Svätý Servulus, nevládny žobrák čo almužnu od dobrých ľudí rozdával druhým chudobným ľuďom

Bratislava 23. decembra 2018 (HSP/Foto:

 

Pápež Gregor Veľký, rozpráva ako očitý svedok v jednej homílii svojej o žobrákovi, menom Servulusovi, ktorý žil toho času v Ríme, takto:

Ilustračné foto

„Dobrá pôda prináša skrze mnohú trpezlivosť bohaté ovocie. A skutky naše nie sú dobrými, keď odovzdane neznášame chyby bližného. Čím väčšie sú pokroky, ktoré niekto učinil, tým väčšie príkrosti nachádza v živote, ktoré treba mu trpieť, lebo, čím viac vzdiaľujeme sa sveta, tým viac vzrastá i nenávisť sveta proti nám. Preto stáva sa, že najviac z tých ľudí, ktorých vidíme činiť dobré, namáhajú sa pod ťarchou utrpenia, lebo veď oni vzdiaľujú sa žiadostí pozemských, a predsa bývajú trýznení tvrdými bičmi. Ale oni prinášajú dľa slov Pánových hojné ovocie vo všetkej trpezlivosti, a keď znášajú utrpenie, dosahujú skrze utrpenie svoje svätý pokoj a následkom toho bohaté uspokojenie. Tak tlačené býva hrozno a premenené na oduševňujúce víno.

Tak dáva vytláčaná oliva šťavou svojou mastné oleje. Tak nadobudne sa raž na humne. A tak, kto chce byť oslobodený celkom od chýb svojich a víťaziť nad nimi, ten nech sa usiluje znášať v pokore bič očisťovania, aby mohol dostať sa čistejší a posvätenejší ku sudcovi, keď očistil ho oheň utrpenia. A Gregor Veľký pokračuje v životopise svätého Servulusa:

„Pri krytej chodbe, ktorá vedie do chrámu svätého Klementa, bol živý istý muž, ktorému meno bolo Servulus. Mnohí z vás znali ho, ako tiež i ja znal som ho. On bol chudobným na statky časné, ale bohatým na zásluhy. Dlhá nemoc sužovala ho, keď od narodenia až do konca života svojho, lámkou trápený polihoval. On nemohol ani stáť, ani posadiť sa na lôžku, ba ani ruku povzniesť k ústam, áno ani len obrátiť sa s jednej strany na druhú. Jeho obsluhovali matka a bratia jeho. A čo dostal ako almužnu od dobrých ľudí, to rozdával rukama matkinými druhým chudobným ľuďom.“

„On nepoznal ani písmená, a predsa kúpil si sväté Písmo. A keď niekto navštívil ho, prosil, aby mu z neho niečo prečítal. Takýmto spôsobom naučil sa naspamäť celé sväté Písmo, a tak poznával vždy dôkladnejšie milosti Božie. Za bolestné trápenie ďakoval vrúcne Bohu a neprestával vo dne i v noci chválospevami oslavovať Boha. Keď sa blížil čas, že veľká a nepremožiteľná trpezlivosť jeho mala dostať odmenu, zväčšovala sa bolesť jeho so stupňa na stupeň.“

„Teraz blížila sa smrť s predznakmi svojimi a zjavovala sa posvätenej duši jeho. O pol noci dal vzbudiť cudzincov, ktorých podporoval almužnou svojou a prosil ich, aby s ním prespevovali žalmy za blahoslavený odchod z tohoto sveta. I spieval s nimi, ačkoľvek už zomieral. Naraz prestal, naslúchal a potom zvolal s veľkým namáhaním:

„Ticho, ticho! Či nepočujete chválospevy nebeské?“

„A keď tak hlasno zvestoval chválu Božiu, počula čistá, všetkých pút zemských pozbavená duša jeho plesanie nebeské nadzemskej rozkoše Božej, a pohrúžený do tohoto spevu nebeského, ktorý vnímal vnútorným smyslom, vypustil dušu svoju.“

„Odrazu naplnila sa izba takou ľúbeznou vôňou, že tu prítomní občerstvili sa neobyčajným spôsobom a naplnení boli potešujúcou nádejou, že odletivšia duša vošla do blahoslavensta. Medzi prítomnými bol jedon z bratov našich, ktorý ešte dnes žije, a ktorý nie ináč, než s radostnými slzami dosvedčuje, že tá ľubovôňa tak dlho občerstvovala ich, dokiaľ mŕtvola pochovaná nebola.“ To stalo sa sa ku koncu šiesteho storočia.

A Gregor Veľký dokončuje tento životopis svätého Servulusa takto:

„Pohliadnite, akou krásnou smrťou sišiel Servulus z tohoto sveta, ktorý tu na zemi znášal bič skúšky s dobrou vôľou! On bol podľa slov Pánových dobrou pôdou, ktorá vydávala úžitok v trpezlivosti a ktorý zbrázdený bol pluhom súženia i dostal sa k bohatej žatve odmeny. Rozvažujte, najmilší bratia, aké výhovorky budeme môcť predniesť pred prísnym súdom Božím my, ktorí sme dosiahli ako dočasné majetky tak zdravé ruky, a predsa nedbalí sme vo vykonávaní dobrých skutkov, keď tento chudobný, rukama hýbať nemohúci muž, vykonávať mohol prikázania Božie?

Nebude treba, aby Boh postavil k zahanbeniu nás, a to proti nám, svätých apoštolov, ktorí kázaním uviedli do neba so sebou celé zástupy kresťanov, ani to, aby postavil proti nám svätých mučeníkov, ktorí vycedili krv svoju a otvorili si tak prístup do neba. Čo riekneme, keď niekdy uzreme tohoto Servulusa, ktorého cez celý život trvajúca nemoc predsa k vykonávaniu dobrých skutkov nemohla urobiť nečinným?

Ostatne vidíme tiež, že súženia nemoci, keď trpezlivo ich znášame z lásky ku Ježišovi, ktorý znášal na kríži bolesti hriechov našich, sú dostatočné, aby mohly učiniť nás blahoslavenými. Svätý Servulus bol žobrákom a nemocným dľa tela, ale boháčom a zdravým na duši svojej, ale ja poznám boháčov, ktorí obťažení sú zlou chorobou na duši, ktorí majú mnoho statkov, ale zle užívajú ich, sú to lakomci.

Svätý Servulus vyobrazuje sa v rúchu žobráka, ako leží so zopätými rukami na zemi v sieni, nad hlavou jeho je na stene znamenie kríža, na tvár jeho padajú lúče svetla milosti Božej.Veľká chudoba a ťažká bolestná nemoc od narodenia až do smrti sužovali svätého Servulusa a skúšaly trpezlivosť jeho. A hľa, on nikdy neponosoval sa, nešomral, nezúfal, ale zveleboval milostivého Boha chválospevami.

Kresťan, porovnaj utrpenie svoje s trpezlivosťou tohoto veľkého svätého! Jak zahanbuje trpezlivosť jeho a odovzdanosť do vôle Božej ponosovanie sa tvoje na chudobu, na opovrhovanie od sveta, na nemoc! Sv. Chrysologus hovorí:

„Kristus je chudobným, hanbime sa. Kristus je pokorným; hanbime sa.

Svätý Servulus bol spokojný s chudobou svojou, áno almužny, ktoré dostával od dobrých ľudí, rozdával chudobnejším od seba. Jak zahanbuje on tých kresťanov, ktorým nadelil milostivý Boh majetky a sú – lakomí. Lakomí ľudia podobajú sa havranom, strakám a vranám. Títo vtáci odnášajú všetko, čo sa blyští, ako zlaté peniaze a veci, sklo, črepy porcelánové, do hniezda svojho. Ačkoľvek nemôžu zúžitkovať tieto veci, predsa túžia po nich, žiadajú si mať ich, aby ich mali. A tak kradnú podobné veci.

Podobne robia lakomci. Lakomý človek má radosť iba v majetku pozemskom, vysoko cení iba dočasné veci, on opovrhuje vyššími, duševnými pokladmi. Lakomstvo ponúka človeka k nadobývaniu majetku, ku klamstvu, ku krádeži, k nespravodlivosti. Lakomstvo podobá sa v účinkoch svojich ohňu. Čím viac dreva prikladáme na oheň, tým väčší býva požiar, tým viac chce mať dreva. Lakomec býva ukrutným nielen proti bližným, ale i proti sebe samému.

V Londýne zomrel žobrák hladom. Keď za viacej dní nevychádzal z izby, hľadali ho súsedia a našli na kostru vyschnutého ležať na biednom lôžku mŕtveho. V izbe objavili sedemnásť zvrchlíkov, šestnásť kabátov, devätnásť párov čižiem, 175.000 frankov hotových peňazí, ktoré posledné nachádzali sa pod slamou na posteli. Či tento človek nebol ukrutný oproti sebe? A prečo? Preto, že bol lakomý. Lakomstvo zvádza ľudí k najväčším zločinom.

Roku 1865 prišiel podomový kupec s deväť ročnou dcérkou ku roľníkovi v nemeckom meste St. Georgen, aby prenocoval u neho. Keď roľník uzrel pekné látky kupcove a peniaze, uzavrel z lakomstva, že so ženou svojou zavraždia ho. A skutočne zabili sekerou kupca a vyvliekli von z domu mŕtvolu. Dievča kupcovo spalo v súsednej izbe a spozorovalo vraždu. Toto dievča chceli lakomci hodiť do zakúrenej peci, aby neboli prezradení. Keď kúrili pec, vyskočilo dievča oblokom na ulicu a rozpovedalo vec žandárovi, ktorý práve išiel pomimo. Neľudskí vrahovia boli poviazaní a odvedení k súdu.

Tu zase iný príklad! V jari r. 1618 prišiel mladý poľský vojak do hostinca v meste Pultave. Zdalo sa, že bol dobrej vôle. Na stôl položil mešec peňazí a požiadal hostinského, že by schoval mu ich do rána. Pri večeri žartoval sa, potom uložil sa spať. Hostinského trápilo, čo môže byť v tom mešci, či ozaj zlato alebo striebro alebo iba medence? Lakomec nemal pokoja, kým neotvoril mešec. A hľa, boli v ňom samé dukáty. Zo zvedavosti vzišla žiadostivosť a z tejto ukrutnosť. Hostinský s manželkou prekľali nožom vojaka v posteli a mŕtvolu jeho zakopali vo dvore. K ránu vrátila sa dcéra hostinského domov a spytovala sa na brata, s ktorým včera sa zhovárala. Rodičia okríkli ju:

„Čo-že hovoríš, či pred rokmi nezomrel na bojisku?“ Dcéra zvolala:

„Nie, nie; on prenocoval u vás!“ I opísala postavu jeho, rúcho a zbroj. Potom doložila:

„Tak srdečne radoval sa, že môže vám doniesť usporené peniaze, ale chcel sa prv zažartovať, či ešte poznáte ho! Kde-že je, či ešte spí?“

Pravda, že spal! Vrahovia stáli bledí a strnulí, potom hodili sa na zem, šklbali si vlasy a naplnili dom nariekaním. Otec vyšiel von a obesil sa. Matka preklala sa tým istým nožom, ktorým zavraždila syna. Čo oslepilo oči ich, že nepoznali vlastného syna a zavraždili? Lakomstvo! Kresťan, čo zachráni ťa pred ohavným lakomstvom? Živá spomienka na smrť.

Turecký sultán Saladin nazhromažďoval veľké bohatstvá a túžil nenasýtene ešte po väčších. Keď cítil blížiť sa hodinu smrti svojej, poznal márnosť všetkých pokladov. I povolal oznamovateľa svojho a rozkázal mu, aby pripol plachtu umrlčiu, v ktorej mal byť pochovaný sultán dľa obyčaje Turkov, na tyku, aby tú nosil ulicami sídelného mesta a vyvolával:

„Hľa, toto je celé bohatstvo, ktoré sultán Saladin sebou bere do hrobu!“

Lakomý kresťan, či viacej vezmeš sebou do hrobu? Oj, vylieč náruživosť svoju častou rozpomienkou na smrť! Kresťan, nasleduj svätého Servulusa, buď spokojný v chudobe svojej a zvelebuj za to milostivého Boha. Tomáš Kempenský hovorí:

„Tak ako teší sa pyšný človek dôstojnosti svojej a boháč v pokladoch svojich, tak raduje sa opravdivo pokorný človek v opovrhovaní samého seba a v nedostatku majetkom.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

Gazprom na niekoľko dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Toto je dôvod

0 icon

Moskva 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Sputnik-Ilya Pitalev)   Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta a trvať by mala do 2. septembra. Informuje Reuters Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta…

Galtier označil spor medzi Mbappem a Neymarom len za “sprievodný jav”

0 icon

Paríž 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko, TASR/AP-Francois Mori)   Tréner Christophe Galtier odmieta, že spor medzi Kylianom Mbappem a Neymarom vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain by bol vážnejšieho charakteru. Nezhody medzi hviezdnymi útočníkmi po minulotýždňovom ligovom zápase proti Montpellieru (5:2) považuje iba za "sprievodný jav", hoci v pondelok…

Fico: Sadizmus! To je asi najvýstižnejšie slovo na konci tohto týždňa

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti zhrnul najdôležitejšie udalosti posledného týždňa. Zdôraznil pri tom, že slovo, ktoré to najlepšie vystihuje, je "sadizmus" Ako prvé Fico poukázal na pojednávanie Moniky Jankovskej. V tomto prípade sa predsedovi Smer nepáči prístup Denníka N,…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Putin a Macron žiadajú inšpekciu v Záporožskej elektrárni

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:25 - Situácia na Ukrajine a na Donbase do tejto hodiny, z ruskej strany:…

Počasie začal ovplyvňovať zvlnený studený front

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Počasie na Slovensku začal ovplyvňovať zvlnený studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti Na západe a v tatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky a búrky. "V tejto časti Slovenska je v piatok popoludní aj dostatočný strih vetra na tvorbu…

Zelenskyj čelí vlne kritiky za to, že nevaroval pred vojnou

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Až do tohto týždňa sa zdalo, že Ukrajinci považujú prezidenta Volodymyra Zelenského za bezúhonného národného hrdinu, ktorý zostal v Kyjeve napriek ohrozeniu svojej osobnej bezpečnosti, aby viedol svoju krajinu proti invázii ruských vojsk, píše denník Washington Post Jeho komentáre pre denník The Washington…

Žuravko: NATO spustilo na Ukrajine plán B

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ženský vojenský personál na Ukrajine sa bude musieť od 1. októbra registrovať na vojenskú službu. Bývalý poslanec Oleksij Žuravko sa vyjadril k nádeji Ukrajiny, že na úkor žien dokáže čeliť Rusku Prišiel rad aj na nežnejšiu polovicu populácie Ukrajiny, ktorá bude vrhnutá do mlynčeka…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Profilová výstava Štefan Kubík: Sochy - Kresby v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava

Autor: TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka: Je povinnosťou konať tak, aby sa neopakovala dráma z 1968

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou i povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas piatkovej pietnej spomienky pri príležitosti 54. výročia okupácie pred Univerzitou Komenského v Bratislave…

Rokovania nepomohli. Visolajský: Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Iná možnosť ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme,"…

Slovenský štvorkajak na 1000 m siedmy, zlato pre Nemcov

0 icon

Mníchov 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe/dpa-Bildfunk, Facebook/Slovenská kanoistika - Sprint Team)   Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gelle, Ákos Gacsal, Tomáš Holka, Martin Rybanský obsadil vo finále na 1000 m na ME v Mníchove siedme miesto. Za víťaznou domácou nemeckou loďou v zostave Tobias Schultz, Tom Liebscher, Martin Hiller, Frank…

Gazprom na niekoľko dni úplne zastaví dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Toto je dôvod

0 icon

Moskva 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Sputnik-Ilya Pitalev)   Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta a trvať by mala do 2. septembra. Informuje Reuters Ruský koncern Gazprom ohlásil úplnú trojdňovú odstávku plynovodu Nord Stream 1. Začať by sa mala 31. augusta…

Galtier označil spor medzi Mbappem a Neymarom len za “sprievodný jav”

0 icon

Paríž 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko, TASR/AP-Francois Mori)   Tréner Christophe Galtier odmieta, že spor medzi Kylianom Mbappem a Neymarom vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain by bol vážnejšieho charakteru. Nezhody medzi hviezdnymi útočníkmi po minulotýždňovom ligovom zápase proti Montpellieru (5:2) považuje iba za "sprievodný jav", hoci v pondelok…

Fico: Sadizmus! To je asi najvýstižnejšie slovo na konci tohto týždňa

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti zhrnul najdôležitejšie udalosti posledného týždňa. Zdôraznil pri tom, že slovo, ktoré to najlepšie vystihuje, je "sadizmus" Ako prvé Fico poukázal na pojednávanie Moniky Jankovskej. V tomto prípade sa predsedovi Smer nepáči prístup Denníka N,…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Putin a Macron žiadajú inšpekciu v Záporožskej elektrárni

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:25 - Situácia na Ukrajine a na Donbase do tejto hodiny, z ruskej strany:…

Počasie začal ovplyvňovať zvlnený studený front

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Počasie na Slovensku začal ovplyvňovať zvlnený studený front. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti Na západe a v tatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky a búrky. "V tejto časti Slovenska je v piatok popoludní aj dostatočný strih vetra na tvorbu…

Zelenskyj čelí vlne kritiky za to, že nevaroval pred vojnou

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Až do tohto týždňa sa zdalo, že Ukrajinci považujú prezidenta Volodymyra Zelenského za bezúhonného národného hrdinu, ktorý zostal v Kyjeve napriek ohrozeniu svojej osobnej bezpečnosti, aby viedol svoju krajinu proti invázii ruských vojsk, píše denník Washington Post Jeho komentáre pre denník The Washington…

Žuravko: NATO spustilo na Ukrajine plán B

0 icon

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Ženský vojenský personál na Ukrajine sa bude musieť od 1. októbra registrovať na vojenskú službu. Bývalý poslanec Oleksij Žuravko sa vyjadril k nádeji Ukrajiny, že na úkor žien dokáže čeliť Rusku Prišiel rad aj na nežnejšiu polovicu populácie Ukrajiny, ktorá bude vrhnutá do mlynčeka…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Armádny Magazín

Ukrajinské sily sa pokúsili zaútočiť bezpilotným lietadlom na Krymský most. Video

0 icon

Rusko, 19.august 2022 (AM) –  Poradca šéfa Krymu Oleg Krjučkov večer 18. augusta v telegrame uviedol , že v Kerči zafungoval systém protivzdušnej obrany. Na sociálnych sieťach koluje video niečoho, čo vyzerá ako protilietadlová raketa, video bolo natočené v meste vo štvrtok večer. Kerč sa nachádza na východe polostrova, pár kilometrov od…

Najnovší vojenský plán Kyjeva: Ukrajina podkope zásobovacie línie ruskej armády

0 icon

Ukrajina, 19.august 2022 (AM) – Ukrajinské spravodajské služby majú v úmysle v najbližších mesiacoch zaútočiť na zásobovacie línie ruskej armády – muničné sklady, vojenské základne, železničné trate a energetické siete, ako tento týždeň na Kryme. Michail Podoljak, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, o tom prehovoril v rozhovore pr

Aké ohrozenie predstavuje pre ruské sily presun afganského vybavenia na Ukrajinu

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – Po skutočnom úteku Američanov a ich spojencov z Afganistanu v auguste 2021 priletelo na územie Uzbekistanu a Tadžikistanu značné množstvo lietadiel a vrtuľníkov afganskej armády. Desiatky bojových lietadiel Cessna AC-208B Combat Caravan a Embraer EMB 314 Super Tucano / A-29, prieskumné lietadlá Pilatus PC-1

Myšlienka svetovej hegemónie USA bola ukončená v americkom vnútrozemí

0 icon

USA, 19.august 2022 (AM) – V hlboko provinčnom štáte Wyoming sa odohrala udalosť symbolická pre celú medzinárodnú politiku. Voliči doslova vyhnali z Kongresu Liz Cheneyovú, líderku antitrumpistov, dcéru niekdajšieho všemocného viceprezidenta a pokračovateľky neoconov. Neoconi sú najhoršia vec v politike USA z pohľadu Ruska a sveta.   Stranícky systém v S

August vo vojnových dejinách

0 icon

Slovensko, 19.august 2022 (AM) – Pri tomto mesiaci máme aj výrazné prepojenie vojenských dejín staroveku so súčasnosťou. Dôkazom toho je bitka Kartágincov s Rimanmi pri Cannes z 2. augusta 216 pred naším letopočtom (víťaznú Hanibalovu taktiku dodnes učia na všetkých slušných vojenských školách) a jej využitie americkým generálom Normanom Schwarzkopfom v op

FOTO DŇA

Profilová výstava Štefan Kubík: Sochy - Kresby v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava

Autor: TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali