Svätý Hylarion žil celý svoj život ako pustovník v púšti

Jeruzalem 22. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätý Hieronym, ktorý opísal život tohoto veľkého sluhu Božieho, menuje ho ľúbeznou ružou, na šípe vykvitnutou.

Svätý Hylarion narodil sa roku 291 v Tabathe, niekoľko míl od mesta Gazy v Palestíne. Rodičia jeho boli pohania a vychovávali syna svojho v poverách pohanských. Už v desiatom roku prejavoval čulý chlapec veľkú príchyľnosť ku vedám, preto rodičia poslali ho do mesta Alexandrie, v súsednej Afrike ležiaceho, aby tam na slávnych školách učil sa krásnym vedám. Veľkými vlohami duševnými nadaný pohanský mladík pokračoval veľmi chytro vo vedách, bol vážnym nad vek svoj a žil mravne. Učitelia obľúbili si ho a vyznačovali nad všetkých učeníkov svojich. Behom času oboznámil sa Hylarion s kresťanskou rodinou. Tichý a svätý život tejto bohumilej rodiny dojal tak veľmi nezkazené srdce mladíka pohanského, že zatúžil po známosti náboženstva, dľa ktorého rodina žila. Toho času kvitla v Alexandrii vysoká učenosť kresťanská na chýrnej škole, kde skôr slávny Origenes a Dionys boli učiteľmi. Trinásť ročný Hylarion začal navštevovať prednášky kresťanské a za krátky čas poznal učenie Kristovo, i bol pokrstený. Od tohoto času stránil sa sveta a zábavou jeho bolo usilovné čítanie svätého Písma a iných kníh náboženských a navštevovanie zhromaždení kresťanských. I denne rástla túžba jeho, aby život svoj službe Božej venovať mohol.

V pätnástom roku svojom počul, že na púšťach egyptských bohumilí pustovníci žijú. I opustil mesto Alexandriu a odišiel na púšť, aby tých svätých mužov vyhľadal a prísny život ich poznal. Po dlhom putovaní vyhľadal nábožných pustovníkov a tí zaviedli ho ku vrchu, na ktorom svätý Anton, učiteľ ich, žil. Hylarion vkročil do chyžky veľkého učiteľa dokonalosti kresťanskej a bol tak veľmi dojatý hlbokou pokorou, svätou láskavosťou, skvelým zapieraním seba a nahou chudobou svätého Antona, že ho na kolenách prosil, aby mu dovolil, že by smel v blízkosti jeho ostať. Svätý Anton prijal nového učeníka a podal mu kajúcne rúcho. Za dva mesiace žil mladík u svätého a priúčal sa prísnemu životu a zapieraniu seba. Mnohí kresťania navštevovali svätého Antona, aby u neho v biedach svojich útechu a pomoc hľadali, i znepokojovali zbožného mladíka vo svätých rozjímaniach a v samote, po ktorej túžil. I opustil Hylarion roku 307 svätého učiteľa a pustovňu jeho, vzal sebou niekoľkých učeníkov jeho a navrátil sa do rodného kraja svojho tým úmyslom, aby tam niekde život pustovnícky viedli. Medzitým zomreli rodičia jeho a zanechali mu veľký majetok. Hylarion podelil majetok medzi bratov svojich, čiastku svoju rozdal chudobným, i vybral sa, odiaty rúchom kajúcnym, ktoré mu svätý Anton daroval, so sprievodcami svojimi na púšť, ktorá sa pri meste Gaze začína a popri brehu morskom, medzi Palestínou a Egyptom sa rozprestiera, a meno Mamuja nosila. Táto púšť znepokojovaná bývala toho času lúpežníkami a zbojníkmi, ktorí cestujúcich napádali a tých plavcov, ktorých lodi na skalnatých brehoch sa roztrepali, okrádali. Hylarion nebál sa,  len hriechu a večnej smrti, i nedal sa lúpežníkami odstrašiť. S druhmi svojimi vystaval si drevené chyžky a pokryl ich kôrami stromovými. A pustovníci živili sa korienkami, divým ovocím a chlebom, ktorý si pletením košov a rohožiek zaopatrili. Aby lúpežníci neznepokojovali pobožnosť ich, premieňali pustovníci často bývanie svoje. Len za krátky čas býval Hylarion v pustovni, i prišli do chyžky jeho lúpežníci a zbožný pustovník oslovil ich tak spokojno, že sa zadivili. Jeden pýtal sa:

„Či sa nebojíš zbojníkov ?“ Hylarion riekol pokojne:

„Čo by som sa mal obávať? Kto nič nemá, nebojí sa zbojníkov.“ A zbojník riekol:

„AIe môžu ti život vziať.“ Hylarion odpovedal ľahostajne:

„To je pravda, ale kto nepúta srdce svoje na tento svet, ako ja, ten sa neobáva takého prípadu, a je hotový kedykoľvek zomrieť.“

Lúpežníci videli, že pravdu hovorí, lebo srdce jeho nebolo pripútané ku márnej zemi. Na tele mal rúcho remenné a na ňom prehodený hrubý plášť, ktorý sa vrecu podobal. Lôžkom bola mu rohoža z trstiny, ktorú si sám uplietol a chyžka jeho, ktorá ledva telo jeho uschovať mohla, podobala sa skôr hrobu, než obydliu ľudskému. Kúsok suchého jačmenného chleba a niektoré korienky a zeliny boly potravnou zásobou jeho. Zadivení zbojníci hľadeli na svätého mladíka, ktorý z trstiny kôš plietol a zo svätého Písma, ktoré nazpamäť znal, pokojne si odriekal. I padli k nohám jeho a sľúbili, že sa odrieknu hanobného remesla svojho. A to sa i stalo. Zbožný pustovník obrábal s druhmi neúrodnú zem, pestoval zeleniny a stromky ovocné, plietol zo sitiny a trstiny koše a rohože, prespevoval žalmy a rozjímal krásy učenia Božieho, ktoré zo svätého Písma poznal.

Aj keď zdravie jeho bolo slabé a horúčosť i zima na slabé telo jeho zle učinkovali, postieval sa veľmi prísno, trýznil telo svoje a obýval chatrnú chyžku za štyri roky, kým si nevystavil na brehu morskom inú chyžku z hliny, ktorá telo jeho pred nepriaznivou povetrnosťou chránila. Jedával len pri západe slnca, a to iba niekoľko sušených fíg, šťavu zelinovú, korienky a niekdy kúsok jačmenného chleba, áno za úplných šesť rokov nepožíval ani tohoto. Veľký boj podstupoval pokúšaním, a vtedy i za tri alebo viac dní nepožíval ničoho, aby zmyselné náchylnosti premáhal. Z toho ohľadu pracoval ťažko. A často hovorieval slabému telu svojmu:

„Ó ty osol, tak budem zachádzať s tebou, že sa nebudeš môcť protiviť! Umorím ťa hladom a smädom, a takú ťarchu uvalím na teba, že podľahneš pod ňou. Dám ti trápiť sa pálčivou horúčosťou a najtuhšou zimou, aby si sa zaoberalo viac trápeniami, než žiadosťami nectnej rozkoše.“

Od roku 307 až do 328 žil utiahnuto na milej púšti svojej a neuzrel mimo raz ostatný svet, keď na sväté miesta putoval, kde láskavý Spasiteľ žil a trpel. Sám svätý Anton, veľký učiteľ jeho, vážil si vysoko svätého muža, i posielal k nemu nemocných, ktorí zo Sýrie k nemu o pomoc prichádzali, aby k učeníkovi jeho Hylarionovi išli, ktorý v kraji ich býva a ktorý im u Boha pomoc vyprosiť môže. Ako veľkému učiteľovi jeho, svätému  Antonovi, podobne poprial milostivý Boh i Hylarionovi milosť, že na potvrdenie pravdy učenia Božieho divy a zázraky činiť mohol. A veľké množstvo učeníkov prišlo k nemu na púšť, aby pod správou jeho bohumilý život viesť mohli. A za krátky čas ozývali sa i púšťami v Palestíne velebné žalmy z úst tisícich zbožných pustovníkov, ako už skôr na púšťach v Egypte. Mnoho pohanov a bludovercov vstúpilo do lona svätej cirkvi, keď poznalo pravdu učenia Kristovho, ktorú svätý Hylarion divami a zázrakmi potvrdzoval. V meste Eleutheropole žila ctihodná kresťanská manželka, ktorú nesvedomitý manžel veľmi sužoval, že za päťročného manželstva nemala dietok. V trápení svojom išla na púšť ku svätému Hylarionovi a riekla:

„Odpusť, otče, smelosti mojej, a považuj ju za dôveru v biede mojej, keď teba v pobožnosti vytrhujem.“

Svätý Hylarion odvrátil sa od ženskej, lebo bol do svätého rozjímania zahrúžený. Biedna žena zvolala:

„Prečo odvraciaš sa odo mňa? Prečo strániš sa prosiacej? Pomysli si, že pred sebou nevidíš ženu, ale nešťastnicu. Rozváž si, že žena bola matkou Spasiteľovou! Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí.“  A žena pustila sa do horkého plaču. To pohlo svätého, i riekol:

„Čože chceš so slzami svojimi?“  A nešťastnica rozprávala svätému pustovníkovi biedu svoju. Svätý Hylarion obrátil oči k nebu, modlil sa za chvíľu a prežehnal ju. Po roku navrátila sa šťastná matka so synáčkom na rukách a ďakovala svätému za príhovor u milostivého Boha. Za týmto divom nasledoval druhý. Elpidius, vodca stráže cisárskej, a manželka jeho Aristenata navštíviť boli svätého Antona na púšti egyptskej. Na spiatočnej ceste ochoreli traja synovia ich v meste Gaze, privolaní lekári vypovedali im život. Zúfajúca matka Aristenata išla na púšť ku svätému Hylarionovi a hodila sa pred chyžkou jeho na kolená:

„Zaprisahávam teba, otče, v mene milosrdenstva Ježiša Krista, kríža Jeho a vyliatej krvi Jeho, zachovaj mi synov mojich! Ochraňuj tých v Sýrii, ktorých svätý Anton v Egypte požehnal!“

Učeníci zaplakali nad nešťastnou zbožnou matkou. I svätý Hylarion nemohol zdržať sa slz a vzýval skrúšene meno Ježiša o pomoc. Synovia prišli k sebe a v krátkom čase boli úplne zdraví. Týmto divom rozmnožil sa počet učeníkov jeho. Mnohé kláštory začaly prekvitať v Palestíne, ktoré pod správou svätého Hylariona stály, tak, že keď raz svätý opát chyžky pustovníkov navštívil, vyše 3000 mníchov shromaždilo sa okolo neho, ktorí všetci dľa príkladu jeho prísny bohumilý život viedli. Mnohí neveriaci a bludári obrátili sa, keď videli svätý život učeníkov Hylarionových a divy, ktoré na prímluvu jeho sa dialy.

Najbohatší a najmocnejší pohan v tom kraji Orióne. Svätý Hylarion uzdravil ho zázračne, keď vyhnal z neho nečistého ducha, ktorý bol toho nešťastníka obsadol. Orióne obrátil sa s celým domom svojím a ponúkal skromnému pustovníkovi veľký poklad, aby s ním dľa lúbosti naložil a chudobných nadelil. Svätý Hylarion riekol:

„Ty skôr môžeš peniaze svoje rozdeliť, než ja, lebo bývaš v meste a znáš chudobných. Prečo by som sa obťažoval cudzím majetkom, keď som opustil vlastné svoje? Mnoho rozdal som chudobným, keď som im všetko podelil a sebe nič nezadržal. Človek častoráz je v nebezpečenstve, ked chce niečo mať a almužny rozdávať. Nebuď smutným, synu môj, že som nevyplnil žiadosť tvoju! Činím to len pre dobré svoje a tvoje, pre svoje, lebo obrazil by som Boha, keby som prijal dar tvoj, a pre dobré tvoje, lebo zástup diablov vrátil by sa do tela tvojho, aby teba väčšmi trápil, než skôr.“

Istý uzdravený pohan, ktorý prijal svätý krst, podával svätému Hylarionovi päťdesiat hrivien zlata. Svätý opát neprijal zlato a ponúkol boháčovi jačmenný chlieb. Svätý Hieronym píše o tomto skutku, že svätý Hylarion tým chcel poučiť boháča, že, ked sa živí takýmto pokrmom, necení viac zlato a striebro, než blato a trus. Svätý nenávidel i samých mníchov, ktorí sporili z výdelku ručného, alebo ktorí chodili v roztrhanom rúchu. Pre sporivosť vyhnal raz istého učeníka z blízkosti svojej. Aby mních rozhnevaného učiteľa udobril, poslal mu prvý zelený hrach zo záhradky svojej. Svätý zvolal, keď uzrel hrach, ku druhým učeníkom:

„Či necítite neznesiteľný smrad tohoto hrachu? Smrdí tak veľmi skúposťou, že ani zvieratká tento smrad neznesú!“ Učeníci pohodili zelený hrach kozám a ovciam, a tie sa ho nedotkli, ale zutekali. Jak mohutne pôsobil svätý Hylarion slovom svojím na nevercov, toho príklad podáva nám mesto Elusa v Idumei. Keď svätý Hylarion do tohto mesta pohanského prišiel, slávili pohania slávnosť ku pocte bohyne nečistoty Venuše. Keď svätý Hylarion videl prípravy ku tej hnusnej modloslužbe, začal horko nariekať, pokľakol na hriešnu zem a modlil sa velebným hlasom k pravému Bohu za obrátenie zaslepených necudných hriešnikov. I pozdvihol mohutný hlas svoj a opisoval zadiveným pohanom ohavnosť necudného hýrenia, ktorému sa ku pocte necudnej modly veľké množstvo pohanských panien, žien, mládencov a mužov verejne odovzdávať nehanbilo. Slová horlivého mravokárcu pôsobily na zaslepených pohanov tak, že pohanskí žreci sami ohavnú modlu roztrepali, pokánie činili a s veľkým množstvom modlárov svätý krst prijali. Na mieste tom, kde stál chrám bohyne Venuše, vystavili horliví kresťania veľkolepý chrám k úcte pravého Boha. Mnohí ľudia znepokojovali návštevou svojou svätého Hylariona na púšti v rozjímaní jeho, v modlení a v prísnom živote, i obrážali zvelebovaním svojím hlbokú pokoru jeho. I často ponosoval sa učeníkom:

„Ach, navrátil som sa naspät do sveta, i obsiahol som odplatu na tomto svete!“

Bolo mu šesťdesiatpäť rokov, ked uzavrel, že púšť opustí a niekde v skrytosti žiť bude. Keď sa dozvedeli o tom učeníci a veriaci, po celej Palestíne nastal nárek za svätým opátom a dobrodincom. Kamkoľvek pohol sa, nasledovali ho učeníci a veriaci v zástupoch. I zvolal k ním:

„Nebudem ani jesť ani piť, kým mňa neprepustíte, kam ma Boh povoláva!“ A za sedem dní nepožil ničoho. I nezdržovali ho viacej zástupy. Vzal sebou štyridsiatich učeníkov a odišiel s nimi do Egypta. Na ceste ponavštevoval zbožných pustovníkov a biskupov, ktorých bludárski Ariáni prenasledovali a zo sídlisk vyhnali, potešil ich a prišiel do mesta Afrodisiuma. Zaopatril si ťavy a vodiča, naložil na ťavy vodu a pokrm a cestoval piesočnou púšťou I prišiel ku vrchu, kde svätý Anton bol žil. Bolo to roku 356. Na tom mieste našiel dvoch pustovníkov, Izáka a Pelusiana, učeníkov svätého Antona. I poukazovali mu miesta, na ktorých svätý učiteľ žil, a riekli:

„Tu modlieval sa Anton a prespevoval nábožné žalmy, tam pracovával a na tomto mieste odpočíval, ked bol ustatým. Tieto révy a stromy posadil, a túto zem obrobil vlastnoručne. Tamten rybník vykopal s veľkým namáhaním, aby mal vodu pre záhradu svoju, a toto rylo používal za dlhé roky ku práci.“ Ukázali mu i malú chyžku i lôžko, na ktorom veľký sluha Boží do nedávna odpočíval.

Z púšte navrátil sa do mesta Afrodisiuma, odkiaľ odišiel s dvoma učeníkmi na púšť inú, kde v skrytosti za dlhý čas kajúcne žil. V tom kraji vyprosil od milostivého Boha požehnaný dážď, ktorý už mnohé roky nebol pršal. Okolití obyvatelia dozvedeli sa, že ten dar Boží na prímluvu svätého pustovníka sa stal, i znepokojovali ho návštevami a zvelebovali ho, čo pokorného sluhu Božieho veľmi bolelo.I odišiel do mesta Alexandrie, aby sa na blízku púšť nepoznaný uchýliť mohol. Prenocoval v kláštore v predmestí, ale včas ráno predo dňom opustil kláštor a odišiel na púšť Oasis. Mnísi posudzovali svätého Hylariona, že ich bez odobrania sa opustil. K ránu prepadli vojaci cisára rimského Juliana, ktorý od kresťanskej viery odpadol a pohanom sa stal, predmestie Alexandrie a hľadali vo všetkých domoch svätého Hylariona, aby ho uväznili. Vtedy poznali mnísi, akým divotvorným spôsobom zachránil milostivý Boh verného služobníka Svojho. Na púšti Oasise žil svätý Hylarion až do roku 363, keď bezbožný odpadlík cisár Julian zomrel. Cez Lybiu poberal sa sedemdesiatdvaročný starec k moru a preplavil sa s učeníkmi do Sicilie. Keď nemohol útraty prievozné zaplatiť, podával kapitánovi lodi sväté Písmo, ktoré bol v púšti vlastnoručne odpísal. Kapitán neprijal drahocenný dar, ale riekol, že sa pokladá za šťastného, keď mohol takému svätému mužovi poslúžiť. I putoval svätý Hylarion hlboko do zeme sicílskej a usadil sa v pustých horách. Tu žil s učeníkmi svojimi k duševnému spaseniu svojmu. Čo nazbierali v lese rážda, roznášali učeníci obyvateľom súsedných obcí a kupovali za odpredané drevo ku výžive svojej chlieb. Keď i v Sicílii diali sa na modlitbu jeho divy, bol znepokojovaný v samote svojej; i odišiel do Dalmácie a usadil sa vo vrchoch Epidaurie, terajšej Raguzy.

Svätý Hieronym rozpráva, že svätý Hylarion zachránil ten kraj od veľkej povodne a oslobodil od jedovatých hadov. Bolo to okolo roku 365, čo sa svätý Hylarion v Dalmácii zdržoval. I tu znepokojovali zbožní kresťania svätého muža v pustovni jeho. I vysadol na loď, ktorá sa na ostrov Cyprus plavila. Sotva opustila loď prístav, prenasledovali ju námorskí lúpežníci. Mocnári triasli sa strachom pred istým nápadom zbojníkov. Svätý Hylarion modlil sa, pokynul rukou a riekol:

„Dosť je, že ste sa sem priblížili!“  A piráti ustúpili a zutekali. Šťastne dostali sa plavci k brehom Cypru a svätý Hylarion usadil sa s učeníkmi v púšti, kde svetu celkom odumretý za čas žil. Svätý Epifanius, biskup na ostrove Cypre, prosil služobníka Božieho, aby na majetku jeho sa usadil. Na veľké prosby usadil sa pokorný pustovník v malej záhradke a žil tam, ako skôr na púšti Palestínskej, za päť rokov. Roku 371 upadol svätý Hylarion v osemdesiatom roku veku svojho do nemoci. Niekoľko dní pred smrťou napísal poslednú vôľu svoju. Obľúbenému učeníkovi Hesychiovi poručil celý majetok svoj: sväté Písmo, kajúcne rúcho a plášť svoj. Keď ho navštívili niektorí mnísi z Pafu, prosil ich, aby telo jeho v tichosti pochovali. Cítil, že sa blíži posledná hodinka jeho. I napadol svätého muža hrozný strach pred posledným súdom Božím. V tomto pokúšaní tešil sa dôverou v milosrdenstvo Božie. A keď už telo jeho stuhlo, otvoril ešte oči a ústa, a riekol sám sebe:

„Vystúp, duša moja, vystúp a poberaj sa! Prečo sa tak bojíš a znepokojuješ? Sedemdesiat rokov Bohu si slúžila, a teraz smrti sa bojíš?“  Keď tieto slová vyriekol, usnul v Pánu roku 371.

Ostatky svätého opáta Hylariona boly pochované na ostrove Cypre. Po niekoľkých mesiacoch vyzdvihol ich vďačný učeník Hesychius, preniesel do Palestíny a uložil v chráme kláštornom neďaleko mesta Majumy. Dľa svedectva svätého Hieronyma diali sa pri hrobe jeho mnohé divy a zázraky. A zbožní kresťania ctili ho od blahoslavenej smrti vždy ako svätého. Svätý Hylarion vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom pred pustovňou s krížom v ruke, pri ňom drak, čo značí pohanstvo a zlého ducha, ktorých on premáhal.  Svätý pustovník Hylarion žil od desiateho roku veku svojho, keď poznal učenie Ježiša Krista, za sedemdesiat rokov veľmi sväte a predsa pokúšaný bol pri smrti svojej ku bázni pred prísnym súdom Božím. Ale viera jeho bola taká silná, že nedopúšťala mu pochybovať o milosrdenstve Božom a o spravodlivosti, i zvolal umierajúc ku duši svojej:

„Sedemdesiat rokov Bohu si slúžila, a teraz smrti sa bojíš?“

Vyvolení nemajú sa čo obávať Sudcu božského. Svätý Tomáš z Villanovy hovorí:

„Ten Sudca, ktorý sám v sebe len jeden je, ale predsa rozlične sa ukáže: spravodlivým ako baránok, bezbožným ako lev revúci.“

A svätý Isidor hovorí:

„Kristus v deň súdny ukáže sa vyvoleným Svojim veľmi tichým a prívetivým, a zase zatratencom veľmi hrozným a strašlivým.“

Títo svätí mužovia vedeli, čo prisľúbil Pán Ježiš Kristus služobníkom Božím, keď povedal:

„Pôjdu spravodlivý do večného života.“

Svätý Hieronym často rozjímal o poslednom súde a hovorí sám o sebe:

„Či čítam, či píšem, či jem lebo pijem, domnievam sa, že v ušiach svojich vždy tento hlas počúvam: Vstaňte mrtví, poďte k súdu!“

Svätý Šimon Stylíta mnohé roky nespal, ani nesedel, skoro nič nejedol, a dvaráz cez deň na tom stĺpe kázal a veriacich povzbudzoval, aby častejšie do neba hľadeli a najviac na posledný súd pamätali. Podobne žil i svätý Hylarion,  on pamätal vždy na posledný súd, a viedol svätý život. Kresťan, pamätaj na posledný súd a budeš spravodlivo a bohabojné žiť. Pamätaj, čo hovorí Boh

„Mne pomsta, Ja odplatím  každému!“

 

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Netanjahu podporil návrh zákona umožňujúceho priamu voľbu premiéra

0 icon

Jeruzalem 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Kolomoisky)   Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podporil v pondelok návrh zákona, ktorý by umožnil priamu voľbu premiéra. Krajinu by to podľa jeho slov mohlo vyviesť z politického patu, ktorý trvá už dva roky. Netanjahuovi by legislatíva mohla zaručiť ďalšie funkčné obdobie v úrade a na…

Pročko odhalil dodávku, ktorá doniesla „kytice od občanov“ riaditeľke ŠÚKLu. Jeho Facebook zaplavili progresívci, ich vysvetlenia vás dostanú do kolien

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   „Kvety pre pani riaditeľku ŠÚKL priviezlo jedno auto, z ktorého ich porozdávali ľuďom, ktorí sa rozhodli darovať kvety pre pani Baťovú. Novinárov nezvážali, tých len niekto dopredu informoval o láske, ktorú idú bežní občania prejaviť štátnej úradníčke,“ napísal poslanec Jožo Pročko na svoj facebookový…

Ministri zahraničných vecí EÚ sú za posilnenie spolupráce v oblasti Stredomoria

0 icon

Brusel 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európska únia je odhodlaná obnoviť a posilniť strategické partnerstvo so svojimi južnými susedmi s cieľom riešiť spoločné výzvy v Stredomorí, využívať spoločné príležitosti a uvoľniť ekonomický potenciál tohto regiónu v prospech jeho obyvateľov. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení diplomatov EÚ zverejnenom po skončení pondelňajšieho…

ŽIVOT- Národná strana vyzýva Mičovského, aby prestal ohrozovať normálny chod poľnohospodárstva

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Strana ŽIVOT – národná strana vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského, aby zodpovedne a transparentne pristúpil k výberu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a obsadil tento post kvalifikovaným a odborne zdatným kandidátom „Žiadame po dvoch neúspešných výberových konaniach urýchlene ukončiť…

Prezidentka Čaputová pozvala amerického prezidenta na návštevu Slovenska

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezidentka Zuzana Čaputová formou listu pozvala amerického prezidenta Joea Bidena na návštevu Slovenska. TASR o tom v pondelok informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že čas odoslania listu bližšie nešpecifikoval "Ak by prezident USA pozvanie prijal a prišiel by na návštevu SR,…

Babiš zaradil spiatočku: Vo Vrběticiach nešlo o akt štátneho terorizmu, Rusko neútočilo na ČR ale na tovar Bulhara. „Agenti operáciu spackali“

0 icon

Praha 19. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet, Pool via AP,Metropolitan Police via AP,Mesto Valašské Klobouky)   Český premiér Andrej Babiš v pondelok povedal, že výbuchy vo Vrběticiach nemožno považovať za akt štátneho terorizmu. Podľa jeho slov išlo o útok na tovar bulharského obchodníka, a nie o akciu namierenú voči Českej republike.…

Takto sa Rusi zbalili a opustili veľvyslanectvo v ČR. Zbalili sa a odišli už aj Česi z veľvyslanectva v RF

0 icon

Moskva 19. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Kremeľ v pondelok slovne odsúdil kroky Česka, ktoré v sobotu oznámilo vyhostenie 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe v spojitosti s obvineniami zo špionáže. Informovala o tom agentúra AFP Vyhostení ruskí diplomati s rodinami odleteli do vlasti Pre diplomatov s rodinami priletel…

Japonských fanúšikov do olympijských hier nestihnú zaočkovať, športovcom to ani nebudú odporúčať

0 icon

Tokio 19. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Nízke percento zaočkovaných Japoncov proti koronavírusu podporuje teóriu, že olympijské hry v Tokiu budú bez veľkej časti domácich fanúšikov. Japonský minister zodpovedný za vakcináciu Taro Kono uviedol, že je takmer isté, že miesta v hľadiskách športovísk zostanú prázdne Do dnešného dňa bolo zaočkované…

Španielsko odštartovalo štúdiu vplyvu kombinácie vakcín

0 icon

Madrid 19. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Alvaro Barrientos)   Španielski zdravotníci začali realizovať štúdiu vplyvu kombinácie rôznych vakcín proti koronavírusu. Zúčastňuje sa na nej 600 ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí boli zaočkovaní vakcínou firmy AstraZeneca a ako druhú dávku dostanú očkovaciu látku firiem Pfizer a BioNTech alebo vakcínu spoločnosti Moderna Do štúdie…

Rosatom sa nebude môcť uchádzať o dostavbu českej jadrovej elektrárne Dukovany

0 icon

Bratislava 19. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Aksana Manchuk, BelTa, Pool Photo via AP)   Ruská spoločnosť Rosatom sa nebude môcť uchádzať o tender na dostavbu českej jadrovej elektrárne Dukovany. Ako informuje spravodajský portál Novinky.cz, po rokovaní vlády to oznámil vicepremiér a minister priemyslu Karel Havlíček Česká vláda oficiálne vylúčila Rosatom z tendra…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Slováci proti Rusom?

0icon

Jednou z najväčších chýb Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 bol vstup do vojny proti Sovietskemu zväzu. Kto pozná dejiny vie, že vojnu ZSSR vyhlásil predseda vlády Tuka sám, „lebo vedel, že vyhlásenie vojny by snem nebol schválil.“ Tragika veci bola v tom, že túto protiústavne a protiprávne, a proti vôli národa vyhlásenú vojnu…

Radovan Hrádek

Martin Koller a jeho pohľad na Vrbětice

0icon

Stojí za prečítanie. Objektívne a pravdivé. ______________________________________________________________ NOVAREP 19 4 21 Vrbětice 2021 Jako Goebels před Mnichovem K tragické explozi, či explozím ve Vrběticích jsem psal článek krátce, po tragickém výbuchu. Vyšel tehdy ještě na Parlamentních listech, což v současnosti určitě nehrozí. Při pohledu na komedii, kterou prezentují česká média,…

Pavel Polák

Naša svetlá budúcnosť. Časť II

0icon

Globálne vojnové napätie    Médiá a administrácia USA sa zameriavajú na zvyšovanie napätia po celom svete. Schválne používam termín administrácia, pretože ten nešťastný starček, trpiaci stareckou demenciou a ktovie, čím ešte dosadený škandalóznym volebným podvodom globálnych elít do kresla najmocnejšej krajiny sveta americkú politiku iste neriadi. Vidíme tu zvyšovanie napätie na hranici…

Slavěna Vorobelová

Progresívne čivavy treba zavrieť

0icon

Slovensko sa cez zapredané progersívno-liberálne postavičky pridáva k eskalácii napätia voči Ruskej federácii a bez dôkazov ju obviňuje a označuje za vrahov. Stávame sa tak postupne rukojemníkmi vo vlastnom štáte proti našej vôli. Naši „múdri“ vládni politici, okupanti prezidentského paláca a extrémistická progresívna sekta so zatemnenými mysľami, ktorých prozápadná, euroatlantická zahranično-politická…

Gustáv Murín

Matovič končí! Sklamal amerických chlebodarcov...

0icon

Je to typický dejinný paradox, ale v okamihu, kedy Matovič, ako sociopat páchajúci celé mesiace toľko zla, urobil jednu jedinú užitočnú vec – získanie vakcíny Sputnik V – práve na tu jednu vec doplatí. A nerozhodlo sa o tom na Slovensku. Nezabúdajme, že tu máme „verných spojencov“. A tí spoza oceánu si nás tak…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

0 icon

Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

Záhadná vražda ryšavky 1. časť

0 icon

Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

0 icon

Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

0 icon

Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

Vo svete IT

Xiaomi Haylou RT (LS05S) – najnovšie inteligentné hodinky Haylou s luxusne nízkou cenou

0 icon

Značka Haylou je na trhu s inteligentnými hodinkami a bezdrôtovými slúchadlami už takmer notoricky známa. Dostupná podznačka čínskeho giganta Xiaomi zožala v minulom roku obrovský úspech, keďže práve produkty z portfólia značky Haylou si našli fanúšikov po celom svete. Atraktívne cenovky väčšiny produktov však nie sú jediné, čím sa produkty…

Rýchlosť globálneho internetu sa za posledných 12 mesiacov zvýšila. Rástla rýchlosť internetu aj na Slovenku?

0 icon

Internet vo všeobecnosti patrí medzi veci, bez ktorých si mnohí z nás nevedia predstaviť fungovanie. V priebehu posledného roku význam internetu však rapídne narástol. Dôvodom je aktuálne pretrvávajúca pandémia, v dôsledku ktorej mnohí z nás vo zvýšenej miere pracujú z domu, ak im to situácia umožnila. Hoci rýchlosť sťahovania a…

Naša planéta je v kritickom stave: Len 3 percent povrchu sa považujú za ekologicky nedotknuté

0 icon

Nový znepokojivý výskum tvrdí, že na Zemi sú len 3% pôdy, ktoré sa považujú za ekologicky nedotknuté. Znamená to, že len v týchto regiónoch môžeme nájsť pôvodné populácie živočíšnych druhov, píše portál Gizmodo. Je to zároveň oveľa pesimistickejšia predpoveď, než hovorili predchádzajúce výskumy. V nich sa uvádzalo, že nedotknutých je od…

Bláznivá teória, alebo možné vysvetlenie fenoménu UFO? Čo si myslíte vy?

0 icon

Pred niekoľkými dňami sme písali o zvláštnych, neidentifikovaných, objektoch, ktoré sa vznášali nad americkou vojnovou loďou. Autenticitu záberov potvrdil aj Pentagon. Stále však ostáva záhadou, čo presne sú záhadné trojuholníkové objekty, zachytené na záberoch. Môže to byť vizuálny efekt? Sú to návštevníci z vesmíru? Zakladateľ The Warzone, Tyler Rogoway tvrdí, že sa…

Podarilo sa, 19. apríl sa zapíše do histórie ľudstva! Dron Ingenuity vzlietol v atmosfére Marsu

0 icon

Dron Ingenuity je aktuálne horúcou témou, dôvodom je, že ide o prvý lietajúci objekt, s ktorým sa nám podaril zrealizovať kontrolovaný let v atmosfére inej planéty. Samotný let bol viackrát odložený. Najprv bol naplánovaný na 11. apríla a v dôsledku chyby v časovaní úloh, bol presunutý na neskôr, konkrétne na 13. apríla. Americkej NASA sa však…

Armádny Magazín

Senátor Puškov: Biden nechápe moderný svet, ak si myslí, že Západná aliancia predstavuje celý svet

0 icon

Rusko, 18.apríl 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden je presvedčený, že Rusko sa ocitlo „mimo svetového spoločenstva“. Oznámila to tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psaki. „Prezident verí, že Rusko je v mnohých ohľadoch mimo svetového spoločenstva. Teraz máme formát G7, nie G8… Návrh usporiadať samit je mostom späť. Verí, že je…

Biden varuje: USA sú pripravené použiť na ochranu Japonska jadrové zbrane

0 icon

USA, 19.apríl 2021 (AM) – 16. apríla sa vo Washingtone uskutočnili rozhovory medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a japonským premiérom Jošihidom Sugom. Biden počas rozhovoru potvrdil, že USA sú pripravené brániť Japonsko všetkými prostr

Vojenské lietadlá nad Krymom budú zostrelené bez varovania

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruské vojenské velenie včera oznámilo, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Krymu lietadlami NATO budú použité systémy protivzdušnej obrany. Informuje o tom portál „avia.pro“.   Ukrajina pritom vyhlásila, že umožňuje členom Severoatlantickej aliancie využívať vzdušný priestor Krymu na vojenské operácie vrátane útoku na

Deväť ruských vojnových lodí zablokovalo ukrajinskej flotile vstup do Azovského mora. Británia vysiela dve bojové lode

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Najmenej deväť ruských vojnových lodí vstúpilo do vôd Azovského mora, čím zablokovali prístup ukrajinskej flotily k moru. V skutočnosti obkľúčilo niekoľko významných prístavov, v ktorých kotvia vojnové lode ukrajinského námorníctva. Podľa údajov, ktoré má portál „Avia.pro“ k dispozícii, ide o lode Kaspickej flotily ruského námorn

Hybridná loď. Čo je známe o vyvíjanej ruskej ponorke Straž

0 icon

Rusko, 19. apríl 2021 (AM) – Ruský exotický projekt by mal zvládnuť kontrolu lodí a kontrolu pobrežia, ale v prípade potreby môže spustiť torpédo. Je určený pre zahraničného zákazníka, ale môže byť tiež užitočný pre školenie ruských námorníkov. Čo je to, ponorka alebo hliadkovacia loď? Všetko dohromady!

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali