Generálna prokuratúra vyšetruje vydanie knihy o „páchateľoch Bohovraždy“

Bratislava 1. marca 2019 (HSP/Foto:IC)

 

Vo štvrtok 21. 2. doručil konateľ vydavateľskej spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. Generálnej prokuratúre „Oznámenie z dôvodu právnej neistoty“, v ktorom oznamuje orgánom činným v trestnom konaní, že spoločnosť, ktorú zastupuje, vydáva prekladový titul amerického autora E. Michaela Jonesa s názvom Židovský revolučných duch a jeho vplyv v dejinách s podtitulom Páchatelia Bohovraždy

Obal knihy

Má ísť o prvý zväzok „štvordielneho, temer dvetisícstranového historicko-teologického opusu o dejinách spásy“. Konateľ žiada prokuratúru o stanovisko, či tým neporušujú zákon vzhľadom na novoprijatú definíciu antisemitizmu.

Dňa 28. novembra 2018 sme informovali našich čitateľov (viac TU)o tom, že NR SR schválila 112 hlasmi poslancov uznesenie č. 1490 „k pracovnej definícii antisemitizmu“, pričom práve v časti C tohto uznesenia NR SR konštatuje, že medzi definičný znak antisemitizmu okrem iného patrí „používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým antisemitizmom (napr. tvrdenia, že Židia zabili Ježiša alebo že robia rituálne popravy) na charakterizovanie Izraela alebo Izraelčanov“.

Vydavateľ prevádzkuje portál Mrkni.si – Svet starými očami, cez ktorý predáva ilustrácie i obrazy, ktoré nechal na propagáciu tejto svojej prekladovej knihy vyrobiť. Jeden z obrazov zachytáva klasický biblický výjav z umučenia Krista. Vydavateľ tvrdí, že pri zadávaní objednávky na obraz, ktorý je zároveň obálkou knihy, sa nechal inšpirovať filmovým spracovaním tejto témy katolíckym režisérom Melom Gibsonom z rovnomenného filmu Umučenie Krista (USA, 2004). Dnes však oboje, film i obraz, môžu na Slovensku napĺňať skutkovú podstatu niektorého z trestných činov extrémizmu, tvrdí vydavateľ Igor Cagáň.

Konateľ vydavateľskej spoločnosti v oznámení vyjadruje svoje obavy z možného zneužitia Finančnej správy na „politický či spoločenský boj“: „Nemáme známosti, nepoznáme ‚našich ľudí‘ a nedisponujeme zdrojmi na to, aby sme si ‚zaplatili beztrestnosť inak trestného konania‘ (ak by takým konaním distribúcia predmetného titulu bola)…“. Cagáň ďalej upozorňuje na to, že voči Slovenskej republike je dodnes vedené konanie na Súdnom dvore Európskej únie v kauze „Biele kone“, v rámci ktorej ešte v roku 2013 unikol na verejnosť zoznam firiem, ktorý neoprávnene viedla Finančná správa, a na základe ktorého mal štát údajne šikanovať podnikateľov z bližšie neurčených dôvodov.

Obchodník vo svojom oznámení rovnako popisuje súčasnú právnu neistotu, ktorú spôsobila Žitňanskej novela trestného zákona:

„A keďže je v súčasnosti dôkazné bremeno na strane každého jedného občana, a to i nášho zákazníka, a to zakaždým, keď si kúpi nejaký knižný titul v kníhkupectve alebo si stiahne voľne šíriteľný titul z internetu, každý občan – ak žijeme v právnom štáte – a každý náš zákazník – ak chceme byť úspešnými obchodníkmi – potrebuje nadobudnúť nespochybniteľnú právnu istotu o tom, kedy a za akých okolností je nadobudnutému materiálu designovaná trestná konotácia podľa príslušných ustanovení Trestného zákona, a naopak, kedy nie je a čím to možno preukázať, aby občan mohol konať ‚čo nie je zákonom zakázané‘ (ods. 3 Čl. 2 Ústavy SR).“

Konateľ ďalej v oznámení upozorňuje prokuratúru na to, že „cirkvi platne registrované na Slovensku… používajú v ich verejných obradoch, náukách, spisoch,“ také obsahy, „z ktorých či už vyplýva alebo dochádza k priamej designácii viny na židov a ich náboženstva za vraždu Krista“.

Vlastný text oznámenia obsahuje viac než 3500 slov a má 10 strán, pričom vydavateľ k nemu doložil aj samotný obsah prvého zväzku knihy v rozsahu 200-tisíc slov na 400 stranách A4. V samotnom oznámení sú uvedené iba dve krátke pasáže z knihy:

„V polovici 12. storočia – teda v období Druhej križiackej výpravy – predstavovala úžera vážny sociálny problém. ‚Extrémne vysoké úrokové sadzby a zložené úrokovanie,‘ hovorí Glick: ‚…viedli k zničujúcemu rastu zadlženosti.‘ (GLICK, 1999, s. 163) Glick cituje list pápeža Inocenta III., ktorý sa ‚bolestne sťažuje‘, že židia vymáhajú ‚nielen úžeru, ale úžeru z úžery‘ (WALSH, 1940, s. 76), čím pápež označoval zložené úrokovanie. Pápež Inocent III. sa sťažoval tiež na francúzsky klérus, ‚ktorý dával do zálohy všetko, od katedrálnych kalichov až po nehnuteľnosti v cirkevnom vlastníctve‘ (WALSH, 1940, s. 76). Pápež Inocent III. sa nedokázal ľahostajne prizerať hroziacemu nebezpečenstvu, že cirkevné majetky padnú do židovských rúk. O desať rokov neskôr – na Štvrtom lateránskom koncile – sa pápež Inocent III. postavil hroziacemu nebezpečenstvu čelom a na jeho odvrátenie podnikol rozhodné kroky.“

***

„Židia – v súlade s katolíckym učením – sú telesní a natoľko zaslepení, že ani zázraky, ktoré konal náš Pán Ježiš ich nepriviedli ku svetlu.

Svätý Bernard to komentuje slovami:

‚Ani vyháňanie zlých duchov, ani rozkazovanie živlom, ani kriesenie z mŕtvych nedokázali vyhnať z ich myslí tú beštiálnu hlúpotu, viac než beštiálnu, ktorá zapríčinila ich zaslepenosť tak rovnako ohromujúcu, ako biednu, v ktorej sa strmhlav hnali k zločinu, tak obrovskému, a tak desivému, ako je vztiahnutie bezbožných rúk na Pána slávy.‘ (CANTOR, 1994, s. 169)

Avšak, ‚židia nemôžu byť prenasledovaní, zabíjaní ani vyháňaní‘, pretože, ‚židia sú pre nás živé slová Svätého písma, lebo nám navždy pripomínajú, prečo náš Pán trpel. Sú rozptýlení po celom svete, aby tým, že trpia za svoj zločin, mohli byť všade živými svedkami nášho vykúpenia‘ (GLICK, 1999, s. 122). Židia, ktorí by sa zoznámili so slovami svätého Bernarda používanými na ich adresu, by sa mohli cítiť dotknutí, že ich označuje ako ‚volov‘. Svätý Bernard ale tieto slová iba prevzal zo Starého zákona, najmä z Knihy proroka Izaiáša, ktorý zachádza ešte ďalej ako svätý Bernard, lebo ako sám svätec tvrdí: ‚Ja vás kladiem aspoň na úroveň zvierat, ale on [prorok Izaiáš] vás kladie ešte aj pod ich úroveň.‘ (SYNAN, 1965, s. 77) Židia sú zaslepení: ‚…nedostatok viery u židov je noc, a nocou je aj zmyselný alebo telesný spôsob života vedený katolíkmi.‘ (SYNAN, 1965, s. 77) Katolíci, ktorí sami požičiavali peniaze na vysoký úrok sa pred svojimi bratmi vo viere ‚hrali na židov‘ (SYNAN, 1965, s. 78).“

V závere oznámenia vydavateľ navrhuje generálnej prokuratúre, „aby v duchu tzv. ‚Akcie K‘, ktorou v noci z 13. na 14. apríla 1950 zlikvidoval brániaci sa (militantný) komunizmus mužské rehole na území vtedajšieho Česko-Slovenska a spolu s nimi i rehoľné knižnice ako o tom vypovedal rehabilitovaný františkán vdp. Vševlad Jozef Gajdoš (1907-1978), pripravila
v spolupráci s políciou napr. ‚akciu E‘, naplánovala ju napr. na 13. apríla 2019, zhodou okolností na pamätný Deň nespravodlivo stíhaných, v rámci ktorej by orgány činné v trestnom konaní zviezli modlitebné knihy, misály, Sväté písmo, hagiografie, obrazy a ikony z celého Slovenska do niektorej z pivníc Univerzity Komenského v Bratislave, tak, ako tomu bolo v roku 1950, pričom k predmetnej akcii nie je podľa nášho názoru potrebné vypracúvať metodické smernice, keďže sme presvedčení o tom, že ich pôvodným znením disponuje Ústav pamäti národa a na vyžiadanie prokuratúry ich rád dá spravodlivosti a brániacej sa (militantnej) demokracii k dispozícii.“

Oznámenie sa končí slovami: „Chceme… vedieť… či stále platí ods. 1 Čl. 1 Ústavy SR o tom, že Slovenská republika sa ‚neviaže… na nijakú ideológiu ani náboženstvo,‘ alebo či prijatím uznesenia NR SR č. 1490 sa Slovenská republika stala, resp. v budúcnosti má stať (vzhľadom na to, že GP SR sa má podľa zákona podieľať na príprave zákonov) talmudistickou mikroprovinciou postupným inkorporovaním princípov anti-blasfemickej legislatívy (v Írskej republike zrušenej v roku 2018) z pohľadu židovského náboženstva, resp. rabínskej ideológie, až do momentu, kedy bude môcť občan Slovenskej republiky konať iba to, čo mu Židovská náboženská obec, resp. svetové židovské organizácie (ako napr. Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA)) dovoľujú.“

Americký autor kontroverznej publikácie E. M. Jones podľa vydavateľa len v jej prvom zväzku cituje viac ako 150 knižných zdrojov svetových autorov najmä židovského pôvodu, pričom drvivá väčšina citovaných kníh doposiaľ nikdy nebola preložená do slovenského jazyka. Vydavateľ do slovenského prekladu zaradil citácie Svätého písma podľa prekladu, na ktorom ešte začiatkom dvadsiateho storočia spolupracoval aj Mons. Andrej Hlinka počas svojho väzenia v Mírove, či Mons. Ján Vojtaššák, biskup spišský.

Keď Jones v roku 2003 navštívil Prahu v rámci prezentácie prvých kapitol kontroverznej knihy, český kardinál Vlk nahlásil jeho pôsobenie izraelskej aj americkej ambasáde. Naopak, keď autor v roku 2013 prezentoval v Poľsku svoju knihu „Libido Dominandi: Sexuálne oslobodenie a politická kontrola“, v ktorej pojednáva okrem iného aj o gender ideológii, poľskí biskupi mu poskytli útočisko na cirkevnej pôde. Poľskí biskupi, inšpirovaní Jonesovou knihou, následne vydali prvý pastiersky list, v ktorom ostro odsúdili gender ideológiu.

Slovenskí biskupi vydali podobný pastiersky list o kultúre smrti v roku 2013, pričom sa v sprievodných akciách opierali o knihu Gabriele Kuby: Globálna sexuálna revolúcia (Lúč, 2013), ku ktorej napísala predslov europoslankyňa Anna Záborská. Kuby pritom v knihe cituje celé pasáže, ktorých autorom je E. M. Jones.

Vydavateľ svoj počin obhajuje na YouTubovom kanáli slovami, že chce zabrániť tomu, aby sme na Slovensku nedopadli ako „pokonciloví katolíci v Holandsku“, ktorí sa „vzdali svojich pozícií pod zámienkou sklamania a žiaľu z hrôz druhej svetovej vojny.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Erdogan: Turecko dokáže po odchode vojakov USA zaručiť v Afganistane stabilitu

0 icon

Istanbul 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Turkish Presidency)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že Turecko sa po stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu stane "jediným spoľahlivým" štátom, ktorý bude vedieť zabezpečiť v krajine stabilitu. Týmito slovami dal najavo, že USA sa môžu pri riešení situácie v Afganistane na Turecko…

Sibír a Ďaleký východ zasiahli rozsiahle lesné požiare

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Maksim Slutsky)   Ruskí záchranári bojujú s lesnými požiarmi, ktoré na Sibíri a Ďalekom východe zasiahli plochu viac ako 550 štvorcových kilometrov. Štátna agentúra zodpovedná za boj s lesnými požiarmi uviedla, že najväčší požiar sa nachádza v Jakutskej republike, kde horí 34-tisíc hektárov lesa. V sibírskej…

Hamšík pred Poľskom: „Už nech to vypukne a nezabudnime útočiť“

0 icon

Petrohrad 13. júna 21021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Cíti sa fit a verí, že odohrá plnú zápasovú minutáž. Líder slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík povedie spoluhráčov už do tretieho otváracieho súboja na veľkom podujatí po MS 2010 v JAR, resp. EURO 2016 vo Francúzsku. Na nedeľnej online tlačovej konferencii pred duelom…

Alžbeta II. privítala na hrade Windsor Joea Bidena s manželkou

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová sa v nedeľu stretli s britskou kráľovnou Alžbetou II. na hrade Windsor. Trojica sa predtým stretla v piatok v rámci samitu lídrov krajín G7, ktorý sa konal v Cornwalle Na nedeľnom podujatí zaznela aj…

Angličania pokľakli na znak odporu k rasizmu a fanúšikovia ich vybučali. Česi na EURO nepokľaknú

0 icon

Londýn 13. júna 2021 (SITA/HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/dpa-Peter Kneffel)   Časť fanúšikov na londýnskom Wembley vybučala futbalistov Anglicka, ktorí pred nedeľňajším súbojom majstrovstiev Európy s Chorvátmi pokľakli, aby vyjadrili svoje nie rasizmu vo svete. Nespokojní fanúšikovia sú presvedčení o tom, že pokľaknutie je politické gesto, ktoré nemá vo futbale čo robiť Chorváti sa…

Krajniak: Minister vnútra nemá správne informácie od podriadených

0 icon

Bratislava 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   V niektorých bezpečnostných zložkách sa uskutočňuje mocenský zápas. V prokuratúre, polícii aj v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) pracujú proti sebe niektoré orgány, vyšetrovatelia či prokurátori. V nedeľu to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny…

Putin prezradil, čo očakáva od stretnutia s Bidenom

0 icon

Moskva 13. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik,Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialóg o otázkach spoločného záujmu. Uviedol to podľa agentúry TASS v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija-1, ktorej ukážky…

Éra Netanjahu končí. Poslanci schválili novú vládu Naftaliho Bennetta

0 icon

Jeruzalem 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel)   Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili v nedeľu dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán, ktorej nástupom sa končí 12-ročná vláda Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra AP Členovia 120-členného parlamentu (Knesetu) schválili novú koalíciu tesnou väčšinou hlasov v pomere…

Dánom pomôže psychológ, podľa lekára pri Eriksenovi išlo o sekundy. Bol zaočkovaný? Futbalisti už mali dosť opatrení… Čo povedal lekár Interu ešte v máji?

0 icon

Kodaň 13. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wolfgang Rattay,TASR-Martin Baumann)   Dánski futbalisti majú po hororovom zážitku v sobotnom zápase majstrovstiev Európy k dispozícii psychológa. Duel s Fínskom v Kodani poznačil kolaps Christiana Eriksena, ktorý v závere prvého polčasu odpadol a priamo na ihrisku ho museli záchranári oživovať Eriksena približne po pätnástich…

Finálový obrat Djokoviča, Srb má 19. grandslamový titul a druhý z Paríža

0 icon

Paríž 13. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Srb Novak Djokovič urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. Vo finále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a po roku 2016 druhýkrát zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov. Zároveň pridal do svojej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

COVID- 19 ,konečne vychádza pravda na povrch ! (3)

0icon

..UROBILI " SME CHYBU. KANADSKÝ VEDCI BIJÚ NA POPLACH V S/VISLOSTI S VAKCÍNAMI mRNA ,,NA" KORONAVÍRUS „Urobili sme veľkú chybu,“ - tak Bayram Bridle, vírusový imunológ a odborný asistent na univerzite v Guelphe v Ontáriu, opísal výsledky vakcinačných štúdií s novými mRNA vakcínami proti koronavírusu. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/ Výskum tímu v

Marek Brna

Západ je zhnité jablko

0icon

Ani všetky peniaze sveta nezakryjú obraz neradostného stavu spoločností patriacich k takzvanej západnej civilizácii. Je to obraz rozkladu. Všetko, čo jestvuje, podlieha procesu vzniku, vývoja, zániku. Vzostupu a pádu. Ako zrkadlo stavu spoločnosti môže poslúžiť zdravie obyvateľstva, stav životného prostredia, úroveň kriminality, umelecká tvorba, úroveň vedy a výskumu. Na jednotlivé …

Štefan Harabin

Pellegrini, Fico, Bláha, Uhrík, Mazurek, Kotleba ani Taraba nehlasovali proti zákonu, ktorý môže pripraviť poctivých podnikateľov a radových občanov doslova a do písmena o všetko, vrátane ľudskej dôstojnosti.

0icon

V parlamente boli schválené dva zákony. Prvý je o kyberšikane, akože nebezpečné elektronické obťažovanie a druhý o hospodárskej mobilizácií. Zaviedla sa skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú okamžite podpísala i Čaputová. Tento zákon, by bol v poriadku, keby mal analógiu v rakúskej skutkovej podstate, ktorá hovorí len…

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako najlepšie zmraziť chlieb, aby bol neskôr ako čerstvý?

0 icon

Ukázalo sa, že najjednoduchší spôsob zmrazenia chleba je zároveň najlepším spôsobom zachovania chuti. Ak teda kupuješ chlieb do zásoby a nie na okamžitú spotrebu. Jedným z najchutnejších pôžitkov života je čerstvo upečený chlieb, ktorý chhrumkavo láka tvoje zmysly. Má to však jeden háčik - bochník remeselníckych kváskov, ktorému v pekárni…

Cornelius Gurlitt a jeho umelecká zbierka: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o otcovi Cornelia Gurlitta - Hildebrandovi Gurlittovi. Po tom, čo ho vypočúvali spojenci, dokázalo sa mu ich presvedčiť, že v prípade Goebbelsovho ministerstva a jeho funkcie tam zastával len „podradnú“ úlohu. Vcelku jednoducho sa mu podarilo stať sa riaditeľom galérie umenia v Düsseldorfe a zomrel pokojnou smrťou v roku 1961. Pozrime sa…

TOP10: Pamiatky, ktoré nie sú také dokonalé, ako sa na prvý pohľad zdá

0 icon

Veci, ktoré človek vytvorí nie sú ani zďaleka vždy dokonalé. Dokonca aj veľký architekti a sochári, ktorí vytvorili tieto pamiatky, sa zmýlili. Je to kvôli nedbanlivosti pri správnom meraní vzdialenosti alebo zlom umiestnení. Tieto pamiatky ale ročne navštívia milióny turistov. Keby si mal možnosť vidieť ich naživo, všimol by si si…

Chceš mať zdravé vlasy? Takto by mal vyzerať tvoj jedálniček

0 icon

Väčšina žien túži po dlhých vlasoch. Indiánske legendy tvrdia, že zdravé vlasy sú nositeľmi magických, mystických vlastností. Ako však dosiahnuť, aby dlhé vlasy boli aj magicky nádherné? Vypadávanie vlasov môže mať na svedomí tvoj uponáhľaný životný štýl – stres, znížená imunita a zlá životospráva vplývajú na znižujúci sa objem tvojho účesu.…

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

Vo svete IT

Mikroglia, typ imunitných buniek v mozgu, môže mať výrazný dopad na šírenie Alzheimerovej choroby

0 icon

Vedci si myslia, že drobná skupina imunitných buniek v mozgu by mohla byť kľúčom k spomaleniu šírenia Alzheimerovej choroby, píše portál Science Focus. Mikroglia, typ bunky v mozgu, slúži ako prvá vlna obrany, ktorá ochraňuje centrálnu nervovú sústavu pred infekciou. Vedcom z Veľkej Británie sa podarilo zistiť, že počet týchto buniek vzrastie, keď sa…

Páči sa vám dizajn systému Android 12? Takto ho získate vo svojom Xiaomi smartfóne už dnes!

0 icon

Keď spoločnosť Google predstavila novú verziu systému Android 12, mnohí z nás si povzdychli. Xiaomi smartfóny s výnimkou smartfónov v AndroidOne programe sprevádza nadstavba MIUI, ktorá upravuje dizajn systému po svojom. Používateľské rozhranie nového Androidu je však naozaj vydarené a i keď smartfóny z radov Xiaomi a jeho dcérskych značiek…

Máte problémy s notifikáciami vo vašom Xiaomi? Nie ste v tom sami!

0 icon

Nadstavba MIUI od čínskej spoločnosti Xiaomi sa teší veľkej popularite. Ani takéhoto giganta však neobchádzajú problémy, ktoré sa dnes síce objavujú v menšej miere, ale predsa sú tu. Momentálne sa pozornosť sústreďuje na nechcené problémy s notifikáciami, ktoré dokážu znepríjemniť používanie smartfónu. Spoločnosť Poco ako dcérska značka Xiaomi sa však…

Pomocou týchto nastavení mobilnej verzie prehliadača Chrome môžete zvýšiť rýchlosť načítania stránok

0 icon

Prehliadač Google Chrome vo všeobecnosti patrí medzi najpopulárnejšie internetové prehliadača a to nielen v prípade počítačov, ale aj smartfónov. Čo robí z prehliadača Chrome pre mnohých z nás číslo jedna na trhu s prehliadačmi, je bohatá kompatibilita s obsahom na internete, ale aj rýchlosť načítania stránok. Tá sa mimochodom poslednou…

RECENZIA: Samsung Galaxy A52 5G, smartfón ktorý je zaujímavým zariadením. Stojí však za hriech?

0 icon

Približne 2 týždne dozadu sa mi do rúk dostal smartfón Samsung Galaxy A52 5G, ktorý som používal na striedačku s mojim primárnym zariadením Poco F2 Pro. Nižšie by som vám chcel sprostredkovať skúsenosti, aké som mal s telefónom.  Balenie smartfónu: „Klasika“   Balenie smartfónu toho moc neobsahuje. Samsung mi doručil adaptér…

Armádny Magazín

„Nočné čarodejnice“ – Stalinov bombardovací pluk

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Jeho letcami boli len ženy a bojovali s heslom: „Buď hrdá na to, že si žena“. Nemecký časopis Stern napísal, že každú noc si sadali mladé sovietske ženy za riadidlá svojich zastaraných dvojplošníkov, aby bombardovali Nemcov. „Bojovali bez padákov, aby sa živé nedostali do nemeckých rúk,“ píše…

Wasserman: Čo čaká dolár po stretnutí Putina s Bidenom

0 icon

Rusko, 13.jún 2021 (AM) – Populárny televízny moderátor Anatolij Wasserman povedal Federálnej spravodajskej agentúre, prečo je pokles americkej meny len otázkou času. Médiá aktívne diskutujú o tom, čo sa stane s americkou menou po stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Vyhlásenia ruského lídra už mali znateľný vply

USA bezplatne venovali kosovskej armáde ďalšiu dávku obrnených vozidiel M-1117

0 icon

USA, 13.jún 2021 (AM) – USA naďalej vyzbrojujú samozvanú Kosovskú republiku. Podľa kosovského ministerstva obrany dodali Američania dávku obrnených vozidiel M-1117 ASV 4x4.   Podľa správy boli obrnené vozidlá premiestnené minulý týždeň, ohlásili to však až teraz. Kosovský minister obrany Armen Mehaj preskúmal

Krádeže aj vraždy. Bývalý šéf Mossadu odhalil viaceré tajné operácie Izraela proti Iránu

0 icon

Izrael, 13.jún 2021 (AM) – V tlači sa objavili odhalenia bývalého šéfa izraelskej rozviedky Mossadu. Yossi Cohen povedal verejnosti o tom, ako Izrael uskutočňoval skryté operácie proti Iránskej islamskej republike. Jedným z hlavných smerov protiiránskych aktivít izraelských špeciálnych služieb je podľa Cohena boj voči jadrovému progra

Japonec zadržaný pre špionáž mohol Rusku predávať údaje aj o utajovanom americkom vesmírnom bezpilotnom lietadle

0 icon

Japonsko, 13.jún 2021 (AM) – 70-ročný japonský vedec Kazuo Miyasaki, zadržaný pre podozrenie zo špionáže v prospech Ruska, by mohol na ruskú stranu prenášať informácie o americkom vesmírnom drone Boeing X-37B, informuje japonský spravodajský server NHK .   Zadržanie Miyasakiho bolo zverejnené 10. júna. Podľa televízneho kanálu Japonci pripu

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali