú prilbu ale dobre porovnať s dragúnskou a potom s prilbami, ktoré sa používali za Alexandra Macedónskeho, teda s gréckymi prilbami. V katastri Horných Lefantoviec na poli pod Kamencom sa vraj našli kosti mamuta… Mamuta? Naozaj?

Žbince pri Michalovciach
Na snímke erb obce Žbince pri Michalovciach

Prečo obec Žbince má v erbe vojaka s indickou prilbou, sediaceho na slonovi a v ruke má bambusovú tyč?

Prečo obec Beckov má v erbe slona osedlaného indickým spôsobom?

Beckov na Považí, Horné Lefantovce
Na kombosnímke erb Horných Lefantoviec (vľavo) a erb Beckova na Považí

Jasným dôkazom kontaktu vtedajších obyvateľov Slovenska s Macedoniou sú mince, zlaté stratény Alexandra Macedónskeho a strieborné tetradrachmy Filipa II, ktorými boli žoldnieri vyplácaní. Tieto mince sú vykopávané na rôznych miestach Slovenska, aj okolo Michaloviec.

Skúsme si sami odpovedať na otázku: O čom to píšu slávni historici sveta, že Slovania sa prisťahovali do Europy v 5. – 6. storočí? Nie je to hanba?

Videli ste film Grék Zorba? Predstavte si, že toto meno sa v Gréčtine vyslovuje ako Čorba. No a čorba je názov hustej polievky používaný v celom priestore, kde sídlili Thráci – od Moldavska, cez Rumunsko, Srbsko, do Macedónska! Najlepšie sú čorba za rybe a čorba de burta v Rumunsku = držková na kyslo. Priezvisko Čorba nie je ojedinelé ani na Slovensku.

Moja manželka je zo Šariša a varí ju presne takú, ako som ju jedol v Sedmohradsku a nikdy sme tam neboli a nevedeli sme, že to, čo varí, je čorba!

Veľa otázok. Odpoveď je len jedna. Žiadne sťahovanie národov nebolo. Sme tu doma možno od posledného zaľadnenia!

Kto chce vedieť viac, v ruštine sa dozvie tu:

 

 

Alan Dolog

Knihu si môžete kúpiť v knihkupectve Torden

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Grécki hasiči zasahovali pri požiaroch v Aténach, Olympii i na ostrove Eubója

0 icon

Atény 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Hasiči v Grécku zasahovali v stredu pri viacerých požiaroch, ktoré zničili desiatky domov a v niektorých oblastiach si vyžiadali evakuáciu obyvateľstva, informovala agentúra AFP Šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias uviedol, že Grécko čelí približne 40 požiarom po tom, ako krajinu zasiahla vlna horúceho…

Trnava proti Tel Avivu bez Griča a s podporou detí

0 icon

Trnava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Štadióne Antona Malatinského "Teší nás, že…

Nemecko daruje vakcíny od AstraZeneca iniciatíve COVAX

0 icon

Berlín 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecká vláda daruje všetky budúce objednávky vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca globálnej iniciatíve COVAX Minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland povedal, že vakcinačnej iniciatíve, ktorú podporuje Organizácia Spojených národov, dodajú 1,3 milióna dávok danej očkovacej látky…

Ingrid Brocková: Slovensko je odhodlané pokračovať v pomoci Libanonu pri obnove krajiny

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR dnes (4. augusta 2021) zastupovala Slovensko na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov symbolicky v deň prvého výročia ničivej explózie v prístave v libanonskom…

Šéf WHO vyzval na odklad očkovania treťou dávkou

0 icon

Ženeva 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Martial Trezzini)   Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu vyzval na odklad očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa neho je to spôsob, ako sa dá zabezpečiť, že dávky sú dostupné v krajinách, kde je málo ľudí zaočkovaných ešte len prvou dávkou Tedros…

Juraj Kucka má namierené do Watfordu

0 icon

Rím 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka je údajne blízko prestupu do anglického Watfordu. Účastník Premier League sa podľa informácie portálu football-italia.net dohodol s jeho súčasným zamestnávateľom Parmou a nič by nemalo brániť tomu, aby 34-ročný stredopoliar pokračoval v kariére na Britských ostrovoch Kuckov kontrakt…

Kontroverzného výtvarníka Kalmusa mali dobiť do bezvedomia

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto: TASR-František Iván) AKTUALIZOVANÉ   Televízia TA3 priniesla informáciu, že slovenského výtvarníka Petra Kalmusa v stredu v Martine napadli útočníci a zbili až do bezvedomia Televízia sa odvoláva na jemu spriaznený časopis .týždeň, ktorý uviedol, že Kalmus absolvoval vyšetrenia v nemocnici ako CT hlavy. Kalmus si…

Do kancelárií Microsoftu v USA budú môcť vstúpiť iba plne zaočkovaní zamestnanci

0 icon

Redmond 4. augusta 2021 (SITA/A/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Zamestnanci spoločnosti Microsoft v USA musia byť od budúceho mesiaca plne zaočkovaní proti koronavírusu, aby mohli vstupovať do jej kancelárií a na ďalšie pracoviská. Doklad o zaočkovaní bude firma požadovať aj od všetkých dodávateľov a hostí, ktorí vstupujú do jej priestorov v USA…

Libanonská polícia v deň výročia výbuchu v prístave zasahovala voči demonštrantom. Macron: Libanonskí lídri dlhujú ľuďom pravdu o výbuchu

0 icon

Bejrút 4. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bilal Hussein,Christophe Simon/Pool Photo via AP)   Libanonská polícia v stredu zasahovala voči demonštrantom, ktorí žiadali vyvodenie zodpovednosti za minuloročný výbuch v bejrútskom prístave, informovala agentúra AFP Zrážky medzi policajtmi a protestujúcimi vypukli v Bejrúte neďaleko od miesta, kde sa konalo podujatie pri príležitosti prvého…

Úradníčka ministerstva zdravotníctva Vargová: „Buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa“. Matovič rázne zareagoval a vyzýva ministra ku konaniu: Nech ide kade ľahšie svinským krokom!

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Róbert Fritz)   Niekomu sa úspešne darí rozoštvávať slovenskú spoločnosť Vakcinačná propaganda stroskotala Slováci sú relatívne zmierlivý národ. No čo je veľa, to je veľa. Pohár trpezlivosti už pretiekol. Všetko sa to začalo príchodom rýchlokvasených vakcín proti Covidu, ktoré sú v experimentálnej fáze. Vládny režim zaplatil…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Je severokórejský vodca Kim Čong-un naozaj mŕtvy?

0icon

Svet o Severnej Kórei a jej vodcoch moc nevie. Napr. o Kim Čong-unovi sa nevie presne ani to, kedy sa narodil. To isté platí samozrejme o celej jeho rodine a súrodencoch. Celá ich identita, je po celý ich život účelovou menená. Keď deti bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila napr. študovali…

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

0 icon

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Ako vzniká? Pôda je zmesou minerálov, organických látok, živých organizmov, vody a vzduchu. Minerály (tvoria asi 50% pôdy) sú častice zvetrávanej horniny, medzi ktoré patria drobné zrná hliny a bahna, ako aj väčšie pieskové častice. Medzi živé organizmy patria huby, baktérie…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali