Štyri jubileá roku 2017, ktoré vzbudzujú nepokoj

Berlín 4. januára 2017 (HSP/kath.net/foto:TASR/AP-Carol Tedesco)

 

Je to náhoda? Alebo sa v zvláštnych náhodách skrýva rukopis Božej prozreteľnosti? A ak áno, čo nám chce tým Boh povedať? Túto otázku si kladú mnohí katolíci, keď si pomyslia na podivuhodný stret hneď štyroch veľkých jubileí v tomto roku

 

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Ako prvé je tu jubileum reformácie, ktoré je pre našich evanjelických bratov také dôležité, že vyzváňajú hneď na celú „Lutherovu dekádu“. Dňa 31. októbra 1517, mal podľa legendy Martin Luther vlastnoručne priklincovať 95 téz na portál zámockého kostola vo Wittenbergu. Pritom je viac ako otázne, či tieto „údery kladivom, ktoré zneli celou Európou“ a stali sa „symbolom reformácie“, vôbec existovali. Rozšírili sa až po jeho smrti, ako dokázala historička. Nijaká správa to nespomína ani len náznakom. Ani Luther sám, ktorý vo svojich rozhovoroch pri stole dôkladne opisuje každý aspekt svojho života, to ani jediný raz nespomína. Až Melanchthon, jeho učený spolubrat to spomína v biografii po Lutherovej smrti. Možno ho k tomu inšpirovala vo Wittenbergu zvyčajná akademická prax používať kostolné brány ako „tabuľu“. Potom by boli za priklincovanie téz zodpovední pedeli a nie univerzitný profesor Dr. Martin Luther.

V skutočnosti Luther 31. októbra napísal iba list arcibiskupovi Albrechtovi von Brandenburg v Mainzi, v ktorom ho má prosiť o to, aby zrevidoval svoje Instructio kazateľom odpustkov, najmä prehorlivému dominikánovi Johannesovi Tetzelovi, pretože je zavádzajúce. K originálu, ktorý sa dnes nachádza v Ríšskom múzeu v Štokholme, priložil ešte svoje rukou písané „dišputácie“ (tézy). V liste pápežovi Levovi X. z mája 1518 Luther zdôraznil, že doteraz „vysokých hodnostárov Cirkvi“ napomenul iba „privatim“.

Až keď na list Albrechtovi nedostal odpoveď, dal svoje tézy vytlačiť a tie sa expresne rozšírili – trafil proste nerv doby. O dva roky, v lete 1520, reagoval Luther na bulu pápeža definitívnym zlomom s Rímom.

No nielen luteráni slávia v r. 2017 veľké jubileum, ale aj slobodomurári. Na sviatok sv. apoštola Jána, 24. júna 1717, sa v Londýne stretli zástupcovia štyroch starých slobodomurárskych lóží v zadnej miestnosti hostinca „Goose and Gridiron Ale House“ aby založili  „Zjednotenú veľkú lóžu Anglicka“, ktorá bola súčasne prvou veľkou lóžou sveta. Pôvod slobodomurárstva je nejasný. Sami tvrdia, že vyšli zo stavebného baraku pre murárov pri Šalamúnskom chráme, pravdepodobný je skôr vznik z murárskych cechov stredoveku. Po prvý raz nachádzame pojem „Free Masons“ v dokumentoch katedrály v anglickom Exeteri z roku 1396.

V r. 1537 sa označil ako „Free Masons“ murársky cech v Londýne, čo sa odvodzuje od „Freestone Masons“. V protiklade k „Roughstone Masons“ (murári hrubých kameňov) boli zodpovední za jemnejšie práce na stavbe. Podobné kamenárske bratstvá existovali od 11. storočia aj na európskej pevnine. Tvorili sprisahané spoločenstvo, ktoré svoje technické znalosti žiarlivo strážilo pred konkurentami. No až v Anglicku sa baraky pre murárov očividne stali strediskami prívržencov gnostických siekt, možno potomkov manichejských katarov, ktorí ušli pred prenasledovaním z európskeho kontinentu na britské ostrovy.

Slobodomurárstvo sa rozšírilo do Francúzska a od r. 1733 aj do Talianska, kde sa stalo zbernou baštou antiklerikálnych síl v rámci osvietenstva. V r. 1737 bola založená aj prvá nemecká lóža. Pápeža Klementa XII. to všetko podnietilo, aby v bule „In eminenti apostolatus specula“ v r. 1738 dal slobodomurárstvo do kliatby. Dodnes je katolíkom pod trestom exkomunikácie zakázané vstúpiť do lóže.

Hoci vysokopostavení slobodomurári mali dokázateľne účasť na americkej a francúzskej revolúcii, ako aj na talianskom hnutí odporu, každá prezentácia ich úlohy pri formovaní histórie sa rýchlo vytlačila do oblasti sprisahaneckých teórií. Aj otvorené výzvy do boja proti pápežovi a Cirkvi sa radi relativizujú. To, že si však aj najvyššie politické a cirkevné kruhy robili starosti pre vplyv lóží, exemplárne ukazuje dokument, ktorý objavili vo vatikánskom tajnom archíve v spisoch mníchovskej nunciatúry. Išlo o rukopis vtedajšieho kolínskeho arcibiskupa, kardinála Felixa von Hartmanna apoštolskému nunciovi v Mníchove, arcibiskupovi Eugenovi Pacellimu (neskoršiemu pápežovi Piovi XII.) z 8. novembra 1918. Kardinál von Hartmann, bol osobným priateľom cisára Williama II.

Ten však, ako napísal Hartmann, má teraz „veľkú starosť“. Cisárovi verný člen berlínskej veľkej lóže informoval monarchu o plánoch slobodomurárskeho Veľkého orientu, najprv „zosadiť všetkých monarchov“, aj nemeckého cisára, „a potom zničiť Katolícku cirkev a konečne zriadiť svetovú republiku pod vedením amerického veľkého kapitálu z trosiek doterajšej občianskej spoločnosti … Boľševizmus mal byť vonkajším nástrojom, aby sa dosiahli tieto ciele“. Možno aj toto varovanie prispelo k tomu, že Pius XII. ako pápež povojnových rokov sledoval šírenie komunizmu v Európe s veľkou starosťou po tom, čo bol porazený ešte nebezpečnejší nacionálny socializmus.

A to nás vedie k tretiemu veľkému jubileu roka 2017 a tým je storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime. Práve v osudovom roku 20. storočia sa Božia Matka zjavila na severe Portugalska 13. v mesiaci od mája do októbra trom jednoduchým pastierikom. Iba v auguste bolo zjavenie „preložené“ na 19. po tom, čo slobodomurársky okresný starosta deti 13. augusta proste uniesol a zatvoril.

Bol to rok boľševickej októbrovej revolúcie v Rusku a nového poriadku na Blízkom Východe: 2. novembra 1917 Veľká Británia „Balfourskou deklaráciou“ rozhodla o založení židovského štátu v Palestíne, 9. decembra 1917 pripadol Jeruzalem Britom. A práve v tomto roku zjavila Panna Mária deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi svoj plán pre 20. storočie – svoj prostriedok proti vojnám a katastrofám, ktoré sme my ľudia sami našimi hriechmi a bezbožnosťou spôsobili.

Čoskoro, ako povedala Mária 13. júla 1917 vo Fatime, sa prvá svetová vojna skončí. Ale ak bude ľudstvo naďalej urážať Boha, bude nasledovať ešte hroznejšia vojna. Tú využije Rusko, aby „svoje herézy rozšírilo po svete a vyvolalo vojny a prenasledovanie Cirkvi“. Svätý Otec musí veľa trpieť – vo vízii Tretieho fatimského tajomstva deti videli dokonca atentát na pápeža – a „rôzne národy budú zničené“. Až keď pápež zasvätí Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu, krajina sa obráti a svetu bude darované obdobie pokoja.

Všetko sa stalo tak, ako bolo predpovedané. Po atentáte 13. mája 1981 sv. Ján Pavol II. veril, že on bol pápežom posolstva z Fatimy a 25. marca 1984 vykonal Máriou požadované zasvätenie nielen Ruska, ale celého sveta. Lucia, ktorá jediná ešte žila – zomrela až v r. 2005, iba niekoľko týždňov pred „fatimským pápežom“  – potvrdila, že tým splnil želanie Márie. A prisľúbený zázrak sa stal. V priebehu roka sa skončila studená vojna, ktorá svet ešte v r. 1983 priviedla takmer na prah tretej svetovej vojny. Michail Gorbačov sa stal novým „silným mužom“  Sovietskeho zväzu a vpísal „glasnosť“ a „perestrojka“ na svoje vlajky.

Iba o päť rokov neskôr padli múry, ktoré delili Európu, po siedmych rokoch bol Sovietsky zväz históriou. V novom Rusku prebehlo podivuhodné obrátenie ateistického štátu. Dnes sa vyše 80 % Rusov hlási k pravoslávnej viere, ruská cirkev prežíva znovuzrodenie, ktoré pápež František vo februári 2016 ocenil v spoločnom vyhlásení s ruským patriarchom Kyrilom I. ako „ešte nikdy nevídanú obnovu kresťanskej viery“: „Za štvrťstoročie sa vybudovali desaťtisíce kostolov, ako aj stovky kláštorov a otvorili sa teologické školy“.

No už pápež Benedikt XVI. pri návšteve vo Fatime 13. mája 2010 vyhlásil: „Kto si myslí, že prorocká misia Fatimy sa skončila, ten sa mýli.“ Nie nadarmo pápež František, ktorý bol zvolený práve vo fatimský deň – 13. marca 2013 – vložil svoj pontifikát pod ochranu Fatimskej Božej Matky. Už pred rokom ohlásil, že na oslavy sto rokov od zjavení vo Fatime, chce prísť do Portugalska. Nijaká iná udalosť 20. storočia tak výrazne nedokazuje, že Boh aj dnes zasahuje do histórie. Ale aj to, že je to sám človek, ktorý svojimi modlitbami môže ovplyvniť históriu. Tým fatimské posolstvo vyvracia aj náuku Martina Luthera, ktorý popiera existenciu slobodnej vôle a verí v predestináciu. Viera, Sväté písmo a milosť samotné teda nestačia – človek si môže a musí Božiu milosť zaslúžiť svojimi skutkami a modlitbami.

To nepochopil nikto lepšie ako sv. Maximilián Kolbe (1894-1941), ktorého „Militia Immaculatae“ (dnes aj mariánska iniciatíva) bude na budúci rok sláviť storočnicu. Kolbe, syn nemeckého tkáča a poľskej matky vstúpil po mariánskom zjavení k františkánom v r. 1910. Keď v r. 1917 študoval v Ríme teológiu, stal sa svedkom osláv 200-ročnice slobodomurárov, ktoré vyvrcholili do satanistickej procesie na Námestí sv. Petra. Bratia lóže niesli vlajku s nápisom:

„Satan musí vládnuť vo Vatikáne a pápež musí byť jeho otrokom“, ktorá ukazovala archanjela Michala v pazúroch démona. K tomu spievali satanovu hymnu talianskeho básnika, slobodomurára a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Giosuéa Carducciho. V nej sa oceňoval aj reformátor z Wittenbergu: „Tak ako Martin Luther zhodil svoju mníšsku kutňu, tak aj ty, duch človeka, zhoď svoje reťaze.“

Otrasený týmto bohorúhavým divadlom sa Kolbe rozhodol so šiestimi bratmi proti „bojovému zväzku satana“, slobodomurárstvu, založiť mariánske rytierstvo. A tak 16. októbra 1917, iba tri dni po poslednom zjavení a spektakulárnom slnečnom zázraku vo Fatime a 9 dní pred vypuknutím októbrovej revolúcie v Petrohrade, založil „Rytierstvo Nepoškvrnenej“. Jeho cieľom bolo dennou modlitbou, nosením a šírením „zázračnej medaily“ a oddanosťou Božej Matke vrúcne vyprosovať obrátenie všetkých heretikov a schizmatikov, najmä slobodomurárov. V r. 1918 pápež Benedikt XV. požehnal túto iniciatívu, ktorá v r. 1927 dostala cirkevno-právny štatus „arcibratstva“. V Poľsku potom Maximilián Kolbe založil v Niepokalanówe katolícke vydavateľstvo, ktoré dostalo na misijnej ceste do Japonska v r. 1930 prvú zámorskú pobočku.

Po vpáde Nemcov v Poľsku v r. 1939 poskytol páter 2300 židom a mnohým poľským a ukrajinským katolíkom v misijnom centre útočisko. Keď to nacisti v r. 1941 zistili, odviezli ho do Osvienčima. Tam položil život za nevinného otca rodiny, ktorý mal byť popravený – po 14 trýznivých dňoch v „bunkri hladu“ mu dali injekciu s jedom. Rytier Božej Matky sa stal mučeníkom a dnes sa považuje za jedného z najväčších svätcov 20 storočia. Jeho hnutie zmierilo po vojne národy.

Podarí sa mu aj v našej dobe v službe Márii zvíťaziť nad mocou Zlého? Isté je iba to, že na oboch stranách sa budú v r. 2017 sláviť jubileá. To by malo byť kresťanom napomenutím spoznať „znamenia doby“ – a reagovať na ne jasným priznaním sa k Božej Matke, ktorá nám už v r. 1917 ukázala cestu ku Kristovmu pokoju.

Dr. h.c. Michael Hesemann je historik a spisovateľ v oblasti cirkevných dejín. Za jeho objav neznámych dokumentov vo vatikánskom tajnom archíve o genocíde Arménov dostal čestný doktorát od Akadémie vied Arménska v októbri 2016. Krátko pred Vianocami vyšla jeho 42. kniha: „Posledné fatimské tajomstvo“ (Rottenburg 2016).

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dolné Rakúsko po úmrtí zaočkovanej zdravotnej sestry sťahuje z obehu túto výrobnú šaržu vakcíny AstraZeneca

0 icon

Viedeň 7. marca 2021 (HSP/Teraz/Foto:TASR/AP/MTI-Janos Vajda)   Zdravotná sestra zomrela 10 dní po očkovaní. Jej kolegyňa po očkovaní skončila v nemocnici s pľúcnou embóliou Spolková krajina Dolné Rakúsko plánuje očkovaciu látku proti koronavírusu od firmy AstraZeneca používať naďalej i po tragickom incidente, keď po podaní vakcíny od tejto spoločnosti zomrela…

Polícia zasahovala proti demonštrantom na Staromestskom námestí

0 icon

Praha 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Pražská polícia spacifikovala niekoľko osôb na Staromestskom námestí, kde sa okolo 14.00 h zhromaždili demonštranti protestujúci proti vládnym pandemickým opatreniam. Po nútenom ukončení zhromaždenia sa dav niekoľko stoviek ľudí vydal smerom na Petřín. Informoval o tom portál Novinky.cz Protestujúci za zátarasami na Staromestskom…

Nigel Farage končí ako predseda svojej strany a odchádza z politiky

0 icon

Londýn 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ross D. Franklin)   Britský politik Nigel Farage oznámil, že odchádza z politiky a odstupuje z funkcie predsedu strany Reform UK. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) už niekoľkokrát avizoval svoj definitívny odchod z politiky, pripomína DPA. Farage…

Máme veľký záujem, aby štvorkoalícia pokračovala, uviedol Jaroslav Naď. „Sulík by sa mal nad sebou zamyslieť“

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Hnutie OĽANO má veľký záujem na tom, aby súčasná štvorkoalícia pokračovala, pád vlády dopustiť nechce. Ak plánuje šéf SaS Richard Sulík tiež vo vláde pokračovať, mal by sa za svoje správanie ospravedlniť. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol…

Na Slovensku potvrdili 7 prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Na Slovensku potvrdili prvých sedem prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu. Potvrdené boli vo vzorkách z viacerých miest krajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová "Môžeme potvrdiť, že na Slovensku sa identifikoval juhoafrický variant nového koronavírusu, keď sa tento…

Prezidentský palác upozorňuje na podvodné certifikáty

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR-Jakub Kotian)   Na verejnosti sa objavili falošné certifikáty s podpisom prezidentky Zuzany Čaputovej a premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Tie pod podmienkou zaplatenia vysokej finančnej hodnoty obsahujú osvedčenie o schválení údajných fondov. Upozornila na to kancelária prezidentky na sociálnej sieti "V Kancelárii prezidenta Slovenskej…

Otvoria sa ďalšie termíny na očkovanie seniorov nad 70 rokov

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Jana Birošová)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo ešte v sobotu večer otvoriť približne 13.000 termínov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na najbližší týždeň pre seniorov nad 70 rokov. Očkovaní budú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí…

Vlhová vyhrala obrovský slalom v Jasnej

0 icon

Jasná 7. marca 2021 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Michal Svítok, TASR - Martin Baumann)   Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Jasnej. V nedeľňajšej súťaži odsunula o 16 stotín na druhú priečku Novozélanďanku Alice Robinsonovú, tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,37). Talianka Marta Bassinová obsadila štvrté miesto (+0,96), čo jej…

Tisíce Rakúšanov protestovali proti pandemickým opatreniam

0 icon

Bratislava 7. marca 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot Youtube)   Tisíce demonštrantov proti koronavírusovým opatreniam sa vydali v sobotu popoludní smerom do viedenského parku Prater po tom, čo polícia rozpustila zhromaždenie na Námestí Márie Terézie. Informovala o tom rakúska stanica ORF V areáli Pratra došlo k občasným potýčkam medzi ľuďmi odmietajúcimi pandemické obmedzenia…

Návštevu kresťanov v Iraku pápež ukončil omšou pod holým nebom v meste Arbíl. Vyzval, aby sa prestali usilovať o pomstu a stali sa šíriteľmi evanjelia

0 icon

Arbíl 7. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Tisíce ľudí zaplnili v nedeľu športový štadión Fransa Harírího v meste Arbíl na severe Iraku, aby sa tam zúčastnili na omši pod holým nebom celebrovanej pápežom Františkom Táto omša bola vyvrcholením pápežovej návštevy v Iraku. V záverečnom príhovore uistil, že si Irak "uchová…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

RUSKÁ RT PÍŠE O SLOVENSKU

0icon

Ruská propagandistická televízia RT cituje slovenského premiéra Igora Matoviča: "Nie som vrah", hovorí Matovič. Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie po Maďarsku, ktorá zaregistrovala Sputnik V pre nedostatok úderov Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ktoré schválil Brusel. Ruská vak

Jana Tutková

Boris Kollár zavádza o očkovaní. Aká je šanca úmrtia pri nakazení koronavírusom podľa veku?

0icon

Predseda parlamentu Boris Kollár sa pre denník Postoj vyjadril, že jeho strana Sme rodina nedopustí, aby sa očkovanie stalo podmienkou pre zamestnanie. No faktom je, že mnoho ľudí už nemá chuť strácať čas testovaním každý týždeň a niektorí už očkovanie preto podstúpili, ďalší by si ho dali len, aby mali…

Marek Brna

Fašistická (ľudia vravia) Vláda Slovenskej republiky bráni ľuďom získať Ivermectin

0icon

Fašistická (v SR všeobecné tvrdenie) Vláda SR sa zubami nechtami už mesiace bráni tomu, aby sa Ivermectin rozpustil medzi obyvateľstvo, aby ho mali všetci doma pre prípad, že sa nakazia. Naoko chce vyzerať ako pekná, liek má výnimku, je dostupný v nemocniciach, kde ho už aj podávajú, alebo možno iba…

Jozef Slávik

Overlord ...

0icon

Bol to krycí názov vyloďovacej operácie  spojencov počas II. sv. vojny zo 6. júna 1944 na pobreží Normandie vo Francúzsku, čím sa otvorila druhá fronta v boji proti hitlerovskému Nemecku. Je to však aj pomerne dobré spodobenie s chovaním našich politikov, keď získajú moc a vytvoria vládu a keď sa…

Kristian Keller

Vakcíny, PCR testy, Bill Gates, lockdowny a fakty o nich

0icon

Drzé klamanie o ľudoch proti covid hoaxu, manipulácia, nazývanie ľudí konšpirátormi, len preto, že poukazujú na holé fakty ohľadom nebezpečenstva vakcín, Billa Gatesa, nosenia masiek a chybovosti PCR a antigén testov, sú formy psychologickej manipulácie zo strany médií, štváčov, trollov a vedúcich politikov. V krátkosti: v tomto článku sa dozviete, že…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

0 icon

Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

Takto cestovali deti lietadlom v 50. rokoch minulého storočia

0 icon

Vieš si predstaviť, že sú tvoje deti  počas letu v sieťke či kolíske, ktorá je upevnená nad tvojou hlavou? Niekedy sa letecké spoločnosti predbiehali v komforte, ktorý poskytnú svojim cestujúcim, a tak vznikali aj takéto riešenia. V dnešnej dobe sa kladie dôraz najmä na bezpečnosť. Či už cestujeme autom, lietadlom…

Tieto triky urobia tvoj život jednoduchším. Toto musíš skúsiť!

0 icon

Život by mal byť zábavný. Občas sa však vyskytnú problémy, ktoré ti môžu spôsobiť vrásky na čele. Namiesto toho, aby si sa trápil, môžeš to vyriešiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto triky ti v tom pomôžu. Ak ich raz skúsiš, už to nebudeš nikdy robiť inak. Tieto jednoduché triky totiž…

Libanon: Krajina zmietaná sýrskou vojnou tak, ako ju nepoznáte

0 icon

Pri slovnom spojení "Blízky východ" každému z nás napadne vojnový konflikt a kruté boje medzi tamojším obyvateľstvom v kontraste so zdanlivo nekonečným nerastným bohatstvom v podobe ropy. No často zabúdame na prekrásnu prírodu, ktorá sa skrýva na území medzi morom a nekonečnou púšťou. Napríklad Libanon má čo ponúknuť. :) Jednou z…

Opatrnosť na prvom mieste: Rady, ako chrániť svoj majetok

0 icon

Opatrnosť by pre nás mala byť prioritou na prvom mieste. Jedine takýmto spôsobom si dokážeme ochrániť svoj majetok. Nájde sa totižto mnoho zlomyseľných ľudí, ktorí vidia vidinu rýchleho zisku práve konaním trestnej činnosti a to vo forme rôznych menších, či dokonca aj väčších krádeží. Preto by sme sa mali starať o…

Vo svete IT

Ako môžete skryť výrez pre prednú selfie kameru vo vašom Xiaomi? Je to veľmi jednoduché!

0 icon

Xiaomi ešte v roku 2018 predstavilo zariadenia Mi 8. Išlo vôbec o jedno z prvých zariadení s výrezom pre prednú kameru smartfónu. Hoci plynúcim časom sa tento výrez postupne zmenšuje a dnes je v mnohých prípadoch prítomný len v podobe „kvapky“, tak aj napriek tomu môže pôsobiť pre mnohých rušivo.…

NASA: Tento asteroid preletí okolo Zeme tak blízko, že teoreticky môže zasiahnuť satelity

0 icon

Začiatkom tohto mesiaca sme vás informovali o asteroide Apophis, ktorý preletel v relatívne tesnej blízkosti Zeme. Asteroid mal v priemere 300 metrov a existovala 3% šanca, že by mohla nastať kolízia s našou planétou. Tento asteroid bol pôvodne objavený ešte v roku 2004. Popri nás preletel 5. marca približne vo…

Apple a Huawei doručili na trh v minulom roku viac chytrých hodiniek, ako tomu bolo rok predtým

0 icon

Nositeľná elektronika je čoraz populárnejšou medzi používateľmi a vidieť to aj na predajných číslach. Minulý rok sa darilo hlavne spoločnostiam Apple a Huawei, a to aj napriek aktuálnej pandémii. Podľa dat spoločnosti Counterpoint Research, Apple doručil na trh o +19% zariadení viac. V surových číslach to znamená nárast predajov chytrých…

Analytici upozorňujú, že tisíce vývojárov uchovávajú naše dáta na nedostatočne zabezpečených serveroch

0 icon

Bezpečnosť dát mnohokrát nie je v rukách používateľov, ale v rukách prevádzkovateľov rôznych služieb a aplikácií. Bezpečnostná spoločnosť Zimperium prišla s celkom znepokojivými správami dotýkajúcich sa toho, ako sú naše dáta uchovávané v desaťtisícoch aplikáciách naprieč Android a iOS platformou. Na tému upozorňuje portál phonearena. Tisíce Android a iOS aplikácií…

WhatsApp uvoľňuje pre počítačovú verziu aplikácie dlho žiadanú funkciu. Využijete ju?

0 icon

WhatsApp je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných komunikačných platforiem. Dôvodom je ohlásená zmena podmienok používania, ktorá vyvolala v očiach používateľov odpor voči službe. Dôvodom je, že prostredníctvom služby budú zbierané ďalšie dáta a následne ďalej spracovávané. WhatsApp po ohlásení týchto zmien dokonca odsunul ich účinnosť, aby lepšie vysvetlil nadchádzajúce…

Armádny Magazín

Ďalšie vyhrážky Iránu? Biden sa rozhodol preskúmať svoje právomoci pre vojenské útoky v zahraničí

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden súhlasil s nutnosťou opráv zákona o právomociach hlavy štátu pre použitie vojenskej sily v zahraničí. Oznámila to v priebehu briefingu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.   Podľa platného zákona (Autho

Sýrii došla trpezlivosť - balistickými raketami Točka-U zbombardovala protureckých militantov. Video

0 icon

Sýria, 7.marec 2021 (AM) – V piatok večer došlo k neobvyklému útoku na ropné zariadenia v Turkami okupovanej severnej Sýrii. Miestni hlásili veľké výbuchy v blízkosti Al-Bab a Jarablus. Turecko vtrhlo do tejto oblasti na jeseň 2016 v operácii Štít Eufratu.  

FK Brno PSD - výkonná pištoľ s rôznymi kalibrami

0 icon

Česko, 7.marec 2021 (AM) – Česká spoločnosť FK Brno známa svojou patentovanou platformou pre pištole a strelivo 7,5 FK, predstavila už na IWA 2019 pištoľ FK Brno PSD. Ide o novú verziu polymérového rámu so zmenšenou veľkosťou a možnosťou zameniteľnosti kalibru.   [caption id="attachment_31938" align="alignnone" w

Na internete bol uverejnený návrh nového ruského útočného dronu Argument, vyvíjaného na základe cvičného prúdového lietadla SR-10

0 icon

Rusko, 7. marec 2021 (AM) – Na základe ruského ľahkého prúdového cvičného lietadla SR-10 by mohol byť vyvinutý nový útočný bezpilotný prostriedok. Predbežne dostal označenie AR-10 Argument.

Traja samovražední útočníci: Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa pripravujú na potopenie čiernomorskej flotily

0 icon

USA, 7.marec 2021 (AM) – Pod ochranou USA sa vytvára nová námorná aliancia. Webová stránka Centra pre globalizačné štúdie globálneho výskumu so sídlom v Kanade podáva správy o vývoji plánov Washingtonu na destabilizáciu situácie v čiernomorskom regióne. Za aktívnej podpory USA sa formuje

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali