„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie Kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1,15/

Bratislava 24. januára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Asi sme dnes 24. januára 2021 nemali možnosť osobne sa zúčastniť nedeľnej sv. omše. Ale ak sme ju sledovali aspoň cez médiá, či sme si prečítali text biblických čítaní, tak sme mohli počuť, či čítať tieto Ježišove slová, ktoré povedal na začiatku svojho verejného pôsobenia, v nadväznosti na pôsobenie Jána Krstiteľa. Môžeme ich považovať za jeho úvod, prológ k jeho verejnému pôsobeniu a učeniu. On učil ľudí, aby dosiahli plnosť života na zemi i vo večnosti a učil ich to nielen slovami, ale aj skutkami, potvrdzoval zázrakmi a položil za vernosť tomu čo hlásal svoj život, ako mnohí jeho nasledovníci až po dnešné dni. Jeho cesta je overená životmi mnohých ľudí počas dvoch kresťanských tisícročí a je aktuálna aj dnes

kresťanstvo, kríž
Ilustračné foto

Človek potrebuje k svojmu šťastiu oveľa viac, než uspokojovať svoje každodenne telesné potreby. Boh je pôvodcom a cieľom života, bez uznania jeho autority sa ľudský život rozpadá, lebo tam kde nie je autorita najvyššia, tam nie je autorita žiadna a ľudský život sa stáva anarchiou, lebo každý si môže robiť čo chce.

Žiť podľa pravidla, že ja si budem robiť čo chcem a ako chcem, čo je pre mňa teraz výhodné, ale ty budeš robiť čo ja chcem, je veľmi nebezpečné v každej oblasti života. K usporiadanému a šťastnému životu človeka, rodiny, spoločenstva, národa, sveta je nutné, aby sme prijali a usilovali sa plniť Božiu vôľu, ktorá nám je zjavená cez Božie Slovo, tradíciu Cirkvi a svedomie a k tomu nás Ježiš pozýva.

Žijeme v čudnom svete. Tieto slová používame už takmer rok v súvislosti so súčasnou pandémiou, ktorá nás v celom svete ohrozuje a obmedzuje v našich základných ľudských slobodách a právach. Mnohého, čo sme brali ako samozrejmé, sme boli nútení sa v posledných mesiacoch sa vzdať. Mnohé obmedzenia a opatrenia, ktoré svetské autority zavádzajú v záujme nášho zdravia a dobra, sú dôsledkom dlhšie trvalého vývoja spoločnosti, Cirkvi a súčasného chaosu v hodnotách dnešného sveta a človeka.

Už takmer rok nemôžeme slobodne verejne praktizovať vieru a slobodne rozvíjať vzťahy, čo mi vadí najviac. Obmedzenia sa týkajú aj vzdelávania, kultúry, vzťahov spoločenských, rodinných, sociálnych, športu, cestovania, nákupov a iných oblastí života. Mnohé sa z reálneho života prenáša do virtuálneho sveta, pred ktorého nebezpečenstvom, pre jeho nadmerné využívanie a možné zneužívanie, mnohí varovali už dávno.

Dnes sa mu za mnohé dostáva uznanie, rýchlo sa rozvíja a niektorí si ani nie sú schopní uvedomiť, že sa často jedná len o náhradu, ktorá môže byť v mnohom nebezpečná aj škodlivá. Jedine reálny vzťah s Bohom a ľuďmi, aspoň najbližšími, tvorivosť a obmedzený kontakt s prírodou, nás ešte môže aspoň čiastočne zachovať pri zdravom rozume.

Dostávame mnohé, niekedy aj dobre mienené rady čo robiť, aj ako sa brániť chorobe a ohrozeniam, nielen od ľudí, ktorí majú k tomu vzdelanie, odbornosť a kompetencie a myslia to úprimne. Namiesto rád, ktoré by vyplývali z ich kompetencií a autority v oblasti, v ktorej sa do nej dostali, hrajú na odborníkov v oblasti, na ktorú neboli pripravení a často im v nej chýbajú aj základné laické vedomosti.

Viac sa na odborníkov hrajú ako nimi sú. A práve aj v oblasti medicíny to môže mať tragické následky. Mnohým vedúcim a radiacim osobnostiam chýba prirodzená autorita a napriek tomu, že vysokú funkciu získali, nie sú schopní plniť povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Svet akoby sa čoraz viac zamotával, strácal cestu dopredu, k šťastnej a úspešnej budúcnosti, ako nám to býva niekedy sľubované, pribúda čoraz väčších základných problémov, z ktorých nevidieť východiska.

Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že súčasné ohrozenia sú výsledkom doterajšieho neprirodzeného správania sa mnohých ľudí, osobitne mocných a bohatých, napriek tomu, že nám mnohé uľahčujú technické vymoženosti a riešenia, ktoré ale prinášajú nie vždy len pozitívne výsledky pre život človeka.

Človek, je organizmus a okrem telesného má aj duševný a duchovný rozmer a je súčasťou sveta, ktorý podobne ako častokrát on, akoby nevedel ako ďalej. Už takmer rok sme nútení v záujme zdravia svojho i spoločného prijímať obmedzenia základných slobôd a nevieme či a kedy a ako sa skončia. Kiež by čo najlepšie a čím skôr.

Niekedy mám pocit, že ľudia, ktorí sa utápajú v problémoch ktoré si zavinili sami, alebo ich niekto do nich vtiahol, podľahli svojim chúťkam, slabostiam, nedostatkom, nerestiam, hriechom, zlým okolnostiam… akoby boli spokojnejší, šťastnejší, keď do podobných a možno ešte väčších, horších a ťažších problémov zlákajú, zvedú a vtiahnu aj iných. Akoby pocítili úľavu, keď navedú k hriechu aj iných. Už na prvých stránkach Biblie sa o tom píše. Možno aj tu je odpoveď, prečo konať dobro je ťažšie a náročnejšie, stojí to námahu a obetu, pričom zlo akoby sa šírilo rýchlejšie. Myslím, že rodiny, spoločnosť, svet sa borí v mnohých zbytočných probémoch, ktorým by sa pri troche zdravého úsudku a rozumu dalo predchádzať, keby prijali Ježišovu výzvu k pokániu a evanjeliu.

Keď prídu problémy, obyčajne bez zamyslenia sa nad tým, ako to riešiť z Božieho pohľadu, hneď sa ponúkajú rýchle, lacné a jednoduché riešenia, ktoré popierajú nadprirodzené i prirodzené zákony a hodnoty, človeka degenerujú, majú množstvo negatívnych dôsledkov pre súčasný i budúci život, okolie, prírodu, spoločnosť… a k ich výsledkom patrí choroba, únava, frustrácia, bieda, sklamanie a iné komplikácie, z ktorých východisko je ťažké a zložité. Je legitímne pýtať sa: Prečo sme nemohli Veľkú noc, Vianoce ani sviatok Všetkých svätých osláviť v kostoloch a dušičky na cintorínoch? A už s istotou vieme že na popolcovú stredu nebudeme môcť počuť slová pripomínajúce smrteľnosť človeka

„Pamätaj človeče, že prach si a na prach sa obrátiš,“ ani výzvu, ktorú počúvame aj v dnešnú nedeľu: Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Čo nás ešte čaká aké obmedzenia s pandémiou a aké ďalšie novoty usmerňujúce náš každodenný život a naše vzťahy v najbližšom i vzdialenejšom období? Zdá sa mi, že ľudia, ktorí nás svojou nezodpovednosťou, nečestnosťou, neodbornosťou, nadradenosťou, dúfam že snáď nie so zlým úmyslom, vrhli do zbytočných problémov, si robia monopolný nárok na ponúkanie jediných riešení. Nielen že nechcú ani počuť ani pripustiť okrem svojich iné riešenia, ktoré by problémy riešili aj odstránili, ale obyčajne len také, cez ktoré by nás aj naďalej mohli ovládať a manipulovať. Ježiš pozýva: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“

My radšej ako riešenia, ktorých skúsenosť je overená po stáročia v živote mnohých generácií a priniesli mnoho pozitívneho ovocia, sme nútení veriť tzv. odborníkom často bez múdrosti, vzdelania, morálky a zodpovednosti, mediálnym a populárnym hviezdam, politikom, lídrom, s čudnou minulosťou, ktorí sa netaja vlastníctvom majetku, bohatstvom a funkciami, ktorí odsunuli Boha z vlastného života a tlačia aj nás, aby sme tak urobili, ktorí niekedy mávajú aj mnoho kresťanských rečí a titulov z čudných univerzít, len skutky sú akési čudné, alebo konané hlavne pred objektívmi médií a kamier, do ktorých veľa investujú a my sme naklonení im veriť, podporovať ich, dávať im za pravdu, pretože nemáme dostatok informácií, sme obmedzovaní v základných slobodách, alebo preto, že noviny to písali a v televízií to ukazovali, ale vytrvalo prehliadame a nevidíme, tých čo pracujú, študujú, trpia, obetujú sa pre to, aby sa evanjelium a dobro šírilo u nás i vo svete.

Miesto toho, aby sme verili Ježišovi a tým, ktorí ho nasledujú životom, zanechali hriech, konali pokánie, počúvame a veríme radám mediálnych hviezd, ako sa nás „s plnou vážnosťou“ pokúšajú zachrániť nás z našich problémov, do ktorých nás dostali pre ich nezodpovednosť, svojimi „odbornými radami,“ a ktoré nás v skutočnosti vrhajú do ešte hlbších problémov a komplikácií, v ktorých sa zamotávame bez videnia východiska a sľubujú nové neoverené „zaručené“ prostriedky za vysoké ceny a zatiaľ oni profitujú z hriechu a ľudského nešťastia, nám uteká čas, ohrozené je naše zdravie i životy, šťastie, rodiny, spoločenstvá, domovy, príroda…

Ježiš ponúka svoju cestu a tá je aktuálna pre všetkých ľudí a pre všetky časy. Je na nás či budeme veriť jemu a budovať Božie Kráľovstvo, alebo svetu mocných a bohatých, ktorí majú v rukách svetské organizácie a médiá. Kristus ponúka cestu radosti, pokoja, pravdy, šťastia a plného života. Nie je v našej kompetencií rozhodovať o dĺžke nášho života ani iných, i keď svojou zodpovednou životosprávou si môžeme zdravie chrániť a viesť k tomu aj iných. Prečo je v súčasnosti potrebné posilňovať a upevňovať svet biznisu, mocných a bohatých, médií, internetu a zatvárať kostoly, školy, ľudí v uzavretých priestoroch, brániť im prirodzene sa stretávať, oslavovať, radovať sa, aj smútiť a žiť?

Kiež sa nám darí namiesto neprirodzených, umelých, lacných a čudných riešení, ktoré sa menia s vanutím vetra a náladami ich protagonistov, konať skutočné pokánie za naše hriechy, naprávať ich a svoj život stavať na evanjeliových hodnotách, ktorých platnosť je večná. Kráčať cestou Božou a jeho riešení aj v podmienkach súčasného sveta, ktorý sa netají tým, že chce Boha odstrániť nielen zo sveta, ale aj z ľudských sŕdc a životov. Boh je náš Stvoriteľ a Pán, jedine s ním môžeme mať budúcnosť osobnú i spoločnú. Zoberme si Ježišovu výzvu „Kajajte sa a verte evanjeliu,“ ako motto nielen pre tohtoročné obdobie pôstu, ale aj pre náš každodenný osobný, rodinný i spoločenský život.

Ľudovít Košík

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ľudia okrem nového koronavírusu bojujú aj s chaosom a neistotou

0 icon

Nitra 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ľudia na Slovensku okrem nového koronavírusu bojujú aj s chaosom a neistotou, ktoré sú v súčasnosti takmer na dennom poriadku „A práve to nás všetkých stojí veľa času a energie, ktorú by sme mohli využiť efektívnejšie. Najväčším problémom celej situácie je, že ani po…

V4 diskutovala aj o výhodách pre zaočkovaných proti COVID-19

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko opäť diskutovali o problematike boja s COVID-19. Na pravidelnej videokonferencia COVID-19 informačného V4 centra prezentovali platné opatrenia, prediskutovali aktuálne otázky vakcinácie. Témou rozhovorov boli aj snahy o ilegálne aktivity v súvislosti s očkovacími látkami V úvode pravidelnej…

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie: Účinnou prevenciou voči mutáciám nového koronavírusu je očkovanie

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Mutácie nového koronavírusu sa šíria rýchlejšie, no ochorenie, ktoré spôsobia, nemusí mať horší priebeh. Dôležitým nástrojom prevencie voči mutáciám je očkovanie. Na sociálnej sieti to uviedla Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) SSAKI pripomenula, že nový koronavírus sa ako každý iný živý…

László Sólymos: Predvolanie maďarského veľvyslanca situáciu nerieši

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, SITA/AP-Salvatore Di Nolfi)   Predvolanie maďarského veľvyslanca na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR situáciu a koreň problému v súvislosti s dvojitým občianstvom nerieši. Neprispeje ani dobrým susedským vzťahom. Myslí si to predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos Doplnil tiež, že návrh novely…

Vedci vymenovali potraviny, ktoré je možné konzumovať pred spánkom bez ujmy na zdraví

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V noci spomaľuje telo všetky procesy, vrátane trávenia, preto potrebuje žalúdok bielkovinu, ktorá sa rýchlo vstrebe, napríklad v podobe mäsa z detskej výživy. V rozhovore pre televíziu Zvezda to povedala dietologička a gastroenterologička Nirija Dianovová Mäso v tomto prípade rýchlo "prekĺzne" a nebude ťažiť…

Most-Híd vyzýva ministra na konštruktívny dialóg s vysokými školami

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook, TASR-Pavel Neubauer)   Mimoparlamentná strana Most-Híd sleduje okolnosti sprevádzajúce prípravu novely zákona o vysokých školách so znepokojením. Vníma tu totiž návrhy smerujúce k zásahom do autonómnosti vysokých škôl a absenciu odborného dialógu v prípravnej fáze tvorby novej legislatívy. Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) preto vyzýva…

Andrej Danko vyzýva na odvolanie premiéra. „Zneužíva vzťahy, ktoré sme mu v Rusku sprostredkovali. Rusov absolútne nezaujíma, či na Slovensku padne vláda alebo nie“

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (HPS/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Matovič svojím vystupovaním spôsobuje Slovensku medzinárodnú blamáž. Myslí si to predseda mimoparlamentej strany SNS Andrej Danko. Na sociálnej sieti vyzval poslancov aj koaličných partnerov na vyslovenie nedôvery premiérovi „Slovenská národná strana vyzýva všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane koaličných partnerov…

Na východe mali policajti kontrolovať, či sú lekári v práci. Polícia vysvetľuje

0 icon

Košice 5. marca 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Viacerí lekári na východe Slovenska potvrdili, že polícia chodí po ambulanciách všeobecných lekárov a kontroluje, či sú v práci Ako prvý o tom informoval denník Pravda. Prezidentka Regionálnej lekárskej komory Košice Valéria Vasiľová pre denník uviedla, že takéto konanie považuje za vrchol dehonestácie a…

Na nákup potravín negatívny test netreba, ministerstvo zdravotníctva sa za chybu ospravedlnilo

0 icon

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri nevyhnutnej ceste za obstaraním základných životných potrieb sa občania nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva SR v utorok zverejnilo infografiku, podľa ktorej bol negatívny test potrebný aj v prípade nákupu potravín V uznesení vlády z 28. februára však takáto…

„To je jednoducho pre Angličanov urážlivé!“ Český politológ odhalil, prečo Meghan nezapadla do kráľovskej rodiny

0 icon

Sussex 5. marca 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/AP-Kirsty Wigglesworth)   Publicista Alexander Tomsk v relácii 360° Pavlíny Wolfovej vyjadril svoj pohľad na to, ako Meghan Markleová plnila svoju úlohu v kráľovskej rodine, a čím je podmienené, že do nej nakoniec nezapadla. Vojvodkyňa zo Sussexu podľa publicistu od samého začiatku konala v súlade so…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Hystéria slovenských jastrabov Korčoka, Valáška a dvoch vládnych strán kvôli vakcíne SputnikV.

0icon

Po roku vlády urobil Matovič konečne niečo pre ľudí a hneď sa na neho vyliala hysterická kritika hlavne zo strany dvoch koaličných partnerov SaS a Za Ľudí. Prvá to deklarovala naša „inteligentná“ podpredsedníčka vlády, ktorej dvaja členovia zo strany už odišli. A chystajú sa ďalší. Žiaľ, jeden Valášek si nedával…

Ivan Malý

Operácia Sputnik V

0icon

Propaganda zo strany Kremľa pokračuje. Putin hovorí o úmrtiach pri podaní vakcíny Pfizer. Operácia Sputnik V je na Slovensku v plnom prúde. Kremeľskí propagandisti však nezas

Miroslav Šimove

Premyslene divadlo?

0icon

PRECO VZNIKA KOLALICNA KRIZA a hrozi pad vlady? Pocty ludi podpisujucich peticiu za vyhlasenie referenda o predcasnych volbach rapidne stupaju. Vnimaju to clenova koalicie aj opzicie, ale nik to nevnima intenzivnejsie, ako MATOVICOVE ego. Citi, ze koniec jeho (nez)vlady sa konci a preto sa snazi robit zufale pokusy o zachranu…

Ivan Štubňa

Srbský premiér Zoran Đinđić bol zavraždený pred osemnástimi rokmi...Myslíte si, že sa to na Slovensku nemôže stať?

0icon

“Ak nebudeme úspešní v politike, jediný dôvod sme my sami”,  bol jeden z výrokov Đinđića. Zoran Đinđić sa narodil  1. augusta 1952 v Bosanskom Šamci (BaH). V roku 1974 absolvoval Filozofickú  fakultu v Belehrade. Od roku 1977 do roku 1989 pôsobil v Nemecku na viacerých univerzitách a vysokých školách. Po návrate do vtedajšej Juhoslávie bol jedným…

Marián Tkáč

Dodržme pravidlá, do bodky a systém sa zrúti sám. A my sa zachránime.

0icon

Vážení priatelia, už stačilo odpočinku, ideme bojovať za nové Slovensko. Nie podľa Davos-u, ani podľa lacných trikov tzv. odbojárov, či falošných "slovanov".  Ideme podľa seba, podľa našich duší a našich, starorodičovských zásad. Sme sloveni, ktorých, ťažko povedať presne prečo - všetci volajú slováci - ale to je teraz jedno. Čo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Toto sú tie najjedovatejšie hady sveta!

0 icon

Hoci nie všetky hady sú jedovaté, existujú aj také, ktoré usmrtia človeka do 30 minút. Toto je sila jedného z najrozumnejších zvierat na svete. Hady môžu byť kdekoľvek, od suchých púští Austrálie až po tropické záhrady obyvateľov Floridy. Tí, ktorí mali toľko nešťastia a hady ich uhryzli, opísali príznaky bolestivého uhryznutia. Sú…

TOP10 tipov, ako uspať dieťa bez stresu a nervozity

0 icon

Stať sa rodičom je požehnaním. Môže to však byť náročná práca, pretože je to úplne nové dobrodružstvo bez príručky v ruke. Jedným z najväčších utrpení, ktoré väčšina rodičov musí absolvovať, je dostať svoje dieťa do postele a pokojne ho uspať. Je vaša spacia rutina utrpením, ktoré sa tiahne po celú noc? Tu je pár…

Island: Tieto fenomenálne veci nájdeš jedine v tejto krajine!

0 icon

Island je ostrov, ktorý sa nachádza v severnej časti Atlantického oceánu. Aj keď názov krajiny (Iceland) znamená krajina ľadu, v skutočnosti je príroda na Islande rôznorodá a naozaj čarovná. Ale Island si zaslúži lásku ľudí nielen kvôli svojej prírodnej kráse. Sú tu tiež pekné trávnaté domy, zábavní policajti a roztomilé semafory. Island…

Pre týchto ľudí by mala byť kuchyňa zakázaným priestorom!

0 icon

Sú ľudia, ktorí variť vedia tak nejak prirodzene. A potom sú tu tí, pre ktorých by mala mať kuchyňa nápis "Zákaz vstupu!". Ku ktorej skupine patríš ty? V dnešnom príspevku ti ukážeme výtvory ľudí, ktorí to za sporákom jednoducho nevedia. Nehody sa stávajú, to je fakt. No tieto špeciality sú už…

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Vo svete IT

AnTuTu aktualizovalo globálny výkonnostný rebríček smartfónov. Mi 11 dochádza o titul najvýkonnejšieho zariadenia

0 icon

Koniec minulého roka priniesol zariadenie Xiaomi Mi 11, ktoré doposiaľ dominovalo výkonnostnému globálnemu rebríčku spoločnosti AnTuTu. Nuž, situácia sa aktuálne mení. Najnovšia aktualizácia rebríčku AnTuTu má totiž nového lídra. Je ním smartfón iQOO 7, ktorý Mi 11 prekonal približne o 20-tisíc bodov.  Takto vyzerá rebríček AnTuTu k dnešnému dňu Nižšie si…

Nová verzia prehliadača Chrome 89 je dostupná už aj u nás! Čo prináša?

0 icon

Približne mesiac od uvoľnenia verzie prehliadača Chrome 88, Google začal s distribúciou verzie prehliadača Chrome 89, ktorá prináša viacero noviniek a vylepšení. Prvou novinkou, ktorá poteší hlavne ľudí, čo zdieľajú svoj počítač aj s inými používateľmi, sú nové možnosti úpravy profilov. Nová ponuka prispôsobení sa zobrazí potom, ako do prehliadača…

Séria Huawei P50 bude predstavená už 17. apríla. Dostupnosť však má byť značne obmedzená

0 icon

Spoločnosť Huawei sa už pomaly ale isto chystá na predstavenie svojej novej vlajkovej série, ktorá tentokrát ponesie názov Huawei P50. Prvé detaily o nadchádzajúcich smartfónoch z tejto pripravovanej vlajkovej série sme sa dozvedeli už pred niekoľkými týždňami, no až dnes sa dozvedáme oficiálny dátum predstavenia na domácom trhu. Predstavenie o…

„Nový typ temnej energie by mohol vyriešiť problémy s vesmírnou expanziou,“ tvrdí dánsky profesor

0 icon

Náš vesmír sa neustále rozpína a tempo jeho rozpínania sa zrýchľuje, píše portál sci-news.com. Vedci sa nedávno pokúsili toto tempo priamo odmerať, prostredníctvom supernov typu Ia, ktoré použili ako gravitačnú šošovku. Problém je, že ich výsledky sú v konflikte s pozorovaniami kozmického mikrovlnného pozadia a štandardným kozmologickým modelom, pomocou ktorého…

Hviezdy tvorené temnou hmotou? Nepravdepodobné, ale nie nemožné

0 icon

Vedci už dlhú dobu vedia, že galaxie, planéty a hviezdy, ktoré sú tvorené „normálnou“ hmotou, tvoria len 20% všetkej hmoty vo vesmíre. Kde je teda zvyšok? Podľa súčasných teórií tvorí zvyšok temná hmota, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Nevedia ju pozorovať, no všímajú si, ako svojou gravitáciou vplýva…

Armádny Magazín

Bezpečnostný analytik Schneider: vrešťanie o hybridnej hrozbe z Ruska pochádza z klubovní novodobých zväzákov

0 icon

Česko, 5.marec 2021 (AM, Sputnik) – V posledných rokoch počúvame, že Rusko vedie proti ČR akúsi hybridnú vojnu. Údajnú hybridnú hrozbu má predstavovať napríklad dostavba Jadrovej elektrárne Dukovany Ruskom alebo očkovanie vakcínou Sputnik V. Prinášame rozhovor s bezpečnostným an

Americké vrtuľníky: Nemci podrážajú už aj Francúzov

0 icon

Nemecko, 5.marec 2021 (AM) – Zdá sa, že Nemci zvažujú výmenu Francúzskeho vrtuľníka Tiger za americký AH-64E Apache. Nemecká predstava o spolupráci je založená výhradne na jednoznačnom prospechu pre nich. Už čoskoro bude zrenovovaná socha Otto Von Bismarck, symbol Nemeckej nadvlády, ktorému sa podarilo poraziť Napoleona a ukrad

Izraelský analytik Kedmi: západné sankcie zdvihli Navaľného stúpencov do hystérie

0 icon

Izrael, 5.marec 2021 (AM) – Nové sankcie USA a EÚ voči Rusku sa stali ukážkou neochoty Západu poškodiť ruskú ekonomiku. Uviedol to izraelský expert Jakov Kedmi.   2. marca USA a EÚ oznámili nové protiruské sankcie kvôli zatknutiu Navaľného. Podľa Kedmiho sa z opatrení uložených Západom stali „lacným pozérstvom

Armáda Doneckej republiky má povolenie na predstihovú paľbu

0 icon

Donbas, 5.marec 2021 (AM) – Vedenie ľudovej milície Doneckej ľudovej republiky povolilo svojim jednotkám páliť na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny s predstihom. Podľa predstaviteľa milície ide o nevyh

Americké sankcie sú nanič. Turecko rokuje o ďalšej dodávke ruských S-400

0 icon

Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Demir.  

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali