Podrobnosti rozhodnutia Ústavného súdu vo veci tzv. „Mečiarových amnestií“

Košice 31. mája 2017 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31.  mája 2017 rozhodol, že uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“).

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková, vpravo sudca ÚS SR Sergej Kohut

Pri rozhodovaní o  spoločensky citlivej a mimoriadne verejnosťou sledovanej veci týkajúcej sa zrušenia tzv. „Mečiarových amnestií“ a zrušenia milosti prezidenta udelenej Michalovi Kováčovi ml. ústavný súd vymedzil základné východiská pre svoje rozhodovanie a na ich základe vykonal ústavný prieskum preskúmavaného uznesenia národnej rady.

A.     Základné východiská pre rozhodovanie ústavného súdu

Ústavný súd vychádzajúci vo svojej judikatúre v ostatnom období z koncepcie materiálneho demokratického a právneho štátu zdôrazňuje, že žiadne rozhodnutie ústavného orgánu (vrátane rozhodnutia o amnestii alebo milosti) nemôže stáť mimo ústavného prieskumu.

Výkon verejnej moci v demokratickom a právnom štáte nemôže byť svojvoľný a ničím neobmedzený, čo sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na výkon právomoci prezidenta vyhlasovať amnestiu a udeľovať milosť. Limity výkonu právomoci prezidenta (v čase vydania tzv. Mečiarových amnestií aj predsedu vlády zastupujúceho prezidenta) vyhlasovať amnestiu alebo udeľovať milosť spočívajú najmä:
a)     v ústavnom sľube prezidenta,

b)    v pozitívnom ústavnom záväzku Slovenskej republiky a jej všetkých ústavných orgánov uznávať a dodržiavať všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, ako aj  svoje ďalšie medzinárodné záväzky,

c)     v princípoch demokratického a právneho štátu, ktoré tvoria materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky a ako kľúčové konštitutívne hodnoty sú nedotknuteľné a tvoria základné kritérium ústavného prieskumu akéhokoľvek rozhodnutia orgánu verejnej moci vrátane rozhodnutí prezidenta.

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 má charakter individuálneho právneho aktu sui generis, ktorý bol vydaný na základe aplikácie ústavy, t. j. má nespochybniteľný ústavný základ obsiahnutý v čl. 86 písm. i) ústavy, ktorý mu garantuje nielen vysokú demokratickú legitimitu, ale aj právnu autoritu.

Každé uznesenie národnej rady vydané podľa čl. 86 písm. i) ústavy musí spĺňať formálno-právne požiadavky príslušných článkov. Ústavný súd konštatuje, že preskúmavané uznesenie národnej rady formálno-právne požiadavky spĺňa.

Ústava Slovenskej republiky kladie na uznesenia národnej rady o zrušení rozhodnutia prezidenta o amnestii alebo rozhodnutia o individuálnej milosti aj materiálne požiadavky, ktorých rešpektovanie tvorí  podstatu ústavného prieskumu ústavného súdu.
Ústavný súd reflektuje doterajší postoj Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) k otázke prípadného zrušenia amnestie alebo milosti, ale zároveň konštatuje, že zo žiadneho rozhodnutia ESĽP nevyplýva nemožnosť právneho prieskumu rozhodnutia o amnestii alebo milosti a zvlášť nie takého rozhodnutia o ich zrušení, ktoré bolo vydané na základe ústavou ustanovenej právomoci a zákonom ustanoveným spôsobom.
Z judikatúry medzinárodných súdnych orgánov možno vyvodiť, že ku kľúčovým dôvodom, ktoré môžu „ospravedlniť“ zrušenie amnestie (príp. milosti) patria predovšetkým:
a)     závažnosť skutku,

b)    osoba páchateľa.

Ústavný súd berie na zreteľ, že národná rada preskúmavané uznesenie založila na legitímnom hodnotovom úsudku, že „amnestie nemožno udeliť predstaviteľom štátnej moci, ktoré konajú v ich mene alebo v súčinnosti s nimi a blízkym predstaviteľom štátnej moci“.

Novelizácia Ústavy Slovenskej republiky vykonaná ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z. a na jej základe prijaté uznesenie národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017 vytvorili novú právnu situáciu, v rámci ktorej sú už prekonané právne názory vyslovené v uzneseniach ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 30/99 z 28. júna 1999 a sp. zn. I. ÚS 48/97 z 20. decembra 1999, z ktorých vychádzal ESĽP pri rozhodovaní vo veci Lexa proti Slovenskej republike.

B.     Ústavný prieskum uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 (analýza a závery)

Vychádzajúc zo základných východísk pre rozhodovanie o súlade uznesenia národnej rady
č. 570 z 5. apríla 2017 s Ústavou Slovenskej republiky formulovaných v časti III nálezu vyplýva,
že ústavný súd sa musel v rámci ústavného prieskumu vysporiadať s dvoma navzájom prepojenými úlohami:

a)     formulovať autoritatívny záver k tomu, či články V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejnené pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 odporujú princípom demokratického a právneho štátu,

b)    formulovať autoritatívny záver aj k tomu, či je z ústavného hľadiska akceptovateľné a udržateľné, že boli články V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky
z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejnené pod číslom 214/1998  Z. z. a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 uznesením národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017 zrušené.

Podstatou ústavného prieskumu v konaní vedenom ústavným súdom pod sp. zn. PL. ÚS 7/2017, ktorého predmet a rozsah sú predurčené obsahom ostatnej novelizácie ústavy (zákon č. 71/2017 Z. z.) a rozhodnutiami predsedu vlády o amnestiách z 3. marca 1998 a 7. júla 1998 a rozhodnutím prezidenta o milosti z 12. decembra 1997, je

či zrušenými rozhodnutiami predsedu vlády o amnestiách a zrušeným rozhodnutím prezidenta o udelení milosti došlo, resp. mohlo dôjsť k porušeniu niektorých ústavných princípov (princípov demokratického a právneho štátu),
či došlo, resp. mohlo dôjsť k porušeniu ústavných princípov demokratického a právneho štátu  aj preskúmavaným uznesením národnej rady, a
na základe výsledkov prieskumu v bodoch 1 a 2 vyváženie (vyvažovanie) dotknutých ústavných princípov, ktorého výsledok predstavuje základ pre rozhodnutie ústavného súdu v tejto veci.
C.     Závery

Na základe uvedených východísk ústavný súd po vykonaní prieskumu založeného na vyvažovaní dotknutých princípov demokratického a právneho štátu dospel k nasledovným záverom:

1.     K časti uznesenia národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017, ktorou bol zrušený článok V rozhodnutia predsedu vlády Vladimíra Mečiara o amnestii z 3. marca 1998 a článok I jeho rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998 (amnestovanie skutkov súvisiacich s prípravou a vykonaním referenda vyhláseného na 23. a 24. máj 1997)

Akceptujúc, že zrušením príslušných článkov rozhodnutí predsedu vlády o amnestiách došlo k zásahu do právnej istoty osôb, ktorých skutky boli amnestované, ústavný súd dospel k záveru,
že predseda vlády pri amnestovaní skutkov súvisiacich s referendom vyhláseným na 23. a 24. máj 1997 konal v zjavnom rozpore s ústavným princípom zákazu svojvôle, ktorý predstavuje kategorický imperatív pre výkon akejkoľvek verejnej funkcie, pričom amnestoval zároveň také konanie svojho ministra a politického stúpenca, ktorým došlo k neprípustnému zásahu do princípu suverenity ľudu, ktorý je imanentnou súčasťou demokratického štátu, čím zároveň porušil ústavou garantované práva minimálne všetkých tých občanov, ktorí sa prostredníctvom petície domáhali vyhlásenia referenda o priamej voľbe prezidenta. Je zjavné, že išlo o samo-amnestiu, ktorou došlo k neprípustnému zásahu aj do ďalších princípov demokratického a právneho štátu (princípu deľby moci, princípu transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti výkonu verejnej moci, princípu demokratickej legitimity, ako aj princípu právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok). Na tomto základe ústavný súd rozhodol, že preskúmavané uznesenie národnej rady je v časti, ktorou zrušilo rozhodnutia predsedu vlády o amnestiách v častiach, ktorými boli amnestované skutky súvisiace s prípravou a vykonaním referenda vyhláseného na 23. a 24. máj 1997, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

2.     K časti uznesenia národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017, ktorou bol zrušený článok VI rozhodnutia predsedu vlády Vladimíra Mečiara o amnestii z 3. marca 1998 a článok II jeho rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998 (amnestovanie skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny)

Akceptujúc, že zrušením príslušných článkov rozhodnutí predsedu vlády Vladimíra Mečiara o amnestiách došlo k zásahu do právnej istoty osôb, ktorých skutky boli amnestované,  ústavný súd  dospel k záveru, že amnestovaním skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča ml.
do cudziny predseda vlády porušil princíp zákazu svojvôle, princíp legality, princíp ochrany ľudských práv a základných hodnôt v spojení s princípom rešpektovania medzinárodných záväzkov, princíp deľby moci, princíp transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti výkonu verejnej moci a princíp právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok. Na základe vzájomného vyvažovania dotknutých princípov demokratického a právneho štátu a poukazujúc na kľúčový princíp materiálne chápaného právneho štátu – princíp spravodlivosti, ktorý predstavuje základné východisko pre výkon súdnej moci,  ústavný súd dospel k záveru, že uznesenie národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017 je v častiach, ktorými  zrušilo rozhodnutia predsedu vlády o amnestiách v častiach, ktorými boli amnestované skutky súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

3.     K časti uznesenia národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017, ktorou bolo zrušené rozhodnutie prezidenta Michala Kováča vydané v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 (udelenie milosti Michalovi Kováčovi ml.)

Akceptujúc, že zrušením rozhodnutia o milosti došlo k zásahu do právnej istoty Michala Kováča ml., ústavný súd konštatoval, že udelenie milosti prezidentom vlastnému synovi objektívne vyvoláva podozrenie, že prezident uprednostnil osobný záujem, resp. záujem blízkej osoby pred verejným záujmom na stíhaní páchateľov trestných činov. Na tomto základe možno vyhodnotiť derogované rozhodnutie prezidenta Michala Kováča ako také, ktoré sa vyznačuje prvkami svojvôle, resp. zneužitia  právomoci.  Ústavný súd zároveň zdôraznil, že intenzitu svojvôle prezidenta Michala Kováča nemožno porovnávať s intenzitou, akou zneužil svoju právomoc predseda vlády Vladimír Mečiar amnestovaním skutkov súvisiacich s tzv. zmareným referendom a zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny. V konečnom dôsledku ústavný súd pri posudzovaní ústavnej akceptovateľnosti tejto časti preskúmavaného uznesenia národnej rady vzal na zreteľ, že spoločným menovateľom preskúmavaných rozhodnutí predsedu vlády o amnestiách, resp. milosti prezidenta bol politický zápas medzi vtedajším prezidentom Michalom Kováčom a predsedom vlády Vladimírom Mečiarom, a zároveň akceptoval aj argument národnej rady o potrebe uplatniť „rovnaký meter“
na rozhodnutia, ktoré boli vydané v kontroverznom období konca 90. rokov. Ústavný súd preto rozhodol, že aj táto časť uznesenia národnej rady č. 570 z 5. apríla 2017 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Gyimesi: Liberálom na slobode záleží dovtedy, kým im to vyhovuje!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: Pixabay)   Tvrdú kritiku, avšak pokojným hlasom, dnes vo svojom videu adresoval liberálom G. Gyimesi (OĽaNO). Reagoval ním na neschválenie návrhu zmeny zákona o štátnych symboloch, ktorý mal zamedziť vyvesovaniu dúhovej vlajky na budovách štátnych inštitúcií. Poslanci návrh novely včera zamietli Gyimesi bol jediným poslancom,…

Poslanec Borguľa mal nehodu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Plus 7 dní/HSP/Foto: Screenshot)   Dnes ráno spôsobila ďalšia známa osobnosť dopravnú nehodu v blízkosti zastávky MHD. Okolnosti i následky sú však s nehodou na Zochovej neporovnateľné Poslanec NR SR Martin Borguľa nedobrzdil, keď auto pred ním zastavilo pred priechodom pre chodcov blízko centra Bratislavy. Nehoda…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincvo a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Výrobca luxusných športových áut Porsche vstúpil na burzu a predstihol aj svoju materskú firmu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Forbes/HSP/Foto: Pixabay)   Firma Porsche v minulom týždni vstúpila so svojimi akciami na burzu. Počiatočný pokles ceny akcií súvisel s celkovým poklesom burzy, Po nákupe investičnými bankami však hodnota akcíí vyskočila na 93 eur Trhová hodnota firmy stúpla na 85 milárd eur, čím predbehla svoj materský…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Politický duel v Prešovskom kraji prinesie asi tesný výsledok. Kto bude županom?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:  TASR–Milan Kapusta)   Vo volebnom dueli o post prešovského župana sa stretnú dvaja kandidáti s reálnymi šancami - súčasný župan Milan Majerský (KDH) a riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, ktorého podporujú strany Smer, Hlas a SNS V snahe podporiť…

Kým Dědeček je na slobode, vodič, ktorý zrazil v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby

0 icon

Čadca 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Žiline)   Vodič, ktorý zrazil na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci o tom rozhodla v neprítomnosti obvineného. Uznesenie o vzatí do väzby nie je právoplatné. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti.…

Slovinsko sa stalo prvou bývalou komunistickou európskou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia

0 icon

Belehrad 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Občania Slovinska odmietli manželstvá osôb rovnakého pohlavia v troch celoštátnych referendách, ale najvyšší súd krajiny prinútil parlament zmeniť zákon Slovinský parlament v utorok prijal novelu, ktorou sa Slovinsko stalo prvou krajinou vo východnej Európe, ktorá legalizovala manželstvá a adopcie osôb rovnakého pohlavia, ale cesta…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

Gyimesi: Liberálom na slobode záleží dovtedy, kým im to vyhovuje!

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: Pixabay)   Tvrdú kritiku, avšak pokojným hlasom, dnes vo svojom videu adresoval liberálom G. Gyimesi (OĽaNO). Reagoval ním na neschválenie návrhu zmeny zákona o štátnych symboloch, ktorý mal zamedziť vyvesovaniu dúhovej vlajky na budovách štátnych inštitúcií. Poslanci návrh novely včera zamietli Gyimesi bol jediným poslancom,…

Poslanec Borguľa mal nehodu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Plus 7 dní/HSP/Foto: Screenshot)   Dnes ráno spôsobila ďalšia známa osobnosť dopravnú nehodu v blízkosti zastávky MHD. Okolnosti i následky sú však s nehodou na Zochovej neporovnateľné Poslanec NR SR Martin Borguľa nedobrzdil, keď auto pred ním zastavilo pred priechodom pre chodcov blízko centra Bratislavy. Nehoda…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincvo a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Výrobca luxusných športových áut Porsche vstúpil na burzu a predstihol aj svoju materskú firmu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Forbes/HSP/Foto: Pixabay)   Firma Porsche v minulom týždni vstúpila so svojimi akciami na burzu. Počiatočný pokles ceny akcií súvisel s celkovým poklesom burzy, Po nákupe investičnými bankami však hodnota akcíí vyskočila na 93 eur Trhová hodnota firmy stúpla na 85 milárd eur, čím predbehla svoj materský…

Vyšetrovanie zhromaždilo dôkazy na obvinenie Huntera Bidena z viacerých trestných činov

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook,TASR/AP-Alex Brandon)   Priznal, že peniaze, ktoré dostal od ukrajinskej spoločnosti Burisma, minul na alkohol a drogy Denník Washington Post sa v rozsiahlom článku zaoberá pochybnými daňovými machináciami syna prezidenta USA Huntera Bidena medzi iným aj na Ukrajine.  To najaktuálnejšie z rôznych zdrojov, venujúcich sa tomuto…

Politický duel v Prešovskom kraji prinesie asi tesný výsledok. Kto bude županom?

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:  TASR–Milan Kapusta)   Vo volebnom dueli o post prešovského župana sa stretnú dvaja kandidáti s reálnymi šancami - súčasný župan Milan Majerský (KDH) a riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, ktorého podporujú strany Smer, Hlas a SNS V snahe podporiť…

Kým Dědeček je na slobode, vodič, ktorý zrazil v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby

0 icon

Čadca 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Žiline)   Vodič, ktorý zrazil na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi, poputuje do väzby. Sudkyňa Okresného súdu v Čadci o tom rozhodla v neprítomnosti obvineného. Uznesenie o vzatí do väzby nie je právoplatné. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti.…

Slovinsko sa stalo prvou bývalou komunistickou európskou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia

0 icon

Belehrad 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Občania Slovinska odmietli manželstvá osôb rovnakého pohlavia v troch celoštátnych referendách, ale najvyšší súd krajiny prinútil parlament zmeniť zákon Slovinský parlament v utorok prijal novelu, ktorou sa Slovinsko stalo prvou krajinou vo východnej Európe, ktorá legalizovala manželstvá a adopcie osôb rovnakého pohlavia, ale cesta…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali