Svätý Nikefor, nebál sa postaviť cisárovi, len aby chránil sväté symboly

Svet 5. novembra 2017 (HSP/Foto: wikiwand)

 

Keď svätý Rehor dozvedel sa raz o Marseilskom biskupovi Serénovi, že tento, keď niektorých novo obrátených kresťanov videl klaňať sa pohanskou obyčajou obrazom svätých, v prílišnej svojej rozhorčenosti tieto obrazy roztrhať a z kostola vyhádzať rozkázal.

Svätý Nikefor Konštantinopolský (Carihradský)

Písal mu teda: „Nemal si dať skaziť, čo nie ku klaňaniu, ale ovšem k poučeniu nevedomých kresťanov v kostole vystavené bolo. Lebo iná vec je, obrazom sa klaňať a i iná z udalosti obrazom predstavenej poznať, čomu sa klaňať máme.“

Takto učila cirkev katolícka od najstarších časov, a stále pri tom zachovávala obyčaj, mať v úctivosti obrazy, ktoré upomínali na Ježiša Krista a jeho svätých. Lebo ako modlitebnou knihou upamätovaní bývame na Boha a sväté osoby , lebo veci, tak nám môžu i obrazy toto všetko v pamäť uvádzať. A ak že kresťan v úcte má sväté Písmo, lebo modlitebnú knihu práve preto, lebo mu je ona prameňom nábožných myšlienok, a keď každý rozumný človek vie si vážiť obraz jemu milých a vážených osôb práve preto, aby si uctil osoby, ktoré obrazy predstavujú,  vtedy zaiste i katolícka cirkev len takým veciam učí, ktoré sa i so zdravým rozumom, i s city neskazeného ľudského srdca a i s učením Spasiteľa nášho celkom zrovnávajú, keď svojim veriacim odporúča, ba na srdce im kladie, aby v úcte mali obrazy predstavujúce im Spasiteľa Ježiša Krista a jeho priateľov, svätých totižto a vyvolených Božích.

Tohto, na sv. Písme a ústnom podaní založeného článku viery, podľa ktorého obrazy Ježiša Krista a svätých Božích v úctivosti mať nielen smieme, lež i musíme, pridŕžal sa svätý Nicefor verne po celý svoj život, a neohrozene ho zastával i vyznával, mnoho zaň trpel, až napokon zaň i zomrel. Vedel on dobre, že Boh rozkázal Mojžišovi na púšti, aby s oboch strán archy zmluvy postavil obrazy cherubov, že rovne tak neskôr dal postaviť na púšti kríž otočený medeným hadom, ako predobraz sľúbeného Vykupiteľa Ježiša Krista. Keď teda Hospodin vydal prikázanie:

„Neučiníš sebe modly ani žiadneho podobenstva, aby si sa mu klaňal.“

A týmto spôsobom zakázal židom klaňať sa modlám tak, ako to robievali pohania, nezakázal im v úctivosti držať obrazy. Lebo veľký rozdiel je medzi klaňaním sa Bohu a úctou, ktorú preukazujeme svätým a vyvoleným Božím. Preto už í v katakombách, podzemných , kde prví kresťania, nesmejúc si ešte stavať verejné kostoly, potajomky a v úkryte odbavovali služby Božie, vidíme obrazy Ježiša Krista v podobe dobrého pastiera, ako i obrazy Panny Márie na odkaz, že i za prvých kresťanských časov sväté obrazy v úctivosti držané boli. Ústne podanie nám okrem toho hovorí , že sv. Lukáš evanjelista, znajúc maľovať, viacej obrazov blahoslavenej Panny vyhotovil. Za celých sedemsto rokov nenapadlo nikomu urážať sa na úcte preukazovanej obrazom. Až potom po sedemsto rokoch dosadli v Carihrade na trón cisári, ktorí oproti všeobecnej, až do ich časov panujúcej obyčaji a bez toho, žeby sa s biskupmi boli o to poradili, vydali zrazu cisárske rozkazy, nakladajúc, aby v chrámoch rovne tak ako po uliciach, ba ešte i v súkromných domoch všetky možné obrazy stroskotané boli a zničené. V zmysle tohto rozkazu zničili cisárski úradníci nielen všetky obrazy svätých, ale pustili sa spolu ukrutne prenasledovať všetkých ich ctiteľov. Toto zúrenie a prenasledovanie trvalo vyše sto rokov.

Toho času žil svätý Nicefor (Nikefor). Otec jeho Theodor, bol tajomníkom cisára Konstantina, prímením Kopronima, najzúrivejšieho to nepriateľa svätých obrazov. Ako náhle sa cisár tento dozvedel, že jeho tajomník Theodor, pridržujúc sa prastarého učenia cirkvi katolíckej, obrazy Ježiša Krista, Bohorodičky a svätých Božích v dome svojom chová a v úctivosti ich má, ba že i proti bezbožným jeho úradníkom neohrozene vystupuje, dal ho mučiť a pozbaviac ho potom celého jeho majetku, poslal ho do vyhnanstva. Theodor zomrel vo vyhnanstve. Syn jeho však, Nicefor, matkou Eudoxiou vychovaný v cnostiach a najlepšími učiteľmi vyučený v duchovných rovne ako svetských vedách, ako náhle dorástol a do verejnosti vstúpil, získal si ihneď lásku a úctu spoluobčanov, ba rýchle rastúca povesť o mimoriadnej čistote života a o všestrannej jeho učenosti prenikla i k samému cisárskemu dvoru. Po smrti Kopronimovej dosadol na cisársky trón v Carihrade jeho syn Konstantin. Tento teda, súc i s matkou Irenou horlivý za čisté učenie, povolal Nicefora k cisárskemu dvoru a zveril mu ten istý vysoký úrad, ktorý predtým jeho otec bol zastával. Krátkym časom bol on vo veľkej priazni ako u cisára, tak i u matky jeho Ireny, lebo so svedomitou ochotou plnil povinnosti svojho úradu. Pri tom zápasil neohrozene so zúrivými nepriateľmi svätých obrazov, tak že biskupi na VII. všeobecnom cirkevnom sneme, v záležitosti obrazov vydržiavanom, zhromaždení, kde spolu i Nicefor čo cisársky splnomocnenec bol prítomný , napospol obdivovali jeho horlivosť i učenosť.

Po tomto sneme presvedčoval sa Nicefor vždy viacej o márnosti tohto sveta a zatúžil odriecť sa ho a utiahnuť sa od všetkej jeho vlády a slávy. Zložil teda vysoký svoj úrad, založil s niekoľkými rovno zmýšľajúcimi mužmi kláštor na púšti, kde sa oddal modlitbe, spytovaniu Písem svätých a iným nábožným cvičeniam. Ani netušiac pripravoval sa on takto k novému, nanajvýš dôležitému kroku na ceste svojho života.

Tým totižto časom (r. 806.) zomrel v. Taráz, patriarcha carihradský. Na jeho miesto zvolený bol jednohlasne Nicefor. Pri svojej úprimnej pokore zdráhal sa on prijať tento vysoký a s tak veľkou zodpovednosťou spojený úrad, až napokon starostlivosťou o cirkev svätú premožený a prosbami veriaceho ľudu donútený, dal sa vysvätiť. Po čas vysvätenia držal ustavične rukách knihu, ktorú bol o úcte k obrazom napísal a zložil ju potom za oltárom do schránky, akoby záloh svojho sľubu, že chce až do smrti neporušené udržať toto učenie cirkvi o obrazoch. Stanúc sa takto patriarchom, dal sa horlivo rozširovať kráľovstvo Božie jak viery verným slovom, tak mocným príkladom.

V tom však zomrel cisár Konstantín a na jeho miesto zvolený bol roku 813. nový cisár, menom Lev. Tento, súc zaťatým nepriateľom svätých obrazov, snažil sa ich úctu vykoreniť všemožným spôsobom, najprv ľsťou, potom i násilím. On sa nazdával, že ak prevedie Nicefora lichotením a sľubmi na svoju stranu, potom sa mu ľahko podarí previesť svoj bezbožný úmysel. Snažil sa teda svätého patriarchu  prehovoriť , aby upustil od svojho učenia , lebo pravá viera zapovedá vraj i tak držať v úctivosti obrazy. Ale bohu verného mravného pastiera nedotkli sa ľstivé a úlisné slová cisárove, tak ako ani neskoršie vyhrážky. I odpovedal mu prosto srdečne:

„Darmo sa namáhaš cisár, lebo my na prastarom učení a podaní cirkvi ničoho zmeniť nesmieme. Sväté obrazy držať a ctiť ich zhoduje sa so svedectvom Písma  a s najstarším obyčajom cirkvi. Sami  obrazoborci dovoľujú v úctivosti mať kríž ako i knihu svätého Evanjelia. Ale kríž a Evanjelium nie sú Kristus sám, lež len pripomienka na neho, podobná obrazom.“

Cisár teda vidiac, že lichotením svätého patriarchu od cirkevného učenia neodvráti, chopil sa prostriedku a to síce takého, ktorý bol i cisára i kresťana nanajvýš nehodný. Bol totižto v meste Carihrade od pradávnych časov vystavený nad hlavnou bránou mesta veľký kríž s Ukrižovaným. Bezbožný teda cisár rozkázal vojakom sňať s tohto kríža obraz Ukrižovaného a k verejnej potupe a pohoršeniu vláčiť ho mestom po blate. Keď na to Nicefor, neznajúc, že to cisársky rozkaz, pre takéto potupenie a zneuctenie obrazu Ježiša Krista žalobu pozdvihol u cisára a potrestanie bezbožných vojakov žiadal, tento ich nielen nepotrestal, lež naopak zakázal na budúce obraz Spasiteľa na staré miesto nad bránou postaviť a vôbec obrazy v úcte držať. Svätý náš predvídal, čo tu z toho nasledovať bude. Napomínal teda s jednej strany pravo veriacich kresťanov zotrvávať stále vo viere, a s druhej obrátil sa i sám dôverne k Bohu a prosil ho vrúcne o milosť, aby mu v týchto ťažkých okolnostiach nápomocným byť ráčil.

Cisár nemeškal obrátiť sa proti svätému patriarchovi tými najukrutnejšími prostriedkami prenasledovania. Nechcejúc trpieť jeho viery verného učenia, zakázal mu najprv kázať , a aby mu učinil nemožným vykonávať i ostatné sväté úkoly, zakázal používať pri službách Božích  kostolných nádob,  darovaných kedysi od cisárov. Napokon proti všetkému cirkevnému právu a poriadku naložil  niekoľko nehodným biskupom, ktorí boli tak ako on nepriatelia obrazov, aby sa zišli a držali nad Niceforom súd. Títo sa v skutku zišli v s cisárskom paláci, predvolali svätého Nicefora, a vyzvali ho rovno, aby zmenil svoje zmýšľanie a učil podobne im, že sa sväté obrazy v úctivosti držať nemajú, lebo že ináč trestu neujde. Avšak toto zhromaždenie bolo proti všetkým zákonom cirkevným, Nicefor neohrozene odpovedal nehodným biskupom:

„Kto vám dal moc predvolať ma pred seba, pápež alebo niektorý patriarcha?“

Na to im vysvetlil ich blud, upomenul ich na ich neprávosti a prečítal im oné cirkevné stanovy, podľa ktorých každý, ktokoľvek by sa opovážil osobovať si v z cudzom biskupstve dajaké právo, upadá do cirkevnej kliatby. Oni však málo si všímali a hrozieb a napomínaní svätého, a vyriekli nad ním samým kliatbu. Zároveň ho pozbavili úradu a zapovedali mu menovať sa a ďalej patriarchom. Cisár sám najal proti nemu zákerníkov, ktorí ho mali zavraždiť. To sa im však nepodarilo, a preto cisár o dal násilne odviesť do vyhnanstva. A tak e bol Nicefor pre svoju vernosť, ktorou neohrozene zastával úctu k svätým obrazom, do ďalekého kláštora za morom odvlečený. Roku 820. zomrel cisár Lev, a nasledoval i po ňom Michal šleptavý. I tento podporoval obrazoborcov. Kňazov, nechcejúcich obrazy vyhádzať z kostolov von, dal prenasledovať, uvrhnúť do žalárov, tam biť, áno mnohých odsúdil i na smrť. Steny po kostoloch, na ktorých vymaľované boli buďto deje biblické, alebo skutky a utrpenie svätých mučeníkov, dal olíčiť vápnom, omazať blatom, alebo kladivom a sekerou roztrieskať. V takýchto okolnostiach zotrvával svätý Nicefor i ďalej vo vyhnanstve, kým po 14 rokoch čo 70 ročný starec (r. 828) umrel sladko v Pánu v kláštore svätého Theodora, ktorý sám vystavil.

Pozostatky svätého dala cisárovná Theodora preniesť do Carihradu.

Ani jedno učenie cirkvi katolíckej nie je bez úžitku, keď mu náležite porozumieme, verne sa ho pridŕžame a podľa neho život spravujeme. Užitočné je nám teda i to učenie, že obrazy predstavujúce nám osoby a udalosti svätých v úctivosti držať máme. Svätý Nicefor ťažké prenasledovanie trpel za hlásanie a neohrozené vyznávanie jeho. On volil zomrieť radšej vo vyhnanstve, než sa prehrešiť proti prastarému učeniu cirkvi. Ty však, drahý čitateľu, môžeš pohodlne a bez obavy ctiť a v dome si držať obrazy svätých. Váž si a užívaj teda tohto prostriedku k svojmu blahu. Lebo hľa! človeka akoby dačo neustále pútalo k hrude tejto zeme, veď sotva že si prišiel domov z kázne, alebo sotva že si sa pohrúžil vo svätú pobožnosť, tu čo chvíľa počne sa ti myseľ rozptyľovať sem-tam svetom, a zrazu si roztržitý. A trebárs by si i prísne vzal pred seba, že sa budeš za dlhší čas zaoberať vecami a udalosťami svätými, predsa sa len i proti vôli pochytia zas pozemské starosti, práce a roztržitosti, tak že ani nezbadáš, a znovu si v tomto pozemskom prachu ponorený. Či to teda nie je dobre, keď buďto idúc z pobožnosti, alebo v robotný deň, keď večierkom unavený z poľnej práce domov sa vraciaš, uzrieš na ceste tu svätý kríž, tam zas obraz najsvätejšej Panny v prívetivej kaplnke ? Či sa ti ňadrá nenaplnia radostnými citmi , keď doma zhliadneš na stene obraz, ktorý ti predstavuje nejaký svätý dej, alebo tvojho patróna, alebo svätých Cyrila a Metoda, ktorí prví hlásali kresťanskú vieru našim pradedom. Jeden jedinký pohľad na takéto obrazy je často tichá a vrúcna kázeň a uvedie duši v pamäť všetko, čo bola v kostole videla a slyšala, alebo čo doma čítala, o čom premýšľala, a za čo prosila v modlitbách. Mnohý kresťan čerpal už potešenie a posilnenie v ťažkej nemoci, keď pri smrteľnom jeho zápase utkvelo mu oko na kríži, ktorý mu visel nad posteľou. Pohľad naň bol umorenej duši odpočinkom.

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Taliansko zablokovalo dodávku vakcín od AstraZeneca do Austrálie

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Liselotte Sabroe/Ritzau)   Talianska vláda zablokovala export dodávky vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca do Austrálie. Rozhodnutie sa týka 250-tisíc dávok očkovacej látky, ktorú vyrobili v závode AstraZeneca v Taliansku. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Je to po prvý raz, čo členský štát Európskej únie…

Neurológovia v UNLP Košice objavujú nové zriedkavé ochorenia

0 icon

Košice 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Neurológovia v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) objavujú nové zriedkavé ochorenia. Za ostatné roky diagnostikovali v Centre pre extrapyramídové ochorenia viac ako 150 pacientov s mimoriadne vzácnymi diagnózami. "Podieľali sme sa na objave troch nových genetických ochorení. Dve z nich boli na svete…

Haas predstavil monopost, Mick Schumacher sa nemôže dočkať debutu

0 icon

Paríž 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kamran Jebreili file)   Americký tím formuly 1 Haas vo štvrtok predstavil monopost na novú sezónu. Predstavia sa v ňom mladíci Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Syn sedemnásobného majstra sveta je úradujúcim šampiónom Formuly 2, Mazepin skončil v tejto sérii piaty Dvadsaťjedenročný Schumacher sa už svojho…

Poslankyňa Marcinková odsúdila útoky na záchranárov: „Všetci to máme ťažké, ale oni bojujú za to, aby tí, ktorí to majú najťažšie, prežili“

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   V médiách a na sociálnych siatiach sa začali objavovať správy o útokoch na záchranárov. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) vyzýva ľudí, aby sa v tejto napätej situácii správali k záchranárom ohľaduplne "So zdesením čítam správy o útokoch na záchranárov. Chcem tieto útoky…

Hrabko: Igor Matovič má šancu ostať premiérom. Začína sa tu hrať najhoršia z politických hier

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Tlak na rekonštrukciu vlády, ktorý vyvíjajú dve vládne strany, SaS a Za ľudí, podľa publicistu Juraja Hrabka automaticky neznamená, že Igor Matovič (OĽANO) stratil šancu na udržanie premiérskeho postu. „Závisí to od rokovaní. Začína sa tu hrať hra na Čierneho Petra, to je…

Je nosenie respirátorov FFP2 skutočne dostačujúcou ochranou?

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Nedávne testovanie respirátorov predávaných na slovenskom trhu ukázalo, že mnoho z nich nespĺňa požadované národné, resp. medzinárodné normy a uvádzajú do omylu spotrebiteľov, najmä najviac ohrozené skupiny obyvateľov, ktorí sa na túto ochranu spoliehajú. Na Slovensku máme niekoľko výrobcov ochranných tvárových pomôcok, aj keď…

Shiffrinová o možnej účasti na ZOH v Pekingu: Nechcem si vyberať medzi morálkou a svojím zamestnaním

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Giovanni Auletta)   Aj Mikaela Shiffrinová prispela do širokej diskusie na tému možného bojkotu budúcoročných zimných olympijských hier v Pekingu. Fenomenálna americká slalomárka sa vyhla priamej odpovedi na otázku, či vzhľadom na podozrenia z porušovania ľudských práv v Číne podporuje účasť amerických športovcov na ZOH 2022.…

Protimonopolný úrad prešetruje obchod s aplikáciami firmy Apple

0 icon

Londýn 4. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Britské úrady začali prešetrovať, či obchod s aplikáciami firmy Apple App Store nemá dominantné postavenie, ktoré tlmí konkurenciu a poškodzuje spotrebiteľov. Britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) vo štvrtok oznámil, že prešetruje „podozrenia z porušenia zákona o hospodárskej súťaži" firmou Apple Prešetrovanie…

Klus: Líderstvo EÚ a solidarita medzi členskými štátmi zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri zvládaní súčasnej pandemickej situácie

0 icon

Bratislava 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Spolupráca v rámci Európskej únie, zdieľanie skúseností a vzájomná pomoc sú aj po roku od vypuknutia pandémie COVID-19 kľúčové v našom boji s koronavírusom. Už viackrát sa o tom presvedčilo aj Slovensko. Naďalej preto intenzívne komunikujeme so svojimi blízkymi partnermi, vrátane Slovinska a…

Premiér sľúbil nové zariadenie pre migrantov, Moriu neobnovia

0 icon

Atény 4. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Louisa Gouliamaki/Pool)   Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyhlásil, že na mieste bývalého tábora pre migrantov Moria na ostrove Lesbos má vyrásť park. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA Na stretnutí so starostami gréckych ostrovov, na ktorých sú umiestnení utečenci, Mitsotakis uviedol, že aj dočasný tábor…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

Peter Kohút

Diplomatický idiotizmus EÚ vo vzťahu k Rusku. Prečo Rusko ohrozuje EÚ. Sputnik V.

0icon

Západné mocenské  „špičky“ boli zvyknuté, že si môžu voči Rusku dovoľovať čokoľvek, organizovať prevraty a provokácie pod falošnou zástavou (Ukrajina, Skripaľovci, Bielorusko, Náhorný Karabach, Navaľnyj, ....), priamo zasahovať do vnútorných záležitostí organizovaním protivládnych protestov, cítiac, že v ruskej vlastizradnej oligarchii a nimi štedro dotovanej piatej kolóny majú oporu, cez ktorú môžu…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

0 icon

Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

0 icon

Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

0 icon

Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

Vo svete IT

Na Darknete sa objavili vakcíny proti COVID-19 za stovky €. Odborníci varujú pred ich nákupom!

0 icon

Aktuálna pandémia spôsobená ochorením COVID-19 poznačila životy mnohých z nás pričom málokde nájdeme rodiny, ktoré neboli touto pandémiou nijako zasiahnuté. A to nie len v našich končinách, ale na celom svete. Vykúpenie z tejto nepriaznivej situácie, ktorá lomcuje viacerými regiónmi sveta, odborníci vidia vo vakcínach. Tie by nám mali vdýchnuť…

Crash Bandicoot bude už čoskoro dostupný aj pre smartfóny. Vieme kedy!

0 icon

Crash Bandicoot je celkom populárna hra, ktorú si budú pamätať, tí skôr narodení. Ide o videohru, ktorá bola pôvodne vyvinutá a vydaná ešte v roku 1996. Samozrejme, v priebehu času bolo vydaných viacero ďalších častí tejto hry pričom tá posledná, bola predstavená ešte v roku 2016. Známou sa stala hlavne…

Redmi Note 10: Xiaomi predstavuje najočakávanejšie smartfóny strednej triedy

0 icon

Na tento deň sme čakali už niekoľko týždňov, Xiaomi oficiálne predstavuje produktovú radu smartfónov Redmi Note 10. Ide vôbec o jednu z najžiadanejších produktových rád smartfónov z kuchyne Xiaomi. Na predstavenie smartfónov upozorňuje portál xmobile. Challenge your boundaries with an entire fleet of boundary-challenging devices.Which is your first pick? #RedmiNote10Series…

Aplikácia Google Kamera je schopnou zvýšiť kvalitu fotografií. Takto ju môžete dostať do svojho smartfónu!

0 icon

Aplikácia Google Kamera je dobre známou hlavne pre používateľov telefónov Pixel. Svoju popularitu získala hlavne vďaka nadpriemernému softwarovému spracovaniu snímok vrátane fotenia vo večerných hodinách, či funkciam, ako sú Night Sight, Portrait Mode a HDR+. Za vývojom tejto aplikácie, resp. algoritmom starajúcim sa o spracovanie snímok, pôvodne stál Marc Levoy,…

Xiaomi Mi 11 Lite: Poznáme ďalšie vlastnosti tohto zariadenia. Čo prinesie tento smartfón?

0 icon

Posledné dni spoločnosť Xiaomi zaplnila plátky mnohých médií. Dôvodom je, že spoločnosť predstavila produktovú radu Redmi K40. Zároveň sa očakáva, že už v priebehu dnešného dňa, uvedie na trh produktovú radu smartfónov Redmi Note 10. Ešte však pred samotným uvedením smartfónov Redmi Note, extra pozornosti sa dostáva smartfónu Mi 11 Lite.…

Armádny Magazín

Zmena v pätici najsilnejších armád sveta

0 icon

USA, 4.marec 2021 (AM) - Dňa 20. februára časopis National Interest predstavil päť najsilnejších armád sveta v roku 2020. Zdôvodnením zostavovateľov ratingu sa stali slová, že to, čo robí jednu armádu „mohutnou“ nemusí byť ničím pre životaschopnosť inej.   Na prvých troch miestach v podstate niet žiadneho prekvapenia,

Na novom systéme protivzdušnej obrany SPYDER bude mať výrazný podiel český priemysel

0 icon

Česko, 4.marec 2021 (AM, MOČR) - Strata kontroly nad vlastným vzdušným priestorom môže v krajnom prípade znamenať aj stratu štátnej suverenity so všetkými dôsledkami pre bezpečnosť. Preto patrí zabezpečenie účinnej obrany vzdušného priestoru k hlavným prioritám českého Ministerstva obrany pri prebieha

Plukovník Švec: Používanie zvedov

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM) - Pokračujem záverečnou časťou zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých

Poslanec Blaha: Na Slovensku je pravidlom, že záchrana prichádza z Ruska

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM, Sputnik) - Dodanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko vidí poslanec SMER-SD Ľuboš Blaha ako svedectvo spoľahlivosti doterajšej spolupráce oboch štátov. V komentá

Putin na stretnutí s vedením FSB vyhlásil vojnu západným hegemónom

0 icon

Slovensko, 4.marec 2021 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol s predstaviteľmi Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Ruskej federácie. Tam sa hlava štátu dotkla najnaliehavejších tém súčasnej doby. Dôrazne vyhlásil, že je čas, aby špeciálne

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali