Koncept vládnych Slovenských brancov existuje roky

Bratislava 20. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)

 

Po publikovaní celého systému záloh v článkoch a následne v blogoch, sa na mňa obrátilo popri komentátoroch najmä zopár priateľov, ktorým mnou prezentované prístupy rezonujú. Zaujímalo ich, či máme koncept záloh aj pre tú časť záujemcov z masívnej časti všeobecných záloh, podliehajúcich brannej povinnosti, ktorí nikdy neboli na vojenčine (od roku 2005 sa jej už vyhli), sú pristarí na vstup do kadetských zborov, ale ako vlastenci chcú pomáhať. Časť z nich svoju otázku mierila na akúsi legitímnu a štátom kontrolovanú náhradu Slovenských brancov. Veruže máme. Rozhodujúca časť nasledujúceho textu bola pripravená a ponúknutá na publikovanie už pred poslednými voľbami

Ilustračné foto

Navrhovaný systém zriadenia tzv. Civilných zborov Slovenska, bol súčasťou iniciatívy istej politickej strany na presadenie programu veľmi nekonvenčného, odvážneho, ale mimoriadne efektívneho integrovaného prístupu na zaručenie bezpečnosti a obrany štátu. Požiadavka na vytvorenie civilných zborov bola integrálnou súčasťou dobrovoľníckeho prístupu, z ktorého má cieľovo vychádzať moderný a nový mechanizmus vstupu do všetkých ozbrojených síl a zborov, ako aj formovania doplnkových všeobecných záloh. Doplnkových preto, že svojim amatérskym charakterom nebudú môcť dosahovať kvalitu na riešenie málo pravdepodobných vojenských ohrození. Preto ich smerovanie prípravy má byť na viac pravdepodobné nevojenské ohrozenia. Civilné zbory sa potom môžu dôležitou súčasťou udržateľného systému krízového manažmentu.

Realizácia návrhu na vytvorenie Civilných zborov by umožnila, aby samotné ozbrojené sily mohli mať neporovnateľne vyváženejšiu štruktúru s priaznivejším pomerom medzi bojovými jednotkami, jednotkami bojovej podpory a jednotkami bojového zabezpečenia. Tým bude umožnená špecializácia, ale zároveň by sa vytvorili predpoklady na korekciu politických rozhodnutí v štruktúre ozbrojených síl z minulosti.

Ako má fungovať vstup do nich? Každý občan, ktorý sa dobrovoľne rozhodne vstúpiť do Civilných zborov sa stane kadetom. Čiže úvodná príprava pre neplnoleté kadetské zbory aj pre Civilné zbory by bola jednotná. Absolvovanie prípravného výcviku by nemalo prekročiť 1 kalendárny mesiac prednostne v jednom intenzívnom bloku. Obsahom má mať výcvik výlučne nebojový charakter bez vojenských zbraní. Obsahom by išlo o akúsi kombináciu výcviku, ktorý absolvujú povedzme skauti, doplnenú o výcvik obsahovo podobný dobrovoľným hasičom, pričom určité časti výcviku môžu mať charakter prvej zdravotníckej pomoci. Výraznú časť majú tvoriť prvky výcviku v civilnej ochrane, doplnené o určité policajné pasáže, ale aj bloky prežitia a orientácie v teréne.

Režim počas výcviku má pritom zostať striktne vojenský. Kadet nebude podľa konceptu absolvovať žiadny výcvik s vojenskou streleckou výzbrojou a nebude absolvovať taktický vojenský výcvik ani v najmenšej jednotke. Prvky vojenských ženijných zručností sú užitočné pri riešení nevojenských ohrození a preto aj tieto majú byť zaradené do obsahu prípravy. Prípravný výcvik sa musí vykonávať podľa jednotnej a veľmi podrobne vypracovanej metodiky, spracovanej podľa požiadaviek najvyšších predstaviteľov všetkých ozbrojených síl a zborov.

Riadiacimi inštruktormi výcviku majú byť prednostne vojaci, policajti alebo záchranári v zálohe, ktorí sa na túto úlohu dobrovoľne prihlásia a za činnosť musia dostávať odmenu. Aj neskoršie nasadenie či už kadetov, alebo aktivistov má byť za finančnú odmenu. Členstvo v civilných zboroch má byť motivované aj inými formami, pretože je v najvyššom záujme bezpečnosti štátu. Je vysoký predpoklad, že v budúcnosti môže byť certifikát o členstve vyhľadávaným dokladom integrity uchádzača o zamestnanie pre mnohých zamestnávateľov. Toto asi Slovenskí branci nemôžu ponúknuť.

Návrh systému je podmienený určitými predpokladmi, ktoré majú vychádzať z cieľového stavu. Základným predpokladom nového mechanizmu je návrh na vytvorenie nadčasovej integrovanej štruktúry bezpečnostno-obranných štruktúr, ktorá by mala mať silný historický lokál-patriotický rozmer. Návrh predpokladá vytvorenie formácií, viazaných na akési ceremoniálne regióny Slovenska, vychádzajúce z historickej skúsenosti, bez väzby na dobové politicko-správne členenie štátu.

Každý dobrovoľník, ktorý sa rozhodne absolvovať prípravný výcvik pre Civilné zbory, čiže aj tí, ktorí sa neskôr stanú aktívnymi príslušníkmi ozbrojených síl a zborov, ako aj všetky zálohy môžu mať svoju domovskú ceremoniálnu jednotku viazanú na región pôvodu. Cieľovo budú všetci absolvovať sľub a po dosiahnutí zákonného veku prísahu vernosti štátu v princípe vo svojom spádovom meste. Ďalšia prísaha už nebude potrebná. V prechodnom období si model vyžiada opatrenia, ktoré zabezpečia postupné dosahovanie cieľového stavu. Podrobnosti budú predmetom odborných diskusií.

Jedna z vážnych otázok je, prečo majú byť za túto koncepciu zodpovedné ozbrojené sily, keď výcvik ašpirantov pre Civilné zbory má byť striktne nebojový a bez zbraní na riešenie nevojenských ohrození. Odpoveď je jednoduchá. V mierovom čase sú všetky ostatné zbory naplno vyťažované bežnými úlohami (aj pohotovostí) či už policajného, záchranárskeho, spravodajského alebo ochranárskeho charakteru. Teda podstatou ich fungovania je denno-denná operatíva. Jedinou zložkou, ktorou štát disponuje a financuje ju pre prípad veľmi málo pravdepodobných ohrození sú ozbrojené sily. Práve táto zložka má najlepšie predpoklady na to, aby sa v mierovom čase časť jej personálu mohla venovať príprave záloh na riešenie všetkých ohrození. Čiže aj takých, kde budú ozbrojené sily vypomáhať ostatným zborom pri riešení krízových situácií.

Ozbrojené sily už v súčasnosti bežne vyčleňujú časť svojich ľudských zdrojov aj techniky na riešenie nevojenských ohrození. Tieto aktivity by mali pokračovať aj v novom navrhovanom systéme, akurát sa tak môže konať na podstatne úspornejšej a efektívnejšej úrovni. Profesionálni vojaci, policajti a záchranári budú v krízových situáciách poskytovať to, v čom sú dobrí: organizačné a riadiace schopnosti na riešenie krízy, ako aj techniku a špecifické zručnosti. Dobrovoľnícky, ale ozbrojenými silami za asistencie ostatných ozbrojených a neozbrojených zborov metodicky dobre pripravený zbor, zložený z občanov, ktorí majú vôľu aj motiváciu podieľať sa na úlohách pre všeobecné dobro, bude robiť prevažne vykonávateľské funkcie. Na plnenie vriec s pieskom v prípade povodní predstavuje vycvičený zbor profesionálov príliš drahé aktívum.

Druhá z vážnych otázok je, či by nebolo lepšie poskytnúť dobrovoľníkom pre mnohých atraktívny výcvik so zbraňami a v taktike. Odpoveď má viac rozmerov. Prvým rozmerom sú nákladové požiadavky na dodatočný a pre základné určenie nepotrebný výcvik so zbraňami. Streľba z mnohých druhov vojenských zbraní je nákladná. Zbrane treba nakúpiť a udržiavať, na plnohodnotný výcvik by bola potrebná vysoká spotreba munície. Taktický výcvik by si vyžadoval ešte vyššie náklady.

Ďalším rozmerom je, že samotný výcvik so zbraňami má v sebe prirodzené riziká ohrozenia zdravia. Navyše, tento výcvik má najvyššiu hodnotu vtedy, keď sa vykonáva v zostave organickej jednotky, pripravenej na plnenie bojových úloh. Pritom po skončení výcviku by všetci jeho absolventi aj tak odchádzali do bežného civilného života a v predpokladanom nasadení budú využívané len ich zručnosti pre nevojenské ohrozenia. Taktický výcvik hoci len do úrovne roty by bol bez obnovy nepretržitým, cyklickým a zbytočným vyhadzovaním finančných zdrojov tak, ako v čase povinnej vojenskej služby. Pre časť aktivistov Civilných zborov bude možné nájsť doplnkové formy výcviku, napr. streľby. Tieto aktivity by sa realizovali mimo základného rámca, poskytovaného všetkým záujemcom.

Cieľovo je možné očakávať, že výcvik ročne absolvuje niekoľko tisíc občanov. Úžitok by mal byť obojstranný, tak pre spoločnosť ako aj pre kadeta. Napríklad orientácia v teréne, schopnosť prežitia v lese formuje odolnosť a sebavedomie. Základy protipožiarnej výchovy, alebo prvej pomoci využije občan aj v bežnom živote. Aktivista s dobrou praktickou prípravou pri používaní prostriedkov civilnej ochrany dokáže pomôcť v prípade krízy aj svojmu okoliu a blízkym. Podobne bude užitočná schopnosť ovládania povedzme nafukovacích člnov pre prípad záplav.

Tieto prvky výcviku sú pritom lacné a na rozdiel od plnohodnotného vojenského výcviku aj bezpečné. Do výcviku bude možné zaradiť aj určité ženijné zručnosti, ako je stavba jednoduchých premostení, alebo ručné odmínovacie postupy. V prípade vyslania jednotiek, zložených z príslušníkov Civilných zborov do mierových misií, ktoré si vyžiadajú dodatočný výcvik, aktivisti budú musieť prechádzať doplnkovým výcvikom, napríklad aj v ovládaní niektorej vojenskej, prevažne ženijnej nebojovej techniky. Výcvik si nemusí vyžadovať kasárne. Náklady na jednotku výstupu budú nízke.

Cieľovo by sa dobrovoľný vstup do Civilných zborov a absolvovanie prípravného výcviku, doplnený aspoň o jedno dobrovoľné nasadenie pri plnení úloh v nevojenských ohrozeniach, mohli stať podmienkou vstupu do všetkých ozbrojených síl a zborov. Rovnaká podmienka by mohla postupne platiť aj pre záujemcov o určité skupiny zamestnaní v štátnej a verejnej správe. Porovnateľné mechanizmy sú odskúšané v mnohých štátoch. Dobrovoľník sa aktivistom stane až po úspešnom absolvovaní výcviku a získaní jednotlivých certifikátov potvrdzujúcich konkrétne zručnosti. Tieto by museli byť pravidelne obnovované. Liberálov koncept určite neosloví.

Je to politická iniciatíva, už jej osvojenie si vyžiada obrovskú politickú odvahu. Ibaže, realistickejšia a úspornejšia alternatíva sa nenájde. Za menej sa inými mechanizmami nedá dosiahnuť viac. Faktom je, že osvojením projektu sa môže odstrániť pôda pre nesystémové, mimoštátne, súkromné a spochybniteľné iniciatívy. To by mohlo osloviť viac strán.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v.

Bezpečnostno-vojenský analytik

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Celoplošné testovanie na koronavírus má byť dobrovoľné

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus má byť dobrovoľné. Podľa informácií portálu Aktuality.sk sa na tom zhodli lídri vládnych strán. Dohodnúť sa mali v pondelok večer na koaličnej rade Otvorenou témou zostáva prípadné odmeňovanie tých, ktorí si test nechajú urobiť. Politici aj odborníci hľadajú…

V prezidentských voľbách v Bolívii zrejme vyhral socialista Luis Arce, jeho hlavný súper priznal porážku

0 icon

La paz 20. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Marcos Brindicci)   Strana bývalého bolívijského prezidenta Eva Moralesa podľa povolebných prieskumov zvíťazila vo voľbách hlavy štátu Voliči tak odmietli pravicovú politiku dočasnej vlády, ktorá sa moci v krajine ujala pred rokom, keď ľavicový líder Morales odstúpil z funkcie a odišiel z krajiny. Na víťazstvo…

Poslanci majú voliť nového podpredsedu parlamentu, vládne návrhy tvoria takmer polovicu programu 16. schôdze

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Približne polovicu navrhovaného programu 16. schôdze Národnej rady SR (NR SR) tvoria vládne návrhy. Poslanci sa majú napríklad venovať vládnej novele zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Z návrhu vyplýva, že majetok zaistený…

Toto bol dôvod, prečo sa Matovič narýchlo ospravedlnil Čaputovej? V núdzovom stave môže mimoriadnu službu ozbrojeným silám nariadiť len prezident na návrh vlády, upozornil ústavný právnik

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Funkcia hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR nie je ceremoniálna, na toto ústavné postavenie prezidenta nadväzuje rad zákonných ustanovení. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) 18. októbra na tlačovej…

Trump chce vyradiť Sudán zo zoznamu krajín sponzorujúcich terorizmus

0 icon

Káhira 20. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci, Hassan Ammar)   USA vyškrtnú Sudán zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Podmienkou je, že africký štát vyplatí americkým obetiam teroristických útokov a ich rodinám sľúbených 335 mil. USD Vyhlásil to v pondelok americký prezident Donald Trump. Vyhlásenie prichádza dva týždne pred americkými prezidentskými voľbami…

Tí, ktorí sa nechcú testovania zúčastniť, by mali byť 2 týždne v karanténe, naznačil Krajčí. Minister obrany súhlasí

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Slovensko sa pripravuje na plošné testovanie na koronavírus. Zatiaľ sa hovorí o tom, že by malo byť dobrovoľné. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v relácii RTVS uviedol, že tí ktorí sa nechcú testovania zúčastniť, by mali podľa neho zostať doma, nech „neohrozujú…

Macron a Kázimí upozornili na dôležitosť boja proti terorizmu

0 icon

Paríž 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Patrick Semansky)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a iracký premiér Mustafa Kázimí na pondelkovom stretnutí v Paríži upozornili na dôležitosť boja proti terorizmu Informáciu priniesla agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie úradu prezidenta. Stretnutiu s irackým lídrom predchádzala návšteva Iraku, ktorú francúzsky prezident…

Herec Ivan Vojtek aj o pandémii: „Boh dal môj život mne, nikomu inému. A dal mi právo ním disponovať. Nedám si mojim životom disponovať niekým iným“

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Herec Ivan "Tuli" Vojetk ako jedna z mála celebrít vyhlásil, že zo súčasnej pandémie koronavírusu nemá taký strach, aký by mal mať na základe výstupov médií "Mám sa dobre, som zdravý, chvála pánu Bohu. Rodina je zdravá a všetci sme v pohode. Hlavne…

Fico: „Zradcovia okolo Pellegriniho ma nas**li. Ich strana bude jasne proamericky a viac liberálne orientovaná“

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Predseda Smeru-SD Robert Fico sa v pondelkovom vysielaní rádia Expres vyjadril pomerne ostro na adresu bývalého premiéra a svojho bývalého straníckeho kolegu Petra Pellegriniho, ktorý nedávno založil stranu Hlas-SD. Fico naďalej opakuje, že Pellegrini ako aj ďalší bývalí podpredsedovia Smeru-SD Žiga či Raši…

Dvom účastníkom protestu pred Úradom vlády hrozí 12 až 25 rokov odňatia slobody

0 icon

Bratislava 20. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov hrozí v prípade preukázania viny v zmysle zákona dvom mužom v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo počas zhromaždenia pred Úradom vlády SR uplynulý víkend. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Slabší vyhráva ak neprehrá, využi prostredie, použi vhodný koncept. Pôsobenie proti prevahe 2. časť.

0icon

Jedna kríza, biologická v prepojení s psychologickou vojnou je v plnom rozmachu. Druhá kríza, ekonomická, je na obzore. Tretia, potravinová, nás môže kruto zasiahnuť už v zime, lebo v tej veci zatiaľ zbabelí politici nekonajú a spoliehajú sa na solidaritu.  Nejdem strašiť. Ale treba byť pripravenými na najhorší variant. Čitateľom ponúkam ďalšie pokračovanie…

Mária Benová

V boji s vymysleným COVIDom padol za obeť obetavý 48-ročný lekár z Oravy

0icon

12.okt. Pravda.sk: Všeobecný praktický lekár z Oravy, ktorý skončil s ochorením COVID-19 v ružomberskej nemocnici je stále v kritickom stave. Obľúbený lekár ochorel pred 3 týždňami. „Môžem potvrdiť, že je u nás hospitalizovaný 48-ročný lekár, ktorý je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedala hovorky

Marián Tkáč

Navrhujem, volajme to "vláda", nech sa aj oni hanbia za predsedu. Však mu prisluhujú!

0icon

Drahí priatelia, akosi sme si zvykli, že Matovič sem, Matovič tam. Akoby len on bol tá "škodná". A čo jeho ministri a podpredsedovia? Neprisluhujú mu náhodou? Igor Matovič. Áno, máme pravdu - je tak intenzívny, neznesiteľný, narcistický a nazdávam sa, že šialený jedinec so znakmi slaboduchého až stupidno-perverzného primitivizmu malomestského…

Boris Mesár

VAROVANIE ! Testy ktorými nás chce Matovič pochovať sponzoruje Bill&Melinda Gates Foundation !

0icon

Najskôr by som sa ešte vrátil k včerajšiemu úspešnému protestu . Prišlo tam množstvo ľudí a to aj napriek vyhláseniu núdzového stavu trnavským idiotom , aj napriek vyhrážkam ostatných politických idiotov , a to aj napriek vyhrážkam skorumpovanej Polície ! Samozrejme, že sa vyskytli aj nejaké problémy , ale ja…

Štefan Harabin

Lukašenko je čajový odvar diktátora Matoviča, ktorý sa dopúšťa psychického násilia na ľuďoch. Občania majú právo postaviť sa na odpor podľa čl. 32 Ústavy.

0icon

Matovič sa vyhráža vlastným občanom odmietajúcim testovanie na Covid-19. Vláda v súvislosti s koronavírusom poverila armádu prípravou a vykonaním celoštátneho testovania všetkých obyvateľov Slovenska starších ako desať rokov. Na odberových miestach budú pôsobiť aj policajti. Vyčlenila na túto akciu až 8000 vojakov. Evidentne v rozpore  s ústavným zákonom č. 227/2002…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia, je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nikdy nemal dávať ohrievať.   1. Mikrov

Oceánia: Ako ľudia osídlili jedno z najodľahlejších miest na svete

0 icon

Stačí sa pozrieť na mapu a nájsť názov Oceánia – tichomorskú oblasť, ktorá zahŕňa Havaj, Nový Zéland, Samoa, Francúzsku Polynéziu a Mikronéziu. Budeš sa čudovať, ako sa ľudia pôvodne na týchto ostrovoch usadili. Sú tu väčšinou v malom počte a nachádzajú sa stovky až tisíce kilometrov od akejkoľvek veľkej pevniny aj od seba…

21 rozkošných psíkov, ktoré si získajú tvoje srdce

0 icon

Tvoje srdce si získa týchto 21 rozkošných psíkov, ktoré uvidíš na nasledujúcich fotografiách. Keď si tvoj psík prosí jesť, prípadne ti dá najavo, že je čas na prechádzku, len ťažko mu dokážeš odolať. Jeho oči hovoria za všetko. Týchto 21 rozkošných psíkov si tvoje srdce získa veľmi ľahko. Fotografie sú…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

Kruhy v obilí nás fascinujú už od nepamäti. Spájajú sa predovšetkým s mimozemšťanmi, avšak – pochopiteľne – existuje viacero teórií, prečo vznikajú a kde vznikajú. Poďme sa na celú problematiku pozrieť trochu detailnejšie. Prinášame vám trojdielnu sériu článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Pohodlne sa usaďte a ideme…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Vo svete IT

Samsung začal uvoľňovať nadstavbu One UI 2.5 pre niekoľko populárnych modelov smartfónov. Tu je ich zoznam!

0 icon

Posledné dni je spoločnosť Samsung výrazne aktívnejšou ako po iné. Dotýka sa to hlavne softwaru, konkrétne nadstavby One UI 2.5, ktorá začala byť distribuovaná pre niekoľko modelov smartfónov. Ako informuje portál xda-developers.com, tak aktualizácia zavítala nie pre jeden, či dva smartfóny, ale hneď pre 5. Nadstavba One UI 2.5 je…

Podarí sa nám niekedy vytvoriť počítač s vedomým podobným tomu ľudskému?

0 icon

Vizionári, ktorí pracujú na projektoch umelej inteligencie, sa nemôžu dočkať, kedy sa im podarí vytvoriť vedomý stroj. Svoje myšlienky zakladajú na tvrdeniach, že mozgové funkcie slúžia jedine na to, aby nám pomáhali dekódovať a spracovávať informácie z niekoľkých odlišných zmyslov. Existujú teórie, ktoré tvrdia, že akonáhle pochopíme funkcie nášho mozgu,…

Dostaneme sa niekedy na prvý stupeň Kardašovovej škály? Náš pokrok môže zastaviť aj táto jedna vec

0 icon

Ľudstvo sa neustále vyvíja. Čím vyspelejší sme, tým stúpa aj množstvo energie, nutnej na bezproblémové fungovanie našej civilizácie. Tento fakt bol inšpiráciou pre Sovietskeho astronóma, Nikolaja Kardašova, ktorý v roku 1964 vytvoril Kardašovovu škálu. Kardašovova škála je rozdelená na tri základné typy, pomocou ktorých vieme zistiť technologickú vyspelosť určitej civilizácie.…

Xiaomi Xiaolang sušička s objemom 35 litrov – najkompaktnejšia sušička na trhu je aktuálne dostupná za neuveriteľnú cenu

0 icon

Sušička bielizne a prádla je už súčasťou takmer každej modernej domácnosti. Medzi nami sú však aj takí, ktorým sa ďalší veľký kus bielej techniky jednoducho nezmestí do domácnosti. V takom prípade je jednoznačne skvelou voľbou pomerne nový kúsok od spoločnosti Xiaomi – Xiaolang sušička s objemom 35 litrov, ktorá bielizeň…

Čo sa deje s hustotou vesmíru za hranicou našej slnečnej sústavy? Sondy Voyager prinášajú odpovede

0 icon

V novembri 2018 sa po 41 ročnej ceste dostala sonda Voyager 2 za hranice vplyvu nášho Slnka a vstúpila do takzvaného medzihviezdneho priestoru. Tento prechod so sebou priniesol fascinujúce, nové zistenia a dnes tieto informácie posiela sonda späť na Zem. Téme sa venuje portál Science Alert. Ukázalo sa, že čím…

Armádny Magazín

Sýria : Ďalšia Americká ilegálna základňa vo výstavbe

0 icon

Sýria, 20. október 2020 (AM, Réseau international) - Americké sily začínajú budovať novú základňu na sýrskom území. Americké sily pokračujú v rozširovaní svojej ilegálnej vojenskej prítomnosti v Sýrii tým, že začali budovať novú vojenskú základňu neďaleko mesta Al-Baghouz, na východe krajiny Deir Ezzor, oproti pozíciám sýrske

Ruské stíhačky MiG-29M/M2 a ruské útočné vrtuľníky Ka-52 sa stali pýchou Egyptského letectva. Video

0 icon

Egypt, 20. október 2020 (AM) – Vojenské letectvo Egyptskej arabskej republiky oslávi 2. novembra 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravilo Ministerstvo obrany EAR dokumentárny fil

Arménsko obvinené z presunu militantov - hlavne Kurdov a Jezídov zo Sýrie do Karabachu

0 icon

Rusko, 20.október 2020 (AM) - "Informácie o použití zahraničných bojovníkov Azerbajdžanom v Náhornom Karabachu sú neopodstatnené fámy. Zatiaľ čo arménska strana sa skutočne uchýlila k pomoci dobrovoľníkov z iných krajín pri vytváraní protitureckej koalície." -  Tento názor v rozhovore pre informačnú agentúru URA.RU zdieľal zástupca

Irán : Našu obranu poistíme ruskými technológiami

0 icon

Irán, 20.október 2020 (AM) - Rusko sľubuje Iránu nielen predaj zbraní, ale aj ich technológie. Koniec embarga na predaj zbraní Iránu pripraví podľa tlačovej agentúry TASS pôdu pre rozvoj vojenskej a technickej spolupráce medzi Moskvou a Teheránom.   Túto nedeľ

V Baku uviedli, že arménsky motostrelecký prápor odmietol bojovať v Karabachu kvôli nedostatku vojakov a munície

0 icon

Azerbajdžan, 19.október 2020 (AM)  - Azerbajdžanské ministerstvo obrany oznámilo, že prápor 527. pluku arménskych ozbrojených síl sa odmieta zúčastňovať na bojoch na kontaktnej lín

Svetlo sveta

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

Ako začať s duchovným životom podľa sv. Kataríny Sienskej

0 icon

Svätá Katarína Sienská patrí k popredným svätcom Katolíckej cirkvi. Dodnes je osobitne uctievaná za jej svätosť a duchovnosť. Žila hlboký zbožný život a bola súčasťou Tretieho rádu svätého Dominika. Jej popredné dielo sa volá Dialógy. Dôležitú radu, ktorú svätá Katarína adresovala dušiam, ktoré túžia po bližšom spojení s Bohom znela…

icon FOTO DŇA