Prvá adventná kázeň P. Cantalamessu: Boh poslal svojho Syna, aby…

Vatikán 7. decembra 2021 (HSP/TK KBS/RV/Foto:SpC-Vatican, Pixabay, TASR-Radovan Stoklasa)

 

Prinášame prvú adventnú kázeň pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu, ktorú predniesol v piatok 3. novembra v Aule Pavla VI. vo Vatikáne

Cantalamessa
Kardinál Raniero Cantalamessa

V tohtoročnom cykle sa rozhodol reagovať na nebezpečenstvo žiť s predstavou, ako keby Cirkev bola len plná škandálov, polemiky, konfliktov či klebiet a mala nanajvýš len nejaké zásluhy v sociálnej oblasti. Prvej kázni dal biblické motto: „Boh poslal svojho Syna, aby sme dostali adoptívne synovstvo“.

Úmyslom je osvetliť vnútornú nádheru Cirkvi a kresťanského života. Nie aby sme si zatvárali oči pred realitou, ktorá sa deje, alebo aby sme sa odťahovali od našich zodpovedností, ale aby sme sa k nim postavili v správnej perspektíve a nenechali sa nimi zdrviť,“ vysvetľuje kapucínsky kňaz o cieli tohtoročného adventného cyklu.

Kardinál Cantalamessa, ktorý svoje adventné kázne prednáša 3., 10. a 17. decembra, vždy o 9. hodine v najväčšej vatikánskej aule, sa tentoraz nechal viesť slovami sv. Pavla z Listu Galaťanom 4,4-7:

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.“

 

Prvá adventná kázeň

Vatikán, Aula Pavla VI., 3. decembra 2021
P. Raniero Cantalamessa, OFMcap.

Boh poslal svojho Syna, aby sme dostali adoptívne synovstvo.“

Ctihodní otcovia, bratia a sestry,

počas tohtoročného pôstneho obdobia som sa snažil poukázať na nebezpečenstvo života „etsi Christus non daretur”, „ako keby Kristus neexistoval” alebo „ako keby pre Cirkev nebol dôležitý“. Chcem pokračovať v tomto smere aj adventných meditáciách a upozorniť na ďalšie podobné nebezpečenstvo: na to, že žijeme „ako keby Cirkev bola len takáto“, teda plná škandálov, polemiky, konfliktov, klebiet a nanajvýš nejaké tie zásluhy v sociálnej oblasti. Skrátka, to čo ľudia dokážu, to čo neraz vidíme v histórii.

Rád by som poukázal na vnútornú krásu Cirkvi a na krásu kresťanského života. Nie preto, aby sme zatvárali oči pred reálnosťou faktov alebo sa vyhýbali zodpovednosti, ale aby sme im čelili v správnej perspektíve a nedali sa nimi rozdrviť. Nemôžeme žiadať novinárov a médiá, aby brali do úvahy, ako Cirkev chápe samu seba (hoci by bolo žiaduce, aby tak robili). To najhoršie však, čo by sa mohlo stať, by bolo, keby sme aj my ľudia v Cirkvi a ohlasovatelia evanjelia nakoniec stratili zo zreteľa tajomstvo, ktoré je súčasťou Cirkvi a rezignovali by sme. Hrali by sme vždy takpovediac mimo domáceho ihriska, vždy u hostí a ešte aj výlučne v obrane.

Tento poklad máme v hlinených nádobách,“ napísal apoštol, keď hovoril o služobníkoch evanjelia (2 Kor 4, 7). A to je veľká pravda, no bolo by veľmi hlúpe tráviť všetok čas diskutovaním o „hlinenej nádobe“, a zabúdať na „poklad“, ktorý je vo vnútri. Apoštol nám pomáha pochopiť dokonca aj tú pozitívnu stránku v celej tejto situácii. Hovorí, že toto sa deje „aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my“ (2 Kor 4, 7).

V Cirkvi je to podobné ako s oknami katedrály. (Zažil som to pri návšteve katedrály v Chartres). Keď sa človek pozrie na okná zvonku, z ulice, vidí len kúsky tmavého skla, ktoré držia pokope pásiky rovnako tmavého kovu. Ale ak vojdeme dovnútra a pozrieme sa na tie isté okná oproti svetlu, ukáže sa pred našimi očami nádhera farieb, príbehov a významov! Tu sme sa rozhodli pozrieť sa na Cirkev zvnútra, v tom najsilnejšom zmysle slova, vo svetle tajomstva, ktorého je nositeľkou.

V pôstnom období sme si vzali na pomoc dogmu z Chalcedónskeho snemu, dogmu o Kristovi, pravom človekovi, pravom Bohu v jednej osobe. Teraz si pomôžeme jedným z najtypickejších liturgických textov Adventu, a to z listu Galaťanom 4, 4 – 7. Píše sa v ňom:

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.“

V tomto krátkom texte sa nachádza syntéza celého kresťanského tajomstva. Ju tu prítomná Trojica: Boh Otec, jeho Syn a Duch Svätý, je tu vtelenie: „Boh poslal svojho Syna“. A to všetko nie je nič abstraktné či mimo času, ale zasadené do histórie spásy: teda „keď prišla plnosť času“. Nechýba ani diskrétna, no podstatná prítomnosť Márie v slovách: „narodeného zo ženy“. A napokon je tu ovocie toho všetkého: mužovia a ženy, ktorí sa stali Božími synmi a chrámom Svätého Ducha.

holubica, Duch Svätý
Ilustračný obrázok – Duch Svätý v podobe holubice

 

Synovia Boží!

V tomto prvom rozjímaní sa zamyslíme nad prvou časťou textu: „Boh poslal svojho Syna, aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ Božie Otcovstvo je v samom srdci Ježišovho ohlasovania. Dokonca aj v Starom zákone je Boh vnímaný ako otec. Novinkou je, že Boha teraz nevidíme ani tak ako „otca svojho ľudu Izraela“ v kolektívnom zmysle, ale skôr ako otca každej ľudskej bytosti, či už spravodlivej alebo hriešnej: a to v individuálnom i osobnom zmysle. Stará sa o každého človeka, ako by bol jediný; [pozná jeho potreby, myšlienky a dokonca aj vlasy na hlave má spočítané.]

Chybou liberálnej teológie v pomedzí 19. a 20. storočia (a to najmä u jej najslávnejšieho predstaviteľa Adolfa von Harnacka) bolo urobiť z tohto otcovstva podstatu evanjelia (a potiaľ je to v poriadku), no na úkor božstva Krista a paschálneho tajomstva. Teda Evanjelium sa zredukovalo iba na morálne posolstvo. Ďalšou chybou (ktorá mala počiatok v heréze Marciona z 1. storočia, a ktorá nebola nikdy úplne prekonaná v kresťanskom svedomí) je vidieť v Bohu Starého zákona spravodlivého, svätého, mocného a búrlivého Boha a v Bohu Ježiša Krista Boha nežného, priaznivého a milosrdného otca.

Nie, v tomto nespočíva novosť Krista. Skôr spočíva v tom, že Boh, ktorý je ten istý Boh ako v Starom zákone, teda trikrát svätý, spravodlivý a všemohúci, je nám teraz daný ako otec! Toto je obraz Boha, ktorý Ježiš vykreslil na začiatku modlitby Otče náš [a ktorý v sebe obsahuje všetko]: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ „Ktorý si na nebesiach“, to znamená, ktorý si vysoko, transcendentný, ktorý si taký vzdialený od nás ako nebo od zeme, že je svätý, všemohúci; avšak „Otec náš“, dokonca v origináli „Abba!“, otecko, môj ocko.

Je to obraz Boha, ktorý zachytila Cirkev aj na začiatku vyznania viery. „Verím v Boha, Otca všemohúceho“: všemohúci, a zároveň otec; otec, ale všemohúci.

V Ježišovom učení začíname vnímať skutočnú novinku, ktorá všetko zmení. Boh nie je len otcom v metaforickom a morálnom zmysle, v tom, že stvoril svoj ľud a stará sa oň. Je to tiež – a predovšetkým – skutočný a prirodzený otec skutočného a prirodzeného syna, ktorého zrodil „pred úsvitom“, to znamená pred začiatkom vekov, a práve vďaka tomuto jedinečnému Synovi sa ľudia budú môcť stať, aj oni,

Božími deťmi a to nielen metaforicky ale aj reálne. Túto novinku možno vidieť práve v pomenovaní Abba, ktorým Ježiš zvyčajne oslovuje Otca, čo naznačuje jeho jedinečný, intímny a veľmi osobný vzťah. Táto novosť je prítomná aj v Ježišových slovách: „Nik nepozná Otca, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11, 27)

Treba však poznamenať, že v Ježišovom ohlasovaní počas jeho verejného účinkovania na zemi, sa ešte neobjavuje všetka novosť Božieho otcovstva voči ľuďom. Slovo „Otec“ má skôr morálny význam; to znamená, že slúži na priblíženie Božieho spôsobu konania voči ľudstvu a tiež definuje pocit, ktorý majú mať ľudia voči Bohu. Vzťah je existenčný, zatiaľ nie ontologický a podstatný. Je to nejaká medzera v evanjeliu? Nie! K tomu bolo potrebné paschálne tajomstvo jeho smrti a vzkriesenia.

Pavol premýšľa o tejto post-paschálnej fáze viery. Vďaka Kristovmu vykúpeniu, ktoré sa na nás uplatňuje pri krste, už nie sme Božími deťmi len v mravnom zmysle, ale aj v skutočnom, ontologickom zmysle. Stali sme sa „synmi v Synovi“; Kristus sa stal „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8, 29).

Apoštol pritom používa pojem adopcie. V liste Efezanom hovorí: „on nás predurčil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef 1, 5). Je to len analógia a preto, ako každá analógia, je nedostatočná na vyjadrenie úplnosti tajomstva. Samotná ľudská adopcia je právnou skutočnosťou. Adoptované dieťa preberá priezvisko, štátne občianstvo, bydlisko adoptívnych rodičov, ale nemá podiel na ich krvi, nemá ich DNA.

Pre nás to tak nie je. Boh nám odovzdáva nielen meno detí, ale aj svoj intímny život, svojho Ducha, ktorý je takpovediac jeho DNA.

V tomto je Ján odvážnejší ako Pavol. Nehovorí o adopcii, ale o skutočnom zrodení, narodení sa z Boha. Tí, ktorí uverili v Krista, „sa narodili z Boha“ (Jn 1, 13); v krste sa uskutočňuje narodenie „z Ducha“, človek „sa znova narodí“ zhora (porov. Jn 3, 5 – 6).

 

Od viery k úžasu

Teda, ctihodní otcovia, bratia a sestry, dosiaľ sme hovorili o pravdách našej viery. Nechcel by som sa však sústrediť iba na ne. Toto sú veci, ktoré si môžeme prečítať v každej príručke biblickej teológie, v Katechizme katolíckej cirkvi a v knihách spirituality… Takže, v čom spočíva odlišnosť tejto našej úvahy? Kvôli čomu, dúfam to nebude stratený čas, táto polhodina.

Aby sme objavili túto odlišnosť, začnem myšlienkou Svätého Otca Pápeža Františka, ktorú vyslovil v katechéze k listu Galaťanom, počas generálnej audiencie 8. septembra tohto roku. Potom, ako citoval ten istý text o adoptívnom synovstve dodal: „My kresťania to často berieme ako samozrejmosť, že sme Božie deti. Avšak bolo by vhodné stále pamätať s vďačnosťou na okamih, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, na okamih nášho krstu, aby sme si viac uvedomovali tento veľký dar, ktorý sme dostali.“

Práve v tom spočíva naše smrteľné nebezpečenstvo (aspoň ja to tak cítim pre mňa, neviem ako vy): považovať za samozrejmosť to, čo je najvznešenejšie v našej viere, vrátane toho, že sme nič menej ako Božími deťmi, deťmi stvoriteľa vesmíru, všemohúceho, darcu života. Svätý Ján Pavol II. vo svojom liste o Eucharistii, napísanom krátko pred jeho smrťou, hovoril o „eucharistickom úžase“, ktorý by kresťania mali znovu objaviť[1]. To isté treba povedať o Božskom synovstve: prejsť od viery k úžasu. Dovolím si povedať: od viery k neviere! K celkom osobitej neviere: a síce keď veríme v niečo, čo je také nesmierne, až „neuveriteľné“ a čo nevieme ani nijako obsiahnuť.

Byť Božími deťmi znamená do dôsledkov niečo, čo sa človek sotva odváži sformulovať, natoľko je to závratné. Vďaka tomu je ontologický, podstatný rozdiel medzi Bohom a človekom menší ako ontologický rozdiel medzi človekom a zvyškom stvorenia! Zopakujem to… Áno, pretože milosťou sa stávame „účastnými na božskej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4).

Ilustračná snímka

Príklad poslúži lepšie ako mnohé úvahy, aby sme pochopili, čo znamená nebrať ako samozrejmosť tú skutočnosť, že sme Božími deťmi. Svätá Margita Kortonská – je príbeh je známy, mal mimomanželské dieťa, však – po svojom obrátení zažila obdobie strašnej duchovnej pustoty. Zdalo sa jej, akoby sa Boh na ňu hneval a dopustil, aby si postupne spomínala na všetky spáchané hriechy až do najmenších detailov, čo v nej podnecovalo túžbu stratiť sa zo zemského povrchu. Jedného dňa, po svätom prijímaní, v nej zrazu zaznel hlas: „Dcéra moja!“ Tá, ktorá odolala pohľadu na všetky svoje chyby, neodolala sladkosti tohto hlasu, upadla do extázy a počas nej ju prítomní svedkovia počuli, ako v úžase opakuje slová (a jej spovedník o tom hovorí):

„On mi povedal, že som jeho dcéra. Ó, nekonečná sladkosť môjho Boha! Ó, tak dlho očakávané slovo, o ktoré som tak neodbytne žiadala! Slovo, ktorého sladkosť prekonáva všetku sladkosť! Oceán radosti! Dcéra moja! Môj Boh to povedal! Moja dcéra [2]!“

Dlho predtým, ako svätá Margita zažila takýto „zásah bleskom“, apoštol Ján vo svojom liste napísal: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi. A nimi aj sme.“ (1 Jn 3, 1) Akoby chcel dodať: je to tak!

 

Rozviazať svoj krst

Prečo je také dôležité, ctihodní otcovia, bratia a sestry, prejsť od viery k úžasu, od obsahu viery, od toho, v čo veríme (fides quae) k viere, ktorou veríme (fides qua)? Nestačí iba veriť? Nie, a to z veľmi jednoduchého dôvodu: pretože toto – a len toto – skutočne mení život!

Skúsme teda zistiť, ako môžme dospieť k tejto novej úrovni viery. Ako sme už počuli, Svätý Otec nás pozval, aby sme sa vrátili k nášmu krstu. Aby sme pochopili, ako môžeme sviatosť prijatú pred toľkými rokmi, často na začiatku života, náhle znova prežívať a čerpať z nej duchovnú energiu, je potrebné mať na pamäti niektoré prvky sakramentálnej teológie.

Katolícka teológia pozná myšlienku platnej a dovolenej sviatosti, ale „zviazanej“ (ligatus). Krst je často práve zviazaná sviatosť. O sviatosti sa hovorí, že je „zviazaná“, ak jej ovocie zostane zviazané, nevyužité, pre nedostatok určitých podmienok, čo bráni jej účinnosti. Extrémnym príkladom je sviatosť manželstva alebo sviatosť posvätného stavu prijatá v stave smrteľného hriechu. Za takej okolnosti tieto sviatosti nemôžu ľuďom udeliť žiadnu milosť. Avšak, po odstránení prekážky hriechu dobrou spoveďou, sa hovorí, že sviatosť ožije (reviviscit) vďaka vernosti a neodvolateľnosti Božieho daru, bez potreby opakovať sviatostný obrad [3].

Manželstvo alebo sviatosť posvätného stavu je, ako som povedal, extrémny prípad, ale sú aj iné prípady, kedy sviatosť, aj keď nie je úplne „zviazaná“, nie je ani úplne rozviazaná, čiže nemôže slobodne prinášať svoje účinky. V prípade krstu… Čo spôsobuje, že ovocie sviatosti zostane zviazané, zablokované? Sviatosti nie sú magické obrady, ktoré pôsobia mechanicky, bez vedomia človeka. Ich účinnosť je výsledkom synergie alebo spolupráce medzi božskou všemohúcnosťou a ľudskou slobodou.

Božia časť alebo milosť krstu je rôznorodá a veľmi bohatá: Božie synovstvo, odpustenie hriechov, prebývanie Ducha Svätého, teologálne čnosti viery, nádeje a lásky vliate ako zárodok. Príspevok človeka spočíva v jednej skutočnosti: vo viere! „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16, 16).

Pri krste, ktorý prijímajú deti (ale aj pri krste dospelých, ak chýba dobrá príprava) nie je tento súlad. Neznamená to, že by sme mali upustiť od vysluhovania krstu detí. Cirkev ho vždy správne praktizovala a obhajovala, keď v krste videla Boží dar, ktorý dokonca prichádza skôr ako sa človek preň môže rozhodnúť. Ide skôr o to, aby sme si uvedomili, čo tento postup znamená v novej historickej situácii, v ktorej žijeme.

Kedysi, keď bolo celé prostredie kresťanské a naplnené vierou, mohla táto viera rozkvitať, hoci postupne. Slobodný a osobný postoj viery bol „nahradený cirkvou“ a vyjadrený, akoby sprostredkovane, cez rodičov a krstných rodičov. Teraz to tak nie je. Prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, mu nepomáha v rozkvete viery; častokrát tomu nenapomáha rodina, o to menej škola, nieto ešte spoločnosť či kultúra.

Preto som o krste hovoril ako o „zviazanej” sviatosti. Je to ako veľmi vzácny balík – dar, pekne zabalený, ktorý sme dostali, ktorý však ostal neotvorený, ako niektoré vianočné darčeky, ktoré možno zostanú nepovšimnuté a neotvorené. Ten, kto ho má, má všetko potrebné na to, aby mohol vykonať, čo je potrebné pre kresťanský život a aby sa tešil aj z dobrých plodov, hoci len čiastočných, ale nevlastní plnosť tejto reality. V jazyku svätého Augustína, má sviatosť (sacramentum), ale nemá – aspoň nie v plnej miere – celú realitu sviatosti (la res sacramenti).

Ak sme tu, aby sme o tom meditovali, znamená to, že sme uverili, že u nás bola k sviatosti pridaná viera. Takže, čo nám stále chýba? Chýba nám viera – úžas, tie rozšírené oči a to hlboké Och! Chýba nám to žasnutie nad rozbaleným darčekom, čo je to najkrajšie zadosťučinenie pre toho, kto nám ho daroval.

V biblickom jazyku poznať neznamená mať predstavu o niečom, čo však zostáva mimo mňa a teda je odo mňa oddelené; znamená to vstúpiť do vzťahu, zažiť to. Evanjelista Ján hovorí: „uverili sme, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“ (1 Jn 4, 16) a na inom mieste: „My sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 69). Prečo hovorí: „spoznali sme a uverili“? Čo pridáva slovo „spoznať“ k slovu „uveriť“? Pridáva tú vnútornú istotu, pre ktorú sa pravda vnucuje duchu a človek tak nevyhnutne v sebe zvolá: „Áno, je to pravda, niet pochýb, je to tak!“ Pravda, v ktorú veríme sa stáva žitou realitou. Svätý

Tomáš Akvinský povedal vetu, ktorej praktické dôsledky nemožno nikdy úplne pochopiť: „Fides non terminatur ad enuntiabile sed ad rem“ „Viera nie je zavŕšená ohlasovaním, ale realitou.“ [4]

 

Úloha Božieho slova

Ako môžeme urobiť tento kvalitatívny skok od viery k úžasu, že sme Božie deti? Prvá odpoveď znie: Božie Slovo! (Rovnako podstatný je aj druhý prostriedok – Duch Svätý – ale budeme o tom hovoriť v ďalšom rozjímaní.) Svätý Gregor Veľký prirovnáva Božie slovo ku škrtaciemu kamienku, čiže ku kameňu, ktorý bol kedysi používaný na výrobu iskier a zapálenie ohňa. Hovorieval, že s Božím slovom, je treba urobiť to, čo so škrtacím kamienkom: opakovane oň narážať, kým sa nevytvorí iskra. [5]

V čase modlitby alebo adorácie snažme sa opakovať, bez únavy a so živou túžbou, aj keď na začiatku necítime nič: „Syn Boží! Som syn, som dcéra Božia. Boh je môj otec!“ Alebo jednoducho povedzme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach“, a zastavíme sa pritom. Viac ako inokedy je tu potrebné pamätať na Ježišove slová: „Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) Skôr či neskôr, keď to budete najmenej očakávať, sa to stane: realita slov, aj keď len na chvíľu, vo vás vybuchne a bude to stačiť do konca vášho života. Ale aj keby sa nič výnimočné nestalo, vedzte, že ste dostali to podstatné, ostatné vám bude dané v nebi. Veď je to naozaj tak, že „sme Božími deťmi už teraz, ale to, čím budeme, nám ešte nebolo odhalené. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn 3, 2)

 

Všetci bratia!

Bezprostredným dôsledkom toho všetkého je, že si človek uvedomuje svoju dôstojnosť. „Kresťan, poznaj svoju veľkosť.“ [6] Takto nás bude napomínať svätý Lev Veľký vo Vianočnú noc. Ktorá dôstojnosť môže byť vyššia, ako práve táto: byť Božím dieťaťom? Hovorí sa, že dcéra istého francúzskeho kráľa, neustále karhala svoju slúžku a jedného dňa jej nakričala do tváre: „Či nevieš, že som dcéra tvojho kráľa?“ Nato jej slúžka odpovedala: „A ty nevieš, že ja som dcéra tvojho Boha?

Ďalším dôsledkom – ešte dôležitejším – je, že si uvedomujeme dôstojnosť iných, ktorí sú tiež Božími synmi a dcérami. Pre nás kresťanov má ľudské bratstvo svoj istý dôvod, pretože Boh je otcom všetkých, a preto sme všetci Božími synmi a dcérami, a teda bratmi a sestrami navzájom. Svätý Cyprián povedal: „Ten, kto považuje Boha za otca nemôže nemať Cirkev za matku.“ [7] My však musíme dodať: „Ten, kto považuje Boha za otca, nemôže nevidieť v blížnom svojho brata.“

Skúsme teda už viac nerobiť jednu vec, aspoň sa o to snažme. Nepovedzme Bohu Otcovi, ani len v tichosti: „Vyber si, mňa alebo môjho protivníka; ukáž, na ktorej strane si!“ Túto krutú alternatívu voľby medzi dvoma deťmi nemožno otcovi nanútiť len preto, že sú navzájom v spore. Preto nepokúšajme Boha prosiac ho, aby sa priklonil na našu stranu, v neprospech brata.

Keď sme s niekým v konflikte, ešte skôr, ako to prediskutujeme a budeme presadzovať svoj pohľad (ktorý môže byť aj správny a niekedy aj náležitý), povedzme Bohu: „Otče, zachráň môjho brata, zachráň nás oboch; nechcem, aby som ja mal pravdu a on sa mýlil. Chcem, aby aj on bol v pravde, alebo aspoň v dobrom úmysle”. Toto vzájomné milosrdenstvo je nevyhnutné pre život Ducha a život v spoločenstve vo všetkých jeho podobách. Je to nevyhnutné pre rodinu a pre každú ľudskú a náboženskú komunitu, vrátane Rímskej kúrie. Svätý Augustín hovorí, sme hlinené nádoby: ubližujeme si, už keď do seba hoci len zľahka narazíme [8].

Na záver… Pripomenuli sme si predtým slová svätej Margity Kortonskej, ktorá keď počula vnútorné Božie volanie „dcéra moja“ zvolala: „Ja som jeho dcéra, on mi to povedal… Oceán radosti! Dcéra moja! Môj Boh to povedal!“ Kiež by sme mohli raz precítiť niečo podobné. Počúvajme Boží hlas, možno nie hlas, ktorý zaznieva v mysli (myseľ môže byť aj oklamaná!). Ale zachyťme ten istý hlas napísaný, čierne na bielom, na stránke Biblie, o ktorej sme na začiatku rozjímali: „A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak aj dedič.“

Duch Svätý je pripravený pomôcť nám v tomto úsilí. Ak Boh dá, nabudúce si o tom povieme.

[1] Ján Pavol II., Ecclesia de Eucharistia, 6.
[2] Giunta Bevegnati, Vita e miracoli della Beata Margherita da Cortona, II, 6, Vicenza 1978, s. 19 f.
[3] CF A. Michel, Reviviscence des sacresments, in DTC, XIII, 2, Paris 1937, coll. 2618-2628.
[4] Summa theologiae, II-II, 1, 2, ad 2.
[5] Gregor Veľký, Homílie na Ezechiela, I, 2, 1.
[6] Lev Veľký, Príhovor na Vianoce, I, 3.
[7] Cyprián, De unitate Ecclesiae, 6.
[8] Augustín, Príhovory, 69 (PL 38, 440) (lutea vasa sibi invicem angustias fugeotes).

Preložil: Cyril Jančišin

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Remišová: Do roku 2024 zrušíme 21 výpisov, ide o antibyrokratickú revolúciu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Antibyrokratický zákon, ktorý je účinný od začiatku tohto roka, zrušil desať výpisov a potvrdení. Do roku 2024 sa zruší celkovo 21 týchto dokumentov, ktoré už ľudia nebudú musieť úradom predkladať. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka pre investície a informatizáciu Veronika…

Ministerstvo obrany: Návrh na posilnenie NATO na východnej hranici je len jednou z alternatív

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Návrh na prípadné posilnenie spoločného pôsobenia ozbrojených síl členských krajín NATO v oblasti východnej hranice Aliancie je len jednou z možných alternatív vývoja situácie. Žiadne rozhodnutie o rozmiestnení zahraničných vojakov nebolo prijaté. V súvislosti s medializovanými diskusiami o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO)…

Korčok o CoFoE: Dezinformátori ponúkajú o EÚ polopravdy, my fakty

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa vo štvrtok v Bratislave stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovovou. Hlavnou témou rozhovoru bola Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE). Šuicová je spolupredsedníčkou jej Výkonnej rady. Agentúre TASR poskytol informácie zo stretnutia komunikačný…

Ivan Korčok potvrdil úvahy v NATO o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Kéry: Slovensko-americké cvičenie Saber Strike na území SR, ale aj plánovaný podpis dohody s USA je prilievaním oleja do ohňa

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Severoatlantickej aliancii (NATO) uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po zahraničnom výbore v Národnej rade SR. Zdôraznil, že žiadne rozhodnutie urobené nebolo. O úvahách NATO informovala vo štvrtok britská stanica…

Na tadžicko-kirgizských hraniciach došlo opäť k prestrelke medzi pohraničníkmi

0 icon

Biškek 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Valery Blinov)   Na jednom z úsekov hraníc medzi Kirgizskom a Tadžikistanom došlo vo štvrtok k prestrelke medzi kirgizskými a tadžickými pohraničníkmi. Informácie o prípadných obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na Pohraničnú službu kirgizského Štátneho výboru národnej bezpečnosti Situácia…

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa prieskumu RTVS. Farkašovský nesúhlasí. Včerajšiu reportáž z protestov označil diletantizmus a amatérsku vizitku

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/TASR/Foto:Facebook, TASR-Jakub Kotian, Facebook)   Najobjektívnejšie spravodajstvo má zo slovenských televízií opäť RTVS. Za ňou nasledujú spravodajstvo TA3 a TV Markíza. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý mapoval názory divákov v treťom kvartáli 2021, teda v období od júla do septembra. Úplne iný názor…

Digitálne platformy zverejnili správy o boji proti dezinformáciám o pandémii

0 icon

Brusel 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila správy digitálnych spoločností Google, Facebook, Microsoft, TikTok a Twitter, signatárov Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, o opatreniach, ktoré v novembri a decembri 2021 prijali proti dezinformáciám o pandémii koronavírusu Správy uvedených spoločností boli vytvorené v rámci programu…

Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhuje podanie obžaloby na Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte. TASR o tom informovala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry dnes ukončil vyšetrovanie v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte, kde je obvinený Ladislav B.,…

Sťažnosť ministerstva obrany v súvislosti s trestným oznámením na Kotlebu a Mazureka zamietli

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Prokurátor zamietol sťažnosť Ministerstva obrany (MO) SR podanú pre odmietnutie trestného oznámenia voči poslancom Národnej rady SR Marianovi Kotlebovi a Milanovi Mazurekovi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová. Rezort podal trestné oznámenie v októbri 2021…

EMA odporučila podmienečnú registráciu proticovidového lieku Paxlovid od Pfizeru

0 icon

Amsterdam 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre lieky na humánne použitie vo štvrtok odporučil podmienečnú registráciu lieku Paxlovid (PF 07321332/ritonavir) na liečbu ochorenia COVID-19. Liek vyrába spoločnosť Pfizer, uvádza EMA na svojej webovej stránke Výbor doplnil, že liek je určený pre dospelých, ktorých stav si…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Remišová: Do roku 2024 zrušíme 21 výpisov, ide o antibyrokratickú revolúciu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Antibyrokratický zákon, ktorý je účinný od začiatku tohto roka, zrušil desať výpisov a potvrdení. Do roku 2024 sa zruší celkovo 21 týchto dokumentov, ktoré už ľudia nebudú musieť úradom predkladať. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii ministerka pre investície a informatizáciu Veronika…

Ministerstvo obrany: Návrh na posilnenie NATO na východnej hranici je len jednou z alternatív

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Návrh na prípadné posilnenie spoločného pôsobenia ozbrojených síl členských krajín NATO v oblasti východnej hranice Aliancie je len jednou z možných alternatív vývoja situácie. Žiadne rozhodnutie o rozmiestnení zahraničných vojakov nebolo prijaté. V súvislosti s medializovanými diskusiami o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO)…

Korčok o CoFoE: Dezinformátori ponúkajú o EÚ polopravdy, my fakty

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa vo štvrtok v Bratislave stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovovou. Hlavnou témou rozhovoru bola Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE). Šuicová je spolupredsedníčkou jej Výkonnej rady. Agentúre TASR poskytol informácie zo stretnutia komunikačný…

Ivan Korčok potvrdil úvahy v NATO o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Kéry: Slovensko-americké cvičenie Saber Strike na území SR, ale aj plánovaný podpis dohody s USA je prilievaním oleja do ohňa

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Severoatlantickej aliancii (NATO) uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po zahraničnom výbore v Národnej rade SR. Zdôraznil, že žiadne rozhodnutie urobené nebolo. O úvahách NATO informovala vo štvrtok britská stanica…

Na tadžicko-kirgizských hraniciach došlo opäť k prestrelke medzi pohraničníkmi

0 icon

Biškek 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Valery Blinov)   Na jednom z úsekov hraníc medzi Kirgizskom a Tadžikistanom došlo vo štvrtok k prestrelke medzi kirgizskými a tadžickými pohraničníkmi. Informácie o prípadných obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na Pohraničnú službu kirgizského Štátneho výboru národnej bezpečnosti Situácia…

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa prieskumu RTVS. Farkašovský nesúhlasí. Včerajšiu reportáž z protestov označil diletantizmus a amatérsku vizitku

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/TASR/Foto:Facebook, TASR-Jakub Kotian, Facebook)   Najobjektívnejšie spravodajstvo má zo slovenských televízií opäť RTVS. Za ňou nasledujú spravodajstvo TA3 a TV Markíza. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý mapoval názory divákov v treťom kvartáli 2021, teda v období od júla do septembra. Úplne iný názor…

Digitálne platformy zverejnili správy o boji proti dezinformáciám o pandémii

0 icon

Brusel 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila správy digitálnych spoločností Google, Facebook, Microsoft, TikTok a Twitter, signatárov Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, o opatreniach, ktoré v novembri a decembri 2021 prijali proti dezinformáciám o pandémii koronavírusu Správy uvedených spoločností boli vytvorené v rámci programu…

Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhuje podanie obžaloby na Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte. TASR o tom informovala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry dnes ukončil vyšetrovanie v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte, kde je obvinený Ladislav B.,…

Sťažnosť ministerstva obrany v súvislosti s trestným oznámením na Kotlebu a Mazureka zamietli

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Prokurátor zamietol sťažnosť Ministerstva obrany (MO) SR podanú pre odmietnutie trestného oznámenia voči poslancom Národnej rady SR Marianovi Kotlebovi a Milanovi Mazurekovi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová. Rezort podal trestné oznámenie v októbri 2021…

EMA odporučila podmienečnú registráciu proticovidového lieku Paxlovid od Pfizeru

0 icon

Amsterdam 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre lieky na humánne použitie vo štvrtok odporučil podmienečnú registráciu lieku Paxlovid (PF 07321332/ritonavir) na liečbu ochorenia COVID-19. Liek vyrába spoločnosť Pfizer, uvádza EMA na svojej webovej stránke Výbor doplnil, že liek je určený pre dospelých, ktorých stav si…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

TopDesať

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Hitler či Stalin. Toto je 10 najhorších diktátorov všetkých čias

0 icon

Počas celej histórie ľudstva sa vyfarbili mnohí politickí vodcovia. Zatiaľ čo niektorí lídri chceli zlepšiť kvalitu života tých, ktorých viedli, iní vodcovia hájili len svoje vlastné záujmy. Ich sebecké úsilie viedlo k hrubému zneužitiu moci, ktoré viedlo k vraždám a zničeniu nespočetných životov. Hitlera a Stalina určite netreba predstavovať, no svet…

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Potála - perla hlavného mesta Tibetu (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o Potále, alebo ak chcete - Budhovej hore, ktorá je právom klenotom hlavného mesta Tibetu - Lhasy. Táto impozantná stavba bola pred očami Západu dlhú dobu ukrytá. Od roku 1391 až do čínskej okupácie v roku 1951 politicky i duchovne ovládali Tibet dalajlámovia, ktorí však v…

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Armádny Magazín

Rusko je na 2. mieste, Ukrajina na 22. mieste, Bielorusko na 52. mieste: uvádza najnovšie hodnotenie armád sveta

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Objavilo sa aktualizované hodnotenie bojovej sily a vybavenia armád sveta. Toto hodnotenie tradične zostavuje služba Global Firepower, ktorej závery nezdieľajú všetci vojenskí experti.  

Bojový štýl Sayoc Kali a jeho systém rýchlych zabití

0 icon

Filipíny, 27. januára 2022 (AM) – Približne pred 20 rokmi som po skončení vysokej školy pracoval niekoľko rokov vo Švajčiarsku, kde som sa dostal po prvý krát do kontaktu s bojovým umením Kali, ktoré sa stalo súčasťou môjho života. Musím priznať, že si ma toto bojové umenie získalo, viac ako karate,…

Bol označený nový hlavný rusofil spomedzi prezidentov v Európskej únii

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2022 (AM) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič ostro pokarhal Ukrajinu a politiku, ktorú voči nej vedú Spojené štáty. Nie je to prvýkrát, čo Milanovič spochybnil americkú hegemóniu v Európe. Dá sa povedať, že Moskva v ňom takmer našla priateľa, ale ako môže byť tento priateľ užitočný?   V…

Americké námorníctvo má nový bezpilotný vrtuľník. Video

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Nový bezpilotný námorný vrtuľník MQ-8C Fire Scout je modernizovaný vrtuľník MQ-8B, ktorý slúžil na vojnových lodiach amerického námorníctva v 5. a 7. flotile. MQ-8C má desaťkrát väčší dosah ako jeho predchodca a je schopný letu 10 hodín namiesto 3 hodín svojho predchodcu. Americká armáda to…

Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

0 icon

Slovensko, 27. januára 2022 (AM. MOSR) – Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.   Vybraní vojenskí policajti absolvovali naj

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali