Svätý Hylarion žil celý svoj život ako pustovník v púšti

Jeruzalem 22. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätý Hieronym, ktorý opísal život tohoto veľkého sluhu Božieho, menuje ho ľúbeznou ružou, na šípe vykvitnutou.

Svätý Hylarion narodil sa roku 291 v Tabathe, niekoľko míl od mesta Gazy v Palestíne. Rodičia jeho boli pohania a vychovávali syna svojho v poverách pohanských. Už v desiatom roku prejavoval čulý chlapec veľkú príchyľnosť ku vedám, preto rodičia poslali ho do mesta Alexandrie, v súsednej Afrike ležiaceho, aby tam na slávnych školách učil sa krásnym vedám. Veľkými vlohami duševnými nadaný pohanský mladík pokračoval veľmi chytro vo vedách, bol vážnym nad vek svoj a žil mravne. Učitelia obľúbili si ho a vyznačovali nad všetkých učeníkov svojich. Behom času oboznámil sa Hylarion s kresťanskou rodinou. Tichý a svätý život tejto bohumilej rodiny dojal tak veľmi nezkazené srdce mladíka pohanského, že zatúžil po známosti náboženstva, dľa ktorého rodina žila. Toho času kvitla v Alexandrii vysoká učenosť kresťanská na chýrnej škole, kde skôr slávny Origenes a Dionys boli učiteľmi. Trinásť ročný Hylarion začal navštevovať prednášky kresťanské a za krátky čas poznal učenie Kristovo, i bol pokrstený. Od tohoto času stránil sa sveta a zábavou jeho bolo usilovné čítanie svätého Písma a iných kníh náboženských a navštevovanie zhromaždení kresťanských. I denne rástla túžba jeho, aby život svoj službe Božej venovať mohol.

V pätnástom roku svojom počul, že na púšťach egyptských bohumilí pustovníci žijú. I opustil mesto Alexandriu a odišiel na púšť, aby tých svätých mužov vyhľadal a prísny život ich poznal. Po dlhom putovaní vyhľadal nábožných pustovníkov a tí zaviedli ho ku vrchu, na ktorom svätý Anton, učiteľ ich, žil. Hylarion vkročil do chyžky veľkého učiteľa dokonalosti kresťanskej a bol tak veľmi dojatý hlbokou pokorou, svätou láskavosťou, skvelým zapieraním seba a nahou chudobou svätého Antona, že ho na kolenách prosil, aby mu dovolil, že by smel v blízkosti jeho ostať. Svätý Anton prijal nového učeníka a podal mu kajúcne rúcho. Za dva mesiace žil mladík u svätého a priúčal sa prísnemu životu a zapieraniu seba. Mnohí kresťania navštevovali svätého Antona, aby u neho v biedach svojich útechu a pomoc hľadali, i znepokojovali zbožného mladíka vo svätých rozjímaniach a v samote, po ktorej túžil. I opustil Hylarion roku 307 svätého učiteľa a pustovňu jeho, vzal sebou niekoľkých učeníkov jeho a navrátil sa do rodného kraja svojho tým úmyslom, aby tam niekde život pustovnícky viedli. Medzitým zomreli rodičia jeho a zanechali mu veľký majetok. Hylarion podelil majetok medzi bratov svojich, čiastku svoju rozdal chudobným, i vybral sa, odiaty rúchom kajúcnym, ktoré mu svätý Anton daroval, so sprievodcami svojimi na púšť, ktorá sa pri meste Gaze začína a popri brehu morskom, medzi Palestínou a Egyptom sa rozprestiera, a meno Mamuja nosila. Táto púšť znepokojovaná bývala toho času lúpežníkami a zbojníkmi, ktorí cestujúcich napádali a tých plavcov, ktorých lodi na skalnatých brehoch sa roztrepali, okrádali. Hylarion nebál sa,  len hriechu a večnej smrti, i nedal sa lúpežníkami odstrašiť. S druhmi svojimi vystaval si drevené chyžky a pokryl ich kôrami stromovými. A pustovníci živili sa korienkami, divým ovocím a chlebom, ktorý si pletením košov a rohožiek zaopatrili. Aby lúpežníci neznepokojovali pobožnosť ich, premieňali pustovníci často bývanie svoje. Len za krátky čas býval Hylarion v pustovni, i prišli do chyžky jeho lúpežníci a zbožný pustovník oslovil ich tak spokojno, že sa zadivili. Jeden pýtal sa:

„Či sa nebojíš zbojníkov ?“ Hylarion riekol pokojne:

„Čo by som sa mal obávať? Kto nič nemá, nebojí sa zbojníkov.“ A zbojník riekol:

„AIe môžu ti život vziať.“ Hylarion odpovedal ľahostajne:

„To je pravda, ale kto nepúta srdce svoje na tento svet, ako ja, ten sa neobáva takého prípadu, a je hotový kedykoľvek zomrieť.“

Lúpežníci videli, že pravdu hovorí, lebo srdce jeho nebolo pripútané ku márnej zemi. Na tele mal rúcho remenné a na ňom prehodený hrubý plášť, ktorý sa vrecu podobal. Lôžkom bola mu rohoža z trstiny, ktorú si sám uplietol a chyžka jeho, ktorá ledva telo jeho uschovať mohla, podobala sa skôr hrobu, než obydliu ľudskému. Kúsok suchého jačmenného chleba a niektoré korienky a zeliny boly potravnou zásobou jeho. Zadivení zbojníci hľadeli na svätého mladíka, ktorý z trstiny kôš plietol a zo svätého Písma, ktoré nazpamäť znal, pokojne si odriekal. I padli k nohám jeho a sľúbili, že sa odrieknu hanobného remesla svojho. A to sa i stalo. Zbožný pustovník obrábal s druhmi neúrodnú zem, pestoval zeleniny a stromky ovocné, plietol zo sitiny a trstiny koše a rohože, prespevoval žalmy a rozjímal krásy učenia Božieho, ktoré zo svätého Písma poznal.

Aj keď zdravie jeho bolo slabé a horúčosť i zima na slabé telo jeho zle učinkovali, postieval sa veľmi prísno, trýznil telo svoje a obýval chatrnú chyžku za štyri roky, kým si nevystavil na brehu morskom inú chyžku z hliny, ktorá telo jeho pred nepriaznivou povetrnosťou chránila. Jedával len pri západe slnca, a to iba niekoľko sušených fíg, šťavu zelinovú, korienky a niekdy kúsok jačmenného chleba, áno za úplných šesť rokov nepožíval ani tohoto. Veľký boj podstupoval pokúšaním, a vtedy i za tri alebo viac dní nepožíval ničoho, aby zmyselné náchylnosti premáhal. Z toho ohľadu pracoval ťažko. A často hovorieval slabému telu svojmu:

„Ó ty osol, tak budem zachádzať s tebou, že sa nebudeš môcť protiviť! Umorím ťa hladom a smädom, a takú ťarchu uvalím na teba, že podľahneš pod ňou. Dám ti trápiť sa pálčivou horúčosťou a najtuhšou zimou, aby si sa zaoberalo viac trápeniami, než žiadosťami nectnej rozkoše.“

Od roku 307 až do 328 žil utiahnuto na milej púšti svojej a neuzrel mimo raz ostatný svet, keď na sväté miesta putoval, kde láskavý Spasiteľ žil a trpel. Sám svätý Anton, veľký učiteľ jeho, vážil si vysoko svätého muža, i posielal k nemu nemocných, ktorí zo Sýrie k nemu o pomoc prichádzali, aby k učeníkovi jeho Hylarionovi išli, ktorý v kraji ich býva a ktorý im u Boha pomoc vyprosiť môže. Ako veľkému učiteľovi jeho, svätému  Antonovi, podobne poprial milostivý Boh i Hylarionovi milosť, že na potvrdenie pravdy učenia Božieho divy a zázraky činiť mohol. A veľké množstvo učeníkov prišlo k nemu na púšť, aby pod správou jeho bohumilý život viesť mohli. A za krátky čas ozývali sa i púšťami v Palestíne velebné žalmy z úst tisícich zbožných pustovníkov, ako už skôr na púšťach v Egypte. Mnoho pohanov a bludovercov vstúpilo do lona svätej cirkvi, keď poznalo pravdu učenia Kristovho, ktorú svätý Hylarion divami a zázrakmi potvrdzoval. V meste Eleutheropole žila ctihodná kresťanská manželka, ktorú nesvedomitý manžel veľmi sužoval, že za päťročného manželstva nemala dietok. V trápení svojom išla na púšť ku svätému Hylarionovi a riekla:

„Odpusť, otče, smelosti mojej, a považuj ju za dôveru v biede mojej, keď teba v pobožnosti vytrhujem.“

Svätý Hylarion odvrátil sa od ženskej, lebo bol do svätého rozjímania zahrúžený. Biedna žena zvolala:

„Prečo odvraciaš sa odo mňa? Prečo strániš sa prosiacej? Pomysli si, že pred sebou nevidíš ženu, ale nešťastnicu. Rozváž si, že žena bola matkou Spasiteľovou! Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí.“  A žena pustila sa do horkého plaču. To pohlo svätého, i riekol:

„Čože chceš so slzami svojimi?“  A nešťastnica rozprávala svätému pustovníkovi biedu svoju. Svätý Hylarion obrátil oči k nebu, modlil sa za chvíľu a prežehnal ju. Po roku navrátila sa šťastná matka so synáčkom na rukách a ďakovala svätému za príhovor u milostivého Boha. Za týmto divom nasledoval druhý. Elpidius, vodca stráže cisárskej, a manželka jeho Aristenata navštíviť boli svätého Antona na púšti egyptskej. Na spiatočnej ceste ochoreli traja synovia ich v meste Gaze, privolaní lekári vypovedali im život. Zúfajúca matka Aristenata išla na púšť ku svätému Hylarionovi a hodila sa pred chyžkou jeho na kolená:

„Zaprisahávam teba, otče, v mene milosrdenstva Ježiša Krista, kríža Jeho a vyliatej krvi Jeho, zachovaj mi synov mojich! Ochraňuj tých v Sýrii, ktorých svätý Anton v Egypte požehnal!“

Učeníci zaplakali nad nešťastnou zbožnou matkou. I svätý Hylarion nemohol zdržať sa slz a vzýval skrúšene meno Ježiša o pomoc. Synovia prišli k sebe a v krátkom čase boli úplne zdraví. Týmto divom rozmnožil sa počet učeníkov jeho. Mnohé kláštory začaly prekvitať v Palestíne, ktoré pod správou svätého Hylariona stály, tak, že keď raz svätý opát chyžky pustovníkov navštívil, vyše 3000 mníchov shromaždilo sa okolo neho, ktorí všetci dľa príkladu jeho prísny bohumilý život viedli. Mnohí neveriaci a bludári obrátili sa, keď videli svätý život učeníkov Hylarionových a divy, ktoré na prímluvu jeho sa dialy.

Najbohatší a najmocnejší pohan v tom kraji Orióne. Svätý Hylarion uzdravil ho zázračne, keď vyhnal z neho nečistého ducha, ktorý bol toho nešťastníka obsadol. Orióne obrátil sa s celým domom svojím a ponúkal skromnému pustovníkovi veľký poklad, aby s ním dľa lúbosti naložil a chudobných nadelil. Svätý Hylarion riekol:

„Ty skôr môžeš peniaze svoje rozdeliť, než ja, lebo bývaš v meste a znáš chudobných. Prečo by som sa obťažoval cudzím majetkom, keď som opustil vlastné svoje? Mnoho rozdal som chudobným, keď som im všetko podelil a sebe nič nezadržal. Človek častoráz je v nebezpečenstve, ked chce niečo mať a almužny rozdávať. Nebuď smutným, synu môj, že som nevyplnil žiadosť tvoju! Činím to len pre dobré svoje a tvoje, pre svoje, lebo obrazil by som Boha, keby som prijal dar tvoj, a pre dobré tvoje, lebo zástup diablov vrátil by sa do tela tvojho, aby teba väčšmi trápil, než skôr.“

Istý uzdravený pohan, ktorý prijal svätý krst, podával svätému Hylarionovi päťdesiat hrivien zlata. Svätý opát neprijal zlato a ponúkol boháčovi jačmenný chlieb. Svätý Hieronym píše o tomto skutku, že svätý Hylarion tým chcel poučiť boháča, že, ked sa živí takýmto pokrmom, necení viac zlato a striebro, než blato a trus. Svätý nenávidel i samých mníchov, ktorí sporili z výdelku ručného, alebo ktorí chodili v roztrhanom rúchu. Pre sporivosť vyhnal raz istého učeníka z blízkosti svojej. Aby mních rozhnevaného učiteľa udobril, poslal mu prvý zelený hrach zo záhradky svojej. Svätý zvolal, keď uzrel hrach, ku druhým učeníkom:

„Či necítite neznesiteľný smrad tohoto hrachu? Smrdí tak veľmi skúposťou, že ani zvieratká tento smrad neznesú!“ Učeníci pohodili zelený hrach kozám a ovciam, a tie sa ho nedotkli, ale zutekali. Jak mohutne pôsobil svätý Hylarion slovom svojím na nevercov, toho príklad podáva nám mesto Elusa v Idumei. Keď svätý Hylarion do tohto mesta pohanského prišiel, slávili pohania slávnosť ku pocte bohyne nečistoty Venuše. Keď svätý Hylarion videl prípravy ku tej hnusnej modloslužbe, začal horko nariekať, pokľakol na hriešnu zem a modlil sa velebným hlasom k pravému Bohu za obrátenie zaslepených necudných hriešnikov. I pozdvihol mohutný hlas svoj a opisoval zadiveným pohanom ohavnosť necudného hýrenia, ktorému sa ku pocte necudnej modly veľké množstvo pohanských panien, žien, mládencov a mužov verejne odovzdávať nehanbilo. Slová horlivého mravokárcu pôsobily na zaslepených pohanov tak, že pohanskí žreci sami ohavnú modlu roztrepali, pokánie činili a s veľkým množstvom modlárov svätý krst prijali. Na mieste tom, kde stál chrám bohyne Venuše, vystavili horliví kresťania veľkolepý chrám k úcte pravého Boha. Mnohí ľudia znepokojovali návštevou svojou svätého Hylariona na púšti v rozjímaní jeho, v modlení a v prísnom živote, i obrážali zvelebovaním svojím hlbokú pokoru jeho. I často ponosoval sa učeníkom:

„Ach, navrátil som sa naspät do sveta, i obsiahol som odplatu na tomto svete!“

Bolo mu šesťdesiatpäť rokov, ked uzavrel, že púšť opustí a niekde v skrytosti žiť bude. Keď sa dozvedeli o tom učeníci a veriaci, po celej Palestíne nastal nárek za svätým opátom a dobrodincom. Kamkoľvek pohol sa, nasledovali ho učeníci a veriaci v zástupoch. I zvolal k ním:

„Nebudem ani jesť ani piť, kým mňa neprepustíte, kam ma Boh povoláva!“ A za sedem dní nepožil ničoho. I nezdržovali ho viacej zástupy. Vzal sebou štyridsiatich učeníkov a odišiel s nimi do Egypta. Na ceste ponavštevoval zbožných pustovníkov a biskupov, ktorých bludárski Ariáni prenasledovali a zo sídlisk vyhnali, potešil ich a prišiel do mesta Afrodisiuma. Zaopatril si ťavy a vodiča, naložil na ťavy vodu a pokrm a cestoval piesočnou púšťou I prišiel ku vrchu, kde svätý Anton bol žil. Bolo to roku 356. Na tom mieste našiel dvoch pustovníkov, Izáka a Pelusiana, učeníkov svätého Antona. I poukazovali mu miesta, na ktorých svätý učiteľ žil, a riekli:

„Tu modlieval sa Anton a prespevoval nábožné žalmy, tam pracovával a na tomto mieste odpočíval, ked bol ustatým. Tieto révy a stromy posadil, a túto zem obrobil vlastnoručne. Tamten rybník vykopal s veľkým namáhaním, aby mal vodu pre záhradu svoju, a toto rylo používal za dlhé roky ku práci.“ Ukázali mu i malú chyžku i lôžko, na ktorom veľký sluha Boží do nedávna odpočíval.

Z púšte navrátil sa do mesta Afrodisiuma, odkiaľ odišiel s dvoma učeníkmi na púšť inú, kde v skrytosti za dlhý čas kajúcne žil. V tom kraji vyprosil od milostivého Boha požehnaný dážď, ktorý už mnohé roky nebol pršal. Okolití obyvatelia dozvedeli sa, že ten dar Boží na prímluvu svätého pustovníka sa stal, i znepokojovali ho návštevami a zvelebovali ho, čo pokorného sluhu Božieho veľmi bolelo.I odišiel do mesta Alexandrie, aby sa na blízku púšť nepoznaný uchýliť mohol. Prenocoval v kláštore v predmestí, ale včas ráno predo dňom opustil kláštor a odišiel na púšť Oasis. Mnísi posudzovali svätého Hylariona, že ich bez odobrania sa opustil. K ránu prepadli vojaci cisára rimského Juliana, ktorý od kresťanskej viery odpadol a pohanom sa stal, predmestie Alexandrie a hľadali vo všetkých domoch svätého Hylariona, aby ho uväznili. Vtedy poznali mnísi, akým divotvorným spôsobom zachránil milostivý Boh verného služobníka Svojho. Na púšti Oasise žil svätý Hylarion až do roku 363, keď bezbožný odpadlík cisár Julian zomrel. Cez Lybiu poberal sa sedemdesiatdvaročný starec k moru a preplavil sa s učeníkmi do Sicilie. Keď nemohol útraty prievozné zaplatiť, podával kapitánovi lodi sväté Písmo, ktoré bol v púšti vlastnoručne odpísal. Kapitán neprijal drahocenný dar, ale riekol, že sa pokladá za šťastného, keď mohol takému svätému mužovi poslúžiť. I putoval svätý Hylarion hlboko do zeme sicílskej a usadil sa v pustých horách. Tu žil s učeníkmi svojimi k duševnému spaseniu svojmu. Čo nazbierali v lese rážda, roznášali učeníci obyvateľom súsedných obcí a kupovali za odpredané drevo ku výžive svojej chlieb. Keď i v Sicílii diali sa na modlitbu jeho divy, bol znepokojovaný v samote svojej; i odišiel do Dalmácie a usadil sa vo vrchoch Epidaurie, terajšej Raguzy.

Svätý Hieronym rozpráva, že svätý Hylarion zachránil ten kraj od veľkej povodne a oslobodil od jedovatých hadov. Bolo to okolo roku 365, čo sa svätý Hylarion v Dalmácii zdržoval. I tu znepokojovali zbožní kresťania svätého muža v pustovni jeho. I vysadol na loď, ktorá sa na ostrov Cyprus plavila. Sotva opustila loď prístav, prenasledovali ju námorskí lúpežníci. Mocnári triasli sa strachom pred istým nápadom zbojníkov. Svätý Hylarion modlil sa, pokynul rukou a riekol:

„Dosť je, že ste sa sem priblížili!“  A piráti ustúpili a zutekali. Šťastne dostali sa plavci k brehom Cypru a svätý Hylarion usadil sa s učeníkmi v púšti, kde svetu celkom odumretý za čas žil. Svätý Epifanius, biskup na ostrove Cypre, prosil služobníka Božieho, aby na majetku jeho sa usadil. Na veľké prosby usadil sa pokorný pustovník v malej záhradke a žil tam, ako skôr na púšti Palestínskej, za päť rokov. Roku 371 upadol svätý Hylarion v osemdesiatom roku veku svojho do nemoci. Niekoľko dní pred smrťou napísal poslednú vôľu svoju. Obľúbenému učeníkovi Hesychiovi poručil celý majetok svoj: sväté Písmo, kajúcne rúcho a plášť svoj. Keď ho navštívili niektorí mnísi z Pafu, prosil ich, aby telo jeho v tichosti pochovali. Cítil, že sa blíži posledná hodinka jeho. I napadol svätého muža hrozný strach pred posledným súdom Božím. V tomto pokúšaní tešil sa dôverou v milosrdenstvo Božie. A keď už telo jeho stuhlo, otvoril ešte oči a ústa, a riekol sám sebe:

„Vystúp, duša moja, vystúp a poberaj sa! Prečo sa tak bojíš a znepokojuješ? Sedemdesiat rokov Bohu si slúžila, a teraz smrti sa bojíš?“  Keď tieto slová vyriekol, usnul v Pánu roku 371.

Ostatky svätého opáta Hylariona boly pochované na ostrove Cypre. Po niekoľkých mesiacoch vyzdvihol ich vďačný učeník Hesychius, preniesel do Palestíny a uložil v chráme kláštornom neďaleko mesta Majumy. Dľa svedectva svätého Hieronyma diali sa pri hrobe jeho mnohé divy a zázraky. A zbožní kresťania ctili ho od blahoslavenej smrti vždy ako svätého. Svätý Hylarion vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom pred pustovňou s krížom v ruke, pri ňom drak, čo značí pohanstvo a zlého ducha, ktorých on premáhal.  Svätý pustovník Hylarion žil od desiateho roku veku svojho, keď poznal učenie Ježiša Krista, za sedemdesiat rokov veľmi sväte a predsa pokúšaný bol pri smrti svojej ku bázni pred prísnym súdom Božím. Ale viera jeho bola taká silná, že nedopúšťala mu pochybovať o milosrdenstve Božom a o spravodlivosti, i zvolal umierajúc ku duši svojej:

„Sedemdesiat rokov Bohu si slúžila, a teraz smrti sa bojíš?“

Vyvolení nemajú sa čo obávať Sudcu božského. Svätý Tomáš z Villanovy hovorí:

„Ten Sudca, ktorý sám v sebe len jeden je, ale predsa rozlične sa ukáže: spravodlivým ako baránok, bezbožným ako lev revúci.“

A svätý Isidor hovorí:

„Kristus v deň súdny ukáže sa vyvoleným Svojim veľmi tichým a prívetivým, a zase zatratencom veľmi hrozným a strašlivým.“

Títo svätí mužovia vedeli, čo prisľúbil Pán Ježiš Kristus služobníkom Božím, keď povedal:

„Pôjdu spravodlivý do večného života.“

Svätý Hieronym často rozjímal o poslednom súde a hovorí sám o sebe:

„Či čítam, či píšem, či jem lebo pijem, domnievam sa, že v ušiach svojich vždy tento hlas počúvam: Vstaňte mrtví, poďte k súdu!“

Svätý Šimon Stylíta mnohé roky nespal, ani nesedel, skoro nič nejedol, a dvaráz cez deň na tom stĺpe kázal a veriacich povzbudzoval, aby častejšie do neba hľadeli a najviac na posledný súd pamätali. Podobne žil i svätý Hylarion,  on pamätal vždy na posledný súd, a viedol svätý život. Kresťan, pamätaj na posledný súd a budeš spravodlivo a bohabojné žiť. Pamätaj, čo hovorí Boh

„Mne pomsta, Ja odplatím  každému!“

 

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

80 % Francúzov verí, že existuje protibelošský rasizmus

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Francúzske ženy aj muži sú takmer rovnako presvedčení, že v ich krajine existuje protibelošský rasizmus, informuje REMIX News Hoci mnohí ľavičiari tvrdia, že protibelošský rasizmus neexistuje, nový prieskum verejnej mienky ukazuje, že takmer všetci vo Francúzsku s nimi nesúhlasia. Z prieskumu, ktorý pre CNews…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

Nová migračná kríza v Európe: Česko žiada EÚ o pomoc po tom, čo nelegálne prisťahovalectvo za rok vzrástlo o 1 200 %

0 icon

Praha 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Nelegálna migrácia v Európe prudko rastie, ale kríza ustupuje do úzadia vojne na Ukrajine, informuje REMIX News V čase, keď sa Európa zmieta v novej migračnej kríze, je Česko jednou z krajín EÚ, ktorá zaznamenala najdramatickejší nárast nelegálneho prekračovania hraníc v porovnaní s…

Lipšic: Expríslušník NAKA Marián K. je aktuálne na ÚŠP stíhaný v troch konaniach

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián K. je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka…

Vláda v ohrození. Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné. Smer sľubuje obštrukciu aj v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Pod Poľanou sa pohybuje postrelená medvedica

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pod Poľanou sa pohybuje postrelená medvedica, ktorú sa doteraz nepodarilo nájsť. V detvianskej miestnej časti Skliarovo ju postrelil Zásahový tím pre medveďa hnedého, cieľom bola eliminácia tohto jedinca. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková Pripomenula, že tím…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Poslanec Borguľa mal nehodu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Plus 7 dní/HSP/Foto: Screenshot)   Dnes ráno spôsobila ďalšia známa osobnosť dopravnú nehodu v blízkosti zastávky MHD. Okolnosti i následky sú však s nehodou na Zochovej neporovnateľné Poslanec NR SR Martin Borguľa nedobrzdil, keď auto pred ním zastavilo pred priechodom pre chodcov blízko centra Bratislavy. Nehoda…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincov a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

80 % Francúzov verí, že existuje protibelošský rasizmus

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Francúzske ženy aj muži sú takmer rovnako presvedčení, že v ich krajine existuje protibelošský rasizmus, informuje REMIX News Hoci mnohí ľavičiari tvrdia, že protibelošský rasizmus neexistuje, nový prieskum verejnej mienky ukazuje, že takmer všetci vo Francúzsku s nimi nesúhlasia. Z prieskumu, ktorý pre CNews…

Čo chystá AFU? Zahraniční žoldnieri sa chystajú na útok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Ruské ozbrojené sily sa pripravujú na obranu Svatova a Kreminnej. Zahraniční žoldnieri chcú zaútočiť na mestá, informuje ruský vojenský analytik Jurij Podoljaka V poludňajších hodinách 7. októbra zostáva situácia v okolí Svatova a Kremennej napätá, ale pod kontrolou. Jednotky Ozbrojených síl RF a…

Nová migračná kríza v Európe: Česko žiada EÚ o pomoc po tom, čo nelegálne prisťahovalectvo za rok vzrástlo o 1 200 %

0 icon

Praha 7. októbra 2022 (HSP/rmx.news/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Nelegálna migrácia v Európe prudko rastie, ale kríza ustupuje do úzadia vojne na Ukrajine, informuje REMIX News V čase, keď sa Európa zmieta v novej migračnej kríze, je Česko jednou z krajín EÚ, ktorá zaznamenala najdramatickejší nárast nelegálneho prekračovania hraníc v porovnaní s…

Lipšic: Expríslušník NAKA Marián K. je aktuálne na ÚŠP stíhaný v troch konaniach

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián K. je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka…

Vláda v ohrození. Plénum nebolo pri rozpočte uznášaniaschopné. Smer sľubuje obštrukciu aj v utorok

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jaroslav Novák)   Plénum Národnej rady (NR) SR nebolo ani na druhý pokus uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár preto prerušil schôdzu a pokračovať bude v utorok (11. 10.)…

Pod Poľanou sa pohybuje postrelená medvedica

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Pod Poľanou sa pohybuje postrelená medvedica, ktorú sa doteraz nepodarilo nájsť. V detvianskej miestnej časti Skliarovo ju postrelil Zásahový tím pre medveďa hnedého, cieľom bola eliminácia tohto jedinca. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková Pripomenula, že tím…

Medzinárodná výstava mačiek sa po dvoch rokoch vracia pod Urpín

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční medzinárodná výstava mačiek. Počas víkendu 8. a 9. októbra v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity návštevníci uvidia takmer 30 rôznych plemien z viacerých kútov Európy, či už "nováčikov" výstavy alebo mačky ocenené najvyššími…

V pomyselných volebných pretekoch do NR SR by dnes Hlas a Smer pretrhli cieľovú pásku skoro súčasne. Dve koaličné strany mimo parlamentu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto: FB VOX politico)   Agentúra Vox politico včera zverejnila aktuálny prieskum volebných preferencií pre NR SR. Keby sa voľby konali včera, Hlas SD a Smer SD by získali takmer zhodný počet hlasov: 19,4 % a 19,1 %. V parlamente by mali zhodne po 34 poslancov.…

Poslanec Borguľa mal nehodu

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (Plus 7 dní/HSP/Foto: Screenshot)   Dnes ráno spôsobila ďalšia známa osobnosť dopravnú nehodu v blízkosti zastávky MHD. Okolnosti i následky sú však s nehodou na Zochovej neporovnateľné Poslanec NR SR Martin Borguľa nedobrzdil, keď auto pred ním zastavilo pred priechodom pre chodcov blízko centra Bratislavy. Nehoda…

Elity cúvajú od podpory Ukrajiny. Ich dôvod sa dá pochopiť

0 icon

Bratislava 7. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Musk navrhol "mierový plán" pre Ukrajinu. Keďže tento vyzeral skoro ako keby ho predložila Moskva, vyvolal priam hysterickú reakciu Kyjeva, bežných Ukrajincov a ich podporovateľov Musk však v svojej línii pokračuje aj po tejto zdrvujúcej kritike. Naposledy tak reagoval na článok v Kyivpost a…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Ako Wanda zachránila návštevu Jána Pavla II. Wanda Póltawska a dvaja svätí

0icon

Wanda Póltawska, blízka spolupracovníčka biskupa i kardinála Karola Wojtylu, ale aj  pápeža Jána Pavla II., lekárka, psychiatrička. Jej životopis si možno vyhľadať. O Wande som vedel, že spoločne s manželom boli naozaj najbližšími priateľmi Karola Wojtylu, neved

Pavel Jacz

Matovič: „Jak mi zobák narostol, tak vypravam“! Poslanec Taraba sa prejavil ako dobrý stratég.

0icon

  Minister Matovič zostáva v kresle. Až 90 percent národa by ho najradšej videlo, či lepšie vyslovené nevidelo vôbec. A nie to ešte na ministerskej stoličke. No ani to tomuto trnavskému štricákovi nestačí, aby tvrdil, že sa nepodvolí vydieračom a NIE JE PRILEPENÝ NA STOLIČKE!!!, ak

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samy, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Šéf Wagnerovcov: Patríme do strany "Vojna až do konca za každú cenu, aby sme neurobili hanbu Veľkému Rusku"

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.V kupjanskom smere sa Kyjev so silami až troch práporových taktických skupín neúspešne pokúsil obnoviť ofenzívu na Peršotravnevoje, Kislovku a Berestov

Celému svetu odľahlo a Kyjev sa ospravedlňuje - Zelenský nemyslel jadrový útok na Rusko ale sankcie

0 icon

Ukrajina, 7.október 2022 (AM) – Zelenského vyjadrenia pre Austrálsky Lowey Institute o potrebe, aby NATO zahájilo preventívny úder proti Rusku, vyvolali ostrú reakciu logicky na ruskej strane, ale mimoriadne negatívne hodnotenia Zelenského výrokov sa prejavili aj v zahraničí. V tureckých médiách sa objavili materiály, ktoré hovoria, že slová u

Tréning baklanky priamo z ruského väzenia

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Na našom portáli som už písal o baklanke - systéme bitky ruských chuligánov, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý a pre niekoho nesmierne surový a nečestný. Každý ruský vor, chuligán, ban

Hlavné tajomstvo nacistickej svastiky

0 icon

Nemecko, 7.október 2022 (AM) – Ani jedna ideológia, ani jedna politická strana, ani jedna armáda, ani jeden štát... sa nikdy nezaobídu bez symbolov. Zástavy, erby, pečate, štandardy, rukávnikové pásiky, dokumenty – toto všetko a mnohé ďalšie ľudia potrebujú, aby mali pocit príslušnosti k nejakému systému. Svojho času veľkú pozornosť venovalo názornej propagan

Ako môže Rusko reagovať na ukrajinské obrnené „džihád-mobily“

0 icon

Rusko, 7.október 2022 (AM) – Špeciálna operácia na Ukrajine odhalila ďalšiu nuansu moderných vojen – aktívne využitie ľahkých obrnených vozidiel v bojových operáciách. Je rýchle a manévrovateľné, dlhé vzdialenosti prekonáva rýchlejšie ako tanky, okrem automatických kanónov a guľometov môže byť vybavené protitankovými a protilietadlovými strelami. Prečo i

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali