Svätá Gertrúda – nádherná panna, ktorá svoj pôvab a múdrosť venovala Bohu

Bratislava 10. decembra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Boh je číra láska a preto medzi ním a láskou trvá tajomný úzky zväzok. S milujúcou ho dušou spája sa on svojimi milosťami, a ona zase spája sa s ním vrelou túžbou, zaľúbiť sa jedine jemu, a jemu samému žiť i umrieť. Túto obapolnú lásku predstavuje nám život svätej Gertrúdy.

Svätá Gertrúda

Svätá Gertrúda narodila sa roku 631. v osade Landen v Brabante. Otec jej menoval sa Pipin a bol hlavným nádvorným kráľov francúzskych a matkou jej bola svätá Itta, ináč Iduberga. Pod očami svätej svojej matky rástla svätá Gertrúda v nevinnosti a svätosti tak ľúbezne, ako pôvabná ruža, a tak čistotne, ako biela ľalia až do dvanásteho roku. Z jasného jej oka vyzeral vtipný rozum, a jej chovanie  javilo toľký pôvab a ľúbeznosť, že už v tomto príliš mladom veku neušla pozornosti najprednejších šľachtických mladíkov a nejednému srdce okúzlila. I stalo sa jedného dňa, že Pipin pristrojil kráľovi Dagobertovi a hodnostárom ríše veľkú hostinu. Tu keď potom veselosť všetkých ovládala a pohár výborného vína jazyky všetkým porozväzoval, vystúpil syn istého kniežaťa a verejne prosil kráľa Dagoberta a i samého otca Pipina o ruku Gertrúdinu. Na otcov rozkaz vstúpila i nevinná panna do dvorany, kde veselí hostia stolovali. Sám kráľ, keď ju zočil, potešil sa jej a pochválil jej krásu, ukázal jej statného mladíka. A bol to ozaj mladík šumný, oblečený v rúcho zamatové a hodvábne, a so šije viseli mu ťažké reťaze zlata a striebra. Všetci prítomní s napnutím a zvedavo obdivovali krásneho mladíka a pôvabnú pannu, a sám kráľ jej krásou dojatý, obrátil sa, ku Gertrúde a predložil jej otázku či statného mladíka prijíma za ženícha. Nevinná panna, neočakávanou otázkou zarazená, zapýrila sa sprvu, ale potom, pozrúc bojazlivo dokola, rečie:

„Nechcem ani toho, ani koho iného lebo som sa zasnúbila Ježišu Kristu.“

S tým sa chladno odvrátila a utiahla od spoločnosti. Všetci prítomní stáli celí udivení nad jednaním Gertrúdiným, hostina trvala síce ďalej, nikto však nehovoril viacej o ženách a pannách.

Roku 639. zomrel Pipin. Po smrti manželovej vystavila Itta, svätá matka Gertrúdina, pekný kláštor Mivelles v Brabantsku a zasvätila sa v ňom spolu i s dcérou Gertrúdou Bohu a venovala mu ešte i celý svoj vdovský majetok. Z obavy, žeby jej príbuzní pokúsiť sa mohli, odňať jej milovanú dcéru Gertrúdu, doterajšiu pýchu celej rodiny, ostrihala jej hneď pri vstúpení do kláštora bohaté a krásne vlasy tak, že jej z nich len podoba venca okolo hlavy ostala. Biskup blízkeho mesta Mastrichtu, menom Amandus, položil jej na hlavu závoj mníšky. Slávnostným takto sľubom zasvätila nebeskému svojmu Ženíchovi panenské srdce i panenské telo. Bola to pekná a svätá obeť! Gertrúda odovzdala sa jej s tak úprimnou horlivosťou a s tak očividným duševným úspechom, že keď jej bolo ešte len jedenadvadsať rokov, musela už na žiadosť matkinu prevziať na seba najvyššie riadenie kláštora. Prevzala ho ona s úzkostným srdcom, súc si povedomá ťažkého bremena, s úradom týmto spojeného, ale rozpomienka na Spasiteľa s ťažkým krížom na ramenách nadchla ju dôverou a dôvera dodávala jej sily i odhodlanosti.

Mladistvá abatyša plnila skutočne povinnosti svojho úradu s podivuhodnou vernosťou a obozretnosťou. Mladé a zdravé sestry pridŕžala k prísnemu zachovávaniu kláštorných pravidiel, so starými a krehkými mala strpenie. Ku všetkým bola vždy láskyplná a rovne tak vľúdna v reči ako i k priateľskej pomoci všemožne hotová. Predo všetkým sa starala o to, aby bohoslužby v jej kostole odbavovali sa s príkladnou vážnosťou, aby rúcho a kostolné náradie bolo vždy čisté a pekné. Zaopatrila pre kláštor cirkevné knihy, a povolala z Ríma zbehlých učiteľov, ktorí by vyučovali mníšky vo speve a vykladali im písma sväté. Duch svätý a božské požehnanie spočívali na jej kláštore.

Pobožná jej matka medzitým zomrela tichou a blaženou smrťou. Svätá dcéra oplakala ju vďačnými a vrúcnymi slzami a nezabudla na ňu v modlitbách. Aby ju však mnohostranné starosti s kláštorom nepútali príliš k tomuto svetu, zverila vonkajšie jeho záležitosti vážnym a zbehlým kňazom, vnútornú jeho správu podelila si s najstaršími sestrami. Takým činom získala dostatočného času, pohrúžiť sa v rozjímanie o svätých knihách. Za jej času totiž bolo v obyčaji, že i mníšky zaoberali sa bohoslovím a ľubomudrctvom. Svätá Gertrúda obľúbila si tieto vedomosti tiež.

Túžila ona poznať a jasne pochopiť, čokoľvek rozum ľudský obsiahnuť vládze, a preto šťastnou sa cítila, keď s učenými mužmi pojednávať mohla o ťažkých a hlbokých vedeckých otázkach. Jej rozum robil tu veľké pokroky v učenosti, ale jej srdce nezískalo pritom ani na šťastí ani na bohumilej pobožnosti. Naopak stala sa Gertrúda zamyslenou a smutnou, ba utratila i predošlú chuť k modlitbe a iným nábožným cvičeniam. Vnútorný hlas neustále jej pošeptával, že rozumom nedostihne Boha, bytosť to nevyskúmateľnú, ktorá je vyššia a i hlbšia nado všetko chápanie ľudské. Ju len láska dosiahnuť môže. Preto sa i zriekla všetkého chladného pátrania po tajomstvách bytosti Božej a odovzdala sa celkom vrelým túžobným citom svojho srdca.

Akými cestami akým spôsobom ona tu v skrýši srdca Boha hľadať a k nemu sa vznášať dospela, opísať nemožno, toľko však je isté, že ho našla a jeho prítomnosť, jeho milostivú blízkosť za každým krokom cítila. V detinskej svojej prostote viedla neraz útle a dotklivé rozhovory so Spasiteľom, ako dieťa rozpovedala mu dôverne a vyžalovala sa so všetkým. Za čímkoľvek ju srdce tiahlo, čím sa jej duša zanášala, všetky tušenia, city a túženia rozpovedala Bohu, a rozprávajúc sa s ním, akoby z tváre v tvár, počúvala jeho hlas a odpoveď vo svojom srdci. Jej modlitba a rozjímanie boli rozhovory najnežnejšej lásky. Pobožné sestry často vídali nad hlavou svätej abatyše plápolať skvelú žiaru. Bola to jej nadzemská radosť a pokoj anjelský v Duchu svätom, ktoré sa touto tajomnou žiarou i navonok javili.

Avšak neustále umŕtvovanie tela, pôsty a bdenie zoslabili časom telesné sily svätej Gertrúdy. Nevládala už viesť kláštornú správu s toľkým prospechom, ako predtým, a zložila ju s porozumením sestier do rúk svojej dvadsaťročnej vnučky Viltrudy, ktorá, súc vychovaná pod jej svätým dozorom, vo všetkom nasledovala jej príklad a šľapaje.

Pritom však nezmenila svätá Gertrúda prísny svoj život v ničom. Hovorievala ona:

„Život je len krátky deň k robote a trápeniu, čím je on tvrdší a ťažší, tým sladší je potom dlhý nočný odpočinok v hrobe, tým krajšia a bohatšia je odplata v nebi.“

A takto uplynuli ešte tri roky, až konečne tuhá zimnica zvestovala, že sa koniec jej života blíži. Pomyslenie na smrť naplnilo ju veľkou radosťou,  prijmúc sväté sviatosti, povzniesla svätá Gertrúda svoju dušu pokojne a blažene v objatie svojho Ženícha nebeského roku 664.

Svätá Gertrúda modlievala sa mnoho nielen vo dne, ale veľkú časť noci venovala modlitbe. Keby však od teba, drahý čitateľu, dakto žiadal, aby nočným časom jednu – dve hodiny strávil na modlitbách, povedal by si bez pochyby, že ti to vec nad mieru ťažká, ba neviem, či by si to za vec doprosta nemožnú. Ale rozpomeň sa, či si ešte nikdy viac hodín nestrávil v noci pri kartách, pri muzike a tanci, a nedajbože snáď i hriešnych obveseleniach? To si mohol, a nepadlo ti to ťažko, modliť sa, to je ti už ťažká a nemožná vec. Jedno si aspoň vezmi v deň svätej Gertrúdy pred seba, totiž, že prv, než by si sa pobral spať, budeš spytovať po vykonanej obyčajnej modlitbe svoje svedomie.

„Ak sa berieš spať, hovorí sv. Ján Zlatoústy, spytuj svoje svedomie, a rozpomeň sa na svoje hriechy. Hovor si sám k sebe:

„Duša moja! opäť sme strávili deň. Čo sme dnes vykonali dobrého, a čo sme spáchali zlého? Ak sme sa pokúsili v dobrom, ďakujme spoločne Bohu. Ak spáchali sme však niečo zlého, oľutujme to a nečiňme toho viac.“

Tak hľa, máš činiť každý deň, prv než sa odoberieš k nočnému odpočinku. Ale pri tom nikdy nesmieš zanedbávať obyčajnej modlitby. Lebo „Neustále máme sa modliť.“ hovorí Spasiteľ. Svätá Gertrúda viedla život bohumilý a pri tom vždy pomýšľala na smrť. Ako si vysvetliť , že vôbec tak málo ľudí myslieva na smrť ? Oni nepovážia, že od smrti všetko závisí. Ak je tvoja smrť šťastlivá, tak si i ty šťastlivý cez celý tvoj život po nej. Ak je však smrť tvoja nešťastlivá, tak si ty nešťastlivý na večné veky. Pravú viera naša učí nás ďalej, že každá duša, ako náhle telo opusti, dostaviť sa musí k osobnému alebo zvláštnemu súdu, pri ktorom vyrieknutý býva nad ňou ortieľ, ktorý platnosť má pre celú večnosť. Pováž tieto dve dôležité pravdy, a zaiste naučíš sa pomýšľať častejšie na smrť a obávať sa jej. Lež bázeň z takýchto myšlienok na smrť povstávajúca nesmie byť jalová, naopak musí nás ona povzbudzovať, taký život viesť, aby sme nemali príčiny, báť sa smrti. Ona nás musí povzbudzovať, aby sme sa chránili všetkého, čo by nás pri smrti učiniť mohlo nešťastnými, naopak konali všetko, čokoľvek nás učiniť môže šťastlivých. Kresťanský život, čili, varovať sa hriechu, činiť pokánie a plniť ostatné dobré skutky, činí človeka šťastlivým, a naopak hriech a zanedbávanie dobrého činí človeka nešťastným.

„Ak bojíte sa smrti“, píše sv. Augustín, „prečo sa nebojíte toho, čo ju činí strašnou. Ty sa bojíš zle zomrieť, a nebojíš sa zle žiť. Polepši život, veď odplata dobrého života je večná. Žite dobre a pobožne, aby ste nezomreli zle a nešťastlivo.“

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Podľa WHO majú vlády predísť lockdownu aj bez toho, aby používali sledovacie, testovacie a trasovacie systémy

0 icon

Ženeva 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto: Global Health Strategies Twitter)   Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že celoplošnému lockdownu na zníženie nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom môžeme predísť, ak sme schopní urobiť ústupky a ak sa do boja proti koronavírusu zapoja všetci. Informáciu priniesla agentúra AP Technická riaditeľka WHO pre oblasť ochorenia…

USA zaviedli nové sankcie voči iránskemu ropnému priemyslu

0 icon

Washington 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty v pondelok uvalili nové sankcie na iránsky ropný priemysel s cieľom vystupňovať tlak na Teherán, informovali agentúry AFP a Reuters Tieto opatrenia postihnú iránsku štátnu ropnú firmu NIOC, iránske ministerstvo ropného priemyslu a Iránsku národnú tankerovú spoločnosť (NITC). Americké ministerstvo financií vo…

Korčok zdôraznil význam regionálnej koordinácie a spolupráce v boji s pandémiou

0 icon

Bratislava/Washington 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v pondelok vyzdvihol dôležitosť regionálnej koordinácie a spolupráce v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Korčok sa v pondelok prostredníctvom…

Remišová: Keď sa Kollár dá do poriadku, verím, že odpovie na otázky

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že len čo sa predseda Národnej rady SR Boris Kollár vystrábi zo zranení, vysvetlí niektoré okolnosti dopravnej nehody, ktorej bol účastníkom "Verím, že po tom, ako sa dá…

Akademický senát STU rokoval o odvolaní rektora, médiám zakázali zhotovovať audiovizuálne záznamy

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave momentálne rokuje o odvolaní rektora Miroslava Fikara z funkcie, zhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov zo zasadnutia bolo však médiám zakázané. Predseda AS STU Marián Peciar toto rozhodnutie odôvodnil tým, že je zabezpečené živé vysielanie Vo…

Gulyás o plošnom testovaní: Počet testov nesúvisí s úspešnosťou ochrany

0 icon

Budapešť 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto: TTA Haber Twitter )   Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v pondelok v parlamente odmietol opozičnú kritiku nedostatočného testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu, pričom zamietol tiež opozičný návrh, aby Maďarsko išlo slovenskou cestou celoplošného testovania obyvateľstva. Informoval o tom spravodajský server 24.hu Opozičný…

Trump poprel slová Bidena: Boj proti koronavírusu nevzdávam

0 icon

Allentown 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump v pondelok poprel, že vzdáva boj proti šíreniu koronavírusu, a vyhlásil, že napriek novému nárastu prípadov nákazy pandémia ustupuje. Informovala o tom tlačová agentúra AFP "Nevzdávam to," odpovedal Trump na otázku k obvineniu svojho demokratického súpera v blížiacich sa…

Urážanie moslimov je zneužitie slobody slova, tvrdí Iránsky minister

0 icon

Teherán 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ebrahim Noroozi)   Urážanie moslimov je "oportunistické" zneužitie slobody slova, vyhlásil v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, pričom zdanlivo narážal na výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, v ktorých údajne kritizoval islam. Informáciu priniesla agentúra Reuters "Moslimovia sú hlavnými obeťami kultu nenávisti", uviedol Zaríf…

Minister vnútra je pripravený vyslať k neposlušnému starostovi do Rimavskej Soboty štátnu políciu. Ak nie mestská, tak štátna už narobí poriadky s ľuďmi na cintorínoch

0 icon

Bratislava/Rimavská Sobota 26. októbra 2020 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko na sociálnej sieti avizoval, že mestská polícia nebude na Dušičky rozdávať pokuty ľuďom, ktorí sa prídu pomodliť a zapáliť sviečku svojim zosnulým. Písali sme o tom TU. Následne reagoval minister vnútra Roman Mikulec, a tak je…

Kurz zvažuje skrátenie karantény pre ľudí, ktorí zostali bezpríznakoví po kontakte s pozitívne testovanými

0 icon

Viedeň 26. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyjadril v pondelok ochotu diskutovať o skrátení zákonnej karantény pre ľudí, ktorí po kontakte s osobami diagnostikovanými na COVID-19 zostali bezpríznakoví „Ak bude ich počet príliš vysoký, ochromí to celú krajinu,“ uviedol Kurz pre rozhlasovo-televíznu stanicu ORF. Vláda však…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Slovenské kráľovstvo: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku

0icon

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí…

Peter Košík

AKO SI IGORKO S JARKOM NA TESTOCH IDU VRECKA NAPCHAT. DO KEDY IM TO BUDEME TOLEROVAT???

0icon

Plačlavým hlasom by Igorko škriekal, keby si minulé vlády 50 milionový kšeft na testoch dohodli u pochybnej firmy. Veľmi dobre si tie jeho psychopatické prejavy pamätáme. A teraz čuduj sa svete, vodu kázal a víno pije. Aj s jeho súputnikom Jarkom teraz zavádzajú na Slovensku psychický teror, len aby sa…

Roman Huťa

Chammurapimu a tým, ktorí chcú ísť na dušičky

0icon

Najskôr trošku laického právneho rozboru núdzového stavu, pokúsim sa to však preložiť do ľudskej reči. Potom prídu na rad veci nemenej dôležité. Generálna prokuratúra a skupina poslancov podala podnet na ÚS SR v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu. Bola napadnutá jeho ústavnosť. Prešiel som si súvisiace zákony aj nález ÚS SR a dospel…

Peter Švec

Vrchol vojenskej zručnosti: víťazstvo bez obetí. Robia z nás ovce, vedené ovcami. Pôsobenie proti prevahe: 7. časť.

0icon

Ovce vedené ovcami, zahnané do košiara, sú predurčené na to, aby ich susediaca vlčia svorka vykántrila. Naši nevládcovia už vírusu obetovali sociálno-ekonomickú bezpečnosť. V tomto pokračovaní, ktoré sa v prenesenom zmysle výsostne týka premiérovej vojny s koronavírusom, v skutočnosti so strachom z neho, sa pobavíme o procese, ktorý možno popísať ako mentálny presun od relatívneho…

Marek Danko

EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat pre Ukrajinu

0icon

Ukrajina chce oveľa viac, než jej môže EÚ ponúknuť. Chce sa stať súčasťou Európy v každom zmysle, ale Brusel na to nie je pripravený. Okrem toho čoraz viac vo vzťahoch medzi stranami dominuje pozícia, že „EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat“. Finančné pôžičky, ktoré Európa poskytuje Ukrajine, sa využívajú neefektívne.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o afére, ktorá sa odohrala v Rendleshamskom lese. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa dialo hneď na druhý deň po tom, čo príslušníci letectva zvestovali to, čo videli, svojim nadriadeným. Rozbehli sa forénzne testy. Tie priniesli zaujímavé výsledky. Po prvé, na zemi sa mali…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o kresťanskej viere ako terči konšpiračných teórií – a že ich bolo neúrekom. V rámci druhej časti sa pozrieme na Máriu Magdalénu a Priorstvo Siona. Podľa tejto teórie mal Ježiš dve deti, plody utajovaného manželstva s Máriou Magdalénou. Tieto deti potom mali byť práve Máriou Magdalénou…

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

Vo svete IT

Stropné svetlo Xiaomi Yeelight je aktuálne dostupné v neodolateľnej akcii, ktorej sa ťažko odoláva

0 icon

Číňania opäť prichádzajú s neodolateľnou akciou, ktorá navnadí každého fanúšika spoločnosti Xiaomi. E-shop Cafago.com totižto tentokrát prichádza opäť s akciovou ponukou na stropné led svetlo Xiaomi Yeelight s výkonom až 28W, ktorý je momentálne dostupný v nemeckom sklade, pričom za expresnú dopravu si priplatíš iba pár eur navyše! Tentokrát je …

Farby vzdialených exoplanét: Modrá nemusí vždy znamenať život

0 icon

Naša Zem je známa aj ako modrá guľôčka. Pomenoval ju tak slávny astronóm Carl Sagan, na počesť zverejnenia rovnomennej fotografie, ktorá bola v roku 1990 zachytená sondou Voyager 1. Táto fotografia zachytáva Zem zo vzdialenosti 6-miliárd km, píše portál Universe Today. Naša planéta sa už neodmysliteľne spája s modrou farbou. Zároveň…

Premeňte kameru smartfónu na chytrú kalkulačku pomocou tejto aplikácie. Ocenia ju ako študenti, tak aj rodičia

0 icon

Hoci matematika patrí medzi základné predmety, ktorý je vyučovaným na každej škole, tak aj napriek tomu robí mnohým z nás problémy. A práve preto by sme vám radi dali do pozornosti vcelku zaujímavú aplikáciu Photomath, ktorá dokáže premeniť kameru vášho smartfónu v inteligentnú kalkulačku, ktorá si poradí ako s jednoduchými…

Facebook spustil službu Cloud Gaming. Na iOS platforme dostali však od spoločnosti Apple STOPKu!

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že svet sa pomaly, ale isto „presúva do Cloudu“. Dnes tieto služby využívame nie len na archiváciu našich dát, či spomienok, ale aj za pracovnými účelmi, či za zábavou. Sociálna sieť Facebook pred malými chvíľami informovala širokú verejnosť, že oficiálna spúšťa službu Cloud Gaming. Facebook spustil…

Xiaomi bude v Európe „viac EKO“. Zredukuje plast v balení nových smartfónov

0 icon

Jednou z vôbec prvých spoločností, ktorá začala s redukciou plastu v balení svojich zariadení, bol americký Apple v spojitosti s predstavením nového modelového radu smartfónov iPhone 12. Za týmto krokom mali stáť dve veci. Prvou je konečná cena smartfónu, ktorá je úprimne povedzme si vysokou. Apple sa preto rozhodol, aby…

Armádny Magazín

Putinov historický prejav: "Obávame sa len jednej veci - ako neprechladnúť na pohrebe našich neprajníkov"

0 icon

Rusko, 26. októbra (AM) - Vo štvrtok 22. októbra sa uskutočnilo stretnutie Valdajského diskusného klubu. Na podujatí vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Hlava štátu nastolila najcitlivejšie témy rozhovorov.   Valdajský medzinárodný diskusný klub je pravidelne sa konajúci kongre

Jedno z detí, ktoré zahynuli v meste Ganja po arménskom raketovom útoku, bolo občanom Ruska

0 icon

BAKU, 26. októbra (AM) - Poradca prezidenta Azerbajdžanu Hikmet Hadžijev uviedol, že tínedžer, ktorý zahynul v nemocnici 17. októbra na následky raketovej paľby na mesto Ganja, bol občanom Ruska. 13-ročný Artur Majakov bol na návšteve u svojej tety. "Takýto poh

Čím bude Taiwan ostreľovať Čínu?

0 icon

Taiwan, 26.október 2020 (AM) - Americká administratíva schválila predaj rakiet, ktoré sa môžu dostať do Číny, Taiwanu. Poradca pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robert O'Brien začiatkom októbra uviedol, že monumentálne úsilie Číny o posilnenie vojenských námorných schopností bolo primárne zamerané na vytlačenie amerických síl zo západného Pa

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Svetlo sveta

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

icon FOTO DŇA