Sudca Šamko ku novele Trestného zákona: “Ide o bizarný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry. Treba to rázne odmietnuť”

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Sudca Krajského súdu v Bratislave JUDr. Peter Šamko, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti napríklad tým, že zverejnil celý prepis komunikácie Mariána Kočnera v aplikácii Threema, označil novú skutkovú podstatu šírenia dezinformácie, ktorú v novele Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Kolíková, za zavedenie trestného činu “zákazu diskusie”

súd súdna sieň
Ilustračné foto

Šamko vo svojej analýze zverejnenej na portáli Právne listy upozorňuje, že návrh Kolíkovej v súčasnosti vstupuje len do medzirezortného pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia a má am­bí­ciu vstú­piť do účin­nos­ti od 01. júna 2022.

Uviedol, že daný návrh Trestného zá­ko­na si za cieľ vy­tý­čil aj za­ve­de­nie no­vé­ho a z jeho pohľadu “bi­zar­né­ho” tres­tné­ho či­nu s náz­vom „šíre­nie nep­rav­di­vej in­for­má­cie“, kto­rý by mal up­ra­vo­vať § 361a Tr. zák., pri­čom tres­tným by ma­la byť do­kon­ca aj ned­ban­li­vos­tná for­ma toh­to tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 362 Tr. zák.

“Ide o zjav­ný po­kus o za­ve­de­nie cen­zú­ry na iné ná­zo­ry, kto­ré bu­de môcť štát pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho ko­na­nia ozna­čo­vať za nep­rav­di­vé a tres­tať za ne. Nie je pri­tom úlo­hou štá­tu ur­čo­vať (vnu­co­vať) pra­vid­lá dis­ku­sie na ce­los­po­lo­čen­ské té­my pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va,” upozorňuje skúsený sudca.

Podľa jeho názoru za­ve­de­nie toh­to tres­tné­ho či­nu do praxe bu­de mať za nás­le­dok pot­la­če­nie dis­ku­sie, vy­miz­nu­tie ar­gu­men­to­va­nia a proti­ar­gu­men­to­va­nia, kri­mi­na­li­zo­va­nie ná­zo­rov, kto­ré nie sú ozna­če­né ako väč­ši­no­vé, te­da pot­la­če­nie slo­bo­dy pre­ja­vu a vý­sled­kom tej­to práv­nej úp­ra­vy bu­de na­po­kon ti­cho (ale­bo iba opa­ko­va­nie to­ho, čo už auto­ri­ty štá­tu ozna­či­li v tres­tnom ko­na­ní za prav­di­vú – ko­rek­tnú in­for­má­ciu, kto­rá sa mô­že ší­riť ďa­lej).

Zá­klad­ná skut­ko­vá pod­sta­ta navr­ho­va­né­ho tres­tné­ho či­nu ší­re­nia nep­rav­di­vej in­for­má­cie pod­ľa § 361a ods. 1 Tr. zák. znie: “Kto vy­ro­bí ale­bo roz­ši­ru­je nep­rav­di­vú in­for­má­ciu, kto­rá je spô­so­bi­lá vy­vo­lať ne­bez­pe­čen­stvo váž­ne­ho zne­po­ko­je­nia as­poň čas­ti oby­va­teľ­stva ne­ja­ké­ho mies­ta, oh­ro­ziť ži­vo­ty ale­bo zdra­vie ľu­dí ale­bo ov­plyv­niť oby­va­teľ­stvo pri je­ho roz­ho­do­va­ní o zá­važ­ných otáz­kach spo­lo­čen­ské­ho vý­zna­mu ale­bo sa do­pus­tí ob­dob­né­ho ko­na­nia slov­ne ale­bo pí­som­ne pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu, zvu­ko­vo-ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu ale­bo iné­ho zá­zna­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tí slo­bo­dy na 1 rok až 5 ro­kov.”

Už na pr­vý poh­ľad je podľa JUDr. Šamka zrej­mé, že ide fak­tic­ky o ob­do­bu exis­tu­jú­ce­ho tres­tné­ho či­nu ší­re­nia pop­laš­nej sprá­vy pod­ľa § 361 ods. 1 Tr. zák., kto­rý je však dopl­ne­ný o po­div­nú sa­mos­tat­nú skut­ko­vú pod­sta­tu tý­ka­jú­cu sa „vy­ro­be­nia ale­bo roz­ši­ro­va­nia nep­rav­di­vej in­for­má­cie, kto­rá je spô­so­bi­lá ov­plyv­niť oby­va­teľ­stvo pri je­ho roz­ho­do­va­ní o zá­važ­ných otáz­kach ce­los­po­lo­čen­ské­ho vý­zna­mu“. “Ce­lá tá­to časť navr­ho­va­né­ho no­vé­ho tres­tné­ho či­nu je ab­so­lút­ne neur­či­tá, vág­na a cel­kom ur­či­te by tak­to ne­ma­li vy­ze­rať zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu, kto­ré je nás­led­ne nut­né v tres­tnom ko­na­ní do­ka­zo­vať.”

Peter Šamko píše, že v pr­vom ra­de je pot­reb­né spo­me­núť znak skut­ko­vej pod­sta­ty navr­ho­va­né­ho tres­tné­ho či­nu, kto­rý ho­vo­rí o „vy­ro­be­ní ale­bo roz­ši­ro­va­ní nep­rav­di­vej in­for­má­cie“. “Ako sa bu­de do­ka­zo­vať nep­rav­di­vosť in­for­má­cie, kto­rá je nap­rík­lad hod­no­tia­cim úsud­kom? Zna­lec­kým po­sud­kom? (za­ve­die­me znal­ca z od­bo­ru prav­dy?). A čo s in­for­má­cia­mi, kto­rých prav­di­vosť, či nep­rav­di­vosť sa ča­som me­ní?” Pýta sa sudca. “Sta­čí sa po­zrieť do his­tó­rie a zis­tí­me, že in­for­má­cia „Zem je gu­ľa­tá“ bo­la po­va­žo­va­ná ro­ky za hoax a tí čo tú­to in­for­má­ciu roz­ši­ro­va­li bo­li upa­ľo­va­ní a až nes­kôr sa uká­za­la ako prav­di­vá (nie na­dar­mo sa ho­vo­rí, že dneš­ný hoax mô­že byť za­jtraj­šia prav­da). Bu­de po­tom nas­le­do­vať ob­no­va ko­na­nia a od­škod­ne­nie od­sú­de­né­ho?”

“Navr­ho­va­ný no­vý trest­ný čin má pos­ti­ho­vať nie­len vý­ro­bu (vy­mys­le­nie) nep­rav­di­vej in­for­má­cie, ale aj jej roz­ši­ro­va­nie. Veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií, kto­ré sa roz­ši­ru­jú oby­va­teľ­stvom však pre­zen­tu­jú od­bor­ní­ci (nap­rík­lad le­ká­ri, ved­ci, práv­ni­ci a po­dob­ne) a čas­to sú tie­to in­for­má­cie pod­po­re­né rôz­ny­mi od­bor­ný­mi štú­dia­mi, šta­tis­ti­ka­mi, či vý­sku­mom. Mož­no te­da tres­tne stí­hať lai­ka za to, že ve­rí in­for­má­ciám od oso­by, kto­rá je ozna­če­ná za od­bor­ní­ka vo svo­jom od­bo­re a tie­to in­for­má­cie nás­led­ne ďa­lej poš­le iným oso­bám, te­da ší­ri? Pod­ľa no­vej práv­nej úp­ra­vy áno, le­bo tres­tným bu­de aj ned­ban­li­vos­tné ko­na­nie (t. j., že ne­ve­del, že ide o nep­rav­di­vú in­for­má­ciu, ale ve­dieť to mal a mo­hol).”

Dodal, že pravdepodobne sa tu vy­chá­dza z to­ho, že kaž­dá in­for­má­cia da­ná od­bor­ní­kom mô­že byť lži­vá a má po­dlie­hať pres­kú­ma­niu lai­ka, kto­rý sa s ňou oboz­na­mu­je. “Av­šak skôr ako ju za­čne ší­riť ju má kon­fron­to­vať s iný­mi ná­zor­mi iných od­bor­ní­kov (kto­rý z ná­zo­rov od­bor­ní­kov je však správ­ny?). To­to mož­no ozna­čiť za ab­so­lút­ne neo­pod­stat­ne­nú až preh­na­nú sna­hu štá­tu o kri­mi­na­li­zá­ciu všet­ké­ho ne­po­hodl­né­ho.”

 

Očkovanie

Sudca Šamko dáva príklad a pýta sa, že ak sa nap­rík­lad dve sku­pi­ny od­bor­ní­kov há­da­jú o bez­peč­nos­ti, či ne­bez­peč­nos­ti oč­ko­va­nia a svo­je tvr­de­nia pod­po­ru­jú rôz­ny­mi šta­tis­ti­ka­mi a štú­dia­mi a laik za­čne ve­riť jed­nej zo sku­pín tých­to od­bor­ní­kov, ako bu­de nás­led­ne štát v tres­tnom ko­na­ní do­ka­zo­vať, že roz­ši­ro­val nep­rav­di­vé in­for­má­cie? “Pros­tred­níc­tvom tej dru­hej sku­pi­ny od­bor­ní­kov? A ne­vyt­vo­rí tak po­tom štát svo­ju vlas­tnú sku­pi­nu „prav­dov­rav­ných od­bor­ní­kov“, kto­rým mož­no ve­riť le­bo za­stá­va­jú správ­ne od­bor­né ná­zo­ry a aké­koľ­vek ich spo­chyb­ňo­va­nie bu­de nás­led­ne tres­tnop­ráv­ne san­kcio­no­va­né? Ne­bu­de to mať ce­lé za cieľ, či nás­le­dok aj oh­ro­ze­nie slo­bod­nej od­bor­nej (či ve­dec­kej) dis­ku­sie?”

“Ako po­ve­dal Frid­rich Niet­zsche: „Opa­kom prav­dy nie je nep­rav­da, ale pres­ved­če­nie“. Je nut­né nie­ko­ho tres­tne stí­hať len za je­ho pres­ved­če­nie? Po­kiaľ si ro­zo­be­rie­me ďal­šie vy­ššie uve­de­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty navr­ho­va­né­ho tres­tné­ho či­nu tak zis­tí­me via­ce­ré ne­jas­nos­ti (až ab­sur­dnos­ti), na­koľ­ko nie je vô­bec zrej­mé, ako sa bu­de do­ka­zo­vať mož­nosť (spô­so­bi­losť) nep­rav­di­vej in­for­má­cie „ov­plyv­niť oby­va­teľ­stvo pri je­ho roz­ho­do­va­ní“, te­da čo sa bu­de ro­zu­mieť pod poj­mom „oby­va­teľ­stvo“ (oby­va­teľ­stvo ob­ce, mes­ta, kra­ja, ce­lé­ho štá­tu, ce­lá po­pu­lá­cia ale­bo len dos­pe­lá, res­pek­tí­ve aké veľ­ké množ­stvo osôb bu­de tvo­riť oby­va­teľ­stvo? Čo zna­me­ná po­jem „roz­ho­do­va­nie oby­va­teľ­stva“ (nap­rík­lad je to nie­čo čo ov­plyv­ní roz­ho­do­va­nie oby­va­teľ­stva ko­ho ísť vo­liť? Ale­bo aj nie­čo čo ov­plyv­ní roz­ho­do­va­nie oby­va­te­ľov o tom ako sa sprá­vať na ve­rej­nos­ti? Ale­bo sem mož­no za­hr­núť aj roz­ho­do­va­nie o tom aké ná­zo­ry má oby­va­teľ­stvo za­stá­vať?)”

Z jeho pohľadu nie je jas­né ani to, čo sa ro­zu­mie pod poj­mom „zá­važ­né otáz­ky ce­los­po­lo­čen­ské­ho vý­zna­mu“. “Te­da z aké­ho dô­ka­zu sa bu­de vy­vo­dzo­vať „zá­važ­nosť ale­bo ne­zá­važ­nosť otáz­ky ce­los­po­lo­čen­ské­ho vý­zna­mu“ (pre kaž­dé­ho mô­že byť zá­važ­ným, me­nej zá­važ­ným, či ne­pod­stat­ným nie­čo iné), pri­čom po­jem zá­važ­nosť mô­že, ale aj ne­mu­sí za­hŕňať ce­lé spek­trum ce­los­po­lo­čen­ských otá­zok; nap­rík­lad otáz­ky euta­ná­zie, le­ga­li­zá­cie drog, pot­ra­to­vej po­li­ti­ky, za­hra­nič­nej po­li­ti­ky (nap­rík­lad prob­le­ma­ti­ka vy­stú­pe­nia z EÚ), mig­rá­cie, od­lu­ky cir­kvi od štá­tu, stav­by di­aľ­nic, ochra­ny ži­vot­né­ho pros­tre­dia, tres­tnej po­li­ti­ky, me­diál­ne­ho pries­to­ru, ná­zo­rov na LGBT, jus­tí­ciu a po­dob­ne. Kto bu­de roz­ho­do­vať a pod­ľa čo­ho o tom, kto­rá otáz­ka je „zá­važ­ná“ a te­da nes­mie byť ov­plyv­ňo­va­ná nep­rav­dou a je chrá­ne­ná tres­tným prá­vom a kto­rá je me­nej zá­važ­ná, mô­že byť ov­plyv­ňo­va­ná nep­rav­dou a ne­bu­de pred­me­tom po­su­dzo­va­nia v tres­tnom ko­na­ní?”

Šamko si myslí, že pre navr­ho­va­te­ľa zrej­me nie je až tak pod­stat­ným, že za zna­ky no­vé­ho tres­tné­ho či­nu sta­no­vil iba neur­či­té a ťaž­ko de­fi­no­va­teľ­né poj­my, kto­ré sa da­jú ľu­bo­voľ­ne ohý­bať (mož­no aj to je cieľ tej­to no­ve­ly), ale pod­stat­ným tu mô­že byť to, že sa bu­dú kri­mi­na­li­zo­vať ná­zo­ry, kto­ré ne­bu­dú kon­for­mné (ne­bu­dú ne­ko­rek­tné) a to sa­mot­ným ve­de­ním tres­tné­ho ko­na­nia, čo mô­že mať chce­ný od­stra­šu­jú­ci úči­nok na utl­me­ní ne­po­hodl­nej dis­ku­sie a je bez vý­zna­mu, či sa nie­ke­dy štát dop­ra­cu­je k prá­vop­lat­né­mu roz­sud­ku sú­du.”

 

Ďalšie prík­la­dy

Sudca vo svojom komentári ďalej použil príklad často spomínanej informácie, že „niek­to­ré mé­diá pla­tia za­hra­nič­né spra­vo­daj­ské služ­by a rôz­ni za­hra­nič­ní me­ce­ná­ši, aby pí­sa­li ich ná­zo­ry na svet“. “Ne­bu­de sa môcť ozna­čiť v tres­tnom ko­na­ní za nep­rav­di­vú in­for­má­ciu, ale nep­rav­di­vosť to­ho vý­ro­ku bu­de mu­sieť vy­plý­vať z do­ka­zo­va­nia (bu­dú sa vy­po­čú­vať všet­ci vlas­tní­ci mé­dií, či pred­sta­vi­te­lia spra­vo­daj­ských slu­žieb, aby sa nep­rav­di­vosť preu­ká­za­la? A vô­bec, je to­to zá­važ­ná otáz­ka ce­los­po­lo­čen­ské­ho vý­zna­mu a ak áno, mô­že ov­plyv­niť oby­va­teľ­stvo pri roz­ho­do­va­ní? A pri akom roz­ho­do­va­ní, nap­rík­lad či pres­ta­ne oby­va­teľ­stvo ku­po­vať ale­bo si pred­plá­cať ur­či­té den­ní­ky? Ale­bo že ne­bu­de za­stá­vať ná­zo­ry pre­zen­to­va­né v tých­to den­ní­koch?”

“Ďa­lej nap­rík­lad ako sa bu­de do­ka­zo­vať prav­di­vosť ale­bo nep­rav­di­vosť in­for­má­cie po­da­nej po­li­ti­kom, že „jus­tí­cia je sko­rum­po­va­ná a sud­com nie je mož­né ve­riť a ani ich roz­hod­nu­tiam“? Tak, že sa zis­tí po­čet ve­de­ných tres­tných stí­ha­ní sud­cov a bu­de sa ča­kať či bu­dú ale­bo ne­bu­dú prá­vop­lat­ne od­sú­de­ní a po­tom sa na vzor­ke od­sú­de­ných bu­de dať po­ve­dať, že tá in­for­má­cia je nep­rav­di­vá le­bo sa ne­tý­ka ce­lej jus­tí­cie? Ale­bo prav­di­vá le­bo pos­ta­čí aj od­sú­de­ná vzor­ka sud­cov?”

Navr­ho­va­teľ pre­zen­tu­je ten­to no­vý trest­ný čin ako po­môc­ku pri vy­tvo­re­ní (bu­do­va­ní) slo­bod­nej a ko­rek­tnej bu­dúc­nos­ti, kto­rá ne­bu­de za­ťa­že­ná zby­toč­ný­mi lža­mi. Po­kú­ša sa os­tat­ných vy­cho­vá­vať, zves­to­vať im rôz­ne správ­ne hod­no­ty a chce, aby dob­ro­de­nie ním vy­zná­va­ných hod­nôt po­cí­ti­la ce­lá spo­loč­nosť a aby sa tie­to je­ho pred­sta­vy o sve­te sta­li zá­ko­nom. Na­mies­to to­ho sa však podľa sudcu Petra Šamka po­kú­ša nas­to­liť „ty­ra­niu na­šej prav­dy“. “A to už bu­de no­vý typ ty­ra­nie, kto­rú bu­de­me vy­ko­ná­vať všet­ci me­dzi se­bou tak, že si bu­de­me filtro­vať ná­zo­ry na tie správ­ne a to pros­tred­níc­tvom tres­tných ozná­me­ní a tres­tných ko­na­ní, v kto­rých mám už náš dob­rý a po­zor­ný štát dá od­po­veď na to, či je nie­čo hoax ale­bo nie je (ale­bo je, ale len ta­ký me­nej zá­važ­ný). To­to by už cel­kom ur­či­te ne­bo­la slo­bo­da pre­ja­vu, ale slo­bo­da v ty­ra­ni­zo­va­ní pre­ja­vu, te­da opak slo­bo­dy pre­ja­vu. Pre­to je nut­né ta­ký­to návrh no­vej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu dô­raz­ne od­miet­nuť ako nie­čo, čo by ma­lo byť kaž­dej de­mok­ra­tic­kej spo­loč­nos­ti cu­dzie. Hlú­pos­ti, de­zin­for­má­cie, hoaxy (nech už to naz­ve­me ako­koľ­vek) sa ma­jú po­rá­žať v dis­ku­sii a nie tres­tným prá­vom.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Bruseli na masovom proteste proti opatreniam použili vodné delá a slzotvorný plyn

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slzovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

SHMÚ: Stred a východ SR môžu v noci zasiahnuť teploty okolo mínus 20 stupňov

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na strednom a východnom Slovensku hrozia v noci z nedele na pondelok (24. 1.) teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia, v niektorých okresoch mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého aj druhého stupňa. Informuje…

Proč mám slabost pro americké rednecky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Petr Hampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Praze na Novotného lávce dnes od 18 hodin proběhne setkání, kde mimo jiné připomeneme výročí narození jižanských generálů Roberta E. Lee a Stonewalla Jacksona, píše Petr Hampl Shodou okolností jsou to ti, jejichž sochy patřily v posledních letech…

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prinášame Vám reakciu Petra Šamka na kriminalizáciu sudcu, ktorý roz­ho­do­val o väz­be prís­luš­ní­kov po­lí­cie. Článok zverejňujeme v plnom znení, ako vyšiel na stránke Právne listy Ako ohý­bať prá­vo pri tres­tnom či­ne ohý­ba­nia prá­va ale­bo ako kri­mi­na­li­zo­vať sud­cu za je­ho roz­hod­nu­tie Úvod  Pred pár týž­dňa­mi…

Fialková si vylepšila sezónne maximum, “masák” vyhrala Wiererová

0 icon

Anterselva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová triumfovala na domácej trati v Anterselve v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Na druhom mieste skončila Bieloruska Dzinara Alimbekavová s mankom 3,7 s, tretie miesto obsadila Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová s odstupom 11,6 s. Slovenka Paulína Fialková si vylepšila sezónne…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

V Osle sa začali rozhovory medzi Talibanom a spojeneckými krajinami

0 icon

Oslo 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Stringer)   V Osle sa začali v nedeľu trojdňové rokovania medzi delegáciou afganského militantného hnutia Taliban a nórskymi predstaviteľmi i zástupcami afganskej občianskej spoločnosti. Venované sú nepriaznivej humanitárnej situácii a stavu dodržiavania ľudských práv v Afganistane, píše agentúra AP Delegácia Talibanu vedená talibanským ministrom zahraničných vecí…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovoril aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA vakcín

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Bruseli na masovom proteste proti opatreniam použili vodné delá a slzotvorný plyn

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slzovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

SHMÚ: Stred a východ SR môžu v noci zasiahnuť teploty okolo mínus 20 stupňov

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na strednom a východnom Slovensku hrozia v noci z nedele na pondelok (24. 1.) teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia, v niektorých okresoch mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého aj druhého stupňa. Informuje…

Proč mám slabost pro americké rednecky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Petr Hampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Praze na Novotného lávce dnes od 18 hodin proběhne setkání, kde mimo jiné připomeneme výročí narození jižanských generálů Roberta E. Lee a Stonewalla Jacksona, píše Petr Hampl Shodou okolností jsou to ti, jejichž sochy patřily v posledních letech…

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prinášame Vám reakciu Petra Šamka na kriminalizáciu sudcu, ktorý roz­ho­do­val o väz­be prís­luš­ní­kov po­lí­cie. Článok zverejňujeme v plnom znení, ako vyšiel na stránke Právne listy Ako ohý­bať prá­vo pri tres­tnom či­ne ohý­ba­nia prá­va ale­bo ako kri­mi­na­li­zo­vať sud­cu za je­ho roz­hod­nu­tie Úvod  Pred pár týž­dňa­mi…

Fialková si vylepšila sezónne maximum, “masák” vyhrala Wiererová

0 icon

Anterselva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová triumfovala na domácej trati v Anterselve v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Na druhom mieste skončila Bieloruska Dzinara Alimbekavová s mankom 3,7 s, tretie miesto obsadila Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová s odstupom 11,6 s. Slovenka Paulína Fialková si vylepšila sezónne…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

V Osle sa začali rozhovory medzi Talibanom a spojeneckými krajinami

0 icon

Oslo 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Stringer)   V Osle sa začali v nedeľu trojdňové rokovania medzi delegáciou afganského militantného hnutia Taliban a nórskymi predstaviteľmi i zástupcami afganskej občianskej spoločnosti. Venované sú nepriaznivej humanitárnej situácii a stavu dodržiavania ľudských práv v Afganistane, píše agentúra AP Delegácia Talibanu vedená talibanským ministrom zahraničných vecí…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovoril aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA vakcín

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0 icon

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Photoshop: Toto sú tie najlepšie fotomontáže, aké sa kedy dostali na internet

0 icon

Používatelia svetoznámeho grafického programu od firmy Adobe - Photoshop, neustále navzájom bojujú, využívajúc svoje magické schopnosti, aby zistili, kto dokáže vytvoriť ten najzábavnejší obrázok. A toto sú finalisti. Nechýba americký prezident, ktorý sa v rebríčku nachádza hneď niekoľkokrát, ale aj prírodné výtvory či ostatné náhodné veci. Jedno je ale isté. Level kreativity,…

Dizajnérske faily: Keď sa hračky nepodaria tak, ako boli plánované...

0 icon

Dizajnérskym failom sme sa na našom webe venovali už v niekoľkých samostatných článkoch, no vždy je o čom písať. Obchody sú stále plné mnohých predmetov, pri pohľade na ktoré si jednoducho musíš klepnúť rukou na čelo. Výnimkou nie sú ani hračky. Hračky sú obyčajne navrhnuté a vyrobené dospelými, takže je len logické očakávať, že sa ich návrhu…

Dalajláma: Prevtelené božstvo Tibetu

0 icon

Po článkoch o Potále - perle hlavného mesta Tibetu, ktorým je Lhasa, sa tentokrát bližšie pozrieme na Dalajlámu, ktorí ako prevtelené božstvo svojho predchodcu, „riadi“ Tibet spolu s vládou z exilu z indického mesta Dharmsale. Všetko sa zmenilo od čias, keď v roku 1950 vpadli do Tibetu Číňania. Vtedy mal…

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

Armádny Magazín

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

0 icon

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Na Ukrajine rozbaľujú darčeky. Ďalšie zbrane od USA dorazili

0 icon

Ukrajina, 23. januára 2022 (AM, Sputnik) - Prvá zásielka novej vojenske

V Litve sa vytvára široký protiruský kybernetický front

0 icon

Litva, 23. januára 2022 (AM) - V roku 2022 sa kybernetická bezpečnosť stane jednou z hlavných priorít Litvy. Litovské ministerstvo obrany zriaďuje Národné koordinačné centrum (NCC), ktoré bude podporovať rozvoj kybernetickej bezpečnosti a posilňovať spoluprácu s EÚ v oblasti kybernetických aktivít. Vilnius verí, že toto je kľúčom k posilneniu interakcie v i

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali