KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Vaľo o reforme prokuratúry: Bolo by potrebné oslabiť vplyv generálneho prokurátora hlavne v personálnej oblasti a vylepšiť ústavné zakotvenie prokuratúry (2)

Bratislava 9. apríla 2020 (HSP/Foto:Archív)

 

V súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a šokujúcimi odhaleniami týkajúcimi sa jeho predchodcu Dobroslava Trnku, ale aj celkovou situáciou v justícii, prokuratúre a polícii sa stále častejšie objavujú úvahy o potrebe zmien v prokuratúre. Prinášame vám preto 2. časť rozhovoru s bývalým generálnym prokurátorom JUDr. Michalom Vaľom, CSc., ktorý sa významne podieľal na príprave prvého zákona o prokuratúre po osamostatnení sa Slovenskej republiky (prvú časť rozhovoru si môžete prečítať TU)

Na snímke bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

 

Čo by malo podľa vášho tvoriť podstatu druhej etapy reformy prokuratúry?

Čo najskôr po voľbe a vymenovaní nového generálneho prokurátora by mala nasledovať druhá etapa reformy prokuratúry. V nej považujem za potrebné zmeniť spôsob a čiastočne aj zákonnú úpravu výberu a menovania špeciálneho prokurátora a všetkých vedúcich prokurátorov, ale aj výberové konanie na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa a na funkciu právneho čakateľa prokuratúry.

Podstata zmeny by mala spočívať v zložení výberových komisií tak, aby sa premenili na objektívne výberové orgány. Ich členmi by sa preto mali stať okrem prokurátorov s morálnou integritou, menovaných prokurátorskými radami, nie generálnym prokurátorom, aj sudcovia, odborníci z právnických fakúlt a pod.

 

Čo by sa podľa vás malo zmeniť vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi?

Špeciálny prokurátor by mal byť naďalej odvolateľný iba národnou radou, ale okrem situácie, ak „zo zdravotných dôvodov nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť mesiacov“, by mal byť odvolateľný aj na návrh generálneho prokurátora alebo rady prokurátorov, podmienený negatívnym služobným hodnotením alebo na základe disciplinárneho potrestania, ak za odvolanie po vyjadrení ústavnoprávneho výboru a špeciálneho prokurátora zahlasuje kvalifikovaná väčšina poslancov.

 

Myslite, že výberovým konaním by mali prejsť aj námestníci generálneho prokurátora a ďalší vedúci prokurátori, ktorých sa v súčasnosti výberové konanie netýka?

Námestníci generálneho prokurátora, zástupca špeciálneho prokurátora a námestníci krajských a okresných prokurátorov sa v súčasnosti nevyberajú vo výberovom konaní, ale ich výber je prenechaný na generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, krajských a okresných prokurátorov. Akceptujem názor, že generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, krajskí a okresní prokurátori majú právo vybrať si svojich najbližších spolupracovníkov, ale mali by ich vyberať len z pomedzi prokurátorov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady pre výkon týchto funkcii, teda tých, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a s vymenovaním ktorých súhlasila rada prokurátorov, ktorá sa v súčasnosti k ich vymenovaniu len nezáväzne vyjadruje.

Všetci vedúci prokurátori, teda aj riaditeľ sekcie, zástupca riaditeľa sekcie, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia by mohli byť vymenúvaní na nejaké, napríklad päťročné funkčné obdobie, s možnosťou  aj viackrát opakovaného vymenovania, nie ako teraz, bez časového obmedzenia.

 

Navrhujete aj nejaké ďalšie zmeny vzťahujúce sa na vymenovanie vedúcich prokurátorov?

Považujem za potrebné zmeniť aj právnu úpravu, podľa ktorej ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora vykonával túto funkciu, pričom doba poverenia nie je časovo obmedzená a v praxi trvá aj niekoľko rokov, bez toho, aby na túto funkciu bolo vyhlásené výberové konanie. Poverenie by malo byť mimoriadnym opatrením len na dobu nevyhnutnú pre obsadenie funkcie.

Oprávnenie generálneho prokurátora odvolať z funkcie vedúceho prokurátora mimo disciplinárneho konania, by malo byť podmienené nevyhovujúcim služobným hodnotením.

Výberové komisie by mali mať zásadné slovo nielen pri výbere vedúcich prokurátorov, ale aj pri výbere uchádzačov o vymenovanie za prokurátora.

 

Čo by sa ešte v druhej fáze reformy malo zmeniť, okrem výberu vedúcich prokurátorov?

Zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vyžaduje aj ďalšie zmeny a doplnenia, ale nechcem zachádzať do prílišných detailov. Bolo by potrebné oslabiť vplyv generálneho prokurátora hlavne v personálnej oblasti, vrátane zloženia výberových komisií, disciplinárnych komisií a na disciplinárne rozhodnutie, prehodnotiť niektoré oprávnenie generálneho prokurátora, napríklad oprávnenie odpustiť justičnú skúšku alebo započítať za ňu inú odbornú právnickú skúšku, vydávať pokyny v konkrétnych prípadoch aj okresným prokuratúram, mala by sa vypustiť možnosť dočasného pridelenia prokurátora do kancelárie prezidenta,  kancelárie národnej rady a na úrad vlády a pod.

Najvýznamnejšou súčasťou druhej etapy by malo byť postupné obsadenie všetkých riadiacich funkcií v prokuratúre podľa novo prijatých pravidiel. K tomu nemôže dôjsť zo dňa na deň. Bude potrebné vytvoriť databázy výberových komisií, poskytnúť uchádzačom čas na prihlásenie sa, vykonať výberové konania a tento proces nemôže prebiehať súčasne na všetkých prokuratúrach, aby nedošlo k znefunkčneniu a zachovala sa ich akcieschopnosť.

 

Aký by mal byť obsah tretej etapy reformy prokuratúry, ktorú ste označili za najnáročnejšiu?

Tretia etapa by bola skutočne odborne aj politicky najnáročnejšia. Jej náplňou by mala byť zmena a doplnenie ústavného zakotvenia prokuratúry alebo iného orgánu verejnej obžaloby. Je nevyhnutné ustanoviť predovšetkým, že to má byť samostatný orgán nezávislý na výkonnej moci a  že jeho hlavným poslaním je plnenie úloh verejnej obžaloby. Bude potrebné tiež zvážiť ústavné zakotvenie funkčného obdobia generálneho prokurátora alebo jej inak pomenovaného najvyššieho predstaviteľa, rozšírenie kompetencií Súdnej rady aj vo vzťahu k verejnej obžalobe, zmenu jej zloženia,  atď. Táto etapa by mala obsahovať niekoľkoročnú odbornú a politickú diskusiu a na ňu nadväzujúci legislatívny proces.

 

Súčasné zakotvenie prokuratúry v Ústave je podľa vás nedostatočné?

Súčasné ústavné zakotvenie prokuratúry splnilo dôležitú úlohu v tom, že bránilo jej podriadeniu ministerstvu spravodlivosti, o ktoré sa usilovali viacerí ministri. Jeden z nich dokonca uvažoval, že nakoľko prokuratúra nie je v ústave definovaná ako orgán verejnej obžaloby, bolo by možné zriadiť takýto orgán podriadený ministerstvu a prokuratúru ponechať len ako orgán iných foriem ochrany práv. Snaha o zakotvenie nezávislosti prokuratúry v zákone o prokuratúre narazila na výklad ústavného súdu, že nezávislosť je natoľko významný atribút štátneho orgánu, že nemôže byť daný zákonom, ale len ústavou. Považujem preto za účelné a stabilizujúce doplniť a prípadne aj zmeniť ústavné zakotvenie prokuratúry.

 

Považujete za vhodnejšiu formu verejnej obžaloby prokuratúru alebo štátne zastupiteľstvo?

OSN pri Medzinárodnom trestnom súde uprednostnila označenie prokurátor, rovnako Európska únia zriadila prokuratúru. Aj Súdny dvor Európskej únie nedávno uprednostnil ako nezávislejšiu na výkonnej moci prokuratúru, ale jednoduchá odpoveď na túto otázku nie je na mieste. Vyžadovalo by si to vysvetliť, čo obe tieto formy charakterizuje, niečo z našej histórie a niečo o tom, ako je to vo svete.

Na začiatku tretej etapy reformy by však nemala stáť otázka o forme verejnej obžaloby, ale otázka o obsahu, ktorému bude potrebné podriadiť výber najvhodnejšej formy. Najskôr bude potrebné hľadať odpovede na otázky, či orgány verejnej obžaloby majú chrániť záujmy štátu, byť jeho zástupcami, alebo majú chrániť verejný záujem, či majú tvoriť samostatnú sústavu štátnych orgánov podriadených len parlamentu (napr. Slovensko, Maďarsko, Macedónsko) , alebo majú byť začlenené do orgánov súdnej moci (napr. Taliansko, Holandsko, Bulharsku) alebo výkonnej moci (napr. Francúzsko, Poľsko, Česko), či majú byť organizované centralistický (napr. Fínsko, Portugalsko, Španielsku, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), čiastočne centralistický (napr. Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika) alebo byť na sebe navzájom viac-menej nezávisle (Taliansko), či majú pôsobiť len v trestnej alebo aj v netrestnej oblasti a v akom rozsahu, atď. Až po dosiahnutí zhody v týchto otázkach by sa malo pristúpiť ku konkrétnym zmenám ústavy.

 

Štvrtá etapa reformy prokuratúry by potom mala konkretizovať ústavné zmeny?

Áno, cieľom štvrtej etapy by malo byť vytvorenie novej zákonnej úpravy postavenia a úloh prokuratúry a prokurátorov, vychádzajúcej z nového znenia Ústavy. Keby do tej doby došlo k vytvoreniu samostatného správneho súdnictva, nová právna úprava by mala obsahovať redukované oprávnenia prokuratúry v netrestnej oblasti. Významné zmeny by mali nastať aj vo fungovaní Justičnej akadémie, najmä v jej vzdelávacej činnosti. Bolo by vhodné zaviesť periodické hodnotenia všetkých prokurátorov, súčasťou ktorých by boli aj odporúčania nadriadených v akej oblasti by sa mal prokurátor ďalej vzdelávať a v Justičnej akadémii pre takéto vzdelávanie vytvoriť podmienky. Všetko by muselo vychádzať z nového znenia Ústavy.

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Ivan Korčok hovoril s poľským ministrom o budovaní infraštruktúry i otváraní hraníc

Bratislava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Poľsko je tretím najväčším obchodným partnerom Slovenska. Potrebné je preto budovať infraštruktúry, osobitne v oblasti dopravy. Strategický charakter má, nielen pre naše krajiny, tiež budovanie plynového spojenia medzi Veľkými Kapušanmi a Strachocinou. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol v piatok…

Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky zrejme nebude. Premiér: „Vyfasoval som sprava, zľava, zvrchu, zdola, odzadu a spredu od šéfov kľúčových slovenských médií“

Bratislava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky zrejme nebude. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) skonštatoval, že pred voľbami mal dohodnutú podporu koaličných partnerov, následne prišla kritika a odmietnutie fondu aj zo strany médií a medzičasom pre tento zámer stratil podporu koaličných partnerov. Diskusia o jeho zriadení…

Africký migrant dostal dva roky väzenia za znásilnenie maloletej Češky. Česká justícia si z nás robí srandu, zúri verejnosť

Litoměřice 5. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Okresný súd v Litoměřiciach odsúdil Abdallaha Ibrahima Dialla na trest odňatia slobody na dva roky. Líbyjský rodák, ktorý vlani znásilnil pätnásťročnú dievčinu, bol uznaný psychicky chorým a bude musieť prejsť ústavnou liečbou. Mnohí používatelia a rad politikov vyslovili svoju nespokojnosť s týmto kontroverzným rozsudkom…

Taraba: Čaputová napadla všetkých, ktorí chcú zmeniť kultúrno-etické zákony. Demeš: Máme šťastie na hlavu štátu. Kotleba vnímal prejav hlavy štátu pozitívne

Bratislava 5. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Kancelária NR SR)   Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok v parlamente predniesla správu o stave republiky za uplynulý rok. Na jej slová pred poslancami reagovalo na sociálnych sieťach mnoho politikov, väčšinou s pozitívnym ohlasom Podľa premiéra Igora Matoviča z OĽaNO správa o stave republiky bola…

Matovič koaličným partnerom zatiaľ nebude vyčítať, ak neprispeli do Fondu vzájomnej pomoci. Ale potom, po spustení vyplácania, ich čaká toto…

Bratislava 5. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Kým nie je spustený mechanizmus prerozdeľovania peňazí z Fondu vzájomnej pomoci, premiér Igor Matovič (OĽaNO) nikomu nebude vyčítať, že do fondu neprispieva. Médiám to dnes povedal predseda vlády Zriadenie Fondu vzájomnej pomoci na Úrade vlády SR ohlásil premiér s koaličnými partnermi na začiatku…

FotoDvojaký meter? V roku 2016 polícia tiež udusila Američana, ale nikto neprotestoval a žiadne mestá nehoreli

Praha 5. júna 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mikhail Turgiev)   Česká poslankyňa Karla Maříková poukazuje na zaujímavú skutočnosť. Vo svojom príspevku na Facebooku sa pozastavuje nad skorším prípadom neoprávneného násilia zo strany amerických policajtov. V roku 2016 bol policajtmi zabitý Američan Tony Timpa, ale zostalo to bez akéhokoľvek silného povšimnutia zo strany širokej…

Chmelár: Matovič podnikol niečo, čo v žiadnom prípade nemôže viesť k slovensko-maďarskému zmiereniu. Palko: Opozičný radikál svoj pokus o štátnické gesto pokazil tak, že miesto štátnickosti vidíme konflikt

Bratislava 5. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, Jakub Kotian,Martin Baumann)   Politológ Eduard Chmelár vo štvrtok večer okomentoval vyhlásenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorým sa dôrazne dištancoval od požiadaviek SMK na územnú autonómiu, označil to za zneužitie podanej ruky a predstaviteľom tejto strany tvrdo odkázal, že to bude mať následky…

Hviezda tímu NFL Brees, odmietol pred zápasom počas hymny pokľaknúť na počesť zabitého Floyda

Washington 5. júna 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Jeff Roberson)   Tryzna za políciou zabitého černocha Georga Floyda naberá na obrátkach. Pôvodne pokojné protesty proti policajnej brutalite, sa pomocou ultraľavicových organizácií a kriminálnych skupín zmenili na teror voči obyvateľom Ameriky. Médiá a politici demokratickej strany činia zodpovedným za situáciu prezidenta Trumpa. K tomu sa…

Guaidó nie je na francúzskom veľvyslanectve, tvrdia Francúzi

Caracas 5. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Martin Mejia)   Francúzsky rezort diplomacie odmietol v piatok tvrdenie ministra zahraničných vecí Venezuely Jorgeho Arreazu, že venezuelský opozičný líder Juan Guaidó sa momentálne zdržiava na francúzskom veľvyslanectve v Caracase, informovala agentúra AFP "Pán Juan Guaidó nie je na francúzskom veľvyslanectve v Caracase. Venezuelským úradom…

Prejav prezidentky o stave republiky bol štátnicky a nadstranícky, zhodli sa politológovia

Bratislava 5. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Správa o stave Slovenskej republiky prezidentky Zuzany Čaputovej bola štátnická a nadstranícka. Zhodli sa na tom v rozhovore pre agentúru SITA politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov a politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík…

„Telíčko zaťažené kameňmi“: Česká polícia prezradila ďalšie detaily v prípade smrti zmiznutého 4-mesačného chlapčeka

Praha 5. júna 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Česká polícia naďalej vyšetruje prípad smrti štvormesačného dojčaťa, ktorého telo našli potom, ako jeho matka nahlásila jeho zmiznutie. Ako sa neskôr ukázalo, telo mŕtveho dieťaťa do rieky skryla samotná matka. Podľa najnovších informácií, ktoré portálu Novinky.cz poskytla hovorkyňa polície, bolo telo dieťaťa zaťažené kameňmi…

Cigániková obvinila koaličného partnera ministra Krajčího z plytvania peňazí v prospech farmaceutických firiem. Borguľa zo Sme rodina: „Som z tohto v šoku“ Krajčí: „Nedovolím, aby pacientom neúmerne vzrástli doplatky“

Bratislava 5. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Koaličná poslankyňa NR SR Jana Cigániková zo strany SaS sa v rozprave pustila do ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z OĽaNO, ktorého podozrieva, že je pod nátlakom farmaceutických lobistov. Po tom, čo minister zdravotníctva Krajčí pred poslancami predstavil konkrétne parametre nového zákona v boji…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Spúšťač: vírus. Dôsledky: sociálny kolaps, neskôr hladomor. Konečný zámer: zotročenie, diktatúra, totalita.

Len pripomeniem to, o čom som písal v predchádzajúcich blogoch. Je to akási sekvencia logického vývoja. Ukazuje sa, že vládcom stále nedochádza skutočnosť, že hlavný problém nikdy nebol vo víruse. COVID bol len primárny prejav problému, spúšťač, nie podstata problému. Skutočný problém sa od začiatku skrýval a naďalej sa skrýva v dôsledkoch reakcie…

List z Horno-Dolného Výplachu č. 8

Vážený pán premiér Hejtovič...ehm teda Matovič, nejako sa veľa píše o tom onom núdzovom stave. Vraj ho nechceš zrušiť. Ja neviem, čo sa na tom nedá pochopiť. Čo ľudia nečítajú noviny, že v Amerike na skorodovanom núdzovom stave zarobili milióny? Teda nie všetci, ale taký Gates určite. To je ten, čo má…

Smer sa nám rozpadá

Už keď odstúpil Marek Maďarič, bolo potrebné spozornieť. Potom aj Peter Kažimír. Na vonok nám v posledných rokoch vyrazila špina, kopec špiny. Nedá sa to už ani upratať. Sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia, zdá sa, plná ziskuchtivých indivíduí. Aký to rozpor... Navonok záujem o obyčajných ľudí, chudobu a starých, v…

Ak by som kandidoval na funkciu generálneho prokurátora, lex Lipšic by v parlamente zrušili obratom

Keď som pred parlamentnými voľbami ako sudca Najvyššieho súdu ohlásil, že budem kandidovať na poslanca ako líder strany Vlasť, parlament takmer jednohlasne prijal zákon s názvom lex Harabin. Tento zákon prijatý kvôli jednej osobe ustanovoval, že sudca ktorý bude kandidovať do parlamentu automaticky stratí mandát sudcu. Dôvod mal byť ten, aby…

Prečo nenosiť rúška

Nedáva to zmysel. Lekári nosia rúška na pohotovosti alebo v prvom kontakte, aby chránili seba aj pacientov, pretože tam sa môžu vyskytovať

Covid 19 a ekonómia.

Covid 19 má mimoriadne cenné poučenie pre ekonómiu a ekonómov, ktoré bude v závere článku. Minule v blogu https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/

TopDesat

Naj budovy Slovenska: Prvý obchodný dom sa volal Brouk a Babka

0

OD Dunaj bol postavený v roku 1936 podľa projektu architekta Christiana Ludwiga (zo starej známej prešporskej rodiny) a v súčasnom Dunaji sídlila firma Brouk a Babka. V roku 1936 bola dnešná národná kultúrna pamiatka postavená za rekordných 90 dní na vtedajšom Námestí republiky. Budova patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku a…

Základy výživy: Čo potrebuje ľudské telo na fungovanie?

0

Aby ľudské telo fungovalo normálne a bezproblémovo, vyžaduje zdroje energie, stavebné materiály na rast aj základnú údržbu a malé množstvá životne dôležitých látok, ktoré zabezpečujú hladký priebeh početných metabolických procesov. Organizmus si zo živín, obsiahnutých vo vyváženej strave, vytvorí takmer všetko, čo potrebuje. Pri primeranom prísune životne dôležitých zložiek potravy – vody, sacharidov,…

Kreativita niektorých ľudí je naozaj zaujímavá

0

Kreativita niektorých ľudí je naozaj zaujímavá. Svoju bohatú predstavivosť dokážu využívať takmer v každej možnej príležitosti. Napríklad taká škvrna po rozliatej káve sa v mysli týchto ľudí premieňa na lietajúceho vtáka alebo mimozemšťana. Kreativita spôsobuje to, že vidíte veci inak, ako ostatní. Po vzhliadnutí týchto fotografií zistíš, že aj ty…

Čo všetko spôsobuje, že si atraktívny?

0

Máme sklon si myslieť, že krása je v oku pozorovateľa. Ako však naznačuje štúdia, nemusí to nevyhnutne byť pravda. V skutočnosti je pravda niekde uprostred. Štandardy príťažlivosti sú síce všeobecne dané, ale aj naše osobné preferencie zohrávajú dosť veľkú úlohu. Poďme sa ponoriť hlbšie do tejto témy a zistiť, aké črty u ľudí považujeme za…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

666: Zlovestné číslo - 1. časť

0

Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

Vo svete IT

Viac ako 50 platených aplikácií a hier si môžete z Google Play stiahnuť dočasne zadarmo. Nepremeškajte to!

0

Pracovný týždeň pomaly, ale isto končí. A práve preto Vám prinášame bohatú nádielku  platených aplikácií a hier, ktoré môžete po limitovaný čas stiahnuť kompletne zadarmo. V rámci ponuky nižšie nájdete 26 aplikácií,  z ktorých do pozornosti extra dávame aplikácie Simple Notes Pro (ide jednoduchý poznámkovač), Pollo Privater Browser (ide o…

Google čelí ďalšej žalobe. Tentokrát však nejde o zanedbateľnú sumu peňazí

0

Google čelí ďalšej žalobe, ktorá sa dotýka monitorovania aktivity ľudí a to aj v prípadoch, kedy používatelia používajú režim Inkognito. Informuje o tom portál reuters.com. Žaloba bola podaná na federálnom súde v San Jose (v Kalifornii) v priebehu utorka tohto týždňa. Google má neoprávnene zbierať údaje Žaloba hovorí, že Google…

Android 11 vs Android 10 – aké novinky môžme od nového mobilného OS očakávať?

0

Príchod novej verzie mobilného operačného systému Android sa pomaly ale isto blíži. Nový Android 11 je už v dnešných dňoch dostupný pre vybranú hŕstku testovacích používateľov, ktorí skúšajú jeho nové funkcie a funkčnosť v praxi. Veľká časť používateľov však ani v týchto dňoch nemá nainštalovaný už takmer rok starý operačný…

Nepremeškajte akciovú ponuku na špičkovú Xiaomi Mi TV 4S 43″ so 4K rozlíšením

0

Chcete svoju domácnosť konečne vybaviť poriadnou inteligentnou televíziou, ktorá by spĺňala požiadavky hodné roku 2020? Ak pokukávate po overenej, no zároveň dostupnej kvalite, rozhodne neprehliadnite aktuálne prebiehajúcu akciu v e-shope Geekbuying.com, ktorý ponúka excelentnú Xiaomi Mi TV 4S 43″ so 4K rozlíšením za necelých 360 eur s bezplatnou dopravou z…

Aj napriek úspešnému štartu Crew Dragon, Američania Rusku zaplatia desiatky miliónov $ za ich služby

0

Aj napriek nedávnemu úspešnému štartu modulu Crew Dragon od súkromnej americkej spoločnosti SpaceX, NASA plánuje zaplatiť 90-miliónov dolárov za miesto v ruskom module Sojuz. Čo stojí miestenka na ruskom Sojuze? NASA zaplatila riadny balík peňazí Pritom je možné, že ruskí kozmonauti využijú na budúci rok služby spoločnosti SpaceX a do…

Pozrite si zoznam smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube najlepším. Našli ste tam aj svoj?

0

Približne rok dozadu sme Vám priniesli zoznam smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie  Youtube je najlepším. Aspoň to tvrdí spoločnosť Youtube. Ide o zariadenia, ktoré boli certifikované najväčším video serverom na svete. Medzičasom na zoznam zariadení pribudlo viacero smartfónov, a práve preto Vám prinášame ich aktuálny prehľad. Na to,…

KAMzaKRÁSOU

RECEPT: Syrom plnené klobásy obalené v slaninke

2

Inšpirácií nie je nikdy dosť. Preto sme si pre vás pripravili rýchly a jednoduchý recept.Syrom plnené klobásy obalené v slaninke sú totiž na leto ako stvorené.

Ako si vybrať práčku do domácnosti? Čo všetko ovplyvňuje jej cenu?

2

Najviac využívaný spotrebič v domácnosti, teda hneď po varnej doske a rúre. Ako si vybrať práčku do domácnosti, aby nebola hlučná a vyprala čo najviac vecí?

Pleťová maska z matcha čaju: Zázrak nielen pre začervenanú pleť!

4

Ak vás trápi začervenanie na pleti, akné, suchá pleť a pod. ,tak táto maska z matcha čaju a Aloe vera je pre vás to pravé orechové. Oplatí sa vyskúšať ju!

Tipy na bezmäsité jedlá na leto: Chutiť budú každému!

6

Ak hľadáte recepty na rýchle bezmäsité jedlá na leto, tak ste na správnom mieste. Máme pre vás recepty, ktorých prípravou nezabijete polovicu dňa!

Tip na výlet po Slovensku: Čo navštíviť v Bratislavskom kraji?

6

Okrem hradu, centra a Devínu tento kraj ponúka i ďalšie zaujímavosti. Aké to sú? Čo navštíviť v Bratislavskom kraji a kam sa vydať na túru?

Olej z čiernej bazy: Ako vplýva na naše zdravie a ako pomôže pleti?

4

Olej z čiernej bazy je lisovaný zo semien rastliny a môže byť veľkým pomocníkom pre zdravie. Taktiež nájde uplatnenie pri starostlivosti o pleť. Aké má účinky?

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

V Jemene zastrelili korešpondenta video agentúry Ruptly

0

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo p

Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

0

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o t

V Poľsku zase dráždia Rusko - pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

0

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.  

Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

0

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená

Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

0

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187  

Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

0

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Tvoja Svadba

Čo si svadobní hostia všímajú na svadbe najviac a čo im je ukradnuté?

0

Na svadbe sa nesedí. Teda, väčšina hostí si neprišla na vašu svadbu posedieť (výnimkou je podávanie večere). Áno, sú ľudia, ktorí radšej pozorujú druhých od stola a nenechajú sa ponúkať čerstvými pagáčikmi či krémešmi. Každý z hostí čaká, že sa na svadbe roztočí poriadna zábava a pretancuje sa až do rána bieleho. Mnohým…

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

Tvoje Zdravie

Aké sú účinky tamarindu? Indické datle sa určite oplatí jesť!

0

Máme tu ďalšie veľmi zdravé tropické ovocie pripomínajúce fazuľu, no označované za indickú datľu. Aké sú účinky tamarindu pochádzajúceho z ďalekej Afriky?

Tipy na letné recepty: Najlepšie pochúťky ideálne pre každého

0

Stáť počas leta pri sporáku niekoľko hodín nie je žiadnou výhrou, Skúste preto letné recepty, ktoré máte hotové raz-dva a budú chutiť úplne všetkým!

Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

0

Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!