Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

Bratislava 20. novembra 2023 (HSP/Foto:screenshot)

 

Matici slovenskej sa dostalo veľkej cti, keď bola na najvyššej úrovni pozvaná do Matice srbskej v Novom Sade významným predstaviteľom srbského kultúrneho a vedeckého života prof. Draganom Staničom, ktorý je dlhoročným predsedom Matice srbskej. Treba zdôrazniť, že Matica srbská je úplne prvá historická matica medzi slovanskými národmi a bola založená roku 1826. Práve na základe jej vzoru vznikli aj ostatné slovanské matice a medzi nimi aj Matica slovenská. Významná pracovná cesta zástupcov Matice slovenskej v zložení predseda MS Dr. Marián Gešper, tajomník MS Peter Schvantner, šéfredaktor Slovenských pohľadov Radoslav Žgrada, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Dr. Lukáš Perný, sa začala 13. novembra 2023 do Srbska s cieľom prehĺbenia dejinných kultúrnych väzieb medzi dvoma blízkymi slovanskými národmi. Pracovná cesta bola sprevádzaná autentickou srbskou pohostinnosťou, ktorá je skutočne obdivuhodná

Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou
Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

CESTA DO SRBSKA A NÁVŠTEVA MATICE

 S veľkou vďačnosťou prijala delegácia záujem profesora Dragana Stanića o dejiny a súčasné postavenie Slovenských pohľadov, ale aj o samotnú Maticu slovenskú, ktorú sám ocenil ako jednu z najaktívnejších a najvýznamnejších Matíc. Už v úvode zazneli slová Dr. Mariána Gešpera o osobnosti, ktorá prepojila srbskú a slovenskú kultúru — Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorý práve z Nového Sadu poslal list Martinovi Hamuljakovi roku 1827 s myšlienkou založiť Maticu slovenskú. Sám Šafárik bol spoluzakladateľom a členom Matice srbskej i Matice českej (1831), aktívne prispieval aj do prvého srbského časopisu Letopisu Matice srbskej.

Reklama
Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou
Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

Významným faktorom pozvania zo strany Matice srbskej bol IV. a V. kongres matíc a inštitúcii slovanských národov v Martine, ktoré sa uskutočnili 5. až 6. júna 2019 a 3. až 4. augusta 2023 s účasťou srbských matičných predstaviteľov.

Polovička delegácie išla z východu, druhá polovička zo západu, pričom zraz bol dohodnutý v Budapešti. Auto, ktoré prešlo stovky kilometrov maďarskou a srbskou krajinou, riadil tajomník Mladej Matice Lukáš Havlík. Delegácia dorazila v poobedných hodinách, ubytovala sa v hotely Zenit a následne navštívila sídlo Matice srbskej v Novom Sade. Budova je skutočne monumentálna, preplnená nádhernými romantickými obrazmi a v popredí sa nachádzajú busty národných dejateľov Srbska.

Reklama

Pôvodná Matica srbská bola založená roku 1826 v Pešti ako vôbec prvá zo slovanských Matíc založená  Jovanom Hadžićom. Do Nového Sadu bolo jej sídlo premiestnené až v roku 1864. Aj keď pôvodne realizovala aj širokú kultúrnu činnosť v súčasnosti je jej funkcia je predovšetkým vedecká, pričom dominuje knižná kultúra. Diskusia, ako forma kultúrnej výmene medzi predstaviteľmi Matíc a srbskými spisovateľmi a vedcami, trvala celé dve hodiny. Zúčastnili sa jej: Marián Gešper, Dragan Stanić, Peter Schvantner (aj za Mladú Maticu), Lukáš Perný, Selimir Radulovič (Letopis Matice srpske), Zdenka Valent Belić (Novi život a preklad), Jela Maricević (predsedníčka výboru srbských mladých matičiarov), spisovateľ Zoran Đerić, riaditeľ Kultúrneho centra Vojvodiny, vydavateľ, básnik a kritik Nenad Šaponja a ďalšie významné osobnosti.

Kým Matica slovenská čelila zo strany štátu v dejinám neustálym útokom, Matica srbská je Srbskou republikou uznávaná a široko podporovaná, čo nech je našim slovenským politikom vzorom! Predseda Matice slovenskej vyjadril nádej, že nová vláda inštitúciu podporí aj rozvoj Matice slovenskej ako je tomu v prípade srbskej matičnej ustanovizni. V tejto súvislosti predseda MS Gešper pripomenul úlohu Matice slovenskej v zabezpečení dejinnej kontinuity národného pohybu, ochrane originálnej národnej kultúry, národno-kultúrneho dedičstva a v neposlednom rade pri výchove novej intelektuálnej národnej elity. Navrhol okrem osobitnej rubriky pre srbsko-slovenskú literárnu výmenu v Slovenských pohľadoch aj pracovné stretnutie početnejších zástupcov mladých srbských a slovenských matičiarov. Výsledkom diskusie bola dohoda o niekoľkých formách spolupráce. Jednak vznikne spomínaná rubrika kultúrnej výmeny v Slovenských pohľadoch, kooperácia pri vydávaní spoločných dvojjazyčných kníh a taktiež vedecká konferencia o slovenskej a srbskej literatúre, či v dejinách prienikových bodov, vzájomná účasť slovenských a srbských mladých matičiarov na spoločných aktivitách matíc Spomenuté boli aj dva nové založené matičné odbory (Slovanský a Kulturologicko-filozofický) ako ďalšie platformy vedeckej spolupráce.

Po internej diskusii nasledovala vedecká časť podujatia Matica slovačka i časopis Slovenské pohlady. Podujatie uviedol profesor Stanić, ktorý privítal a predstavil hostí. Následne dal slovo predsedovi MS Dr. Gešperovi, ktorí prítomným predniesol podrobnú historickú cestu Matice slovenskej a jej aktuálne úlohy i postavenie ako verejnoprávnej ustanovizne. Prof. Dr. Michal Harpaň prehovoril v srbštine o histórii časopisu Slovenské pohlady, Radoslav Žgrada o histórii a súčasnosti časopisu Slovenské pohlady, Dr. Lukaš Perný o funkcii a význame časopisu, Dr. Zdenka Valent Belić porozprávala o spolupráci časopisov Novi život a Slovenské pohľady a prečítala svoju poéziu.

Záznam z prezentácie je k dispozícii na Youtube srbskej Matice.

Oba príspevky sú publikované na stránke Slovenských pohľadov.

Reklama

Vo večerných hodinách časť delegácia navštívila centrum mesta, ktoré žije čulým kolektivistickým, spoločenským a extrovertným duchom až do neskorej noci. To, že novosadčania sú prirodzene kolektivistickí, potvrdil aj samotný Dragan Stanić. Prakticky každý večer, dokonca aj v pracovnom týždni, si môžete v podnikoch vypočuť živú hudbu miestnych hudobníkov spievajúcich tak srbské, ako aj svetové hity. Národovectvo je v Srbsku skutočne silná idea, čo dokazujú všadeprítomné národné pamätníky, ale aj národné symboly. Slovanská pohostinnosť Srbov je grandiózna (štedré a rozmanité, chutné porcie jedál len doplňujú celkový obraz o srbskej pohostinnosti). Z nápojov dominuje legendárna rakija (najčastejšie verzia djula), z jedál pleskavica (obohatená vynikajúcim šalátom s balkánskym syrom a čerstvým pita chlebíkom), burek a v Bačskom Petrovci povestné “klbásy”.

 

BELEHRAD, SRBSKÍ SPISOVATELIA A J. B. TITO

V nasledujúci deň navštívila delegácia metropolu Srbska, kde sa nachádza sídlo Združenia srbských spisovateľov. Preklad zabezpečil vynikajúci slovenský spisovateľ a publicista Martin Prebudila. Delegácia sa spoznala s významnými osobnosťami srbskej literatúry (Veselin Misnic, Radomir Andrič a ďalší) a opätovne zdôraznila potrebu zintenzívnenia vzájomnej kultúrnej výmeny vo všetkých smeroch, čo bola nástojčivá myšlienky všetkých diskutujúcich. Budova združenia je monumentálna. Je hanbou, že slovenskí spisovatelia si svoju budovu nedokázali udržať (toto rozhorčenie vyjadrujem aj ako podpredseda SSS kriticky smerom k predchodcom). Po rozsiahlej diskusii, odovzdaní darov, slávnostnom prípitku nasledovala opätovne vedecká časť spojená s príhovormi podpredsedu Združenie srbských spisovateľov Vidaka Maslovarića, predsedu Matice slovenskej, predsedu Matice Srbskej, šéfredaktora Slovenských pohľadov a podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov. Zazneli príspevky, ktoré boli prezentované v Novom Sade, pričom bolo zdôraznené,  že už počas predchádzajúceho dňa došlo k dohodám o kultúrnej spolupráci, ktorá bude rozšírená aj o Združenie srbských spisovateľov. Dr. Gešper opätovne zdôraznil dejiny, ale aj budúcu víziu slovensko-srbskej kultúrnej spolupráce. Delegácia vyjadrila nádej, že bude pokračovať v práci, ktorú započal presne pred desiatimi rokmi Dr. Miroslav Bielik, ktorá však v posledných rokoch stagnovala.

Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou
Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

Po oficiálnej časti delegácia navštívila miesto odpočinku Josipa Broza – Tita v Dome kvetín, ktorý vytvorením Juhoslávie po roku 1945 významne prispel k slovanskej myšlienke spoločného štátneho života južných Slovanov, čo predpovedali slovenskí vizionári z druhej vlny národného obrodenia Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. Nesmieme zabudnúť, že hymnou Juhoslávie, až do jej úplného pádu, bola pieseň a slová napísané slovenským národovcom Samom Tomášikom „Hej Slovania!“. Prítomní v záhrade pri mauzóleu zamyslene diskutovali nad pozitívami i negatívami vízie, či takmer naplnenej utópie jednotného južnoslovanského štátu ako ju realizoval a neúprosne presadzoval Josip Broz Tito. Neskorší rozpadu Juhoslávie roku 1991 bol akoby desaťročie vopred predznamenaný smrťou samotného Tita roku 1980, ktorú jeho priaznivci i podporovatelia prežívali ťažko. Dnes je miestom jeho posledného odpočinku aj decentným múzeum epochy Tita a zaniknutej socialistickej Juhoslávie. Expozícia je obohatená o dary, novinové články či fotografie z pohrebu Tita, ktorého sa zúčastnili stovky predstaviteľov štátov z celého sveta vrátane prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. Treba zdôrazniť, že súčasné Srbsko je orientované predovšetkým na odkaz a tradíciu prvého politicky konzervatívneho Kráľovstva Juhoslávie, ktoré existovalo rokoch 1918 až 1941.

Následne sa delegácia vrátila späť do Nového Sadu, kde delegáciu pozval na pracovnú večeru Dragan Stanić. Srbská kuchyňa je skutočne vynikajúca.

Reklama

 

BAČSKY PETROVEC – CENTRUM PRE SLOVÁKOV V SRBSKU

Ešte pred treťou zastávkou sa delegáciu opätovne presunula do Matice, kde čakali srbskí novinári (novinár z denníka Dnevnik Miroslav Stajić. Pýtali sa najmä na Maticu slovenskú, Slovenské pohľady, ale aj na jej odbor Mladú Maticu. Preklad sprostredkovala Zdenka Valent Belić. Delegácia sa následne rozlúčila s predsedom Matice srbskej a vyjadrila obrovskú vďačnosť za sprostredkovanie celého podujatia. Poslednou zastávkou bola Matica slovenská v Srbsku, ktorú vedie Dr. Branislav Kulík. Po dvojhodinovej diskusii o možnostiach ďalšej spolupráce prebehla opätovne prezentácia Slovenských pohľadov, a to dokonca v prítomnosti miestnych médií ako RTV, TV PETROVEC a miestny rozhlas. Podujatia sa zúčastnil aj básnik zo Srbska zo Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, ktorý ocenil so Spolkom slovenských spisovateľov, a pripomenul, že je to presne 10 rokov od uzavretia dohody o spolupráci, čo je symbolikou pre obnovu tejto spolupráce. Zazneli aj pochvalné slová na slovenského literárneho kritika prof. Hajka (prednesené Dr. Perným). Prof. Hajko sa dlhodobo venuje srbskej literatúre a literatúre dolnozemských Slovákov. Na podujatí zahrala aj multitalentovaný klavirista Marek Stupavský, Slovák žijúci v Srbsku.

Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou
Mnohovrstvové rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi Maticou srbskou a Maticou slovenskou

V závere členovia delegácie poskytli rozhovory pre miestne televízie a rozhlas. Po podujatí čakali ďalšie diskusie pri pracovnej večeri, na ktorú delegáciu pozval predseda Dr. Kulík a návrat do Nového Sadu.

V skorých raných hodinách nasledujúceho dňa delegácia vyrazila z Nového Sadu cez dlhé rovinaté pláne Maďarska až k slovenským hraniciam. Okolo jednej dorazila do Košíc a okolo šiestej do Bratislavy. Už počas návštevy publikovali fotografie z návštevy na sociálnych sieťach, čo vyvolalo ohlas a pozitívne reakcie. Výstup z podujatia budeme publikovať vo viacerých slovenských médiách.

Dr. Lukáš Perný, Mgr. Peter Schvantner, Dr. Marián Gešper

 

 

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

11:40

Najmenej 101 ľudí prišlo o život v Somálsku v dôsledku silných dažďov a prívalových povodní, ktoré zároveň vyhnali z domovov už viac ako milión ľudí. Oznámil to somálsky prezident Hasan Šajch Mahmúd.

11:30

Český premiér Petr Fiala, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský minister zahraničných vecí David Cameron vo štvrtok ocenili prínos zosnulého Henryho Kissingera v oblasti svetovej politiky i diplomacie.

11:19

Miera nezamestnanosti v eurozóne sa v októbri 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a zostala na septembrovej úrovni 6,5 %. V medziročnom porovnaní klesla zo 6,6 % v októbri 2022.

11:05

Záujmom Maďarska je civilizovaná spolupráca medzi Východom a Západom. Uviedol to vo štvrtok v statuse zverejnenom na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pred odletom na 30. ministerskú radu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

10:55

Francúzska ekonomika, druhá najväčšia v eurozóne, v 3. štvrťroku nečakane klesla. Ukázali to vo štvrtok revidované údaje štatistického úradu INSEE.

10:45

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová upozornila na zvýšené riziko teroristických útokov v Nemecku v reakcii na vojnu v Pásme Gazy. Uviedla to pre štvrtkové vydanie médií skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

10:35

Medziročná inflácia v Rakúsku dosiahla v novembri 5,4 % a zotrvala tak na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil vo štvrtok rakúsky štatistický úrad.

10:20

Medziročný rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v novembri 2023 spomalil. Prispelo k tomu miernejšie zvýšenie cien energií aj pomalší rast v sektore služieb. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.

10:10

Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una vo štvrtok odmietla medzinárodné odsúdenie nedávneho vypustenia špionážnej družice ako “absurdné” a vyhlásila, že jej krajina sa nikdy nevzdá svojho vesmírneho programu.

Kim Jo-džong sa vyjadrila po tom, ako Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok zvolala zasadnutie, na ktorom sa diskutovalo o štarte severokórejskej špionážnej družice 21. novembra.

09:45

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v novembri výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejných financií na tento rok. Oproti jej októbrovej prognóze došlo k nárastu schodku o 539 miliónov eur na 7,31 miliardy eur alebo 6 % hrubého domáceho produktu (HDP).

09:26

Maloobchodné tržby v Nemecku v októbri 2023 ožili a vzrástli po poklese v predchádzajúcom mesiaci. Tempo ich rastu pritom prekonalo odhady ekonómov. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.

09:15

Rast ekonomickej aktivity v Číne sa v novembri spomalil. Dôvodom bol najmä pokles vo výrobe, už druhý mesiac po sebe, aj spomalenie nevýrobného sektora. Ukázal to vo štvrtok oficiálny prieskum čínskeho štatistického úradu.

09:05

Desať ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nočných raketových útokoch ruskej armády v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedol to ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko.

08:49

Čína v súčasnosti pravdepodobne neplánuje veľkú inváziu na Taiwan, pretože rieši vlastné ekonomické a politické problémy. V stredu to uviedla taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen na summite v New Yorku.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Zasnežené jedle v lese v regióne Taunus neďaleko Frankfurtu nad Mohanom

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

0icon

Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

Radovan Hrádek

Rokovania v NRSR, alebo kam sme sa to dostali

0icon

Priatelia. Dávam do pozornosti osobnosť pána Johna Bercowa, ktorý bol Speaker of the House (čiže predseda Dolnej snemovne UK) od roku 2009 do roku 2019. Kto chce nech si zájde na YT, tam sú jeho najznámejšie výroky, ktoré povedal v Dolnej snemovni. Napr. tu je link na jeho rozhodnutie o vyhodení poslanca…

Ivan Štubňa

Odvolávanie M. Šutaja Eštoka je dôkazom konfrontačnej politiky celej mafiánskej opozície

0icon

Posledné dni sme boli svedkami vyčíňania opozičnej mafie v poslaneckých laviciach. To, čo dokázali predviesť bolo v totálnom rozpore s poslaním poslanca. Miesto dôkazov a prvkov konštruktívnych vyjadrení zazneli hrubé urážky, klamstvá,

Zdeno Drdol

Sme pripravení robiť ďalšiu reformu školstva?

0icon

Snáď všetko, čo človek robí, opiera o svoj svetonázor, či už si to uvedomuje alebo nie. Ak ho má vhodný, tak aj jeho konanie je prevažne (žiaľ nie vždy, ale to je iná téma) zmysluplné. Väčšina ľudí na „Západe“ (to je to, kam sa teraz hrabeme aj my) si však ten

Milan Šupa

Prepnime sa do módu dávania! Žime v harmónii s univerzom!

0icon

Viete na čo slúži vesmír a v širšom poňatí i celé stvorenie? Je to obrovská škola! Je to obrovský priestor, určený na to, aby všetko čo v ňom žije rástlo, vyvíjalo sa a dozrievalo smerom nahor. Aby to bolo čoraz vedomejšie, zrelšie a dokonalejšie. Či už rastlina, zviera, alebo človek.…

Vášeň v Tebe

Nosíte nezvyčajné ponožky? S najväčšou pravdepodobnosťou ste úspešný človek!

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Extravagantné ponožky, farebné, vzorované a dokonca aj neladiace, sú čoraz silnejším trendom v pánskej a dámskej móde. Neviete ho presvedčiť? Možno zmeníte názor: vedci tvrdia, že ľudia, ktorí nosia „šialené“ ponožky, sú vnímaní ako odsúdení na úspech a… často aj skutočne uspejú.

Jednoduché riešenie pre zamrznuté dvere auta. Tento výrobok si môžete kúpiť za 3€ v lekárni

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Na Slovensko už prišiel prvý sneh a mrazy, čo znamená jediné - zima sa nezadržateľne blíži. Počasie za oknami pripomína vodičom potrebu primerane chrániť svoje vozidlá pred mrazom. Jedným z častých problémov sú namŕzajúce tesnenia, ktoré sťažujú a znepríjemňujú otváranie dverí. Existuje však lacný…

Už roky ich podávam na Ondreja. Zakaždým si každý vypýta recept, pretože sú tak chutné

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Rýchle občerstvenie je veľmi potrebné, najmä keď hostia už klopú na dvere. Tento recept sa mi osvedčil už mnoho rokov a navyše si ho každý pýta. Občerstvenie z neho zmizne v okamihu, takže z neho robím dvojitú dávku. Do náplne môžete pridať svoje obľúbené…

Ako odstrániť zatuchnutý zápach z uterákov? Zabudnite na aviváž

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Väčšinou si myslíme, že aby bielizeň krásne voňala a bola príjemne hebká, treba do nej pridať trochu aviváže. Toto pravidlo platí pre oblečenie, ale nie pre uteráky. Aviváž uteráky vôbec nezmäkčuje, práve naopak – robí ich tuhými a drsnými. Niečo iné však bude fungovať…

10 "najnepríťažlivejších povolaní". Upratovačka nie je najhoršia, ale prekvapujúco na mieste politikov

0 icon

30.11.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Je to smutné, ale v dnešnej dobe nehrá kľúčovú úlohu pri spoznávaní nových ľudí a usporiadaní nášho života len vzhľad a povaha, ale aj povolanie, ktoré máme. Stále existujú také, ktoré vzbudzujú všeobecný obdiv, ako aj také, ktoré vylučujú zo spoločenského života a sťažujú…

Armádny Magazín

Ikona globálnej politiky - Henry Kissinger zomrel vo veku 100 rokov

0 icon

USA. 30. novembra 2023 - Bývalý minister zahraničných vecí USA Henry Kissinger zomrel vo veku sto rokov, informovala agentúra Reuters. "Henry Kissinger zomrel dnes doma v Connecticute vo veku sto rokov," uvádza sa v sp

NATO: Päť až deväť rokov do veľkej vojny na kontinente

0 icon

USA. 30. novembra 2023 - Zdá sa, že za výzvami viacerých európskych politikov, aby sa urýchlene pripravili na hroziacu ruskú agresiu, stojí jeden bábkoherec V Prahe sa uskutočnilo stretnutie Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česká republika) na úrovni prezidentov zúčastnených krajín. "Poznáme svoje postoje, vieme, kde máme…

O ukrajinských pomeroch. Novinár uverejnil počty súčasných politických väzňov na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 30. novembra 2023 - Ukrajinský novinár Pavel Volkov uverejnil na kp.ru počty súčasných politických väzňov na Ukrajine. On sám, bývajúc v Záporoží, sa do roku 2022 zaoberal pomocou ukrajinským politickým väzňom, ktorí boli podozriví z proruských názorov. Za to si aj osobne posedel v ukrajinskej base, z ktorej sa mu zázrakom…

Spoločnosť BlackRock preberá kontrolu nad štátmi a centrálnymi bankami. Ovláda Biely dom?

0 icon

USA. 30. novembra 2023 - V súčasnosti sa v ruských a zahraničných médiách občas spomína americká spoločnosť so zaujímavým názvom BlackRock, čo znamená "Čierna skala". Pre väčšinu občanov je oveľa menej známa ako napríklad banky z Wall Street alebo IT korporácie zo Silicon Valley. Pritom BlackRock je najväčšou spoločnosťou na…

Termity útočia. Rusko spúšťa masovú výrobu bezpilotných útočných vrtuľníkov

0 icon

Rusko, 30. november 2023 - Rusko začalo sériovú výrobu bezpilotného útočného vrtuľníka MDP-01 Termit, informuje agentúra Interia. Tento nový stroj je schopný odpaľovať vysoko presné laserom navádzané rakety. Počas konfliktu na Ukrajine sme už videli mnoho rôznych modelov UAV, prieskumných aj takzvaných "kamikadze". Bezpilotné lietadlá podobné útočným vrtuľníkom sú však stá

TopDesať

Ako nadviazať rozhovor? Už nikdy nenastane trápne ticho

0 icon

Často sa pri rozhovore ocitáme v situácii, kedy nastane to povestné nepríjemné ticho. Alebo len chceme dokázať nadviazať s niekym rozhovor a rozrozprávať ho. To, čo nás v tomto brzdí je strach. Bojíme sa že nenájdeme správne otázky, ktoré by sme sa mohli opýtať, bez toho, aby sme vyzerali zvláštne alebo…

Varenie: Chyby, ktoré majú miesto v internetovej sieni slávy

0 icon

Varenie: Chyby, ktoré majú miesto v internetovej sieni slávy Varenie je ťažké. Počkajte - prepáčte. Je to ľahké. Ak máte po ruke recept, je to takmer ako maľovanie podľa čísiel. Sú však ľudia, ktorým nerobí problém len prepočítavať metrické miery na šálky, ale je pre nich ťažké vedieť, ako funguje…

Prečo by si mal vyskúšať spať na zemi ako v Japonsku?

0 icon

Ak si vyrastal v západnej krajine, pravdepodobne si zvyknutý spať schúlený na mäkkej posteli. Ale keď vojdeš do japonskej spálne, je pravdepodobné, že nenájdeš žiadnu posteľ. Existuje veľa dôvodov, prečo Japonci dávajú prednosť tomu, že spia na podlahe, a nejde len tradíciu alebo úsporu miesta v malých apartmánoch. Ukázalo sa, že spánok na zemi má niekoľko veľmi…

10 príbehov, v ktorých zvieratá predviedli svoju ohromujúcu inteligenciu

0 icon

 Takmer všetci majitelia domácich miláčikov učia svojich chlpatých kamošov rôzne povely, či už sadnúť, ľahnúť, aportovať, alebo dokonca jazdiť na skateboarde. No zvieratá sú v skutočnosti omnoho inteligentnejšie, než si myslíme. Tu je 10 prípadov, kedy zvieratá ukázali svoju neuveriteľnú inteligenciu, a dokázali, že evolúcia nikdy nekončí. Od mačky, ktorá zachránila svojho majiteľa…

10 príkladov, že výhovorky neexistujú, ak niečo naozaj chceš

0 icon

Sú ľudia, ktorí sa nikdy nevzdávajú a pre ktorých výhovorky jednoducho neexistujú. Vo výsledku sa ich sny veľmi často aj skutočne naplnia. Tu je 10 motivujúcich príkladov. Je všeobecne známym tvrdením, že sni si najjednoduchšie splníš vďaka vytrvalosti a odhodlaniu bez ohľadu na to, čoho sa tvoj sen týka. S najväčšou pravdepodobnosťou je to práve vytrvalosť a…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali