KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Benedikt XVI.: V Jánovi Pavlovi II. sa zviditeľnila Božia moc a dobrota

Bratislava 20. mája 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)

 

Prinášame list emeritného pápeža Benedikta XVI. k 100. výročiu narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. Publikujeme so súhlasom Konzervatívneho denníka Postoj

Na snímke zľava svätý pápež Ján Pavol II. a emeritný pápež Benedikt XVI.

Vatikán 4. mája 2020

Osemnásteho mája slávime 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. v malom poľskom meste Wadowice.

Poľsko, ktoré vyše sto rokov mali medzi sebou rozdelené tri okolité veľmoci, Prusko, Rusko a Rakúsko, na konci prvej svetovej vojny znovu dosiahlo svoju samostatnosť. Bol to prelom plný nádeje, ale aj ťažkostí, pretože nanovo sa konštituujúci štát bol naďalej pod tlakom Nemecka a Ruska.

V tejto situácii úzkosti, ale predovšetkým nádeje vyrastal mladý Karol Wojtyła, ktorý veľmi skoro stratil matku, brata a nakoniec aj otca, od ktorého si osvojil hlbokú a vrúcnu zbožnosť. Mladý Karol bol zapálený predovšetkým pre literatúru a divadlo a po maturite sa pustil najskôr do štúdia týchto odborov.

„Aby sa vyhol deportácii, začal v jeseni 1940 pracovať v kameňolome, ktorý patril k chemickej továrni Solvay“ (porov. Johannes Paul II., Geschenk und Geheimnis. Zum 50. Jahr meiner Priesterweihe. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1997, s. 18).

„V jeseni 1942 sa definitívne rozhodol, že vstúpi do krakovského kňazského seminára, ktorý tajne zriadil vo svojej rezidencii krakovský arcibiskup Sapieha. Už ako robotník vo fabrike začal študovať teológiu zo starých učebníc, takže 1. novembra 1946 mohol byť vysvätený za kňaza“ (porov. Geschenk und Geheimnis, s. 23n).

Pravdaže teologické poznatky získaval nielen z kníh, ale aj z konkrétnej situácie, ktorá znepokojovala jeho i jeho krajinu. Toto je nejako charakteristické pre celý jeho život a pôsobenie. Študuje knihy, ale prežíva a trpí otázkami, ktoré stoja za tým, čo je vytlačené. A tak sa pre neho ako mladého biskupa – od roku 1955 pomocného biskupa, od roku 1964 krakovského arcibiskupa – stal Druhý vatikánsky koncil školou pre celý jeho život a pôsobenie.

Veľké otázky, ktoré zaznievali predovšetkým v súvislosti s takzvanou schémou 13 – neskoršou konštitúciou Gaudium et Spes –, boli jeho osobnými otázkami. Odpovede vypracované na koncile mu ukázali cestu pre jeho pôsobenie v postavení biskupa a neskôr pápeža.

Keď bol potom kardinál Wojtyła 16. októbra 1978 zvolený za nástupcu svätého Petra, Cirkev sa nachádzala v dramatickej situácii. Uznesenia koncilu boli verejnosti prezentované ako spor o samotnú vieru, ktorej sa tak zdal byť odňatý charakter jej neklamnej a nedotknuteľnej istoty.

Napríklad jeden bavorský farár komentoval túto situáciu takto: „Nakoniec sme dostali nesprávnu vieru.“ Tento pocit, že už neexistuje nič isté, že všetko je otázne, bol ďalej živený spôsobom, akým sa uskutočňovala liturgická reforma. Nakoniec sa zdalo, že aj v liturgii je možné všetko.

Pavol VI. s energiou a odhodlaním dotiahol koncil do konca, no po jeho ukončení bol vystavený čoraz naliehavejším problémom, ktorými bola spochybnená nakoniec samotná Cirkev. Sociológovia prirovnali vtedajšiu situáciu Cirkvi k situácii Sovietskeho zväzu za Gorbačova, keď sa pri pokuse o potrebné reformy nakoniec zrútila celá mocenská štruktúra sovietskeho štátu.

A tak na nového pápeža čakala vskutku pre človeka sotva zvládnuteľná úloha. No od prvého okamihu sa stalo, že Ján Pavol II. vzbudil nové nadšenie pre Krista a jeho Cirkev.

Predovšetkým to boli jeho slová na začiatku jeho pontifikátu so zvolaním „Nebojte sa! Otvorte, ba dokorán otvorte brány Kristovi!“ Tento tón určoval nakoniec celý jeho pontifikát a urobil z neho obnoviteľa a osloboditeľa Cirkvi. Predpokladom toho bolo, že nový pápež prišiel z krajiny, v ktorej bola recepcia koncilu pozitívna: Rozhodujúcim faktorom nebola pochybnosť o všetkom, ale radostná obnova všetkého.

Počas 104 veľkých pastoračných ciest precestoval celý svet a všade hlásal evanjelium ako radostnú zvesť a tak urobil zrozumiteľnou svoju povinnosť verejne sa zasadzovať za dobro, za Krista.
V 14 encyklikách nanovo sprístupnil vieru Cirkvi a jej ľudské učenie. Že tým vyvolal odpor v pochybnosťami naplnených cirkvách Západu, tomu sa nedalo vyhnúť.

Dnes sa mi zdá dôležité poukázať predovšetkým na skutočné centrum, z ktorého treba vychádzať pri čítaní posolstva obsiahnutého v rozličných textoch. Toto centrum nám všetkým ukázala hodina jeho smrti.

Pápež Ján Pavol II. zomrel v prvých hodinách sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý zaviedol. Najskôr mi dovoľte pripojiť jednu malú osobnú poznámku, ktorá vypovie niečo dôležité o podstate a pôsobení tohto pápeža: Jána Pavla II. sa od začiatku hlboko dotklo posolstvo krakovskej mníšky Faustíny Kowalskej, ktorá zdôrazňovala Božie milosrdenstvo ako podstatný stred celej kresťanskej viery a želala si preň osobitný sviatok.

Pápež po všetkých konzultáciách vybral pre tento sviatok Bielu nedeľu. Pred definitívnym rozhodnutím si však vyžiadal posudok Kongregácie pre náuku viery o primeranosti tohto dátumu. Povedali sme „nie“, pretože sme boli toho názoru, že taký veľký, starobylý a obsahom naplnený sviatok sa nemá preťažovať novým ideami. Svätému Otcovi zaiste nepadlo ľahko prijať naše „nie“. Ale urobil to vo všetkej pokore a aj po druhý raz akceptoval „nie“ z našej strany.

Nakoniec sformuloval návrh, ktorý ponecháva Bielej nedeli jej historickú podobu, ale zahrňuje Božie milosrdenstvo do jej pôvodného historického rozmeru. Objavili sa aj ďalšie podobné situácie, v ktorých na mňa urobila dojem pokora veľkého pápeža, ktorý sa zriekal svojich nápadov, pretože nenašli súhlas úradných orgánov, ktorých sa podľa klasických poriadkov bolo treba na to spytovať.

Keď Ján Pavol II. naposledy vydýchol, práve sa začal po modlitbe prvých vešpier sviatok Božieho milosrdenstva. Osvetlil hodinu jeho smrti: svetlo Božieho milosrdenstva je tak útešným posolstvom o jeho smrti.

Vo svojej poslednej knihe Pamäť a identita, ktorá bola publikovaná takmer v predvečer jeho smrti, pápež ešte raz súhrne predstavil posolstvo o Božom milosrdenstve. Poukázal na to, že hoci sestra Faustína zomrela ešte pred hrôzami druhej svetovej vojny, vopred rozšírila Pánovu odpoveď na tieto hrôzy: „Zlo nebude mať definitívne víťazstvo. Veľkonočné tajomstvo potvrdzuje, že dobro nakoniec zvíťazí, že život triumfuje nad smrťou a láska nad nenávisťou.“

Pápežovi išlo celý život o to, aby si vnútorne osvojil a aj pre druhých urobil osvojiteľným objektívny stred kresťanskej viery – náuku o spáse. Božie milosrdenstvo je tu prostredníctvom zmŕtvychvstalého Krista pre každého človeka. Hoci tento stred kresťanskej existencie je nám darovaný len vo viere, predsa je významný aj filozoficky, lebo ak Božie milosrdenstvo nie je faktom, potom sa musíme vyrovnať so svetom, v ktorom nie je rozpoznateľná konečná protisila dobra voči zlu.

Okrem tohto objektívne historického významu je pre každého človeka dôležité vedieť aj to, že Božie milosrdenstvo je napokon silnejšie ako naša slabosť. Mimochodom, v tomto bode možno nájsť aj vnútornú jednotu posolstva Jána Pavla II. so základnými zámermi pápeža Františka: Ján Pavol II. nie je morálny rigorista, za ktorého ho niektorí označujú.

Zdôrazňovaním centrálnosti Božieho milosrdenstva nám dáva možnosť prijať morálny nárok na človeka, aj keď ho nikdy nedokážeme úplne naplniť. Naše morálne úsilie sa tak odohráva vo svetle Božieho milosrdenstva, ktoré sa preukazuje ako liečivá sila na našu slabosť.

Keď pápež Ján Pavol II. zomrel, svätopeterské námestie bol zaplnené ľuďmi, najmä mladými, ktorí sa chceli naposledy stretnúť so svojím pápežom. Nezabudnuteľným pre mňa zostáva okamih, keď arcibiskup Sandri oznámil úmrtie pápeža. No nezabudnem najmä na moment, keď veľký zvon Baziliky svätého Petra oznámil túto správu.

V deň pohrebu bolo vidno mnoho transparentov, na ktorých bolo napísané: „Santo subito!“ Bola to aklamácia, ktorá stúpala zo všetkých strán na základe stretnutia s Jánom Pavlom II. Nielen na Námestí sv. Petra, ale aj v rozličných intelektuálnych kruhoch sa diskutovalo o myšlienke pridať Jánovi Pavlovi II. titul Veľký.

Slovo svätý upozorňuje na Božiu sféru, slovo veľký na ľudskú dimenziu. Podľa cirkevných noriem možno svätosť rozpoznať podľa dvoch kritérií: hrdinské cnosti a zázrak. Obe normy spolu úzko súvisia.

Lebo slovné spojenie „hrdinská cnosť“ nehovorí o nejakom olympijskom výkone, ale znamená, že v človeku a skrze človeka sa zviditeľní to, čo nepochádza od človeka, ale čo umožňuje rozpoznať Božie pôsobenie v človeku a skrze človeka.

Nejde o morálne zápolenie, ale o zrieknutie sa vlastnej veľkosti. Ide o to, že človek nechá pôsobiť Boha na seba a tak sa skrze neho zviditeľní Božie pôsobenie a moc.

To isté platí o kritériu zázrak: ani tu nejde o to, aby sa udialo niečo senzačné, ale aby sa zviditeľnila Božia uzdravujúca dobrota takým spôsobom, ktorý prekračuje obyčajné ľudské možnosti. Svätý je človek, ktorý je otvorený pre Boha a preniknutý Bohom. Svätý odvádza pozornosť od seba a necháva nás vidieť a spoznať Boha. Čo najviac to preskúmať je zmyslom procesov blahorečenia a svätorečenia.

Obidva procesy boli pri Jánovi Pavlovi II. uskutočnené prísne podľa platných pravidiel. A tak teraz Ján Pavol II. stojí pred nami ako otec, ktorý pre nás zviditeľňuje Božie milosrdenstvo a dobrotu.

Ťažšie je správne definovať termín veľký. Počas takmer dvetisícročných dejín pápežstva sa presadilo označenie Veľký len pre dvoch pápežov, pre Leva I. (440 – 461) a Gregora I. (590 – 604). Termín veľký má pri obidvoch pápežoch politický rozmer, ale v takom význame, že skrze politický úspech sa zviditeľnilo niečo z tajomstva Boha.

Lev Veľký dokázal v rozhovore presvedčiť hunské knieža Atilu, aby ušetril Rím – mesto apoštolských kniežat Petra a Pavla. Bez zbraní, bez vojenskej alebo politickej moci, silou svojho presvedčenia o svojej viere dokázal odhovoriť obávaného tyrana od zničenia Ríma. V zápase ducha a moci sa duch ukázal ako silnejší.

Gregor I. síce nezaznamenal podobný veľkolepý úspech, ale vždy bol schopný ochrániť Rím pred Longobardmi – aj tu, stavajúc ducha proti moci, dokázal získať víťazstvo ducha.

Keď porovnáme obidva príbehy s príbehom Jána Pavla II., podobnosť je neprehliadnuteľná. Ani Ján Pavol II. nedisponoval nijakou vojenskou alebo politickou mocou. Pri rokovaniach o budúcej podobe Európy a Nemecka vo februári 1945 niekto poznamenal, že by sa mala zvážiť aj reakcia pápeža. Tu sa Stalin spýtal: „Koľko divízií má pápež?“

Nuž, pápež nemá k dispozícii nijakú divíziu. Ale sila viery sa ukázala ako moc, ktorá nakoniec v roku 1989 vyhodila z pántov sovietsky mocenský systém a umožnila nový začiatok. Je nesporné, že viera pápeža Jána Pavla II. bola podstatným prvkom tohto zlomu. A tak je zaiste aj tu viditeľná veľkosť, ktorá sa prejavila pri Levovi I. a Gregorovi I.

Či sa presadí, alebo nepresadí prímeno Veľký, to nechajme otvorené. Je to naozaj tak, že v Jánovi Pavlovi II. sa zviditeľnila Božia moc a dobrota. V hodine, keď Cirkev musí znovu odolávať útoku zla, je Ján Pavol II. pre nás znamením nádeje a dôvery.

Drahý svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

Benedikt XVI.

 

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Izraelský minister obrany nariadil armáde pripraviť sa na anexiu Predjordánska

Jeruzalem 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sebastian Scheiner)   Izraelský minister obrany Benny Ganc v pondelok naznačil, že je pripravený pokračovať v realizácii plánov na pripojenie časti Predjordánska k Izraelu Na stretnutí s predstaviteľmi svojej strany Modrá a biela (Kachol lavan) Ganc poznamenal, že mierový plán pre Blízky východ, s ktorý predložil…

Vrcholového manažéra D4R7 Construction Michaela H. súd nevzal do väzby

Bratislava 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Okresný súd Bratislava III nevzal do väzby Michaela H., vrcholového manažéra spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Polícia Michaela H. obvinila z ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v…

Remišová privítala žiakov opäť v škole – vyzdvihla dôležitosť kvalitného online vzdelávania

Bratislava 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vicepremiérka Veronika Remišová sa dnes osobne zúčastnila na znovuotvorení Základnej školy a materskej školy J. A. Komenského na Hubeného ulici v bratislavskej mestskej časti Krasňany. Žiakom zaželala veľa tvorivosti, chuti do učenia a vedeniu školy sa poďakovala za efektívny prístup k online vyučovaniu…

Trump hovoril s Putinom o pozvaní Ruska na summit G7, Kanada s tým nesúhlasí

Moskva 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump v pondelok telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o svojom návrhu pozvať Rusko na jesenný summit skupiny G7, informovala agentúra DPA Kanada a Británia ako členovia G7 sa predtým vyjadrili, že s týmto návrhom nesúhlasia. Stretnutie lídrov Británie,…

Dobroslav Trnka sa postaví v utorok pred disciplinárnu komisiu Generálnej prokuratúry

Bratislava 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa v utorok (2. 6.) postaví pred disciplinárnu komisiu Generálnej prokuratúry (GP) SR Ústne pojednávanie vytýčila 3. disciplinárna komisia pod vedením predsedu Attilu Izsáka na 12.30 h v budove GP SR. Pôvodne bola predsedníčkou tejto komisie prokurátorka GP…

Premiér: Núdzový stav nikoho neobmedzuje. Zrušený by bol už dávno, keby nebolo chyby Pellegriniho

Bratislava 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Témou ponechania alebo zrušenia núdzového stavu na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 by sa mali odborníci zaoberať v utorok (2. 6.) doobeda. Na pondelkovej tlačovej konferencii po stretnutí konzília epidemiológov to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že v utorok majú…

Znalec vysvetlil analýzu pohybu obžalovaných z vraždy Kuciaka na základe telefónov

Pezinok 1. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Analýza pohybov obžalovaných z vraždy novinára Jána Kuciaka na základe mobilných telefónov bola obsahom odborného vyjadrenia, ktoré dnes odznelo na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Vyjadrenie vypracoval znalec z oblasti kriminalistickej informatiky Dušan Mikulaj Podľa dokumentu zaznamenali telekomunikační operátori pohyb telefónov, ktoré podľa…

Trump kritizoval guvernérov, žiada tvrdšie zásahy voči násilníkom

Washington 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Prezident USA Donald Trump požadoval v pondelok tvrdšie zásahy voči osobám, ktoré počas súčasnej vlny protestov páchajú násilie a výtržnosti. Väčšina guvernérov amerických štátov podľa Trumpa nepostupuje dostatočne rázne, informovala agentúra AP Vlnu protestov a nepokojov vyvolala smrť neozbrojeného muža čiernej pleti Georgea…

Donorská konferencia vyzbierala viac ako 7 miliárd na vakcínu proti koronavírusu. Kto skutočne dostane tie peniaze?

Washington 1. júna 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Sakchai Lalit)   Médiá a politika hrdo informovali, že „donorská konferencia“ vyzbierala vyše sedem miliárd eur na vývoj vakcíny proti koronavírusu. Kto z toho profituje? Správy v médiách boli bez výnimky pozitívne. Der Spiegel uverejnil v deň donorskej konferencie viacero euforických článkov. Konferencia organizovaná Komisiou EÚ znamenala absolútny…

Dostál: Novelu o spôsobe voľby generálneho prokurátora určite nestiahneme

Bratislava 1. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Návrh novely upravujúci spôsob voľby generálneho prokurátora koaliční poslanci určite nestiahnu. Pre TASR to povedal jeden z jeho predkladateľov Ondrej Dostál (SaS). Ďalší spolupredkladateľ Juraj Šeliga (Za ľudí) dodal, že pri príprave návrhu sa pozreli aj na stanoviská Benátskej komisie. Obaja reagovali na…

„Nie 15 ale 10 m2.“ Premiér ohlásil zmenu pravidiel pre vnútorné prevádzky od 3. júna. „Veľa zmien ku slobode“, komentuje na sociálnej sieti

Bratislava 1. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Od 3. júna bude minimálna rozlohová plocha vo vnútorných prevádzkach na jedného zákazníka namiesto 15 štvorcových metrov (m2) na 10 m2. Médiá o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovom brífingu po rokovaní s konzíliom odborníkov. V prípade…

Prihlásiť auto či vybaviť doklady je oddnes možné v štandardnom režime

Bratislava 1. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a evidencie zbraní oddnes fungujú v štandardných stránkových hodinách. Informoval o tom Policajný zbor SR vo svojom profile na sociálnej sieti. Prístup ku kioskom vyvolávacieho systému je každý deň ráno od 7:50. Povinné je stále nosiť rúško na tvári…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dialektika – takmer neznámy to jazyk, vo vedách o spoločnosti.

Na základe rôznych pripomienok k mojim verejne prezentovaným názorom, považujem za potrebné upresniť ich charakter. Problémom je „jazyk “ použitý pri ich formovaní – dialektika. Existujú dva „jazyky“ pre analýzu javov v prírode a spoločnosti, absolútne rozdielne, monoteistický a dialektický. Monoteistickému zodpovedá, systémovo sieťová*1 metóda bádania. Dialektickému zod

Ako sa vám páčil globálny test v podobe COVID 19?

Tak čo, ako sa vám páčil testovací manéver v podobe COVID 19? Otestovalo sa mnoho vecí, o ktorých by mohlo (a malo, aj bolo…) byť napísaných veľa článkov a analýz. Každopádne testu COVID 19 sa zúčastnil celý svet a dopadol viac menej úspešne. Test COVID 19 bola informačná predohra. V žiadnom prípade nie je možné,…

„V krízových časoch inteligentní ľudia hľadajú riešenia, idioti hľadajú vinníka.“

Citát velikána si dovolím doplniť: „a zločinci hľadajú príležitosti“. Slová v nadpise vyslovil nemecký komik, humorista a filmár Vicco von Bülov, známy ako Loriot. Akoby hovoril o našom nevládcovi, hovorcovi Mikasa. Jeho citát mi nedávno pripomenul kamarát, s ktorým sme na úplne opačných koncoch politickej orientácie. Trafil do čierneho. Nedovoľme ďalší zločin eurobyrokracie,…

Veselé konšpirácie na smutné témy 15

Satirické komentovanie panských huncútstiev z domova a zo zahraničia za posledné obdobie: Múdry vírus Pandémia s nebezpečnosťou nádchy zmenila celý svet. Ľudia bez reptania nosia náhubky, bez reptania krachujú, bez reptania si iniciatívne sťahujú samo-udavačské aplikácie. Na vine je Corona, všemocné zaklínadlo dnešných dní. Vírus je silne mediálny, pretože je jednotkou všetkých správ.…

Sulíkove otrokárske maniere

Samoľúby minister Sulík, ktorý je známy tým, že ho zaujíma len privatizácia všetkého a maximalizácia zisku súkromných spoločností, bez akejkoľvek spoločenskej zodpovednosti a náznaku akejkoľvek spolupatričnosti voči komukoľvek, ak sa teda náhodou nejedná o veľkopodnikateľov a finančných žralokov, predstavil pred pár dňami azda svetovú novinku, ktorú by nám isto závideli…

Inšpiratívne a od pápežov

"Proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Musíme o nej hovoriť, verejne odsúdiť prejavy jej zla". „Neraz máme možnosť vidieť ľudí, ktorí takmer každý deň navštevujú kostol, no hneď po tom, ako ho opustia, pokračujú v nenávisti ľudí a robia im nepekné veci, Tým pádom je lepšie byť neveriacim. Ak chodíte do kostola, mali…

TopDesat

Baktérie môžu prežiť vo vesmíre na čistom vodíku. Mohol by sa mimozemský život správať rovnako?

0

Mohli by cudzinci, ktorí dýchajú hélium a vodík, žiť na exoplanetách vo vesmíre? Nová štúdia života na Zemi naznačuje, že je to skutočne možné. Ak by to bola skutočne pravda, znamenalo by to, že by sa život vo vesmíre musel hľadať za planétami s kyslíkom na miestach, ktoré majú zdanlivo…

TOP10: Obrázky zvierat pred a po, ktoré akoby nemali nič spoločné

0

Tieto fotografie sú živým príkladom toho, že obyčajných 5 minút dokáže zmeniť akékoľvek zviera na nepoznanie. Pred a po je niekedy dosť široký pojem. Dokonca aj jednoduchý postup starostlivosti alebo prechádzka v parku nás môže prinútiť zamyslieť sa, či sme domov dovliekli toho istého psa, ktorého sme predtým chystali von.…

Ženy, ktoré sú vo vzťahu s mladším mužom sú šťastnejšie

0

Väčšina žien sa vydá za mužov, ktoré sú o 1 až 3 roky starší ako ony a veria, že je to pre nich to najlepšie. Ukázalo sa, že to nemusí byť celkom pravda a existuje aj lepšia alternatíva. Podľa lekára a odborníka na vzťahy majú ženy, ktoré chodia s mužmi, ktorí sú výrazne mladší ako ony, tendenciu…

Tartársky abakus: Počuli ste už o starovekom počítadle? 2. časť

0

Tartársky abakus (počítadlo) alebo suan pan pochádza z roku 2630 pred našim letopočtom. O niekoľko storočí neskôr ho priniesli do takých vzdialených miest, ako je napríklad Rusko, pod názvom sčoty, a do Japonska ako soroban. Pokračujeme článkom o na prvý pohľad veľmi neznámych slovách ako je suan pan, abakus (počítadlo),... ak ste nečítali prvú časť,…

Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

0

Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

0

O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

Vo svete IT

Viacerí zamestnanci Facebooku nesúhlasia s názorom Zuckerberga, ktorý je „ľahostajný“ voči statusom Donalda Trumpa

0

Posledné dni americký prezident, Donald Trump, rozpútal vcelku búrlivú diskusiu o sociálnych sieťach, ktoré údajne „bránia“ slobode prejavu. Celý konflikt započal označením viacerých statusov amerického prezidenta sociálnou sieťou Twitter, aby si používatelia overili pravdivosť tvrdení, a vymazaním jedného zo statusov, ktorý mal podnecovať násilie. Ako dôsledok tejto akcie zo strany…

Microsoft vybraným používateľom blokuje veľkú aktualizáciu Windowsu 10. Týka sa to aj Vás? Takto to zistíte!

0

Microsoft len pár dní dozadu začal uvoľňovať veľkú aktualizáciu Windows 10 2004, ktorá prináša niekoľko vylepšení a nových funkcií. Sústredená je však skôr na vylepšenia existujúcich funkcionalít, ako na prinesenie nových.  Kompletný prehľad tých najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v tomto článku, ktorý sme Vám nedávno priniesli. 28. mája sme…

5 nových a užitočných aplikácií, ktoré by ste mali poznať

0

Aplikácie sú to, čo robí z našich smartfónov chytré zariadenia. Hoci ich v obchode Google Play nájdeme už takmer 3 milióny, tak aj napriek tomu vyselektovať tie kvalitnejšie je vcelku náročná úloha. A práve preto Vám prinášame v rámci seriálu článkov sústredených na predstavovanie užitočných aplikácií tip na ďalších 5,…

Pozor na pozadie, ktoré sa šíri prostredníctvom sociálnych sietí. Môže Vám zo smartfónu spraviť ťažítko!

0

Zahraničný portál androidauthority upozorňuje na vskutku kurióznu situáciu spojenú s šíriacou sa tapetou pre smartfóny, ktorá je schopná spraviť z Vášho zariadenia ťažítko. Portál poukazuje na skúseností viacerých používateľov fóra Reddit a sociálnej siete Twitter, ktorí sa stretli s pozadím, ktoré im znefunkčnilo smartfón. Problém sa pritom dotýka viacerých známych…

Pozrite si aktuálny zoznam platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete dočasne zadarmo

0

Pracovný týždeň sa začal a spolu s jeho začiatkom Vám prinášame nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete po obmedzený čas prostredníctvom obchodu Google Play zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 13 aplikácií, z ktorých odporúčame vyskúšať App Freezer Zero (ide o aplikáciu, ktorá zamrazuje aplikácie bežiace na pozadí),…

Nový Honor Play 4 Pro pošle ďalšiu bežnú vec, ktorú má každý z nás doma do „zabudnutia“

0

Zatiaľ čo niekoľko rokov dozadu bolo pre nás nepredstaviteľné, že smartfóny budú môcť nahradiť mnoho ďalších zariadení, ako sú napríklad prenosné prehrávače, rádia, prenosné herné konzoly, ovládače k elektronike, klasické noviny a podobne, tak dnes takmer nikto z nás nemrkne okom, ak niekto v našom okolí vytiahne telefón a použije…

KAMzaKRÁSOU

Najlepšia DIY maska na krehké vlasy: Stačia ti len 2 ingrediencie!

3

Krehké vlasy sú kombináciou slabých, suchých a zničených vlasov. Podomácky vyrobená maska na krehké vlasy pomôže dodať silu vlasovým folikulám. Ako ju vyrobiť?

Ďatelinové polia na Záhorí: V honbe za dokonalou fotkou ich udupali!

4

Už nie fotka na repkovom alebo slnečnicovom poli. Tento rok lákajú iné polia! Ďatelinové polia na Záhorí sú lákadlom pre turistov, ale pozor, kde šliapete! 

Čo je Marfanov syndróm? Pozor, poukazujú naň tieto príznaky!

3

Marfanov syndróm je vážne dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje celým radom rozličných príznakov. Ako sa ochorenie prenáša a je vlastne možná jeho liečba?

Kedy je káva najzdravšia? Vedci majú jasnú odpoveď, ktorá ťa (ne)poteší!

9

Nápoj, ktorý každému dopĺňa energiu a dokáže nás prebrať k životu. Mnohí si bez nej nevedia predstaviť život, a preto s určitosťou môžeme povedať, že by bolo pre nich ťažké vzdať sa jej. Okrem toho, že dokáže dodať energiu, tak sa o nej hovorí aj ako o zázračnom nápoji, ktorý dokáže predĺžiť život. Čiastočne je to…

Ženský pohľad na: Toyota Corolla Touring 2.0 l Hybrid

2

Už na prvý pohľad, vďaka svojim proporciám vyzerá väčšie, luxusnejšie, reprezentatívnejšie. Toyota Corolla však ponúka aj niečo iné. Ako sa v nej jazdí?

Ako na lepší spánok počas choroby? Tu je 7 vecí, ktoré určite pomôžu!

3

Nakoniec ešte môžeme spomenúť, že aj počas choroby je vhodné meniť posteľnú bielizeň. Príjemne voňavé návliečky každému pomôžu k lepšiemu spánku. Navyše musíme zmieniť, že počas choroby sa človek zvykne viac potiť, navyše je posteľná bielizeň plná baktérií či vírusov. Výmena posteľnej bielizne by po prekonaní choroby mala byť úplnou samozrejmosťou. Ak…

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Poľská armáda bojuje proti nezamestnanosti - ponúka vojenský výcvik pre ľudí, ktorí prišli o prácu

0

Poľsko, 1.jún 2020 ( AM ) - Originálny spôsob boja proti nezamestnanosti sa objavil v Poľsku. Zaujímavosťou je, že túto metódu nenavrhlo ministerstvo práce,ale ministerstvo obrany. Tlačová služba poľského ministerstva obrany oznámila podpísanie dokumentu ministrom Mariuszom Blaszczakom. Na základe tohto dokumen

Zlého muža so zbraňou zastaví iba dobrý človek so zbraňou - ochrankár zaistil pušku ukradnutú demonštrantom. Video

0

USA, 1.jún 2020 ( AM ) - Bezpečnostná stráž zabezpečuje útočnú pušku ukradnutú demonštrantom v centre mesta Seattle. Počas protestov v centre mesta Seattle v sobotu zamaskovaný demonštrant vytiahol útočnú pušku zo zadnej časti zdemolovaného policajného vozidla. Vzápätí k nemu prichádza s namierenou pištoľou člen ochranky, odoberie prekvapenému mladíkovi zbraň a p

Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

0

Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

0

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

0

USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

"Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

0

Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

0

Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

0

Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

0

Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?