Gréckokatolíci oslávili už dvesté výročie zriadenia Prešovskej eparchie

Ľutina 24. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Mária Žarnayová)

 

Hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v dňoch 20. až 23. septembra. Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z veľkej Mukačevskej eparchie.

Hlavná slávnosť sa konala v sobotu 22. septembra v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Hlavným hosťom bol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý bol slávnostným kazateľom, a takmer tridsať arcibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello či sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Boli prítomní aj arcibiskup Rastislav, prešovský pravoslávny arcibiskup a metropolita českých zemí a Slovenska, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik, biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel a ďalší vzácni hostia a predstavitelia štátnej správy a samosprávy.

 

Z homílie kardinála Leonarda Sandriho

V homílii kardinál Leonardo Sandri povedal o Ľutine, že je symbolickým miestom viery gréckokatolíkov na Slovensku. „Zjavenia z roku 1851, vďaka ktorým uctievame toto miesto, nás upozorňujú na to, aby sme nič nekládli pred Boha. Boh žiadal, aby mu bola vo sviatočný deň vzdaná úcta, a chcel, aby bol na mieste, kde mladá žena Zuzana hľadala jedlo pre svoje deti − hríby, ktoré ešte aj dnes môžeme obdivovať v okolitom lese − postavený kríž. Hlasy v našom vnútri, ale aj zvonku nám dnes hovoria, že sa musíme hnať za vecami tohto sveta, ale ešte silnejšie znie hlas Pána, ktorý nám pripomína: «Nezháňajte sa o jedlo, ktoré sa minie, ale o to, ktoré vám dáva Syn človeka: chlieb detí, záruku nesmrteľnosti.» Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, že tí, ktorí nás predišli, boli prenasledovaní pre svoju vieru, preto, lebo patrili Pánovi a Cirkvi. Ani vtedy nebolo spoločenstvo veriacich dokonalé, ani vtedy nechýbali protivenstvá, hriechy, ale naši otcovia vždy dávali na prvé miesto túžbu čerpať z prameňa Božej milosti a z istoty, ktorú môžeme nájsť predovšetkým v Kristových sviatostiach a v Cirkvi.“

Ďalej povzbudil Boží ľud týmito slovami: „Stojí za to žiť vieru, stojí za to znášať utrpenia, keď kráčame v Kristových šľapajach, ako vraví List sv. apoštola Petra: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“. Vo vašich dejinách sú toho jasnými svedkami blažení, ktorých vyhlásil svätý Ján Pavol II. v roku 2001 a 2003 − biskupi Pavel Peter Gojdič, Vasiľ Hopko a rehoľník redemptorista Metod Dominik Trčka. S nimi a v nich si chceme uctiť aj všetkých tých jednoduchých neznámych ľudí, ktorí aj v neprítomnosti biskupov a kňazov pokračovali v rozvíjaní a odovzdávaní viery vo svojich rodinách a príbytkoch. Nie sú blažení preto, lebo boli oficiálne vyhlásení Cirkvou, ale sú blažení, lebo zakúsili šťastie prisľúbené Ježišom v kázni na hore.“

O Prešovskej metropolii povedal, že je „centrom spoločenstva, ktoré predsedá trom spoločenstvám tu na Slovensku a jednému v Kanade. Okrem toho sa snaží pastoračne sprevádzať rôzne spoločenstvá roztrúsené po svete, napr. vo Veľkej Británii a v Nemecku. Je povinnosťou veriaceho nezabúdať na minulosť a neuchovávať spomienky ako nostalgiu, pretože Pán je verný vždy, aj v súčasných výzvach.“

V homílii zazneli aj tieto slová: „Kristus má naozaj moc pozdvihnúť a premeniť naše životy, keď uznáme, že sme porušiteľní, biedni, slabí a hriešni. Skutočne toto je tá pravá každodenná výzva pre každého člena spoločenstva. Musíme pociťovať osobnú potrebu byť uzdravení a pozdvihnutí Bohom v jeho nekonečnom milosrdenstve, ako nám to opakuje už od začiatku svojho pontifikátu Svätý Otec František, s ktorým sme zjednotení v modlitbe v pevnej a bezpodmienečnej spolupatričnosti a synovskej láske. Ako nám cirkevní otcovia a Svätý Otec František vždy pripomínajú, nikto v Cirkvi nie je slnko: ani biskupi, ani kňazi, ani diakoni, ani žiaden jednotlivý veriaci či veriaca. Je iba jedno Slnko, to pravdivé, ktoré pochádza z nebies a osvetľuje každého človeka: Kristus Pán. Ale každý v spoločenstve aj samotná Cirkev – tým viac matka Cirkev metropolia – je ako mesiac povolaná, aby odrážala jas slnka alebo aby ho aspoň nezacláňala vlastnou prítomnosťou.“

Potom poukázal na dve jednoduché cesty, ako to uskutočniť. „Predovšetkým je to cesta spoločenstva: musíme preveriť svoje aktivity, svoje pastoračné iniciatívy, svoj štýl a každodenné konanie: či buduje spoločenstvo, či o ňom svedčí. Pre dobro spoločenstva je možno každý z nás niekedy povolaný urobiť vo vlastných túžbach krok späť len preto, aby iný mohol napredovať a aby sme mohli kráčať spolu. Samozrejme, ak ten druhý sa nám zdá pomalý, lenivý alebo unavený, musíme sa snažiť pozdvihnúť ho, ísť dopredu, ukázať mu cestu.“ Následne kazateľ vyzval zhromaždený Boží ľud, aby skontroloval svoje spoločenstvo na každej úrovni.

„Druhá cesta je cesta lásky. Je to cesta, na ktorej nielen rozmýšľame, aký dať milodar alebo ako pomôcť inému na materiálnej úrovni, ale tiež ako byť prítomný vo verejnom živote, v spôsobe myslenia, vo financiách… Kresťanský spôsob zmýšľania, kresťanská vízia ohľadom zrodu života a smrti, ohľadom všeobecného určenia pozemských dobier, ohľadom transparentnosti a čnosti tých, ktorí sú povolaní slúžiť vo verejnom a politickom živote a v administrácii, to nie sú prikázania, ktoré by nám mali skomplikovať život, ale smernice, aby náš život prekvital a bol šťastný. Dobro sa má rozpoznávať a uprednostňovať. Zlo sa má jasne pomenovať a má sa s ním bojovať tak, ako s ním bojoval Ježiš v dnešnom evanjeliu, keď vyháňal diabla z človeka, ktorý ním bol posadnutý.“

Nakoniec upriamil pozornosť na blížiacu sa synodu o mladých a v tomto kontexte homíliu zakončil slovami: „Nech sú takto sprevádzaní a podporovaní príhovorom Božej Matky, Presvätej Bohorodičky, ku ktorej dvíhame svoj pohľad a svoje srdcia z tejto prekrásnej svätyne, ktorá je jej zasvätená, objímajúc celé Slovensko a osobitne Gréckokatolícku cirkev.“

Na konci slávnosti kardinál Leonardo Sandri prejavil svoju radosť: „Bolo pre mňa radosťou a meditáciou vidieť metropolitu, biskupov a predstaviteľov iných cirkví, ako sa s nami modlili. Dala sa naozaj cítiť prítomnosť archanjelov, anjelov, serafínov a cherubínov, ktorí spolu s nami oslavovali Boha. Videli sme obraz putujúcej cirkvi. Čoskoro sa stretnete so Svätým Otcom, kde budete môcť počuť priamo z jeho úst pozdrav a povzbudenie.“ Po týchto slovách odovzdal prešovskému arcibiskupovi metropolitovi Jánovi striebornú medailu Svätého Otca Františka, jeho pontifikátu, a všetkým udelil apoštolské požehnanie Svätého Otca.

 

Pozdravný príhovor Mons. Bernarda Bobera za Konferenciu biskupov Slovenska

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov Slovenska týmito slovami, ktoré prinášame v plnom znení: „Milý otec arcibiskup Ján, v mene predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského a všetkých spolubratov v biskupskej službe, ktorí sú členmi Konferencie biskupov Slovenska, Ti chcem ponajprv poďakovať za pozvanie na túto slávnosť 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie. Spolu s Tebou, celým presbytériom i veriacimi sme dnes ďakovali Bohu nielen za dar pevného základu cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ale hlavne za milosť vytrvalosti, vernosti a ohromnej regeneračnej Božej sily, ktorou táto cirkev oplýva. Aj napriek totalite, ktorá v minulom storočí chcela túto rodinu veriacich zničiť, Boh ju obnovil k plnej sile a kráse. V tomto čase, keď je kresťanstvo v Európe úmyselne relativizované a znevažované, a zdá sa, akoby prichádzala nová totalita, ktorá nás všetkých chce zatlačiť do kúta, nech Pán večnosti milostivo zhliadne na túto vinicu, ktorú si on vypestoval, a nech pretvorí všetky ťažkosti i nové prenasledovania na požehnanie a novú jar celej Cirkvi. V závere chcem povedať, že tak ako neustále cítime podporu zo strany našich slovenských gréckokatolíkov, aj my, biskupi, kňazi a veriaci latinského obradu našej jednej Katolíckej cirkvi, stojíme pri gréckokatolíkoch. Modlíme sa za vás všetkých, a v týchto dňoch, samozrejme, osobitným spôsobom za košického eparchiálneho biskupa Mons. Milana Chautura. Nech Pán Ježiš Kristus žehná Slovenskú gréckokatolícku cirkev a nech ju Presvätá Bohorodička Panna Mária prikryje svojím ochranným plášťom! Slava Isusu Christu!“

 

Ďalšie pozdravné príhovory

Vladyku Jána Babjaka a Gréckokatolícku cirkev na Slovensku pozdravil aj vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha, pretože Prešovská eparchia bola pred dvesto rokmi vyčlenená z veľkej Mukačevskej eparchie. Za Ekumenickú radu cirkví na Slovensku sa prihovoril generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Za Prešovskú archieparchiu i celú metropoliu pri príležitosti blížiaceho sa jubilea 65 rokov života prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka ho pozdravil a zablahoželal mu protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík.

 

Poďakovanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ

Nakoniec sa prihovoril vladyka Ján Babjak, ktorý v modlitbe vyjadril slová vďačnosti za dvesto rokov Prešovskej eparchie, za metropolitné usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i za mučeníkov a vyznávačov tejto cirkvi, za všetkých veriacich, ktorí už dosiahli cieľ. Presvätej Bohorodičke poďakoval za mariánske pútnické miesta, predovšetkým v Ľutine a Litmanovej, a za všetku jej materinskú ochranu. Osobitne poďakoval sv. Mikulášovi za jeho zjavenia v Ľutine. Potom poďakoval otcovi kardinálovi prefektovi za jeho prítomnosť a spoločnú modlitbu na tejto slávnosti a za jeho službu všetkým východným katolíckym cirkvám i za jeho homíliu. Ubezpečil ho, že môže byť hrdý na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorá naplno žije a rozvíja sa a v ktorej sa aj biskupi aj kňazi a veriaci ľud, napriek ohraničeniam a slabostiam, snažia kráčať správnym smerom. Poďakoval aj apoštolskému nunciovi na Slovensku za jeho modlitbu i službu celej Katolíckej cirkvi na Slovensku a obzvlášť za jeho mimoriadnu žičlivosť, ktorú prejavuje Gréckokatolíckej cirkvi. Vyjadril vďačnosť aj ostatným prítomným arcibiskupom a biskupom zo Slovenska a zahraničia i predstaviteľom ostatných cirkví a predsedovi zväzu židovských náboženských obcí. Slová vďaky vyjadril aj na adresu kňazov za ich horlivú službu, ich manželkám, najbližším spolupracovníkom v arcibiskupskej kúrii, rehoľníkom a rehoľným sestrám, seminaristom, predstaviteľom štátnej správy a samosprávy, dobrodincom, svojim najbližším príbuzným a všetkým veriacim ako aj veriacim, ktorí na túto slávnosť pricestovali z USA a Kanady. Nezabudol poďakovať aj RTVS, Rádiu Lumen, Televízii Logos a Gréckokatolíckemu magazínu, ktoré sprostredkovali aj túto slávnosť a za vynikajúcu spoluprácu. Vyjadril slová vďaky Bohu za dar svojho života a viery, ktorý mu odovzdali rodičia, za dar milovanej Gréckokatolíckej cirkvi a zároveň odprosoval Boha za hriechy a slabosti biskupov, kňazov a veriacich počas dvesto rokov i za svoje hriechy a hriechy všetkých, ktorí teraz tvoríme Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a prosil Boha o jeho milosrdenstvo pre všetkých.

 

Nedeľná slávnosť

V nedeľu 23. septembra hlavné oslavy pokračovali archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorá je po celú históriu Gréckokatolíckej cirkvi na našom území jej duchovným srdcom. Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján Babjak a koncelebrovali kardinál Leonardo Sandri, apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello, vladyka Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha, vladyka John Kudrick, emeritný parmský biskup a vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný pražský biskup. V homílii vladyka John Kudrick vychádzajúc z evanjelia vysvetlil, že pokánie, ku ktorému nás Pán pozýva, je súčasťou radostnej zvesti pre náš život, lebo Boh nám hriešnym dáva silu skrze odpustenie hriechov. To je dobrá správa pre naše pokánie, ktoré však neexistuje bez našej ľútosti. „My sa spoliehame na Božie milosrdenstvo a Boh sa spolieha na nás. Naša spása začína Božím odpustením a ono začína v našom pokání.“

Na konci nedeľnej archijerejskej svätej liturgie prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri opäť vyjadril svoju radosť z týchto slávení a zaželal Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby dávala príklad viery a jednoty.

 

Sprievodné podujatia hlavných osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie

Vo štvrtok a v piatok 20. a 21. septembra sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia na tému „200 rokov Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva“ a predstavenie zatiaľ vydanej časti piatich dielov z 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Vo štvrtok večer sa v zaplnenom Kine Scala v Prešove uskutočnil za účasti vladykov Jána Babjaka SJ a Johna Kudricka z USA evanjelizačný koncert pre mladých, na ktorom vystúpili gospelové kapely a speváci Anastasis, Slávka Tkáčová, F6 a Peter Milenky and Band a zaznela katechéza otca Michala Sopka.

 

Pamätná medaila

Gréckokatolíci v Prešove na tlačovej besede v stredu 19. septembra predstavili verejnosti aj práve vydanú pamätnú medailu k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, ktorá bola razená v kremnickej mincovni a jej autorom je akademický sochár Michal Gavula. Na čelnej strane je znázornená drevená cerkva ako jeden zo symbolov našej cirkvi. Ide konkrétne o Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke z roku 1829. V popredí je ikona krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá je jedným zo znakov slávenia tohto roka, putuje počas neho po našich farnostiach a modlime sa pred ňou modlitbu jubilejného roka. Dookola je text: 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie 1818 – 2018. Na druhej strane medaily je znázornený erb Prešovskej archieparchie s textom: 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolie sui iuris. Je vyrobená z mosadze s bronzovou patinou, s nízkym reliéfom a s priemerom 60 mm.

 

Poštová známka

Slovenská pošta a. s. vydáva poštovú známku v emisii Umenie, na ktorej je znázornená ikona krásnobrodskej Bohorodičky. Návrh známky zhotovil renomovaný slovensky rytec poštových známok František Horniak. Jej inaugurácia je naplánovaná na 10. november 2018 v prešovskej katedrále.

 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pokračuje ešte niekoľkými podujatiami

Gréckokatolíkov ešte čaká Ďakovná púť Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra 2018 s osobitnou audienciou, ktorú Svätý Otec František udelí gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska, ktorých sa na púť nahlásilo už 1300.

V dňoch 9. – 11. novembra 2018 sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční XXVII. ročník medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu a 11. decembra bude v Divadle Jonáša Záborského slávnostný galavečer, na ktorom vystúpia známi umelci, napr. speváčky Anna Servická, Monika Kandráčová, Sima Martausová, operný spevák Martin Babjak a viacerí ďalší.

Po celý tento rok Prešovská archieparchia svoju vďačnosť Bohu a Cirkvi prejavuje zvolaním, ktoré je mottom – leitmotívom Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a ktoré zaznieva každodenne na svätých liturgiách po celé jej doterajšie dejiny, v súčasnosti i do budúcnosti: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.“

TK KBS informovalo Informačné stredisko Prešovskej archieparchie.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

NAJNOVŠIE

BLOG

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Tisíce španielskych policajtov protestovalo proti zmene „náhubkového“ zákona

0 icon

Madrid 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Paul White)   Desaťtisíce španielskych policajtov a ich podporovateľov vyšli v sobotu do ulíc hlavného mesta Madrid, aby protestovali proti navrhovanej reforme bezpečnostného zákona, o ktorej tvrdia, že im bude brániť pri výkone povolania. Informovala o tom agentúra Reuters Organizátori tvrdia, že sa na demonštrácii zúčastnilo…

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše 400 Iračanov

0 icon

Varšava/Bagdad 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giannis Papanikos)   Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie. Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn,…

Rakúska polícia zadržala pašerákov, ktorí cez SR a Česko prepravili stovky migrantov

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrey Pokumeiko/BelTA)   Rakúska polícia zadržala v uplynulých dňoch v Dolnom Rakúsku a Viedni 15 pašerákov ľudí, ktorí nelegálne prepravili zo srbsko-maďarských hraníc cez Slovensko a Českú republiku vyše 700 migrantov. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na dolnorakúsku políciu Do Rakúska…

Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu, uviedla Čaputová. Podľa Hegera pozdvihol v ľuďoch nádej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Alexander Dubček patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. Pri príležitosti dnešného stého výročia jeho narodenia to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že Dubček sa spolupodieľal na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom Pre demokratizačnú zmenu, ktorú…

Pripravte si linecké pečivo už s predstihom. Ich ľahšiu a zdravšiu verziu si okamžite obľúbite

0 icon

Linec 27. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Haeferl-Linzer Augen)   Do Vianoc zostáva približne mesiac, ale atmosféru môžete cítiť už nielen v obchodných centrách, ale aj u vás doma. Krehké, voňavé a doslova sa rozplývajúce na jazyku - také je linecké pečivo, ak sa podarí. Máme pre vás recept, vďaka ktorému bude tohtoročné…

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje kroky na identifikáciu ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín. Na omikron už reagujú aj výrobcovia vakcín

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik,…

Čína, Rusko a India varujú pred „pascou demokracie“

0 icon

USA 27. novembra 2021 (HSP/globaltimes/Foto:globaltimes)   Na piatkovom 18. stretnutí ministrov zahraničných vecí Číny, Ruska a Indie ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie povedal čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang Yi, že Čína, Rusko a India sa vydali na cesty rozvoja prispôsobené ich vlastným národným podmienkam a majú zodpovednosť…

Ponuka, ktorá sa neodmieta, alebo omrvinky a napľutie do tváre dôchodcom? 500 eurový príspevok za vakcináciu považuje Viktorín za urážku dôchodcov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii s názvom „Ponuka, ktorá sa neodmieta“ slávnostne oznámil, že každý dôchodca nad 60 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti koronavírusu, bude odmenený 500 eurovým bonusom od štátu. Generálovi Jozefovi Viktorínovi z hnutia Republika to pripadá voči dôchodcom…

Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z koalície

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Takmer 44 percent voličov si myslí, že hnutie Sme rodina by malo vystúpiť z vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Ako od 8. do 16. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Z možností, ktoré mali…

Bývalý rakúsky kancelár Kurz sa stal prvýkrát otcom

0 icon

Viedeň 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lisa Leutner)   Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a bývalý dvojnásobný spolkový kancelár Sebastian Kurz sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal prvýkrát otcom. Jeho priateľka Susanne Thierová mu porodila syna, informovali rakúske médiá "Sme nesmierne šťastní a veľmi vďační! Susanne a naše dieťa sa…

Podkasty

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

Marek Bičík

Moje telo, moja voľba 2!

0icon

Je to doplnenie môjho predošlého článku, Moje telo, moja voľba, ktorý sa mi zdal krátky a písal som ho v rozčúlení, narýchlo. Pointa bola v rozhodnutiach potratových aktivistiek, že ich telo je ich voľba. Horšie je to už s „očkovaním“ proti covid „chrípke“. Tam už si človek len tak ľahko…

Marek Brna

Slovania by sa mali spojiť

0icon

Slovania, hlavne Poľsko, Pobaltské krajiny, Ukrajina, by konečne mali zanechať svoje ješitné žabomyšie prekáračky a uznať, že Rusko je veľmoc. Veľmoc predurčená na dôležité poslanie. Gorbačov a neskôr Jelcin značne poškodili reputáciu Ruska. Ale čo bolo, bolo. Dnes máme pred očami všeobecný úpadok Západu a naopak pokrok dnes badať na…

Pavel Pakoš

Projekcia vlastnej viny do nevinných. Očko vs. Neočko

0icon

Očko prezidentka: Prestaňte už tliachach bludy o kovide! Ja tejto krajime už nerozumiem. Neočko: Prepáčte,už ani nemáme podľa Ústavy SR právo na svoj názor? A Vy beriete 14 tis.plat za to, že sa budete venovať iba polovici slovenských občanov, a tú druhú prečo ignorujete?

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

TOP 10 vianočných dekorácií, ktoré zvládneš vytvoriť ľavou zadnou

0 icon

V supermarketoch počúvame koledy už od októbra, televízie neprestávajú ľudí bombardovať reklamami na vianočné darčeky a v tebe sa chtiac-nechtiac ten povestný duch Vianoc prebúdza. Potom sa plný chute do nakupovania vyberieš zháňať dekorácie, veď už by sa patrilo. A peňaženka zaplače. Nie je to ale nutné. My ti prinášame 10 top vianočných dekorácií,…

Čo sa nachádza na dne najhlbšieho vrtu na svete?

0 icon

Odstránením tohto zhrdzaveného kovového uzáveru,  vlastne odkryjeme tú najhlbšie vyvŕtanú dieru do zeme. Zaujímavé je, že o vzdialených galaxiách toho vieme viac ako o tom, čo leží zopár kilometrov pod našimi vlastnými nohami. Z tohto dôvodu sa sovietski vedci v roku 1970 rozhodli vyvŕtať do zeme čo najhlbšiu dieru. Nikto pred nimi sa o to…

Inteligencia: 6 chytrých trikov tých najmúdrejších ľudí

0 icon

Inteligencia môže byť sčasti vrodená, ale múdrosť sa určite dá naučiť. Tu je návod ako zmúdrieť v akomkoľvek veku Múdrosť vs. Inteligencia Aj keď si ľudia cenia inteligenciu – porozumenie, zdôvodňovanie, schopnosť učiť sa – tiež si vážia múdrosť, alebo vedomosť a skúsenosť, ktorú zhromažďujeme počas celého života. Vedci, zaoberajúci sa poznávaním nazývajú prvú „kvapalnou inteligenciou“,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Armádny Magazín

Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

0 icon

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť ak

Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto

Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali

V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington T

Rusko a Čína ignorujúc tlak USA pristúpili k vytvoreniu vojenskej aliancie

0 icon

Rusko, 27. november 2021 (AM, EADaily) – Zahraniční experti sú jednotní v názore, že stretnutie ministrov obrany Ruska a Číny Sergeja Šoigu a Wei Fe

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke sú listy pokryté čerstvým snehom

Autor: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali