Projekt Social Awards Slovakia Sowa Tour pod záštitou ministerstva školstva bez vyslovenia informovaného súhlasu rodičov

Bratislava 21. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

 

Projektu Social Awards Slovakia SOWA Tour s plánovanou realizáciou na základných a stredných školách od septembra 2021 pod záštitou Ministerstva školstva SR, chýba informovaný súhlas rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou vzdelávacieho systému svojich detí s právom oboznámiť sa s jeho presným obsahom, identitou zúčastnených odborníkov a jeho prípadným zastavením

škola, študenti, žiaci
Ilustračné foto

Výchova detí je najvznešenejším poslaním a je primárnou povinnosťou a právom rodičov. Popri nich zohráva dôležitú úlohu škola, ktorá prostredníctvom učiteľov plní štátnu politiku v rámci rozvoja výchovy a vzdelávania detí a mládeže v rámci dlhodobých zámerov vlády na základe štátnych vzdelávacích programov, učebných plánov a štandardov tak, ako sú uvedené v Štatúte ministerstva školstva.

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, takže rokovať a vyhodnocovať otázky plnenia, týkajúce sa štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, je príslušný Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý by tomto projektu mal venovať pozornosť a vyžiadať si k nemu všetky relevantné listiny bez výnimky, aby ich mohol objektívne vyhodnotiť, či sú v najlepšom záujme našich detí a opatrené informovanými súhlasmi rodičov.

Organizátorom tohto agitačného projektu pod názvom SOWA Tour je Social Awards Slovakia s tým, že „známe osobnosti“ sa budú od začiatku roka stretávať so žiakmi a „zhovárať“ sa o rôznych témach. Navštívia stredné aj základné školy a ako bolo uvedené:

„Už v septembri budú aj v tej tvojej škole…“

Základnými a nosnými témami budú sexuálna výchova, mediálna výchova, zdravie a xenofóbia, homofóbia a rasizmus. Ako vysvetlil Štefan Šperka z Agentúry Fakt Media:

„Väčší rozmer a edukačný smer SOWA Tour posunie celý projekt na vyššiu úroveň. Už v septembri 2021 navštívia „vplyvné osobnosti sociálnych sietí“ stredné školy. Budú to návštevy 1 až 2 škôl denne, čo predstavuje za týždeň približne 10 škôl s tým, že postupne pokryjú celé Slovensko. Záštitu nad projektom prevzal aj župan Bratislavského kraja, ktorý našu iniciatívu ocenil a s radosťou sa za ňu postavil.”

 

Bez súhlasu rodičov

Pri óde na tento dopredu oslavovaný projekt však nespomenul tých, ktorí ako jediní sa majú právo k nemu vyjadriť, a to rodičia detí. Bez ich vedomia a súhlasu by tento ďalší druh „edukačného“ biznisu nemal prejsť. Tu už nejde o mrhanie štátnych – teda našich spoločných peňazí na lotériu verejnoprávnej televízie Covid-19, ale o intelektuálne ničenie študentov s vážnymi psychologickými účinkami s použitím overených techník manipulácie.

Ľudia zapojení do „projektu“ nie sú skutočnými odborníkmi, ale len vybranou časťou jasne definovaného politického spektra, ktorí boli prizvaní alebo sa sami zapojili ako „dobrovoľníci a agitátori“ a samých seba považujú za schopných vzdelávať a „edukovať“ naše deti.

Nakoľko táto akcia Ministerstva školstva SR nie je vôbec transparentná, ministerstvu by malo byť uložené túto aktivitu objasniť, vysvetliť a predložiť kompletnú dokumentáciu aj s uzavretými zmluvnými podmienkami, aby učitelia ako skutoční odborníci s riadne získanými vysokoškolskými diplomami vedeli porovnať svoje platy s honorármi externých edukačných odborníkov, ktorým by mal byť povolený prístup do škôl bez výslovného súhlasu rodičov.

Deti sú ovplyvniteľné jediným krátkym rozhovorom s tzv. „laboratórnym propagandistom“, ako nazval týchto samozvaných, resp. prizvaných aktivistov jeden z účastníkov vedeckého sympózia na tému páchania škôd na deťoch.

Aký je cieľ takýchto projektov? Formálne sa uvedie jeden účel, ktorý skrýva druhý. Skutočným cieľom „edukačného“ projektu je prekonať rodové stereotypy so zdanlivým „dialógom“ aj o iných otázkach na spôsob: Každá šelma je maskovaná.

Predtým, ako prekročia „známe osobnosti“ brány našich škôl a infiltrujú sa do učebných osnov, riaditelia by mali predstúpiť pred rodičov, ktorých by mali v plnom rozsahu, dôsledne a do podrobností oboznámiť s celým projektom, dodaným škole a rodičom Ministerstvom školstva v dostatočnom množstve vyhotovení a:

  1. Oboznámiť ich s presným obsahom projektu,
  2. Predstaviť identitu zúčastnených odborníkov,
  3. Odôvodniť spôsob a formu účasti školy na projekte,
  4. Návrat do riadneho vyučovania v súlade so školskými osnovami po ukončení projektu,
  5. Od každého rodiča vyžiadať informovaný súhlas.

Parlamentný výbor by mal predložiť projekt vedeckej komunite na preskúmanie a vyjadrenie. Mal by zabezpečiť a dohliadnuť na to, aby sa takáto súkromná edukačná aktivita nezvrhla na jednopólovú politickú „diskusiu“, k čomu podľa zostavy „známych osobností“ jednoznačne speje. Do projektu by mali byť zapojení učitelia s právom zasiahnutia v prípade nevhodnosti zvolenej „diskusie“ voči žiakom a študentom, aby mohli školákov uchrániť pred subjektívnymi interpretáciami liberálnej ideológie, lebo toto je skutočným zámerom projektu, plížiacim sa do našich škôl.

Ministerstvo školstva nemôže podporovať školské aktivity bez zdieľania s rodičmi a navyše v otázkach, v ktorých je vedecká aj laická verejnosť rozdelená, čo sa stalo symptomatickým pre celú našu spoločnosť, takže nie je žiadúce zakorenené rozpory ďalej stupňovať a vyostrovať. Ministerstvo nemôže pripustiť na školách žiadnu politickú ani inú propagandu. Naši študenti sú si rovní vo svojich právach a povinnostiach a majú sa učiť bezpodmienečne akceptovať všetkých bez rozdielu. Neberme deťom slobodu ich vlastného myslenia, nedovoľme medzi nich pôsobiť propagátorov „ privilegovanej menšiny“ a „ mlčiacej väčšiny“.

 

Strata slobody prejavu detí

Agenda, ktorá je predmetom projektu, je okopírovaním globálneho nástroja na „indoktrináciu študentov na verejných školách, obmedzenie slobody prejavu, získavanie osobitného zaobchádzania a zasahovanie do slobody združovania“. Táto agenda v školách, ktorá vyžaduje verejné financovanie, prináša so sebou rozsiahlu stratu slobody prejavu detí, ktoré sú zmätené nastolenými otázkami, nedokážu sa zorientovať v úmysloch „edukačných odborníkov“, ktorým sme ich vydali na milosť a nemilosť bez prítomnosti psychológov a opory rodičov. Nie je to vymývanie mozgov deťom?

„Národ, ktorý opúšťa svoj morálny základ a zdegeneruje inštitúciu rodiny, zdegeneruje až do takej miery, že bude vydaný napospas tyranii“. Západná svetová populácia začína byť tak zmanipulovaná a zničená na duchovnej úrovni, že nie je schopná vnímať a čeliť realite a zodpovednosti, takže z tejto cesty by sme sa mali vrátiť k svojej vlastnej podstate a hodnotám.

A kto sú tie „známe osobnosti“, ktoré by mali na odbornej úrovni viesť diskusie na rôzne otázky ? Odborníčkou na rozoznanie hoaxu od pravdivej správy bude Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá sa podľa vlastných slov „trochu bojí, aby nás tu agresia a extrémizmus v tom našom sebeckom tichu neprevalcovali“.

Vlajkovou loďou však bude Monika Tódová, ktorá je odborníčkou na vynášanie informácií z vyšetrovacích a súdnych spisov. Ako bonus môže so sebou priniesť aj vychádzajúcu hviezdu mainstremových médií – spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makóa, v inej odbornej terminológii označeného ako páchateľa závažnej trestnej činnosti alebo nežným a ľúbivým slovkom „kajúcnika“, čo je výraz priam na ochrannú známku. Samozrejme, ak sa vôbec bude unúvať prísť alebo priletieť v rámci projektu na Slovensko.

Odborníkom na xenofóbiu, homofóbiu a rasizmus je Ferko Joke a odborníčkou na „rozmotávanie klbka“ informácií pre našu mladú generáciu je Veronika Cifrová Ostrihoňová, v čom jej bude po neúspešnom projekte Silnej zostavy v RTVS, ktorý vo večernom prime-time zmenila na prvoplánovú propagandu a demagógiu jedného politického názoru, manžel Matej Cifra, Kristína Tomová, Viktor Vincze a Simona Sálátová, ktorá takisto bude mať v rámci výchovy, edukácie a kultúry prejavu čo povedať a hlavne presvedčiť váhajúcich rodičov napríklad touto letorou:

„Som zaočkovaná a s chuťou môžem oblizovať aj držadlá v električke,“ pričom pózuje v tričku „Mám to v paži“. A pokračuje: „Môže mi byť srdečne jedno, koľko ľudí zomrie, koľko detí stratí rodičov, koľko lekárov bude vyčerpaných. Môžem ignorovať hlupákov v Bratislave a zasmiať sa na ich pokrikoch. Môžem mať všetko v mojej krásnej veľkej prdeli a paži. Ale nemám. A to sa dnes volá polarizácia spoločnosti. Zaočkovaní by mohli mať v paži, ale napriek tomu bojujú, lebo spoločnosť potrebuje rásť zodpovedne a spolu. Akoby vakcínu odmietali výlučne intelektovo obmedzení ľudia” – uzatvára edukatívnym tónom intelektuálka.

A keďže predmetom projektu je aj xenofóbia, homofóbia a rasizmus, načrime do histórie: Medzinárodná organizácia gayov a lesbičiek – ILGA (ktorí majú v našej ústave a legislatíve garantované všetky práva) bola založená v roku 1978. Európska komisia ako medzivládny subjekt, poskytuje až 68 % rozpočtu ILGA. Holandská vláda poskytla ďalších 50 000.- Eur, čím sa financovanie ILGA zvýšilo na 71 %. Zvyšok financovania pochádza od ľavicových darcov, ako sú George Soros, Sigrid Rausingová a anonymný darca. Samuel Adams zhrnul:

„Je ľahko pozorovateľné, že tí, ktorí sa snažia zničiť slobodu ľudu, praktizujú každý trik, aby znečistili akúkoľvek morálku.“

To je dôvod, prečo liberálni a progresívni politici podporujú morálnu degeneráciu, úplné nihilizovanie myšlienky rodiny a na konci tejto cesty už muž a žena nebudú mať identitu, deti už nebudú vychovávané v rodinnom a chránenom prostredí. V priebehu niekoľkých rokov sa dokonca očakáva, že tí, ktorí budú považovať za rodinu ženu, otca, deti, budú perzekvovaní a dokonca trestne stíhaní a do 10 – 15 rokov by mala byť pedofília prijatá ako „alternatívny životný štýl.“

Napr. Dr. Brongers v akademickom časopise „Journal of Homosexuality, známym svojim „priateľským“ prístupom k pedofílii uvádza: Rodičia by nemali vidieť pedofila ako súpera alebo konkurenta, nie ako zlodeja, ale ako partnera pri výchove chlapca, niekoho, kto by mal byť vítaný v dome“.

George Soros daroval 525 000 dolárov mimovládnej organizácii Justice atState, ktorá sa snaží podporovať rozmanitosť na súdoch pre ľudí v rámci LGBT komunity. Citujem z jej vyjadrenia:

“Súdnictvo môže viesť k vzniku predsudkov a dokonca aj konkrétnych predsudkov. Rozmanitejšie súdnictvo zlepšuje kvalitu spravodlivosti pre všetkých občanov. Vyhrať súdne rozhodnutia nestačí, aby boli spravodlivé, musíte ich kontrolovať na súdoch.“

Naša spoločnosť by nemala „mať v paži“, kto, kedy, kde a za akých podmienok chce zasahovať do školského systému Slovenskej republiky s úmyslom priamym manipulovať vedomie našich detí a vniesť do ich zatiaľ usporiadaných hlavičiek zmätok, neistotu a strach. A už vonkoncom to nemôže mať „v paži“ Ministerstvo školstva SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – pre rodičov by to bola poľutovaniahodná ľahostajnosť k našej mladej generácii.

Eva Zámocká

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:20

Kazachstan sa pridal k Západu

Kazachstan začne od 1. apríla blokovať tovar, ktorý ide do Ruska prostredníctvom paralelného dovozu.

Kazachstan neukladá obmedzenia voči Rusku, ale “nedovolí obchádzať západné sankcie”, uviedol úradník, ako informoval portál Eurasianet.

19:59

Svetová zdravotnícka organizácia nepriamo obvinila multimiliardára Elona Muska zo šírenia neprávd. Musk totiž v statuse na Twitteri vyzval krajiny, aby “sa nevzdávali svojich právomocí” v súvislosti s pripravovanou medzinárodnou dohodou o boji proti pandémiám.

19:24

Transrodovým osobám v atletike bolo zakázané súťažiť so ženami.

Podľa televíznej stanice Sky toto rozhodnutie schválila rada Svetovej atletiky (Medzinárodnej asociácie atletických federácií).

Lord Coe, prezident organizácie, uviedol, že rada prijala “rozhodné opatrenia” na “ochranu ženskej kategórie v našom športe”.

19:17

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky na husacej farme v Novohradskej stolici, na čo upozornili maďarské orgány aj slovenskú stranu.

19:16

Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. 

19:11

Ruské vojská sa stiahli z mesta Nova Kachovka na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

18:53

Trump považuje rozhovor Putina a Si Ťin-pchinga o zmenách, ktoré Čína a Rusko presadzujú, za najhorší moment v histórii USA.

“Siovo vyhlásenie prezidentovi Putinovi, zachytené vďaka zapnutému mikrofónu, bolo pre USA pravdepodobne najhorším momentom v histórii,” povedal Trump.

“Teraz prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A túto zmenu presadzujeme spoločne,” povedala vtedy čínska hlava štátu ruskému prezidentovi.

18:42

Úrady v ruskom meste Petrohrad zatvorili asi 20 barov a iných podobných prevádzok. Stalo sa tak v rámci trestného konania začatého pre podozrenie z navádzania maloletých na protispoločenské konanie.

18:35

Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

18:31

Lídri členských krajín Európskej únie v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.

18:26

USA sú pripravené na konštruktívnu diplomaciu s Ruskom s cieľom ukončiť ukrajinský konflikt, ale Moskva musí “ukázať známky pripravenosti”.

Takéto vyhlásenie urobil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken.

18:08

Odstupujúca škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente absolvovala svoje posledné vystúpenie vo funkcii predsedníčky vlády. 

18:07

Fínsky prezident Sauli Niinistö podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. 

17:56

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na vypočutí v Kongrese uviedol, že USA nevyhodili Nord Stream do vzduchu.

Dostal otázku: “Potrubie Nord Stream bolo vyhodené do vzduchu v septembri minulého roka. Keď už ste v zápise, môžete ubezpečiť svet, že žiadna agentúra vlády USA tieto plynovody nevyhodila do vzduchu ani k tomu neprispela?”

Áno, môžem,” odpovedal Blinken.

17:01

Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej “armády” na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.…

Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

0 icon

Lausanne 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)   Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať…

Rada pre zahraničné vzťahy: Kolaps SVB odhaľuje slabiny finančného systému USA

0 icon

Washington 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Rétorika o "strate dôvery" a "neuveriteľných hospodárskych škodách" zaznieva v USA vždy, keď je potrebné zvýšiť dlhový strop. Určite ju počuť čoraz častejšie - ale strop sa zvyšuje vždy Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení to však už nie je také jednoduché. Banky v…

Na rokovaní združenia SK 8 dominovali doprava, školstvo a zdravotníctvo

0 icon

Rúbaň 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin  Baumann)   Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe…

Ruský lov na cisterny spôsobil u AFU nedostatok pohonných hmôt

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:screenshot telegram)   Od začiatku marca sú jednotky 65. samostatnej mechanizovanej brigády AFU na Orechovskom smere v Záporoží nútené šetriť pohonnými hmotami a menej často presúvať techniku kvôli "lovu" ruských bezpilotných lietadiel a delostrelectva na palivové cisterny a sklady pohonných hmôt Len od začiatku marca zasiahli…

The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho ICC

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho Medzinárodnému trestnému súdu, v prípade jeho návštevy, tvrdí Blinken Dialóg medzi republikánskym senátorom Lindsey Grahamom a ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom počas vypočúvania v Senáte USA 22. marca: Graham: Mohli by…

V stredu vystúpi v parlamente podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpi budúci týždeň v stredu (29. 3.) podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Vystúpenie sa začne o 10.00 h. Kollár priblížil, že bude tlmočené, no poslanci nebudú môcť…

Kazašský prezident Tokajev si odhryzol viac, ako dokáže prežuť

0 icon

Astana 23. marca 2023 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Stredoázijské krajiny sú už takmer sto rokov baštou vplyvu Ruska. Kazašský líder Kassym-Jomart Tokajev to však ruší. Zdá sa, že si odhryzol viac, ako dokáže prežuť Po zániku ZSSR sa Kazachstan stal 15. členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Vtedy sa formálne vytvorili úzke väzby…

Klusova kauza sa zamotáva. Nicholsonová prezradila detaily zo zákulisia. Poslanec v tom má jasno

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas na podporu kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov. Okamžite sa spustila vlna kritiky, prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla jeho nomináciu  Otvorene sa hovorí o tom,…

Najzaujímavejší moment moskovského stretnutia: Si Ťin-pching tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Bol to azda najzaujímavejší moment ich moskovského samitu. Keď Si Ťin-pching opúšťal Kremeľ, postavil sa tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi a povedal ruskému lídrovi: "Prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov, a my túto zmenu uskutočníme spoločne”. Obaja muži si s úsmevom podali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Požiar

0icon

Srdce Slováka plače. Požiar v Banskej Štiavnici zničil sedem nenahraditeľných domov. Píšem nenahraditeľných, lebo to čo požiar začal, hasiči dokončili. Hasiči robili čo bolo v ich silách a niektorí aj nad. Do záchrany sa zapojil každý kto mohol a vládal. Napriek tomu škody na nehnuteľnostiach aj na hnuteľných artefaktoch budú…

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali