V Katedrále svätého Martina poďakovali Bohu za 10. výročie arcidiecézy

Bratislava 19. februára 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

 

V sobotu 17. februára 2018 slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave ako poďakovanie Bohu pri príležitosti 10. výročia Bratislavskej arcidiecézy, ktorú 14. februára 2008 zriadil Svätý Otec pápež Benedikt XVI. konštitúciou Slovachiae Sacrorum Antistites.

V Katedrále svätého Martina poďakovali Bohu za 10. výročie arcidiecézy

Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali aj Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, viacero ďalších slovenských otcov biskupov a približne 150 kňazov.

Mons. Stanislav Zvolenský vo svojej homílii upriamil pohľad veriacich na vlastnú povahu Cirkvi, ktorá je predovšetkým vnútorným spoločenstvom s Kristom prežívaným v spoločenstve previazanom zväzkami viery, sviatostí a duchovného vedenia.

 

Plné znenie homílie bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského:

Najdôstojnejší otec apoštolský nuncius,
milí bratia biskupi, kňazi, diakoni,
drahí zasvätení bratia a sestry,
milí bratia a sestry,

byť vďačný znamená tiež byť pravdivý. Vďačnosť pravdivo uznáva a potvrdzuje, že sme niečo prijali ako dar. Vďačnosť prejavuje, že darovaná hodnota nás obohacuje.

Povzbudzuje nás k tomu aj úryvok zo Svätého písma Starého zákona, ktorý sme počuli v prvom čítaní z Prvej knihy kráľov. Nechali sme totiž na seba duchovne pôsobiť slová ďakovnej modlitby, ktorú predniesol židovský kráľ Šalamún z príležitosti posviacky chrámu v Jeruzaleme. Kráľ Šalamún dostal príkaz od svojho otca kráľa Dávida, aby postavil v Jeruzaleme chrám. Keď sa Šalamúnovi podarilo uskutočniť stavbu chrámu, nasledovala slávnostná posviacka. A počas tejto posviacky sa kráľ Šalamún modlil a ďakoval aj slovami, ktoré sme my dnes počuli: „Nech je zvelebený Pán, ktorý podľa všetkých svojich prisľúbení dal odpočinok svojmu ľudu, Izraelu!“ (1 Kor 8, 56) Posviackou chrámu sa zavŕšilo úsilie o vytvorenie podmienok pre duchovný život židovského národa. Židovský národ mal svoju krajinu, bol zjednotený okolo svojho kráľa, ktorý sa usiloval žiť podľa Božích príkazov a teraz dostal svoje posvätné miesto pre duchovný život a bohoslužby. Duchovný život znamená poznať zmysel svojho jestvovania, čo prináša pokoj, vyrovnanosť a odpočinok. Preto kráľ Šalamún vo svojej modlitbe zveleboval Boha a ďakoval za duchovný odpočinok pre svoj ľud v novom chráme.

Vďačnosť kráľa Šalamúna za nový chrám v Jeruzaleme je povzbudením aj pre nás pri slávení 10. výročia arcidiecézy. Chrám je obraz zjednoteného spoločenstva. Je postavený z mnohých kameňov, tehál a iných prvkov, spojených do jedného krásneho celku. Spoločenstvo veriacich spojených do duchovného spoločenstva diecézy nachádza svoje zobrazenie v chráme.

14. februára 2008 sa stalo účinným rozhodnutie Svätého Otca pápeža Benedikta XVI. o zriadení Bratislavskej arcidiecézy. Svätý Otec obrazne povedané postavil duchovný chrám Bratislavskej arcidiecézy, ktorý pozostáva z mnohých vzácnych kameňov – z bratov a sestier. Na území Bratislavskej arcidiecézy žije viac ako 430 tisíc pokrstených katolíkov, ktorí tvoria spoločenstvá v 121 farnostiach.

V duchovnej službe pracuje 171 diecéznych a 153 rehoľných kňazov, pôsobí tu 463 rehoľných sestier a 65 rehoľných bratov, vyše 250 katechétov. Sú to všetci tí, ktorí sú pripravení, aby poslúžili v duchovných potrebách pre spoločenstvo bratov a sestier.

Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy je zaznamenané v pápežskej konštitúcii Slovachiae sacrorum Antistites a je odôvodnené nasledovne: „aby sa v každej jednej diecéze viac prejavovala vlastná povaha Cirkvi a aby biskup tak mohol vhodne a účinne vykonávať všetky svoje povinnosti, pretože si to stále viac vyžadujú náboženské, duchovné a morálne potreby a tiež zmeny v spoločnosti a kultúry, ktoré sa dnes dejú.“
K vzniku Bratislavskej arcidiecézy teda viedli náboženské, duchovné a morálne potreby ľudí na tomto území v ich aktuálnej spoločenskej a kultúrnej situácii, aby sa mohla ešte viac prejaviť vlastná povaha Cirkvi a aby biskup mohol účinne vykonávať svoje povinnosti.

Aké sú duchovné a morálne potreby súčasného človeka?

Svätý Otec pápež František odpovedá na túto otázku nasledovne: „Muž a žena postmoderného sveta sú neustále vystavení riziku, že sa stanú hlboko individualistickými. Mnoho súčasných spoločenských problémov sa dáva do súvislosti s egoistickou snahou o okamžité uspokojenie, s krízami rodinných a spoločenských vzťahov, s ťažkosťou uznať druhého. (enc. Laudato si, č. 162)

Svätý Otec poukazuje, že duchovný svet súčasného človeka je poznačený individualizmom, zameraním na seba, egocentrizmom alebo autoreferencializmom.

Pre súčasného človeka je blízke pohoršenie nad kresťanstvom v jeho vonkajšom rozmere; súčasného človeka popudzuje, že Boh má byť sprostredkovaný prostredníctvom vonkajších štruktúr: prostredníctvom Cirkvi, sviatostí, dogiem.

Zoči-voči tomuto všetkému sa vynára otázka: Prebýva teda Boh v inštitúciách, udalostiach či slovách? Nedotýka sa ako ten, ktorý je večný, každého z nás len zvnútra? Z toho by sa dalo jednoducho pokračovať a dôjsť k záveru: Ak existuje iba Boh a suma jednotlivcov, potom je kresťanstvo zbytočné. Spásu jednotlivca ako takého by Boh mohol a môže zabezpečiť aj priamo a bezprostredne, a to sa aj vždy deje. Na to, aby vstúpil do duše jednotlivca, ku ktorému je bližšie ako on sám, nepotrebuje žiadne medzičlánky. Nič nemôže siahnuť do človeka bližšie a hlbšie ako On, ktorý sa dotýka tohto tvora v tom najvnútornejšom bode jeho vnútra. Na spásu jednotlivca by nebola potrebná ani Cirkev, ani dejiny spásy, ani Božie vtelenie a umučenie vo svete. No práve na tomto mieste treba vysloviť tvrdenie, ktoré ide ešte ďalej: Kresťanská viera nevychádza z atomizovaného jednotlivca, ale z vedomia, že číry jednotlivec ani neexistuje, že človek je v oveľa vyššej miere sebou samým iba v začlenení do celku: do ľudstva, do dejín, do kozmu, čo mu ako „duchu v tele“ náleží a je mu prirodzené.

Naša viera vychádza zo skutočnosti, že každý z nás je v oveľa vyššej miere sebou samým, keď je začlenený do spoločenstva.

Svätý Otec Benedikt XVI. motivuje svoje rozhodnutie o zriadení našej arcidiecézy: „aby sa v každej jednej diecéze viac prejavovala vlastná povaha Cirkvi.“

Vlastnú povahu, čiže tie osobitné vlastnosti Cirkvi, tvorí spoločenstvo veriacich, ktorí majú spoločnú vieru a prijímajú tie isté sviatosti so svojím biskupom a ten musí byť vysvätený tak, že medzi jeho svätiteľom a apoštolmi Ježiša Krista jestvuje neprerušená postupnosť (porov. KKC 833).

Klasický katolícky teológ Romano Guardini zanechal veľmi zrozumiteľnú a prezieravú formuláciu o spoločenstve Cirkvi: „Cirkev sa prebúdza v dušiach.“ Z vyjadrenia vyplýva, že ľudia pokladajú Cirkev za čosi vnútorné a prežívajú ju ako čosi, čo nestojí pred nami na prvom mieste ako nejaká štruktúra, ale žije v nás samých.

Cirkev „nie je vymyslenou a skonštruovanou inštitúciou…, ale živou bytosťou. Ona prežíva v čase; rozvíja sa ako všetko živé; mení sa… a predsa vo svojej podstate je stále tá istá a jej najvnútornejšou podstatou je Kristus… Ak sa na Cirkev pozeráme iba ako na organizáciu… ako na úradnú inštitúciu… ako na spolok… stále k nej zaujímame nesprávny postoj.“ (Guardini, Pánova Cirkev, 41 nasl.)

Cirkev sa prebúdza v dušiach a rastie zvnútra smerom von, a nie naopak. V prvom rade znamená vnútorné spoločenstvo s Kristom: formuje sa v živote modlitby, vo sviatostnom živote, v základných postojoch viery, nádeje a lásky. Ak sa teda niekto spýta: Čo mám robiť, aby Cirkev napredovala, odpoveď musí znieť: Predovšetkým musíš dbať o to, aby tu bola viera, aby sa žila nádej, aby sa milovalo podľa Ducha Svätého. Modlitba buduje Cirkev a spoločenstvo sviatostí, v ktorom jej modlitba zaznieva k nám.

Vnútorné spoločenstvo s Kristom je základom. Môžeme povedať, že nepotrebujeme Cirkev ľudskejšiu, ale božskejšiu. Iba vtedy sa stane naozaj ľudskou.

V čítaní z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom sme počuli, ako apoštol ďakuje za spoločenstvo veriacich v Korinte: „Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi.“ (1Kor 1, 4).

V dnešný deň ďakujeme za ustanovenie spoločenstva Bratislavskej arcidiecézy pred 10 rokmi, ale zároveň podľa príkladu apoštola Pavla som vedený k stálemu obdivu a vďačnosti za všetkých v Bratislavskej arcidiecéze pre Božiu milosť, ktorej sa aj vám, dostalo a ktorá sa vo vás prejavuje.

Ďakujem za spoločenstvo a pomoc otca pomocného biskupa Jozefa, vás všetkých milí bratia kňazi a aj diakoni, za všetkých zasvätených bratov a sestry, ktorí žijú na území Bratislavskej arcidiecézy, za katechétov, za všetkých laických pracovníkov na arcidiecéznej kúrii, za službu komunity rehoľných sestier z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, za všetkých, v ktorých živote sa prejavuje Božia milosť, že vo svojich rodinách sa usilujete o manželskú lásku a príkladnú výchovu detí, za všetkých seniorov a chorých, ktorí nasledujú Krista v utrpeniach, za mládež, ktorí vedení Božou milosťou sú nadchnutí nasledovaním nášho Pána.

A tak v dnešný deň, keď slávime 10. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy, prosím o príhovor Sedembolestnú Pannu Máriu, našu národnú patrónku, svätého Martina, patróna katedrály a arcidiecézy, svätého Jána Almužníka, svätú Alžbetu, blahoslavenú Zdenku Schelingovú a blahoslaveného Titusa Zemana,
prosím vás všetkých o modlitbu za všetkých bratov a sestry v duchovnom spoločenstve Bratislavskej arcidiecézy, aby sme spoločne mohli byť našimi slovami a skutkami, celým naším životom hodnovernými svedkami a účinným znakom Božieho jestvovania a Božej blízkosti v súčasnom svete. Amen.

 

Popoludní a v Katedrále konala prezentácia umeleckej výzdoby Kaplnky svätého Jána Almužníka, ktorú pripravil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

TK KBS informoval Július Pomšár

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Grécki hasiči zasahovali pri požiaroch v Aténach, Olympii i na ostrove Eubója

0 icon

Atény 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Hasiči v Grécku zasahovali v stredu pri viacerých požiaroch, ktoré zničili desiatky domov a v niektorých oblastiach si vyžiadali evakuáciu obyvateľstva, informovala agentúra AFP Šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias uviedol, že Grécko čelí približne 40 požiarom po tom, ako krajinu zasiahla vlna horúceho…

Trnava proti Tel Avivu bez Griča a s podporou detí

0 icon

Trnava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti Spartaka Trnava sa v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy pokúsia zaskočiť protivníka z Izraela. Tréner Michal Gašparík označil Maccabi Tel Aviv za favorita konfrontácie, ktorej prvý diel je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Štadióne Antona Malatinského "Teší nás, že…

Nemecko daruje vakcíny od AstraZeneca iniciatíve COVAX

0 icon

Berlín 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecká vláda daruje všetky budúce objednávky vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca globálnej iniciatíve COVAX Minister zdravotníctva Jens Spahn v stredu pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland povedal, že vakcinačnej iniciatíve, ktorú podporuje Organizácia Spojených národov, dodajú 1,3 milióna dávok danej očkovacej látky…

Ingrid Brocková: Slovensko je odhodlané pokračovať v pomoci Libanonu pri obnove krajiny

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR dnes (4. augusta 2021) zastupovala Slovensko na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov symbolicky v deň prvého výročia ničivej explózie v prístave v libanonskom…

Šéf WHO vyzval na odklad očkovania treťou dávkou

0 icon

Ženeva 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Martial Trezzini)   Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu vyzval na odklad očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podľa neho je to spôsob, ako sa dá zabezpečiť, že dávky sú dostupné v krajinách, kde je málo ľudí zaočkovaných ešte len prvou dávkou Tedros…

Juraj Kucka má namierené do Watfordu

0 icon

Rím 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka je údajne blízko prestupu do anglického Watfordu. Účastník Premier League sa podľa informácie portálu football-italia.net dohodol s jeho súčasným zamestnávateľom Parmou a nič by nemalo brániť tomu, aby 34-ročný stredopoliar pokračoval v kariére na Britských ostrovoch Kuckov kontrakt…

Kontroverzného výtvarníka Kalmusa mali dobiť do bezvedomia

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto: TASR-František Iván) AKTUALIZOVANÉ   Televízia TA3 priniesla informáciu, že slovenského výtvarníka Petra Kalmusa v stredu v Martine napadli útočníci a zbili až do bezvedomia Televízia sa odvoláva na jemu spriaznený časopis .týždeň, ktorý uviedol, že Kalmus absolvoval vyšetrenia v nemocnici ako CT hlavy. Kalmus si…

Do kancelárií Microsoftu v USA budú môcť vstúpiť iba plne zaočkovaní zamestnanci

0 icon

Redmond 4. augusta 2021 (SITA/A/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Zamestnanci spoločnosti Microsoft v USA musia byť od budúceho mesiaca plne zaočkovaní proti koronavírusu, aby mohli vstupovať do jej kancelárií a na ďalšie pracoviská. Doklad o zaočkovaní bude firma požadovať aj od všetkých dodávateľov a hostí, ktorí vstupujú do jej priestorov v USA…

Libanonská polícia v deň výročia výbuchu v prístave zasahovala voči demonštrantom. Macron: Libanonskí lídri dlhujú ľuďom pravdu o výbuchu

0 icon

Bejrút 4. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Bilal Hussein,Christophe Simon/Pool Photo via AP)   Libanonská polícia v stredu zasahovala voči demonštrantom, ktorí žiadali vyvodenie zodpovednosti za minuloročný výbuch v bejrútskom prístave, informovala agentúra AFP Zrážky medzi policajtmi a protestujúcimi vypukli v Bejrúte neďaleko od miesta, kde sa konalo podujatie pri príležitosti prvého…

Úradníčka ministerstva zdravotníctva Vargová: „Buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa“. Matovič rázne zareagoval a vyzýva ministra ku konaniu: Nech ide kade ľahšie svinským krokom!

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Róbert Fritz)   Niekomu sa úspešne darí rozoštvávať slovenskú spoločnosť Vakcinačná propaganda stroskotala Slováci sú relatívne zmierlivý národ. No čo je veľa, to je veľa. Pohár trpezlivosti už pretiekol. Všetko sa to začalo príchodom rýchlokvasených vakcín proti Covidu, ktoré sú v experimentálnej fáze. Vládny režim zaplatil…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Je severokórejský vodca Kim Čong-un naozaj mŕtvy?

0icon

Svet o Severnej Kórei a jej vodcoch moc nevie. Napr. o Kim Čong-unovi sa nevie presne ani to, kedy sa narodil. To isté platí samozrejme o celej jeho rodine a súrodencoch. Celá ich identita, je po celý ich život účelovou menená. Keď deti bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila napr. študovali…

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dôkaz, že cukor je jed. 14 vecí, ktoré sa dejú s naším telom po obmedzení príjmu cukru

0 icon

Cukor je jed a novodobý zabijak! Nadmerná konzumácia cukru môže závažne ovplyvniť naše zdravie. Vedie k nárastu telesnej hmotnosti, ostrým výkyvom nálady a dokonca aj k závislosti na cukru. Odborníci na výživu považujú túto potravinu za nebezpečnejšiu ako samotný tuk. Pozornosť by sme však mali venovať samotnému množstvu, ktoré konzumujeme.…

TOP 6 najväčších magických trikov a tajomstvo, ktoré sa za nimi skrýva

0 icon

Kvalita kúzelníka spočíva v jeho schopnosti udržať divákov v mrazivom očakávaní počas každého triku. Často sa zdá, že kúzelníci skutočne dokážu robiť veci, ktoré sú v rozpore so všetkými známymi zákonmi vesmíru a atmosféra, ktorú vytvárajú počas svojich vystúpení, pomáha ďalej zmierniť akékoľvek tvoje pochybnosti, že je to len trik. Nuž, v tomto článku si posvietime…

Pearl Harbor: Varovania nepomohli. 4. časť

0 icon

Napriek viditeľnej nie-neutralite Spojených štátov, Nemci nereagovali. Zdalo sa tiež možné, že Japonci budú nasledovať nacistický príklad. Pokračujeme štvrtou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Ak to vezmeme racionálne, Japonci mohli len ťažko počítať s tým, že by Spojené štáty vo vojne porazili. Ako ukázali udalosti, určite mohli dobyť britské, francúzske…

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali