Slovenský návrh zákona „FARA“ opäť navrhnutý na prijatie v NR SR

Bratislava 9. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Poslanci politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Martin Beluský a Ján Kecskés) predložili dňa 7. marca 2018 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má číslo tlače 900 a je zverejnený na stránke NR SR.

Na snímke poslanci NR SR sprava Rastislav Schlosár (ĽSNS), predseda strany ĽSNS Marian Kotleba a Milan Uhrík (ĽSNS)

Tento návrh zákona už bol spomenutou politickou stranou predložený v roku 2016. Návrh mal poradové číslo 269 a bol doručený NR SR dňa 23. 09. 2016. Prijatý v prvom čítaní však nebol z dôvodu nedostatočného počtu hlasov poslancov potrebných k jeho prijatiu.

Vzhľadom na prebehnuté udalosti v mesiaci marec 2018 považujem za potrebné sa obsahom tohto návrhu zákona detailne zaoberať. V prvom rade chcem oboznámiť čitateľov HS s detailmi predmetného návrhu a vyzvať ich, aby pozorne sledovali hlasovanie o tomto návrhu zákona v roku 2018. Bude zaujímavé, ako sa k jeho prijatiu postavia poslanci koalície, opozície a hlavne nezaradení poslanci. Pre porovnanie hlasovania poslancov NR SR v roku 2018 uvádzam, ako hlasovali poslanci pre prijatie tohto návrhu zákona v roku 2016:

 

Prítomných poslancov:           112

Hlasovalo:                              110

Za:                                            18

Proti:                                        53

Zdržalo sa:                               39

Nehlasovalo:                              2

Neprítomných:                         38

 

SMER:                       Za – 0             Proti – 13        Zdržalo sa – 25           Neprítomní – 11

SaS:                            Za – 0             Proti – 16        Zdržalo sa – 0            Neprítomní – 3

OĽANO:                    Za – 0             Proti – 14        Zdržalo sa – 0            Neprítomní – 5

SNS:                           Za – 0             Proti – 8          Zdržalo sa – 2            Neprítomní – 5

MOST – HÍD:          Za – 0             Proti – 8          Zdržalo sa – 2             Neprítomní – 5

ĽSNS:                        Za – 12           Proti – 0          Zdržalo sa – 0             Neprítomní – 2

SME – Rodina:        Za – 6             Proti – 0          Zdržalo sa – 0            Neprítomní – 2

Nezaradení:              Za – 0             Proti – 0          Zdržalo sa – 1             Neprítomní – 8

 

V hlasovaní v roku 2016 je potrebné všimnúť si hlasovanie nezaradených poslancov NR SR. V roku 2016 ich bolo celkom 9 a hlasovali nasledovne:

 

Alena Bašistová – zdržala sa hlasovania

Peter Marček – neprítomný

Martina Šimkovičová – neprítomná

Miroslav Beblavý – neprítomný

Simona Petrík – neprítomná

Rastislav Holúbek – neprítomný

Radoslav Procházka – neprítomný

Katarína Macháčková – neprítomná

Zsolt Simon – neprítomný

 

Teraz prejdime k samotnému návrhu „slovenského“ zákona „FARA“. O čom tento návrh vlastne je, a v prípade jeho prijatia aké bude mať následky. Cieľom legislatívneho návrhu „FARA“ je sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území SR. Množstvo mimovládnych organizácií, ich členov a zamestnancov sa za príspevky od zahraničných sponzorov snaží ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku. Snahou týchto mimovládnych organizácií je formovať verejnú a politickú mienku na Slovensku tak, aby bola v súlade s predstavami zahraničného sponzora. Ktokoľvek, kto za peniaze od zahraničnej osoby alebo za odmenu od zahraničnej ambasády presadzuje na území suverénneho štátu ideológiu a záujmy svojich zahraničných sponzorov spadá pod označenie „zahraničný agent“.

Mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, sa budú musieť registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov, ktorý bude spravovať MV SR. Vytvorenie takéhoto registra pomôže sprehľadniť financovanie a činnosť neziskových organizácií presadzujúcich záujmy zahraničných subjektov a zároveň sprísniť dohľad nad ich pôsobením.

Mimovládne organizácie, ktoré spadajú pod pôsobnosť tohto novelizovaného zákona budú zároveň musieť v každej propagačnej aktivite pri názve svojej organizácie uviesť aj zreteľný dodatok „Pozor! Zahraničný agent.“. Táto povinnosť sa týka tlačených propagačných materiálov, internetových stránok, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít.

Cieľom tohto opatrenia je ochrániť verejnosť pred systematickým posilňovaním vplyvu cudzích záujmov a ideológií. Toto opatrenie pomôže tiež názornejšie odčleniť a identifikovať myšlienkové a ideologické prúdy, ktoré na Slovensku presadzujú zástupcovia zahraničných subjektov. MNO, ktoré nesplnia povinnosti stanovené týmto zákonom, budú finančne sankcionované. Zahraniční agenti, ktorí závažne porušia ustanovenia tohto zákona, môžu byť súdnym rozhodnutím označení ako nežiaduci. V takom prípade budú títo zahraniční agenti zrušení a ich činnosť na území SR bude pozastavená alebo úplne zakázaná.

Pôsobenie zahraničných agentov, ktorí na území SR pôsobia v iných právnych formách (napr. ako občianske združenia alebo nadácie) bude predmetom ďalšej právnej úpravy. 

Táto novela zákona vychádza z legislatívy, ktorá už takmer 80 rokov ochraňuje nezávislosť a demokraciu v Spojených štátoch amerických (tzv. Foreign Agents Registration Act) a kde je v súčasnosti evidovaných 380 zahraničných agentov (2016). Podobný zákon je v súčasnosti platný aj v Ruskej federácii (Federálny zákon o neziskových organizáciách) aj v Izraeli.

Povinnosť zverejniť tento dodatok sa bude týkať tlačených propagačných materiálov, stránok na internete, videí, reklám, verejných vystúpení a akýchkoľvek iných aktivít predmetnej MNO. MNO, ktoré si nesplnia zákonom stanovené povinnosti týmto zákonom, budú finančne sankcionované dosť podstatnou sumou. Tie MNO, ktoré závažne porušia zákon, môžu byť súdnym rozhodnutím označené ako nežiaduce a v tomto prípade budú zrušené a ich činnosť na území SR zastavená. Podľa novo pridaného odseku 3 sú všetky neziskové organizácie, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov a ktoré spĺňajú definíciu zahraničného agenta, povinné do stanoveného dátumu podať návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov. Organizácia, ktorá spĺňa definíciu zahraničného agenta, a napriek tomu nepodá návrh na svoj zápis do Ústredného registra zahraničných agentov alebo ktorej návrh na zápis ministerstvo zo zákonných dôvodov odmietne, bude zrušená. Návrh zmeny ide však oveľa ďalej a pokrýva súčasnú situáciu nasledovne. Zahraniční agenti, ktorí vznikli podľa doterajších predpisov, sú povinní podať návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov. Ak zahraničný agent nepodá návrh na zápis do Ústredného registra zahraničných agentov alebo ak MV SR návrh na zápis do tohto registra odmietne, tak sa tento zahraničný agent zo zákona zrušuje a štatutárny orgán zahraničného agenta je povinný vykonať jeho likvidáciu. Zaujímavé sú aj samotné sankcie – pokuty za nesplnenie si povinností vyplývajúcich z návrhu zmeny zákona. Ak zahraničný agent neuloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok alebo nesplní povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu, ministerstvo uloží tomuto zahraničnému agentovi za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 3 319 eur do 16 500 eur. Ak zahraničný agent na území SR na informačných, propagačných, edukačných alebo komerčných materiáloch nepoužíva pri svojom názve dodatok „zahraničný agent“, ministerstvo uloží tomuto zahraničnému agentovi za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 16 500 eur do 100 000 eur.

Politická strana Kotleba – ĽSNS si berie v tomto prípade predloženia návrhu na zmenu zákona za vzor legislatívu Spojených štátov amerických, kde už skoro 80 rokov platí Foreign Agents Registration Act, známi pod skratkou FARA, Legislatívu Ruskej federácie, kde bol prijatý Federálny zákon o neziskových organizáciách, aj legislatívu štátu Izrael.

Pozrime sa bližšie na FARu, zákon, ktorý bol prijatý v USA už v roku 1938. Správu FARA má na starosti Ministerstvo spravodlivosti USA, nie MV SR, ako je to navrhované v novele zákona. Účelom FARA je zabezpečiť, aby vláda USA a americkí občania boli informovaní o zdroji informácií (propagande) a identite osôb, ktoré sa snažia ovplyvniť verejnú mienku, vnútornú politiku a právo iného štátu. Ako tento zákon funguje? FARA vyžaduje od každého agenta zahraničnej riadiacej osoby zaregistrovať sa na Ministerstve spravodlivosti USA a vyplniť tlačivo, ktoré uvádza agentovu dohodu so zahraničnou riadiacou osobou, agentov príjem a výdavky v mene a na účet zahraničnej riadiacej osoby. Tieto tlačivá predstavujú verejný dokument a musia byť predložené Ministerstvu spravodlivosti USA každých 6 mesiacov. Zákon aj nariaďuje, že akýkoľvek informačný materiál (propaganda) musí byť opatrený viditeľným označením, že informácia je distribuovaná agentom konajúcim za zahraničnej riadiacej osoby. Agent musí predložiť kópie takejto informácie Ministerstvu spravodlivosti USA. Agenti musia archivovať všetky materiály, svoje aktivity a dať ich na požiadanie Ministerstvu spravodlivosti USA za účelom vykonania kontroly. Aký je postih agentov, ktorí porušia zákon FARA? Za porušenie zákona FARA je pokuta do 10.000 USD, alebo uväznenie na nie viac ako 5 rokov. Pre niektoré porušenia zákona FARA je pokuta do 5.000 USD, alebo uväznenie do 6 mesiacov, alebo oboje. Čo je pozoruhodné je skutočnosť, ak zákon FARA poruší cudzinec, ktorý sa zdržuje na území USA bez povolenia, bude deportovaný.

K 10.03.2016 bol celkový stav zaregistrovaných zahraničných agentov (aktívnych aj pasívnych) 5909. Aktívnych bolo k rovnakému termínu celkom 382, krátkodobo registrovaných 1862 a zahranične riadiacich osôb 503. (Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti USA).

Teraz si pozrime štát Izrael, ktorý prijal obdobný zákon v júli tohto roku. Tento zákon má názov „Non Profit Organizations Law“, alebo „NGO Law“. Podľa izraelského denníka Haaretz, ktorý je aj zdrojom pre túto informáciu, NGO Law bolo predmetom búrlivých diskusií v Knessete (izraelský parlament). Zákon prešiel pomerom hlasov 57 ku 48. Predkladateľom zákona bol ministerka spravodlivosti Izraela Ayelet Shaked za plnej podpory premiéra Benjamina Netanyahu. Čo je hlavným obsahom tohto zákona? Izraelskí zákonodarci si zobrali príklad zo zákonu FARA, no po 6 hodinovej debate v Knessete pôvodný návrh NGO Law zmiernili. Ustanovili, že akákoľvek MNO, ktorá dostáva viac ako polovicu financovania zo zahraničných zdrojov, musí toto financovanie publikovať a byť zaregistrovaná u registračnej agentúry vytvorenej pre tento účel. MNO, ktorá poruší tento zákon bude pokutovaná sumou 7 500 USD (29 200 Shekelov). Ďalej bolo uzákonené, to je to zmiernenie pôvodného návrhu, že zákon sa nebude aplikovať retroaktívne, ale až od 01.01.2017, a všetci lobisti, resp. predstavitelia MNO nemusia nosiť viditeľné označenie s ich menami, keď sú prítomní pri rokovaní Knessetu. Na záver rokovania Ayelet Shaked v Knessete uviedla – voľný preklad: „Predstavte si situáciu v ktorej by Izrael podporoval britské organizácie a povzbudzoval ich podporiť výstup VB z EÚ. VB má svoju národnú hrdosť. Nikdy by nedovolila Izraelu miešať so do jej vnútorných záležitostí“.

Tak z týchto hore uvedených zákonov a hlavne zo slov izraelskej ministerky spravodlivosti Ayelet Shaked by sme si mali brať príklad. Pri aplikovaní triezveho rozumu, čo je u veľkej väčšiny poslancov NR SR iba zbožné prianie, by návrh politickej strany Kotleba – ĽSNS v tomto roku mal prejsť hlasovaním v NR SR bez problémov. Či tomu tak bude, uvidíme. Rovnako v hlasovaní ukáže, kto vlastne stojí na strane Slovenska, a pre koho sú prednejšie záujmy zahraničia pred záujmami občanov Slovenska. Vyzývam čitateľov HS, aby sa starostlivo zaujímali o priebehu hlasovania, hlavne, ako bude hlasovať koalícia, opozícia a nezaradení poslanci. Podľa výsledku uvidíme, ako na tom vlastne sme. O koalícii a jej hlasovaní hovorím hlavne z toho dôvodu, že to, čo sa stalo v marci 2018, teda konkrétny útok MNO na slovenskú štátnosť a ústavnosť, by mali reflektovať a hlasovať za prijatie tohto návrhu zákona. Nie je podstatné, kto tento návrh podá, podstatné je to, aby sme tu konečne obnovili štátnosť, ústavnosť a právny štát. Pretože o to by malo ísť VŠETKÝM, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska. Našu štátnosť, ústavnosť a právny štát nemôžu určovať mimovládne organizácie platené zo zahraničia, resp. ulica, ale volení zástupcovia do Národnej rady Slovenskej republiky.

Mgr. Radovan Hrádek – advokát

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“ Korčok zdôraznil, že garantom bezpečnosti a suverenity Slovenska sú Európska únia a NATO

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody, zničené budovy, cesty, ale aj významné ekologické znečistenie. Pri príležitosti 30. výročia odchodu sovietskych vojsk z územia Československa to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil…

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo „novú éru“

0 icon

Ankara 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom otvorilo "novú éru" konštruktívnych väzieb. Informuje o tom agentúra AFP Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli minulý týždeň v rámci summitu NATO…

Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie, je dôsledkom nečinnosti bývalého vedenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ministerstvu vnútra (MV) SR, je dôsledkom nečinnosti predchádzajúceho vedenia. Služby spojené s realizáciou letov neobstaralo v súlade so zákonom a neuskutočnilo ani žiadne kroky pri príprave verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Kancelácie…

Úrad vlády: Smer-SD chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičná strana Smer-SD je politické krídlo organizovaného zločinu. Svojimi klamstvami chce pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na opätovný návrat k moci a starým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková Reagovala tak na Smer-SD, ktorý tvrdí, že…

Krištáľové krídlo si prevzal aj úspešný olympionik Michal Martikán

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojnásobný olympijský šampión Michal Martikán po boku vedcov Borisa Klempu a Pavla Čekana sa stali laureátmi 24. ročníka cien Krištáľové krídlo. Spolu s ďalšími desiatimi osobnosťami ich ocenili na galavečeri v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok Osobnosti spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho a verejného…

Prezidentka a Leyenová sa na jednom zhodli: Popri hospodárskej obnove sa treba zamerať na demokratické hodnoty

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia potrebuje popri hospodárskej obnove zamerať svoju pozornosť aj na demokratické hodnoty. Tie európske spoločenstvo spájajú a ostávajú predpokladom spolupráce. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí v Prezidentskom paláci v…

Veľvyslanec USA sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

0 icon

Washington 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády…

Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky" Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak,…

Cestovanie mimo hraníc Slovenska sa zatiaľ obmedzovať nebude, tvrdí Lengvarský: „Vstupenkou bude očkovanie, alebo…“ Tak bude, či nebude?! A tí, čo chorobu prekonali, majú smolu

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Cestovanie mimo hraníc Slovenskej republiky sa zatiaľ obmedzovať nebude. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po rokovaní Ústredného krízového štábu a v zápätí informoval o obmedzeniach doterajšieho cestovania. Možno si vôbec nevšimnúť protirečivosť týchto tvrdení?  Hovoria, že sa nebude obmedzovať,…

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku. Ak sú poistení v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), náklad na očkovanie slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá očkovanie uhradila na Slovensku, vráti zdravotná poisťovňa štátu, v ktorom sú poistení.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Ani zvieratá niekedy nemajú svoj deň - zachytené na fotografiách

0 icon

Niektoré dni sú horšie ako tie ostatné. Akokoľvek sa snažíš si dvihnúť náladu, niekedy jednoducho nemáš svoj deň. Svoje o tom vedia aj títo domáci miláčikovia, ktorí boli našťastie pre teba zachytený fotoaparátom. Nestrácaj nádej - ak meškáš do práce, ak je pondelok, ak hneď ráno vyleješ na seba kávu…

Prečo by si radšej nemal jesť pleseň na jedle?

0 icon

Predstavte si to: konečne si môžeš dať prvé sústo svojho obľúbeného sendviča a uvedomíš si, že na chliebe sa rozrastá pleseň! Pravdepodobne sa ti to už niekedy a pravdepodobne si sa obával možných dôsledkov. A existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako na to môže telo reagovať. Aké sú teda negatívne účinky plesne na…

Záhada nacistických pokladov: Kto si privlastnil nacistické zlato? 6. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí šiestou časťou článku s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Celý náš cyklus minisérie článkov sa pomaly ale isto blíži k svojmu záveru. Pre všetkých fanúšikov máme však skvelú správu - v tematike druhej svetovej vojny aj jej záhad rozhodne nekončíme! Po nacistickom zlate pátrali nielen Spojenci, ale aj bežní ľudia. Pozrite sa…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu. 1. Ponožky ti pomôžu rýchlejši

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

Vo svete IT

Študent „pomocou origami“ vyriešil jeden z najväčších problémov laparoskopickej chirurgie

0 icon

Laparoskopia je operačná metóda, pri ktorej je do tela zavedený tenký nástroj, ktorý má na svojom konci kameru. Tá umožňuje lekárom nahliadnuť do ľudského tela počas operácie. Zároveň je to metóda, ktorá uľahčuje priebeh operácie nielen pre doktorov, ale aj pre samotných pacientov, píše portál BYU. Laparoskopia má ale jednu…

Xiaomi pracuje na zaujímavej technológii, ktorá by umožnila nabíjať smartfón s nabíjačkou, ktorá nie je pripojená k zdroju energie

0 icon

Xiaomi v priebehu posledných mesiacov viackrát pútalo pozornosť médií v súvislosti s technológiou nabíjania zariadení. Jednou z najviac inovatívnych technológií, ktorú spoločnosť v nedávnej minulosti ukázala svetu, je Xiaomi Mi Air Charge. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia na väčšie vzdialenosti niekoľko metrov (zatiaľ) pri výkone 5W. Neskôr…

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali