Zadefinovanie nových hraníc Karpatských bukových pralesov vnímajú odborníci rôzne

Bratislava 23. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta )

 

Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Problematika nedostatočnej ochrany vzácnej lokality tak môže byť po dvanástich rokoch váhania konečne uzatvorená. Odborníci na slovenské lesy však majú k návrhu množstvo pripomienok a ich názory sa líšia. Uviedli to v reakcii pre agentúru SITA projektový manažér v O.Z. Prales Marián Jasík, za Lesoochranárske zoskupenie VLK Peter Sabo, riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. Ján Jurica, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR Milan Ovseník, vedúci odboru komunikácie Lesov SR, š. p. Pavel Machava a riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š. p. Peter Šiška

Ilustračné foto

Myslíte si, že sa celá problematika Karpatských bukových pralesov (KBP) konečne úspešne po 12 rokoch ukončí?

„Verím, že áno, lebo to hľadanie definitívneho riešenia trvá už príliš dlho. Vláda by mala prijať rozhodnutie a zabezpečiť jeho premietnutie do praxe,“ povedal projektový manažér v O.Z. Prales Marián Jasík.

„V prípade, že materiál prejde legislatívnym procesom bez zásadných úprav, pretože vypracovaniu predchádzali náročné rokovania, je vysoký predpoklad, že sa pohne vpred,“ uviedol riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR Ján Jurica.

„V žiadnom prípade týmto materiálom problematika KBP nekončí. Veď sa musia pomeniť Programy starostlivosti o lesy, Program starostlivosti o NP Poloniny 2017-2026, či prijať nový integrovaný manažmentový plán. A už vôbec problematika KBP nekončí úspešne. Stačí sa len pozrieť na množstvo zásadných pripomienok k materiálu envirorezortu predloženého do MPK – 41 vznesených, z toho 32 zásadných. A to dokonca zo strany ústredných štátnych orgánov a ich podriadených organizácií, s ktorými sa údajne v konštruktívnej diskusii podarilo MŽP SR nájsť dohodu,“ poznamenal predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR Milan Ovseník.

„Radi by sme sa aj my konečne dočkali finálneho vyriešenia problematiky. Nejasnosť doterajšieho stavu nám totižto spôsobovala nemalé problémy v organizácií manažmentu a starostlivosti o územie. Boli sme si a sme si vedomí osobitosti lokality, preto sme túto výnimočnosť premietali aj do spôsobu manažmentu, čo mnohokrát aj napriek našej snahe malo za dôsledok len neopodstatnené útoky a invektívy zo strany ochranárskych aktivistov, ktorí mnohé naše zásahy mimo vlastného územia, resp. vzdialené od neho v médiách prezentovali ako ničenie pralesov, pritom do vlastných pralesov sme od schválenia projektu UNESCO v roku 2007 nezasahovali,“ tvrdí vedúci odboru komunikácie Lesov SR Pavel Machava.

 

Ako hodnotíte pôvodný projekt z roku 2007 a súčasný návrh?

„Dá sa povedať, že zárodok problému bol v pôvodnom nominačnom projekte a jeho nekritickom akceptovaní zo strany UNESCO a následnom zapísaní do Zoznamu svetového dedičstva. Nedostatočne spracovaný návrh – nesúlad textovej a grafickej časti (rôzne výmery jadrovej časti), nejednoznačnosť vymedzenia (návrh v mierke 1:50 000), nelogickosť nárazníkovej zóny a absencia diskusie pred predložením nominačného projektu boli hlavnou príčinou, že sa na definitívne riešenie čaká 12 rokov. Súčasný návrh je podstatne lepší,“ myslí si Marián Jasík.

„Najzásadnejší problém súčasného návrhu je, že MŽP navrhuje znížiť stupeň ochrany a tým povoliť ťažbu dreva, poľovanie, výstavbu ciest v existujúcich pralesových rezerváciách PR Kyjovský prales a NPR Morské oko. Úplne nepochopiteľne navrhuje povoliť výrub a poľovanie práve v najcennejších porastoch. Pôvodný návrh z roku 2007 bol zase nekvalitne spracovaný a uvádzal rozličné informácie v textovej a mapovej časti. Súčasný návrh úplne nepochopiteľne opakuje tieto chyby. MŽP opäť zverejnilo mapu, z ktorej nie je možné presne identifikovať, kde sa v skutočnosti navrhované hranice nachádzajú. Opäť je rozdiel medzi textom a mapou,“ povedal Peter Sabo z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

„Pôvodný projekt pripravený pánom Pichlerom a Vološčukom hodnotíme ako odborne nedostatočne pripravený, no najmä podaný bez náležitej komunikácie so správcami a vlastníkmi dotknutých území, či už štátnymi alebo neštátnymi. Návrh z roku 2019 bol prerokovávaný na mnohých úrovniach,“ uviedol Ján Jurica.

„Nebol som zainteresovaný od počiatku projektu. Myslím, že ideovo bol dobre nastavený. Chcel využiť potenciál územia pre rozvoj turizmu, prírodného, mäkšieho ako príležitosť pre miestnych ľudí závislých na príjmoch z dreva. No zvrhlo sa to. Súčasný návrh podľa môjho názoru úplne devalvoval pôvodné zámery – diverzifikovať lesnícke činnosti smerom k prírodnému turizmu,“ odpovedal na otázku Milan Ovseník.

„V návrhu bolo odstránených mnoho nedostatkov a dnešný návrh sa viac priblížil reálnemu stavu priaznivosti lesov v lokalite. Viac neznamená, že návrh je dokonalý, bolo by ešte čo vylepšiť. Máme však ešte výhrady k priebehu a spôsobu manažmentu nárazníkového pásma, ktorý sa podľa predloženého návrhu nebude dať v praxi realizovať tak, ako si to predstavuje navrhovateľ aj vzhľadom na to, že to nebolo prerokované, ani konzultované s užívateľmi pozemkov. Naše výhrady sme vzniesli ako pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ poznamenal Pavel Machava.

„Nominačný projekt z roku 2007 počítal s výmerou tzv. jadrovej zóny 5 766,4 ha a s tzv. nárazníkovou zónou o výmere 13 818,39 ha .Výmera jadrovej zóny 5 766 ha však vychádzala z textovej časti, podľa mapovej časti nominačného projektu je výmera jadrovej zóny 3 500 ha. Návrh MŽP z roku 2019 počíta s tzv. jadrovou zónou o výmere 4 446,08 ha, čo predstavuje nárast jadrovej zóny oproti pôvodnému návrhu z roku 2007 podľa mapovej prílohy o 946 ha. Nárazníková zóna je v roku 2019 prezentovaná o výmere 15 475 ha, čo je nárast o 1 656,61 ha. Je však potrebné zdôrazniť, že pôvodný projekt z roku 2007 bol nepresný a značne nadhodnotený, čo sa týka výmery pralesov. Rozdielne výmery v návrhoch z 2007 a 2019 vznikli z dôvodu nepresných mapových podkladov a rozdielov v opisnej časti projektu. V roku 2019 sa Štátna ochrana prírody SR snaží výmerami čo najviac priblížiť k nominačnému projektu, čo však podľa nás nie je možné, nakoľko taká výmera pralesov v danom území neexistuje,“ upozornil riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič Peter Šiška.

 

Myslíte si, že návrhu MŽP SR predchádzala skutočne konštruktívna celoplošná diskusia?

„Myslím si, že odborná diskusia bola dostatočná, celospoločenská začína predložením návrhu,“ povedal Marián Jasík.

„To nemôžeme posúdiť, ale skôr nie. VLK od roku 2012 upozorňuje priamo Centrum Svetového dedičstva UNESCO na problémy s ochranou slovenských pralesov. Výsledkom sú naozaj tvrdé uznesenia Výboru Svetového dedičstva, na ktoré už slovenská vláda musela reagovať a spustil sa proces, ktorého sme teraz svedkom. Napriek tomu nás MŽP neprizýva na prevažnú väčšinu rokovaní,“ tvrdí Peter Sabo.

„Návrhu MŽP predchádzalo množstvo rokovaní a diskusií so zástupcami rezortu obrany a tiež správcu územia, ktorým je štátny podnik Vojenské lesy a majetky. Dohoda sa hľadala pomerne ťažko, pretože bolo nevyhnutné zosúladiť záujmy ochrany prírody, hospodárenia a úloh obrany štátu. Napokon bol odsúhlasený spoločný konsenzus a následne bol premietnutý do návrhu MŽP,“ uviedol Ján Jurica.

„Nemožno hovoriť o konštruktívnej celoplošnej diskusii, keďže podľa našich vedomostí takáto neprebiehala. Máme vedomosť o tom, že súkromní vlastníci vyslovili zásadný nesúhlas s postupom štátu, MŽP SR a ŠOP pri vyhlasovaní tohto chráneného územia najmä v tom, že štát nekomunikoval s miestnou komunitou, neinformoval ju pravdivo a úplne o skutočných sociálno-ekonomických dopadoch tohto vyhlásenia na miestnych obyvateľov a neriešil v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny tieto záležitosti na zmluvnom základe. Miestni obyvatelia nedôverujú štátu , MŽP SR a ŠOP a žiadajú, aby akékoľvek vzájomné vzťahy neboli riešené sľubmi, ale na jasnom zmluvnom základe,“ poznamenal Peter Šiška.

 

Ako hodnotíte rozširovanie bezzásahového územia?

„Pozitívne, v prípade Vihorlatu je to blízko ideálneho odborného riešenia, v prípade Polonín sa síce očakávania štátnych aj mimovládnych ochranárov nenaplnili, ale aj tu je to krok správnym smerom,“ myslí si Marián Jasík.

„Pôvodný návrh z roku 2007 hovoril o 5 770 hektároch bezzásahových území, v súčasnosti MŽ SR navrhuje 4 450 hektárov bezzásahových území. O rozšírení bezzásahového územia by som nehovoril. A dokonca uberajú z existujúcich bezzásahových území v takých klenotoch, ako sú NPR Morské oko a PR Kyjovský prales,“ povedal Peter Sabo.

„V tomto prípade ako záležitosť vynútenú nepriaznivou situáciou vytvorenou už pri podaní neodborne spracovaným nominačným projektom,“ tvrdí Ján Jurica.

„Pokiaľ počúvam odborníkov, môže fungovať pasívny manažment. No súčasne musí byť nastavený skutočne účinný aktívny manažment v ochrannej zóne. Úspechom jadra je nárazník s aktívnymi manažmentom. Nuž a prečítajte si, koľko je odborných pripomienok k súčasnému návrhu z dielne envirorezortu. Veď o manažmentových opatreniach ešte všetky krajiny neprijali záverečné stanovisko, ale naši „superenviroodborníci“ už majú jasno,“ zdôraznil Milan Ovseník.

„Našou filozofiou, ktorej sme sa celý čas držali, bolo, aby sa do vlastného územia dostali porasty, ktoré svojou prirodzenosťou najviac zodpovedali kritériám pralesa. Druhá strana presadzovala skôr kvantitu na úkor kvality, ako pri všetkých novovyhlasovaných chránených územiach,“ uviedol Pavel Machava.

„Ďalšie rozširovanie bezzásahového územia je z pohľadu LPM Ulič, š.p. neopodstatnené ako z dôvodu prirodzenosti lesov, tak aj z dôvodov ekonomicko-sociálnych,“ odpovedal Peter Šiška.

 

Myslíte si, že pri dohodách s neštátnymi vlastníkmi MŽP ponúklo všetky dostupné možnosti?

„Nemám všetky informácie, ale myslím si, že MŽP SR využilo všetky možnosti, ktoré má k dispozícií, aby presvedčilo vlastníkov. Žiaľ, miestni obyvatelia a vlastníci pozemkov majú pocit, že sa dostali na okraj záujmu a štát im len pridáva obmedzenia, z ktorých nič nemajú,“ tvrdí Marián Jasík.

„Nie. Premrhali sme historickú šancu na Slovensku ukázať, že ochrana prírody na súkromných pozemkoch sa dá robiť aj inak. V partnerstve na dobrovoľnej báze, ochrana zazmluvnená jasnými právami a povinnosťami dvoch zmluvných strán – objednávateľa služieb všeobecného hospodárskeho záujmu – Slovenskej republiky a realizátorov objednávky služieb vo verejnom záujme – urbárov spravujúce spoločné nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti drobných vlastníkov pôdy. Tak ako sme túto šancu premrhali v novele zákona o ochrane prírody a krajiny, v ktorej nejde o prírodu, ale o štátnu moc nad územím, a z ktorého budú následne profitovať iní – podľa toho ako sa štát rozhodne a komu to „posunie“. Len nie samotní vlastníci,“ uzavrel hodnotenie návrhu úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy Milan Ovseník.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovenská komora učiteľov: Návrat detí do lavíc by mal byť zameraný najmä na bezpečnosť všetkých účastníkov

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Návrat detí do lavíc by mal byť zameraný najmä na bezpečnosť všetkých účastníkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) k tomu v tlačovej správe vyzvala Slovenská komora učiteľov (SKU) Vláda SR by totiž mala nájsť…

Dnes bude zamračené, chladno a veterno s dažďom

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Dominic Lipinski)   Dnes bude na Slovensku zamračené, chladno a veterno s dažďom alebo prehánkami. Od vyšších polôh, na západe, v Žilinskom a neskôr aj v Prešovskom kraji sa nad 300 metrov vyskytne sneženie. Ojedinele sa vyskytnú aj výdatné zrážky a môžu sa tvoriť snehové jazyky.…

Štát vlani odhalil najmenej nelegálne pracujúcich za posledné roky, môže za to pandémia

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Inšpektori práce a kontrolóri z úradov práce vlani odhalili 1 641 nelegálne zamestnaných osôb, ktoré pracovali u 567 zamestnávateľov. Vyplýva to zo správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020. Ako sa uvádza v materiáli, pandémia COVID-19 vlani spôsobila…

Matovič tvrdí, že médiá vytvárajú ilúziu o tom, že vedcov nazval idiotmi. Čoskoro upresní, ako to bolo v skutočnosti

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Rokovania podpredsedu vlády a ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) o Sputniku V, či slová o idiotoch v jeho statuse nahnevali mnohých. Expremiér tvrdí, že tým nemyslel vedcov "Bol by som veľmi rád, aby médiá prestali vytvárať doslova ilúziu o tom,…

Turecko a Líbya potvrdili platnosť dohody o námorných hraniciach z 2019

0 icon

Ankara 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Turkish Presidency)   Turecko a Líbya v pondelok potvrdili platnosť vzájomnej dohody z novembra 2019 o sporných námorných hraniciach v oblasti Stredozemného mora, s ktorou nesúhlasia Grécko a Cyprus, informovala agentúra AP Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na schôdzke s líbyjským premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom v…

Ľuboš Blaha: „Kvôli Baťovej prišiel môj otec o nohu. Tak ako stopla Sputnik, tak stopla aj liek na diabetickú nohu Heberprot lebo bol z Kuby!“

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Sputnik nebol prvý liek, ktorý mala riaditeľka ŠÚKL Baťová stopnúť z ideologických dôvodov. Predtým to bol liek Heberprot na diabetickú nohu, ktorý sa používa v desiatkach štátov sveta, vrátane Ruska, Mexika, Turecka, Argentíny či Ukrajiny. A zachránil už stovky tisíc pacientov, približuje neuveriteľnú…

Udeľovanie Oscarov bude moderovať plejáda filmových hviezd

0 icon

Los Angeles 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Danny Moloshok)   Organizátori tohtoročného udeľovania filmových Oscarov v pondelok zverejnili mená moderátorov tohto slávnostného galavečera, ktorý sa uskutoční 25. apríla. Sú medzi nimi herci Harrison Ford, Brad Pitt, Reese Witherspoonová, Joaquin Phoenix, Renée Zellwegerová, Laura Dernová, Angela Bassettová, Halle Berryová, Bryan Cranston a ďalší…

Chmelár žiada šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, aby sa ospravedlnila za slová svojho manžela, ktorý primitívne vynadal štátnej tajomníčke ministerstva zdravotníctva

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Marko Erd)   Politológ Eduard Chmelár verejne požiadal šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, aby sa ospravedlnila za slová svojho manžela Rada Baťa Potom ako ŠÚKL nedal odporúčanie pre používanie ruskej vakcíny Sputnik V, ruská strana požiadala o vrátenie vakcíny. Čo vyvolalo množstvo reakcií. Minister financií…

V meste Minneapolis zaviedli nočný zákaz vychádzania

0 icon

Minneapolis 13. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úrady v americkom meste Minneapolis a okolitých predmestiach zaviedli v pondelok nočný zákaz vychádzania. Došlo k tomu po tom, čo v neďalekom mestečku Brooklyn Center vypukli v nedeľu večer protesty po zastrelení mladého Afroameričana. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AFP Starosta…

Beluský po brannobezpečnostnom výbore: Naď a Korčok priniesli množstvo informácii o tom, aké je Rusko zlé, ako porušuje dohody a všetci ostatní sú nevinné obete

0 icon

Bratislava 13. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský)   V pondelok na mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť riešili politici stupňujúce sa napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa poslanca Martina Beluského (ĽSNS) vystupovali minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) ako…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1. USA sa rozhodli privlastniť si čin Jurija Gagarina: provokácia ministerstva zahraničia USA 2. „Nová normálnosť“ praská vo švíkoch: lekári objavili šokujúce fakty o vakcínach proti GMO, právnici pripravujú pre architektov projektu „koronavírusu“ nový Norimberg

0icon

1. Na oficiálnej stránke amerického ministerstva zahraničia v ruskom jazyku na sociálnej sieti Facebook bol zverejnený príspevok venovaný 60. výročiu prvého letu človeka do vesmíru. „Dnes je Medzinárodný deň letov človeka do vesmíru -. V tento deň oslavujeme 60. výročie pobytu človeka vo vesmíre, ako aj technický pokrok a medzinárodnú…

Ivan Malý

BILL GATES VS. SLNKO. JE TO SÚČASŤOU PANDEMICKÉHO SPRISAHANIA

0icon

Niektoré weby hľadia počas pandémie na technologické pokroky a experimenty so značnou nedôverou.

Ivan Štubňa

Správa z uniknutého sledovacieho spisu– výber štvrtá časť

0icon

Dňa 30. 06. 2017 bol tesne po 20.00 h. spozorovaný na Panenskej ulici v Bratislave príchod účastníkov na pravidelné piatkové stretnutie v bare Next Apache. Tentoraz sa ho zúčastnili Stanislav Janota (prišiel opäť prvý), muž prichádzajúci na BMW s nemeckým EČV, Peter Zajac, Egon Gál, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a…

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Otec prekresľuje maľby svojho syna do reálnych stvorení

0 icon

Deti majú rôzne oblasti záujmu. Niektoré rady spievajú a iné zasa tvoria maľby a umelecké diela. Každá činnosť detí rozvíja ich motoriku. Jemnú motoriku si deti môžu rozvíjať pri varení a pečení, napríklad vaľkaním a miesením cesta, vykrajovaním koláčikov, osievaním múky, prisypávaním surovín, šúpaním vajíčka či krájaním banánu. Deti tiež môžu osoliť polievku štipkou soli a naberať jedlo pomocou lyžice alebo naberačky.…

Ochrnutý muž čistil rieku od plastov. Jeho príbeh je senzáciou

0 icon

Starostlivosť o naše životné prostredie sa javí ako nemožná úloha, pre pána menom Rajappan to však nikdy nebol problém. Napriek tomu, že bol ochrnutý od pása dole, už roky čistí rieku v rodnom meste. Pri tejto aktivite bol vyfotený fotografom a fotka sa dostala do on-line priestoru. Vďaka tomu je muž inšpiráciou pre ďalších ľudí,…

Hoaxy a ich účinky - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Účinky hoaxov. O tom, čo je hoax, čo je spam, už viete z prvej časti článku. Vedeli ste však, ako odhaliť hoax? Aj o tom sa dočítate v texte nižšie. Španielska mimovládna nezisková organizácia s názvom Asociácia používateľov internetu (www.internautas.org) uvádza niekoľko rád, ako odhaliť klamné poplašné správy, ktoré kolujú…

TOP10: Najväčšie stroje na svete - od bagra až po urýchľovač častíc

0 icon

Niekedy ani nezáleží tak na veľkosti, ako na účinnosti a fyzickej zdatnosti týchto strojov. Aké sú tie najväčšie mašiny na našej planéte? Nájdeš tu kombináciu vedeckých prístrojov, stavebných a ťažobných vozidiel. Tie najväčšie stroje planéty plnia svoj účel na 100 percent a veľakrát ťa zrejme prekvapí, na čo vlastne slúžia…

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

Vo svete IT

Google vyvinul nový kodek Lyra, ktorý zlepší kvalitu hovorov. Uvoľňuje ho pre všetkých. V čom je iný?

0 icon

Slabý mobilný, či internetový signál, môže vo výraznej miere ovplyvniť kvalitu hovoru. Google ešte vo februári predstavil pre službu Google Duo nový audio kodek Lyra. Jeho hlavnou výhodou je, že ponúka vyššiu kvalitu prenosu zvuku pri nižších šírkach pásma. Znamená, že je vhodný pre použitie pri menšej kvalite pokrytia signálom,…

Huawei predbehne Xiaomi, ale i Apple. 17. apríla predstaví svoj prvý elektromobil!

0 icon

O elektromobile z kuchyne spoločnosti Huawei sme mohli prvýkrát počuť vo februári tohto roka, kedy sa špekulovalo, že spoločnosť „dačo chystá“. V tom istom čase sa okrem iného spomínalo aj to, že čínsky technologický gigant, chce podnikať v oblasti chovu ošípaných, kde by ponúkal chovateľom svoju AI technológiu. Tá mala…

Príbeh prvej vesmírnej stanice Salyut 1: Ambiciózny projekt, ktorý sa skončil tragédiou

0 icon

Americká NASA plánuje v rámci svojho nového vesmírneho programu, Artemis, konštrukciu prvej vesmírnej stanice, ktorá by obiehala okolo Mesiaca. Ak sa pozrieme bližšie, na obežnú dráhu Zeme, všimneme si, že sa vo výške približne 400 km nachádza Medzinárodná vesmírna stanica, ktorá funguje od roku 1998 až dodnes. Lenže aká vesmírna…

Ceny tých najlepších elektrických kolobežiek značky KUGOO opäť padajú! Toto by si rozhodne nemal zmeškať

0 icon

Cestovanie na elektrických kolobežkách dáva v mestských podmienkach čoraz väčší zmysel. Mestá sú čoraz viac preplnené autami, pričom cestovanie MHD nemusí byť vo všetkých prípadoch najpohodlnejším spôsobom dopravy. Častokrát aj ku zastávkam MHD treba dochádzať, či už bývate priamo v meste, alebo do mesta dochádzate. Riešením by tak mohla byť práve elektrická…

Android 12: Pre ktoré smartfóny môžeme očakávať príchod ďalšej veľkej verzie Androidu? Tu je ich zoznam!

0 icon

Android 12 je obzvlášť horúcou témou potom, ako Google ohlásil konferenciu Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva, že spoločnosť predstaví a sprístupní pre širokú verejnosť novú verziu Androidu v BETA zostavení. Samotná udalosť sa bude odohrávať počas 18. až 20. mája a okrem predstavenia Androidu, očakáva sa aj predstavenie…

Armádny Magazín

Viac zbraní, peňazí a NATO — ukrajinský prezident Zelenskij dal Bidenovi ultimátum

0 icon

USA, 13. apríl 2021 (AM) - Vladimir Zelenskij požaduje, aby jeho americký kolega Joe Biden preukázal, do akej miery sú USA pre Ukrajinu priateľom. Takáto výzva zaznela v komentári pre novinárov CNN počas prezidentovej návštevy v časti Donbasu, okupovanom ukrajinskými jednotkami.   „USA sú dobrým priateľom Ukrajiny, ale prezident Biden

"Toto je prvýkrát!" : Rusko masívne presúva obojživelné lode z Kaspického mora do Čierneho mora

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Ruské námorníctvo začalo presúvať viac ako 10 obojživelných a delostreleckých lodí a plavidiel kaspickej flotily do Čierneho mora na cvičenia "ako súčasť kontrolných previerok počas zimného výcvikového obdobia

Ukrajinci hromadne utekajú do zahraničia pred povolávacím rozkazom. Z armády masovo utekajú vojaci

0 icon

Ukrajina, 13.apríl 2021 (AM) – Politický komentátor Sergej Markov tvrdí, že Ministerstvo obrany Ukrajiny zaznamenáva nárast prípadov dezercie z radov Ozbrojených síl Ukrajiny na pozadí zhoršujúcej sa situácie na Donbase.Podľa Markova z 36. samostatnej námornej brigády, ktorá je dislokovaná blízko M

"Na niečo také sa nedá zabudnúť": Ako sovietske esá spôsobili katastrofu v U.S. Air Force

0 icon

Kórea, 13. apríl 2021 (AM) - Desiatky zostrelených lietadiel, stovky zajatých pilotov a týždenný smútok - presne pred 70 rokmi, 12. Americké letectvo zaútočilo na sovietske esá, ktoré v priebehu niekoľkých minút porazili vzdušné sily bombardérov Superfortress B-

Pribudli technické systémy: Bombardéry Su-34 budú mať zvýšenú bojovú kapacitu

0 icon

Rusko, 13. apríl 2021 (AM) – Bojové kapacity ruských frontových bojových bombardérov Su-34 boli zvýšené vďaka inštalácii nových univerzálnych prieskumných systémov, oznámil zdroj z leteckého odvetvia. Niekoľko lietadiel bolo podľa zdroja vybavených univerzálnymi prieskumnými kontajnermi (UKR), vrátane UKR-OE pre

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali