Dnes v noci zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Spišské Podhradie 28. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TK KBS/TK KBS/TK KBS/TK KBS/TK KBS/Foto:TK KBS-Martin Magda st., Ján Gemza, Pixabay, rádio Lumen, TK KBS)

 

Dnes v noci v nemocnici v Levoči zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher

spišský diecézny biskup Štefan Sečka
Na snímke spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 bol v Bratislave Mons. Júliusom Gabrišom.

Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora – ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku.

spišský diecézny biskup Štefan Sečka
Na snímke spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor. V rokoch 1995 – 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic). V rokoch 1997 – 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi o mládež – výchova k zrelej viere (Náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.)

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita. 27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, vtedajší apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára.

V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus – Subkomisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Štvrtého augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011.

Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí)

 

Kondolencie po úmrtí biskupa Sečku je možné poslať na adresu KBS

Tlačová kancelária (TK) KBS zriadila po úmrtí spišského biskupa Mons. Štefana Sečku e-mailovú adresu: kondolencia@kbs.sk

sviečky
Ilustračné foto

Všetci, ktorí poznali otca biskupa Sečku, môžu na ňu napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie, ktoré následne priebežne zverejní TK KBS.

„Spišské biskupstvo pozýva k modlitbám za svojho pastiera, ktorý odišiel k Otcovi dnes ráno v levočskej nemocnici. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti. Vzhľadom na opatrenia spojené s pandémiou koroanvírusu pozývame všetkých, aby svoje prejav sústrasti a kondolencie adresovali na e-mail kondolencia@kbs.sk. Ďakujeme za pochopenie,“ informoval hovorca Spišského biskupstva Peter Majcher.

Kondolencie po úmrtí spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku

Tlačová kancelária (TK) KBS zriadila po úmrtí spišského biskupa Mons. Štefana Sečku e-mailovú adresu: kondolencia@kbs.sk. Všetci, ktorí poznali otca biskupa Sečku, môžu na ňu napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie.

ukrižovaný Ježiš
Ilustračné foto

Prinášame ich v plnom znení (bez úpravy)

Dovoľte mi touto cestou vyjadriť v mene členov Slovenskej lekárnickej komory úprimnú sústrasť k úmrtiu Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa a emeritného predsedu Bioetickej subkomisie.

Som vďačný, že práve v čase pôsobenia mons. Sečku na čele subkomisie boli do diskusie o závažných bioetických otázkach v širšej miere prizvaní aj farmaceuti v zastúpení mnou, ako prezidentom stavovskej samosprávnej organizácie. Historické krédo lekárnictva, ktoré bolo často umelecky zobrazené v interiéroch lekární „Pharmacia medicinae soror non ancilla“ tak otec biskup prakticky etabloval aj v činnosti tejto subkomisie. Je prirodzené, že mnohí kolegovia sa nestotožňujú a nestotožnia s učením cirkvi v bioetických otázkach, ale som presvedčený, že je rovnako prirodzenosťou každého farmaceuta – aj v duchu citovaného kréda – rešpektovať a chrániť ľudský život v každom okamihu jeho existencie. Túto prirodzenosť, skrytú v každom človeku, rozmanito sa prejavujúcu v jednotlivých životných rozhodnutiach, v konečnom dôsledku však vždy smerujúcu a vedúcu k potrebe individuálneho a spoločného dobra považujem za základný odkaz života otca biskupa Sečku.

S vďačnosťou za jeho život a príklad, odpočinutie večné daj mu Pane.

S úctou

PharmDr. Ondrej Sukeľ
Prezident Slovenskej lekárnickej komory

Poznala som pána biskupa, som Levočanka. Nech ho Pán spozná medzi svojimi ovečkami a prijme ho do svojho milostivého náručia.

Slovenská zem nech mu je ľahká a nech odpočíva vo svätom pokoji.

Mária Pikna

Otec biskup Štefan mal vo svojom biskupskom hesle slová: Crux Christi Perficiat Nos. Povedané jednoduchým prekladom: Kristov kríž nech nás zdokonalí! Krížom si prechádza každý človek. O to viac biskup, ktorý chce úplne nasledovať Krista až na kríž, aby mohol spolu s Kristom vstať zmŕtvych. Posledné jeho roky boli naplnené utrpením a bolesťou. Niet väčšieho požehnania pre diecézu ako je trpiaci biskup.

Verím, že aj jemu, ale aj nám prinesie jeho utrpenie veľkú Božiu milosť do našich životov v diecéze. Modlím sa za nášho otca diecézy a prajem a vyprosujem veľké Božie milosrdenstvo, pre spásu jeho duše. Nech ho Pán odmení za všetko, čo urobil pre nás a pre naše dobro. Pán konal skrze neho mimoriadne zvláštnym spôsobom, ktorému sme ani my nechápali. Predsa všetko bolo v Pánovej réžii. Niet pochýb, že si ho Pán viedol, aby nás premieňal, a boli sme novými, lepšími ľuďmi.

Sestra Faustína píše v denníčku 423.: Všetko pominie, ale Pánovo milosrdenstvo nemá hraníc ani konca. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti! Aleluja!

Marcel Macala

Drahý otec biskup Štefan,

so smútkom som prijal správu o Vašom nečakanom odchode do večnosti, ale aj s nádejou, že už sa budete tešiť bez prestania v nebeskom kráľovstve. Ďakujem Bohu i Vám, že som Vás mohol aj osobne spoznať na Spišskej Kapitule.

Boli ste dobrým a starostlivým biskupom. Potešilo ma, že ste si pamätali mená a aj, keď ste odpísali počas blahoželania k meninám. Prihovárajte sa u Nášho Pána, predsa Jemu ste sa rozhodli slúžiť.
Spišskej diecéze vyjadrujem sústrasť.

Marek Bartkovský

S otcom biskupom som prežil viac pracovných rokov. Pri jeho odchode do večnosti sa mu chcem za všetko poďakovať. Nech mu je nebeský Otec milosrdný a nech ho za všetky námahy a službu Spišskej diecéze odmení a nech jeho dušu prijme do nebeskej slávy. R. I. P.

Jozef Dravecký

Najdôstojnejší otcovia biskupi!

Vo vďačnosti za každú službu preukázanú ľuďom a Cirkvi na Slovensku, ale aj našim sestrám v komunitách pôsobiacich na území Spišskej diecézy spomíname v modlitbách na otca biskupa Mons. Štefana Sečku.
Nech mu Pán odmení všetku námahu a obetu pre dobro Cirkvi a jeho ľudu.

Za Kongregáciu školských sestier sv. Františka SM: Rafaela Zvrškovcová, provinciálna predstavená

Chcem sa poďakovať biskupovi Sečkovi, ktorý má s mojimi rodičmi uviedol do cirkvi – krstom ešte keď ako kňaz pôsobil v Liptovských Revúcach. A za jeho vždy milé slová do života a za humor, ktorý rozdával okoliu. Napriek tomu že sme sa dlho nevideli, keď sme sa po dlhej dobe stretli vždy mi povedal pekné aj vtipné spomienky, ktoré sa v ten moment oživili. Bol a vždy ostane v našich srdciach. Vždy na neho budem spomínať

Martin Funiak

Vážení predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska,

vyjadrujem hlboký zármutok nad úmrtím diecézneho spišského biskupa mons. Štefana Sečku. Za jeho celoživotnú prácu mu patrí moja vďaka. Ako župan Žilinského samosprávneho kraja som mal možnosť s ním riešiť viaceré témy, najmä v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území nášho kraja. Mali sme spolu blízky vzťah a veľmi som si na ňom vážil jeho nadhľad a humor, ako dokázal k veciam pristupovať a rozdávať tak okolo seba radosť i nádej.

S úctou

Juraj Blanár
podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky

Vážené Spišské biskupstvo,

dovoľte nám vyjadriť našu najhlbšiu sústrasť nad odchodom biskupa Štefana. Veríme však, že sa vrátil do Domu Otca. Bude slovenskej Cirkvi veľmi chýbať, obzvlášť v týchto časoch šírenia bludov a nebezpečných heréz v Katolíckej cirkvi, keďže patril k neochvejným zástancom a ohlasovateľom Evanjelia a magistéria Katolíckej cirkvi.

Verme však, že i po jeho odchode bude mať Spišská diecéza a Cirkev na Slovensku, horlivých nasledovníkov schopných chrániť Cirkev a jej učenie pred nepriateľmi zvonka i zvnútra Cirkvi.

Veríme, že tento tlak na zmenu učenia Cirkvi vo fundamentálnych otázkach plynúci z najvyšších miest Cirkvi ustojíme, i na orodovanie svätých biskupov a budeme verní učeniam našich drahých Svätých Otcov Jána Pavla II. i Benedikta XVI.

Nech je Pán k otcovi biskupovi Štefanovi milostivý a nech Spišská diecéza ostane i naďalej verná Kristovi a jeho učeniu!

Alexander Uhrovec

Odišiel nám otec diecézy, otec našej diecéznej kúrie …

Pamätám sa keď som sa kedysi dávno rozhodoval čo ďalej so svojím životom, keď som skúmal svoje povolanie a keď mi venoval niekoľko vzácnych chvíľ. Aj neskôr, osobné rozhovory s ním mi utkveli v pamäti. Sálala z nich jeho múdrosť, ale aj dobrotivosť, láskavosť, ale aj prezieravosť. Boli to rozhovory ako s otcom.

Pamätám si ho ako jedného z prvých „vysokých hodnostárov“, keď som do Archívu Spišského biskupstva do Spišskej Kapituly prišiel pracovať v lete 1999. Vtedy bol vicerektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. A ako som ho prvý krát stretol? – Bol na kolenách a so špachtľou v ruke čistil dlažbu v miestnosti, kde sme mali inštalovať výstavu k 180. výročiu založenia tunajšieho Učiteľského ústavu. Viedol skupinu brigádujúcich bohoslovcov. Nie ako riaditeľ. Ako otec.

Hneď potom o rok nato som ho stretával opäť a relatívne veľmi často – keď som začal vyučovať na tunajšom Teologickom inštitúte a bol mi nielen pedagogickým „tútorom“ – veď som vyplašený učil bohoslovcov, navyše chlapov skoro rovnako starých (a mnohých starších) ako som bol sám – ale aj láskavým priateľom a otcom s pomocou, aj osobnou, ktorá k tomuto pomenovaniu plne patrí.

A potom, neskôr, keď sa stal pomocným a následne diecéznym biskupom – desiatky krát som videl ten istý model: Mali sme k pánu biskupovi na audienciu uviesť hostí/delegáciu/pútnikov … Domáci boli znalí a na stretnutie s ním sa tešili. Tí zo vzdialenejších kútov sveta však boli napätí … idú predsa na audienciu k biskupovi! A potom do miestnosti vošiel on, s úsmevom, dobrým slovom, žartom, múdrosťou … rozohnal napätie a nepokoj, prihovoril sa, podal ruku, tľapol po pleci a nervozita bola preč … otec.

Stretávali sme sa, samozrejme, veľmi často aj profesionálne, bol to predsa náš „šéf“. Ale aký! Bolo radosťou preňho robiť, bolo cťou preňho robiť. A navyše s úžasným „bonusom“ – pracovať v Spišskej Kapitule, ktorú aj on mal veľmi rád. Veď po r. 1989 ju pomáhal z ruín stavať opäť na nohy. Aj v posledných rokoch ako diecézny biskup podporil mnohé naše úsilia v archíve, v knižnici, ohľadom kultúrnych pamiatok, v projektoch, v spolupráci s mnohými organizáciami a múzeami. Usmerňoval, ale sa aj radil, nechal si vysvetliť a potom rozhodol. Ako otec.

Zvláštne na mňa osobne pôsobilo, keď som ho videl medzi kňazmi. Neviem, bola to žiarlivosť? Možno. Miloval kňazov našej diecézy, bolo to na ňom vidieť. Boli to jeho synovia a aj ich tak bral. Majoritu z nich poznal, veď ich viedol ako vicerektor seminára a aj potom ako vyučujúci v inštitúte. A bral ich s ich danosťami, talentmi i nešvármi. Ako otec.

Posledné mesiace boli veľmi ťažké. Preňho i pre nás. Veľmi chcel, myseľ sa snažila, no telo už nevládalo. A my sme ho potrebovali. Ešte toľko toho zostalo nedokončeného, nedopovedaného, plány, projekty, archív, knižnica, Dokumentačné centrum Spišskej diecézy, Diecézne múzeum, radosti z úspechov i borenie sa s neúspechmi … Bude nám chýbať to láskavé vedenie a sprevádzanie. Ale to už patrí k našej časnosti.
Pán biskup, ďakujem za všetko! Nech vám to Pán života odplatí! Odpočívajte v pokoji a DOVIDENIA!

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.,
vedúci archivár

Archív Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie

Milovaní otcovia biskupi i všetci smútiaci, nech je Vám dobrý Boh útechou a posilou v tejto smutnej chvíli a otcovi biskupovi Štefanovi nech dá večné odpočinutie vo svojom kráľovstve.

Ján Marko

 

Katolícke médiá po úmrtí spišského biskupa Sečku upravujú program

Katolícke masmédiá po úmrtí spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku upravujú program. TV LUX i Rádio LUMEN zaradí do svojho vysielania priamy prenos z jeho pohrebu. Jeho termín bude zverejnený neskôr. Informácie zaradia aj do svojho spravodajstva, chýbať nebudú spomienkové medailóny

spišský diecézny biskup Štefan Sečka
Na snímke spišský diecézny biskup Štefan Sečka

TV LUX

Televízia LUX odvysiela priamy prenos z pohrebu zosnulého biskupa Mons. Štefana Sečku. Už dnes, v stredu 28. októbra 2020 o 20:30 mimoriadne zaradí do vysielania reláciu s názvom Vlastná cesta. Biskup Sečka v nej rozpráva, čím všetkým prechádzala jeho cesta k povolaniu. Reláciu je možné nájsť aj v archíve TV LUX.

 

Rádio LUMEN

Rádio LUMEN informuje svojich poslucháčov, že do vysielania zaradí priamy prenos z pohrebu zosnulého biskupa Sečku.

Vo svojom dnešnom vysielaní okrem informácii v krátkach správach, tradičných rubrikách (Svetlo sveta, Cirkev dnes) a v Infolumene zaradí aj ďalšie relácie. V rubrike „Naši biskupi“, ktorá bude o 16:30, prinesie rozhovor redaktora Iva Nováka s biskupom Sečkom z januára 2019. O 20:00 zaradí do vysielania spomienkový medailón za zosnulého biskupa Sečku.

Po úmrtí biskupa rádio mení hudobnú štruktúru vysielania.

 

Smrťou diecézneho biskupa Štefana Sečku došlo k tzv. sede vacante

Smrťou diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku došlo k uprázdneniu biskupského stolca v Spišskej diecéze, k tzv. sede vacante. Ako informoval Tlačovú kanceláriu KBS hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher, v takomto prípade, keď sa biskupský stolec uprázdni, Kódex kánonického práva predpisuje sériu opatrení, ktoré zabezpečia fungovanie diecézy (kán. 416 – 430 CIC)

spišský diecézny biskup Štefan Sečka
Na snímke spišský diecézny biskup Štefan Sečka

“Konkrétne to teraz znamená, že po smrti pána biskupa Mons. Štefana Sečku riadenie diecézy ihneď preberá spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Kán. 419 CIC stanovuje, že pomocný biskup má riadiť diecézu do doby, kým nebude ustanovený diecézny administrátor. Zároveň má pomocný biskup čo najrýchlejšie upovedomiť Svätú stolicu o smrti diecézneho biskupa a bezodkladne zvolať Kolégium konzultorov, ktoré do ôsmich dní od prijatia správy, že biskupský stolec je uprázdnený, má zvoliť diecézneho administrátora, ktorý má dočasne riadiť diecézu (kán. 421 CIC),” uviedol Peter Majcher.

Po zvolení diecézneho administrátora má zvolený administrátor čo najskôr informovať Svätú stolicu o svojom zvolení.

“Celý tento proces v Spišskej diecéze už prebieha. Mons. Ján Kuboš informoval Svätú stolicu prostredníctvom Apoštolského nuncia na Slovensku a taktiež zvolal Kolégium konzultorov, ktoré sa zíde v krátkom čase, aby zvolilo diecézneho administrátora,” dodal Peter Majcher.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

0 icon

Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v obci Stakčín štátneho príslušníka Albánska bez cestovného dokladu Ako zistili, cieľom jeho cesty je Spolková republika Nemecka, z Alžírska vycestoval pred dvoma rokmi. Informovala o…

Dnes bude zamračené a hmlisto, s teplotami do 3 stupňov

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Dnes bude na Slovensku zamračené a hmlisto s ojedinelým mrholením. Pri mrznúcom mrholení sa môže tvoriť poľadovica. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude zmenšená oblačnosť. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke Najvyššia denná teplota sa bude…

Prieskum agentúry Polis: Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazil by Hlas-SD. Všetky vládne strany veľký pokles a jedna mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so…

Mikulec povedal svoje k rokovaniu koaličných lídrov v nemocnici. Riaditeľa odvolávať nebude a posiela tvrdý odkaz „drzému“ Richardovi Rašimu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) prostredníctvom sociálnej sieti informoval o tom, že sa stretol s vedením Nemocnice svätého Michala v Bratislave, kde je hospitalizovaný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol, že riaditeľa nehodlá odvolať. Na jeho odchod po kauze okolo Kollárových nočných…

Rabín vo Viedni bol terčom útoku, polícia ho vyšetruje ako antisemitský

0 icon

Viedeň 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Židovská komunita vo Viedni čelila ďalšiemu útoku, keď neznáma žena vo štvrtok popoludní na jednej zo zastávok električky strhla rabínovi z hlavy jarmulku a ohrozovala ho nožom, pričom vykrikovala protižidovské heslá Rakúsky kancelár Sebastian Kurz tento útok odsúdil, informovala v noci na piatok…

Šok pre demokratov! Súd v Pennsylvánii zastavil vyhlásenie Bidena ako víťaza, prijal argumenty obžaloby a začal vyšetrovanie volebného podvodu

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Súd v Pennsylvánii včera zastavil vyhlásenie víťaza volieb v tomto štáte. Bidenovi víťazstvo pozastavil, prijal argumenty obžaloby a začal vyšetrovanie volebného podvodu. Trump má tak stále nádej na cestu k víťazstvu, avšak čas hrá proti nemu Guvernér Pennsylvánie Tom Wolf už obvinil sudcu z…

Kongres schválil mandátnych trénerov, kontrolór so širšími právomocami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Delegáti Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodli o spôsobe prerozdelenia zisku z vlaňajších majstrovstiev sveta v Bratislave a Košiciach. Zaviedli systém tzv. mandátnych trénerov, na základe ktorého sa bude zväz minimálne najbližšie tri roky spolupodieľať na výplatách pre…

Únia miest Slovenska je pripravená podporiť testovanie na základných školách

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Únia miest Slovenska (ÚMS) je pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľom je územná samospráva. TASR o tom informovala hovorkyňa únie Daniela Piršelová po štvrtkovom rokovaní s ministerstvom školstva a členskými mestami ÚMS je však presvedčená, že ak má byť…

Vo Francúzsku vyšetrujú ďalší prípad neodôvodneného policajného násilia

0 icon

Paríž 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stephane de Sakutin)   Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin vo štvrtok nariadil stiahnuť zo služby štyroch policajtov, ktorí sú podozriví, že minulý týždeň v Paríži bez vážneho dôvodu zaútočili na hudobného producenta tmavej pleti, uviedla agentúra AP Videozáznam útoku, ktorý sa odohral minulú sobotu v 17.…

Oddlžovanie nemocníc určite nebude podľa analytika Martina Vlachynského definitívne

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Ďalšie kolo oddlženia nemocníc, ku ktorému by malo dôjsť budúci rok, určite nebude definitívne. Pre TASR to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ešte v utorok (24. 11.) uviedol, že na oddlženie nemocníc v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

Peter Švec

Vyhlásenie suverenistov k významnému výročiu.

0icon

Kto sa nepoučí z histórie, ten si ju zopakuje. Výročie ústavného zákona o zániku ČaSFR a vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, plnoprávnych subjektov medzinárodného práva, nech je nám mementom, aby sme nikdy nedovolili odovzdávanie pilierov štátnosti akémukoľvek nadštátnemu subjektu. Tomuto významnému medzníku predchádzal zápas o národnú slobodu po celom Slovensku. Každý zápas obsahuje utrpenie,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Vo svete IT

Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

0 icon

V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

Astronómovia prišli s funkčným spôsobom, ako možno predvídať solárne škvrny. Ide o významný objav!

0 icon

Povrch Slnka nie je kľudným miestom. Ide o miesto, kde vzniká turbulentný tanec medzi gravitáciou, plazmou a magnetickými poľami. Zaujímavosťou je, že rovnako ako na Zemi, aj Slnko má svoje počasie, ktoré vie byť pomerne nepredvídateľné, píše portál Universe Today. Vedci však začínajú nachádzať isté vzorce, ktoré im v predpovediach…

Sledujete cez mobilné dáta videá alebo počúvate hudbu? Pozrite sa, koľko dát spotrebujete

0 icon

Väčšina z  nás dnes využíva rôzne dátové balíky od našich operátorov, tí viac zručnejší vedia približne odhadnúť, aký balík je pre nich vhodný, ale tí menej zručnejší nie. A práve preto Vám prinášame základný prehľad týkajúci sa spotreby dát sledovaním videí ako aj odhad spotreby dát počúvaním hudby prostredníctvom mobilných…

Okolo Zeme preletí potenciálne nebezpečný asteroid. Stane sa tak už v najbližšiu nedeľu

0 icon

Obrovský asteroid pomenovaný (153201) 2000 WO107 preletí v priebehu najbližších dní v blízkosti Zeme. Stane sa tak už koncom novembra, konkrétne v najbližšiu nedeľu. Asteroid by podľa zistení mal dosahovať šírku niekde medzi 370 metrami až 820 metrami. Inými slovami, ide o poriadnu kus skaly, ktorý by v prípade kolízie mohol…

Armádny Magazín

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

SVOS: Dvadsať rokov s Toyotou Land Cruiser

0 icon

Česko, 27. november 2020 (AM) - Rok 2000 pre spoločnosť SVOS Přelouč znamenal počiatok novej významnej etapy v jej činnosti. Tento rok totiž bránu závodu opustil prvý pancierovaný automobil Toyota Land Cruiser, vtedy to bol model 100. V tom čase už mala spoločnosť SVOS veľa skúseností s konštrukciou, projektovaním a výrobou…

Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti. &

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA