Svätý Servulus, nevládny žobrák čo almužnu od dobrých ľudí rozdával druhým chudobným ľuďom

Bratislava 23. decembra 2018 (HSP/Foto:

 

Pápež Gregor Veľký, rozpráva ako očitý svedok v jednej homílii svojej o žobrákovi, menom Servulusovi, ktorý žil toho času v Ríme, takto:

Ilustračné foto

„Dobrá pôda prináša skrze mnohú trpezlivosť bohaté ovocie. A skutky naše nie sú dobrými, keď odovzdane neznášame chyby bližného. Čím väčšie sú pokroky, ktoré niekto učinil, tým väčšie príkrosti nachádza v živote, ktoré treba mu trpieť, lebo, čím viac vzdiaľujeme sa sveta, tým viac vzrastá i nenávisť sveta proti nám. Preto stáva sa, že najviac z tých ľudí, ktorých vidíme činiť dobré, namáhajú sa pod ťarchou utrpenia, lebo veď oni vzdiaľujú sa žiadostí pozemských, a predsa bývajú trýznení tvrdými bičmi. Ale oni prinášajú dľa slov Pánových hojné ovocie vo všetkej trpezlivosti, a keď znášajú utrpenie, dosahujú skrze utrpenie svoje svätý pokoj a následkom toho bohaté uspokojenie. Tak tlačené býva hrozno a premenené na oduševňujúce víno.

Tak dáva vytláčaná oliva šťavou svojou mastné oleje. Tak nadobudne sa raž na humne. A tak, kto chce byť oslobodený celkom od chýb svojich a víťaziť nad nimi, ten nech sa usiluje znášať v pokore bič očisťovania, aby mohol dostať sa čistejší a posvätenejší ku sudcovi, keď očistil ho oheň utrpenia. A Gregor Veľký pokračuje v životopise svätého Servulusa:

„Pri krytej chodbe, ktorá vedie do chrámu svätého Klementa, bol živý istý muž, ktorému meno bolo Servulus. Mnohí z vás znali ho, ako tiež i ja znal som ho. On bol chudobným na statky časné, ale bohatým na zásluhy. Dlhá nemoc sužovala ho, keď od narodenia až do konca života svojho, lámkou trápený polihoval. On nemohol ani stáť, ani posadiť sa na lôžku, ba ani ruku povzniesť k ústam, áno ani len obrátiť sa s jednej strany na druhú. Jeho obsluhovali matka a bratia jeho. A čo dostal ako almužnu od dobrých ľudí, to rozdával rukama matkinými druhým chudobným ľuďom.“

„On nepoznal ani písmená, a predsa kúpil si sväté Písmo. A keď niekto navštívil ho, prosil, aby mu z neho niečo prečítal. Takýmto spôsobom naučil sa naspamäť celé sväté Písmo, a tak poznával vždy dôkladnejšie milosti Božie. Za bolestné trápenie ďakoval vrúcne Bohu a neprestával vo dne i v noci chválospevami oslavovať Boha. Keď sa blížil čas, že veľká a nepremožiteľná trpezlivosť jeho mala dostať odmenu, zväčšovala sa bolesť jeho so stupňa na stupeň.“

„Teraz blížila sa smrť s predznakmi svojimi a zjavovala sa posvätenej duši jeho. O pol noci dal vzbudiť cudzincov, ktorých podporoval almužnou svojou a prosil ich, aby s ním prespevovali žalmy za blahoslavený odchod z tohoto sveta. I spieval s nimi, ačkoľvek už zomieral. Naraz prestal, naslúchal a potom zvolal s veľkým namáhaním:

„Ticho, ticho! Či nepočujete chválospevy nebeské?“

„A keď tak hlasno zvestoval chválu Božiu, počula čistá, všetkých pút zemských pozbavená duša jeho plesanie nebeské nadzemskej rozkoše Božej, a pohrúžený do tohoto spevu nebeského, ktorý vnímal vnútorným smyslom, vypustil dušu svoju.“

„Odrazu naplnila sa izba takou ľúbeznou vôňou, že tu prítomní občerstvili sa neobyčajným spôsobom a naplnení boli potešujúcou nádejou, že odletivšia duša vošla do blahoslavensta. Medzi prítomnými bol jedon z bratov našich, ktorý ešte dnes žije, a ktorý nie ináč, než s radostnými slzami dosvedčuje, že tá ľubovôňa tak dlho občerstvovala ich, dokiaľ mŕtvola pochovaná nebola.“ To stalo sa sa ku koncu šiesteho storočia.

A Gregor Veľký dokončuje tento životopis svätého Servulusa takto:

„Pohliadnite, akou krásnou smrťou sišiel Servulus z tohoto sveta, ktorý tu na zemi znášal bič skúšky s dobrou vôľou! On bol podľa slov Pánových dobrou pôdou, ktorá vydávala úžitok v trpezlivosti a ktorý zbrázdený bol pluhom súženia i dostal sa k bohatej žatve odmeny. Rozvažujte, najmilší bratia, aké výhovorky budeme môcť predniesť pred prísnym súdom Božím my, ktorí sme dosiahli ako dočasné majetky tak zdravé ruky, a predsa nedbalí sme vo vykonávaní dobrých skutkov, keď tento chudobný, rukama hýbať nemohúci muž, vykonávať mohol prikázania Božie?

Nebude treba, aby Boh postavil k zahanbeniu nás, a to proti nám, svätých apoštolov, ktorí kázaním uviedli do neba so sebou celé zástupy kresťanov, ani to, aby postavil proti nám svätých mučeníkov, ktorí vycedili krv svoju a otvorili si tak prístup do neba. Čo riekneme, keď niekdy uzreme tohoto Servulusa, ktorého cez celý život trvajúca nemoc predsa k vykonávaniu dobrých skutkov nemohla urobiť nečinným?

Ostatne vidíme tiež, že súženia nemoci, keď trpezlivo ich znášame z lásky ku Ježišovi, ktorý znášal na kríži bolesti hriechov našich, sú dostatočné, aby mohly učiniť nás blahoslavenými. Svätý Servulus bol žobrákom a nemocným dľa tela, ale boháčom a zdravým na duši svojej, ale ja poznám boháčov, ktorí obťažení sú zlou chorobou na duši, ktorí majú mnoho statkov, ale zle užívajú ich, sú to lakomci.

Svätý Servulus vyobrazuje sa v rúchu žobráka, ako leží so zopätými rukami na zemi v sieni, nad hlavou jeho je na stene znamenie kríža, na tvár jeho padajú lúče svetla milosti Božej.Veľká chudoba a ťažká bolestná nemoc od narodenia až do smrti sužovali svätého Servulusa a skúšaly trpezlivosť jeho. A hľa, on nikdy neponosoval sa, nešomral, nezúfal, ale zveleboval milostivého Boha chválospevami.

Kresťan, porovnaj utrpenie svoje s trpezlivosťou tohoto veľkého svätého! Jak zahanbuje trpezlivosť jeho a odovzdanosť do vôle Božej ponosovanie sa tvoje na chudobu, na opovrhovanie od sveta, na nemoc! Sv. Chrysologus hovorí:

„Kristus je chudobným, hanbime sa. Kristus je pokorným; hanbime sa.

Svätý Servulus bol spokojný s chudobou svojou, áno almužny, ktoré dostával od dobrých ľudí, rozdával chudobnejším od seba. Jak zahanbuje on tých kresťanov, ktorým nadelil milostivý Boh majetky a sú – lakomí. Lakomí ľudia podobajú sa havranom, strakám a vranám. Títo vtáci odnášajú všetko, čo sa blyští, ako zlaté peniaze a veci, sklo, črepy porcelánové, do hniezda svojho. Ačkoľvek nemôžu zúžitkovať tieto veci, predsa túžia po nich, žiadajú si mať ich, aby ich mali. A tak kradnú podobné veci.

Podobne robia lakomci. Lakomý človek má radosť iba v majetku pozemskom, vysoko cení iba dočasné veci, on opovrhuje vyššími, duševnými pokladmi. Lakomstvo ponúka človeka k nadobývaniu majetku, ku klamstvu, ku krádeži, k nespravodlivosti. Lakomstvo podobá sa v účinkoch svojich ohňu. Čím viac dreva prikladáme na oheň, tým väčší býva požiar, tým viac chce mať dreva. Lakomec býva ukrutným nielen proti bližným, ale i proti sebe samému.

V Londýne zomrel žobrák hladom. Keď za viacej dní nevychádzal z izby, hľadali ho súsedia a našli na kostru vyschnutého ležať na biednom lôžku mŕtveho. V izbe objavili sedemnásť zvrchlíkov, šestnásť kabátov, devätnásť párov čižiem, 175.000 frankov hotových peňazí, ktoré posledné nachádzali sa pod slamou na posteli. Či tento človek nebol ukrutný oproti sebe? A prečo? Preto, že bol lakomý. Lakomstvo zvádza ľudí k najväčším zločinom.

Roku 1865 prišiel podomový kupec s deväť ročnou dcérkou ku roľníkovi v nemeckom meste St. Georgen, aby prenocoval u neho. Keď roľník uzrel pekné látky kupcove a peniaze, uzavrel z lakomstva, že so ženou svojou zavraždia ho. A skutočne zabili sekerou kupca a vyvliekli von z domu mŕtvolu. Dievča kupcovo spalo v súsednej izbe a spozorovalo vraždu. Toto dievča chceli lakomci hodiť do zakúrenej peci, aby neboli prezradení. Keď kúrili pec, vyskočilo dievča oblokom na ulicu a rozpovedalo vec žandárovi, ktorý práve išiel pomimo. Neľudskí vrahovia boli poviazaní a odvedení k súdu.

Tu zase iný príklad! V jari r. 1618 prišiel mladý poľský vojak do hostinca v meste Pultave. Zdalo sa, že bol dobrej vôle. Na stôl položil mešec peňazí a požiadal hostinského, že by schoval mu ich do rána. Pri večeri žartoval sa, potom uložil sa spať. Hostinského trápilo, čo môže byť v tom mešci, či ozaj zlato alebo striebro alebo iba medence? Lakomec nemal pokoja, kým neotvoril mešec. A hľa, boli v ňom samé dukáty. Zo zvedavosti vzišla žiadostivosť a z tejto ukrutnosť. Hostinský s manželkou prekľali nožom vojaka v posteli a mŕtvolu jeho zakopali vo dvore. K ránu vrátila sa dcéra hostinského domov a spytovala sa na brata, s ktorým včera sa zhovárala. Rodičia okríkli ju:

„Čo-že hovoríš, či pred rokmi nezomrel na bojisku?“ Dcéra zvolala:

„Nie, nie; on prenocoval u vás!“ I opísala postavu jeho, rúcho a zbroj. Potom doložila:

„Tak srdečne radoval sa, že môže vám doniesť usporené peniaze, ale chcel sa prv zažartovať, či ešte poznáte ho! Kde-že je, či ešte spí?“

Pravda, že spal! Vrahovia stáli bledí a strnulí, potom hodili sa na zem, šklbali si vlasy a naplnili dom nariekaním. Otec vyšiel von a obesil sa. Matka preklala sa tým istým nožom, ktorým zavraždila syna. Čo oslepilo oči ich, že nepoznali vlastného syna a zavraždili? Lakomstvo! Kresťan, čo zachráni ťa pred ohavným lakomstvom? Živá spomienka na smrť.

Turecký sultán Saladin nazhromažďoval veľké bohatstvá a túžil nenasýtene ešte po väčších. Keď cítil blížiť sa hodinu smrti svojej, poznal márnosť všetkých pokladov. I povolal oznamovateľa svojho a rozkázal mu, aby pripol plachtu umrlčiu, v ktorej mal byť pochovaný sultán dľa obyčaje Turkov, na tyku, aby tú nosil ulicami sídelného mesta a vyvolával:

„Hľa, toto je celé bohatstvo, ktoré sultán Saladin sebou bere do hrobu!“

Lakomý kresťan, či viacej vezmeš sebou do hrobu? Oj, vylieč náruživosť svoju častou rozpomienkou na smrť! Kresťan, nasleduj svätého Servulusa, buď spokojný v chudobe svojej a zvelebuj za to milostivého Boha. Tomáš Kempenský hovorí:

„Tak ako teší sa pyšný človek dôstojnosti svojej a boháč v pokladoch svojich, tak raduje sa opravdivo pokorný človek v opovrhovaní samého seba a v nedostatku majetkom.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Premiér Igor Matovič trvá na tom, že Sulík môže za tisíce obetí, lebo nenakúpil testy. Spraviť z neho ešte aj ministra zdravotníctva? „To je zlý vtip! Nemá morálne právo kritizovať Krajčího“

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič neuvažuje o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (obaja OĽANO). Návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý by bol ochotný tento post zastávať, považuje za absurdný a zlý vtip Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) neuvažuje nad výmenou ministra zdravotníctva Mareka…

Premiér sa s odborníkmi dohodol na viacerých návrhoch, predstaví ich v koalícii. Mať hotovú aplikáciu na e-karanténu až koncom apríla je neskoro, chcel ju do 27. februára. Sulík to nestihne

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Diskusia vedcov a odborníkov na Úrade vlády SR o riešení situácie s ochorením COVID-19 bude pokračovať aj vo štvrtok (24. 2.). Predstavenie konkrétnych opatrení verejnosti predpokladá predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) v piatok (25. 2.), najprv ich chce predstaviť koaličným partnerom "Dohodli sme…

V Maďarsku začali očkovať čínskou vakcínou

0 icon

Budapešť 24. februára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   V rámci očkovacej kampane v Maďarsku začali používať už aj vakcínu proti koronavírusu vyvinutú v Číne. Stalo sa tak po prvý raz v Európskej únii Maďarskí odborníci očakávajú, že ňou do konca týždňa zaočkujú do 275-tisíc ľudí. Zdravotnícki pracovníci v krajine dostali pokyn,…

V slovenčine vyšiel výber diela gréckokatolíckeho jezuitu profesora Michala Lacka SJ

0 icon

Košice 24. februára 2021 (HSP/Foto:Slovenský historický ústav v Ríme)   V predchádzajúcich dňoch vyšla nová publikácia z produkcie Slovenského historického ústavu v Ríme s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920-1982) Po kolokviu a zborníku o jeho osobe, ktoré uzreli svetlo sveta minulý rok pri príležitosti nedožitej storočnice jednej…

Ministerstvo vnútra SR je nápomocné pri riešení kritickej situácie slovenských krematórií

0 icon

Žilina 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerstvo vnútra (MV) SR je už nápomocné pri riešení kritickej situácie, v ktorej sa slovenské krematóriá ocitli. V reakcii na vyjadrenie majiteľa žilinského krematória Vincenta Francla, že štyri funkčné krematóriá sú na počet obyvateľov Slovenska žalostne málo, to pre TASR uviedla Petra Friese…

Slovenskí odborníci považujú obmedzenie práv nezaočkovaných za možné a zákonné

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (HSP/christianitas/Foto:Pixabay)   V súvislosti s neustálou štátnou propagáciou očkovania proti Covid-19 a rovnako pretrvávajúcou nechuťou značného počtu občanov dať sa zaočkovať, vzniká medzi slovenskými vládcami dilema, či by mali mať tí, čo sú zaočkovaní „viac práv“, ako nezaočkovaní V skutočnosti však samozrejme nejde o „viac práv“ v zmysle nadobudnutia nejakých nových…

Ondrej Dostál víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu je lepšie

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Ondrej Dostál (SaS) víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu zo strany vlády je lepšie ako v predchádzajúcom prípade. Ak bude v budúcnosti treba predlžovať núdzový stav dúfa, že ho kabinet vyargumentuje ešte lepšie Ocenil, že materiál vlády obsahuje aj vyhodnotenie doteraz realizovaných…

Ministerstvo zdravotníctva SR na týždeň pozastavilo otváranie termínov pre doteraz nezaočkovaných

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na jeden týždeň pozastavilo otvorenie termínov pre doteraz neočkovanú verejnosť. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, upozornil na to Denník N. V žiadnom prípade však podľa MZ SR nejde o zákaz očkovania Vysvetlila, že tento postup…

Manželka vojaka, ktorý zomrel na Covid-19 hovorí o šokujúcom prístupe lekárky a armády

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vojak Juraj Kemláge, ktorý vo veku 35 rokov podľahol koronavírusu, sa s vysokou pravdepodobnosťou nakazil na školení v práci v decembri. Podľa slov jeho manželky sa vojenské školenie nezrušilo po tom, čo mal jeden z účastníkov pozitívny test. Neskôr sa nakazil aj jej…

Bukovský uviedol, že denník SME šíri falošné správy a strach v súvislosti s liečivami proti koronavírusu

0 icon

Bratislava 24. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy kritik súčasnej vlády kvôli jej prístupu ku pandémii koronavírusu - MUDr. Igor Bukovský PhD. - upozorňuje na to, že denník SME na svojich internetových stránkach šíri správy o tom, že vitamíny a iné alternatívne liečivá nefungujú v liečbe ochorenia covid-19. Podľa názoru…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

Peter Lipták

Pacienti žiadajú Sputnik V

0icon

Vážený pán MUDr. Marek Krajči, minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová ul. 2 Bratislava Vážený pán minister, obraciam sa na vás v nasledovnej veci: Viacerí pacienti ma požiadali o podanie vakcíny proti Covid – 19 značky Sputnik V, vyrábanej v Ruskej federácii. Táto vakcína nie je na Slovensku registrovaná na Štátnom ústave…

Štefan Paulov

Pacient koňom a kôň senátorom

0icon

Pacient koňom  a kôň senátorom.     Pohral som sa s akttuálnymi štatistickými číslami: Do 23.2.2021 bolo u nás vykonaných 11 779 502 antigénových testov, pozitívnych bolo 264 224. Vychádza z toho záchytnosť 2,24%. Do 23.2.2021 bolo vykonaných 1 983 818 RT PCR testov, pričom pozitívnych bolo 294 790 testov, záchytnosť: 14,84% pozitívne testovaných.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Ako skončia balóny, ktoré vypustíme do neba?

0 icon

Vypúšťanie balónov sa vždy považovalo za spôsob, ako niečo osláviť. Je však konečne čas, aby sme to prestali robiť. Rozmýšľal si niekedy, kde všetky tie vypustené balóniky skončia? Nezisková organizácia s názvom Balloons Blow žiada všetkých, aby prestali vypúšťať balóny do ovzdušia, pretože sa nakoniec len vrátia späť a znečisťujú Zem a majú škodlivé…

TOP10: O toto obohať kúpeľ, aby si zlepšil svoje zdravie

0 icon

Je vedecky dokázané, že ponorenie do vody má veľa zdravotných výhod. Vane sú skvelým spôsobom, ako zlepšiť zdravie srdca, ľahšie dýchať, zmierniť bolesť svalov, dostať hormóny do rovnováhy a mnoho ďalších vecí. V kombinácii s vybranými prírodnými ingredienciami ponúkne kúpeľ ešte výhodnejšie vlastnosti. Niektoré zložky môžu pomôcť liečiť špecifické zdravotné problémy, najmä tie, ktoré sa týkajú…

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

TOP10: Masáž - ktorá je pre teba najvhodnejšia?

0 icon

Prvá masáž, ktorá sa kedy uskutočnil, bola v Číne pred viac ako 4 000 rokmi . Odvtedy bolo vytvorených veľa druhov masáží a vedieť, ktorá z nich je pre teba najlepšia, môže byť zložité. Kľúčom k tomu, aby si z masážnej terapie získal čo najväčší úžitok, je vybrať správny typ podľa tvojich osobných potrieb.…

Vo svete IT

Pozrite si výkonnostný rebríček viac ako 100-mobilných procesorov. Ako dopadol ten váš?

0 icon

Mobilné procesory sú srdcia našich smartfónov, bez ktorých by žiaden smartfón nemohol fungovať. Starajú sa ako „bežný“ chod zariadenia, tak aj o náročné výpočty, kedy dávame našim telefónom zabrať. Téme procesorov sme sa venovali aj v nedávnej minulosti, kedy sme bližšie vysvetľovali jednotlivé pojmy čo znamenajú. Rovnako sme rozprávali o…

Je to tu: Perseverance nahral prvé zvuky z inej planéty! Vypočujte si, ako „znie“ Mars

0 icon

Už sme písali o tom, že si rover Perseverance so sebou nesie mikrofón, ktorý zachytí prvé zvuky z povrchu inej planéty. To sa stalo realitou a portál Space píše, že 20. februára bol roverom nahratý 60-sekundový záznam, na ktorom je možné počuť marťanský vietor. „Je to dychberúce,“ konštatoval Dave Gruel…

Android 12: Kedy môžeme očakávať, že bude uvoľnený zo strany Google? Takýto je predpoklad!

0 icon

Android 12 je aktuálne medzi používateľmi Android smartfónov horúcou témou. Dôvodom je, že pred niekoľkými dňami, spoločnosť Google uvoľnila prvý náhľad pre vývojárov, ktorý odhalil hŕstku nových funkcionalít. Napríklad sme mohli čítať o novom spôsobe otáčania obrazovky založenom na AI algoritme, ďalej o automatickom prispôsobení farebnosti rozhrania systému v závislosti…

Tieto Netflix filmy nás v posledných týždňoch oslovili najviac. Ktoré z nich si pozriete?

0 icon

Netflix v súčasnosti patrí medzi najpopulárnejšie streamovacie platformy na sledovanie filmov, či seriálov. Nie tak dávno sme vám priniesli tip na 10-zaujímavých hororových filmov, ktoré nás v minulosti oslovili. Rovnako sme sa venovali aj téme animovaných seriálov pre dospelých. Dnes by vám chceli opäť raz dať do pozornosti zaujímavý obsah,…

Ako rýchly internet v skutočnosti potrebujete? Neplatíte za internet, ktorý „reálne nevyužívate“?

0 icon

V polovici februára sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa venovali téme minimálnych rýchlosti internetu, aby ste mohli robiť základné úlohy. Minimálne požiadavky pritom boli vcelku rozdielnymi naprieč jednotlivými aktivitami. Napríklad, zatiaľ čo v prípade (online) telefonovania vám postačuje mene ako 0,5 Mbps, tak v prípade sledovania videí v…

Armádny Magazín

Rusko: Kalašnikov pôjde do púšte

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) - Ruská skupina Kalašnikov podpísala dohodu o výrobe pušky AK-103 v Saudskej Arábii   Podpisom Quincyho paktu v roku 1945 sa USA zaviazali zaručiť ochranu Saudskej Arábii výmenou za ropu. Počas Obamových rokov však Washington dával niekedy dojem, že sa od tejto dohody dištancuje, obzvlášť keď zaujal

Slovenská zbrojovka na výstave v Abu Dhabí predstavila nové kalibre delostreleckej a tankovej munície

0 icon

Abu Dhabí, 24. februára 2021 (AM) – Na medzinárodnej výstave a konferencii o obrane IDEX 2021 v Abu Dhabí predstavil slovenský zbrojársky holding MSM GROUP mimo iné novinky z produktového portfólia, ktorými chce preraziť nielen v krajinách Perzského zálivu, ale tiež po celom svete. Nová delostrelecká a tanková munícia z dielne slovenskej firmy podlieha prísnym arm

Skúšobný pilot prezradil možnosti ruského bezpilotného lietadla S-70 Ochotnik

0 icon

Rusko, 24. február 2021 (AM) – Ruské ťažké útočné bezpilotné lietadlo S-70 Ochotnik dokáže zasiahnuť cieľ na povel z paluby stíhačky Su-57, oznámil skúšobný pilot Jevgenij Frolov, ktorý riadi stroj zo zeme. Tento bezpilotné lietadlo je vyvíjané v rámci koncepcie "verného vedeného". Má pôsobiť spolu

Terén. Čo radí starodávna múdrosť vojenského umenia Sun-Tzu?

0 icon

Slovensko, 22. február 2021 (AM) - Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu

Spojené kráľovstvo plánuje "zaútočiť" na ruské a čínske družice

0 icon

Veľká Británia, 24. február 2021 (AM) – Britské vesmírne sily plánujú v prípade vojenského konfliktu vykonávať výcvikové misie na zničenie nepriateľských družíc, informoval denník Daily Express s odvolaním sa na zdroj z britského ministerstva obrany.  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali