Svätá Kunegunda, nemecká cisárovná, čo svoj život prežila v panenskej čistote

Bratislava/Berlín 23. júla 2017 (HSP/Foto:facebook)

 

V Nemecku panoval dávno cisár, ktorý tak bohabojný život viedol, že po smrti za svätého bol vyhlásený. Bol to cisár Henrich. On si vzal za manželku dcéru grófa Siegfrieda z Luxemburgu. Jeho manželka viedla podobne život cnostný a bohabojný ako on, a to bola cisárovná Kunegunda

Svätá Kunegunda, nemecká cisárovná, čo svoj život prežila v panenskej čistote

Kunegunda bola krásna i rozumná. Ešte za slobodna vzala si v úmysel, zachovať pod ochranou Panny Marie nepoškvrnenej čistotu až do smrti. Toto jej predsavzatie muselo tuhú skúšku podstúpiť, lebo jedného dňa uchádzal sa o jej ruku vojvoda bavorský Henrik, a rodičia jej stáli na tom, aby išla zaňho. Kunegunda bola tým nemálo prekvapená, avšak ako dobrá dcéra poslúchla svojich rodičov, tou nádejou sa kojac, že Ježiš a Maria budú jej na pomoci, aby, čo si zaumienila, i zadržať mohla. A táto jej nádej nebola márna. Pred sobášom vyjavila budúcemu manželovi túžbu srdca svojho, že chce zachovať panenskú čistotu, a s Božou pomocou podarilo sa jej pohnúť bohabojného vojvodu k tomu, že nielen jej túžbe privolil, ale i sám rovne s ňou zasnúbil sa Bohu, že chce v panictve zotrvávať do smrti. Svätý tento sobáš bol uzavretý, a na znak toho, že od samej tej chvíle jediné svoje potešenie len v Ježišu Kristu hľadať a nachádzať chcú, podal Henrik neveste za veno drahocenný kríž. Vo svätej a cudnej láske žili napotom svätí manželia, ako Jozef a Maria, hľadiac nadovšetko zaľúbiť sa Bohu a posväcovať sa vospolok. Odmena takejto cnosti dostavila sa skoro. Roku 1002 bol vojvoda Henrik za rímsko-nemeckého cisára vyvolený a v Mohuči korunovaný. O mesiac neskôr korunovaná bola i cisárovná v Paderborne.

Súc toho času v obyčaji, že cisári nemeckí chodievali do Ríma, aby tam z rúk pápežových korunu obsiahli, navštívil i Henrik so svätou svojou manželkou sídelné mesto pápežovo a obdržal z rúk Benedikta VIII. korunu cisársku. Navrátivší sa z Ríma žili v tichom pokoji. Henrik zastával svoju cisársku hodnosť so svedomitou spravodlivosťou. Kunegunda viedla zatiaľ jednoduchý a utiahnutý  život. Jej svetlica bola bez všetkej nádhery, za sedadlo slúžila jej drevená lavica. Chudobných a nemocných podporovala bohato a i najbiednejší z jej poddaných mali prístup k nej a smeli jej prednášať svoje sťažnosti.

Svätá Kunegunda, nemecká cisárovná, čo svoj život prežila v panenskej čistote

Tiché domáce šťastie cudných manželov vzbudilo pekelnú závisť diablovu a aby ho prekazil, vyhľadal si podlú pomoc zlých a zlomyseľných ľudí. I našiel ošemetníkov, ktorí sa jali upodozrievať cnostnú Kunegundu pred manželom, ako by viedla hriešne obcovanie s istým mladým človekom. Cisár uveriac zlomyseľným ohováračom , počal brať vernú manželku v podozrenie. Kunegunda sprvu mlčala a trpela. Ale keď  ohováranie nabývalo  vždy väčších rozmerov, zmužile zastávala nevinnosť svoju pred cisárom a konečne dodala, je hotová podrobiť sa skúške ohnivej pod očami a dohľadom svojich ohováračov . V určitý teda deň doprevádzal  ju cisár početný zbor duchovný a bohatiersky do chrámu,  po svätej omši modlil sa kňaz nad ňou, napomínajúc ju nepokúšať Boha, ak sa cíti byť vinnou, a podal jej potom Sviatosť oltárnu. Medzi tým robili vonku prípravy ku skúške. Deväť žeravých radlíc bolo po ložených v rade vždy na krok jedna od druhej,  okolostojaci plakali hlasito a nariekali, Kunegunda však, vystúpiac z chrámu bosými nohami a ľahkým krokom stúpala po radliciach. A hľa, chodidlá jej ani čo za máčik neboli spálené! Zhromaždený ľud uzrel tak veľký súd Boží, vypukol v hlasitý jasot, velebiac moc Božiu a nevinnosť cisárovnej. Ona však vrhla sa na kolená, vzdávala Bohu vďaky, padla okolo krku manželovi, ktorý ju za odpustenie prosil a odpustila zlým ohováračom, ktorých ľud na smrť vydať žiadal. Cisár však miloval a ctil ju napotom čo skutočne svätú, ktorú Boh sám viditeľným zázrakom oslávil.

Svätá Kunegunda, nemecká cisárovná, čo svoj život prežila v panenskej čistote

Kunegunda, verná sľubu svojmu, počas ťažkej nemoci učinenému, vystavila kláštor pre mníšky v meste Kaufungen v krajine doinohessenskej. Roku 1024 zomrel jej manžel, a na smrteľnom lôžku, vezmúc Kunegundu za ruku, pred početnými príbuznými a dvoranmi , riekol:

„Tu hľa, ktorá mi od vás, alebo radšej od Krista odovzdaná a zverená bola, odovzdávam dnes vám, alebo radšej Kristu Pána nášmu, pannu späť.“

Kunegunda, poznajúc už i tak zlomyseľný a ošemetný svet, ľahko mohla teraz po smrti milovaného manžela vyhovieť túžbe srdca svojho a utiahnuť sa v samotu, aby v kláštore čo mníška strávila posledné dni svätého svojho života. Po roku  smrti jej manžela vysvätený mal byť chrám v kláštore kaufungskom. Cisárovná pozvala ku tejto príležitosti početných biskupov a dvoranov ako i bohatierov mocnárstva. Po Evanjeliu pristúpila ozdobená zlatom a drahokamy, v plnom cisárskom skvoste k oltáru. Tam odložila k úžasu ľudu, ktorý o tom nič netušil, svoj cisársky zlatohlav, zvliekla šarlátový plášť a obliekla sa v šedé rúcho rehoľné, ktoré si bola sama zhotovila . Potom si dala ostrihať vlasy na znamenie, že sa zrieka sveta celkom.  Biskup paderbornský zastrel jej na to hlavu závojom,  nastrčil čo neveste Kristovej prsteň na prst a uviedol ju do jej cely. Tu zabudla ona celkom na bývalú svoju slávu a pred svojimi spolu mníškami nechcela mať ani najmenšej prednosti. Nemocní a chudobní  ostali i tu jej miláčikmi, pre seba samú nežiadala ani tej najmenšej pohodlnosti. Ženské práce, modlitba a duchovné čítanie bolo jej najmilšou zábavou, s ktorou zároveň spájala i kajúcne výkony. Tak strávila ešte pätnásť rokov v kláštornej tichosti, až ju napokon ťažká nemoc uvrhla na lôžko smrteľné. Veľký bol zármutok v kláštore i po celom okolí, len sama Kunegunda bola veselá. Ležiac na drsnatom rúchu kajúcnom, prijala pobožne sviatosť posledného pomazania, i keď  ešte pri poslednom okamihu  spozorovala, že jej pripravujú skvostné umrlčie rúcho, očervenel  sa jej bledý obličaj, a pokynula  rukou, a hovorila hlasom umierajúcim:

„Nie som hodná takejto ozdoby. Bohaté odevy nosila som pri zasnúbení s mojím manželom smrteľným,  pre nevestu Kristovu, pre nevestu večného Pána, hodí sa lepšie môj terajší odev chudobný, v tomto vy ma mŕtvu pochovajte vedľa môjho brata a pána, cisára Henrika.“

Keď  jej to prisľúbili , usnula v Pánu v pokoji, roku 1040 dňa 3. marca. Mŕtvola jej prenesená bola do mesta Bambergu a pochovaná po boku cisára Henrika. Hrob jej oslávený bol mnohými zázraky.

Drahý čitateľu ! Prečítajúc život svätej Kunegundy, budeš sa snáď pýtať , ako mohla svätá táto od Boha žiadať, aby zázrakom dosvedčil jej nevinnosť, alebo jej dal zahynúť? Tu však musíš povážiť, že i svätí boli v istom zmysle deťmi svojej doby. Vtedy a za storočia predtým i potom boli božské súdy v obyčaji a zakladali sa na viere, že, tam, kde nieto iného spôsobu dosvedčiť pravdu lebo nepravdu, právo lebo neprávo , vinu alebo nevinnosť , dobrotivý Boh zmilovať sa môže a nevinného i zázračne ospravedlniť. Ale vyžadovať zázraky pre kdejaké malé a znesiteľné krivdy, bolo by vecou hriešne ľahkomyseľnou. Lebo veď i krivdy prináležia k tým krížom, ktoré trpezlivo znášať Pán Boh od nás požaduje. Dal nám toho príklad Kristus Pán sám, opovrhnúc zostúpiť zázračne s kríža, keď ho s posmechom vyzývali, aby tak dokázal, že je Syn Boží. Za našich časov neužívajú sa viac tieto súdy Božie, ale ochranná ruka Božia nad nevinnosťou ani teraz nie je odvrátená. Často sa stáva, že keď nevinný právo svoje svedkami dokázať nevládze a žalobník ho krivou prísahou zlomí a na očiach sveta ukrivdí, Boh so svojej strany takúto krivú prísahu na vidom očí na zemi pomstí a nevinného ospravedlní pred svetom.

Život svätej Kunegundy poučuje nás i o tom, jak ohavné zlo je ohováranie a na cti utŕhanie. Ti, čo dobré meno a česť blížneho blatom ohovárania pohadzujú, obyčajne ani nepomyslia, akú škodu mu tým zapríčiňujú, a jak veľký hriech pred Bohom páchajú. Dobré, poctivé meno a česť blížneho je veľká vec, u mnohých ľudí závisí od toho celé ich šťastie. Na to však len málo alebo zhola nič nedbajú oné jedovaté jazyky, ktoré dotýkajú sa dobrého mena blížneho. Z nenávisti a závisti zľahčujú oni blížneho, tupia ho a vymýšľajú o ňom veci, na ktoré snáď ani sám nikdy nemyslel. Ľudia sú vôbec viacej náklonní veriť o blížnom niečo zlého, než dobrého, a takto stáva sa potom, že podobné ohovárania a na cti utŕhania rýchlo sa rozširujú a nesmiernu škodu pôsobia.

Ako však bude môcť ohovárač a na cti utŕhač takúto škodu kedy napraviť ? Najprv by musel odvolať, čo nepravdivého o blížnom povedal. Je mu to však vždy možno ? Keď dakto so strechy vrece peria na ulicu pustí, či mu ho možno znovu pozbierať ? Podobne nemožno napraviť dobrú povesť na cti ukrivdeného blížneho svojho. Za druhé má ohovárač nahradiť škodu, ktorú bol blížnemu učinil na jeho majetku, na tele a na duši, má mu vrátiť poklad a spokojnosť srdca. Ako to však možno?

Preto aj očakáva ohovárača hrozný trest podľa slov Písma svätého:

„Súčet ich úskočnosti a zloba ich jazyka padne na nich samých, uhlie bude na nich padať, do plameňa ich uvrhneš a biedu svoju znesú. Mužovi zlého jazyka nepovedie sa dobre na zemi a na muža dvojzmyselného jazyka čaká veľmi zlý súd, padne naňho nenávisť, nepriateľstvo i hanba.“

Varuj sa teda, drahý čitateľu! Ohovárania a na cti utŕhania. Áno, keď by to zlé , čo blížny tvoj mal, bolo sa skutočne stalo, vtedy , keď si toho očitým bol svedkom, máš mlčať a oznámiť to jedine tým, ktorí majú moc i právo zlo zamedziť. Pravá láska, hovorí apoštol, nedomýšľa ničoho zlého,  tým menej sa opováži, nepravdu a o blížnom púšťať do behu. Ohováračovi sedí diabol na jazyku i v srdci, a tomu, kto ho rád slyší, sedí v ušiach, ako teda možno, žeby takýto človek došiel k milosti u Boha, ktorý je dokonalá láska! Preto aby si do takéhoto veľkého hriechu neupadol, najlepšie bude, keď jazyk svoj celkom skrotíš a rád mlčíš. Pováž, že málo kedy človeka mrzieva, že mlčal, naproti ale často a bolestne ho trápieva, že hovoril. Pováž, z každého márneho a ničomného slova budeš musieť raz počet vydať pred súdom Božím. Vlož teda zámok na jazyk a uč sa mlčať.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

OĽaNO nepovažuje niektoré navrhované zmeny súdnej mapy za najvhodnejšie

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Koaličné hnutie OĽaNO nepovažuje niektoré navrhované zmeny súdnej mapy za najvhodnejšie. Rokovať o nich chce s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), ako aj ďalšími koaličnými partnermi. TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO Hnutie vníma návrh súdnej mapy…

Ticho okolo novely zákona o verejnom obstarávaní vyvoláva neistotu, upozorňuje šéf ÚVO

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ticho okolo novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého vyvoláva neistotu nielen v spoločnosti, ale aj u partnerov v zahraničí. Myslí si to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý napriek tomu pokračuje v rokovaniach o novele zákona…

Má každá strana svojho favorita? Voľba kandidáta na generálneho prokurátora sa presúva na 1. 12.

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Voľba kandidáta na generálneho prokurátora sa presúva na 1. decembra o 11.00 h. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov. Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu V koalícii stále nie je zhoda na spoločnom kandidátovi,…

Fico odmieta online podpisové akcie Hlasu-SD a SNS: „Mňa nezaujímajú internetové hry.“ Smer-SD vyzbieral 30 podpisov na poslanecký návrh referenda. Koalícia podľa neho tento pokus „zareže“

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanci za Smer-SD v stredu v Národnej rade zvolali brífing k otázke referenda Predseda strany Robert Fico uviedol, že Smer-SD spoločne so štyrmi nezaradenými poslancami Filipom a Štefanom Kuffovcami, Jánom Podmanickým a Tomášom Taraba podávajú návrh na zaradenie bodu programu o vypísaní referenda…

Pašinjan si myslí, že ruskí vojaci budú v Karabachu dlhšie ako päť rokov

0 icon

Jerevan 25. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN)   Arménsky premiér Nikol Pašinjan je presvedčený, že ruské jednotky, ktorých úlohou je monitorovať dodržiavanie prímeria podpísaného pred dvoma týždňami lídri Arménska, Azerbajdžanu a Ruska, zostanú v Náhornom Karabachu dlhšie ako päť rokov "Samozrejme, za päťročné obdobie treba dokázať…

„Je to priam zavrhnutiahodné,“ Iveta Radičová komentuje výroky Naďa o „opiciach“ na protestoch a celkovo počínanie si súčasnej vlády. Matovičovi odkazuje, že nie sme ovce a on nie je bača

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Expremiérka Iveta Radčiová nešetrila kritikou na adresu ministra obrany Jaroslava Naďa kvôli jeho kontroverzným vyjadreniam na sociálnej sieti v čase minulotýždňových protestov pred Úradom vlády a Prezidentským palácom. „Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov,“ uviedol 17. novembra minister…

Poslanci dnes majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada SR má dnes podľa schváleného programu 18. schôdze voliť kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Generálneho prokurátora menuje do…

Draxler: Nie korona, ale Matovič zničí Slovensko. Ľudí a firmy

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Od maličkých prevádzok až po úplne veľké firmy, všetci sú zdesení, lebo cítia, že druhú vlnu už budú niesť veľmi ťažko. Vo svojom komentári na sociálnej sieti to uviedol exminister Juraj Draxler  Ľahké časy nezažívajú ani firmy a podnikatelia v zahraničí.…

Nicholsonová o novej stratégii EÚ na boj proti diskriminácii LGBTIQ osôb: „Na Slovensku viac tolerujeme korupciu ako homosexuálny vzťah“

0 icon

Bratislava 25. novembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) na svojom profile na Facebooku zverejnila video, v ktorom sa venovala novej európskej legislatíve o predchádzaní diskriminácie sexuálnych menšín. Nicholsonová sa pýta, či ľudia veria tomu, že na Slovensku viac tolerujeme korupciu ako homosexuálny vzťah. "Že nám…

Vedenie Slovenského zväzu biatlonu sa vzdalo odmien v prospech športovcov, peniaze pôjdu na prípravu lyží

0 icon

Banská Bystrica 25. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Tri dni pred začiatkom nového ročníka Svetového pohára prišla z ústredia Slovenského zväzu biatlonu zaujímavá správa. Vedenie SZB sa vzdalo odmien v prospech športovcov. Tento návrh predložil Maroš Badáň, viceprezident SZB pre ekonomiku a marketing, a sedemčlenné Prezídium SZB ako najvyšší orgán…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dávid Béreš

Štát musí ľuďom podať pomocnú ruku

0icon

Naša spoločnosť sa dnes nachádza v bezprecedentnej situácií. Koronakríza trvá v podstate už deväť mesiacov nepretržite a ľudia začínajú pociťovať únavu a mnohokrát aj oprávnenú frustráciu. Únava a frustrácia obyvateľstva vyvrcholila ostatnými protestami. Ako zaujímavosť možno vnímať, že tieto protesty boli zorganizované len a výlučne prostredníctvom sociálnych sietí, bez podpory…

Slavěna Vorobelová

Tsunami „Matovič“ sa blíži ku kritickému bodu

0icon

Ďalšie celoplošne testovanie? Buď tu niektorí vládni predstavitelia prestali vnímať realitu a nepochopili, že obyvateľstvo sa toho ich celoplošného sociologického pokusu zúčastnilo menej dobrovoľne a viac nasilu, alebo je ich myseľ ovládaná nekontrolovateľným pocitom moci a absolútnej nedotknuteľnosti. Trochu faktov v dnešnej dobe internetu. Odborníci Bražinová, Somorčík, Kynčl, Krištúfková, Avdičová  Špaleková zhodnotili zvýšenú celkovú úmrtnosť počas…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 1.)

0icon

ROZHODNUTIE   Vždy som sa snažil zmeniť svet k lepšiemu, no zatiaľ bez výrazných výsledkov. Žijeme príliš materiálnu dobu na to, aby ľudia vnímali vyššie hodnotové posolstvá. Úspech je v spoločnosti nekompromisne určovaný len výškou bankového konta. A tak, prehliadajúc samotný zmysel života, ľudia prežívajú v zlatistej bubline spoločenského zriadenia.…

Peter Štrba

Vyzývam RTVS, aby zorganizovala a odvysielala diskusiu na tému celoplošné testovanie!

0icon

Otvorený list RTVS: Vážený pán/vážená pani, na začiatku novembra a o týždeň neskôr boli občania Slovenskej republiky svedkami „operácie“, ktorá dostala pomenovanie „celoplošné testovanie“. V rámci príprav na túto akciu boli zo strany predsedu vlády ignorované pripomienky a výzvy jednotlivcov, ale aj celých združení kompetentných vyjadriť sa k zmysluplnosti takejto…

Pavel Pakoš

Veľké klamstvo príde na svet II.

0icon

To čo sa deje je iba predzvesť ďalších naplánovaných udalostí. Modrý papier s troma kinderkovskými šestkami, pre ktorý boli ľudia vyhadzovaní z práce, nevpustení do obchodu či im bolo zakázané vstúpiť do budovy štátneho úradu, to je iba predohra oveľa väčších neprávostí, ktoré majú na ľudí nachystané. Prídu ako umelo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

10+ vtipných foto s psíkmi v hlavnej úlohe, ktoré ti zaručenie zlepšia náladu

0 icon

Mnoho ľudí považuje pondelky za tie najnáročnejšie dni v týždni. Ak si jedným z tých ľudí aj ty alebo ak dnes jednoducho len nemáš svoj deň, si na správnej adrese. V tomto článku sa ti pokusíme zdvihnúť náladu pomocou vtipných fotografií so psíkmi v hlavnej úlohe. :) Zvieratá majú na…

Koľko pozemských oceánov už bolo preskúmaných?

0 icon

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už bola zmapovaná celá planéta, ale rozlíšenie údajov pre väčšinu oceánov je oveľa nižšie v porovnaní s pevninou. V skutočnosti bolo zmapovaných iba asi 5 % oceánskeho dna. Jedná sa pritom o ekvivalent mapy v mierke 1 : 50 000. Radar ale nepreniká dobre cez vodu a preto musia…

Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

0 icon

Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

0 icon

Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

Vo svete IT

Využívate potenciál rýchleho nabíjania Vášho Android smartfónu naplno? Pozrite sa, ako to to zistíte

0 icon

Výdrž našich smartfónov je čoraz viac skúšanou. V smartfónoch nám pribúdajú nové funkcie, ktoré sú častokrát energeticky náročnejšími, alebo k ním pripájame externé zariadenia, ktoré chceme mať neustále prepojenými a aktualizovanými. Na druhej strane zas zariadenia zostávajú veľkostne približne rovnakými.  Vzhľadom na to, že aktuálne nie je dostupná technológia, ktorá…

Xiaomi ťaží hlavne zo sankcií voči Huawei. V 3. kvartáli 2020 dodalo o +45 percent smartfónov viac

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosti Xiaomi sa v posledných mesiacoch náramne darí. Obzvlášť 3. kvartál tohto roka bol nesmierne úspešným. Odhalili to dáta rôznych analytických spoločností, ktoré monitorujú trh so smartfónmi a ďalšou elektronikou. Najnovšie však tieto odhady potvrdzujú oficiálne dokumenty z hongkonskej burzy cenných papierov. Na informácie poukazuje…

Hozodo KP-601SA-1 – kompaktný odšťavovač citrusov z nehrdzavejúcej ocele aktuálne za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Kvalitný odšťavovač by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Nič nenahradí čerstvo vyšťavený džús z dobre vychladených pomarančov či iných citrusov. Tak prečo ešte váhaš nad jeho kúpou? Kvalitný odšťavovač citrusov už nie je dlho veľkou investíciou, o čom ťa presvedčí aj náš dnešný tip na kúpu. Odšťavovač Hozodo KP-601SA-1 sa…

V temnote vesmíru môže vzniknúť jeden zo základných stavebných kameňov života

0 icon

Ak sa pozrieme na hviezdy vo vesmíre, zistíme, že svojim spôsobom ide o akési obrovské pece. V tých vznikajú látky, potrebné pre život. Ich energia poháňa veľké množstvo rozličných procesov, a preto si vedci dlhú dobu mysleli, že radiácia hviezdy je potrebná na vytvorenie životu dôležitých látok, akou je napríklad…

Nemecký režisér ostro kritizoval Muskove plány: „Kolonizácia Marsu je utopistická predstava, ktorá padne rovnako, ako…“

0 icon

Elon Musk je vizionárom a medzi jeho najväčšie sny nepochybne patrí kolonizovať nášho vesmírneho suseda, planétu Mars. Tento sen chce dosiahnuť pomocou jeho novej rakety, Starship, ktorá by mohla letieť už v roku 2024. Jeho vízie sa úspešným pristátím na červenej planéte nekončia, píše portál Business Insider. Do roku 2050 by sme…

Armádny Magazín

Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

0 icon

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké méd

Putin vyzval krajiny po celom svete, aby preklenuli rozdiely a posunuli sa vpred

0 icon

Rusko, 25. november 2020 (AM) - Ruský prezident sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli odovzdania poverovacích listín veľvyslancom cudzích štátov.   Ruský prezident Vladimir Putin predniesol niekoľko vyhlásení pri odovzdávaní poverovacích listín zahraničným veľvyslancom v Kremli. Ruský vodca poznamenal, že sa napriek pandém

Rozporuplná anketa: Ktorá krajina sa najviac zaslúžila o víťazstvo nad fašistami v druhej svetovej vojne

0 icon

Nórsko, 25. november 2020 (AM) - Obyvateľov Ruska, Veľkej Británie a aj iných štátov, ktoré boli cez vojnu protihitlerovskými spojencami, požiadali, aby zhodnotili podiel svojej vlasti na víťazstve. Výsledok ukázal, že mnohí si myslia, že to bol ich štát, kto sa najviac zaslúžil o spoločné víťazs

Český výrobca pancierových automobilov SVOS začal s vývojom skiel v širokom rozsahu balistickej odolnosti

0 icon

Česko, 25. november 2020 (AM) - S postupne sa zvyšujúcou produkciou pancierových áut vo SVOS, spol. s r.o. a s tým stúpajúcou závislosťou na zahraničných subdodávateľoch, ktorí boli často nespoľahlivými a s veľkým termínovaných sklzom dodávok, musela firma stále častejšie riešiť otázku, či

Rusko - Indické rakety: India otestovala pozemnú verziu strely BrahMos. Video

0 icon

India, 25. november 2020 (AM) - India v utorok uskutočnila skúšobný štart pozemnej verzie nadzvukovej rakety s plochou dráhou letu BrahMos z Andamanských a Nikobarských ostrovov, oznámil denník The Times of India s odvolaním sa na zdroj na Ministerstve obrany Indie.  

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA