Rozhovor s ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom: V politike sa dá očakávať čokoľvek

Na snímke minister spravodlivosti SR Tomáš Borec

Bratislava 3. januára (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

 

O nízkej vymožiteľnosti práva, o slabej dôveryhodnosti justície, aj o zmenách v trestaní užívateľov drog hovoril v rozhovore pre TASR minister spravodlivosti Tomáš Borec (nom. Smeru-SD). Počas niekoľkých mesiacov na slovenskej politickej scéne podľa svojich slov zistil, že politika je „umením nemožného“.

-Neľutuje vstup do politiky?-

Táto otázka je jednou z najčastejšie kladených otázok, ktoré dostávam od svojich známych. Odpoveď je nie, a to z jednoduchého dôvodu. Túto funkciu som prijal s určitým cieľom, a ten cieľ stále trvá. Nemal som pocit, že by mi v tom ktokoľvek bránil. Naopak, som podporovaný, aby som tento cieľ, ktorým je stabilizovanie justície a zvýšenie vymožiteľnosti práva, napĺňal.

-Čakali ste, že budete prvým ministrom, ktorého opozícia bude chcieť odvolať?-

Úprimne povedané, nie, ale za tých niekoľko mesiacov, čo som v politike, som si zvykol, že politika je naozaj umením nemožného, takže dá sa očakávať v postate čokoľvek.

-Tvrdíte, že vaším hlavným cieľom je zvýšiť vymožiteľnosť práva. Podľa Správy o globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra je Slovensko v oblasti vymožiteľnosti práva na 140. mieste zo 144 hodnotených krajín. Keď to rozmeníme na drobné, v čom je podľa vás problém nízkej vymožiteľnosti práva? Je to vysoký nápad vecí na súdoch, dĺžka konaní, korupcia?-

V prvom rade tá správa odráža obdobie, počas ktorého to zisťovanie prebiehalo. Výskum prebiehal v obdobní od februára do apríla tohto roku, teda na konci funkčného obdobia bývalej vlády. Vymožiteľnosť práva je široký komplex rôznych jednotlivostí. Vstupujú do toho prvky ako dĺžka súdnych konaní, predvídateľnosť výsledku sporov, možnosť reálne sa dostať k výsledku súdneho konania. Je tam aj otázka, ako funguje rozhodcovské súdnictvo, ktoré je vyňaté zo sféry všeobecného súdnictva. Tam je tiež veľa problémov najmä v oblasti spotrebiteľského práva, kde majú spotrebitelia problém sa dovolať spravodlivosti. Ďalším zo základných parametrov vymožiteľnosti práva je to, že spravodlivosť musí prísť včas.

-Priemerná dĺžka súdnych konaní v roku 2011 bola 11,4 mesiaca a podľa štatistík tá dĺžka každý rok klesá. Za akú dobu by sudcovia museli vybavovať veci, aby ste boli spokojný?-

Mám úplne inú predstavu o dĺžke konania v rodinných veciach, v poručenských veciach, obchodných veciach, v trestných veciach. Treba to rozkategorizovať. Napríklad, ak ide o rozhodovanie o maloletých deťoch, tam to musí ísť naozaj čo najrýchlejšie. Inde môže byť tá citlivosť na dĺžku sporu trochu menšia. Každopádne som rád, že v priemere sa dĺžka sporov skracuje. No musíme prijať ďalšie legislatívne i nelegislatívne opatrenia na to, aby sa ešte viac skracovala.

-Keď spomeniem napríklad starostlivosť o maloletých, v roku 2011 bola priemerná dĺžka konaní približne 6,2 mesiaca. Žaloba musí prísť na súd, sudca ju musí prečítať a podobne, kde vidíte rezervu, s ktorou by sa ešte dalo pracovať?-

Keď to zoberiem z hľadiska procesov, čo sa všetko dá urobiť, veľa času sa stráca napríklad pri doručovaní. Preto chceme zaviesť takzvané elektronické doručovanie prostredníctvom dátových schránok, pri ktorom sa podstatne urýchli a posilní efektívnosť doručenia. Bude to mať vplyv nielen na rýchlosť konania, ale ušetríme aj na poštovnom. Jednoducho bude tu platiť fikcia doručenia. Účastníkovi príde upovedomenie napríklad formou SMS a pokiaľ si písomnosť z dátovej schránky do istého času neotvorí, tak sa to bude považovať, že mu písomnosť bola doručená a môže sa ďalej konať.

-Predpokladám, že sa to najprv bude týkať iba právnických osôb.-

Bude sa to týkať právnických osôb, advokátov a prípadne aj fyzických osôb – podnikateľov.

-Dátová schránka je zjednodušene e-mail?-

Nie je to klasický e-mail, je to úložisko, elektronická schránka, na Ústrednom portáli verejnej správy. Tak ako dnes, keď sa zaregistrujete na Ústrednom portáli verejnej správy, tak už tam máte dátovú schránku vytvorenú. Samozrejme, nastavenia notifikácie budú môcť byť rôzne, nielen cez e-mail, ale napríklad aj cez SMS.

-Budete na tom pracovať v tomto roku?-

Áno. Spolupracujeme na tom s ministerstvom financií, ktoré to má v gescii z legislatívneho hľadiska, a úradom vlády a jej podriadenou organizáciou Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, ktoré majú na starosti technickú stránku. Na nás ostáva časť organizačnej práce, pokiaľ ide o súdy. Boli by sme radi, aby systém fungoval pre súdy čo najskôr, ale je fakt, že ide o časť širšieho riešenia pri doručovaní písomností v rámci e-governmentu od všetkých štátnych orgánov, nielen od súdov.

-Pripravujete aj iné nástroje na skrátenie súdneho konania?-

Samozrejme. Rýchlosť konania závisí aj od toho, ako sú nastavené zákonné limity, teda čo všetko musí sudca urobiť pre to, aby mohol napríklad len otvoriť samotné pojednávanie. Ako rýchlo môže spor ukončiť, ako musí prebiehať dokazovanie, kde ho určité veci v súčasnosti z hľadiska času nepustia. To všetko je predmetom diskusie a prípravy rekodifikácie úplne nového Občianskeho súdneho poriadku, ktorý riadi celé konanie na súde. Ten súčasný je z roku 1963, bol viac ako 70-krát novelizovaný a samozrejme nespĺňa tie potreby, ktoré by mal spĺňať.

-Rekodifikačná komisia pracuje, ale termín, kedy má dodať výsledok, nie je stanovený.-

Je to projekt na celé volebné obdobie, fixný termín stanovený nie je. No môžem povedať, že tá komisia pracuje veľmi intenzívne, v prvom štvrťroku by mala dodať vláde na schválenie legislatívny zámer celej rekodifikácie, od ktorého sa potom budú odvíjať konkrétne rozpracovania do paragrafového znenia. Je to však veľmi zložitý kódex, ktorý bude potrebovať čas na doladenie všetkých detailov.

-Občiansky súdny poriadok sa teda urobí úplne nový alebo sa bude meniť postupne?-

Úplne nový.

-Sudcovia aj zamestnanci súdov sa sťažujú aj na materiálne podmienky. Môžete im sľúbiť zlepšenie?-

To je otázka financií. Materiálne podmienky pozostávajú z viacerých oblastí, hovoríme o podmienkach vytvorených na prácu, to znamená, aký majú priestor a podobne. Druhá vec je, aké prostriedky majú k dispozícii. Myslím si, že je veľkou výzvou zabezpečiť lepšiu elektronickú komunikáciu, informatizáciu justície, ktorá bude šetriť čas. Pripravujeme napríklad projekt elektronického súdneho spisu. Dnes, keď sudca pracuje s papierovým spisom a spis si napríklad vezme domov na naštudovanie, nikto iný do neho v tom čase nemôže nahliadnuť. No účastníci konania sa potrebujú oboznámiť s najnovším vývojom sporu a potom tam prichádza k rôznym zdržaniam. Pokiaľ sa nám podarí zaviesť elektronický súdny spis, kde budú všetky listiny v elektronickej podobe a všetci účastníci budú môcť do toho spisu vstupovať kedykoľvek, tak sa neuveriteľne urýchli proces. V neposlednom rade bude celý proces výrazne transparentnejší, pretože odpadnú akékoľvek podozrenia z nezákonného zasahovania do spisu.

-Je tento projekt už napísaný?-

Už je napísaný a postupne ho budeme realizovať.

-Bude sa financovať z rozpočtu alebo z európskych prostriedkov?-

Konkrétne tento projekt bude prevažne financovaný vďaka podpore zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

-Čo by ste ponúkli ministrovi financií za to, že do justície dá viac peňazí?-

Podnikateľská sféra dlhodobo indikuje, že vymožiteľnosť práva je nízka, čo má vplyv na ekonomiku. Pre podnikateľov je najpodstatnejšie, že spor vyriešia rýchlo, aj keď za cenu nejakého kompromisu, a môžu ísť ďalej. Ale pokiaľ sú stále ťahaní k zemi spormi, tak ich to nekonečne zaťažuje. Chystáme zásadné kroky aj na poli exekučného a rozhodcovského práva, čo prispeje k vyššej vymožiteľnosti práva s pozitívnym dosahom na celú ekonomiku. Takže aby som to zhrnul, nielen ministrovi financií, ale celému podnikateľskému prostrediu vláda ponúka víziu vyššej vymožiteľnosti práva a stabilného podnikateľského prostredia. V neposlednom rade plánujeme spolu s ministerstvom financií ďalšie kroky na zefektívnenie boja proti daňovým podvodom.

-Opatrenia, ktoré spomínate, sú skôr dlhodobého charakteru a aj komisie, ktoré ste zriadili, potrebujú čas na prácu. Na druhej strane vám exministerka vyčíta, že v justícii je ticho. Nenútia vás kolegovia, aby ste nejaký zákon predložili, aby bolo vidieť, že niečo sa deje?-

Nie. V prvom rade treba povedať, že popri koncepčných projektoch denne riešim množstvo operatívnych vecí. A tiež nie je pravda, že som nepredložil žiadne zákony. Napríklad aj v oblasti justície parlament schválil niektoré dôležité opatrenia na zefektívnenie práce súdov, napríklad pri stážach sudcov. Množstvo práce sa robí aj v dennom výkone existujúcich kompetencií, osobitným prípadom je podávanie disciplinárnych návrhov. Na druhej strane si treba uvedomiť, že hektické prijímanie rôznych noviel má minimálny vplyv na reálny život. Takže mediálne výkriky spôsobu – rýchlo konajte, lebo nič nerobíte – si myslím, že nie je to, čo potrebuje justícia. Justícia potrebuje reformy, ktoré potrebuje spracovať, prijať a ktoré musia byť kvalitné. Legislatíve rýchlosť a uponáhľanosť nesvedčí.

-Problémom justície je nízka dôveryhodnosť. Čo sú hlavné príčiny?-

Je ich viac. Ľudia vychádzajú z vlastných skúseností a z informácií médií. V médiách odznelo veľmi veľa rôznych vyhlásení politikov a informácií o ich činoch, ktoré mali za následok určitú politizáciu justície. To rozhodne nemalo pozitívny dopad na dôveryhodnosť justície. Samozrejme, legitímna kritika musí mať v médiách svoje miesto. No pokiaľ úprimne chceme, aby sa kvalita justície zlepšila, tak to neurobíme vyhláseniami a neustálym spochybňovaním súdnictva, ale konkrétnymi činmi.

-Teraz hovoríte o predsedovi Najvyššieho súdu?-

Hovorím aj o politickom súboji, ktorý prebiehal medzi bývalou ministerkou spravodlivosti a predsedom Najvyššieho súdu. Vnímal som to ako politický súboj, kde išlo aj o naháňanie politických bodov. Je to legitímne z pohľadu politika, ale ja sa pýtam, aký dosah to malo na zlepšovanie kvality výkonu justície vo vzťahu k občanom?

-Nemôžu si sudcovia za zlý imidž aj sami? Boli tu predsa medializované hrubé chyby v rozhodovaní, ich postoj k antidiskriminačným žalobám alebo k sudcovským platom.-

Ak hovoríme o chybách sudcov, tak sudcovia sú tiež len ľudia, aj oni sa dopúšťajú chýb. Tak ako aj iná oblasť činnosti, aj tu treba nachádzať vhodné nástroje na to, aby, ak niekto spraví chybu, bol za to primerane potrestaný. Ak si ale uvedomíme množstve sudcov, ktorých je okolo 1300, a počet medializovaných prípadov, myslím, že to nevybočuje zo štandardu v iných povolaniach. V každom prípade však vždy musí nastúpiť pri pochybení primeraná reakcia. Práve vyvodzovanie zodpovednosti je jedna z vecí, ktorú som si aj ja povedal, že je potrebné posilňovať. Pretože pilierom justície nemôže byť len nezávislosť sudcov v ich rozhodovacej činnosti, ale aj účinný systém vyvodzovania zodpovednosti. Myslím, že v tejto druhej oblasti ešte je čo robiť.

-A čo antidiskriminačné žaloby?-

Je to relikt z obdobia, keď vznikol Špeciálny súd, nastavili sa platy špeciálnych sudcov a vznikla disparita z hľadiska odmeňovania. Ústavný súd následne povedal, že taký veľký rozdiel v odmeňovaní je v rozpore s ústavou a tam nastala zmena. Toto samo o sebe signalizuje, že to nebolo v poriadku. Preto som aj povedal, že chápem sudcov, pokiaľ ide o to, že tie žaloby podávali. Čo sa mne nepáči, je, že išli do roviny finančnej, kde žiadali náhradu. Povedal som, že som ochotný sudcom sa za tento problém ospravedlniť, ale čo sa týka majetkových nárokov, s tými absolútne nesúhlasím. Niektorí aj na túto výzvu zareagovali. Celkovo sudcov, ktorí podali žalobu, bolo okolo 800, pričom celkový počet tých antidiskriminačných žalôb bol 392. Dnes je počet živých konaní okolo 270.

-Koľkí sudcovia prijali vaše ospravedlnenie?-

Toto presne vyčísliť nevieme. No sudcov, ktorí vzali návrh späť, je vyše sto.

-Máte číslo, koľkým sudcom musel štát v súvislosti s týmito žalobami zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy?-

Mám. To číslo je nula.

-Aká je nálada vo väzniciach? Na strane Zboru väzenskej a justičnej stráže aj na strane väzňov. Vychádzajme z toho, že väznice sú plné a príslušníkov justičnej stráže je stále rovnako, ubralo sa im z platov.-

Z hľadiska platovej politiky dobre vieme, že platí všeobecný predpis týkajúci sa znižovania platov v štátnej správe o päť percent. Preto som veľmi rád, že sa nám s odborármi zo zboru podarilo podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, vďaka ktorej napríklad udržíme výšku rizikového príplatku a ďalšie výhody. Treba si uvedomiť, že napriek preťaženosti väzníc, napriek tomu, aká je tam tým pádom situácia ťažká, si príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže plnia svoje úlohy veľmi poctivo a zodpovedne. Musím povedať, že si veľmi vážim ich prístup aj postoje.

-Pri schvaľovaní štátneho rozpočtu vypadli z kapitálových výdavkov ministerstva spravodlivosti tri milióny eur. Kde sa to odrazí?-

Je určitý plán rekonštrukcií väzníc, ktorý by mal prebehnúť v tomto roku, takže tam budeme musieť ešte so Zborom väzenskej a justičnej stráže rozhodnúť, čo pozastavíme, kde to bude mať najmenšie bezpečnostné dosahy. Budeme musieť veľmi citlivo zvážiť, kde pribrzdíme investície. Z hľadiska preťaženosti väzníc ešte očakávame do budúcnosti zlepšenie situácie, ak sa nám podarí zrealizovať projekt elektronického monitoringu odsúdených.

-Čím je spôsobené to, že od roku 2008 do tohto roku stúpol počet väzňov z 8000 na 11.000?-

Nastavením trestnej politiky štátu. Novým trestným zákonom (účinný od 1.1.2006 – pozn. Lipšicov zákon) boli zavedené určité prvky, ktoré zvýšili prísnosť ukladania trestov a stúpajúcu tendenciu pribúdania väzňov.

-Chcete preto trestný zákon zmierniť?-

Nechceme miernejší Trestný zákon, ale spravodlivejší Trestný zákon. V niektorých prípadoch sa nám zdá, že by sa malo zaviesť viac možností na zohľadňovanie konkrétnych špecifík jednotlivého prípadu a trochu upraviť striktné pravidlá výpočtu trestov. Občas sa totiž stáva, že súd musí uložiť taký vysoký trest, že to vo verejnosti vzbudzuje až nevôľu. Na druhej strane treba povedať, že bez znalosti celého spisu nemožno prípad zodpovedne hodnotiť. V každom prípade však bude prebiehať o každej jednej úprave najprv dôsledná odborná diskusia.

-Čo očakávate od alternatívnych trestov?-

Alternatívne tresty sú v zákone upravené, to, čo potrebujeme, je vytvorenie podmienok pre ich širšie ukladanie. Ide napríklad o trest domáceho väzenia a elektronický monitoring odsúdených. V súčasnosti je ukladanie takéhoto alternatívneho trestu dosť náročné, keďže závisí od mediačných a probačných úradníkov, aby to kontrolovali, ale nie vždy je to v ich silách. Pritom ak sa nám podarí rozšíriť ukladanie trestov domáceho väzenia, ušetrí sa tým množstvo peňazí a ďalších spoločenských nákladov. Páchateľ trestného činu je na jednej strane potrestaný, plní sa prevýchovná funkcia, no netrpia jeho rodina, deti, chodí ďalej do práce a odvádza dane.

-Budete prehodnocovať tresty za držanie drog?-

V tejto súvislosti uvažujeme o určitej depenalizácii, to znamená hľadaní takých trestov, ktoré by boli primerané. Určite nepôjdeme cestou dekriminalizácie, teda odstránením trestnosti. Zároveň chceme, aby bol jasnejší rozdiel medzi tými, ktorí drogy predávajú, a tými, ktorí ich len užívajú. Musíme tam urobiť nápravu, pretože dnes ten rozdiel vôbec nie je taký, aký by mal byť. To je práca komisie, odborníci majú predstavu, ako toto môže fungovať, aby neboli zbytočne poškodzovaní ľudia, ktorí skôr potrebujú od spoločnosti pomoc.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

168. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Franskí veľmoži a franskí kupci, ktorí boli na Veľkej Morave sa správali neobyčajne spupne a maximálne koristnícky. Mohli tam v podstate beztrestne vyčíňať, lebo podľa zmluvy urobenej medzi Ľudovítom Nemcom a Rastislavom vo všetkom podliehali len svojmu franskému panovníkovi a tak im…

Rada Európy: Ministri sa zaviazali chrániť novinárov a slobodu prejavu

0 icon

Nikózia 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcus Brandt/Pool)   Ministri 47 členských štátov Rady Európy (RE) sa v piatok dohodli na hľadaní nových ustanovení v záujme ochrany slobody prejavu na internete a v spravodajských médiách. Informuje o tom agentúra AP Dohoda prichádza v čase rastúcich obáv, že umelá inteligencia môže byť zneužitá…

Remišová: SIS by bolo najlepšie rozpustiť a postaviť nanovo

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najlepšie by bolo podľa nej tajnú službu rozpustiť a postaviť nanovo. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Jej oponent, opozičný…

Hrabko: Vlčan bude ministerstvo viesť inak ako Mičovský

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Je vysoko pravdepodobné, že Samuel Vlčan (nominant OĽANO) bude riadiť ministerstvo pôdohospodárstva diametrálne odlišným spôsobom ako jeho predchodca Ján Mičovský (OĽANO). V diskusii na TASR TV to uviedol publicista Juraj Hrabko „Vychádzam z toho, že na poste štátneho tajomníka v čase, keď ministerstvo…

Konanie snemu Za ľudí za súčasnej situácie by malo za následok odchod jednej zo skupín zo strany, uviedla Remišová

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak by sa mimoriadny snem strany Za ľudí konal „v takejto napätej situácii", tak to bude mať len jeden výsledok, a to odchod jednej z dvoch skupín v strane V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedala vicepremiérka…

Prerušili očkovanie detí proti Covidu-19

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Andreea Alexandru)   Ministerstvo zdravotníctva SR prerušilo očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov. Niektoré deti však už boli zaočkované, iným Národné centrum poslalo termín a potom ho náhle zrušilo Kompetentní podľa informácií televízie Markíza tvrdia, že ide o logický dôvod a…

KDH žiada prehodnotiť nelogické opatrenia pre letné tábory

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Systém PCR testovania detí pred letnými tábormi má trhliny, ktoré môžu ohroziť účasť a rodičom spôsobia komplikácie. Problémom sú nerešpektovanie covid automatu či nutnosť čerpať  pracovné voľno pre rodičov iba kvôli testovaniu, upozorňuje KDH "Tábory v lete majú byť odľahčením rodičov, nelogické opatrenia…

Ministerstvo školstva chce podporiť psychologickú pomoc pre mladých finančne i legislatívne

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Ministerstvo školstva chce podporiť oblasť psychologickej pomoci pre mladých. Dostupná by mala byť nielen v online prostredí, ale aj pri osobnom kontakte. Súčasťou plánu rezortu je zmena poradenského systému, posilnenie inkluzívnych tímov a profesie školského psychológa. Vzniknúť by tiež mali takzvané inkluzívne ohniská.…

SNS žiada rovnosť pre zdravých a uzdravených ľudí, ako aj pre očkovaných

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) žiada rovnosť pre zdravých a uzdravených ľudí, ako aj pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Tvrdí, že sa zabúda na ľudí, ktorí síce ochorenie COVID-19 prekonali, no súčasne, ak sa očkovať chcú, tak sa vakcinovať nemôžu pre iné pridružené…

Sudca ŠTS bude rozhodovať o väzbe bratislavských advokátov popoludní

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica, Martin Baumann)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bude v sobotu popoludní rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať dvojicu bratislavských advokátov - Martina Ribára a Alexandra Fila Výsluch a neverejné rozhodovanie je naplánované na 13.00 h.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

Boris Mesár

Neomarxisti v USA likvidujú bielu rasu .

0icon

V USA získavajú na popularite večere s pokáním za ,,rasizmu" pre biele ženy. Boj proti rasovej diskriminácii, ktorá sa bezhlavo dotýka Ameriky, nadobúda nové groteskné formy, niekedy sa mení na priamy biely masochizmus. Módne kľačanie pred ,,tmavou pleťou"0 už nie je pôsobivé na pozadí novo rastúcej inej ,,populárnej" americkej metóde…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

TOP10+: Arogantní domáci miláčikovia, ktorí to robia určite naschvál

0 icon

Niektorí domáci miláčikovia nepoznajú osobné hranice, nemajú chrbtovú kosť a svojim vlastníkom spôsobujú bolesť hlavy. Vyčkávajú na vhodnú príležitosť, kedy nám spraviť zo života miš-maš? Nie je divu, že v tomto rebríčku vynikajú hlavne mačky. Tie nemajú pud sebazáchovy a skúšajú tvoju toleranciu zväčša vtedy, keď sú maškrtné a práve…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0 icon

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0 icon

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Ako zredukovať počet vrások bez návštevy kozmetického salóna?

0 icon

Keďže naša pokožka vekom produkuje stále menej bielkovín, kolagénu a elastínu, počet vrások na našej tvári pribúda. Je ale spôsob, ako toto "poškodenie" zastaviť? Expozícia životného prostredia, dehydratácia a toxíny môžu spôsobiť, že tvoja tvár bude náchylnejšia na vznik výrazných vrások. Ak však premýšľaš nad tým, ako spomaliť príznaky starnutia…

Vo svete IT

Google si posvieti na „ohováračské stránky“. Zníži ich dosahy

0 icon

Internet je miestom, kde ak niečo niekto publikuje, tak už len ťažko sa dá dosiahnuť, aby obsah bol odstráneným. Týka sa to hlavne obsahu, ktorý vytvoril niekto druhý, ale spomínate sa v ňom. Tento typ obsahuje je problémovým hlavne v prípadoch, kedy vás vykresľuje v negatívnom svetle, prípadne v situáciách,…

Huawei sa pomaly, ale isto vytráca z trhu so smartfónmi. Štatistiky ukazujú, že z giganta sa stáva trpaslík

0 icon

Keď sa povie Huawei, tak väčšinu z nás napadnú smartfóny. Najnovšie dáta, ktoré prinášajú analytici z counterpointresearch však naznačujú, že Huawei sa postupne vytráca z trhu so smartfónmi. Dôvodom však nie je nezáujem o mobilné zariadenia, ale sankcie zo strany amerických úradov. Hoci Huawei dominoval trhu, tak dnes strmo padá…

Z Androidu 12 sa stane „chameleón“. Pozrite sa, ako bude meniť farebnosť ikon aplikácií

0 icon

Google len niekoľko dní dozadu uvoľnil ďalšiu verziu Androidu 12 v BETA programe a ako plynie čas, tak deň čo deň sa objavujú nové informácie o nových funkciách. Nie je žiadnym tajomstvom, že Android 12 bude schopným meniť farebnosť UI v závislosti od tapety, Google to prezradil už počas predstavenia…

Trh so smartfónmi zažíva jeden z najprudších rastov predajov za posledné roky

0 icon

Pandémia v uplynulom roku zrazila predaje smartfónov na čísla z pred niekoľkých rokov dozadu. Už prvý kvartál tohto roka však ukázal, že predaje smartfónov budú lepšími, ako tomu bolo rok dozadu. Najnovšie, analýza spoločnosti IDC hovorí, že pri pohľade na trh so smartfónmi, predaje budú rásť a to nielen v…

Ktorým procesorom spoločnosti MediaTek sa oplatí vyhnúť, a ktoré naopak ponúkajú dostatočný výkon?

0 icon

Spoločnosť MediaTek nebola dlhé roky vnímanou pozitívne. Vo všeobecnosti sa smartfóny poháňané týmito procesormi brali za zariadenia „druhej kategórie“. Plynúcim časom sa však karta otáča a čoraz viac výrobcov siaha po procesoroch spoločnosti vrátane Xiaomi, výrobcu smartfónov, ktorý naprieč našim regiónom rok čo rok pokrýva väčšiu časť trhu. Rovnako treba…

Armádny Magazín

Rekordná zákazka. India chce kúpiť 1770 ruských tankov Armata

0 icon

India, 12.jún 2021 (AM) – India má v úmysle kúpiť 1770 tankov strednej triedy. Momentálne je vyhlásené príslušné výberové konanie a hoci ruský tank T-14 Armata nepatrí do triedy stredných tankov, bola spoločnosti Rosoboronexport zaslaná žiadosť o predaj týchto bojových vozidiel, ktorá by z Indie mohla urobiť najväčšieho nákupcu ruských ťažkých…

Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

0 icon

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možn

Rusko pre normálny dialóg s USA potrebuje jedinú vec - rakety na Kube

0 icon

Rusko, 12.jún 2021 (AM) – Tí, ktorí si myslia, že vzťahy medzi Ruskom a „kolektívnym Západom“ (pričom neexistuje kolektívny Západ — sú to USA) sa v roku 2014 zhoršili, samozrejme, opomínajú situáciu v roku 1999, kedy „kolektívny Západ“ začal bombardovať Juhosláviu, ktorá je nám blízka, bez toho, aby na to Rusko…

Boli strelení do hlavy. Luhanská republika oznámila zabitie piatich milicionárov ukrajinskými diverzantmi

0 icon

Luhansk. 12. júna (AM)  - Z Luhanskej ľudovej republiky sa šíria alarmujúce správy o novom zintenzívnení činnosti ukrajinských sabotážnych a prieskumných skupín. Tlačová služba orgánov Luhanskej republiky uvádza, že skupina niekoľkých vybavených a dobre vyzbrojených príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, zaútočila na pozorovateľňu neďaleko obce

Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

0 icon

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali