Svätý Jozef, vzor všetkých mužov sveta, žil a zomrel v tichosti

Bratislava 24. decembra 2017 (HSP/Foto:Facbook)

 

Zlato leží hlboko dolu pod zemou a drahocenné perly ukryté pod vlnami morskými. Príroda ukrýva svoje poklady oku ľudskému, ale  veci chatrnejšej ceny ponecháva akoby pohodené po cestách. A čo tu vidíme v prírode, to isté nachádzame i v obvode duševného sveta. Najvznešenejšie cnosti a najvyššie duševné zásluhy, známe síce Bohu, ostávajú tajné pred ľuďmi, naopak cnosti menej veľké a zásluhy obyčajné bývajú známe a vidomé každému.

Tak sa to má i so svätým Jozefom. On, o ktorom sväté Písmo tak na krátko hovorí, prináleží medzi najväčších a trónu božskému najbližších svätých. Lebo ako Panna Mária blahoslavená je medzi  ženami, tak i sv. Jozef blahoslavený je medzi mužmi, lebo ho Boh vyvolil za ochrancu a pestúna jednorodenému svojmu Synovi, za lásky plného tovariša panenskej jeho matke, a postavil ho za hlavu svätej rodine. Po mene Ježiš a Maria najviacej oslávené je meno svätého Jozefa po celom kresťanstve.

Na ilustrácii Svätý Jozef

Príčinu, prečo Boh tomuto sv. mužovi toľké vyznačenie preukázal, udáva nám sväté Písmo jediným ale významu plným slovom, keď praví, že bol „muž spravodlivý“. Toto slovo obsahuje v sebe najvyššiu chválu, ktorú mu udeľuje sám Duch svätý a neznamená ono nič menej, než že svätý Jozef bol muž celou svojou povahou čistý, cnostný a zvlášť lásky plný.

Pochádzal svätý Jozef z pokolenia Dávidovho, otec jeho menoval sa Jakub. žil on v mládeneckom, panensky čistotnom stave v Nazarete, malom to mestečku Galilejskom, a zanášal sa remeslom tesárskym. V tomže mestečku žila, celkom utiahnutá od sveta, bohabojná a veľmi pobožná panna, ktorá, pochádzajúc rovne z pokolenia Dávida kráľa, menovala sa Mária. Lebo u Židov všetko arci otcovské požehnanie a všetky božské sľuby spočívali na rodoch, preto Židia na udržanie rodu najväčšiu váhu kládli, a vstúpením do stavu manželského ukazovali svoju nábožnú túžbu, mať podiel na Božích zasľúbeniach. Tak i svätý Jozef a panna Mária vyvolili si stav tento. Ale u židov neuzavieralo sa nikdy manželstvo bez predbežného zasnúbenia a sobáš nasledoval vždy až za dlhší čas potom. Medzi týmto časom nesmel ženích nevestu svoju navštíviť, ani s ňou hovoriť. A v tomto čase, prv než by bol svätý Jozef blahoslavenú nevestu svoju k sebe do domu uviedol, počala ona z Ducha svätého. Upadol teda následkom toho do najtrápnejšieho nepokoja, nevediac ale ešte vtedy, že ona Syna Božieho, očakávaného Spasiteľa sveta, pod srdcom nosí. Ale bol muž spravodlivý a o Márii, vyvolenej svojej neveste vedel, že je samá čistota a nevinnosť, nemohol to zrovnať so svojim svedomím, aby zle o nej myslel, a tým ešte menej, aby ju uviedol u ľudí do zlej povesti a učinil ju takým činom nešťastnou. Preto aj keď by bol mal právo vydať ju súdu, lebo mu bola nevesta, nemohol sa k tomu čo muž spravodlivý odhodlať, proti tomu búrilo sa v ňom svedomie. Zaumienil si teda prepustiť ju potajomky, v tichosti a bez hluku a súdu poslať jej list, ktorým svoje zasnúbenie s ňou rozväzuje. Ale Boh nenechal dlho svätého Jozefa v tejto trápnej neistote.

Neočakávane zvestoval svätému Jozefovi anjel Pána, že Maria stane sa matkou Syna Božieho, zachovajúc tak velebnú cnosť čistoty i slávu nepoškvrneného panenstva, aby ju teda bez rozmýšľania vzal za manželku. Jak veľké to potešenie pre svätého Jozefa! Veď i on už dlho a túžobne očakával Vykupiteľa. S najväčšou úctou a s najčistejšou láskou vzal Máriu čo manželku pod svoju ochranu a uviedol ju k sebe do domu. Týmto zaštítil blahoslavenú Pannu proti utŕhačným jazykom, a ostal pri nej čo verný spoločník, pestún a vychovávateľ Ježiša Krista v neporušenej čistote a úplnej zdržanlivosti. Maria totiž večnú čistotu sľúbila Bohu a za jej príkladom učinil to i svätý Jozef. Maria a Jozef žili tak v pokoji a šťastí v chudobnom svojom domku. Jozef zachádzal s Máriou s najväčšou úctou a s najsrdečnejšou láskou staral sa o všetky jej potreby. Potešením bola mu myšlienka, skoro bude môcť uzrieť milostivý obličaj božského Vykupiteľa.

Túžba jeho blížila sa deň po dni k splneniu. Za niekoľko mesiacov po svadbe vydal cisár Augustus prísny rozkaz, aby sa previedol popis ľudu v celom cisárstve a každý povinný bol dostaviť sa do toho mesta, skade jeho rod pochádzal, k zápisu. Jozef a Maria, súc obidva potomkovia rodu Dávidovho, šli do Betlehema, skadiaľ Dávid pochádzal. A keď pri veľkom návale ľudu v meste nocľahu dostať nemohli, utiahli sa von za mestom do jaskyne, ktorá nočného času slúžievala pastierom za maštaľ. Tu porodila blahoslavená Panna božské Dieťa Ježiša, a svätý Jozef bol prvý, ktorému sa dostalo tej veľkej milosti za podiel, že najkrajšie toto Dieťa, aké kedy svet videl, svojimi očami vidieť, na svojich ramenách chovať mohol. Otec nebeský vložil mu akoby sám Dieťa v náručie čo najdrahší poklad a ustanovil ho jemu za strážcu, ochrancu, pestúna a vychovávateľa. A Jozef plnil so všemožnou vernosťou povinnosti tohto úradu.

40ty deň po narodení Ježišovom šiel Jozef s Pannou Máriou a s božským Dieťaťom do Jeruzalemu, aby ho tam obetoval Pánu. Z Jeruzalemu sa vrátil sa späť do Betlehema. Avšak sladkého pokoja a neskalenej radosti len za krátky čas požíval. Kráľ Herodes číhal dieťaťu po živote. I keď raz Jozef v občerstvujúcom spánku ponorený ležal, zjavil sa mu anjel a oslovil ho:

„Vstaň, vezmi Dieťa i jeho matku a sťahuj sa do Egypta a zostaň tam pokiaľ ti nepoviem.“

A on vstal a sťahoval sa, nemyslel ani na ďalekú cestu, ani na obťažné putovanie, nepýtal sa po príčine, lebo pravá poslušnosť nezná otázky: prečo a načo, a jak dlho. Po zdĺhavej púti prišiel do Egypta. Až keď kráľ Herodes zomrel, bolo mu opäť uložené, aby sa vrátil do zeme Izraelskej. On to učinil a prebýval zatiaľ v meste Nazarete. Niekoľko rokov neskôr putoval s Máriou a dvanásťročným Ježišom do Jeruzalema k veľkonočným sviatkom. Tu ostal Ježiš tri dni v chráme. Jozef a Maria, nájduc ho po dlhom a úzkostnom hľadaní, vrátili sa do Nazareta spiatky.

Svätý Jozef bol manželom Panny Márie a pestúnom Ježiša podľa zákona, ale on bol ním ovšem i v duchu lásky. V Márii videl nielen to, čo druhí manželia vo svojich manželkách vidia, milú totižto ženu, útlu matku, vernú spoločnicu, v jeho očiach bola ona o mnoho viacej: vyvolená Pána, najčistejšia, najsvätejšia panna, najvznešenejšia medzi ženami, matka božskej milosti a lásky. V Ježišovi videl nielen to, čo iní otcovia vo svojich synoch vidia: nádej svojho kolena, oslavu svojho rodu, potešenie a pomoc na starobu. To všetko bolo by bývalo málo, myslieť o Ježišovi.

Svätý Jozef videl v ňom oslávenie ľudu Izraelského, osvietenie pohanov, spasenie a vykúpenie sveta. Preto sa i staral neúnavne, s úplnou oddanosťou a sebazaprením o Matku i Dieťa. Súc potomok rodu kráľovského, prevádzal remeslo tesárske a prevádzal ho s láskou, lebo pracoval za Máriu a Ježiša. Oni jedli z jeho chleba, pili z jeho pohára a šatili sa z toho, čo on zaslúžil. Za nich pracoval on vo dne i v noci, v potu tvári svojej, a myšlienka na nich posilňovala ho, keď pod bremenom práce napádali ho mdloby, pot rinúci z tváre považoval za perly pre budúci svoj poklad v nebi, dielňa jeho bola rajom, lebo tam prebýval s nim Ježiš, a kde Ježiš prebýva, tam je všade šťastie a raj, kde však Ježiša nieto, tam i paláce, zlatom sa skvejúce , sú len žaláre bez opravdivého šťastia. Už k prvým ľuďom hovoril Hospodin v raji:

„V potu tváre tvojej obrábať budeš zem a požívať chlieb tvoj.“

A od týchto čias, za mnoho tisíc rokov roní sa človeku pot po lícach, ale veľká tu otázka, či sa on roní z lásky k Bohu a z lásky k Ježišu, alebo len z lásky ku svetu?

Drahocenné sú potné kropaje, ktoré prelievame vo vernom plnení našich povinností z lásky k manželke, k dieťaťu, a ku tým, ktorých nám Boh zveril, takýto pot občerstvuje a oživuje nás akoby nebeskou rosou, nešťastný je naopak každý pot, ak nám ho závisť a vôbec hriešna dajaká náklonnosť vynucuje z tvári, lebo on neochladzuje, lež len viacej roznecuje zožieravý plameň náruživostí.

O smrti svätého Jozefa nič nám nehovorí Písmo sväté, tak že neznáme s istotou ani kedy, ani kde zomrel. Hrob jeho ukazujú podnes v doline Josafat blízo mesta Jeruzalemu, o svätých jeho pozostatkoch nečiní cirkevný dejepis žiadnej zmienky. Toľko nám známo, že on ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista zomrel, lebo pri svadbe v Káne galilejskej nebol prítomný. A smrť jeho bola zaiste sladká a šťastná, lebo zomrel v náručí Ježiša a Márie, so vzdychom lásky ku svätej Matke, s pohľadom dôvery k Synu Božiemu.

Úcta k svätému Jozefovi rozšírila sa len za posledných storočí, zvlášť pričinením svätej Terézie a svätého Františka Saleského. Roku 1675. zvolil cisár Leopold prvý svätého Jozefa za ochrancu zemí rakúskych.

Svätý Jozef bol podľa zákona otec, vlastne pestún Ježiša Krista, ktorý je nám podľa nevyspytateľnej milosti Božej jednorodeným bratom, on bol manžel Panny Márie, predrahej to matky našej, je on teda naším otcom, ako taký je našim učiteľom v živote, poučujúc nás všetkých tým prekrásnym príkladom, ktorý každému pre jeho stav zanechal. Čo niekedy Faraón o Jozefovi egyptskom povedal: „Iďte k Jozefovi a učiňte, čokoľvek vám rozkáže.“

To ešte vo vyššom stupni platí o Jozefovi nazaretskom. Iďte k Jozefovi mládenci a panny a učte sa od neho milovať nevinnosť, a opatrovať si ľaliu čistoty, ktorá vám v srdci i vo tvári rozkvitá, iďte k nemu manželia a učte sa od neho pokoju, láske, trpezlivosti v prípadoch stavu manželského; vy otcovia učte sa od neho, ako deti svoje v bázni Božej vychovávať a do chrámu vodiť,  vy šľachtici a vysoko rodení, učte sa od neho, úpadok rodu Vášho trpezlivo a ponížene znášať, vy remeselníci učte sa od neho, starať sa o rodinu, vy chudobní choďte do jeho dielne a učte sa od neho, ako pracovať a s málom byť spokojní,  vy hriešnici, ktorí ste Ježiša stratili, iďte k nemu a učte sa hľadať ho s ľútosťou a pokáním,  vy nemocní učte sa od neho zomrieť s Ježišom a s Pannou Máriou.

Svätý Jozef je nám však i vzorom, ako dočasné statky vyhľadávať máme. Pozemské statky vydobývať si, je našou povinnosťou, lebo potrebné sú, nám ony:

1) k živobytiu. Každý deň totiž musíš jesť, potrebuješ odev, príbytok atd. Aby ti to neschádzalo a aby si iným žobraním nepadol na obtiaž, musíš hľadieť zaopatriť si výživu a majetok.

2) K nášmu vzdelaniu. Chceš sa niečomu naučiť, musíš chodiť do školy, zaopatriť si knihy alebo potrebné stroje, musíš snáď podujať ďaleké cesty.

3) K tomu, aby si v svojom stave niečo vykonať mohol. Remeselník zaopatriť si musí nástroje a látku,  musí často dlho čakať na vyrobené peniaze. Roľník musí mať dom, pole, dobytok. A tak v každom stave potrebné sú pozemské statky.

4) Napokon k tomu, aby sme i svojim blížnym preukázať mohli dačo dobrého, nado všetko chudobným, biednym a nemocným. Spasiteľ nám totižto sľúbil, že ak dobre nakladáme so zverenými nám statky, zverí nám v nebi ešte vyššie poklady. Preto i z tohto ohľadu musíme hľadieť nadobudnúť si pozemských statkov. Akým spôsobom však máme vyhľadávať pozemské statky?

1) Vždycky buď spravodlivým. Neber, čo nie je tvoje. Každý, kto ku príkladu kradne v hore drevo a vôbec niečo takého berie, čo mu nepatrí, hreší. Podobne hreší každý, kto niečo nalezeného majiteľovi nevráti, lež sebe podrží.  Ďalej, nerob druhému škody! Takýmto spôsobom hreší, kto druhému cez pole ide, dobytok na cudzom pasie, alebo akýmkoľvek iným spôsobom blížnemu na majetku škodu činí. Neklam! Kto blížneho klame, aby z toho sám úžitok mal, ten šudí, na príklad kto starý alebo chorý dobytok za mladý a zdravý, kto falošné peniaze za berné udáva, kto víno, múku, mlieko a iné veci falšuje, krčmári, ktorí dvojitou kriedou píšu, kupci , ktorí preťahujú, a napokon i poškodení, ak  viacej požadujú, než škoda obnáša.

2) Nerob si zbytočných starosti a buď spokojný s málom. Sú ľudia, ktorí nevychádzajú zo starostí a lámu si hlavu jednostajne nad tým, ako sa im budúcne povedie. Takéto starosti Hospodin doslovne zapovedá, lebo tým človek nedôveru javí k jeho dobrote. Človek má predovšetkým po tom túžiť, aby sa ľúbil Bohu, aby život podľa jeho svätej vôle riadil a večného spasenia dosiahol. Ohľadom časných vecí má v pokoji pracovať a ponechať to celkom Bohu, čo budúcnosť prinesie. Buď s málom spokojný! S málom je spokojný ten, kto nechce mať a vyrobiť si viac, než čo pre seba a svoju rodinu potrebuje, aby slušne a jednoducho živý bol. Písmo sväté nás dostatočne učí, jak nerozumne jednajú tí, ktorí sa snažia nahromadiť si mnoho statkov a peňazí. Veď po smrti nič so sebou nevezmú, a tu zo samej dychtivosti po väčšom výrobku a zisku zabúdajú  na svoju dušu a nič sa o ňu nestarajú.

spracoval: Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Súd zamietol žalobu v prípade segregácie rómskych žien v prešovskej pôrodnici

0 icon

Bratislava/Prešov 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Okresný súd Bratislava III zamietol antidiskriminačnú žalobu Poradne pre občianske a ľudské práva v prípade segregácie rómskych žien v pôrodnici prešovskej nemocnice. Umiestňovanie rómskych žien do takzvaných rómskych izieb v pôrodnici nie je podľa súdu diskriminačné. Rozsudok nie je právoplatný Poradňa avizovala, že voči…

Obvinili poslanca Sme rodina. Trestné oznámenie na neho podal policajt. Čo na to hovorí Boris Kollár?

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/TASR/Foto:screenshot)   Poslanec Sme rodina Patrick Linhart ešte koncom roka 2020 podľa vyšetrovateľa z Komárna obvinil policajta z napadnutia. Teraz má sám čeliť obvineniu, informuje portál televízie Markíza Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti status, že ho v Nových Zámkoch napadol policajt. Poslanec ho…

Zverejnili deň ďalšieho rokovania koalície o riešení vládnej krízy. Za ľudí má na Sulíka jednu požiadavku

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ďalšie rokovanie o budúcnosti koalície by sa malo konať v sobotu (20. 8.), zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). Pre TASR to uviedla strana Za ľudí, Úrad vlády SR to zatiaľ nepotvrdil. Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková pre TASR povedala, že stretnutie bude určite…

Roglič bude štartovať na Vuelte

0 icon

Ľubľana 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lalo R. Villar)   Slovinský cyklista Primož Roglič bude štartovať na tohtoročnej Vuelte. Nad jeho účasťou visel otáznik, pretože sa v júli zranil na Tour de France pri páde na dlažobných kockách V tíme Jumbo-Visma sa obávali, že vynechá aj nasledujúcu Grand Tour, no v pondelok…

Proces s Kysučanom obžalovaným z extrémizmu pokračoval výsluchom znalca

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Proces s Kysučanom Dávidom K., ktorý čelí obžalobe z viacerých extrémistických trestných činov, pokračoval v pondelok pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku výsluchom znalca V prípade preukázania viny hrozí obžalovanému trojročný až osemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Znalec skúmal tričko s…

Filozof Chomsky vidí dve riešenia ukrajinskej krízy. Teraz je na Západe, aby ustúpil

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Kríza okolo Ukrajiny sa môže vyriešiť nájdením kompromisu za rokovacím stolom alebo ďalšou eskaláciou, ktorá je pre Kyjev a Západ nebezpečná. Myslí si to americký politický spisovateľ a filozof Noam Avram Chomsky "Máme dve možnosti: diplomatickú a nediplomatickú. Nediplomatická znamená pokračovať v eskalácii so…

Elektronická zdravotná knižka sa má sprístupniť i úradom verejného zdravotníctva

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   K zdravotným záznamom z Elektronickej zdravotnej knižky by mohli mať prístup i zdravotnícki pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Cieľom je zefektívnenie epidemiologického vyšetrovania Zmenu má priniesť novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ)…

SaS vracia úder: Vetovať miliardový balíček nebolo možné. Matovič škodí Slovensku a budem len rád, keď sa to nebudú báť povedať aj iní poslanci

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje argument OĽaNO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky, mohli vetovať, za nepravdivú a zavádzajúcu „Bol to práve Igor Matovič, ktorý nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý…

Tri argumenty, prečo HIMARS neochráni Poľsko pred ruskou “hrozbou”

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/politexpert/Foto:Twitter)   Estónsko a Poľsko žiadajú USA o dodanie vojenského vybavenia na "odstrašenie Ruska". Vojenský expert Michail Chodarenok vysvetlil, prečo sú tieto očakávania nezmyselné Estónsko žiada USA o dodanie raketometov HIMARS a bezpilotných lietadiel Reaper, zatiaľ čo Poľsko čaká na systémy protivzdušnej obrany Patriot, stíhačky F-16…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 14:52 -  Poradca vedúceho Úradu prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak kritizoval Červený kríž za nečinnosť. „Všetci vojnoví zajatci,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke islandské poníky stoja na lúke pri východe slnka na farme v nemeckom Wehrheime neďaleko Frankfurtu

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Súd zamietol žalobu v prípade segregácie rómskych žien v prešovskej pôrodnici

0 icon

Bratislava/Prešov 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Okresný súd Bratislava III zamietol antidiskriminačnú žalobu Poradne pre občianske a ľudské práva v prípade segregácie rómskych žien v pôrodnici prešovskej nemocnice. Umiestňovanie rómskych žien do takzvaných rómskych izieb v pôrodnici nie je podľa súdu diskriminačné. Rozsudok nie je právoplatný Poradňa avizovala, že voči…

Obvinili poslanca Sme rodina. Trestné oznámenie na neho podal policajt. Čo na to hovorí Boris Kollár?

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/TASR/Foto:screenshot)   Poslanec Sme rodina Patrick Linhart ešte koncom roka 2020 podľa vyšetrovateľa z Komárna obvinil policajta z napadnutia. Teraz má sám čeliť obvineniu, informuje portál televízie Markíza Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti status, že ho v Nových Zámkoch napadol policajt. Poslanec ho…

Zverejnili deň ďalšieho rokovania koalície o riešení vládnej krízy. Za ľudí má na Sulíka jednu požiadavku

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ďalšie rokovanie o budúcnosti koalície by sa malo konať v sobotu (20. 8.), zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). Pre TASR to uviedla strana Za ľudí, Úrad vlády SR to zatiaľ nepotvrdil. Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková pre TASR povedala, že stretnutie bude určite…

Roglič bude štartovať na Vuelte

0 icon

Ľubľana 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lalo R. Villar)   Slovinský cyklista Primož Roglič bude štartovať na tohtoročnej Vuelte. Nad jeho účasťou visel otáznik, pretože sa v júli zranil na Tour de France pri páde na dlažobných kockách V tíme Jumbo-Visma sa obávali, že vynechá aj nasledujúcu Grand Tour, no v pondelok…

Proces s Kysučanom obžalovaným z extrémizmu pokračoval výsluchom znalca

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Proces s Kysučanom Dávidom K., ktorý čelí obžalobe z viacerých extrémistických trestných činov, pokračoval v pondelok pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku výsluchom znalca V prípade preukázania viny hrozí obžalovanému trojročný až osemročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Znalec skúmal tričko s…

Filozof Chomsky vidí dve riešenia ukrajinskej krízy. Teraz je na Západe, aby ustúpil

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Kríza okolo Ukrajiny sa môže vyriešiť nájdením kompromisu za rokovacím stolom alebo ďalšou eskaláciou, ktorá je pre Kyjev a Západ nebezpečná. Myslí si to americký politický spisovateľ a filozof Noam Avram Chomsky "Máme dve možnosti: diplomatickú a nediplomatickú. Nediplomatická znamená pokračovať v eskalácii so…

Elektronická zdravotná knižka sa má sprístupniť i úradom verejného zdravotníctva

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   K zdravotným záznamom z Elektronickej zdravotnej knižky by mohli mať prístup i zdravotnícki pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Cieľom je zefektívnenie epidemiologického vyšetrovania Zmenu má priniesť novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ)…

SaS vracia úder: Vetovať miliardový balíček nebolo možné. Matovič škodí Slovensku a budem len rád, keď sa to nebudú báť povedať aj iní poslanci

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje argument OĽaNO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky, mohli vetovať, za nepravdivú a zavádzajúcu „Bol to práve Igor Matovič, ktorý nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý…

Tri argumenty, prečo HIMARS neochráni Poľsko pred ruskou “hrozbou”

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/politexpert/Foto:Twitter)   Estónsko a Poľsko žiadajú USA o dodanie vojenského vybavenia na "odstrašenie Ruska". Vojenský expert Michail Chodarenok vysvetlil, prečo sú tieto očakávania nezmyselné Estónsko žiada USA o dodanie raketometov HIMARS a bezpilotných lietadiel Reaper, zatiaľ čo Poľsko čaká na systémy protivzdušnej obrany Patriot, stíhačky F-16…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 14:52 -  Poradca vedúceho Úradu prezidenta Ukrajiny Mychajlo Podoljak kritizoval Červený kríž za nečinnosť. „Všetci vojnoví zajatci,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Armádny Magazín

USA presúva svojich výsadkárov do Bulharska a ďalších krajín východnej Európy. Briti idú zničiť Krymský most

0 icon

USA, 15.august 2022 (AM) – "Kyjevský režim nenecháva žiadnu nádej na zničenie krymského mosta, ukrajinskí politici opakovane vyjadrili želanie udrieť na most akoukoľvek zbraňou . Ako uviedol námestník Najvyššej rady Gončarenko, Kyjev dokonca s Veľkou Britániou diskutoval o možnostiach úderov na štruktúru.   Ukrajinsk

Britský minister obrany sľúbuje že „prebuduje“ ukrajinské ozbrojené sily a zvýši „rozsah odporu“

0 icon

Ukrajina, 15.august 2022 (AM) - Spojené kráľovstvo pomôže Ukrajine obnoviť jej ozbrojené sily a zvýšiť „rozsah odporu“. Uviedol to minister obrany Spojeného kráľovstva Ben Wallace, keď hovoril o britskom výcvikovom programe pre ukrajinský vojenský personál.   Londýn spustil špeciálny výcvikový program pre ukrajinský vojenský personál, v rá

Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov: "Naučte sa byť priateľmi s Ruskom - vaše zuby budú zdravšie"

0 icon

Čečensko, 15.august 2022 (AM) - Z medzinárodného letiska Groznyj odletel do zóny vojenskej operácie na Donbase ďalší kontingent dobrovoľníkov. Podľa šéfa Čečenska Ramzana Kadyrova majú dobrovoľníci „súdiac podľa bojového ducha v úmysle vyrezať nacistický odpad ako zhubný nádor, pričom po členoch banderovský

Ruská protivzdušná obrana odrazila ukrajinský útok na Záporožskú jadrovú elektráreň - 171. deň vojny na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 15.august 2022 (AM) - Člen hlavnej rady správy Záporožskej oblasti Vladimir Rogov oznámil, že Jadrová elektráreň Záporožie po ďalšom ostreľovaní ukrajinskými vojakmi funguje normálne, útoky boli likvidované.   Ozbrojené sily Ukrajiny v sobotu 13. augusta opäť ostreľovali mesto Energodar a Jadrovú elektráreň Záporožie.

Koncern Kalašnikov čoskoro odovzdá ruským ozbrojeným silám novú karabínu a ostreľovaciu pušku

0 icon

Rusko, 15.august 2022 (AM) – Do konca roku 2022 dostanú ruské ozbrojené sily nový samopal PPK-20. Povedal to vedúci spoločnosti Kalašnikov - Alan Lušnikov. Označil tento samopal za najlepší na svete na najbližších 20 rokov. PPK-20 bol predstavený na fóre Army-2021.   Pred rokom na veľtrhu Armija 2020 predstavil Kalašnikov no

FOTO DŇA

Na snímke islandské poníky stoja na lúke pri východe slnka na farme v nemeckom Wehrheime neďaleko Frankfurtu

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali