Bývalá prezidentská kandidátka kandiduje do Europarlamentu, alebo prečo chce Helena Mezenská napravovať krivdy z Bruselu

Poprad 18. apríla 2019 (HSP/Foto: Facebook)

 

O mesiac na Slovensku sa budú konať ďalšie voľby: po komunálnych a prezidentských  sú na rade voľby do Europarlamentu. Obhajovať pravdu a práva obyvateľov Slovenska mieni v Bruselu aj bývalá prezidentská kandidátka a tiež bývalá poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská

Na snímke Helena Mezenská

V súčasnosti je predsedníčkou občianskeho združenia Ombudspot, ktoré je združením na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade. A práve práva slovenských spotrebiteľov a vo všeobecnosti práva a túžby občanov Slovenskej republiky mieni obhajovať v Európskom parlamente. Zaujímalo nás, prečo sa zasa nepokúsi pomáhať ľuďom na Slovensku z pôdy slovenského parlamentu, ako to už robila, ale mieri do hlavného mesta Európskej únie.

Vysvetlila, že jednou z hlavných príčin je to, že ku kandidatúre ju vyzvali jednotliví zástupcovia spotrebiteľských združení, bezradní v riešení a pri vymožiteľností spotrebiteľských a mnohokrát už aj ľudských práv. Rovnako ju ku kandidatúre vyzvala zatiaľ mimoparlamentná politická strana DOMA DOBRE, ktorá usiluje o rozvoj poľnohospodárstva, vidieka a potravinovej sebestačnosti. Ide o stranu, ktorá sa zameriava na podporu produkcie vlastných, bezpečných a zdravých potravín. Zdravé a kvalitné potraviny sú tiež súčasťou ochrany práv spotrebiteľa.

 

Nič v zlom, ale nie ste zvyčajná politička. Často vo svojich vystúpeniach a výzvach apelujete na triezvy rozum, dušu a srdce ľudí. A to sa v politike príliš nenosí. Pamätám si naše debaty spred niekoľkých rokov, kedy ste prezradili, že práve preto ste skončili v politike. Myslíte si, že v Europarlamente poslanci menej politizujú, ako na Slovensku?

Faktom je, že čoraz viac namiesto opory v zákonoch a paragrafoch, vyzývam k vzbudeniu svedomia a dobromyseľného konania poskytovateľov služieb a obchodníkov. Poukazujem na etický rozmer ich obchodu a konania, na úžitok a prípadne nepriaznivé dopady na spotrebiteľov. A to je mnohokrát účinnejšie, jednoduchá empatická ľudská komunikácia, mimo formálnu reč ustanovení a paragrafov.Všeobecne možno konštatovať, že  spoločnosť, politici a aj obchodníci stratili cit pre mieru, zodpovednosť za svoje poškodzujúce správanie a rozhodovanie, stratili spolupatričnosť a súcit s ľuďmi. Preto to tu ide dole vodou. Vytráca sa ľudskosť a to nie je dobré pre nikoho, ani pre tých čo vládnu, ani tých, ktorým sa vládne. „Každé kráľovstvo padne, keď chýba v ňom láska.“S láskou v srdci a zdravým úsudkom človek a spoločnosť zdolá mnohé prekážky.

Ak by sa to podarilo a vytvorila by sa cesta pre danú agendu a službu slabým a poškodeným, ktorí ma denne so žiadosťou o pomoc oslovujú, pokračovala by som v tom, čo robím aj teraz. Viac ako 20 rokov to vnímam a vykonávam ako moje poslanie. I keď to je niekedy značne vyčerpávajúce a veľa krát som sa cítila na konci so silami, neexistujú žiadne byrokratické prístupy, ktoré by ma oddelili od podstaty jeho výkonu. A preto aj z úrovne európskej poslankyne budem naďalej s posilnenou agendou a vplyvom pomáhať riešiť problémy a oprávnené sťažností ľudí. Som presvedčená, že z vyššej inštitucionálnej pozície budú vypočuté viac a s väčším rešpektom ako z pozície zástupkyne občianskeho združenia.

 

S úzkou agendou by sa nedalo kandidovať do žiadneho parlamentu, ani do obecného zastupiteľstva. Budete asi rozvíjať aj iné témy, snažiť sa riešiť aj iné problémy.

Spotrebiteľská téma a ochrana spotrebiteľa je čoraz širšou a rozvinutejšou, širokospektrálnou a dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou. Spotrebiteľmi sme všetci, bez ohľadu na vzdelanie, postavenie a pôvod a priznám sa nepoznám človeka, ktorý by nemal problém, či už s nejakou nekalou praktikou obchodníkov, exekúciou, „dobrovoľnou“ dražbou, sporným rozhodnutím súdu, alebo iného kontrolného, regulačného verejnoprávneho orgánu, s neoprávnene vyrubeným nedoplatkom za energetické, alebo telekomunikačné služby, alebo s neoprávneným a nezdôvodneným neuznaním reklamácie.

V takých prípadoch pomáhame ľuďom, ktorí sa nemajú na koho v našej krajine obrátiť, ostávajú bezradní, ich vlastná obhajoba je bezvýsledná a strácajú nádej, že ich práva žijú aj v praxi. Zväčša ide o nemajetných ľudí s nízkymi príjmami, zraniteľných spotrebiteľov /dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkou finančnou a právnou gramotnosťou/, ktorí nemajú na komerčných advokátov a tak k právnej a súdnej ochrane, ktorú im „garantuje“ Ústava SR reálne a prakticky nemajú prístup. Nemajú prístup k spravodlivému riešeniu, lebo na to nemajú potrebné prostriedky.

Ako som sa vyššie zmienila zore môjho záberu rozšírim aj o podporu rozvoja slovenského  vidieka, poľnohospodárstva a vlastnej produkcie potravín. Sú to mne blízke a prirodzené hodnoty a témy a sú súčasťou ochrany práv spotrebiteľa na zdravé životné prostredie a zdravé a bezpečné potraviny. Je to v súčasnosti rovnako aktuálna až priam akútna téma, ktorej je potrebné udeliť zodpovedajúcu pozornosť. Zhoršujúce sa zdravie ľudí je v mnohých prípadoch podmienené nezdravou výživou a nezdravými potravinami, ktoré konzumujeme.

 

Ľudia často nechápu, čo znamená pomoc každému konkrétnemu človeku. Politici zvyčajne apelujú na obyvateľstvo krajiny, pomaly na celé ľudstvo…

Mojou charakteristickou črtou, či už som mestskou, národnou, či inou poslaneckou zástupkyňou je, že si udržiavam živý kontakt s ľuďmi a aplikačnou praxou. Prijaté zákony a predpisy ma o konkrétnom prínose a efekte pre ľudí presvedčia vtedy, keď sú vymožiteľné a ľuďom zjednodušujú život, poskytujú im potrebnú ochranu.

Daný prístup priamej pomoci ľuďom uchovávam v presvedčení, že konkrétna pomoc jednému človeku je viac, ako tisíc prázdnych slov a viet. Na základe poznania jednotlivých prípadov je možné robiť na systémových zmenách v zákonoch. Tak ma ľudia a potenciálni voliči poznajú. Potrebujeme funkčnosť zákona a jeho formálne znenie pretaviť do praxe.

Poškodených jednoduchých ľudí nezaujímajú frázy a byrokratické procesy, chcú výsledky, nápravu stavu a dožadujú sa odškodnenia. Až na základe toho ich možno presvedčiť o zmysluplnosti prijímaných noriem a účelnosti pôsobiacich subjektov. Faktom je, že v uplatnení práv a zákonov pre spotrebiteľov a iných slabších občanov je pred Slovenskom stále najväčšia výzva.

 

S akým počtom ľudí máte dočinenie? Koľkým dokážete pomôcť?  

Ročne vybavím, vybavíme spoločne s kolegami okolo 500 ľudí, ako poslankyňa NR SR som prostredníctvom systémových zásahov pomáhala stovkám a tisíckam, ak by sme to merali. Neviem, napríklad, koľko je  slovenských vodičov kamiónov, ktorí v stanovení diét boli diskriminovaní, ale je ich dosť, a tiež majiteľov bezcenných papierov, ktorým sa pomohlo, bolo ich okolo 40 tisíc – a podčiarkujem,v čase keď som predkladala tieto návrhy bola som opozičná poslankyňa, inak by som určite dokázala pomôcť viacerým. V poslaneckej činnosti je možné efektívnejšie a rýchlejšie presadzovať a chrániť skupinové záujmy.

 

Pristúpime trochu bližšie ku vašej kandidatúre europoslankyne. Ako chápete prácu europoslancov a ako mienite konať na pôde Európskeho parlamentu?  

Témy a teória vysokej a vzdialenej politiky by mali byť pretavené do konkrétnych prípadov a životných osudov, treba chápať ľudí a ľudia by mali chápať prácu poslanca Europarlamentu, aby videli zmysel a prínos jeho voľby a podpory v ich životoch a trápeniach. V riešeniach a pomoci sa črtajú návody, čo v Europarlamente treba robiť a presadzovať, aby sa veci menili a skvalitňovali, zjednodušovali život ľudí v otázkach, v ktorých sa dnes veľmi trápia, inštitucionálne, mimosúdne, ale i na súdoch. Elementárne práva sa vymáhajú čoraz zložitejšie a komplikovane, konkrétne sa to prejavuje na siahodlhých reklamačných procesoch, ktorými je skôr snaha poškodených spotrebiteľov unaviť a demotivovať od ďalších tortúr a procesov. Na to dnes ľudia vystavení rôznym tlakom a stresom nemajú čas. A tak strácajú dôveru v existujúci právny a inštitucionálny draho platený systém. Vymožiteľnosť právnymi predpismi EÚ a štátu garantovaných práv nie je automatická. A preto nosným pilierom môjho zamerania bude upozorňovať na existujúcu „priepasť“ a rozdiely medzi zákonnou teóriou a praxou. Je potrebné právnu teóriu  a prax súčinne prepojiť.

 

Kde je, podľa vás, pes zakopaný, v čom spočívajú súčasné problémy spotrebiteľov a vlastne všetkých bežných ľudí? 

Poškodzovanie spotrebiteľov má žiaľbohu, rozmer celoplošného poškodzovania ekonomických záujmov.Verejnoprávne orgány, niektoré v dôsledku nedokonalej legislatívy nevedia, nechcú pre formálny odosobnený prístup účinne zasiahnuť. Tých nedostatkov je neúrekom: neoprávnené a neprimerane preplácané úvery, úžerné praktiky bez legislatívnej a súdnej kontroly, neoprávnene a nejasne účtované nedoplatky za energetické služby, neúnosné hlavne pre zraniteľné spotrebiteľské skupiny, ktoré sa samé nevedia brániť, nekalé praktiky operátorov účtujúcich duplicitné poplatky a poplatky za nevyžiadané služby, sporné pokuty za nákupy diaľničných známok, neplatné „dobrovoľné“ dražby, pri ktorých dokonca dochádza k neoprávneným zásahom nielen do majetkových, ale aj do základných existenčných potrieb ľudí, nebadateľná snaha znižovať neúmerný nárast zadlženosti, z ktorej sa ľudia v dlhových špirálach nevedia „vymotať“ a nemá im kto pomôcť a pod. Je toho veľa, poznám tieto problémy vďaka mojej 20 ročnej praxi a dennému kontaktu s ľuďmi.

 

Ako sa dá pomôcť ľuďom? Je Europarlament skutočne to pravé miesto na riešenie podobných problémov?  

Všade sa dá pomôcť, ide o to či politik chce alebo nie, v zásade je jedno kde je. Avšak čím je človek inštitucionálne vyššie, tým viac môže rozvinúť svoj vplyv a postavenie pre konkrétny úžitok ľuďom. Ide o jeho zodpovednosť a svedomie. Potom je už dôležité nestratiť kontakt s reálnym životom a poznaním potrieb ľudí, neodcudziť sa im. Na Slovensku dochádza v mnohých prípadoch k neoprávnenému individuálnemu a aj skupinovému poškodzovaniu ľudí v rôznych oblastiach, náročne sa dosahuje náprava a to sa nedá viac prehliadať, nemôžeme si predtým prikrývať oči, mnohí ľudia sa trápia s prežitím, a hoci sa snažia a využívajú všetky svoje možnosti, ostávajú bezradní, nevypočutí. Potrebujú našu pomoc a povzbudenie, podporu. Potrebujeme zvýšiť spolupatričnosť a spoločenskú účasť na pomoci slabším, lebo ich úpadok je zrkadlom nás všetkých.

Mám skúsenosť aj z NR SR, že schopnosť presadenia nástrojov účinnej právnej a ekonomickej ochrany sa priamo odvíja od správneho pomenovania problému, vymedzenia skupinového dosahu a prednesení presvedčivých argumentov, pre tých, ktorí o veciach rozhodujú. Nie vždy to vyjde, mnohokrát bola v slovenskom parlamente najväčšou prekážkou politická nevôľa, tá ma značne demotivovala, ohraničovala a obmedzovala v presadení nespochybniteľných návrhoch. A preto o presadenie pre ľudí potrebných, priam akútnych návrhoch mám snahu hovoriť z vyššej európskej úrovne, „doma“ sa cítim nevypočutá a prehliadaná. Napokon veci, ktoré riešime na SR sú čoraz viac i iným členským štátom príbuzné. Predpokladám, že pre mnohé potreby bežných ľudí na európskej pôde nájdem spoločných partnerov.

Všeobecná nespokojnosť s vymožiteľnosťou práv na Slovensku v ľuďoch dlho rezonuje, narastá, strácajú dôveru vo vytvorený systém, nezriedka sa stretávame s nezáujmom, nepochopením, nečinnosťou a rezervovanosťouvýkonných ale aj dozorných a regulačných orgánov, vyšetrovacích a súdnych orgánov. V mnohých prípadoch musíme vyvinúť značné až nadbytočné vyčerpávajúce úsilie, aby konali v prospech práva poškodených z titulu ich úradnej moci. Je to odrádzajúce pre profesijnú organizáciu, nieto pre bežného občana. Činnosť a súčinnosť pôsobenia občianskeho a verejnoprávneho sektora má značné rezervy. Bez posilnenia politického vplyvu daný nežiaduci stav nemožno preklenúť. Po odchode z NR SR som dúfala, že bez politického zasadenia to možno pôjde jednoduchšie, ale mýlila som sa. Priznávam.

 

Domáce parlamenty, hlavne takých menších krajín, ako je Slovensko, iba ťažko môžu čeliť nátlaku svetových gigantov – výrobných, obchodných a finančných monopolov. V tomto prípade bude tá pôda Europarlamentu asi užitočnejšia na to, aby sa dalo čeliť ich tlaku, pokúsiť sa dohodnúť s nimi pravidlá hry, vyjednať nejaké výhody.  

V daných témach ochrany slabších pred nadvládou mocných nadnárodných monopolov – je dôležitý rozmer celoplošného oslovenia širokých vrstiev obyvateľstva. Platí to pre poškodených z finančného, energetického, dopravného, telekomunikačného, internetového a iného odvetvia. Stavať môžem aj na vytvorených produktívnych pracovných kontaktoch a spolupráci so zástupcami inštitúcii, ktorí majú k výkonu svojej práce osobnejší, neformálny prístup a interes. Existujú aj svetlé príklady spolupráce, kde sa poškodeným spotrebiteľom súčinnou spoluprácou so štátnymi a obchodnými subjektmi pomohlo.

 

Aké prípady najčastejšie riešite v súčasnosti vo svojej praxi?  

Prípady, ktoré mám na stole…. sú to, napríklad, také, ako strata obydlia pre neprávosť zásahov špekulatívnych podnikateľských skupín, úžernícky prepojených živlov na bytové mafie sa množí a má nedozierne a nezvratné dopady na zhoršenú ba až priam dramaticky ohrozenú existenciu ľudí a rodín, na ich osudy. Situácie, v ktorých ľudia strácajú nielen práva, ale aj ľudskú dôstojnosť, nádej na normálny a spokojný život, keď sa prejavuje byrokracia a neefektívnosť štátnej moci, absentujúca ochrana v potrebných zásahoch a pomoci. Všetko to  privádza ľudí do zúfalstva… Sú aj ďalšie problémy: právo a rozhodnutia súdov, ktoré sa pod rúškom nezávislosti „ohýňajú“ podľa potrieb silných záujmových oligarchických skupín.

Poškodeným ľuďom nevie štát poskytnúť žiaducu a primeranú ochranu, a sú ohrozovaní v životných potrebách o to viac, že nemajú na právnu pomoc a súdnu ochranu ani potrebné prostriedky.

 

Ako je to s právom a vo všeobecnosti spravodlivosťou na Slovensku?

Spravodlivosť a právo sa na Slovensku stalo výsadou mocných a bohatých, čím v tomto ohľade štát ako nástroj pomoci slabším zlyhal. Slovensko tak ľuďom nedokáže garantovať základné ľudské práva deklarované v Ústave. Je priam absurdné, ako v oblasti základných ľudských práv rozhodujú NS a ÚS a bolo by dobré z úrovne EÚ na rôzne rozpory a kontradikcie z výstupov národných súdov poukázať. Žiaľ v dôsledku nekompetentných a ovplyvňovaných záverov súdov sa z mnohých ľudí stali bezdomovci a vyhnanci, dokonca exilanti – jednoducho nemohli ostať doma…. „Nie je im tu dobre“, nemôžu tu žiť. Takéto podnety rádovo 10 rokov dozadu na Slovensku v spotrebiteľskej oblasti neboli, aby ľudia pre procesné zlyhanie a nepripravenosť v súdnych procesoch prichádzali o zrážané príjmy, strechy nad hlavou a domovy.

 

Čo by v týchto prípadoch dokázal urobiť a presadiť poslanec Europarlamentu?

Myslím, že daný druh monitoru a drobnohľadu z úrovne EÚ poslanca by preventívne takému druhu ďalšieho poškodzovania práv ľudí zamedzil. Myslím, že by zabránil v ďalšom netransparentnom a tichom konaní proti prirodzeným a existenčným právam ľudí. Pár prípadov by som vytiahla na svetlo a poukázala na následky neexistujúcejmimosúdnej a súdnej ochrany ľudí.

 

Zhováral sa Eugen Rusnák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Sadzba DPH sa zníži nielen na vleky, ale aj na gastrosektor

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (TASR/teraz/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Znížená sadzba dane na 10 % sa má uplatňovať do konca marca 2023 Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva…

Dovoz skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európy vzrástol na nové historické maximum

0 icon

Moskva 6. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt Podľa denníka Handelsblatt zaplatili krajiny eurozóny za ruský LNG v tomto roku rekordných 27 miliárd eur. Podľa spoločnosti Icis, ktorá sa zaoberá prieskumom energetického trhu, Európska únia a Veľká Británia od začiatku roka zvýšili dovoz ruského LNG o…

Posledná rozlúčka s Máriou Kráľovičovou bude v pondelok 12. decembra

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TV JOJ/Foto:TASR-Dano Veselský)   Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok večer slovenská herečka, rodáčka z obce Čáry na Záhorí, Marína Kráľovičová Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok 5. decembra v neskorých večerných hodinách Mária Kráľovičová. Úmrtie herečky potvrdila pre TASR tlačová tajomníčka Slovenského…

Francúzsko a Nemecko podávajú Orbánovi záchranné lano právneho štátu

0 icon

Budapešť 6. decembra 2022 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Najväčšie krajiny EÚ podávajú pomocnú ruku maďarskej vláde v jej spore s Bruselom v súvislosti s obvinením z porušovania zásad právneho štátu, píše POLITICO Francúzsko a Nemecko spolu s Talianskom vedú skupinu približne 12 vlád, ktoré vyzývajú Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie…

Prezidentke udelia Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentke Zuzane Čaputovej udelia v utorok večer vo Washingtone Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej - prezývanej "Mäsiarka z Balkánu". Ocenenie získa za neúnavné úsilie o presadzovanie a ochranu demokracie. Udeľuje ho americký Národný demokratický inštitút. TASR o tom informoval prezidentkin priblížil hovorca Martin…

Eto’o sa ospravedlnil napadnutému fanúšikovi

0 icon

Dauha 6. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Prezident Kamerunskej futbalovej federácie (CAF) Samuel Eto'o sa ospravedlnil za fyzické napadnutie fanúšika pred Štadiónom 974 na MS v Katare. K incidentu prišlo bezprostredne po fotení s priaznivcami po osemfinálovom zápase medzi Brazíliou a Kórejskou republikou (4:1) Eto'ovu prudkú reakciu mali vyvolať poznámky…

Zlomiť si nohu tento rok neodporúčame. Barlu nezoženiete. Budúci rok áno, ale s príplatkom

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (Pravda/HSP/Foto: Pixabay)   "Aj napriek tomu, že trh so zdravotníckymi pomôckami je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou, zákon o štátnom rozpočte na budúci rok počíta so znížením financií pre túto sféru až o 3 milióny eur ako v roku 2022. Mnohí pacienti, a to aj napríklad akútni…

Do oblasti ŠVO údajne dorazilo približne 200 najnovších tankov T-90M “Proryv”

0 icon

Moskva 6. decembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Ruská armáda dostala nové tanky T-90M "Proryv". Bojové vozidlá už boli dodané do zóny špeciálnej vojenskej operácie. Tanky sa použijú na posilnenie existujúcich jednotiek ruských ozbrojených síl V Uralvagonzavode v Nižnom Tagile bola zmontovaná dávka najnovších ruských tankov T-90M Proryv. Bojové vozidlá sú vybavené…

Spoločnosť Neuralink Elona Muska, ktorá implantuje čipy do zvierat, sa ocitla v centre škandálu

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Interní zamestnanci sa sťažovali, že testy sa urýchľujú, čo spôsobuje zbytočné utrpenie a smrť testovaných subjektov, píše agentúra Reuters Začalo sa federálne vyšetrovanie. Zamestnanci sa údajne sťažovali na tlak zo strany Muska, aby urýchlil vývoj, čo viedlo k neúspešným experimentom. Podľa správ spoločnosť od…

Viskupič: „Vláda chce zasa raz „okorčuľovať“ svoj vlastný medzinárodný záväzok“

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (HSP/TA3/Sme/Hlavné správy/Foto: Facebook)   Premiér Eduard Heger avizoval riešenie výdavkových limitov v rozpočte. Do zákona by sa podľa neho mala pridať „klauzula,“ ktorá by hovorila, že v čase, keď sa neuplatňujú pravidlá Európskej únie na rozpočty členských štátov, nebudú platiť ani výdavkové limity na Slovensku. Tento…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Ivan Štubňa

Nešťastníčka Čaputová ...

0icon

Keďže už odzneli počiatočné emócie z prejavu Správy o stave republiky (ďalej Správa) pozriem sa na jej prejav z pohľadu tvorby i obsahu materiálu. Nešťastníčka Čaputová sa nikdy nenaučí písať svoje prejavy, ani pozliepať do prejavov kompiláty. Po rôznych k

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Potápač v kostýme Santa Clausa kŕmi ryby vo veľkom akváriu v centre Multimar Wattforum v predvečer sviatku sv. Mikuláša v nemeckom Tönningu

Autor: TASR/AP-Axel Heimkendpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sadzba DPH sa zníži nielen na vleky, ale aj na gastrosektor

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (TASR/teraz/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Znížená sadzba dane na 10 % sa má uplatňovať do konca marca 2023 Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa dočasne na tri mesiace zníži na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva…

Dovoz skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európy vzrástol na nové historické maximum

0 icon

Moskva 6. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt Podľa denníka Handelsblatt zaplatili krajiny eurozóny za ruský LNG v tomto roku rekordných 27 miliárd eur. Podľa spoločnosti Icis, ktorá sa zaoberá prieskumom energetického trhu, Európska únia a Veľká Británia od začiatku roka zvýšili dovoz ruského LNG o…

Posledná rozlúčka s Máriou Kráľovičovou bude v pondelok 12. decembra

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TV JOJ/Foto:TASR-Dano Veselský)   Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok večer slovenská herečka, rodáčka z obce Čáry na Záhorí, Marína Kráľovičová Vo veku 95 rokov zomrela v pondelok 5. decembra v neskorých večerných hodinách Mária Kráľovičová. Úmrtie herečky potvrdila pre TASR tlačová tajomníčka Slovenského…

Francúzsko a Nemecko podávajú Orbánovi záchranné lano právneho štátu

0 icon

Budapešť 6. decembra 2022 (HSP/politico/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Najväčšie krajiny EÚ podávajú pomocnú ruku maďarskej vláde v jej spore s Bruselom v súvislosti s obvinením z porušovania zásad právneho štátu, píše POLITICO Francúzsko a Nemecko spolu s Talianskom vedú skupinu približne 12 vlád, ktoré vyzývajú Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie…

Prezidentke udelia Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentke Zuzane Čaputovej udelia v utorok večer vo Washingtone Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej - prezývanej "Mäsiarka z Balkánu". Ocenenie získa za neúnavné úsilie o presadzovanie a ochranu demokracie. Udeľuje ho americký Národný demokratický inštitút. TASR o tom informoval prezidentkin priblížil hovorca Martin…

Eto’o sa ospravedlnil napadnutému fanúšikovi

0 icon

Dauha 6. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Prezident Kamerunskej futbalovej federácie (CAF) Samuel Eto'o sa ospravedlnil za fyzické napadnutie fanúšika pred Štadiónom 974 na MS v Katare. K incidentu prišlo bezprostredne po fotení s priaznivcami po osemfinálovom zápase medzi Brazíliou a Kórejskou republikou (4:1) Eto'ovu prudkú reakciu mali vyvolať poznámky…

Zlomiť si nohu tento rok neodporúčame. Barlu nezoženiete. Budúci rok áno, ale s príplatkom

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (Pravda/HSP/Foto: Pixabay)   "Aj napriek tomu, že trh so zdravotníckymi pomôckami je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou, zákon o štátnom rozpočte na budúci rok počíta so znížením financií pre túto sféru až o 3 milióny eur ako v roku 2022. Mnohí pacienti, a to aj napríklad akútni…

Do oblasti ŠVO údajne dorazilo približne 200 najnovších tankov T-90M “Proryv”

0 icon

Moskva 6. decembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Ruská armáda dostala nové tanky T-90M "Proryv". Bojové vozidlá už boli dodané do zóny špeciálnej vojenskej operácie. Tanky sa použijú na posilnenie existujúcich jednotiek ruských ozbrojených síl V Uralvagonzavode v Nižnom Tagile bola zmontovaná dávka najnovších ruských tankov T-90M Proryv. Bojové vozidlá sú vybavené…

Spoločnosť Neuralink Elona Muska, ktorá implantuje čipy do zvierat, sa ocitla v centre škandálu

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Interní zamestnanci sa sťažovali, že testy sa urýchľujú, čo spôsobuje zbytočné utrpenie a smrť testovaných subjektov, píše agentúra Reuters Začalo sa federálne vyšetrovanie. Zamestnanci sa údajne sťažovali na tlak zo strany Muska, aby urýchlil vývoj, čo viedlo k neúspešným experimentom. Podľa správ spoločnosť od…

Viskupič: „Vláda chce zasa raz „okorčuľovať“ svoj vlastný medzinárodný záväzok“

0 icon

Bratislava 6. decembra 2022 (HSP/TA3/Sme/Hlavné správy/Foto: Facebook)   Premiér Eduard Heger avizoval riešenie výdavkových limitov v rozpočte. Do zákona by sa podľa neho mala pridať „klauzula,“ ktorá by hovorila, že v čase, keď sa neuplatňujú pravidlá Európskej únie na rozpočty členských štátov, nebudú platiť ani výdavkové limity na Slovensku. Tento…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Ivan Štubňa

Nešťastníčka Čaputová ...

0icon

Keďže už odzneli počiatočné emócie z prejavu Správy o stave republiky (ďalej Správa) pozriem sa na jej prejav z pohľadu tvorby i obsahu materiálu. Nešťastníčka Čaputová sa nikdy nenaučí písať svoje prejavy, ani pozliepať do prejavov kompiláty. Po rôznych k

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

Vášeň v Tebe

Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

0 icon

Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

0 icon

Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

0 icon

Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

Mikuláš je aj o mandarínkach. Šupky nevyhadzujte, môžete ich využiť pri upratovaní

0 icon

Mandarínková sezóna je v plnom prúde. A aj k Mikulášovi patria mandarínky. Ich šupky však nevyhadzujte do koša. Môžete ich využiť pri predvianočnom upratovaní. Domáci čistič podláh z mandarínky a octu Zo šupiek mandarínok a octu si môžete vytvoriť ekologický čistič na podlahu, ktorý ju vydezinfikuje a zbaví nečistôt či

Vo veku 95 rokov zomrela prvá dáma slovenského divadla Marína Kráľovičová. Kimlička ukázal herečkine doteraz nezverejnené fotografie

0 icon

Herecký svet zasiahla smutná správa. Vo veku 95 rokov zomrela herečka Marína Kráľovičová. Herečka zomrela v pondelok večer v domove pre seniorov v bratislavskom Starom Meste, kde žila posledné mesiace. Informáciu priniesol portál Štandard. Narodila sa 7. júna 1927 v obci Čáry na Záhorí. Bola najstaršou z p

Armádny Magazín

Nová vlna raketových útokov ako pomsta za útok na ruské letiská. Prehľad situácie na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 6.december 2022 (AM) – Včera v Moldavsku neďaleko hraníc s Ukrajinou pri meste Briceni našli úlomky spadnutej rakety. Podľa ministerstva vnútra krajiny našla pohraničná služba celkovo štyri úlomky vrátane úlomku horného stupňa. O vlastníctve tejto munície zatiaľ nie sú žiadne oficiálne

Je panika USA okolo ponorky Belgorod s Poseidonami opodstatnená?

0 icon

Rusko, 6.december 2022 (AM) – Určite, potvrdzuje bývalý veliteľ Severného loďstva admirál Vjačeslav Popov. „Ich znepokojenie je pochopiteľné, pretože sami takú ponorku nemajú. Belgorod je niečím, pred čím sa nevedia ochrániť. To je dôvod, prečo sú Američania podráždení! Vo Washingtone si totiž zvykli, že sú to oni, kto určuje smer vývoja.…

USA priznali podporu farebnej revolúcie v Iráne. Cieľom je jadrový program a spolupráca s Ruskom

0 icon

Irán, 6.december 2022 (AM) – USA nebudú pokračovať v pozastavených rozhovoroch s Iránom o obnovení jadrovej dohody. Namiesto toho sa Washington sústredí na zamedzenie iránskych dodávok zbraní do Ruska a na podporu iránskych protestov. Uviedol to osobitný vyslanec USA pre Irán Robert Malley s rozhovorom pre Bloomberg. Podľa Mallyho Irán n

„USA môžu blufovať“: ruský pilot vysmial nový bombardér B-21

0 icon

USA, 6. december 2022 (AM) – Americká obranná spoločnosť Northrop Grumman predstavila najnovší strategický bombardér B-21 Raider, vytvorený pomocou technológie stealth. Za akým účelom sa Spojené štáty rozhodli predviesť túto techniku, vysvetlil vojenský pilot Jurij Sytnik.   Prezentácia lietadla sa konala v štáte Kalifornia. Northrop Grumman tvrdí, že jej

Kyjev útokom na letisko Engels zaskočil ruské strategické sily. Naposledy bolo odpoveďou zničenie energetiky celej krajiny

0 icon

Rusko, 5.december 2022 (AM) – Ukrajinský dron, pravdepodobne Tu-141 Striž, sa dnes ráno 5. decembra zrútil na pristávaciu dráhu letiska v Saratovskej oblasti. Zariadenie spadlo na leteckej základni neďaleko mesta Engels. Poškodenie utrpeli dva bombardéry Tu-95. Dvaja vojaci boli zranení, boli hospit

TopDesať

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0 icon

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

0 icon

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

0 icon

Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

0 icon

Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

FOTO DŇA

Potápač v kostýme Santa Clausa kŕmi ryby vo veľkom akváriu v centre Multimar Wattforum v predvečer sviatku sv. Mikuláša v nemeckom Tönningu

Autor: TASR/AP-Axel Heimkendpa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali