Ústavný súd SR rozhodol v roku 2017 v 289 nálezoch o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote

Ústavný súd SR rozhodol v roku 2017 v 289 nálezoch o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote

Košice 25. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Pretrvávajúcim problémom rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky je rýchlosť a efektívnosť konania. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) aj v roku 2017 prostredníctvom rozhodovacej činnosti chránil okrem iného aj právo sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), ktorých porušenie namietali fyzické a právnické osoby prostredníctvom ústavnej sťažnosti v zmysle čl. 127 ústavy.

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Ústavný súd vyslovil v roku 2017 až v 289 nálezoch porušenie uvedených článkov ústavy a dohovoru. Pre porovnanie nárastu nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie hore uvedených článkov ústavy a dohovoru, uvádzame nasledujúce štatistické údaje za posledných päť rokov:

Reklama
  • v roku 2013 v 212 nálezoch,
  • v roku 2014 v 258 nálezoch,
  • v roku 2015 v 221 nálezoch,
  • v roku 2016 v 263 nálezoch,
  • v roku 2017 v 289 nálezoch.

 

Pri pohľade na rozhodovaciu činnosť jednotlivých všeobecných súdov ústavný súd v roku 2017 vydal najväčší počet nálezov týkajúcich sa porušenia už uvedených článkov ústavy a dohovoru v prípade týchto súdov:

Reklama
  • Okresného súdu Bratislava I v 30 nálezoch,
  • Krajského súdu v Bratislave v 22 nálezoch,
  • Okresného súdu Žilina v 22 nálezoch,
  • Okresného súdu Košice I v 21 nálezoch,
  • Okresného súdu Piešťany v 17 nálezoch.

 

Výška priznaného primeraného finančného zadosťučinenia, ktorú boli všeobecné súdy na základe nálezov ústavného súdu povinné sťažovateľom uhradiť v súvislosti s porušením uvedených článkov ústavy a dohovoru, dosiahla v roku 2017 hodnotu 735 400 €.

V súvislosti s problematikou porušenia už uvedených článkov ústavy a dohovoru ústavný súd na základe štatistických údajov poukazuje na alarmujúci stav extrémnych a opakovaných prieťahov.

Extrémne prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi alebo pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré začali do roku 2000 (vrátane) a k 31. decembru 2017 neboli právoplatne skončené. V roku 2017 ústavný súd z celkového počtu 289 nálezov konštatoval porušenie uvedených článkov ústavy a dohovoru v súvislosti s extrémnymi prieťahmi až v 26 nálezoch.

 

Reklama

Tabuľka č. 1: Prehľad nálezov za rok 2017, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy alebo čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu ku konaniam s extrémnymi prieťahmi

p. č. odporca sp. zn. odporcu sp. zn.  ústavného súdu sudca, ktorému je vec pridelená rok začatia konania pred všeobecnými súdmi
1. Krajský súd v Banskej Bystrici 36-24 K 77/00 II. ÚS 375/2017 JUDr. Maštalířová 2000/17 rokov
2. Krajský súd v Bratislave Z-2-43 Cb 1/96 III. ÚS 243/2017 JUDr. Ondrišová 1996/21 rokov
3. Okresný súd Bratislava I 9 C 176/00 III. ÚS 8/2017 JUDr. Hadrbulcová 2000/17 rokov
4. Okresný súd Bratislava I 25 Cb 107/95 III. ÚS 169/2017 JUDr. Repáková 1995/22 rokov
5. Okresný súd Bratislava I 8 C 142/98 III. ÚS 294/2017 JUDr. Doláková 1998/19 rokov
6. Okresný súd Bratislava II 14 C 134/87 III. ÚS 633/2016 JUDr. NIžňanská 1987/30 rokov
 7. Okresný súd Bratislava II 17 C 192/97 I. ÚS 267/2016 JUDr. Pacherová 1997/20 rokov
8. Okresný súd Bratislava II 18 C 298/99 I. ÚS 559/2016 JUDr. Staněk 1999/18 rokov
9. Okresný súd Bratislava III 14 C 134/1995 I. ÚS 627/2016 JUDr. Moravová 1995/22 rokov
10. Okresný súd Bratislava III 27 C 30/99 II. ÚS 871/2016 JUDr. Kurinec 1999/18 rokov
11. Okresný súd Bratislava III 8 C 74/97 III. ÚS 232/2017 JUDr. Kurinec 1997/20 rokov
12. Okresný súd Bratislava IV 11 C 112/93 III. ÚS 509/2017 JUDr. Fígerová 1993/24 rokov
13. Okresný súd Bratislava V 15 C 111/99 I. ÚS 413/2017 JUDr. Kleimanová 1999/18 rokov
14. Okresný súd Dunajská Streda 9 C 171/96 III. ÚS 680/2016 JUDr. Vörösová 1996/21 rokov
15. Okresný súd Košice I 10 C 950/99 III. ÚS 712/2016 JUDr. Vekrbauerová 1999/18 rokov
16. Okresný súd Košice I 15 C 830/94 I. ÚS 173/2017 JUDr. Dubjel 1994/23 rokov
17. Okresný súd Košice II 20 C 1134/95 II. ÚS 481/2017 JUDr. Kolesár 1995/22 rokov
18. Okresný súd Levice Er 141/1997 II. ÚS 502/2017 JUDr. Cambelová 1997/20 rokov
19. Okresný súd Nitra 9 C 97/2009

(9 C 163/98)

II. ÚS 720/2016 Mgr. Benkovičová 1998/19 rokov
20. Okresný súd Nové Zámky 13 Er 539/98 III. ÚS 394/2017 Mgr. Garaj 1998/19 rokov
 21. Okresný súd Prešov 25 C 3/2012

(13 C 998/84)

I. ÚS 21/2017 JUDr. Vorobelová 1984/33 rokov
22. Okresný súd Prešov 17 C 7/2013

(8 C 92/1996)

I. ÚS 324/2017 JUDr. Farkášová 1996/21 rokov
23. Okresný súd Trenčín 10 C 1281/1993 II. ÚS 482/2017 Mgr. Hvizdoš 1993/24 rokov
24. Okresný súd Žilina 12 C 398/96 III. ÚS 646/2016 JUDr. Panáková 1996/21 rokov
25. Okresný súd Žilina 14 C 415/93 III. ÚS 37/2017 JUDr. Mrva 1993/24 rokov
26. Okresný súd Žilina D 1356/95 III. ÚS 25/2017 JUDr. Tučková 1995/22 rokov

Zdroj: vlastný

Reklama

 

Opakované prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi alebo orgánmi činnými

v trestnom konaní, v ktorých ústavný súd opakovane nálezom konštatoval porušenie uvedených článkov ústavy a dohovoru. V roku 2017 ústavný súd z celkového počtu 289 nálezov konštatoval porušenie uvedených článkov ústavy a dohovoru v súvislosti s opakovanými prieťahmi až v 12 nálezoch.

 

Tabuľka č. 2: Prehľad nálezov za rok 2017, v ktorých ústavný súd opakovane vyslovil porušenie základného práva podľa čl. 48

ods. ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru

p. č. odporca sp. zn.

odporcu

sudca, ktorému je vec pridelená sp. zn.

ústavného súdu

predchádzajúca

sp. zn.

Reklama

ústavného súdu

rok začatia

konania pred všeobecnými súdmi

‒ dĺžka konania

1. Krajský súd v Bratislave 3 Co 635/2012

(3 Co 10/2007)

JUDr. Podmajerská II. ÚS 244/2017 IV. ÚS 230/2010 2007/10 rokov
2. Okresný súd Bratislava II 14 C 134/87 JUDr. Nižňanská III. ÚS 633/2016 I. ÚS 584/2012 1987/30 rokov
3. Okresný súd Bratislava II 18 C 48/02 JUDr. Staněk II. ÚS 43/2017 III. ÚS 64/07 2002/15 rokov
4. Okresný súd Bratislava III 13 C 23/2002 JUDr. Linetová I. ÚS 604/2016 I. ÚS 427/2013 2002/15 rokov
5. Okresný súd Bratislava IV 11 C 112/93 JUDr. Fígerová III. ÚS 509/2017 IV. ÚS 123/05 1993/24 rokov
6. Okresný súd Košice I 10 C 950/99 JUDr. Vekrbauerová III. ÚS 712/2016 III. ÚS 220/09

III. ÚS 214/06

1999/18 rokov
7. Okresný súd Nitra 9 C 97/2009

Reklama

(9 C 163/98)

Mgr. Benkovičová II. ÚS 720/2016 III. ÚS 270/04 1998/19 rokov
8. Okresný súd Piešťany 4 C 219/08 JUDr. Hricková I. ÚS 286/2017 III. ÚS 159/2014 2008/9 rokov
9. Okresný súd Prešov 17 C 7/2013

(8 C 92/1996)

JUDr. Farkášová I. ÚS 324/2017 IV. ÚS 289/2014

I. ÚS 74/04

1996/21 rokov
10. Okresný súd Trenčín 14 C 31/2010 JUDr. Jánošková I. ÚS 675/2016 IV. ÚS 431/2013 2010/7 rokov
11. Okresný súd Trnava 24 C 61/06 Mgr. Tomašovičová I. ÚS 269/2017 II. ÚS 396/2014 2006/11 rokov
12. Okresný súd Žilina D 1356/95 JUDr. Tučková III. ÚS 25/2017 II. ÚS 3/09 1995/22 rokov

Zdroj: vlastný

 

„Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 633/2016 (predchádzalo sp. zn. I. ÚS 584/2012) konštatoval, že na Okresnom súde Bratislava II (sp. zn. 14 C 134/87) došlo k zbytočným, extrémnym a navyše aj opakovaným prieťahom, čo je v právnom štáte neprijateľné. Ústavný súd už vo svojom prvom náleze sp. zn. I. ÚS 584/2012 z 13. februára 2013 vyslovil, že Okresný súd Bratislava II porušil základné právo sťažovateľa. Navyše, je v rozpore s morálkou a etikou, ktorú by mal mať sudca v sebe zakorenenú, aby v demokratickom a právnom štáte súdne orgány nedokázali ani po 30 rokoch právoplatne rozhodnúť vo veci samej“, vysvetľuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Reklama

„Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 25/2017 (predchádzalo sp. zn. II. ÚS 3/09), ktoré na Okresnom súde Žilina (sp. zn. D 1356/95) trvalo viac ako 22 rokov, taktiež konštatoval extrémne opakované prieťahy. Neefektívna činnosť Okresného súdu Žilina v danom konaní aj vzhľadom na prvý nález ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 3/09 zo 17. marca 2009 je
z ústavnoprávneho aspektu neakceptovateľná“, objasňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

„Ústavný súd s ohľadom na svoju doterajšiu judikatúru a predovšetkým z ústavnej povinnosti chrániť práva občanov Slovenskej republiky považuje stav, v ktorom účastník konania nedisponuje rozhodnutím vo veci samej v dôsledku zbytočných prieťahov, za neprípustný, čo má za následok vytváranie negatívneho obrazu verejnosti o súdnej moci v Slovenskej republike“, uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:08

Maldivy v sobotu požiadali medzinárodné spoločenstvo o finančnú pomoc na boj so stúpajúcou hladinou morí. Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

Včera 19:37

Domáci tenista Giovanni Mpetshi Perricard triumfoval vo finále na antukovom podujatí ATP vo francúzskom Lyone. V sobotnom zápase zdolal šiesteho nasadeného Tomasa Martina Etcheverryho z Argentíny 6:4, 1:6 a 7:6 (7). Dvadsaťročný mladík tak získal svoj premiérový titul v premiérovom finále na okruhu ATP.

Včera 19:24

Ministri zahraničných vecí Ruska a Iránu v sobotu v telefonickom rozhovore potvrdili strategické vzťahy medzi ich krajinami. Toto uistenie je reakciou na nedávnu smrť iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího.

Včera 19:00

Za nového predsedu čečenskej vlády bol vymenovaný doterajší predseda republikového parlamentu Magomed Daudov. Ako kandidáta ho navrhol čečenský vodca Ramzan Kadyrov.

Včera 18:39

Dočasné mólo slúžiace pre dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy poškodili vysoké vlny a rozbúrené more, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych svedkov. Podľa nich je mólo v súčasnosti mimo prevádzky a na odstraňovaní škôd sa pracuje.

Včera 18:38

V západoafrickom štáte Burkina Faso sa v sobotu začal dvojdňový národný dialóg organizovaný vládnucou juntou, ktorého cieľom je vytýčiť smerovanie krajiny späť k civilnej štátnej správe.

Včera 18:38

Izraelská vláda údajne má “úmysel” obnoviť rokovania zamerané na dosiahnutie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy. Podľa agentúry AFP to v sobotu – po stretnutí predstaviteľov USA a Izraela v Paríži – uviedol nemenovaný zdroj izraelskej vlády. Dodal, že bola dosiahnutá aj “dohoda”, ktorú ďalšej nekonkretizoval.

Včera 18:36

Ukrajina vydala do Poľska muža, ktorý údajne organizoval nelegálne pašovanie migrantov z Ruska a Bieloruska cez Poľsko do Európskej únie.

Včera 17:00

Pri ruskom sobotňajšom ostreľovaní ukrajinského mesta Charkov, ktoré zasiahlo hypermarket so stavebným materiálom nachádzajúci sa v husto obývanej štvrti, zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 24 utrpelo zranenia. Uviedli to miestni predstavitelia.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke jazero v tvare srdca v Rodgau neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Miroslav Iliaš

René Pavlík

Marek Brna

Peter Haršáni

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali