30 rokov slobody, 17. november 1989 – 2019

Bratislava 15. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

V tomto roku si budeme pripomínať tridsiate výročie zmeny spoločenských pomerov v našej krajine, kedy prešla od štyridsaťročnej totality, pod nadvládou komunistickej ideológie, ktorá negatívne zasahovala do súkromného, osobného, rodinného i spoločenského života, k slobode. Sloboda je veľký dar a treba ju chrániť. Sú situácie, kedy sa jej človek vzdáva, ale malo by to byť na základe jeho osobného rozhodnutia v prospech vyššej veci, vyššieho dobra, ktoré je prínosom pre dobro spoločné

Ilustračné foto

Človek je stvorený a povolaný k slobode. /por. Gal 5,13/ Nikto nemá právo oberať niekoho o jeho slobodu. Sloboda patrí k základným darom, ktoré Boh dal človeku a necháva mu ju, i keď je nebezpečenstvo, že sa rozhodne nesprávne proti nemu, čím si skomplikuje život svoj i životy iných ľudí. Je dôležitá sloboda jednotlivca a nikto nemá právo mu ju brať ani obmedzovať, pokiaľ neohrozuje  iných ľudí. V slobode majú právo existovať rodiny, spoločenstvá, spolky, združenia… V slobode majú žiť a tvoriť krajiny, národy, štáty. Treba mať na zreteli Ježišove slová: Pravda vás oslobodí /Jn. 8,32/

Vždy hrozí pokus o totalitu. Človek je pokúšaný zneužiť slobodu iných a má snahu podriadiť ich vlastným chúťkam. Človek je od stvorenia sveta pokúšaný ovládať iných a manipulovať nimi. Tento   pokus ovládať iných ľudí aby slúžili v môj prospech a odviesť ich od služby Bohu a ľuďom k službe človeku, ktorý si robí nárok  rozhodovať za iných, „ja viem čo je pre teba dobré, lepšie než ty,“  môže byť nebezpečný. Človek má povinnosť rešpektovať slobodu iných ľudí, i preto, že ju rešpektuje Boh. Nikto nemá právo robiť rozhodnutia za iných, pokiaľ ho tým niekto sám nepoverí. Pokušenie ovládať iných je veľmi silné a lákavé.  V rokoch socializmu to bola ideológia falošná, ktorá si robila nárok ovládnuť človeka a zasahovala do všetkých oblastí jeho života cez všetky sféry spoločenského života, dnes je to ideológia túžby po moci, peňazí, majetku, klamstva, podvodov…, ktorá sa ho snaží nasmerovať tak, aby plnil ciele mocných tohto sveta.

Totalita je postavená na základoch klamstva, podvodu, brania, krádeží, ovládania, manipulácií… Sloboda stojí na princípoch pravdy, dobra, dávania, služby, obety, daru, lásky, priateľstva…

Človek sa má právo rozhodovať slobodne, tvoriť, budovať seba i iných sám i spoločne s inými. Základným princípom slobody je biblické desatoro Božích prikázaní, ktoré určuje pravidlá vzťahu človeka k Bohu i medziľudských vzťahov. Keď ho človek poruší diskvalifikuje sa sám, stáva sa zástancom totality, zneužívania iných na podprahové dosiahnutie vlastných cieľov, čím degeneruje a degraduje seba i iných.

Ježiš, ktorý nás oslobodzuje a pozýva k slobode Božích detí svojim prístupom a kresťanstvo na základe jeho učenia a princípov dokázalo v histórií položiť základy prosperity, všetkých sfér života jednotlivcov, rodín, národov ako kultúry, školstva, zdravotníctva, poľnohospodárskej výroby, remesiel i spoločenského života…  Sloboda myslenia, slova a konania je základom pre budovanie prosperujúcej spoločnosti a sveta. Totalita ju popiera a nepriateľom  pre ňu je podobne ako v rokoch komunistickej nadvlády aj dnes slobodne mysliaci, hovoriaci a správajúci sa človek, preto sa ho mocní snažia rozličnými opatreniami obmedzovať a umlčiavať. V päťdesiatych rokoch 20. storočia to boli tvrdé represálie, proti nepriateľom režimu, dlhoročné väzenia, pracovné tábory, súdne procesy, potom miernejšie obmedzenia nepripustenia určitých ľudí k niektorým povolaniam, diskriminácia kresťanov vo verejnom živote a v súčasnosti tiež je to obmedzenie niektorých ľudí v prístupe k médiám, či podpora niektorých osobností a zoskupení na sociálnych sieťach, šírením nepravdivých informácií  a mediálnou manipuláciou…

V roku 1989 sme dostali možnosť  aj dnes máme túto možnosť, slobodne si voliť svojich predstaviteľov v našom štáte, regiónoch i obciach. No čím viac sme s ňou sklamaní. Znova asi nebudeme mať prezidenta, na ktorého by sme boli hrdí pre jeho statočné, morálne i odborné postoje. Pôžitky a výhody  dnešných predstaviteľov verejného života vysoko presahujú rozmery  tých z pred novembra 89. Do akých rozmerov sa dostávajú podozrenia z korupcie? Ak chýba morálka, ťažko možno hovoriť o prosperite. A tak mám dojem, že skupina ľudí po novembri sa dostala k ovládnutiu hospodárstva, ktoré síce bolo choré, ale zmenila pomery v krajine tak, aby za veľké výhody pre niektorých ho rozpredala, našu krajinu ovládol zahraničný kapitál a oni si robia aj nárok určovať pravidlá i spôsob života v nej. To materiálne znova ovláda duševné i duchovné. Materializmus dnešný prevyšuje ten socialistický.

Cirkev oslabená zdá sa mi, že menej komunistickou totalitou, viac svojou vnútornou situáciou, nedokázala byť morálnou autoritou ani v takej miere ako v rokoch komunistickej totality, kedy mnohí radšej volili väzenie, perzekúciu, prenasledovanie, než zradu viery a mnohí radšej volili nevýhodné postavenie v spoločnosti, ale vydávali tak svedectvo o svojej úprimnej viere a vychovávali vo viere svoje deti, angažovali sa v rozličných skupinách a paradoxne viera sa toľko a tak rýchlo, napriek verejnému prenasledovaniu nevytrácala zo života spoločnosti, ako dnes, keď máme absolútnu slobodu. Vodcovia kresťanskej politiky po novembri 89 nedokázali byť autoritou, nechali sa vtiahnuť do zápasu o moc, majetky, pozície, dnes si užívajú nadobudnuté pôžitky, ale akým boli  prínosom pre spoločnosť  a pre Cirkev nech si odpovedia sami. A tak dnes po 30 rokoch života v demokracií a slobode nemáme morálnych kresťanských politikov až na zanedbateľné výnimky v celoštátnej politike, ani na komunálnej úrovni.

Nemienim maľovať čierne scenáre, ale väčšine obyvateľov Slovenska je dnes jasné, že raj na zemi v našej krajine, ale ani v Európe, či vo svete v dohľadnej dobe nehrozí.  Skôr je to zápas o prežitie postavený na reformách, ktoré sa kladú na plecia tých najzraniteľnejších. A musíme sa usilovať, aby sme si život  nekomplikovali zbytočnými rozbrojmi, ku ktorým sa nás mnohí snažia vyprovokovať, ale aby sme stáli pri sebe, pomáhali si navzájom a boli si oporou a tak si ho uľahčovali.

Narástli nám síce príjmy, nominálne dostávame niekoľko násobnú sumu, ako sme dostali vtedy, keď sa menili pomery v krajine, no viac nám narástli aj výdavky. Mnohí prišli o úspory a pribudlo tých, ktorí majú problém prežiť. Osobitne myslím na dôchodcov, ktorí obetavo a zodpovedne pracovali za starého i nového režimu a dnes zápasia o prežitie. Za prínos môžeme pokladať, že si všetko môžeme kúpiť, ale to k nášmu šťastiu veľmi neprispieva. Chrámy konzumu nám pribudli a narástli, ale zisky z nich idú do zahraničia. My sme väčšinou stratili chuť a silu tvoriť a budovať. Našu tvorivosť nahradil konzumný štýl, ktorý nás postupne degeneruje a ničí. Pribudli fenomény ako bezdomovci, nezamestnaní, mládež  bezprizorne potulujúca sa v denných i nočných hodinách bezcieľne po uliciach.  Zhrubli naše vzťahy. Dokážeme síce pomáhať ľuďom na opačnej strane zemegule, ale nedokážeme byť solidárni v rodine, v obci, medzi známymi. Máme mediálne vzory, ocenené osobnosti zo sveta biznisu, športu, kultúry, ale nedokážeme oceniť statočnosť medzi najbližšími. Vďačnosť sa vytratila z našich vzťahov. Mnohé vzťahy až príliš dlho fungujú jednosmerne. Sme zvyknutí brať, ale nevieme dávať.  Berieme samozrejme a nedávame takmer nič zmysluplné a potrebné. Narastá nám balast, odpad, zbytočnosti. Zhoršila sa bezpečnosť, narástla kriminalita, všetko treba chrániť, zamykať, poisťovať…  Máme  otvorené hranice, ale väčšina národa nemá prostriedky ani dôvody cestovať do zahraničia, okrem toho, že sme sa tam stali lacnou pracovnou silou v profesiách o ktoré tamojší stratili záujem. Mnohé nám uľahčuje technika, ale k nášmu šťastiu to neprispieva. Mladí ľudia sa ťažko učia správnym návykom, mnohí podľahli drogám, alkoholu, prv než by sa zapojili aktívne do vytvárania hodnôt podľahli lákadlám konzumného spôsobu života. Žijeme na dlh, ktorý narastá a mnohých  nezaujíma či, kedy a ako ho splatia.

Moc preberajú čoraz viac ľudia bez morálky, slušnosti, odborných i ľudských kvalít, často vystupujúci arogantne, autoritatívne, kričiaci a domáhajúci sa rozličných výhod, ale nič neponúkajúcich. Slobodu vyžadujú pre seba, ale nie pre iných. A tu vidím nebezpečenstvo ďalších totalít, nebezpečnejších než sme zažili, či zažívame. Ak má mať demokracia budúcnosť, musíme brániť morálku a základné ľudské práva pre všetkých a každého. Bez duchovného základu prosperitu nie je možné vybudovať. Svedectvo 40 rokov komunizmu i 30 rokov života po ňom nás o tom môže presvedčiť. Ak nebude fungovať rodina, Cirkev, spoločenstvá, nemôže dobre fungovať ani štát.

Kde a kto sú dnes naše morálne autority? Aký spôsob života prezentujú a podporujú súčasní mecenáši? Sú podporovateľmi zdravého životného štýlu a tých, ktorým chýbajú prostriedky na prežitie, alebo podporujú zvrátenosti a pseudohodnoty? Má ešte dnes jednoduchý človek ovplyvniť smer a spôsob života spoločnosti? Mnohí už právom rezignovali. Nerobia politiku a verejnú mienku len mocní a bohatí, média, záujmové a finančné skupiny a sociálne siete prostredníctvom internetu?  Nie je možné popierať to, že svet, Európa, Slovensko, i naše spoločenstvá,  rodina a mnohí jednotlivci sú v kríze. A keď majú prežiť treba tieto  krízy riešiť. Ale takmer nikto neponúka okrem všeobecných, žiadne riešenia a návrhy ako by bolo možné tieto krízy vyriešiť.  A ešte menej ľudí je ochotných prijať opatrenia na riešenie krízových situácií. Takmer každý,  by chcel aby krízové situácie niekto riešil. Aby ich vyriešil niekto iný. Ale účinné riešenia môžu bolieť a niečo stáť. Ale riešenie je len v našich rukách a ak sa o to nebudeme usilovať problémov bude pribúdať a životné podmienky sa budú komplikovať ešte viac.

Takmer jediné hodnoty o ktorých sa  hovorí sú materiálne. A tak sa usilujeme zabezpečiť si prostriedky na základné potreby svojej rodiny a domácnosti, aby sme prežili v dnešnom chaose. O duchovných hodnotách sa radšej mlčí, často i v rodinách. Je nám vnucovaná kultúra, ktorej nerozumieme pričom našimi bohatými tradíciami  a kultúrou sa pohŕda. Voláme po slušnosti, ale ľudia bez morálnych zásad žiadnu slušnosť neprinesú. A tak nás vedú, poúčajú a manipulujú ľudia vnútorne vyprázdnení, ktorí už zlyhali opakovane v rodinnom i osobnom živote. Ktorí sú skôr odstrašujúcim prípadom ako príkladom pre iných. Väčšina národa nemá náladu k oslavám. Skôr v súkromí sa posťažovať na to čo nám zobrala doba, ktorej sme odzvonili v 89 kľúčmi na námestiach, i tá čo nastúpila po nej. Väčšina z nás má málo dôvodov k radosti zo spoločenského života. Skôr sa tešíme z našich skromných osobných, či rodinných radostí a úspechov a priateľstiev, ktoré obstáli napriek mnohým ohrozeniam. Prajem Vám veľa radosti zo života priatelia!

Ľudovít Košík

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. Lockdownový extrémismus -posadnutosť bláznov a fašistov 2. Spravodajské metódy používané na rozvrátenie vlasteneckých scén v EÚ 3. Navaľnyj je židovský produkt univerzity v Yale

0icon

1. Lockdownový extrémizmus - to je tak, keď existujú jasné dôkazy o tom, že Lockdowny nijako na šírenie vírusu nefungujú, a vy toto opatrenie stále presadzujete. BM- Eistein povedal peknú myšlienku ( voľný preklad) - ,, Robiť tú vec stále rovnako a čakať iný výsledok je debilizmus !" Posledný rok…

Rastislav Slovák

Republika v rozvrate! Kriminálnik, mafián, podvodník a psychopat Matovič predsedom vlády SR! Hanba!!! Uvedomuje si tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča akú sprostosť vykonali?

0icon

Tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča sa svojim spôsobom postavili za kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Osobne nechápem ako sa nejaký normálny človek môže nejakým spôsobom (napríklad hlasovaním vo voľbách) postaviť za nejakého kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Nonsens! Ja by som nikdy nič také neučinil a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0icon

IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že

Marek Danko

„Najsilnejšia“ armáda v Európe pľujúca na svojich občanov

0icon

5. novembra 2020 prijala Verchovna rada Ukrajiny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Návrh bol prijatý na pozadí vážneho poklesu priemyselnej výroby a zložitej ekonomickej situácie. Plánovaný rozpočet na obranu sa navyše stal najväčším od získania nezávislosti Ukrajiny. Na vojenské potreby sa vyčlení 5,93% HDP. To je viac…

Marián Tkáč

Všetko to do seba zapadá: od únosu prezidentovho syna až po dnešok: máme nového „šéfa migrácie“ od Soroša

0icon

Udalosti už nabrali takú rýchlosť, že ich ledva stíhame sledovať. Koronavírusová hystéria, podporovaná médiami hlavného prúdu doviedla celý svet - a Slovensko zvlášť - do štádia panického strachu zo smrti (akoby sme nemali nikdy umrieť...), a z toho vyplývajúcej stádovitej poslušnosti. Úspešne sa napĺňajú ciele federalizovať Európu, vytráca sa „nebezpečný kresťanský kult“…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Budú záhrady a polia budúcnosti vyzerať takto?

0 icon

Treba sa pohrávať s myšlienkou, ktorá by mohla vyriešiť nedostatok ornej pôdy a výrazne by dopomohla znížiť spotrebu vody pri obrábaní pôdy. Vertikálne záhrady nie sú novým konceptom, ale prototyp, ktorý nedávno predstavila spoločnosť Plenty so sídlom v San Franciscu, prináša niektoré revolučné riešenia, ktoré by mohli znamenať globálnu budúcnosť poľnohospodárstva. Podľa…

Tibetské orákulum a veštby 1. časť

0 icon

Veštenie je v Tibete veľmi rozšírené. Jestvuje však jeden prorok - Ctihodný Thubten Ngodup - a tomu dôveruje pri rozhodovaní o transcendentálnych otázkach aj sám dalajláma. Veštenie je jedným z najtradičnejších tibetských zvykov. Aj sám dalajláma, ktorý sa v roku 2011 vzdal politickej funkcie, aby ostal len duchovným a náboženským vodcom, dodržuje túto dávnu a záhadnú tradíciu.…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel 1. časť

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Malachiáš - prvý svätý z Írska 1. Časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí. Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac…

Vo svete IT

Robotický vysávač 360 S5 s laserovou navigáciou aktuálne kúpiš za skvelú cenu. Nepremeškaj to!

0 icon

Výrobcov kvalitných robotických vysávačov je dnes na trhu už niekoľko desiatok a z portfólia všetkých výrobcov je naozaj ťažké vybrať si ten správny model do svojej domácnosti. Práve preto ti dnes dávame od pozornosti ďalší zaujímavý robotický vysávač 360 S5, ktorý rozhodne zaujme nie len svojimi špecifikáciami, ale aj funkciami…

Pomocou týchto troch objektov môžeme nahliadnuť do minulosti vesmíru

0 icon

Ak sa pozrieme na všetko, čo sme my ľudia poslali do vesmíru, zistíme že vôbec nejde o malé číslo. Sondy, ktoré sa dostali až na kraj našej sústavy, nespočetné množstvo satelitov, obiehajúcich okolo našej planéty, spolu s použitými časťami rakiet. Do vesmíru sme dokonca poslali aj nás, ľudí. Ešte zaujímavejšou môže byť…

Objavujú sa prvé zásadné informácie o náramku Mi Band 6. Čo všetko zatiaľ vieme?

0 icon

Po viac ako pol roku od predstavenia populárneho fitness náramku Xiaomi Mi Band 5 sa dozvedáme prvé zásadné detaily o nadchádzajúcom modeli Mi Band 6. Ako informoval francúzsky portál portál Logger, prvé zásadné informácie boli objavené priamo v aplikácii Zepp, ktorá ešte na jeseň minulého roka oficiálne nahradila aplikáciu Amazfit.…

Ako vyzerala Slnečná sústava vo svojich začiatkoch? Títo vedci sa pokúšajú nájsť odpoveď zaujímavým spôsobom

0 icon

Už pomerne dlhú dobu astronómovia vedia, že planéty našej Slnečnej sústavy nevznikali v takom zoradení, v akom ich môžeme vidieť dnes. To ako boli presne zoradené sa snažia vysvetliť rôzne vedecké hypotézy, ako napríklad Grand Tack, alebo model Nice. Vedci sa však snažia prísť na nový spôsob, akým by mohli pochopiť vznik…

Android 12 pravdepodobne ponúkne flexibilnejšie možnosti pridávania nových emoji

0 icon

Unicode je konzorcium, ktoré spravuje emoji pričom každoročne uvoľňuje novú sadu aktualizovaných smajlíkov, s ktorými sa môžeme stretávať, či už v našich smartfónoch, tak aj na počítačoch. Nové emoji sa však do rozhrania Android smartfónov dostávajú s výrazným oneskorením (s výnimkou aplikácií). To by sa príchodom Androidu 12 mohlo zmeniť.…

Armádny Magazín

Grand Power rozširuje výrobu. Kuracina kúpil skrachovaný areál Elka, kde plánuje zamestnať desiatky ľudí

0 icon

Slovensko, 27. január 2021 (AM) - Roky nevyužívaný areál niekdajšieho výrobcu elektrických radiátorov a kovového nábytku Elka v Kremnických Baniach má nového majiteľa. Areál kúpil výrobca zbraní Jaroslav Kuracina. V areáli závodu teraz nový majiteľ plánuje výrobu komponentov pre zbrane. Starosta verí, že tam nájdu prácu miestni ľudia.   Vlastníkom výrobných hál, skla

Najväčší americký klient v Afrike: Maroko prezbrojuje na plné obrátky

0 icon

Maroko, 27. január 2021 (AM) - V posledných mesiacoch nakúpilo Maroko viacero vojenských zariadení z USA. Ide o 48 F-16 Viper (z toho 25 nových a 23 modernizovaných z F-16 C/D, ktoré už majú), 24 helikoptér AH-64 Apache a taktiež drony MALE MQ-9B SkyGuardien. Posledne menovaný aparát mal istú dobu problémy s…

Generálny tajomník OSN o neonacistoch epochy Covid-19

0 icon

USA, 27. január 2021 (AM) - António Guterres, vystupujúc v synagóge New Yorku na pietu obetiam holokaustu, hovoril aj o neonacistoch epochy Covid-19. (27. január je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu)   Dnes sa, podľa neho, obrodzujú prípady odmietania, falzifikácie dejín holokaustu. „V Európe, v Spojených štátoch a v ďal

Putinov hovorca Peskov: Predĺženie zmluvy START III je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a USA

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - Predĺženie Dohody o znížení strategických zbraní je teraz hlavnou témou vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Uviedol to tlačový hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.  

Putin vysvetlil, kam „berlínsky pacient“ tlačí Rusko: "Teroristi to tak robia - pred sebou tlačia ženy a deti"

0 icon

Rusko, 27. január 2021 (AM) - "Protesty organizované Navaľného veliteľstvom by mohli viesť Rusko ku kríze podobnej kríze z roku 1993, keď ruský prezident Boris Jeľcin nariadil strieľať do Bieleho domu v Moskve." Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so študentmi, píše spravodajca „PolitNavigator“.   "M

Svetlo sveta

Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi

0 icon

Provokatívny film, ktorý má za úlohu napadnúť učenie katolíckej Cirkvi pod názvom LGBTQ+ Catholics, ktorý príde do kín tento rok, našiel aktérov aj v radoch katolíckych kňazoch. V škandalóznom filme vystupuje James Martin, známy jezuita homosexuálny aktivista, ktorý sa „preslávil“ tým, že Ducha Svätého nazýva ženským rodom (Ona) čim z Panny Márie, ktorá…

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali