Chmelár sa postavil proti zámeru poslancov zaviesť nový sviatok vzniku Česko-Slovenska: „Oslavovať zaniknutý štát je trochu úchylný spôsob spomienkovej nostalgie“

Bratislava 16. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Politológ Eduard Chmelár v stredu na sociálnej sieti publikoval otvorený list, ktorý zaslal poslancom Národnej rady v súvislosti s iniciatívou na zavedenie nového sviatku – dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Chmelár upozorňuje, že v tejto súvislosti bola kľúčová Washingtonská deklarácia z 18. októbera 1918 a Martinská deklarácia z 30. októbra toho istého roku.

Eduard Chmelár
Na snímke politológ Eduard Chmelár

Uvádzame list Eduarda Chmlára v plnom znení:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec!

Ako iste viete, poslanci vládnej koalície predložili do parlamentu návrh zákona, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky – Dňom vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Zároveň navrhujú, aby sa tento deň nestal dňom pracovného pokoja. Dovoľte mi z čisto vecného a odborného hľadiska vysvetliť, prečo považujem tento návrh za absurdný a z hľadiska historických faktov za nesprávne odôvodnený.

Hlavný problém spočíva v uvedomení si toho, čo týmto dňom vlastne oslavujeme. Ak by sme chceli docieliť, aby si Česi a Slováci pripomínali vznik republiky spoločne (ako znie ďalší z argumentov predkladateľov), potom by týmto historickým dňom nemal byť 28. október, ale 18. október 1918. V ten deň bola zahraničným odbojom Čechov a Slovákov oficiálne odovzdaná „Deklarácia nezávislosti česko-slovenského národa jeho Dočasnou vládou“ (známejšia pod názvom Washingtonská deklarácia), ktorá vyhlásila zvrchovaný a nezávislý česko-slovenský štát.

Česko-slovenská národná rada na čele s T. G. Masarykom, M. R. Štefánikom a E. Benešom bola už v tej chvíli v plnej miere uznaná západnými mocnosťami, takže o vzniku republiky bolo rozhodnuté. Nie náhodou sa tvorcovia Washingtonskej deklarácie odvolávajú na Deklaráciu nezávislosti USA – mala totiž pre vznik česko-slovenskej nezávislosti rovnaký význam: Washingtonská deklarácia je krstným listom Česko-Slovenska.

Oslavy 28. októbra sú síce tradíciou, ale z hľadiska historických faktov sú nedorozumením. Keď 27. októbra rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí Gyula Andrássy oznámil, že habsburská monarchia prijíma podmienky amerického prezidenta Wilsona na rokovania o mieri, pražská verejnosť toto oznámenie mylne považovala za kapituláciu, hoci Viedeň ju ešte nepodpísala. Správa o tejto udalosti dorazila do Prahy o deň neskôr a vyvolala revolučnú atmosféru. Ľudia vyšli do ulíc, strhávali symboly monarchie a nadšene oslavovali.

Prebiehajúce zasadnutie Národného výboru československého (ktorý pôvodne vznikol 13. júla ako výsledok dohody výlučne českých politických síl) sa už potom len prispôsobilo vzniknutej situácii a vyhlásilo samostatnú ČSR. Na poslednú chvíľu sa členom tohto orgánu stal Vavro Šrobár, ktorý sa v tom čase zhodou okolností ocitol v Prahe na svadbe svojej dcéry. Českým ústavným právnikom a oficiálnej československej historiografii neskôr prítomnosť Šrobára umožňovala tvrdiť, že tento muž sa na vyhlásení republiky zúčastnil ako zástupca Slovákov. Šrobár však nemal na takéto vystupovanie nijakú legitimitu. Na Slovensku v tom čase o udalostiach v Prahe nikto ani len netušil a nikto sa to nedozvedel ani na druhý deň. Keď sa slovenská politická reprezentácia schádzala 30. októbra 1918 v Martine, išla tam v presvedčení, že monarchia existuje a oni sa chcú vyjadriť k jej ďalšej budúcnosti. Budapešť sa s obsahom Wilsonovej nóty oboznámila 21. októbra, a hneď na druhý deň o nej rokoval parlament.

Požiadavku vyjednávať o ďalšom usporiadaní s Národným výborom československým ako s rovnocenným partnerom považovalo celé maďarské politické spektrum za veľké poníženie. Vodca opozície Mihály Károlyi bol ešte ochotný uznať samostatný český štát, ale bez práva na Slovensko. A premiér Sándor Wekerle prízvukoval: „Chvalabohu, že naši Slováci sa ešte nevyjadrili, že sa chcú pripojiť k Čechom. Ba sú opačné náznaky.“ Je veľmi dôležité uvedomiť si práve tento aspekt vzniku republiky. Európa čakala na vyjadrenie Slovákov. A situácia bola o to nebezpečnejšia, že Budapešť v tých dňoch organizovala po hornouhorských mestách zhromaždenia, na ktorých sa obyvatelia vyjadrovali proti existencii česko-slovenského štátu.

Dovoz a distribúcia českej tlače bola zakázaná a informačná izolácia Slovenska sa v tých dňoch výrazne podpísala pod zvláštny pokoj, ktorý tu panoval. Účastníci martinského zhromaždenia však v každom prípade nesmierne riskovali. Ako napísal neskôr historik a Šrobárov blízky spolupracovník Štefan Janšák, „ak by sa v chaose, ktorý nastal po porážke rakúsko-uhorských armád v Taliansku a na Balkáne podarilo maďarskej šľachte získať oporu vplyvných dohodových politikov, všetci deklaranti by putovali na šibenicu“.

Z tohto dôvodu bolo zasadnutie Slovenskej národnej rady 30. októbra 1918 mimoriadne dôležité. Situácia bola napätá. Vláda povolala do Martina rotu 15. honvédskeho pešieho pluku z Levíc. Tá prakticky obkľúčila budovu Tatrabanky, v ktorej sa konalo stretnutie. Vedenie Slovenskej národnej strany neprišlo na zasadnutie s nijakým návrhom deklarácie, z čoho vidieť, že s nejakým hmatateľným výsledkom nepočítalo. Návrh zavŕšiť stretnutie nejakým „ohlasom k národu“ predniesol oficiálne Ferdinand Juriga. S prvou verziou textu vystúpil Emil Stodola. Zvýrazňoval národnú samostatnosť a požadoval právo Slovákov na sebaurčenie. Proti tomuto návrhu vystúpil Ivan Dérer, ktorý neodporúčal nijaké prízvukovanie svojbytnosti Slovákov voči Čechom — to sa vraj vyrieši neskôr. Argumentoval najmä zložitou zahraničnopolitickou situáciou. S ďalším návrhom preto vystúpil Samuel Zoch.

V skutočnosti ho mal pripravený už dopredu a niekoľkým účastníkom ho čítal vo vlaku cestou do Martina. V jeho návrhu sa už hovorilo, že „slovenský národ je čiastka i rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa“. Táto verzia zvíťazila. Martinská deklarácia má pre vznik Československej republiky obrovský, dosiaľ nie celkom docenený význam. Jej kľúčovú úlohu v procese zapojenia Slovenska do vzniku ČSR podčiarkuje veta z prvého odseku: „Národná rada vyhlasuje, že v mene československého národa bývajúceho v hraniciach Uhorska je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.“ Toto vyhlásenie dodáva celej deklarácii rozhodujúci zmysel nielen vo vzťahu k Maďarom .

Toto vyhlásenie potvrdzuje, že bez legitimity slovenskej politickej reprezentácie by nový štát nemohol dobrovoľne vzniknúť. Wilsonove zásady totiž priamo predpokladali, že sa národ vysloví — buď referendom alebo svojimi legitímnymi zástupcami — za samostatný štátny útvar, v našom prípade za spojenie Slovákov s Čechmi. Zahraniční účastníci odboja (generál Štefánik, Štefan Osuský či Ivan Markovič) takýto mandát nemali. Z tohto dôvodu má Martinská deklarácia obrovský štátoprávny význam. Preto by sme si mali osvojiť výklad, že republika vznikla na základe dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov: vyhlásenia Národného výboru československého z 28. októbra 1918 a Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918.

Výročie Martinskej deklarácie je pre nás také dôležité ako pre Čechov 28. október. Oslavovať pražské udalosti je pre nás nelogické aj preto, lebo týmto aktom by sme popreli rozhodujúci podiel zahraničného odboja na vzniku republiky, v ktorom zohral kľúčovú úlohu generál Štefánik. Preto ak chce vôbec niekto uvažovať o tom, aby sa vznik Česko-slovenskej republiky oslavoval ako štátny sviatok Slovenskej republiky, týmto titulom by mal byť poctený 30. október. Napokon, už v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia republiky schválila NR SR dosť nezmyselne „jednorazový štátny sviatok“ – práve 30. október. Nevidím dôvod na to, aby sme teraz výročie Deklarácie slovenského národa ponížili a uprednostnili pražské udalosti. Vyzdvihnúť Martinskú deklaráciu je jediná cesta, ako zmieriť odporcov i prívržencov Česko-Slovenska, zvýrazniť vlastný podiel na vzniku republiky a prihlásiť sa k tradícii, ktorá má korene vo formovaní našej vlastnej identity. Provinčným uvažovaním sa totiž nevyznačujú len úzkoprsí nacionalisti, ale aj tí, ktorí nedokážu v našom vlastnom konaní nájsť kus veľkosti, ktorý nás presahuje.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, dodal som Vám všetky potrebné odborné podklady na to, aby ste sa mohli rozhodovať na základe historických skutočností, vecných informácií a priorít štátu – nie na základe nostalgických spomienok a emócií. Ja sám Vám schváliť takýto štátny sviatok neodporúčam. Vznik Česko-Slovenska je bezpochyby významným medzníkom našich dejín, ale nepoznám nijaký štát, ktorý by oslavoval výročie svojho predchodcu.

Ak by sme si osvojili argument navrhovateľov, že Česko-slovenská republika nás zachránila, tak by sme museli oslavovať aj 17. december 1526 – výročie korunovácie Ferdinanda Habsburského za uhorského kráľa vo Františkánskom kostole v Bratislave, ktorým sa začala formovať habsburská monarchia – lebo bez materiálneho bohatstva Habsburgovcov by sme nikdy nezastavili osmanskú rozpínavosť. Ba mohli by sme spoločne s Maďarmi oslavovať aj svätoštefanský sviatok 20. augusta, lebo bez vzniku Uhorského kráľovstva by sa nikdy nesformovala a nevyčlenila slovenská identita, dovtedy vnímaná ako slovanská.

Zoznam štátnych sviatkov by však nemal byť historickým kalendárom, ale výberom dní, ktoré svojím významom prekračujú spomienku na formovanie identity a stávajú sa kľúčovými piliermi hodnôt našej štátnosti. To, čo by sme mali v skutočnosti oslavovať, nie je zaniknutý štát, ale hodnoty, na ktorých vznikol. Iba tie sú totiž živé. Oslavovať zaniknuté štáty je trochu úchylný spôsob spomienkovej nostalgie, ktorá nechce vidieť realitu v celej svojej zložitosti a uľahčuje si rozmýšľanie o vlastných dejinách. Presviedčame samých seba, že tu bol štát, ktorý existoval od roku 1918 s prestávkami až do roku 1992, ale to nie je pravda.

V roku 1918 vznikla republika podľa amerického a francúzskeho vzoru s cieľom vytvoriť jednotný politický národ. Lenže v rozpore s touto ideou vytvorila fikciu československého národa a národnostiam neponúkla nič. Takéto Česko-Slovensko existovalo v skutočnosti iba 20 rokov. Po svojom zániku malo síce právnu kontinuitu, ale nie fyzickú, keďže hlavnými atribútmi štátu sú územie a zvrchovanosť. V roku 1945 už vzniká úplne nová republika, v ktorej štátotvorný národ nie je československý, ale český a slovenský a ktorá má navyše úplne odlišné územie a geopolitické postavenie.

Z tohto hľadiska by bolo oveľa logickejšie, keby ste za štátny sviatok Slovenskej republiky vyhlásili 19. september 1848 – deň vzniku Slovenskej národnej rady, kedy Ľudovít Štúr po prvýkrát formálne vyhlásil nezávislosť Slovenska. Neradím Vám prijímať nové štátne sviatky – to už nechám na Vaše politické rozhodnutie – iba pripomínam na jednej strane nezmyselnosť vášnivej diskusie o zaniknutom štáte a na druhej strane fakt, že medzi štátne sviatky Slovenskej republiky nepatrí nijaká udalosť spojená so štúrovským hnutím (či už deň kodifikácie spisovnej slovenčiny alebo spomínaný deň vzniku SNR).

Ak sme schopní vyvinúť energiu na presadenie oslavy zaniknutého štátu a na druhej strane ignorujeme úplne fundamentálne národné hnutie, bez ktorého by nebolo vôbec nič – ani Slováci, ani slovenčina, ba ani republika – svedčí to o veľmi nízkej úrovni nášho historického vedomia.

O Slovensku sa všeobecne traduje, že patrí medzi štáty s najväčším počtom štátnych sviatkov. Tento údaj je však trochu zavádzajúci, lebo nerozlišuje medzi štátnymi sviatkami a cirkevnými a počíta len dni pracovného pokoja. Existujú krajiny (aj v rámci Európskej únie), ktoré majú nepomerne viac cirkevných sviatkov, no ich oslavu nespájajú s formálnym dňom pracovného pokoja, ale s tradíciami a podujatiami, ktoré sa zaobídu bez zbytočných oficialít. Predkladatelia tohto zákona chcú však zaviesť štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja, čo nemá vo svete obdobu.

Vždy som namietal voči tomu, aby sa parlament hral na insitný historický ústav. Zásahy zákonodarnej moci do výkladu našich dejín dopadli vždy katastrofálne – či už to bol tzv. Lex Hlinka alebo tzv. zákon o osvienčimskej lži, ktorý spôsobil, že identifikovať neonacistov je dnes oveľa zložitejšie, lebo začali byť vo svojich prejavoch a deklarovaných zámeroch neúprimní. Z rovnakého dôvodu neodporúčam vstupovať politicky do výkladu vzniku Česko-slovenskej republiky. Oveľa radšej by som videl, keby ste napravili jednu krivdu z roku 1992 a vrátili nášmu najvyššiemu zákonodarnému zboru hrdý historický názov Slovenská národná rada. Dnešný názov „Národná rada Slovenskej republiky“ je paškvil a je nepochopiteľné, prečo sa parlament vzdal slávneho dejinotvorného označenia, za ktoré bojovali štúrovci v roku 1848, memorandisti v roku 1918 i povstalci v roku 1944. Bolo by Vašou veľkou historickou zásluhou, aby sme sa naučili aj Vaším pričinením ctiť si vlastné dejiny a zmieriť sa s nimi.

S úprimným pozdravom

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

historik a vysokoškolský pedagóg

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Počet obetí bojov v Náhornom Karabachu stúpol na 16, viac ako 100 je zranených

0 icon

Jerevan 27. septembra (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Armenian Foreign Ministry-Edgar Kamalyan)   Šestnásť ľudí zomrelo a viac ako 100 utrpelo zranenia pri bojoch, ktoré v nedeľu vypukli medzi Arménskom a Azerbajdžanom o sporný región Náhorný Karabach. Uviedol to Artur Sarkisian, zástupca šéfa ozbrojených síl Náhorného Karabachu. Nevyjadril sa však, či tento údaj zahŕňa vojakov…

V domove seniorov v Dúbravke je ďalších 15 pozitívnych

0 icon

Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-UNLP Košice)   Testy v zariadení pre seniorov Domov jesene života v bratislavskej Dúbravke odhalili pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19 u 14 klientov a jednej ďalšej zamestnankyne. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislavy Katarína Rajčanová. K testovaniu prišlo po potvrdení výskytu ochorenia COVID-19…

V Španielsku protestovali proti lokálnym karanténam zavedeným v častiach Madridu

0 icon

Madrid 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manu Fernandez)   Stovky ľudí protestovali v nedeľu v Madride proti čiastočným obmedzeniam pohybu zavedeným v niektorých oblastiach regiónu hlavného mesta Španielska, a to najmä v husto zaľudnených štvrtiach s nízkymi príjmami. Informovala o tom agentúra AFP Zavedenie lokálnych karantén (lockdownov) s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu…

Bukovský reaguje na Matoviča: „Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky“

0 icon

Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je kritikom vládnych opatrení proti koronavírusu. Bukovský je pripravený za hrubý zásah do jeho osobnostných práv zo strany premiéra podniknúť  právne kroky Matovič nazval Bukovského bláznom…

Lavrov vedie intenzívne rokovania s cieľom zastaviť streľbu v Karabachu. Svet volá po ukončení bojov

0 icon

Moskva 27. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko, Flickr, TASR/AP/Sputnik/ Kremlin Pool-Alexei Druzhinin, TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí Ruskej federácie (RF) Sergej Lavrov vedie intenzívne rokovania v súvislosti s vyhrotením konfliktu v Náhornom Karabachu, aby strany zastavili streľbu a začali rokovania, oznámila novinárom hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Maria Zacharovová…

„Fenomén donedávna nepredstaviteľný.“ Ivan David poukázal na brutalitu migrantov. Bude to aj u nás?

0 icon

Praha 27. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Europoslanec Ivan David varoval pred zvyšujúcim sa počtom útokov na ženy v európskych štátoch. Český politik venoval konkrétne svoju pozornosť prípadom vo Francúzsku, kde sa v poslednej dobe niekoľko žien stalo terčom agresie, a to kvôli svojmu údajne vyzývavému oblečeniu. Dávid nepochybuje, že…

Švajčiarski voliči odmietli obmedziť prisťahovalectvo z EÚ, vyplýva z odhadov

0 icon

Ženeva 27. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Laurent Gillieron)   Švajčiarski voliči v nedeľu hlasujú o odstúpení od dohody s Európskou úniou, ktorá upravuje voľný pohyb osôb, informovali agentúry AP a AFP Iniciatíva pravicovo-populistickej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) zrušiť voľný pohyb osôb zaznamenala v posledných prieskumoch verejnej mienky klesajúcu podporu verejnosti. Najnovší…

Blaha sa ospravedlnil Pavlíne Matovičovej za to, že ju označil pojmom „biela kobyla“

0 icon

Bratislava 27. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Opozičný poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa ospravedlnil manželke premiéra Igora Matoviča Pavlíne za to, že ju v rozprave v parlamente označil pojmom „biela kobyla". Povedal to v dnešnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 „Nemyslel som tým, samozrejme, živočícha, ale pojem, ktorý…

Prezidentka v súvislosti s epidemiologickou situáciou mimoriadne vystúpi v RTVS

0 icon

Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude mať v pondelok večer príhovor v RTVS. "O mimoriadne vystúpenie vo verejnoprávnej televízii požiadala pani prezidentka v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou," informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec "Príhovor pani prezidentky odvysielame po skončení večerných správ na Jednotke,"…

Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

0 icon

Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh vlády na vyslanie skupiny slovenských vojakov do vojenských výcvikových misií EÚ do republiky Mali a do Stredoafrickej republiky. Aký je zmysel a pravý dôvod takýchto…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Kolonializmus a migrácia

0icon

  Treba sa vrátiť, a vlastne permanentne sa vracať, k historickému prejavu Muammara Kaddáfího na Valnom zhromaždení OSN zo dňa 23. 9. 2009. Jeho prejav bol aktuálny vtedy a aktuálny je dodnes. Kaddáfí tam vtedy, okrem iného, povedal približne toto: na líbyjskej hranici som zastavil tisíce afrických migrantov na ceste…

Štefan Harabin

Kradne, alebo nekradne Ficov ESET?

0icon

Od 59 minúty relácie zistíte, akým korupčno-podvodným spôsobom získava ESET majetky. https://www.youtube.com/watch?v=ztqBAIhX_Tk Ten ESET, ktorý financoval aj prezidentskú kampaň Čaputovej, podvodne zapísanej do komory advokátov. Ten ESET, ktorý nesporne spolupracuje so CIA. Kedy dostal ESET zákazku na sčítavanie hlasov v

Peter Švec

Čo členstvo v NATO neznamená a čo má znamenať?

0icon

Zoznam toho, čo NATO neznamená je dlhý, nevymenujem všetko. Neznamená súhlas s cudzími základňami na našom území, vôbec nie povinnosť akceptovať dlhodobú prítomnosť cudzích okupačných vojsk. Neznamená budovanie cudzích základní na území suverénnych členských štátov. Neznamená vystavenie vlastného obyvateľstva pôsobeniu agresívnej nenávistnej cudzej propagandy a premývaniu mozgov v psychologických operáciách. Neznamená povinnosť nakupova

Roman Mancel

Je premiér našej republiky psychopat? Psychologický test Igora Matoviča.

0icon

Myslíte si, že premiér našej krajiny Igor Matovič je psychopat? Chceli by ste otestovať jeho vlastnosti a schopnosti? Otestuje ho sami prostredníctvom modifikovaného testu francúzskej psychologičky Isabelle Nazare-Aga, autorky knihy „Nenechajte sebou manipulovať alebo Ako rozpoznať manipuláciu a ako sa jej brániť“. Za každú zhodu Igora Matoviča s nasledujúcimi 20…

Marián Tkáč

Prichádza, ba už je tu súmrak slovenskej štátnosti?

0icon

Pred 30 rokmi, koncom októbra 1990 vzniklo vyhlásenie 61 krokov k slovenskej identite, ktoré sa začína slovami: „Anonymita Slovenska v Európe a vo svete je až zarážajúca. Niet zrejme v Európe druhého národa, o ktorom by tak málo vedeli čo i len jeho vlastní susedia...“ Podarilo sa, máme štát a susedia o nás…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

0 icon

Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

0 icon

Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

0 icon

Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

0 icon

Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

0 icon

Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

Vo svete IT

Ani po viac ako 50 rokoch, sme nedokázali rozuzliť jednu z väčších záhad Venuše spojenú s jej rotáciou

0 icon

Keď astronómovia začali s detailnejšími pozorovaniami Venuše, v 50. a 60. rokoch, očakávali, že pôjde o nezaujímavú planétu. Namiesto toho našli pekelný svet s kyselinovými dažďami. Oveľa zaujímavejším je ale fakt, že Venuša, na rozdiel od všetkých planét Slnečnej sústavy, rotuje opačným smerom. Túto informáciu poznáme už viac ako 50…

Huawei má v pláne ponúknuť HMS vrátane HarmonyOS aj konkurenčným výrobcom smartfónov

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei aktuálne vyvíja vlastné mobilné služby, ktorými nahrádza Mobilné služby Google. Hlavným akcelerátorom vývoja vlastného riešenia sú sankcie zo strany USA. V súčasnosti Mobilné služby Huawei (HMS) spoločnosť aktívne využíva v novo predstavovaných zariadeniach už viac ako 1-rok. V praxi to znamená, že nové Huawei…

Xiaomi pracuje na nezvyčajnom skladateľnom smartfóne, aký sme doposiaľ ešte nevideli

0 icon

Xiaomi, čínsky výrobca smartfónov je spoločnosťou, ktorá v posledných rokoch bezpochyby udáva trendy. Dokazujú to desiatky patentov, ktoré vyplávali v minulosti na povrch a neskôr boli premenené aj v realitu. Jedným z ďalších patentov, ktorý sa dostal na verejnosť, odhaľuje ďalšie zaujímavé zariadenie, ktoré by sme mohli v budúcnosti nosiť…

Majitelia notebookov od Apple sú vraj najspokojnejšími zákazníkmi. V tesnom závese sú zákazníci Samsungu

0 icon

Spoločnosť Apple už dlhé roky patrí medzi popredných hráčov v oblasti elektroniky obzvlášť v prípade smartfónov, tabletov a notebookov. Dôvodov prečo sa spoločnosti tak darí, hoci cena ich zariadení je mnohými označovanou za „šialenú“, je hneď niekoľko. Ide však hlavne o to, že produkty spoločnosti sú kvalitne spracovaným kusom hardwaru…

Pozrite sa, ako by mohla vyzerať nová ponuka vypínania a zapínania zariadenia v Xiaomi telefónoch

0 icon

Hoci nadstavba MIUI 12 bola predstavená už relatívne dávno, tak Xiaomi na ňu „nezanevrelo“ a stále pracuje na jej vylepšovaní. Portál xiaomiadictos poukazuje na novú ponuku zapínania a vypínania zariadenia, ktorá by okrem iného mohla získať aj dodatočné funkcionality. Ako môžete vidieť nižšie, tak toto nové rozhranie vypínania a zapínania…

Armádny Magazín

Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

0 icon

Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

0 icon

Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

0 icon

Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

0 icon

Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

0 icon

Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

Svetlo sveta

Šíriaci sa koronavírus vytvára podľa Cyrila Vasiľa hranice komunikácie

0 icon

Šíriaci sa koronavírus vytvára podľa arcibiskupa Cyrila Vasiľa hranice komunikácie. Ako povedal vo videorozhovore, ktorý bude v utorok zverejnený na webe žilinského Týždňa kresťanskej kultúry, dnes si zakrývame svoju tvár, ale tým, že človek si zakryje tvár, stráca schopnosť komunikovať. „V Taliansku existuje zákon, ktorý zakazuje chodiť zahalený na verejnosti…

Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

0 icon

Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

0 icon

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

icon FOTO DŇA