Kybernetický priestor: Nové bojisko americko-čínskej súťaže

Bratislava 10. decembra 2022 (HSP/Nationalinterest/Foto:Pixabay)

 

Cesta k medzinárodnému digitálnemu poriadku môže byť dlhá a neistá, ale ak sa diskusia o ňom obmedzí na dve veľmoci, nemožno dosiahnuť žiadny zmysluplný pokrok, píše Marina Yue Zhang pre The National Interest

pocitac
Ilustračné foto

Na Facebooku je mesačne aktívnych 2,8 miliardy používateľov, na WeChat 1,3 miliardy a na TikTok 1 miliarda. Počas pandémie Covid-19 populácia netizenov rýchlo rástla, keď sa ľudia a podniky presunuli na internet, čo viedlo k procesu digitálnej transformácie. V dôsledku toho organizácie a infraštruktúra – od elektrických rozvodných sietí, telekomunikačných sietí a policajných oddelení až po banky, nemocnice a školy – zhromažďujú obrovské množstvo údajov, aby používateľom poskytli hodnotu.

Digitálna technológia umožňuje konektivitu, pohodlie a efektívnosť, ale všadeprítomné využívanie zberu a analýzy údajov v sociálnom, finančnom, priemyselnom a vojenskom sektore odhalilo zraniteľnosť kybernetického priestoru spôsobom, aký sme predtým nezažili. Hrozby kybernetickej bezpečnosti – či už zo strany jednotlivca, organizácie alebo globálneho syndikátu – majú potenciál poškodiť súkromné a verejné záujmy, destabilizovať medzinárodný poriadok a ohroziť svetový mier.

Medzinárodné spoločenstvo musí ešte dosiahnuť globálny konsenzus o digitálnom poriadku, ktorý by dokázal riešiť problémy v tomto čoraz zložitejšom priestore. Bez takéhoto konsenzu o riadení kybernetického priestoru čoskoro nastane globálny digitálny neporiadok.

 

Medzinárodný digitálny neporiadok

Keď Henry Kissinger hovoril o možných nepokojoch v dôsledku súperenia dvoch štátov s jadrovými zbraňami, povedal: „Žiadna zo strán by nepoužila svoje zbrane hromadného ničenia, pretože protivník by bol vždy schopný spôsobiť neprijateľnú úroveň ničenia v rámci odvety.“ Kissinger vychádzal z predpokladu, že štáty vedia, kto je ich protivníkom, a dokonca môžu mať signály o potenciálnych útokoch a pripraviť sa na ne. Preto bola stratégia odstrašovania účinná.

Bohužiaľ, tento výpočet už v kyberpriestore nefunguje. Kyberpriestor z veľkej časti existuje na internete. S výnimkou špecializovaných sietí väčšina používateľov a inteligentných zariadení komunikuje a vymieňa si informácie voľne v kyberpriestore.

Podzemný hacker alebo syndikát, ktorý sa nezákonne dostane do týchto sietí, môže spôsobiť katastrofálne následky. Môžu získať prístup do kybernetických domén vlád alebo podnikov s cieľom znefunkčniť a potenciálne zničiť kritickú národnú infraštruktúru alebo siete. Iní môžu byť jednoducho motivovaní peniazmi, kradnúť údaje na obchodovanie na čiernom trhu alebo požadovať výkupné. Napríklad v Austrálii kybernetický útok na telekomunikačnú spoločnosť Optus a útok ransomvéru na banku Medibank ohrozil osobné údaje takmer 20 miliónov ľudí vrátane ich mien, telefónnych čísel, preukazov totožnosti vydaných vládou a ďalších citlivých informácií. Skutočným problémom je, že je veľmi často takmer nemožné identifikovať hackerov alebo ich priradiť k nejakému suverénnemu štátu.

V podmienkach zvýšeného geopolitického napätia môžu kybernetické útoky, ktoré môžu ohroziť národnú bezpečnosť protivníkov a spôsobiť náklady rovnajúce sa konvenčnej vojne, uskutočniť aj štáty.

Hoci kybernetický priestor nadobúda obrovský význam, stáva sa menej usporiadaným územím, kde správanie aktérov – medzi ktorých patria vlády, súkromné organizácie, jednotlivci a čoraz častejšie aj zariadenia poháňané umelou inteligenciou – neupravuje žiadny jasný, spoločne dohodnutý medzinárodný poriadok. Ak takýto medzinárodný digitálny poriadok neexistuje, aktéri sa budú naďalej riadiť vlastnými pravidlami a normami a pravdepodobným výsledkom bude chaos v kyberpriestore.

 

Kybernetická suverenita

Spomedzi všetkých otázok súvisiacich s medzinárodným digitálnym poriadkom vyniká kybernetická suverenita, aj keď je tento pojem nejasne definovaný. V súčasnosti panuje medzinárodný konsenzus, že kybernetická suverenita by sa mala riadiť pravidlami suverenity uvedenými v Charte OSN.

Od založenia OSN existuje konsenzus, že základom medzinárodného práva je suverénna autonómia. Vzhľadom na otvorený, viacvrstvový, anonymný a bezhraničný charakter kybernetického priestoru je ťažké rozlišovať medzi vnútroštátnym a medzinárodným porušením práva. Z tohto dôvodu sa pravidlá OSN o zvrchovanosti nedajú jednoducho uplatniť na kyberpriestor. Ak kybernetická suverenita existuje nezávisle v online svete, patrí kybernetická suverenita každej krajine? Alebo existuje – alebo by mal existovať – nadnárodný, suprasuverénny globálny orgán, ktorý by riadil kybernetické subjekty a ich aktivity?

Výzvou pri vytváraní medzinárodného konsenzu o kybernetickej suverenite je skutočnosť, že rôzne krajiny majú rôzne pohľady a rôzne potreby. Napríklad Čína už dlho presadzuje medzinárodné pravidlá na zaručenie suverenity kybernetického priestoru. Peking argumentuje tým, že keď je napadnutá kybernetická suverenita štátu, môže dôjsť k napadnutiu jeho sieťových systémov a k ohrozeniu sieťových údajov. V takýchto situáciách je bez spoločného chápania jurisdikčných hraníc kybernetickej suverenity ťažké potrestať útočníka alebo čeliť invázii.

Ilustračné foto

V prvom desaťročí dvadsiateho prvého storočia začali Spojené štáty presadzovať koncepciu „sieťovej supersuverenity“, pričom tvrdili, že zvrchované štáty majú len malú zvrchovanú jurisdikciu nad internetom, pretože by mal patriť globálnemu obyvateľstvu a byť platformou slobody a demokracie. Podstatou tejto teórie je postaviť sa proti suverenite kybernetického priestoru presadzovaním hegemónie kybernetického priestoru, čo položilo základy rámca internetovej politiky USA.

V reakcii na nedávne výzvy na vybudovanie rámca spoluvládnutia Spojené štáty zmenili svoju internetovú politiku, pričom sa odklonili od presadzovania otvorenosti a slobody a presadzovali globálne „viacstranné“ riadenie, ktoré získalo podporu veľkých technologických firiem a krajín s významným kybernetickým potenciálom. Používatelia internetu a ich zástupcovia v krajinách bez dominantných kybernetických kapacít však majú len malú možnosť zapojiť sa do tohto rámca.

 

Bezpečnosť údajov a národná bezpečnosť

Ďalším nevyhnutným predpokladom budovania medzinárodného digitálneho poriadku sú predpisy a pravidlá týkajúce sa bezpečnosti údajov, najmä v prípade cezhraničných tokov údajov.

Vzhľadom na dvojakú povahu digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia (AI) a kvantová výpočtová technika, sa hranice medzi národnými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami rozostrili, čo viedlo suverénne štáty, najmä Spojené štáty a Čínu, k tomu, že vedome alebo nevedome považujú bezpečnosť údajov za synonymum národnej bezpečnosti. S nástupom analýzy veľkých objemov údajov posilnenej algoritmami umelej inteligencie sa význam osobných údajov pre národnú bezpečnosť skutočne zvyšuje a údaje môže jedna krajina využiť alebo zmanipulovať na dosiahnutie svojich geopolitických cieľov voči iným. Ak súkromné údaje občanov krajiny, napríklad ich politickú príslušnosť, zdravotné záznamy, biometrické údaje alebo dokonca údaje o ich fyzickom pohybe, získajú hackeri alebo nepriateľské štáty, tieto údaje môžu byť analyzované s cieľom vytvoriť bezpečnostnú hrozbu pre hostiteľskú krajinu. Práve z tohto dôvodu čínska vláda vyšetrovala a následne potrestala spoločnosť Didi, ktorá sa zaoberá prepravou osôb, po jej prvotnej verejnej ponuke na burze Nasdaq.

Na rozdiel od obmedzenej povahy tradičných strategických zdrojov, ako sú pôda, ropa a nerastné suroviny, údaje majú vlastnosť nevýlučnosti alebo sieťových efektov – čím viac sa údaje používajú, tým väčšiu hodnotu majú. Na individuálnej úrovni môžu byť údaje osobným vlastníctvom a môžu mať charakter súkromia. Na ekonomickej úrovni môžu byť údaje faktorom produktivity a konkurenčnou výhodou podniku. A na úrovni štátu môžu byť údaje strategickým zdrojom a môžu mať významnú bezpečnostnú hodnotu. Preto sa údaje môžu predávať za účelom zisku; existujú čierne trhy na obchodovanie s ukradnutými údajmi prostredníctvom špecializovaných skrytých webových stránok, čo vytvára ďalšiu vrstvu zložitosti pri identifikácii hackerov údajov.

Hoci väčšina vlád a organizácií zaviedla technológie na zabezpečenie bezpečnosti svojich údajov, existujú dve hlavné dynamiky, ktoré môžu odhaliť ich zraniteľnosť voči potenciálnym kybernetickým hrozbám.

Po prvé, rozšírenie cloud computingu, ktorý organizáciám umožňuje zveriť celú správu svojich údajov alebo jej časť spoločnostiam tretích strán, pričom v tejto oblasti v súčasnosti dominuje niekoľko popredných firiem v Spojených štátoch a Číne. Päť najväčších spoločností – Amazon, Microsoft, Alibaba, Google a Huawei – tvorilo v roku 2021 viac ako 80 % globálneho trhu. Po druhé, mnohé organizácie a dokonca aj vlády sa pri budovaní svojich kybernetických kapacít musia spoliehať na dodávateľov tretích strán – zvyčajne zahŕňajúcich viacerých dodávateľov, čo môže ponechať otvorené „zadné dvierka“ pre tzv. útok v dodávateľskom reťazci. Preto mnohé vlády a organizácie začali vo svojich sieťach zavádzať „rámec nulovej dôveryhodnosti“. Práve z tohto dôvodu boli čínskym dodávateľom zariadení 5G alebo webových kamier pozastavené sieťové systémy v Spojených štátoch a spojeneckých krajinách.

V skutočnosti digitálna ekonomika nahrádza obchod s komoditami a tradičné finančné činnosti ako hlavnú hnaciu silu globalizácie, čo sa prejavuje v rastúcom obchode so službami zameranými na údaje. Je naliehavo potrebné dosiahnuť celosvetový konsenzus o cezhraničnom obchode s údajmi vrátane údajov o finančných službách, ktorý by upravoval získavanie, spracovanie, uchovávanie a cezhraničný prenos údajov.

 

Súperenie veľmocí v kyberpriestore

Veľmocenské súperenie v kybernetickom priestore medzi Spojenými štátmi a Čínou má pre obe krajiny obrovský strategický význam. Hlavným cieľom Washingtonu a Pekingu v tejto súťaži je využiť prevahu v oblasti kybernetických spôsobilostí vo svoj geopolitický prospech. Základom kybernetických schopností je nahromadená technologická sila krajiny v oblasti polovodičových čipov, počítačových operačných systémov a nástrojov na automatizáciu elektronického dizajnu, ktoré vytvárajú základ pre vysoko výkonnú výpočtovú techniku, umelú inteligenciu a internet a mobilné komunikačné siete novej generácie.

Z tohto dôvodu sa eskalácia veľmocenského súperenia medzi Amerikou a Čínou, od obchodnej vojny až po technologickú vojnu, sústredila na súťaž v týchto pokročilých základných technológiách, keďže sa stali kritickými zdrojmi pre národnú suverenitu, hospodársky rozvoj a národnú bezpečnosť.

Táto konkurencia sa netýka len technickej štandardizácie – presunula sa aj na politickú scénu, kde obe strany bojujú o pravidlá a predpisy pre riadenie prenosu a uchovávania údajov. Stratégia USA na obmedzenie pokroku Číny v oblasti polovodičov je viditeľným prejavom tejto súťaže.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 18:46

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu na začiatku svojej návštevy Egypta povedal, že chce posilniť strategické partnerstvo medzi USA a Egyptom.

Včera 17:23

Podpora Severnej Kórey pre Rusko vo vojne na Ukrajine iba ukazuje, ako veľmi je potrebné, aby zvyšok sveta spolupracoval v oblasti bezpečnosti. Uviedol to v nedeľu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg počas návštevy juhokórejskej metropoly Soul.

Včera 17:14

Miestni obyvatelia a turisti sa už nebudú môcť prechádzať po uliciach chorvátskeho mesta Split iba v plavkách. Tamojšie úrady totiž prijali novú vyhlášku, na základe ktorej dostanú dovolenkári a miestni obyvatelia pokutu vo výške 150 eur, ak budú chodiť po meste bez trička alebo iba v bikinách.

Včera 16:15

Podľa satelitných snímok, ktoré zverejnil ukrajinský vojenský portál Defense Express, továreň na výrobu bômb v Iráne nebola počas nočných náletov zasiahnutá. Informácie uvádzal, že 28. januára približne o 23:30 miestneho času došlo k útoku na tento konkrétny závod. Na satelitnej snímke SkySat od spoločnosti Planet Labs, ktorá bola zhotovená po útoku 29. januára o 10:10 miestneho času, však nie sú vidieť žiadne škody.

Včera 16:10

USA v skutočnosti nechcú Abramsy na fronte predovšetkým preto, že sú vybavené sofistikovaným pancierom z ochudobneného uránu, ktorého zloženie je prísnym štátnym tajomstvom, píše Washington Post.

Včera 16:08

Pápež František v nedeľu odsúdil najnovšiu vlnu násilností na Blízkom východe. Obe strany izraelsko-palestínskeho konfliktu vyzval, aby hľadali mierové riešenie.

Včera 16:07

Rusko neplánuje tento rok rokovať s Japonskom o obnovení dohody, ktorá japonským rybárom umožňovala loviť v okolí sporných Kurilských ostrovov, oznámilo v nedeľu ruské ministerstvo zahraničných vecí. Dôvodom je podľa Moskvy prijatie protiruských opatrení zo strany Tokia.

Včera 15:05

„Ak raz vláda padne, tak je fér ísť do predčasných volieb, nemusí to byť v čo najskoršom, ale v rozumnom termíne,“ vyhlásil Gábor Grendel.

Včera 15:02

Čína schválila dva perorálne podávané lieky, vyvinuté domácimi odborníkmi, pre pacientov s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19, informoval v nedeľu čínsky Národný úrad pre liečivá.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Vážne zraneného lyžiara museli spod Chopku transportovať leteckí záchranári

0 icon

Brezno 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) privolali v nedeľu popoludní k 34-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke na južnej strane Chopku privodil vážne zranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. Záchranári mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na letecký transport do…

Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 m: „Celková spokojnosť“

0 icon

Halový exmajster Európy v behu na 60 m Ján Volko vyhral oba behy na 60 m na 22. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave, ktorý mal challengerový štatút seriálu World Athletics Indoor Tour.

Žilinka: „Zavádzanie občanov nepovažujem za korektné.“ Prezradil, či sa chystá kandidovať na funkciu prezidenta

0 icon

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenie politikov a médií. Jeho stanovisko vám prinášame v plnom znení.

Reznikov: Prísľub tankov nie je „koniec príbehu, ale len začiatok.“ Čo ešte obsahuje „zoznam želaní pre Ježiška“?

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-/Olivier Matthys)   Prísľub tankov nie je "koniec príbehu, ale len začiatok", povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre CBC Canada Priznal, že prijatie tankov a zaškolenie posádok na ich používanie si vyžiada určitý čas, ale dúfa, že budú pripravené na jarnú kampaň. Predbežný termín je…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Scholz: O stíhačkách nemôže byť ani reči

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hrytsyna) Aktualizované 29. januára 2023 20:13 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:00 - Pokusy "byrokratov" z Medzinárodného olympijského výboru vrátiť ruských športovcov na…

Za drzým a nelegálnym útokom na Irán trčia uši USA a Izraela

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Čo je známe o útoku dronov na zariadenie iránskeho ministerstva obrany Večer 28. januára bolo jedno z výrobných zariadení iránskeho ministerstva obrany napadnuté bezpilotnými lietadlami. Jedno z bezpilotných lietadiel bolo zostrelené a ďalšie dve zachytené a zničené. Podľa iránskeho ministerstva obrany, tri bezpilotné lietadlá…

OĽANO navrhuje odmenu pre oznamovateľov korupcie, chce rozšíriť ich okruh

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Patrick Pleul/ZB/dpa)   Oznamovatelia korupcie by mohli mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o…

Blaha: Čaputová, Lipšic, Hamran – čo to stvárate?!

0 icon

V Prahe sa v sobotu okrem prezidentky Zuzana Čaputovej nachádzal aj iný kontroverzný politik. Lipšic. A viete, čo tam robil? Odfotili ho, ako je na zaľúbenej prechádzke s cudzou ženou, zverejnil Ľuboš Blaha.

Chce Rusko dobyť celú Ukrajinu? Orbán odpovedá

0 icon

Maďarský premiér Viktor Orbán neverí, že Putin niekedy upustí od vojny. Vysvetlil aj dôvod.

Parlament skrýva staršie kuriozity, telefónne búdky využívali aj novinári

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nová budova Národnej rady (NR) SR sídliaca v blízkosti Bratislavského hradu sa pamätá ešte na časy bez mobilov. Vo svojich útrobách skrýva telefónne búdky, ktoré využívali poslanci, ale aj novinári. Telefonovať z nich sa dalo zdarma do celého sveta. Na neformálne stretnutia slúži…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke 18. ročník zimnej furmanskej súťaže ťažných koní o Hriňovskú fujarku pri futbalovom ihrisku na Murinke v Hriňovej, v okrese Detva

Autor: TASR-Ján Krošlák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vážne zraneného lyžiara museli spod Chopku transportovať leteckí záchranári

0 icon

Brezno 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) privolali v nedeľu popoludní k 34-ročnému lyžiarovi, ktorý si pri páde na zjazdovke na južnej strane Chopku privodil vážne zranenie dolnej končatiny v oblasti stehna. Záchranári mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na letecký transport do…

Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 m: „Celková spokojnosť“

0 icon

Halový exmajster Európy v behu na 60 m Ján Volko vyhral oba behy na 60 m na 22. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave, ktorý mal challengerový štatút seriálu World Athletics Indoor Tour.

Žilinka: „Zavádzanie občanov nepovažujem za korektné.“ Prezradil, či sa chystá kandidovať na funkciu prezidenta

0 icon

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti reagoval na niektoré vyjadrenie politikov a médií. Jeho stanovisko vám prinášame v plnom znení.

Reznikov: Prísľub tankov nie je „koniec príbehu, ale len začiatok.“ Čo ešte obsahuje „zoznam želaní pre Ježiška“?

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-/Olivier Matthys)   Prísľub tankov nie je "koniec príbehu, ale len začiatok", povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre CBC Canada Priznal, že prijatie tankov a zaškolenie posádok na ich používanie si vyžiada určitý čas, ale dúfa, že budú pripravené na jarnú kampaň. Predbežný termín je…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Scholz: O stíhačkách nemôže byť ani reči

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hrytsyna) Aktualizované 29. januára 2023 20:13 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:00 - Pokusy "byrokratov" z Medzinárodného olympijského výboru vrátiť ruských športovcov na…

Za drzým a nelegálnym útokom na Irán trčia uši USA a Izraela

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Čo je známe o útoku dronov na zariadenie iránskeho ministerstva obrany Večer 28. januára bolo jedno z výrobných zariadení iránskeho ministerstva obrany napadnuté bezpilotnými lietadlami. Jedno z bezpilotných lietadiel bolo zostrelené a ďalšie dve zachytené a zničené. Podľa iránskeho ministerstva obrany, tri bezpilotné lietadlá…

OĽANO navrhuje odmenu pre oznamovateľov korupcie, chce rozšíriť ich okruh

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Patrick Pleul/ZB/dpa)   Oznamovatelia korupcie by mohli mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o…

Blaha: Čaputová, Lipšic, Hamran – čo to stvárate?!

0 icon

V Prahe sa v sobotu okrem prezidentky Zuzana Čaputovej nachádzal aj iný kontroverzný politik. Lipšic. A viete, čo tam robil? Odfotili ho, ako je na zaľúbenej prechádzke s cudzou ženou, zverejnil Ľuboš Blaha.

Chce Rusko dobyť celú Ukrajinu? Orbán odpovedá

0 icon

Maďarský premiér Viktor Orbán neverí, že Putin niekedy upustí od vojny. Vysvetlil aj dôvod.

Parlament skrýva staršie kuriozity, telefónne búdky využívali aj novinári

0 icon

Bratislava 29. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nová budova Národnej rady (NR) SR sídliaca v blízkosti Bratislavského hradu sa pamätá ešte na časy bez mobilov. Vo svojich útrobách skrýva telefónne búdky, ktoré využívali poslanci, ale aj novinári. Telefonovať z nich sa dalo zdarma do celého sveta. Na neformálne stretnutia slúži…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Marek Brna

Protest proti vláde a prezidentke! (SNP2)

0icon

Protest treba, vážení a milí, usporiadať proti vláde a prezidentke, ktorá nás zaťahuje do vojny! Celonárodný protest! A Bratislava musí byť na prasknutie zaplnená protestujúcimi. Žiadať okamžitú demisiu - kvôli doterajším, národ ohrozujúcim počinom. Ohrozujú národnú bezpečnosť! Oni majú už dávno zakúpené letenky, tak nech to vyu

Peter Lipták

Čaputová vo vytržení z odchovanca KSČ

0icon

1. Ako uviedla TASR(28.01.2023) slovenská prezidentka Zuzana Čaputová prišla do volebného štábu Petra Pavla. Novozvolenému českému prezidentovi osobne zagratulovala a uviedla, že sa z

Andrej Sablič

Pravda o vojnách

0icon

>>>Plienenie Austrálie  nespôsobili zajace (voľný radikál,) ktorým chutila mrkva, ale zajace všeobecne, teda aj tie práve okotené!!!>>> Toto platí aj o zisku.

Vášeň v Tebe

Najväčší trapas Haliny Pawlowskej? Z mora ju ťahali vrtuľníkom na lane!

0 icon

Populárna česká spisovateľka a herečka Halina Pawlowská vo svojich knihách čitateľov nielen zabáva, ale odhaľuje aj zážitky zo svojho života. A nebojí sa vytiahnuť aj niektoré trápne situácie, ktoré, priznajme si, sa občas stanú každému. Veľmi vtipnú príhodu prezradila Jánovi Krausovi v jeho Show Jána Krausa. „Najväčší trapas bol, keď som uviazla v Severnom…

Ocot na znečistenú vodovodnú batériu ste už určite použili. Vyskúšali ste však školskú gumu?

0 icon

Častým problémom v domácnosti je usadený vodný kameň na vodovodnej batérii. Domáci trik s octom alebo kyselinou citrónovou ste už určite vyskúšali. Poznáte však trik na usadeniny s klasickou školskou gumou na gumovanie? Zanesené batérie pôsobia nielen neesteticky, ale zároveň môžu jej povrch poškodiť. Na usadeniny na vašej batérii v kuchyni či kúpeľni môžete…

Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

0 icon

Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

0 icon

Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Armádny Magazín

Wagnerovci obsadili dedinu Blagodatnoe. Nový batalión Azov bol vyslaný do Bachmutu

0 icon

Ukrajina, 29. januára 2023 (AM) – Obec Blagodatnoe, ležiaca juhozápadne od Soledaru, sa dostala pod kontrolu ruských síl, útočné skupiny „Wagner“ obsadili dedinu a začali ju čistiť. Oznámil to šéf a zakladateľ vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin na oficiálnom kanáli TG. Prigožin, ktorý opakovane vyčítal vojenským korešpondentom unáhlené správy o zajatí tej

Scholz sľúbil občanom Nemecka, že vojna sa nepriblíži k ich hraniciam

0 icon

USA, 29. januára 2023 (AM) – Nemecký kancelár Olaf Scholz po schválení dodávky tankov na Ukrajinu urobil vyhlásenie, ktoré samo o sebe znie veľmi zvláštne. Šéf nemeckého kabinetu podľa vlastných slov prijme opatrenia, aby „zabránil priblíženiu vojny k hraniciam Nemecka“. Scholz na adresu Nemcov poukázal na to, že „v blízkosti prebieha…

O čo ide v ďalšej eskalácii izraelsko-palestínskeho konfliktu

0 icon

Izrael, 29. januára 2023 (AM) –Minulú stredu jednotky izraelských obranných síl (IDF) uskutočnili vojenskú operáciu proti militantom

Ukrajinská pravoslávna cirkev sa bude variť ako žaba. Cirkev a štát

0 icon

Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Dmitrij Rode: Dmitrij Anatoljevič Žuravlev, lektor ФВУ(Факультет Высшего Управления-Fakulta vyššieho vzdelávania), má bohaté životné skúsenosti zo služby vo vyšších štruktúrach spojených s náboženskými organizáciami. Preto sme ho požiadali, aby nám dnes porozprával o organizácii, akou je Ruská pravoslávna cirkev (RPC). Nazval by

Ekonóm Chazin: Na začiatku špeciálnej vojenskej operácie všetci západní experti tvrdili, že ruská ekonomika sa zrúti

0 icon

Rusko, 29. januára 2023 (AM) – Všeruské centrum pre výskum verejnej mienky (VCIOM) nedávno predložilo tlačovej agentúre TASS štúdiu s názvom "Tri roky vo funkcii: výkon vlády podľa hodnotenia Rusov. Prieskum ukázal, že väčšina Rusov je vo všeob

TopDesať

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0 icon

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.  [the_ad id="80455"] 1. Ponožky

10+ fotografií, ktoré ti ukážu, že si nemal až tak zlý deň

0 icon

Každý z nás môže mať zlý deň. Je však dôležité rozlíšiť tie zlé dni a tie oveľa horšie. Po vzhliadnutí týchto fotografií si určite spomenieš na svoje nešťastné dni a povieš si, že až také zlé neboli. Zlý deň môže byť plný stresu, neúspechov a sklamaní. Môže to znamenať, že…

Najsmrteľnejšie vody našej planéty: Môže za to ťažba lítia?

0 icon

Najsmrteľnejšie vody našej planéty. Aj takto by sme mohli nazvať vodné jazerá, ktoré sa nachádzajú v oblasti Atacama v Čile. Jedno z najsuchších miesta na planéte nie je miestom, kde by si očakával, že nájdeš tie najnebezpečnejšie vody na Zemi. Vysoko v Andách v Čile sú soľné pláne Salar de Atacama…

TEST: Dokážeš potlačiť zívanie pri týchto fotografiách?

0 icon

Dokážeš potlačiť zívanie pri pohľade na tieto fotografie? Podľa štúdie zverejnenej v roku 2017 zažívame nákazlivé zívanie, keď vidíme niekoho iného zívať. Takže je čas si túto teóriu vyskúšať na vlastnom tele. Vydržíš nezívať pri pohľade na nasledujúce fotografie? Alebo budeš automaticky otvárať ústa? Čo spôsobuje zívanie? Prečo vlastne zívame? Tento prejav…

Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

0 icon

Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

FOTO DŇA

Na snímke 18. ročník zimnej furmanskej súťaže ťažných koní o Hriňovskú fujarku pri futbalovom ihrisku na Murinke v Hriňovej, v okrese Detva

Autor: TASR-Ján Krošlák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali