Tajné sily pracujúce naprieč dejinami

Rím 29. novembra 2020 (HSP/Christianitas/FotoFacebook:)

 

Tajné sily existujú a v histórii pôsobia. Jednoduchá dynamika ľudských vášní a omylov v skutočnosti nestačí na vysvetlenie revolučného procesu, ktorý po celé storočia útočí na Cirkev a kresťanskú civilizáciu, ktorú ona vybudovala. Tento proces je riadený agentmi, často skrytými, ale skutočnými

Roberto de Mattei
Na snímke Roberto de Mattei

Katolícke myslenie 19. a 20. storočia vždy dôsledne skúmalo a dokumentovalo existenciu tejto skutočnosti, ktorú možno definovať ako „sprisahanie“ alebo „konšpiráciu“, ak týmito pojmami rozumieme existenciu síl, ktoré dosahujú svoje ciele tajnými, často nezákonnými a nemorálnymi metódami.

Monsignor Henri Delassus (1836-1921) venoval dôležitú knihu La conjuration antichrétienne: le temple maçonnique voulant s’élever sur les ruines de l’Eglise catholique (Paríž 1910, III. časť s úvodom, ktorý napísal kardinál Rafael Merry del Val) tajným spoločnostiam, vedúcim revolúciu, a ako vysvetľuje Plinio Corrêa de Oliveira, ich cieľom bolo vytvorenie utopistickej „Univerzálnej republiky“, v ktorej by sa všetky zákonné rozdiely medzi populáciami, rodinami a spoločenskými triedami rozpustili v rovnostárskom, zmätenom a bublajúcom splynutí. (Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Sugarco, Milano 2009, s. 117)

Existencia tohto „sprisahania“ je potvrdená v pápežských dokumentoch, najmä v encyklike Humanum Genus Leva XIII. z 20. apríla 1884, v ktorej pápež odsudzuje diabolské sprisahanie slobodomurárstva, ktorého hlavným cieľom je „úplné zvrhnutienáboženského a politického poriadku sveta, ktorý prinieslo kresťanské učenie a zámena nového stavu vecí v súlade s ich predstavami, ktorých základy a zákony vychádzajú z obyčajného naturalizmu.“ (Enc. Humanum genus del 20 aprile 1884, ASS, zv. 16 (1883-1884), str. 417-48)

Identita konšpirátorov sa môže líšiť, ale stálym riaditeľom revolučného procesu je satan, padlý anjel, večne rebelujúci a naveky porazený. Pápeži a kontrarevolucionári nezabúdajú osvetliť satanskú podstatu revolúcie, ktorá zdanlivo „buduje“, no v skutočnosti ničí. Zameriava sa na zvrátenie diela stvorenia a vykúpenia, na vybudovanie spoločenskej vlády démona, pekla na zemi, ktoré predznamenáva večnosť, rovnako ako spoločenské panovanie Krista – kresťanská civilizácia – predznamenáva nebeskú vládu raja. V tomto zmysle má revolúcia svoju podstatu v neporiadku, zatiaľ čo kresťanská civilizácia je poriadok par excellence.

Príbeh koronavírusu by sa mal tiež analyzovať z hľadiska teológie dejín, mali by sme sa však riadiť lekciou veľkých majstrov katolíckeho myslenia, ktorí sa nikdy nevzdali používania zdravého rozumu. Myšlienka má určité pevné pravidlá v disciplíne známej ako logika. Cieľom logiky je, ako vysvetľuje Svätý Tomáš, činnosť rozumu (Commento agli analitici posteriori di Aristotele zv. I, lect 1). Logika je analýza procesov myslenia s cieľom pochopiť jej štruktúru a zákony v rôznych časoch.

Napriek tomu nie je možné zachovať logiku bez milosti. Potom je tu potreba božskej milosti, ktorá osvetľuje inteligenciu človeka a posilňuje jeho vôľu, pričom on s pomocou nadprirodzeného nakoniec dosahuje to, čo jeho prirodzenosť nie je schopná. „Vskutku“, poznamenáva opäť Corrêa de Oliveira, „aj keď je inteligencia od prírody logická, človek nikdy nemôže byť úplne logický bez pomoci božskej milosti, a to z dvoch dôvodov: po prvé preto, že ľudská inteligencia nie je neomylná, (…);na druhom mieste, pretože človek nachádza tisíc prekážok, ktoré sú v rozpore s logikou.“ Čo sú to vnútorné prekážky? Často sa stáva, že logika odhalí nepríjemné pravdy alebo náročné povinnosti, a v takom prípade sa daná osoba snaží logike vyhnúť. Existuje len prirodzený svet. Ľudia sa pokúšajú uniknúť a zatvárať oči, keď čelia logike (R. de Mattei, Plinio Correa de Oliveira, Apostolo di Fatima. Profeta del Regno di Maria, Fiducia, Roma 2017, pp. 30-31).

Zrieknutie sa používania logiky vedie k atrofii rozumu a víťazstvu predstavivosti, čo je forma myslenia, ktorá sa neriadi pevnými pravidlami ani logickými súvislosťami, ale je často určená emocionálnym stavom. Predstava je vnútorný zmysel, najušľachtilejší z vnútorných zmyslov, lenže zmysel, ktorý nás veľmi ľahko dovedie do omylu.

Aby sme úplne pochopili tak zložitú udalosť, ako je výbuch pandémie koronavírusu, je potrebné pozorne používať nástroj logiky osvietený vierou. Musíme si dávať pozor na falošných učiteľov pochádzajúcich z radov revolúcie, ktorí tvrdia, že vysvetľujú, čo sa deje, bez toho, aby používali svetlo viery a zneužívajú rozum.

V Taliansku je jedným z týchto zlých učiteľov ctižiadostivý filozof Diego Fusaro, ktorý od samého začiatku chcel vysvetliť koronavírus ako západnú zápletku proti komunistickej Číne. 26. februára 2020 na rozhlasovej stanici RadioRadio, Fusaro uviedol, že hypotéza „predstavujúca najkonzistentnejšie body je, že vo všetkom existujú dlhé prsty USA. Táto hypotéza je založená na skutočnosti, že vírus pochádzal z čínskych laboratórií, umožňuje nám však pochopiť, že k úniku tohto vírusu mohlo dôjsť rôznymi spôsobmi. Ale predovšetkým nám tento scenár umožňuje odpovedať na otázku, ktorá inak zostáva nezodpovedaná: komu to všetko prospieva? Čína, ktorá je v súčasnosti v najhoršej kríze, z toho určite nemá úžitok, pretože sa ocitla na kolenách, zatiaľ čo na ekonomickej úrovni triumfovala a dokonca predstihla USA.“1

8. marca na tej istej stanici RadioRadio, Fusaro uvádza, že „Taliansko bolo za posledné dva roky krajinou ktorá sa viac ako iné ekonomickej úrovni, priblížila k Číne;majte na pamäti Hodvábnu cestu a podpis Di Maia na tomto projekte.To vzbudilo hnev Washingtonu, ktorý okamžite vyjadril nespokojnosť s blízkosťou Talianska k Číne.Ktoré krajiny sú najviac postihnuté?Čína, Irán a Taliansko.Niet úniku zo skutočnosti, že nejde o krajiny, ktoré nie sú v súlade s Washingtonom, skôr sa nejaký čas ocitli na priesečníku monarchickej vlády dolára.“2

Fusaro potom naznačuje, že USA vytvorili pandémiu s cieľom oslabiť Čínu a krajiny jej blízke, ako napríklad Taliansko a niektoré krajiny tretieho sveta. Táto pseudologika je klamná nielen preto, že sa o nej zjavne dokázalo, že je nesprávna, ale aj preto, že má sama osebe povahu sofizmu.

Fakty sú také, že pandémia bola jednou z hlavných príčin Trumpovej volebnej porážky. Ak sú dnes po desiatich mesiacoch koronavírusu niektoré krajiny na kolenách, sú to práve Spojené štáty a Európa, zatiaľ čo sa zdá, že Čína vzišla zo zdravotnej krízy nielen bez poškodenia, lež hospodársky prosperujúca.

Sofizmus predstavuje nahradenie príčinnej súvislosti, ktorá musí charakterizovať každú operáciu rozumu, spojením čisto časovej povahy, čo je zhrnuté v známom sofizme Post hoc, ergo propter hoc (potom, teda kvôli tomu). Sofizmus, ktorý nahrádza logické poradie chronologickým, pričom sa predpokladá, že ak po udalosti nasleduje iná, potom prvá musí byť príčinou druhej. V skutočnosti je časová postupnosť nevyhnutná na to, aby existovala vzťahová príčina, keďže každému účinku musí predchádzať príčina, ale táto časová súvislosť nie je dostatočná na preukázanie čohokoľvek.

Fusaro, žiak Costanza Preve (1943 – 2013), teoretik Rifondazione Communista, je neokomunista a tvrdí, že zanecháva sociálno-ekonomickú analýzu Marxa, ale nezrieka sa svojej dialektickej vízie založenej na popretí zásady neprotirečenia. Znepokojujúce nie sú jeho slabé tézy, ale úspech, ktorý sa im zdá dosiahnuť v konzervatívnych a tradicionalistických kruhoch, ktoré aj bez toho, aby na neho výslovne odkazovali, v skutočnosti miešajú svoje protiamerické teórie s protikatolíckou sektou QAnon, ktorá potvrdzuje existenciu kriminálneho plánu zostaveného globalistickou elitou s cieľom podrobiť si celé ľudstvo prostredníctvom diktatúry zdravia. Koronavírus (podľa nich) je iba obyčajná chrípka a opatrenia odporúčané progresívnymi alebo konzervatívnymi vládami celého sveta, ako napríklad lockdown, nosenie rúšok a sociálny dištanc, by boli nástrojmi a symbolmi tejto zápletky na zrušenie individuálnej slobody a nakoniec vyhladenia celého ľudstva.

Musíme jasne povedať, že tieto hypotézy nemajú vôbec nič spoločné s veľkou tradíciou katolíckeho myslenia, ktorá, keď sa zameriava na existenciu protikresťanského sprisahania, podloží každé tvrdenie presnou dokumentáciou a predovšetkým nikdy nenahradí vieru a rozum s predstavami. Dojem, ktorý človek časom získa je ten, že čelí fenoménu kognitívnej disonancie3, kde je realita deformovaná emocionálnym stavom alebo apoféniou4, psychickým stavom, ktorý tlačí na vytvorenie významných spojení medzi udalosťami bez kauzálneho vzťahu.

Mali by sme v boji proti tomuto „sprisahaniu“ zrušiť všetky formy ochrany a sociálneho odstupu? Gennaro Malgieri, ktorý si zaznamenal jasný historický denník invázie koronavírusu, správne poznamenáva: „tí, ktorí napadnú jediný ochranný systém, ktorý máme k dispozícii, sú úplne smiešni, no vyhýbajú sa označeniu tohto, čo môže byť alternatívou.“ (Sotto il segno del pipistrello. Dentrola pandemia. Un diario, Fergen, Roma 2020, s. 14) Ochrana života je základným princípom každej komunity a tí, ktorí musia dodržiavať tento princíp, sú zároveň tými, ktorí rozhodujú o „výnimočnom stave“. Spochybnenie tejto zásady je vždy veľmi ľahké; otvára cestu k sociálnemu rozpadu „a smeruje nás k trvalému chaosu, k zúrivému podnecovaniu odmietania zákonnosti a legitimity.“ (ivi, s. 147-148)

Niet pochýb o tom, že tajné sily, ktoré pôsobia a konajú a snažia sa využiť vo svoj prospech núdzovú situáciu, v ktorej sa ľudstvo ocitá – ktorá je chcená Božou vôľou – ako učí svätý Alfonz z Liguori: „Všetko, čo sa deje, sa deje z Božej vôle.“ (Dell’uniformità alla volontà di Dio, Roma 1874, s. 12) Božská prozreteľnosť, ktorá vždy spravuje dejiny však mení zlo na dobro a dnes môže táto konkrétna mimoriadna situácia podnietiť boj o zachovanie kresťanského poriadku. Nikdy nenastal vhodnejší okamih na tvrdú kritiku revolučného procesu ako je tento, aby sa preukázalo, že nie je možné iné riešenie, ako návrat k prirodzenému a kresťanskému poriadku. Éry karantény zdravia, ktoré ľudstvo v histórii zažilo mnohokrát, sú érami, v ktorých duše nesmú padať pod nadvládu fantázie, ale musia potvrdiť prvenstvo rozumu a vôle so zdvihnutým zrakom k Bohu, ako učí sv. Pavol z Kríža: „Buďte tak osamelí, ako len môžete, aj telom, aby vás stvorenia neolúpili o pamäť“ (Lettere, Roma 1924, zv. II, s. 509); „Boh ťa chce na púšti najhlbšej samoty, aby ti hovoril slová života a naučil ťa vede svätých.” (tamže, zv. III, s. 515).

Roberto de Mattei

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trump odchádza z Bieleho domu s najnižšou podporou od nástupu do funkcie, podporuje ho 34 percent Američanov

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Dosluhujúci americký prezident Donald Trump opustí v stredu Biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, podľa ktorého Trumpa aktuálne podporuje 34 percent Američanov, informuje agentúra AFP Výsledky prieskumu zverejnil inštitút…

Zasielanie fakturačných údajov finančnej správe môže znížiť aministratívu, tvrdí asociácia malých a stredných podnikov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zavedením systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov by sa malo znížiť administratívne zaťaženie a zjednodušiť celý daňovo-odvodový systém. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka. Ak bude štát posielanie fakturačných údajov finančnej…

Hriňovská mliekareň považuje pokutu za drakonickú, voči rozhodnutiu sa odvolá

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Hriňovská mliekareň Koliba, a.s. považuje medializovanie neprávoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny za snahu o poškodenie spoločnosti. To, že v tomto prípade nejde o snahu dosiahnuť nápravu stavu má podľa spoločnosti dokazovať aj drakonická výška pokuty…

Marcové kvalifikačné zápasy s Maltou a Ruskom v Trnave

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Dejiskom kvalifikačných zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie o postup na MS 2022 v Katare proti Malte (27. marca) a Rusku (30. marca) bude štadión Antona Malatinského v Trnave. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča vstúpia do bojov o svetový šampionát 2022 v stredu 24. marca 2021…

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce aj pokuty pri prednostnom očkovaní

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (18. 1.) podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Zmeny obsahujú aj zavedenie pokuty pri neoprávnenom uprednostnení osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Toto očkovanie…

Klus: „Slovensko podporuje zavedenie COVID-19 certifikátov, ktoré umožnia voľný pohyb v rámci EÚ“. Nejde skôr o jeho obmedzenie? Veď ten bol do pandémie voľný…

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v Európskej únii (EÚ) pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Počas dnešnej neformálnej videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských krajín EÚ to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí…

Politické čistky? Blaha a Chmelár ako vyučujúci končia na Akadémii policajného zboru. Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian)   Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície. Odborník na históriu, politiku,…

SNS: Poľovnícky zákon – ďalšia hra vládnej moci?

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Poľovníci na Slovensku by sa mali v tomto roku dočkať nového poľovníckeho zákona. Terajšia vláda im to sľúbila. Lenže nie všetko sa deje podľa sľubov. V minulom roku vznikla pracovná skupina pre tvorbu koncepčných a legislatívnych materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne zasadnutie…

Bielorusko žiada Interpol o vyhlásenie pátrania po exdiplomatovi Latuškovi

0 icon

Minsk 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Grits)   Bieloruská generálna prokuratúra iniciovala medzinárodné pátranie po vedúcom predstaviteľovi bieloruskej opozície a bývalom diplomatovi Pavlovi Latuškovi. Žiadosť o jeho zaradenie na zoznam medzinárodne hľadaných osôb z Bieloruska zaslali aj policajnej organizácii Interpol. Latuška to označil za "výlučne politické, a nie právne rozhodnutie". Informoval…

Termín disciplinárneho konania so sudcom Michalom Trubanom ešte nie je vytýčený

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Termín disciplinárneho konania so sudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michalom Trubanom ešte nie je vytýčený, keďže člen senátu oznámil svoju zaujatosť. TASR to potvrdila hovorkyňa Súdnej rady SR Veronika Müller "Člen senátu oznámil svoju zaujatosť, o ktorej treba rozhodnúť predtým, než sa začne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Voda na Mesiaci: Kedy NASA objavila prvé stopy?

0 icon

Minulý rok prišla americká vesmírna agentúra, NASA, s fascinujúcou správou. Na slnečných častiach Mesiaca objavili molekuly vody. Predpokladá sa, že voda by sa mohla nachádzať naprieč celým mesačným povrchom, píše NASA. Agentúra však o vode vedela už dlhšie. Už sondy Cassini, štartujúca v roku 1997, či Deep Impact – 2005, zachytili…

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Armádny Magazín

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali