Svätý Leopold bol vojvoda, ale aj zakladateľ blahobytu, spravodlivosti, pravdy a ozajstný otec svojej vlasti

Bratislava 14. októbra 2018 (HSP/Foto: HSP)

 

Svätý Leopold, panujúci veľkovojvoda rakúsky, narodil sa roku 1073 v meste Môlku a pochádzal z rodu veľkokniežatského staroslávnych Babenbergov. Ako panujúci veľkovojvoda nosil meno Leopold IV, ale vďační poddaní nazývali ho Pobožným, súveký pápež Innocenc II. vyznačil ho menom „Syn svätého Petra.“ Bol synom Leopolda III. z Rakús, ktorý menovaný býval i Krásnym, a Idy, dcéry cisára rimského Henrika III.

Obraz sv. Leopolda

Oba rodičia boli cnostní a nábožní. Všetku starosť svoju vynakladali, aby synčok od najútlejšej mladosti v bázni Božej bol vychovávaný. A už v útlom veku prejavoval, že je povolaný od milostivého Boha k veľkým veciam. Prvú výchovu poskytovala mu poučovaním a vznešeným príkladom bohumilá matka jeho, ktorá obetovala vtipného synka svojho Bohu a úzkostlivo strážila nad nevinnosťou jeho. Neskôr odovzdaný bol výchove mníchom kláštora môlkského, ktorý nachádzal sa neďaleko hradu panovníckeho, mnísi vyučovali mladistvého veľkovojvodu vo vedách a on veľmi horlivo konával i všetky pobožnosti zo zbožnými učiteľmi svojimi. Výchovu jeho dovŕšil blahoslavený Altmann, biskup z Passau.

Pod správou týchto výborných vychovávateľov prejavoval mladý veľkovojvoda zriedkavé cnosti a dokonalosti kresťanské: bázeň Božiu, nevinnosť srdca, pokoru, spravodlivosť, milosrdenstvo a horlivosť pre rozkvet svätej cirkvi. Obozretne strážil nad každým slovom svojim a skutkom a prejavoval od najútlejšieho veku vážnosť, akú iba u dospelých badať možno. Nikdy nevyšlo z úst jeho ľahké, dvojzmyselné, hnevlivé alebo nepravé slovo. Opovrhoval skvostným rúchom, uspokojoval sa s najjednoduchšími pokrmami, netešili ho zábavy, jazdenie, poľovačky, plavba, i zavieral sa do izby svojej, kde osamote sa modlieval, vedám učil, sväté Písmo a iné posvätné a poučné knihy čítaval. Vyhýbal všetkému, čo by nevinnosť jeho ohrozovať mohlo. Svetársky život niektorých dvoranov slúžil mu za výstrahu. Obcovanie s múdrymi a pobožnými ľudmi bolo mu milou zábavkou a dľa rady ich sporadoval život svoj.

Náboženský cit svoj veľadil zbožným rozjímaním služieb Božích a prijímaním sviatostí. Útlou láskou horel k bližným, podporoval milosrdne utláčaných, chudobných, vdovy a siroty. Povznesenie služieb Božích, okrasa chrámov ležali mu veľmi na srdci. Kňazstvo, ako sluhov svätej cirkvi, ktorej rozkvet ho tešil, vážil si vysoko. Po smrti otcovej nastúpil svätý Leopold r. 1096 na trón veľkovojvodský. Mladistvý panovník prosil milostivého Boha o dar múdrosti a činnej vytrvanlivosti, aby zbujnelých poddaných svojich na cestu statočnosti a cností kresťanských upraviť mohol, lebo mravy mnohých boli surové a veľmoži dopúšťali sa mnohých nespravodlivostí proti podriadeným svojim. I usiloval sa byť spravodlivým, všetkým poddaným dobre činiť a verejné ťarchy obľahčovať. Boh a zákon Jeho boli základom vladárenia jeho, i povzbudzoval skvelým príkladom svojím poddaných, aby srdcom i skutkami Bohu slúžili a medzi sebou v láske a v svornosti žili, lebo bol presvedčený, že iba sväté náboženstvo národy a krajiny povznáša a k rozkvetu privádza. Láskavý a spravodlivý spôsob, akým obcoval so všetkými poddanými svojimi, či boli veľmoži, či roľníci a priemyselníci, naklonil mu všetky srdcia. Vo vladárení neurobil krok, kým obozretným ostrovtipom všetko dobre nepreskúmal a používal v prevedení zámeru svojho iba prostriedky, ktoré vhodné boli, že by česť a sláva Božia, i dobrobyt a duševné spasenie poddaných boli napomáhané.

I netrvalo dlho panovanie jeho a oslavovaná bola spravodlivosť, múdrosť a nábožnosť jeho po celom Rakúsku, a uveličení poddaní nazývali ho Pobožným i hovorievali:

„Máme panovníka, ktorý je zakladateľom všeobecného blahobytu, ochrancom spravodlivosti a pravdy a otcom vlasti.“

Najviac ležalo mu na srdci blaho duševné poddaných a preto používal všetky prostriedky, aby tento vyvýšený cieľ dosiahol. Opravu mravov započal na dvore svojom. Medzi dvoranmi a sluhami netrpel žiadneho, ktorý by bol býval roztopašný, neľudský, nenábožný alebo čo i len vlažný v náboženstve. Keď zbadal, že niekto obťažený je týmito a podobnými necnosťami, napomínal najprv prísne a vážne patričného, aby napravil mravy svoje a kresťansky žil, ked ľachtikár sa nenapravil, odohnal ho od dvora svojho. A tak stal sa palác jeho domom bázne Božej, spravodlivosti a každej cnosti kresťanskej. Prísny bol najmä proti nespravodlivým a nenábožným úradníkom. Podporoval horlivých kňazov, aby mohli na ľud s úspechom pôsobiť, povery a neveru vykoreňovať a pravú vieru a cnosti kresťanské medzi ním udomácňovať a upevňovať. Sám predchádzal poddaných v nábožnosti, lebo vždy navštevoval verejné služby Božie a voľný čas venovával skrúšeným modlitbám.

Na Lysej hore pri Viedni vystavil hrad a kaplnku, prebýval napozatým tam a tak povzniesol Viedeň veľmi, keď si ju vyvolil za sídelné mesto. Križiakov, ktorí tiahli na Východ, aby oslobodili Svätú Zem z rúk fanatických nepriateľov kresťanstva, Turkov, podporoval veľmi značne. Svätý Leopold riadil takto požehnane za desať rokov poddaných svojich. Veľmoži naliehali na neho, aby vzal si manželku k utvrdeniu blaha a mieru v zemi. I vyhovel všeobecnej žiadosti a vzal si roku 1106 za manželku šľachetnú, na tele i duši prekrásnu Agnešu, mladú vdovu po vojvodovi Fridrichovi zo Švábska, dcéru cisára Henrika IV. a matku neskoršieho cisára rimského Konráda III. Táto veľmi bohatá, vznešená a nábožná manželka podporovala sv. Leopolda vo všetkých blahonosných podujatiach.

Denne čítavala so svätým manželom svojim v istý čas sväté Písmo, rozjímala tajomstvá Božie, nočnej doby vstávala s ním k modlitbe, s ním chodievala ku službám Božím, povzbudzovala sa s ním vzájomne ku všetkému dobrému a šľachetnému, svietila ako vzor manželskej vernosti a lásky v nemravných tých časoch a starala sa, že by i dvorania cnostný a nábožný život viedli.

Raz vyšiel veľkovojvoda na poľovačku do okolitých lesov s dvoranmi a hosťami svojimi, i uzrel na bazovom kríčku závoj zavesený, neporušený. Nábožní manželia uzavreli, že na tom mieste ten kláštor založia. Neminul rok a svätý Leopold odovzdal vystavený kláštor s nádherným chrámom mníchom svätého Augustína. Neskôr vystaval s pomocou veľmi bohatej manželky svojej i druhý veľký kláštor, ktorý vo veľmi príjemnom údolí dve míle od Viedne vzdialený leží, ku cti svätého kríža.

Tento kláštor, ozdobený dvoma chrámami, Svätý Kríž menovaný, odovzdal mníchom svätého Bernarda, Cistercitom. Biskupi zo Solnohradu , Pasova a Gurku posvätili tie chrámy roku 1136. Keď ktorýkoľvek svetský úradník dopustil sa niečoho proti kňazovi, toho vypovedal na vždy zo služby a márné boli prosby jeho, ačkoľvek svätý Leopold ináč bol veľmi milosrdný a láskavý otec poddaných svojich. Aký horlivý bol v službej Božej a svätej cirkvi, dokazuje i to, že povzbudzoval veľmožov, aby sa v bojoch križiackych zúčastňovali a posvätné miesta, na ktorých božský Vykupiteľ žil, trpel a umrel, z rúk zúrivých nepriateľov svätej cirkvi vymanené boli. Križiakom poskytoval značnú peňažnú pomoc. Sám s manželkou ozbrojil a vystrojil raz tristo bojovníkov. Keď zbožná matka jeho Ida do Jeruzalema na púť sa vybrala, dal jej dvesto hrivieň striebra, aby ich vynaložila ku pokračovaniu v boji proti neveriacim Turkom.

Svätý Leopold miloval veľmi mier a pokoj. A za dlhého panovania jeho nevyskytli sa nepokoje v zemi jeho. Poddaní ctili ho ako poručníka sirôt, ochrancu vdôv, vysloboditeľa utlačených, otca chudobných, strážcu pravdy a spravodlivosti a preto žili v pokoji medzi sebou a poslúchali milostivého a svätého panovníka svojho ochotne a to v časoch, keď na Západe Európy iné krajiny mečom a ohňom bývaly plienené, keď mestá a dediny ležaly v zrúcaninách a v popoli, keď roľníctvo inde bolo zanedbané a nikto nemal pokoja.

Avšak keď krajina jeho vnútri pokoj požívala a v každom ohľade prekvetala, a svätý Leopold bol veľ kým milovníkom pokoja, predsa musel pochytiť dvarazy meč do ruky, aby poddaných svojich zmužile bránil proti nespravodlivým nápadom vonkajším. I dokázal, že vie nielen sa modlievať, ale i mečom narábať, keď išlo o to, aby pokojných poddaných svojich od zkazy zachránil. Keď Štefan II., kráľ uhorský, s veľkým vojskom do Rakús vtrhol, zastavil ho svätý Leopold s malým, avšak smelým vojskom a pomocou Božou zvíťazil nad napádateľom, ktorý s veľkými stratami naspäť sa vrátil. O niekoľko rokov napadli Uhri zase Rakúsko, svätý Leopold porazil ich v krvavej bitke, že len polovica z nich do vlasti sa navrátila.

Požehnané panovanie svätého Leopolda, ktorý v zemi svojej sväté náboženstvo, bázeň Božiu a mravy kresťanské, ako i všeobecný blahobyt ľudu rozširoval a povznášal, obdivovali i okolití panovníci, najmä kniežatá nemecké, i prichádzali k nemu, aby slávneho panovníka poznať a uctiť mohli.

Roku 1125 ponúkali mu volenci cisársku korunu rimskú, ale pokorný sluha Boží nechcel prijať túto vysokú dôstojnosť, pokľakol pred volencami, prelieval slzy a prosil ich, aby ho za cisára nevolili, lebo že je nehodný a neschopný takú dôstojnosť na slabé ramená svoje prijal Za štyridsať rokov panoval svätý Leopold požehnane nad Rakúskom a žil s manželkou svojou Agnešou za tridsať rokov príkladne vo svätom manželstve.

Milostivý Boh požehnal zbožných manželov devätnástimi dietkami, z ktorých šesť synov a päť dcier rodičov svojich prežili. Že povinnosti rodičovské svedomite plnili a dietky svoje nábožne vychovávali, toho skvelými svedkami boli cnostné a zbožné dietky samy. Milostivý Boh poprial šťastným rodičom, že už za živobytia svojho veľkú radosť zo zdarných dietok svojich pocítili, i odmenil hojne starosti ich rodičovské.

Syn Leopold V. stal sa po smrti svätého otca svojho nástupcom na stolici veľkovojvodskej, dostal od cisára Konráda vojvodstvo Bavorské, panoval požehnane, a zomrel už roku 1141. Nástupcom jeho v panovaní nad Rakúskom stal sa brat Henrik s prímenom Jasomirgott, druhý syn svätého Leopolda. Tento panovník rozšíril krajinu svoju, keď pripojil k nej zeme nad Emžou , vystaval znovu poplienenú a porúcanú skär Viedeň a vyvolil si toto mesto za rezidenciu svoju. V tomto sídelnom vzmáhajúcom sa meste vystaval kláštor sv. Benedikta, ktorý nazvaný býva Schotten. Nadobudol si veľkých zásluh ako nábožný a spravodlivý panovník o blaho svätej cirkvi a vlasti. Zomrel r. 1177. Tretí syn svätého Leopolda menoval sa Otto a bol veľmi učený a nábožný muž. Najprv bol opátom v Morimunde, potom biskupom vo Fraisingách . Iný zbožný syn svätého Leopolda nazýval sa Konrád, ktorý tiež venoval sa, ako iní, službe Božej. Najprv bol opátom v kláštore Cistercitov u Sv. Kríža, potom biskupom v Passau a konečne arcibiskupom v Solnohrade . Podobne žili zbožne a požehnane ostatné deti svätého Leopolda a ušľachtilej Agnešy. Po štyridsaťročnom požehnanom panovaní upadol svätý Leopold následkom nachladenia počas mokrej a studenej jesene do ťažkej nemoci. Pokorný sluha Boží znášal veľké bolesti s podivnou trpezlivosťou a úplnou odovzdanosťou do vôle Božej.

Ustavične túžil po skorom spojení s milostivým Bohom svojím. Keď badal, že sa blíži posledná hodinka života jeho, prosil o zaopatrenie sviatosťami zomierajúcich, vzýval neprestajne meno Ježiš a odovzdal rád dňa 15. novembra roku 1136 na hrade, ktorý bol na Lysej Hore pri Viedni vystavil, dušu svoju do rúk Stvoriteľa a milostivého Vykupiteľa svojho. Všetci poddaní zažialili srdečne nad odchodom do večnosti milovaného panovníka svojho.

Telo svätého Leopolda bolo pochované slávnostné do hrobky v blízkom kláštore Nového Hradu , kde posiaľ odpočíva, pri ňom pochovaná bola i zbožná a šľachetná manželka jeho Agneša. Na hrobe svätého Leopolda a na príhovor jeho stali sa mnohé divy a zázraky.

František z Pasova, pravotár svätej stolice v Ríme, vypočítaval pred pápežom Innocencom VIII. a pred zhromaždenými kardinálmi 190 divov a zázrakov, i odvolával sa na vierohodných svedkov súčasných, akými boli dominikán Martini, cistercita Haselpach, Honorius z Marie-Celly, poslanec pápežský, slávny kardinál Eneas Sylvius v Uhorsku, neskôr pápež menom Pius II, a iní posiaľ živí svedkovia, ktorí výpovede svoje i prísahou potvrdili. Pápež Innocenc VIII. vyhlásil zbožného Leopolda za svätého dňa 6. januára roku 1483.

Aký zriedkavý panovník bol svätý Leopold, osvedčil pápež Innocenc VIII. keď ho za svätého vyhlasoval:

„Za štyridsať rokov spravoval Leopold Rakúsko a to v takých časoch, keď každý človek v Nemecku vojnami, vraždami, požiarmi a plienením predesený býval, ale on panoval pokojne, veľmi spravodlivo a láskavo, a keď iní krvou poškvrnení boli, udržal on zverené sebe Rakúsko v bohumilom pokoji.“

A spomenutý pravotár jeho František z Pasova hovoril pred tým istým pápežom o svätom Leopoldovi:

„Po smrti Leopoldovej, najsvätejší otče, pápež Innocenc II. písal nielen list, ako to požaduje náklonnosť otcovská oproti smútiacej manželke a plačúcim synom takého muža, ale ich ešte väčšmi vyznačil, i opisoval výmluvne svätosť zvečnelého Leopolda.“

Toto vznešené svedectvo zaslúženého zvelebovania a svätosti Leopoldovej zložil dľa zásluh a práva námestník všemohúceho Boha, predchodca Svätosti Vašej, lebo veď to požadujú výtečné zásluhy zvečnelého, to požadujú starosti, namáhania, nočné stráženie, ktorým sa vždy z lásky k Bohu rád podroboval. Lebo veď nemohli ináč byť s týmto výtečným a úplne dokonalým mužom Božím, ktorý skutočne nepotrebuje žiadneho chválorečníka a vyprávateľa skvelých skutkov svojich, a tak sa choval, že vznešené diela jeho na mnohých miestach už verejné pomníky obdržali a o ktorého živote chýr ku skvelému príkladu ďaleko zavznieva.“

Roku 1506, dňa 15. februára vyzdvihnuté boli ostatky svätého Leopolda v prítomnosti rimského cisára Maximiliana skrze biskupa Pasovského a iných hodnostárov cirkevných, i boli uložené do striebornej rakve, v ktorej odpočívajú na oltáre na červenej báršoňovej podúške, hlava jeho ozdobená je veľkovojvodským klobúkom. Do dnešného dňa je 15. novembra v Dolných Rakúsach zasvätený sviatok a nábožné zástupy valia sa z celého okolia a najmä zo susedného sídelného cisárskeho veľmesta Viedne do Nového Hradu , aby uctili sväté ostatky, ktoré toho dňa k slávnej pocte bývajú vystavené, najprednejšieho patróna svojho. Svätý Leopold vyobrazuje sa v panovníckom rúchu, v pravej ruke drží vzorku chrámu v ľavej meč alebo zástavu krajinskú.

Svätý Bernard hovorí:

„Pravá múdrosť je, keď vieš, čo sám zo seba, čo skrze pomoc Božiu môžeš, a Jemu sa zachováš, ktorý sa tebe bez okolkov odovzdáva.“

Svätý Leopold mal takúto múdrosť kresťanskú, lebo poznal sám seba, slabosť ľudskú svoju i všemohúcu moc Božiu, venoval sa celkom službe Božej a dosiahol zriedkavú milosť Božiu, že mu popriate bolo popri mnohých povinnostiach panovníckych na vysoký stupeň dokonalosti kresťanskej sa povzniesť, svätým sa stať. A zkade čerpal svätý Leopold tú múdrosť, že sa vo všetkom konaní dľa vôle Božej riadil, že všetko pozemské používal, aby večné, nebeské výhody obsiahnuť mohol? Čítaním svätého Písma a iných náboženských spisov, rozjímaním o márnosti sveta, o slabosti ľudskej a z druhej strany o všemohúcnosti a nekonečnej dobrote Božej, ako i horlivou modlitbou a prijímaním svätých sviatostí!

Kresťan, osvoj si i ty podobnými prostriedkami múdrosť života, buď horlivý v poznávaní svätého náboženstva, v poznávaní najvyššieho dobrého, vôle Božej, i budeš milovať dobré a nenávideť zlé. Svätý Leopold oblažil cnosťami svojimi krajinu, nad ktorou panoval. V zemi nábožného panovníka kvitla svätá cirkev, umenie, vedy, roľníctvo, remeslá a každý blahobyt. Šťastná zem, ktorá má zbožného panovníka! Šťastná je rodina, ktorej otec a matka sú tak nábožní a cnostní, ako bol svätý Leopold a vznešená manželka jeho Agneša. V opravdivo kresťanskej rodine panuje mier a pokoj, vzmáha sa dobrobyt, odrastajú zdarné dietky, ktoré sú potechou a pýchou rodičov v starobe. Kresťan, buď horlivý v náboženstve a milostivý Boh požehná dom tvoj! Svätý Leopold znal, že mu Boh veľkú hrivňu udelil, aby ňou vládol a že od neho i mnoho požadovať bude v deň prísneho súdu.

Preto nespoliehal sa na moc a zdanie svoje, ale na Boha, i obetoval osobné výhody, zapieral seba, žil povolaniu svojmu z celého srdca a konal veľké skutky milosrdenstva. Svätý Leopold zanechal svet pred 780. rokmi a pamiatka jeho svätá je na zemi. Kto z vás, kresťania, putúva do MariaCelly, tomu zvestujú skvelé pomníky lásku jeho k Bohu a ku svätej cirkvi: krásné kláštory a chrámy v Sv. Kríži, v Nových Hradoch a v samom pútnickom mieste.

Nasleduj, kresťan svätého Leopolda v horlivosti za vieru, za rozkvet cirkvie, aby i pamiatka tvoja bola známa Bohu i ľuďom.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Premiéri Veľkej Británie a Austrálie dosiahli dohodu o voľnom obchode

0 icon

Canberra 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali)   Veľká Británia a Austrália dosiahli dohodu o voľnom obchode. Oznámil to austrálsky minister obchodu Dan Tehan. Je to prvá takáto dohoda, ku ktorej Británia dospela od svojho odchodu z Európskej únie. Britský premiér Boris Johnson a jeho austrálsky partner Scott Morrison sa na…

Mikulec bude čeliť odvolávaniu, Kollár otvoril mimoriadnu schôdzu

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu schôdzu, na ktorej bude čeliť minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) odvolávaniu z funkcie. Prezentovalo sa 119 členov zákonodarného zboru. V pléne je prítomná aj väčšina členov kabinetu na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) Ministrovi…

Pokus o prepad na diaľnici vyústil do dopravného chaosu pri Modene

0 icon

Rím 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Prepad ako z akčného filmu sa v pondelok vo večerných hodinách postaral o chaos na diaľnici A1, spájajúcej talianske mestá Modena a Bologna. Informuje o tom agentúra APA Viac než desiatka ťažko ozbrojených lupičov sa pokúsila zastaviť dodávku prevážajúcu finančnú hotovosť. Na trase…

Viac ako 60 percent Slovákov plánuje letnú dovolenku, len 10 percent sa chystá do Chorvátska

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Viac ako 60 percent Slovákov plánuje letnú dovolenku. Hoci sa postupne otvárajú európske pláže, obavy z pandémie mnohým zabránia cestovať do zahraničia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra Go4insight realizovala na prelome mája a júna 2021 Napriek tomu, že pandémia v Európe výraznejšie ustúpila,…

Štajja: Odchodom Netanjahua končí jedno z najhorších období konfliktu

0 icon

Ramalláh 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sebastian Scheiner)   Odchodom Benjamina Netanjahua z funkcie predsedu izraelskej vlády sa končí kapitola jedného z "najhorších období" izraelsko-palestínskeho konfliktu, uviedol v pondelok palestínsky premiér Muhammad Štajja. Informovala o tom agentúra AFP "Odchodom izraelského premiéra po 12 rokoch pri moci sa končí jedno z najhorších období…

Šimečka sa pozastavil nad Herákovou kauzou: Nerozumiem, ako je možné, že 16-ročné dievča, ktoré mal zneužiť exposlanec Herák, bral na následné vyšetrenie

0 icon

Bratislava 15. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V poslednom období rezonovala v médiách kauza Jána Heráka, donedávna poslanca za OĽaNO, ktorý je obvinený zo zneužívania maloletých dievčat. Europoslanec Michal Šimečka (PS) sa v svojom komentári pozastavil nad niektorými skutočnosťami Šimečka na úvod zdôraznil, že sexuálne zneužívanie je vážny a reálny…

Dánsko si predvolalo ruského veľvyslanca pre narušenie vzdušného priestoru

0 icon

Kodaň 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod oznámil, že si predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako ruské vojenské lietadlá minulý piatok narušili vzdušný priestor tejto škandinávskej krajiny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP Podľa dánskeho ministra išlo o vážne a neprijateľné porušenie všetkých platných…

Pokorným Tarkovičovcom fungujú veci, neublížil im ani poplach

0 icon

Petrohrad 15. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenským futbalistom fungujú na EURO 2020 nastavené veci. Tréner Štefan Tarkovič po víťazstve nad Poľskom 2:1 v prvom zápase na turnaji zdôraznil, že ho to mimoriadne teší. A mužstvo tak hneď po prvom súboji E-skupiny nemusí nič meniť na ambíciách prebiť sa zo…

Úrad priemyselného vlastníctva SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra

0 icon

Banská Bystrica 15. júna 2021 (HSP/Foto:Úrad priemyselného vlastníctva SR)   Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti. Navrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však znamená vytvoriť funkčné a dekoratívne znaky výrobku a zároveň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, prepravu, skladovanie, opravu aj nakoniec likvidáciu takéhoto výrobku Zapísaný…

Korčok: Strategická koncepcia NATO by mala priniesť inovatívne prístupy k čoraz sofistikovanejším hrozbám

0 icon

Bratislava 15. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Strategická koncepcia NATO by mala priniesť inovatívne prístupy k čoraz sofistikovanejším hrozbám. Na samite Severoatlantickej aliancie (NATO) to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Aliancia podľa šéfa slovenskej diplomacie prijala na samite dôležité rozhodnutia. Slovenskú delegáciu na samite NATO viedla prezidentka…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Biden poslušne pricupkal do Európy za Putinom

0icon

Nie Putin, prezident Ruskej federácie odišiel do Ameriky za Bidenom, ale Biden, prezident rozdelených a rozpadajúcich sa Spojených štátov amerických prichádza do Európy za Putinom 16. júna 2021. Vo vzťahoch veľmoci, resp. superveľmoci vždy cestuje slabší za silnejším. O dva týždne na to odlietajú „dve marionety, Mekelová a Zelenskyj“, každý samostatne, do USA…

Pavol Lazar

Podvod s lôžkami v Nemecku potvrdený

0icon

Že ekonomický motív hýbe svetom je snáď zrejmé aj tým najväčším optimistom. 👉 Ani tzv. najvyspelejší ťahúni EÚ nie sú žiadnou výnimkou. 🤷‍♂️ 👉 Denník Bild je síce považovaný za nemecký bulvárny časopis, no upútavka na jeho článok na titulnej strane vzbudila pozornosť po celom Nemecku. 🧐 👉 Píše sa…

Pavel Jacz

Aké hodinky, taký minister! Pán Mikulec, myslíte si to isté? Väčšina určite áno.

0icon

Problémy ministra vnútra sa začínajú kopiť. Lapá ho jeho zaujímavá minulosť. Jeho vysvetlenia oficiálnych záznamov komentuje slovami vykonštruované a Fico je klamár, chrapúň a gauner. To nám všeličo vysvetľuje, nie však podstatu problému. Oháňa sa rozsudkami súdov, na ktoré v iných reakciách haní a odsudzuje a to podľa toho, ako…

Ivan Štubňa

Diktátor Netanjahu v kresle premiéra Izraela končí ...

0icon

Netanjahua  poslalo do politického dôchodku rôznorodé zoskupenie izraelských politických strán. Svedčí to o tom, že Izraelčanom sa už prejedla politika násilia Netanjahua slúžiaceho americkým záujmom. Spojili sa proti nemu pravicové, ľavicové, ale aj proarabské sily. A to je v pomeroch Blízkeho východu niečo nevídané. Netanjahu, ktorý vládol 12 rokov železnou päsťou policajného strážneho…

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké je tajomstvo šťastia? Kupujte zážitky, nie materiálne veci

0 icon

Žijeme v materialistickej ére a naučili sme sa milovať a vážiť si veci, ktoré si môžme kúpiť. Prečo ale tieto veci staviame na piedestál, podľa ktorého posudzujeme, kam sme to v živote dotiahli? To predsa nie je ukazovateľ šťastia! Aké tajomstvo sa teda schováva za šťastím? Všetci máme občas pocit, že…

Máte radi morské prasiatka? Vo Švajčiarsku je nezákonné vlastniť iba jedno

0 icon

Zdá sa, že Švajčiarsko je jednou z najviac priateľských krajín na svete. Vo Švajčiarsku musíte mať aspoň dve morské prasiatka, inak porušujete zákon. Zákony o právach zvierat z roku 2008 zakazujú vlastniť iba jedno morčiatko, pretože sa môže cítiť osamelo. Morské prasiatka sú tu veľmi časté domáce zvieratá a Švajčiari ich zbožňujú, považujú…

Ako sa dostávajú nové slová do slovníka? Nie je to až taká záhada...

0 icon

Odkiaľ pochádzajú nové slová a ako sa transformujú z hovorových na oficiálne? Nové slová sa musia šíriť v kultúre, aby sa dostali do slovníka. Musia sa používať a chápať. Nové slová majú oveľa väčšiu šancu na pridanie do slovníka, ak ich uvidíte v tlačenej forme alebo ich budete počuť v…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Opäť sa spoločne pozrieme na obdobie druhej svetovej vojne. Jednou z najzaujímavejších vedeckých záhad druhej svetovej vojny je stroj na voľnú energiu navrhnutý Hansom Colerom. Začíname prvou časťou dvojdielneho článku. Máme veľké šťastie, že sa o tomto stroji zachovali záznamy vrátane podrobných výkresov, popisov, ako funguje,…

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Vo svete IT

Mi MIX Fold 2: Druhá generácia skladateľných smartfónov od Xiaomi príde ešte tento rok! Čo priniesie?

0 icon

Od predstavenia prvej generácie skladateľných smartfónov od Xiaomi ubehlo len pár mesiacov. Mi MIX Fold prišiel s takou nízkou cenou, že mnohým z nás padla sánka. A i keď pri jeho nákupe u nás si niečo priplatíme, skladateľný smartfón od Xiaomi je stále veľmi zaujímavým zariadením. Čínsky gigant však nezaspal…

Ktorí výrobcovia smartfónov na slovenskom trhu rastú a ktorí sa z trhu pomaly, ale isto vytrácajú?

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku zažíva veľké oživenie v porovnaní s minulým rokom, ktorý bol vo veľkej miere poznačený pandémiou. Analytici zo spoločnosti IDC odhadujú, že tento rok trh so smartfónmi podrastie o +7,7% čo je najvyšší medziročný rast predajov smartfónov od roku 2015. Celkovo by malo byť na trh dodaných v…

Sme prepojení s inou galaxiou? Ako súvisí temná hmota s takzvanou kozmickou sieťou?

0 icon

Temná hmota je záhadná látka, ktorá tvorí až 80% všetkej hmoty vo vesmíre. Zároveň ide o druh hmoty, ktorý tvorí kostru kozmickej siete, píše portál Science Daily. Kozmická sieť je obrovská vesmírna štruktúra, ktorá vďaka svojmu gravitačnému vplyvu riadi pohyby galaxií, či iného kozmického materiálu. Temná hmota ale nemôže byť zmeraná…

Dopadneme rovnako ako Venuša? „Dvojička Zeme“ mohla byť v minulosti vhodnou planétou pre život, no niekde sa stala chyba

0 icon

Venuša bola dlhú dobu planétou, o ktorej sme veľa nepočuli. To sa však zmenilo objavom fosfánu, plynu, ktorý sa môže spájať zo životom v jej atmosfére. Nedávno oznámila americká vesmírna agentúra, NASA, že k planéte posiela dve vedecké misie, DAVINCI+ a Veritas. K americkej NASA sa pridáva aj Európska vesmírna agentúra, so svojou…

Nabitie batérií elektromobilov za 10 minút? Jeden z popredných vedcov z brandže prichádza s vlastným riešením

0 icon

Plné nabitie elektromobilu v priebehu niekoľkých minút je aj v dnešnej dobe nepredstaviteľný úspech, od ktorého sme stále vzdialení na míle ďaleko. Najnovšie vedecké poznatky nám však zrejme dávajú ako takú nádej na lepšiu budúcnosť z hľadiska rýchlosti nabíjania takýchto typov bateriek. Skrátenie doby nabíjania na 10 minút Jeden z…

Armádny Magazín

Bývalý dôstojník bezpečnostnej služby Ukrajiny prehovoril o výcviku ukrajinských diverzantov na sabotáže v Rusku

0 icon

Ukrajina, 15. júna (AM)  – Bývalý dôstojník protiteroristického centra Bezpečnostnej služby Ukrajiny Vasilij Prozorov v rozhovore pre rádio „Sputnik“ hovoril o príprave ukrajinských diverzantov, ktorí majú „pracovať“ na území Ruskej federácie.

Indické obavy: Čína testuje stealth bombardér Xian H-20 blízko hraníc v Ladaku

0 icon

India, 15. júna (AM)  – "Čínska ľudová oslobodzovacia armáda testovala strategické tajné bombardéry Xian H-20 na leteckej základni Hotan" , vyhlásila indická strana. Prvý materiál publikoval indický publicista Sumit Kumar Singh.   Letecká základňa Hotan sa nachádza na juhu autonómnej oblasti Xinjiang Ujgur. Medzi čínskymi vojenskými le

Kedmi hovoril o nebezpečných ruských plánoch: "Američania zažili skutočný šok“

0 icon

Izrael, 14. júna (AM)  – Americké ministerstvo obrany zažilo skutočný šok po tom, čo sa dozvedelo o plánoch Ruska na návrat na Kubu. Tento názor vyslovil v nedávnom rozhovore Jakov Kedmi.   Podľa izraelského politológa začala Ruská federácia v roku 2020 posilňovať svoju pozíciu na medzinárodnej scéne a aktívne sa zúčastňovať na udalostiach,…

Pjakin: Ako vysvetliť poslednú podivnú vojnu medzi Izraelom a Palestínou?

0 icon

Rusko, 15.jún 2021 (AM) – Má posledná vojna medzi Izraelom a Palestínou a jej súčasné vyostrenie globálny význam? Na prvý pohľad to vyvoláva dojem, že išlo o skrytú dohodu. Izraelská vláda si tak riešila politickú krízu a v Palestíne zase vypustili paru u obyvateľstva. Začalo to provokáciou Izraela, a potom sa

Projekt kolmo štartujúceho obojživelného lietadla VVA-14 konštruktéra Roberta Bartiniho

0 icon

ZSSR/Rusko, 14. júna 2021 (AM) – História skonštruovania tohto úžasného lietajúceho stroja sa začala v roku 1965, čiastočne aj ako reakcia na zavedenie Spojenými štátmi (15. novembra 1960) dvojstupňovej balistickej rakety na tuhý pohon Polaris A-1 určenej na nasadenie z

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali