Svätá Cecília: „Tento život je iba blatom, za ktoré dostanú veriaci v budúcom živote zlato.“

Bratislava 16. decembra 2018 (HSP/Foto:Twitter)

 

Jedna z najväčších svätíc Božích, ktorej meno pripomína sa od najstarších časov svätej cirkve pri svätej omši, je vznešená, Bohu posvätená panna rimská svätá Cecilia. Narodila sa na začiatku tretieho storočia v Ríme zo šľachtickej, veľmi bohatej kresťanskej rodiny. Nábožní vznešení rodičia vychovávali ju veľmi starostlivo, že srdce jej preniknuté bolo od najútlejšej mladosti vrúcnou láskou ku Pánu Ježišovi.

Svätá Cecília

Žila utiahnuto v skvelom dome rodičovskom a nemala účasť na hlučných veselostiach nemravného pohanského Ríma, popri službe Božej venovala sa vedám a najmä umeniu hudobnému. Najväčšou rozkošou jej bolo čítanie duchaplných, kresťanských spisov a sväté Písmo, ktoré v čistej mysli svojej uvažovala, rozjímala a ukladala. Krásna na tele a duchu kresťanská panna obľúbila si zavčasu nevinnosť panenskú, zložila sľub ustavičnej čistoty a zasľúbila sa Pánu Ježišovi Kristovi. Jemu prespevovala z duše svojej piesne lásky a sprevádzala ich súzvukom nástrojov hudobných. Ačkoľvek žila v skrytosti domácej a málo navštevovala spoločnosť ľudskú, nedali sa ukryť výborné vlastnosti jej, celý Rím rozprával o prekvetajúcej kráse jej, o vzdelanosti, dobrote a čistote srdca a o veľkom bohatstve rodičovskom. Mládenec zo vznešeného rodu rimského, menom Valerián, uzrel prekrásnu pannu a počul o jej zriedkavých cnosťach, i požiadal o ruku Cecilie u jej rodičov. Rodičia, ktorí znali bohatého šľachtického mládenca, prisľúbili mu dcérku, ačkoľvek vedeli, že je pohan, veď ľúbila sa im cnostná povaha a vplyvný vznešený rod jeho. S radosťou oznámili Cecilii úmysel Valeriánov. Svätá panna naľakala sa, že má zrušiť sľub, daný Bohu a voliť si miesto Ženícha nebeského pohana.

Nemožnosťou zdalo sa jej, aby stala sa nevernou Bohu, alebo aby urazila rodičov neposlušnosťou svojou. V tomto smutnom postavení prelievala horké slzy a keď nevedela si rady, obrátila sa k milostivému Bohu o poradu pôstom, rozjímaním a vrúcnou modlitbou, i prosila Boha, aby alebo prekazil nastávajúcu svadbu, alebo aby povolal ju k Sebe. I zjavil sa jej vo sne anjel Boží a riekol:

„CeciIia, vôľa Božia je, aby si bola poslušnou rodičom svojim. Pán Ježiš Kristus bude ženíchom tvojím i v stave manželskom. Hľa, ja som ochranca nevinnosti tvojej panenskej!“

Svätá panna bola potešená nadzemským zjavením a neodporovala milým rodičom. Svadba chystala sa. Ku svadbe pristrojila sa svätá Cecilia ako sa slušilo na vznešený stav jej, ale pod skvostným hodvábným rúchom mala oblečené kajúcne. Po svadbe riekla zbožná panna ženíchovi Valeriánovi:

„Priateľu, mám zdeliť tebe tajomstvo, ktoré má byť skryté všetkým ľuďom; zaprisahaj sa mi, že nevyzradíš ho nikomu!“

Manžel prisahal a ona riekla:

„Zasľúbila som sa v útlej mladosti živému Bohu a vydala som sa za teba iba na rozkaz Boží. On zoslal mne anjela, aby som zachovala i v manželstve nevinnosť svoju panenskú. On potresce každého, kto by chcel narušiť nevinnosť moju. Chráň sa každej nečistej žiadosti alebo skutku, ktorými by si vzbudil hnev anjela môjho strážcu! A preto buďme živí, ako brat a setra.“

Pri týchto slovách žiarila krása nadzemskej panny dôverou v Boha nebeskou slávou. Vznešený mladík Valerián dojatý bol a preplnený blaženým citom a žiadal poznať pravdu i uzreť toho anjela strážcu. Svätá Cecilia riekla:

„Iba čisté oči môžu videť čistého ducha. A ty nemôžeš účastným byť toho, kým nepoznáš pravého Boha a nebudeš očistený od všetkých škvŕn skrz svätý krst.“

Valerián túžil po videní tak veľmi, že chcel sa dať poučiť o pravom Bohu a prijať svätý krst. Svätá Cecilia poradila mu, aby vyhľadal svätého pápeža Urbana I. a dal sa vyučiť vo svätej viere. I odovzdala mu list na svätého pápeža a udala obydlie jeho. Svätý Urban I. prijal otcovsky vznešeného pohanského mladíka, vyučil ho vo svätej viere a pokrstil. Po prijatí svätého krstu navrátil sa Valerián so srdcom, preplneným nebeskou radosťou ku panenskej manželke svojej a našiel ju pohrúženú v modlitbe, vedľa nej stál anjel a držal v ruke dva vence, uvité z voňavých ruží a lalií. Anjel Boží podal jeden venec svätej Cecílii a druhý Valeriánovi, i prisľúbil mu, že stane sa mu, za čokoľvek bude prosiť. Anjel zmizol. Obaja pokľakli a zvelebovali Boha za milosrdenstvo Jeho, i prosili, aby bol obrátený i vznešený brat Valeriánov, menom Tiburcius. Keď ešte kľačali, prišiel Tiburcius na návštevu a poslúchal pozorne modlitbu ich. I bol dojatý tak veľmi, že zatúžil po poznaní svätého náboženstva.

I Tiburcius išiel ku svätému pápežovi Urbanovi I, ktorý ho vyučil v tajomstváchch viery a pravdách kresťanského náboženstva, a potom pokrstil. Svätá Cecilia utvrďovala zbožných bratov vo viere slovami a bohumilým životom svojím. A oni stali sa horlivými kresťanmi, pochovávali telá svätých mučeníkov, ozdobovali hroby ich, tešievali pri súdoch horlivých vyznavačov a štedre podporovali chudobných bratov a sestry kresťanské.

Toho času panoval ako cisár spravodlivý Alexander Severus , ktorý vážil si a ctil kresťanov a ktorého matka Júlia Mammea bola osvedčenou kresťankou. Sám cisár vzýval Pána Ježiša Krista v súkromnej kaplnke svojej a ako len mohol chránil a podporoval kresťanov. Ale poneváč viedol vojny a bol veľmi zamestnaný správou rozsiahlej ríše rímskej, nemohol vždy prekaziť, aby miestodržitelia, vladári a pohanská zberba kde – tu neprenasledovali nevinných kresťanov. Almachius, miestodržiteľ v Ríme, bol horlivým modlárom a veľkým nepriateľom kresťanov, ktorý vynakladal všetku moc svoju, aby potlačoval svätú cirkev. V neprítomnosti cisára Alexandra Severa prenasledoval v Ríme najmä bohatých kresťanov, aby si osvojil bohatstvá ich, lebo neišlo pohanskému sebcovi o rozkvet ríše, ale iba o hrabivý prospech jeho. Keď lakomý Almachius dozvedel sa, že bohatí veľmoži rimskí, Valerián a brat jeho Tiburcius, stali sa horlivými kresťanmi, a že veľké bohatstvo svoje vynakladajú na skvelé ozdobovanie hrobov svätých mučeníkov a na štedré podporovanie chudobných, zaumienil si, že ľahko zničí ich dľa predošlých zákonov, vynesených proti kresťanom a nedovoleným tajným spolkom. Pod zámienkou, že v dome ich dejú sa nebezpečné schôdzky, dal uväzniť ich a predviesť pred súdnu stolicu svoju.

Vytýkal im, že obcujú s kresťanmi, ktorí sú v podozrení ako nepriatelia štátu, že pochovávajú telá kresťanov, ktorí boli odsúdení k smrti ako zločinci, že ozdobujú skvele hroby ich, akoby schvaľovali zradu ich, na štáte spáchanú. Svätí mládenci vyznali slávne, že sú kresťanmi a že sú hotoví podstúpiť i najväčšie muky, než by zapreli svätú vieru. I hovorili:

„Bože daj, aby sme boli hodnými sluhami svätých mučeníkov, ktorí obetovali krv i život ku sláve a cti pravého Boha a teraz požívajú u Boha večnú odplatu za cnosti svoje! Opustili časnosť a našli nepremenlivú večnosť. My usilujeme sa nasledovať svätý život ich a kráčame za šľapajami ich.“

Sudca napomínal ich, aby sa odriekli kresťanstva a podporovania jeho. Keď neosožilo napomínanie, začal sa vyhrážať mučením. Svätí vyznavači tým horlivejšie zastávali pravdu Božiu. Almachius rozhneval sa, dal vyviesť vznešených mládencov na námestie a bičovať verejne pred veľkým množstvom pohanskej zberby. Medzi mučením tešili sa svätí bratia, že mohli trpieť za pravdu Božiu, i vyzývali prítomných pohanov, aby opustili smiešné modly a uverili v pravého Boha, ktorý odpláca veriacim po tomto biednom živote večnou slávou. Mnohí pohania obrátili sa, medzi nimi Maximus, úradník Almachiov, keď počul, že po tomto živote trvať bude pre spravodlivých večný blahoslavený život. Almachius, ktorý z lakomstva tešil sa nad horlivým vyznávaním viery kresťanskej, použil túto okolnosť a reč svätých vyznavačov k tomu, že vyhlásil ich za rúhačov oproti bohom štátnym, i dal im sťať hlavy ako buričom oproti štátu, novo obráteného Maxima dal utlcť kyjmi, že vypustil dušu a tak pokrstený bol vlastnou krvou svojou. To stalo sa 14. apríla roku 230.

Keď svätá Cecilia počula, že ukrutný a lakomý miestodržiteľ dal umučiť mládeneckého manžela jej Valeriána a švagra Tiburcia, ďakovala za tú mučenícku smrť Pánu Bohu a pripravovala sa tiež k smrti a rozdala majetok manželov chudobným, lebo vedela, že lakomý pohan sliedi iba za majetkami popredných mešťanov rimských. I nemýlila sa, Almachius dal ju zavolať nezadlho k sebe a vyzval ju, aby vydala majetky Valeriánove, lebo že bol velezradcom. Svätá Cecilia odpovedala, že rozdala majetok jeho chudobným, ako naložil jej to umučený manžel. Tyran neopovážil sa trýzniť vznešenú Rimanku, lebo obával sa cisára, ktorý navrátil sa bol do sídla svojho. Prepustil ju domov s vyhrážkou, aby nepodporovala verejne kresťanov, i aby si rozmyslela, či opustí kresťanskú vieru a pokloní sa bohom štátnym, alebo či si vyvolí smrť. Tento čas vynaložila svätá Cecilia ku podpore chudobných a ku rozširovaniu svätej viery medzi známymi a pokrvnými. I napomínala spolumešťanov a pokrevných:

„Počúvajte mňa trochu, mešťania a priatelia! Vy ste sluhami miestodržiteľovými a myslíte, že je to dobré a nie bezbožné, čo on žiada od každého mešťana. Pre mňa je to žiaducné a slávné, aby každý poznal pravého Boha a zase ohľadom mňa samej, aby som mohla trpieť mnoho za vyznávanie Pána Ježiša Krista, lebo som si zaumienila, že v tomto živote ináč neuzavriem s nikým zvláštné priateľstvo. Nestarajte sa o mladosť moju, ani sa nezarmucujte, keby som ju utratila, radšej usilujte sa, aby ste poznali pravého Boha.“

Všetci ju ľutovali a mnohé pokrvné ženy nariekali, že tak vznešená, bohatá, krásna a milostivá panna túži po ukrutnej smrti, ktorou jej bol zahrozil tyran. Svätá Cecilia zvolala oduševnene:

„Neznamená to, priatelia moji, utratiť mladosť, ale iba zameniť! Veď tento život je iba blatom, za ktoré dostanú veriaci v budúcom živote zlato, za biednu a malú chyžku zamenia si priestranný, veľký a nádherný palác vo večnosti, ktorý okrášlený je najdrahšími drahokamamy, dostanú za tmavú izbičku, svetlú, vidnú palotu, ktorá okrášlená je nádhernými perlami, prevezmú za pomíjajúce obydlie večný majetok a stavisko, ktoré nezná žiadneho pokazenia. Keby dnes niekto ponúkal ako dar zlato, nuž ponáhľali by ste sa všetci k nemu, aby ste dostali tiež niečo. A či by ste tiež nevzali sebou i rodičov svojich, pokrevných, známych, priateľov a domácich? A keby zdržoval vás niekto, aby ste neišli a riekol by vám, že je netreba, aby ste sa nenamáhali ani najmenej pre to,  či by ste nevysmiali ho ako sprostého blázna? Vy by ste sa radovali a plesali, keby vám dával niekto za zlý peniaz striebro a zlato, a brali by ste ho, funt za funt s veľkým uspokojením. A Boh môj i Ježiš Kristus, jednorodený Syn Jeho, je o mnoho štedrejším! On nedáva rovné za rovné, ale prijíma jeden funt a vynahrádza ho stonásobne, a za okamžité muky dáva večný blažený život!“

A svätá Cecilia vybehla na blízke bralo a zvolala veľkým hlasom:

„Či veríte, čo som povedala vám?“  A veľmi mnohí odpovedali:

„Veríme v Ježiša Krista, Syna Božieho, že je pravý Boh, ktorý má v tebe opravdivú služobnicu Svoju!“

Svätá Cecilia pristúpila potom ku mešťanom, ktorí boli známi s miestodržiteľom, a riekla im:

„Povedzte neveriacemu Almachiovi, aby poprial mi ešte času na rozmyslenie. Medzitým poprosím do domu svojho svätého pápeža Urbana, aby vyučil vás všetkých vo svätej viere, prijal skrze svätý krst do lona svätej cirkvi a učinil hodných pre večný život. I chcem konať i budúce úrad, ktorý uložila mne prozreteľnosť Božia.“

Horlivá svätá panna poprosila svätého pápeža Urbana I., aby prišiel do nádherného domu jej. Tam zhromaždilo sa štyristo pohanských mešťanov rimských a svätý pápež vyučoval ich vo svätom náboženstve, i pokrstil. Medzi tými bol i Gordianus, ktorý premenil dom svätej Cecilie v kostol, v ktorom ukrýval sa potom svätý pápež Urban I. za nejaký čas. Gordianus bol vplyvný Riman, ktorého ctiť nútený bol i tyran Almachius. A svätá Cecilia neprestávala podporovať kresťanov, dala stavať skvelé náhrobky pre telá svätých mučeníkov a rozširovala svätú vieru v popredných rodinách rimských. Keď časom dozvedel sa Almachius o tom a netreba bolo mu obávať sa cisára, vzdialeného z Ríma, Alexandra Severa, dal uväzniť svätú pannu a predviesť pred seba. Lakomec žiadal zase, aby svätá panna vydala mu majetky usmrteného manžela Valeriána a brata jeho Tiburcia.

Svätá Cecilia riekla odhodlane, že rozdala všetok majetok ich i svoj chudobným a že i dom, v ktorom býva, nepatrí už jej, ale Gordianovi. Almachius vyzýval svätú Ceciliu, aby zaprela vieru a obetovala modlám. Svätá panna riekla, že nebude obetovať démonom, ale slúžiť iba pravému Bohu, i rozzúril sa pohan a odsúdil svätú Ceciliu na hroznú smrť. Dal ju odviesť do izby kúpeľnej, ktorá bola veľmi zakúrená, zamkol ju do nej, aby ju horúce pary zadusili. Kati nechali svätú pannu v horúcej parnej izbe za deň a za noc, ale ona ostala divotvorným spôsobom pri živote. Tyran poslal kata, aby jej tajne zoťal hlavu. Tri razy zaťal kat do krku svätej panny, nechal ju ležať v krvi a odišiel. Svätá Cecilia prišla k sebe a žila ešte tri dni. Nábožní kresťania odniesli tajne ťažko ranenú do jej domu. I napomínala ešte kresťanov k stálosti a prosila pápeža, aby posvätil dom jej na chrám k službám Božím. Ozdobená dvojnásobnou korunou mučeníckou usnula v Pánu dňa 22. novembra roku 230.

Svätý pápež Urban I. pochoval ostatky svätej Cecilie pri ostatkoch svätých mučeníkov Valeriána, Tiburcia a Maxima, tento cintorín nazvaný bol neskôr podľa svätej Cecilie. V piatom storočí postavený bol v Ríme chrám k úcte svätej mučenice Cecilie, ale ostatky jej neboli v ňom v pozdejšom čase. Myslelo sa, že roku 755 vzali ich Longobardi, ktorí vydrancovali hroby a pobrali sebou mnohé ostatky svätých mučeníkov. V deviatom storočí objavené boli zase telá svätých mučeníkov Cecilie, Valeriána a Tiburcia. Spisy o utrpení svätých mučeníkov rozprávajú, že pápež mal zjavenie jedného dňa v čas ráno pod svätou omšou v chráme sv. Petra. Bolo mu sdelené, že Longobardi hľadali síce ostatky svätej Cecilie, ale že ich nenašli. Nezadlho na to, nájdené boli skutočne v hrobe v katakombách KaIixtových. Telo svätej Cecilie zaobalené bolo do drahocenného hodvábneho, zlatom prešívaného rúcha, u nôh ležali plachty, ktoré postriekané boly krvou. Telo svätého Valeriána odpočívalo neďaleko hrobu jej, ako i ostatky svätých Tiburcia a Maxima. Roku 821 prenesené boli všetky tieto ostatky svätých mučeníkov, ako i svätého pápeža Urbana I. a Luciusa, s veľkou slávnosťou do chrámu svätej Cecilie, ktorý nedávno bol postavený.

Pápež Paschal založil pri tomto chráme i kláštor, aby nepretržite odbavované boli služby Božie ku sláve Božej a ku cti týchto svätých mučeníkov. Tento chrám Boží stojí ešte dnes v Ríme. I bol vždy nádherne okrášľovaný, ostatky svätých mučeníkov odpočívajú v krásnej krypte, ktorá menuje sa Vyznanie svätej Cecilie. Svätá Cecilia je patrónkou spevu a hudby, najmä chrámovej, a vyobrazuje sa ako vznešená krásna panna, ako sedí pri organe, pri nej anjel, alebo ležiaca, pri nej kľačia dvaja anjeli, z ktorých jeden má zložené ruky akoby k modlitbe, a druhý drží v ruke ratolesť palmovú alebo laliu.

Svätá Cecilia vyvolila si v útlej mladosti za ženícha Spasiteľa Božieho a zložila sľub večnej čistoty, ktorý chcela zachovať svedomite cez celý život svoj popri všetkých protivenstvách. A milostivý Boh zaľúbil si ju veľmi, lebo obohatil ju mnohými milosťami. Že Boh v sľuboch spasiteľných má zaľúbenie, to dosvedčuje i Žalmista Pánov:

„Sľubujte a plňte sľuby Pánu Bohu svojmu!“

Keď zbožní manželia Joachim a Anna behom mnohých rokov nemali dietok, zaviazali sa sľubom, že keď Boh obdarí ich potomkom, obetujú ho službe Jeho v chráme Jeruzalemskom. A hľa, keď divotvorným spôsobom narodila sa im Panna Maria, uviedli ju v treťom roku do chrámu a odovzdali ju službe Božej. Že ten sľub a plnenie jeho zaľúbily sa Bohu, poznať z toho, že dieťa ich vyvolil za Matku Syna Svojho Pána Ježiša Krista.

Kráľ Kananejský Arad premohol víťazne Israelitov a zužoval ich veľmi, ako čítame v knihe Mojžišovej. V biede postavený ľud Izraelský zaviazal sa slávnostným sľubom Bohu. A milostivý Boh zhliadol na sľub ich, i dal im do rúk Arada, kráľa Kananejského s ľudom jeho, ktorých podmanili sebe. I svätá Cecília plnením sľubu svojho veľmi bola vyznačovaná od milostivého Boha. I sami pohania prinútení boli obdivovať bohatiersku myseľ jej a v zástupoch obracali sa na vieru živého Boha, ktorého neohrozenou služobnicou ona bola. Kresťan, máš vedieť, že dobrotivý Boh dáva, podobne ako svätej Cecilii, každému človeku toľko milosti, koľko potrebuje, aby dostať sa mohol k blahoslavenstvu nebeskému, ku ktorému kráčať zaviazal sa sľubom pri svätom krste, i ku ktorému je povolaný.

Hľa, keď svätý Valerián ešte ako pohan sľúbil, že bude žiť v nevinnosti s nevestou svojou svätou Cecíliou, dal mu Boh milosť, že bol pokrstený a odôstojnený podstúpiť i smrť mučenícku, i vydobyť si korunu večnej slávy. Kresťan, zachovávaj sľub, zložený pri svätom krste a dobrotivý Boh obsypávať bude i teba milosťami svojimi. Svätá Cecilia trávila život svoj panenský v úkryte domu rodičovského čítaním svätého Písma, horlivou modlitbou, prespevovaním žalmov, spojeným so vznešenou hudbou,  prečo ctená býva i ako patrónka spevu a hudby. Ona plnila to, čo radí sv. Jakub apoštol :

„Keď niekto medzi vami je smutný, nech sa modlí, keď je dobrej mysli, nech spieva.“

Ona modlievala sa mnoho za obrátenie pohanského Ríma, nad ktorého zverskou nemravnosťou smútila, ale i spievala chválospevy, že dobrotivý Boh tešieval ju mnohými milosťami, a spev svoj nábožný sprevádzala hudbou. I prví kresťania spievali pri službách Božích mnoho, áno i v príbytkoch svojich a to nábožné piesne. Kresťan, máš vedieť, že spev a hudba majú slúžiť iba k dovolenému a slušnému zotaveniu, rozveseleniu a ku zvelebovaniu Boha! Z úst prvých kresťanov nevyšlo ani jedno márné alebo nečisté slovo pri rozhovore alebo speve. Ó keby žiaden kresťan nespieval a neposlúchal nič, čo je hriešneho! Speváci a hudobníci chrámoví majú si mysleť, že zastupujú miesto anjelov.

Sestra svätého Damiana poslúchala nejakú márnú pieseň. Po smrti svojej zjavila sa svätému bratovi a oznámila mu, že pre to treba bolo jej znášať za pätnásť dní muky očistcové . A hľa, aké piesne treba nám za časov našich častoráz poslúchať, nad ktorými nútení sme zapýriť sa! Predkovia naši, ako my, radi spievali, lebo spev má v sebe niečo, čo teší srdce ľudské, ale tie piesne bývalý vždy počestné. V časy naše vkrádajú sa z väčších miest, cudzou modernou „kultúrou“  presiaknutých, nemravné popevky do počestných  dedíi našich a vytískajú krásné cudné piesne naše, ktoré tak radi a s uveličením poslúchali v čas kosenia sena alebo žatvy po poli, alebo i po lesoch z úst cudných dievčat, ktoré žaly trávu. A ľud náš spieval rád i duchovné piesne a to i pri práci. A teraz? Keď skôr v posvätnom čase adventnom a pôstnom na priadkach spievavali sa nábožné piesne adventné alebo pôstné, počuť, bohužiaľ, hulákať moderné necudné. Preto pozor, kresťan, spievaj, ale tak spievaj, aby spev tvoj bol modlitbou, alebo aspoň svätým rozveselením duševným! A budeš mať za patrónku svätú Ceciliu.

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

176. Neznáme slovenské dejiny: Zabudnutý Juraj Berzevici – Brezovický, funkcionár trnavskej i košickej jezuitskej univerzity

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Medzi široko rozvetveným rodom šľachticov Berzeviciovcov, alebo slovenskejšie Brezovickovcov – ako ich uvádza napríklad Drahoš Machala vo vzácnej knihe o slovenských šľachtických rodoch - možno nájsť najmä klerikov, osobitne potom jezuitov, ale aj profesorov, národohospodárov, vojakov, dokonca aj predchodcu sociológov. Prídomok „Berzevici“ dostali…

Odpoveď na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Wikimedia,TASR/AP-Pavel Golovkin)   Veľvyslanectva Ruska na Slovensku poukázalo na na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine "Informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA: Rusko v roku 2014 napadlo Ukrajinu, okupuje Krym, kontroluje ozbrojené sily v Donbase. ️Skutočnosť: Vinu…

Škoda Auto opäť odstavuje tisícky áut, medzi nimi aj elektromobily Enyaq

0 icon

Praha 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky…

Remišová: Za ľudí podporí skrátenie karantény aj povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Strana Za ľudí podporí skrátenie karantény, ktoré je krízovým opatrením v pandemickej vlne omikronu. Za ľudí podporí aj povinné očkovanie, počká si však na stanovisko rezortu zdravotníctva a odborníkov. Nepodporia však sankcie voči neočkovaným, ktorým by sa nemala preplatiť zdravotná starostlivosť. Uviedla to…

Jamal pokračuje v reverznom režime už 34. deň

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje zemný z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje aj v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, už 34. deň po sebe. Objem prepravovaného plynu sa v piatok (21.…

Karahuta: Pripravujeme legislatívu na zákaz voľného predaja pyrotechniky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Súčasná legislatíva týkajúca sa zákazu používania pyrotechniky je nedostatočná. Jeho dodržiavanie nie je dostatočne kontrolované. Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Prípravou novej legislatívy sa podľa jeho slov zaoberá pracovná skupina,…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovorí aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

Je dôvodom napätia na Ukrajine prianie USA odstaviť Európu od ruského plynu? Spojené štáty rokujú s Katarom o dodávkach skvapalneného zemného plynu LNG do EÚ

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Americkí predstavitelia rokujú s Katarom o zásobovaní európskych krajín skvapalneným zemným plynom (LNG) v prípade, že ruská invázia na Ukrajinu povedie k nedostatku na kontinente Podľa zdrojov z novín Bloomberg plánuje prezident Joe Biden požiadať emíra Katáru, šejka Tamima bin Hamada Al Thaniho, aby…

Signatári Nitrianskej deklarácie: vlastizradu za hlasovanie v parlamente dnes nie je možné stíhať, ale trest jedného dňa príde

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Sputnik-Aleksei Druzhinin)   Hanebná vlastizradná vazalská zmluva o otvorení Slovenska americkej armáde, a najmä postoj k nej zo strany predstaviteľov dnešnej vlády, to vzbudilo hnev veľkej časti verejnosti. Ostro ju kritizujú aj signatári Nitrianskej deklarácie suverenity SR, ktorých vyjadrenie prinášame v plnom znení Stanovisko signatárov…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

176. Neznáme slovenské dejiny: Zabudnutý Juraj Berzevici – Brezovický, funkcionár trnavskej i košickej jezuitskej univerzity

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Medzi široko rozvetveným rodom šľachticov Berzeviciovcov, alebo slovenskejšie Brezovickovcov – ako ich uvádza napríklad Drahoš Machala vo vzácnej knihe o slovenských šľachtických rodoch - možno nájsť najmä klerikov, osobitne potom jezuitov, ale aj profesorov, národohospodárov, vojakov, dokonca aj predchodcu sociológov. Prídomok „Berzevici“ dostali…

Odpoveď na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Wikimedia,TASR/AP-Pavel Golovkin)   Veľvyslanectva Ruska na Slovensku poukázalo na na informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA s názvom Fakty verzus fikcia: ruské dezinformácie o Ukrajine "Informačný list Ministerstva zahraničných vecí USA: Rusko v roku 2014 napadlo Ukrajinu, okupuje Krym, kontroluje ozbrojené sily v Donbase. ️Skutočnosť: Vinu…

Škoda Auto opäť odstavuje tisícky áut, medzi nimi aj elektromobily Enyaq

0 icon

Praha 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky…

Remišová: Za ľudí podporí skrátenie karantény aj povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Strana Za ľudí podporí skrátenie karantény, ktoré je krízovým opatrením v pandemickej vlne omikronu. Za ľudí podporí aj povinné očkovanie, počká si však na stanovisko rezortu zdravotníctva a odborníkov. Nepodporia však sankcie voči neočkovaným, ktorým by sa nemala preplatiť zdravotná starostlivosť. Uviedla to…

Jamal pokračuje v reverznom režime už 34. deň

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje zemný z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje aj v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, už 34. deň po sebe. Objem prepravovaného plynu sa v piatok (21.…

Karahuta: Pripravujeme legislatívu na zákaz voľného predaja pyrotechniky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Súčasná legislatíva týkajúca sa zákazu používania pyrotechniky je nedostatočná. Jeho dodržiavanie nie je dostatočne kontrolované. Myslí si to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Prípravou novej legislatívy sa podľa jeho slov zaoberá pracovná skupina,…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovorí aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

Je dôvodom napätia na Ukrajine prianie USA odstaviť Európu od ruského plynu? Spojené štáty rokujú s Katarom o dodávkach skvapalneného zemného plynu LNG do EÚ

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Americkí predstavitelia rokujú s Katarom o zásobovaní európskych krajín skvapalneným zemným plynom (LNG) v prípade, že ruská invázia na Ukrajinu povedie k nedostatku na kontinente Podľa zdrojov z novín Bloomberg plánuje prezident Joe Biden požiadať emíra Katáru, šejka Tamima bin Hamada Al Thaniho, aby…

Signatári Nitrianskej deklarácie: vlastizradu za hlasovanie v parlamente dnes nie je možné stíhať, ale trest jedného dňa príde

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Sputnik-Aleksei Druzhinin)   Hanebná vlastizradná vazalská zmluva o otvorení Slovenska americkej armáde, a najmä postoj k nej zo strany predstaviteľov dnešnej vlády, to vzbudilo hnev veľkej časti verejnosti. Ostro ju kritizujú aj signatári Nitrianskej deklarácie suverenity SR, ktorých vyjadrenie prinášame v plnom znení Stanovisko signatárov…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

TopDesať

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

10 koláčov inšpirovaných popkultúrou, ktoré by bol hriech nakrájať

0 icon

V týchto dňoch je snáď dôležitejší vzhľad jedla ako jeho samotná chuť. Najmä ak ide o koláče. Jessica Leigh Clark-Bojinová je cukrárska umelkyňa, ktorá je zodpovedná za nasledujúcich 10 výtvorov dokazujúcich, že popkultúra a kuchyňa dokážu fungovať bok po boku. Jessica začala svoje koláčové dobrodružstvá s názvom "Koláče sú skvelé" v roku 2016…

Najdlhšie mosty na svete ťa prekvapia svojou dĺžkou

0 icon

Určiť presne najdlhší most na svete nie je až taká jednoduchá úloha. V posledných rokoch sa vyskytli početné "vojny", ktoré vznikli pri meraní tých najdlhších mostov. Hlavným dôvodom je to, že je ťažké definovať, čo je to presne most. Musí byť nad vodou? Sú vyvýšené cesty mostami? Čo ak sa…

Potála: Perla hlavného mesta Tibetu. 1. časť

0 icon

Potála, kedysi palác, pevnosť a cieľ zbožných pútnikov, sa vynára z tibetského oparu ako obrovský hrad. Jeho zlaté strechy, ktoré sa matne lesknú, pripomínajú vo svetle korunu z plameňov. Nazrite s nami do tejto ťažko dostupnej krajiny a rozšírte si svoj všeobecný prehľad vo svete. Lhasa, hlavné mesto Tibetu, ktoré…

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Armádny Magazín

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

0 icon

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Na Ukrajine rozbaľujú darčeky. Ďalšie zbrane od USA dorazili

0 icon

Ukrajina, 23. januára 2022 (AM, Sputnik) - Prvá zásielka novej vojenske

V Litve sa vytvára široký protiruský kybernetický front

0 icon

Litva, 23. januára 2022 (AM) - V roku 2022 sa kybernetická bezpečnosť stane jednou z hlavných priorít Litvy. Litovské ministerstvo obrany zriaďuje Národné koordinačné centrum (NCC), ktoré bude podporovať rozvoj kybernetickej bezpečnosti a posilňovať spoluprácu s EÚ v oblasti kybernetických aktivít. Vilnius verí, že toto je kľúčom k posilneniu interakcie v i

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali