Svätý Narcissus, biskup sťatý mečom počas svätej omše

Bratislava 17. decembra 2017 (HSP/Foto:Internet)

 

Za času prenasledovania kresťanov pod cisárom Diokleciánom ocitol sa svätý biskup Narcissus, súc na úteku pred pohanskými tyranmi, v meste Augsburgu. Mesto sa volalo vtedy Augusta Windelicorum, a žilo tam mnoho významných rímskych rodín, ktoré však napospol klaňali sa modlám. Keď teda biskup Narciss so svojím učeníkom Felixom vstúpili do mesta, vyzvedali sa na hostinec, kde by prenocovať mohli. Pohania ukázali im pekný veľký dom, hovoriac, aby len vošli, tam že dostanú nocľah. V tom dome však žila smilná, po celom meste vykričaná hriešnica Afra i s tromi družkami, nič lepšími od nej, menom Digna, Eunomia a Eutropia.

Svätý Narcissus

Afra neznala od svojho detstva iného náboženstva, než modloslužbu. Súc mladá a driečna, oddala sa bez ostychu smilnej láske. Uzrúc teda dvoch cudzích ktorí o jej povesti nič nevedeli, a spolu bádajúc, že musia byť z vysokého rodu, prijala ich prívetivo a pripravila im výbornú večeru, aby ich takto prilákala do svojich osídiel. Nábožný však biskup, prv ne by si bol sadol ku stolu, pomodlil sa i so svojim druhom modlitbu pred jedlom a prežehnal potom pokrmy znamením svätého kríža. Vidiac toto Afra, veľmi sa nad tým divila, lebo od jak živa niečo takého nevidela ani neslyšala. Biskupova pobožnosť a žehnajúce slová prenikli jej srdce. Pýtala sa teda biskupa, kto je on? A uslyšiac, že je kresťanský biskup, stála ako hromom omráčená. Čosi ona síce už počula o kresťanoch, aký oni život vedú, ale pohľad na tohto svätého muža hovoril jej o mnoho viac. Plná studu a ľútosti padla mu k nohám, s plačom rieknuc:

„Pane! nie som hodná, aby si vstúpil do príbytku ja som hriešnica v celom meste najväčšia.“

Nikto sa nad týmto výjavom nezadivil viac než svätý Narciss. A keď zvedel u koho a v akom dome sa nachádza , tešil kajúcu hriešnicu a poučil ju o Spasiteľovi Ježišu Kristu, ktorý na tento svet prišiel, aby všetkých hriešnikov spasil.

„Jeho láska k ľuďom, „ vravel muž svätý, „nemôže byť hriechmi poškvrnená. Jeho láska rovná sa slnečnému blesku, ktorý osvecuje celú zem, svieti do močidiel a bahnísk a nenabýva tým škvrny. Podobne čistou ostáva i láska Ježiša Krista. Otvor len, dcéra moja, svoju dušu svetlu viery, aby si od všetkých svojich hriechov očistená bola a naplnená láskou k Ježišu Kristu, a tak môjmu kroku do tvojho domu večne blahorečiť mohla.“ Na čo Afra odpovedala:

„Ach, ako by ja mohla od toľkých hriechov byť očistená? Veď  ja viacej hriechov mám, než na hlave vlasov!“

Narciss jej pokojne odvetil:

„Uver ty len v Krista, daj sa pokrstiť a budeš spasená.“

 Afra na to vybehla z izby a plná radosti vyprávala všetko svojim družkám, prehovárajúc aby i ony poslúchli spásonosných slov svätého muža.

„Tento muž, ktorý k nám vkročil, riekla im, je kresťanský biskup. On mi povedal“

Ak uveríš v Krista a dáš sa pokrstiť , budeš očistená od všetkých hriechov, čo k tomu rečiete?

„Ty si našou paňou , odpovedali jednohlasne, .my sme ťa nasledovali v hriechu, prečo by sme ťa nemali nasledovať, aby sme i mi dosiali odpustenia?“

Medzitým sa zmrklo , svätý biskup zanôtil so svojím učeníkom chválospev boží. Vonku však v tichej pobožnosti a v hlbokom udivení naslúchala Afra so svojimi družkami prekrásnemu tomuto spevu. Ale sotva sa rozodnilo , pohanskí drábi hľadali celým mestom týchto dvoch cudzincov po domoch. Voľakto im zradil , že sa nachodia v dome Afrinom, preto si zastali u dverí pred domom, aby  ich, ak vyjdú, lapili a odviedli k súdu. Jeden z nich dotlčúc sa do domu, riekol Afre:

„Dozvedel som sa, že včera prišli k tebe dvaja cudzí muži. Viem , že sú to kresťania, lebo sa prežehnávali znamením kríža, na ktorom Kristus zomrel. Kde sú tí muži, ukáž mi ich.“ Afra odvetila:

„Ako by mohli muži kresťania byť na hospode u ženy, ako som ja?, ku mne prichádzajú len mne rovní.“

Sluha nepátral ďalej a odišiel. Ale Afra sa obávala, aby neprišiel sám sudca a nedal jej dom prekutať, schovala svätého biskupa a jeho učeníka za hromadu konopných viazaníc a prebehnúc ku svojej matke, ktorá inde bývala, vyrozprávala jej všetko čo sa u nej doma stalo. Matka sa tomu nemohla dať vynadívať. Ale keď počula , že biskup i k nej prísť hodlá, aby i ju získal kresťanstvu a hriechy jej odpustil, zvolala plná radosti:

„Daj Bože , aby sa dostalo i mne tohto spasenia!“ a tešila sa veľmi, keď ju Afra uistila, že mužov tých v noci k nej privedie.

Za nočnej tmy skutočne prišiel svätý biskup i so svojim spoločníkom k Arrinej matke, kam ich dcéra doviedla. Matka ihneď, padnúc na kolená pred ním, volala zajakavým hlasom:

„Pane, pomôž dosiahnuť odpustenia hriechov!“  Biskup ju tešil, hovoriac láskavo:

„Blahoslavená viera tvoja, s ktorou tak ochotne prijímaš svetlo pravdy. Začnite sa s dnešným dňom všetci postiť a modliť. Sedem dni vás budem vyučovať, ôsmeho pokrstím a očistené budete so všetkých svojich hriechov a všetky vaše viny budú vám odpustené.“

 Afrina matka povolala k sebe i brata Dionysia, ktorý tiež oddajúc sa s dôverou svätému biskupovi a súc i so ženou a dcérou vyučovaniu prítomný, pripravoval sa veľmi svätému krstu, ôsmeho dňa boli všetci  pokrstení v dome matkinom. Na pamiatku tejto udalosti vysvätil biskup dom tento na dočasné  miesto k službám božím a Dionysia ustanovil za predstaveného tejto malej cirkevnej obce . Afra premenila život celkom, čo nemalé podivenie vzbudilo po celom meste. Zanedlho obžalovali ju čo kresťanku a keď pred súdom vieru svoju stále vyznávala, odsúdená bola na smrť a spálená neďaleko Augsburgu na brehu rieky Lechu.

 Rýchle rozniesla sa povesť mestom že jej mŕtve telo ostalo i v plameni neporušené. Keď nastala teda noc a všetko vôkol tichým spánkom odpočívalo, prikradla sa matka i s tromi bývalými spolu hriešnicami svojej dcéry ku hranici, dymiacej sa ešte a tlejúcej, a vezmúc sväté telo, chcela ho pochovať v krypte, ktorú bola dala sebe vystaviť. Lež sotva, že vkročili do krypty, vrútili sa v pätách za nimi i pohanskí vojaci, založili im oheň nad hlavami a spálili ich všetky spolu pri pozostatkoch sv. Afry roku 304.

Daromné však bolo všetko pohanské zúrenie, lebo vzdor krvavým ukrutnostiam zmáhal sa počet veriacich v meste i po okolí , tak že zanedlho dosť početná kresťanská obec povstala. Svätý Narciss ustanovil nad ňou biskupa, vysvätil jej potrebných kňazov, a keď  usporiadal všetko, akoby volaný od Boha, ďalej nemal viacej stania v Augsburgu. Oplakaný milovanými deťmi, ktoré, ako niekedy svätý  Pavol , skrze Evanjelium zrodil Kristu, vrátil sa do Španielska. Tri roky pracoval tu opäť s neúnavnou usilovnosťou vo vinici Pána. Tých, ktorí, zľaknúc sa prenasledovania, odpadli Krista, získal a príkladom kresťanstvu naspäť. Stálych vo viere tešil a posilňoval a mnohých pohanov obrátil k spásonosnej  viere.

Ale zlostný nepriateľ pokolenia ľudského, nenávidiac spolu i kresťanskú pravdu, nemohol sa dívať ľahostajne, ako sa počet jeho služobníctva apoštolským účinkovaním zo dňa na deň  stále umenšuje.  A tak zaťatí modloslužobníci sprisahali sa odprevadiť akýmkoľvek spôsobom svätého biskupa zo sveta. Narciss badal ale ich úmysel, ale pokladajúc za najvyššie šťastie pre seba, ak bude môcť za kresťanskú vieru krv cediť , nedal sa odstrašiť a nepopustil vo svojej horlivosti.

Jedného dňa keď práve na oltári nepoškvrnenú obeť Bohu obetoval, vrútili sa s vytasenými mečmi do chrámu a zasadili svätému mužovi tri smrteľné rany, na čo svätý k zemi klesnúc, tam pred oltárom ducha svojho vydal. Jeho pozostatky odpočívajú doposiaľ v hlavnom chráme mesta Gerundy, kde až podnes je biskupské sídlo.

Hrob svätého Narcissa

Po znamení kríža poznali pohania biskupa Narcissa a jeho druhov, po znamení kríža poznávame i my až podnes kresťana. Toto sväté znamenie užívali už svätí apoštoli i vôbec prví kresťania. Oni sa znamením týmto prežehnávali pri všetkom, čokoľvek brali pred seba. Keď vchádzali a keď vychádzali z domu, keď vstávali i keď si líhali, keď sa obliekali a keď sadali k stolu, ba keď vedení boli k mukám na smrť, vtedy znamenali krížom čelo i srdce na dôkaz, že prináležia Kristu ukrižovanému a že nemajú  žiadneho spoločenstva s nepriateľmi jeho. Znamenie svätého kríža je až doteraz  verejné vyznanie viery v ukrižovaného Ježiša Krista a v jeho sväté učenie, a už slová, ktoré užívame, vraviac;

„V meno Boha Otca i Syna i Ducha svätého Amen,” ohlasujú vieru v najsvätejšiu Trojicu. Keď by si sa teda hanbil, znamenať sa krížom , daj pozor , aby si tým nezaprel vieru a nedal najavo, že ti srdce oproti Kristu ochladlo. Veď kresťanovi je kríž upomienkou na Vykupiteľa, ktorý z nekonečnej lásky k hriešnemu pokoleniu ľudskému na kríži zomrel a tak nám cestu k nebesiam otvoril. Preto svätý kríž vyjadruje spolu i tú vznešenú náuku, že Ježiš Kristus svojou krížovou smrťou spojil nebo i zemi v jedno božské kráľovstvo, a Židov pohanov v jednu svätú cirkev. Kríž svätý nám teda predstavuje celú náuku svätého Evanjelia. A predsa veru mnohí necítia silu tohto svätého znamenia. Spomína to už í svätý . Rupert, keď praví:

„Mnohí prežehnávajú sa krížom a necítia jeho silu, preto že ho činia síce na čele, ale nenosia ho v srdci. Musíme teda nielen prstom činiť kríž, ale i vrúcnou mysľou a vierou v srdci.“

 Preto ak činíš kríž na čele, ako to pri svätom Evanjeliu robievame, pamätaj,  že to toľko znamená ako by si riekol sám k sebe:

„Kresťan, o kríži Pána často premýšľaj!“

Ak činíš ho na ústach, pomysli si:

„Kresťan , kríž Pána neohrozene vyznávaj.“

 A ak činíš ho konečne na prsiach, riekni si v duchu: Kresťan, kríž Pána z celého srdca miluj!“

Pri znamení svätého kríža na čele povzdychni:

„Pane! Tebe chcem venovať všetky myšlienky svoje.“

Na ústach:

„Všetky slová,

Na prsiach:

„Všetky žiadosti a skutky svoje!“

Toto môžeš činiť každodenne ráno večer a bude ti to zaiste k spaseniu duše.

Karol Jerguš

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Pápež sa ospravedlnil obetiam za výroky obraňujúce čilského biskupa

Rím 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Pápež František sa v pondelok ospravedlnil za svoje výroky, v ktorých bránil čilského biskupa Juana Barrosa, podozrivého z krytia pedofilného kňaza Fernanda Karadimu. Pápež na tlačovej konferencii počas letu z týždňovej návštevy Čile a Peru naspäť do Vatikánu uviedol, že sa nesprávne vyjadril,…

Schäuble na výročie Elyzejskej zmluvy hovoril v Paríži o spoločnej zodpovednosti

Paríž 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Virginia Mayo)   Francúzsko a Nemecko nesú osobitnú zodpovednosť za Európu. Predseda nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgang Schäuble to povedal v pondelok počas vystúpenia na pôde francúzskeho Národného zhromaždenia v Paríži pri príležitosti 55. výročia podpisu tzv. Elyzejskej zmluvy, ktorá vytvorila základ pre súčasné francúzsko-nemecké priateľstvo.…

Na strednej škole v Texase postrelil tínedžer tínedžerku

Italy 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/Jennifer Lindgren/KTVT Dallas Fort Worth via AP)   Streľba v priestoroch školskej kaviarne na strednej škole v mestečku Italy v americkom štáte Texas si v pondelok vyžiadala zranenie 15-ročnej študentky. Oznámil to úrad miestneho šerifa s tým, že 16-ročného študenta tej istej školy vzali do väzby.…

Režiséra Wedela obvinili viaceré herečky zo sexuálneho obťažovania

Berlín 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA - Swen Pförtner)   Renomovaný nemecký režisér Dieter Wedel (75), ktorý čelil v uplynulých dňoch obvineniam niektorých herečiek z údajného sexuálneho obťažovania, odstúpil z funkcie intendanta slávností v Bad Hersfelde. Umelec je po srdcovej príhode v súčasnosti v starostlivosti lekárov v nemocnici, informovalo v pondelok…

Palestínsky prezident Abbás vyzval krajiny EÚ na urýchlené uznanie palestínskej štátnosti

Brusel 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Olivier Hoslet)   Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v pondelok v Bruseli vyzval ministrov zahraničných vecí 28-člennej Európskej únie, aby čo najrýchlejšie uznali palestínsky štát. Abbás, ktorý ako hosť vystúpil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, uviedol, že neexistuje žiaden rozpor medzi uznaním palestínskej…

Politologička: Súboj o post prezidenta ČR je vyrovnaný, rozhodne volebná účasť

Praha/Bratislava 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Súboj o prezidentské kreslo v Česku je vyrovnaný a rozhodne účasť voličov. V prípade, že bude nízka, dá sa predpokladať víťazstvo Miloša Zemana. Ak by nastal opačný scenár, mohol by uspieť bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. Musí však osloviť váhajúcich…

Puigdemont vystúpil na univerzitnom fóre v Kodani

Kodaň 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/Tariq Mikkel Khan /Ritzau Scanpix via AP)   Zosadený katalánsky separatistický líder Carles Puigdemont sa zaviazal pomôcť pri formovaní "novej vlády". Puigdemont sa takto vyjadril v pondelok počas svojho vystúpenia na fóre venovanom Katalánsku na pôde Kodanskej univerzity, informovala agentúra DPA. Ide o prvú cestu katalánskeho…

Bývalý hviezdny futbalista George Weah zložil prezidentskú prísahu

Monrovia 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Abbas Dulleh)   Bývalý medzinárodný hviezdny futbalista George Weah zložil v pondelok slávnostnú prísahu ako nový prezident západoafrickej Libérie. Úrad prevzal od Ellen Johnsonovej Sirleafovej, prvej prezidentky na africkom kontinente, informovala tlačová agentúra AP. Weah (51), ktorý sa stal v roku 1995 hráčom roka Medzinárodnej futbalovej…

Tillerson: USA pracujú s európskymi partnermi na “oprave” dohody s Iránom

Londýn 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Toby Melville)   Spojené štáty spolupracujú s troma európskymi krajinami, pokiaľ ide o požadovanú "opravu" jadrovej dohody s Iránom, obavy z iránskych raketových programov a iné otázky týkajúce sa islamskej republiky. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson to povedal podľa agentúry AP v pondelok pred novinármi…

Proces v kauze prípravy vraždy Čongrádyho bude pokračovať vo štvrtok

Bratislava 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Proces v kauze prípravy vraždy Petra Čongrádyho, jedného z bossov bratislavskej skupiny sýkorovcov, bude pred Okresným súdom Bratislava I pokračovať vo štvrtok 25. januára. Na pondelkovom hlavnom pojednávaní odzneli záverečné reči obhajcov. Vo štvrtok sa zase bude pokračovať záverečnými rečami obžalovaných. Senát…

Proces s exriaditeľom Lesov SR, prvým slovenským nositeľom Nobelovej ceny, pokračuje výsluchom ďalších svedkov

Banská Bystrica 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jozef Ďurník)   Výsluchom svedkov pokračoval v pondelok na Okresnom súde v Banskej Bystrici proces s bývalým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy SR Jozefom Mindášom. Na stoličke šéfa slovenských lesov sedel v rokoch 2006 až 2009. Obžaloba ho viní z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti…

Kaliňák zrušil diskriminačný poplatok kresťanom za svadbu v kostole

Bratislava 22. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Administratívny poplatok na cirkevný sobáš vo výške desať eur sa zruší. Dohodli sa na tom minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) na stretnutí so signatármi petície Fóra kresťanských inštitúcii v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu vnútra Andrea Dobiášová. Kaliňák prijal v pondelok…

Vybrali sme z blogu

Rozhovor s Róbertom Švecom, predsedom Slovenského Hnutia Obrody

Slovenské Hnutie Obrody je činné od roku 2004. Za toto obdobie majú za sebou rôzne pochody, protesty,  vystúpenia v diskusiách či dobročinné akcie. V súčasnosti zbierajú podpisy, aby mohli kandidovať v najbližších parl

Adorátorom vysokej sledovanosti

Keď som bol teeneger, tak som hrával za Prievidzu basketbal. Mal som ho plnú hlavu a túto hru som miloval. Sledovali sme kto koľko dal bodov, kto zvíťazil a kto prehral, kto postupuje vyššie a kto vypadáva, kde je naše mužstvo v tabuľke, kto bol majster SSR a kto už nie je. Také správanie asi…

Rebríček popularity relácií na Slobodnom vysielači

Slobodný vysielač 14. januára 2018 oslávil 5. výročie svojho vzniku a ja som si povedal, že pri tejto príležitosti by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ktoré relácie sa teda po piatich rokoch vysielania stali najpopulárnejšie.  Nebolo jednoznačné, akou cestou sa pri hodnotení vydať, pretože niektoré relácie zanikli, niektoré naopak…

Skorumpovaní politici a iní vlastizradcovia by sa mali mať na pozore. Radikáli oznámili vznikajúcu stranu!

Jeden z najznámejších ,,extrémistov“, ako ho nazývajú médiá, Marián Magát, dnes na svojom profile oznámil, že v najbližšom období sa začnú zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany. Bližšie informácie o pripravovanej strane ešte nie sú známe, podrobnosti by mal Magát zverejniť vo februári tohto roku.

MIMORIADNA SPRÁVA: OČTK – orgány činné v trestnom konaní predvolali podávateľa trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo věci zneužitie právomoci verejného činiteľa, aby doplnil svoje oznámenie.

OČTK –orgány činné v trestnom konaní odoslali dňa 8.1.2018 PREDVOLANIE osoby v zmysle § 196 ods. 2 veta druhá Trestného poriadku Jána Molnára. Predmetom výsluchu je: doplnenie Vášho trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť JUDr. Robert Fico.

RYTMUS "vychytil" rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus(spočiatku však používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992. A vezie sa na raperskej anti sociálnej vlne. Tá prebehla na stránkach Hlavných správ vlastne len ako pripomenutie už dávno…

TopSpeed

Prečo sa Hyundai N nenaháňa za časom na Nürburgringu?

13

Nová divízia kórejskej značky, Hyundai N, nepotrebuje ohurovať časom na okruhu. Tvrdí to boss N divízie, Albert Biermann. Po skúsenostiach z BMW M to najlepšie zo seba dal do ešte stále čerstvého počinu i30 N. Áno, aj skvelý nový hothatch mohol mať viac ako 300 koní. Vydali sa však inou…

Toto sú finalisti ankety Európske auto roka z roku 1970

2

Rok 1970 v ankete Európske auto roka priniesol zásadnú zmenu. Všetky tri miesta obsadili ľudovejšie autá. Dve z nich dokonca zdieľali časť platformy. Posledným z nich bola pre našinca Dacia 1300 v originálnej podobe, čiže Renault 12. Všetky tieto autá boli populárne. Vyrábali ich dlhé roky. Keď sa zastavila originálna výroba,…

Tomu vravím jazda na limite podvozku 2CV

0

Poznáte auto, ktoré sa hodí na rezanie zákrut menej, ako svetoznáma "kačica", navyše v úžitkovej verzii Fourgonnette? Určite by sa nejaké našli, každopádne ani ultramäkký podvozok Citroenu 2CV, ktorý bol na to, aby po ceste z trhu nerozbil vajíčka, nie je konkurentom VW up! GTI. Práve na akcii predstavenia nového malého…

Legendárna história Lamborghini v kocke. Perličky vás dostanú

2

Vedeli ste, že Diablo po facelifte používalo svetlá z Nissanu 300ZX? Alebo že Miura mala spoločnú olejovú náplň pre motor a súčasne prevodovku? Aj takéto perličky sa dozviete z podareného videa kanálu Cars Evolution, ktoré vám priblíži legendárne autá zo Sant'Agaty. Je sa na čo pozerať. Vizuálnu stopu už tradične…

TOP3 jazdenky s najväčšou porciou kilometrov v SR!

18

Nie je to tak dávno, čo som vám prvýkrát priniesol seriál z prostredia najviac vylietaných osobných áut na webe nášho partnera Autobazar.eu. Vtedy to suverénne vyhrala benzínová Toyota Camry. Dnes sa k téme vrátim a pozriem sa na zub slovenským jazdenkám. Kritéria boli nasledovné. Musí to byť osobné auto, žiadna dodávka, a ponuka len od súkromnej osoby.…

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

7

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

KAMzaKRÁSOU

Čo sa môže recyklovať a čo nie? Pravdepodobne nevieš o všetkom!

0

Recyklácia je základom budúcnosti! Prečo vlastne recyklovať a zapájať sa do recyklačného zberného programu? Tak hlavne preto, aby sme pomáhali nášmu životnému prostrediu a v konečnom dôsledku aj sebe. No bohužiaľ, na dedinách alebo v menších obciach je možnosť recyklácie obmedzená. Čo sa môže recyklovať a naopak, čo nie?

Ako sa zbaviť suchých miest na tvári? Zabudni na tieto chyby!

0

S príchodom zimného času prechádza naša pokožka častokrát neželanou transformáciou. A spolu so zmenou počasia prichádza aj častá otázka. Ako sa zbaviť suchých miest na tvári? Pokiaľ aj počas teplejšieho obdobia trpíte suchou pokožkou, precitlivením, či akné, zima môže byť pre vás hotovou katastrofou. Na tvári sa vám začnú objavovať…

Video Dekupáž: Ako na zdobenie servítkovou technikou?

3

Zdobenie servítkovou technikou je pojem, ktorý ste už určite počuli. Reč je o technike zdobenia textilu, skla či dreva, nazvanej dekupáž (zo slova decoupage). V preklade ide o takzvanú servítkovú techniku a využiť ju môžete skutočne na čokoľvek.Pekných servítok s najrozličnejšími motívmi od výmyslu sveta má doma väčšina žien. Tie…

Domáce hnojivo na kvety: S týmto ti kvety porastú raz-dva!

3

Bez droždia v čerstvom alebo sušenom stave nevedia mnohé gazdinky fungovať. Mnohé pekárky ani len netušia, že keď si droždie neustrážia a pokazí sa, netreba ho vôbec vyhadzovať. Poslúži totižto ako prísada na domáce hnojivo na kvety bez chémie a iných prídavkov. Domáce hnojivo na kvety - ako ho pripraviť? 

Prečo sa v zime chudne ťažšie? Poznáme možné dôvody!

3

Ani vaša ručička sa váhe už dlhšie nepohla tým želaným smerom? Možno to nie je vaša chyba, ale chyba ročného obdobia. Prečo sa v zime chudne ťažšie? Vysvetlíme vám, aké sú možné príčiny toho, že nechudnete podľa predstáv a ako sa chybám vyvarovať.  

Ako sa vyhnúť pesticídom v strave a akými spôsobmi nám škodia?

0

Po mnohých rokoch pestovania, v dobe, v ktorej existujú postreky snáď na všetko, sú polia a miesta využívané na pestovanie plodín doslova zdevastované a vybrakované. Za všetko hovorí údaj, že mnoho ľudí je podvyživených aj napriek tomu, že máme dostatok jedla. To znamená, že dnešné potraviny nám už ani zďaleka nedodávajú potrebné množstvo…

TopDesat

Dizajnérske faily: Keď sa hračky nepodaria tak, ako boli plánované...

0

Dizajnérskym failom sme sa na našom webe venovali už v niekoľkých samostatných článkoch, no vždy je o čom písať. Obchody sú stále plné mnohých predmetov, pri pohľade na ktoré si jednoducho musíš klepnúť rukou na čelo. Výnimkou nie sú ani hračky. Hračky sú obyčajne navrhnuté a vyrobené dospelými, takže je len logické očakávať, že sa ich návrhu…

Napodobňovanie originálu sa nevypláca. Títo ľudia sa o tom presvedčili na vlastnej koži

0

Je veľmi ťažké zopakovať úspech niekoho iného, najmä ak sa jedná iba o obyčajné napodobňovanie. Nikoho tak nedokážeš prekvapiť a väčšinou sa tvoja napodobenina vôbec nepodobá na originál - dokonca je to v mnohých prípadoch hotová katastrofa. Je jedno, či sa jedná o nejaké dielo, pesničku, klip alebo obrázok. Dnes…

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…