Súčasný stav Cirkvi

Bratislava 28. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Pixabay)

 

V polovici 60. rokov 20. storočia, keď sa skončil 2. Vatikánsky koncil, mnohí s nadšením volali a hovorili o novej jari Cirkvi, o nových Turícach. Dnes po 60 rokoch sme svedkami toho, že Cirkev prežíva ťažké obdobie, ktoré možno označiť slovami kríza, úpadok, bieda, zima… tlačia nás k zemi mnohé problémy,  dôvodov k radosti je málo a ak sú, závisia skôr od jednotlivých osôb, či malých skupín veriacich

bohoslužba kostol omša kňaz viera kresťanstvo
Ilustračné foto

Cirkev zažila úbytok v kvalite i kvantite zasvätených i laických členov. Tiež v očiach sveta zoslabol jej význam, ľudia strácajú dôveru v jej inštitúcie a predstaviteľov, vyprázdňujú sa kostoly, zmenšuje sa počet prijímajúcich sviatosti, predávajú sa nehnuteľnosti vrátane kostolov, kláštorov a budov, ktoré slúžili výlučne na jej účely.

Klesá náklad kresťanskej tlače a záujem o ňu, upadá úroveň liturgie, ubúda záujemcov o kňazstvo a rehoľný život, zatvárajú či zlučujú  sa semináre, noviciáty, farnosti,  nepribúdajú ani školy, sociálne zariadenia, nemocnice…

Problémy neobchádzajú cirkevné štruktúry od farností, cez diecézy až po centrálne inštitúcie. Súčasná hrozba pandémie, oslabila aj Cirkev a skomplikovala jej možnosti slobodného pôsobenia. Tento súčasný stav by si zaslúžil širšiu analýzu dôvodov a viacerí sa ním zaoberajú. Niekedy ani v angažovaných kresťanských rodinách nedokážu rodičia odovzdať vieru svojim dospievajúcim deťom.

Problémy zažíva nielen súčasná Cirkev, ale aj súčasný svet a takmer všetky jeho inštitúcie. Myslím si, že to navzájom  súvisí. Svet žije z Cirkvi a nemyslím to len materiálne. Cirkev v minulosti po celé stáročia plnila mnohé funkcie, ktoré prevzali v súčasnosti na seba svetské inštitúcie.

V čom svet nemôže Cirkev nikdy nahradiť je ohlasovanie Božieho Kráľovstva, v ukazovaní ľuďom cesty k večnému šťastiu, ktoré začína už životom tu na zemi. Ako toto poslanie Cirkev plnila v minulosti,  história ponúka mnohé pozitívne obrazy o živote osobností, spoločenstiev i Cirkvi ako celku. Istem vždy nebolo všetko ideálne, našli sa aj  nedostatky, ale napriek tomu, že svet nemal také technické vymoženosti aké má dnes, Cirkev bola Matka a Učiteľka mnohých po celé stáročia a viera sa prirodzene odovzdávala z generácie na generáciu, slúžila v kostoloch, na farách, v školách, útulkoch, starobincoch, nemocniciach, v kultúre, v umení, v hospodárstve… Ona napomohla vybudovať európsku civilizáciu a kultúru, z ktorej žijeme do súčasnosti.

 

Cirkev v existenčných problémoch

Kde nastala chyba? Že dnes Cirkev osobitne v krajinách Západnej Európy, ale aj u nás má často mnoho veľkých, niekedy až existenčných problémov. Aj v našej krajine, napriek tomu, že pád železnej opony v roku 1989 nám dal nádej na zlepšenie podmienok života Cirkvi a kresťanov, dnes vidíme, že to bolo len dočasné, ba až veľmi krátke oživenie v jej živote.

Zdá sa mi, že ak dnes ešte niekde Cirkev zdravo a živo funguje, tak je to tam, kde ešte nedosiahli naplnenie uzávery 2. Vatikánskeho koncilu. Cirkev na ňom zmenila spôsoby svojho pôsobenia, svoje priority, pravidlá a nielen mne sa zdá, že mnohé, takmer všetko prestáva fungovať.

Cirkev sa otvorila svetu a svet sa tvári, nakoniec ako aj na mnohých miestach v minulosti, že ju nepotrebuje, že si vystačí bez nej, vytláča ju aj z miest, kde ešte chce slúžiť, na čo má ešte sily, na okraj, do zabudnutia, do vymretia, a zdá sa mi, že ešte intenzívnejšie ako v rokoch komunistickej totality.

Ba je možné sa stretnúť s prejavmi diskriminácie, či náznakmi  prenasledovania. Svet chce budovať na iných pravidlách než tých, ktoré ohlasoval Kristus a Cirkev, chce si ísť po svojom, stáť na vlastných nohách a chce aby tieto pravidlá prijala Cirkev aj kresťania. Ale tieto pravidlá sveta postavené na egoizme ničia človeka, vzťahy i prírodu. Prináša to čoraz viac ťažko riešiteľných až neriešiteľných problémov pre človeka, rodiny, národy, štáty, svet. Kde sú ich korene? Nie vari v tom, že človek i svet odmieta Boha, ktorý je jeho Stvoriteľ a Pán a on dáva pravidlá, na ktorých je možné budovať šťastný život ľudí i sveta? „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ /Jn. 16, 33/

Mnohí, väčšina túži konzumovať, mať sa lepšie, užívať si, len ktosi musí aj hodnoty tvoriť, bez práce to nie je možné, prichádzajú konflikty, problémy osobné, rodinné, medziľudské generačné aj medzinárodné… Napriek napätiam žijeme zatiaľ v mierovej krajine, ale ten je ohrozený studenou vojnou.

modliť sa viera
Ilustračné foto

Nebude možné, aby súčasný stav úpadku Cirkev brala ako prirodzený, ale mala by si plniť s plnou zodpovednosťou svoje poslanie, aj keď to nie je mnohým vhod. Ona by mala plniť svoje základné poslanie, ktoré jej bolo zverené Ježišom Kristom, aby neprišlo k naplneniu jeho slov: „Nájde Syn človeka vieru… /por. Lk. 18, 8/

Niekedy sa stretáme s názormi, sršiacim optimizmom o správnom smerovaní Cirkvi a túžbe po ďalších reformách, ktoré by ju mali ešte viac priblížiť a prispôsobiť svetským zásadám a konaniu, často spojené s bagatelizovaním morálneho správania sa kresťanov. Iní jej záchranu vidia v návrate k tridentskej liturgií a zrušení uzáverov daných 2. Vatikánskym koncilom a návratom dozadu. Prichádza k názorovým stretom obidvoch skupín a polarizácií nielen v názoroch.

 

Snaha Benedikta XVI. po ozdravení Cirkvi zostala bez odozvy

Ak Cirkev nezmení svoju súčasnú taktiku, zostane v terajšej forme, hrozí jej možno aj rozdelenie, ale určite ďalší úpadok. Zdá sa, že až priveľké otvorenie sa Cirkvi svetu a priateľstvo s ním sa nestalo prínosom ani pre jednu stranu.

Ak prestane soľ byť soľou, a svetlo svetlom /Por. Mt. 5, 13 – 16/ je možné očakávať  ešte väčší úpadok sveta i človeka než ho poznáme dnes a ďalší príliv barbarstva a amorálnosti.

Ale som si vedomý toho, že Boh je Pánom dejín a môže zasiahnuť do plánov mocných tohto sveta, ktorí sa pokladajú za najvyššie autority a svojich verných neopustí. Zdá sa mi, že snaha Benedikta XVI. po ozdravení Cirkvi zostala bez odozvy a súčasný stav akoby vyhovoval mnohým.

Cirkev vlastní okrem duchovného aj značné materiálne bohatstvo, z ktorého sa dá dočasne celkom výhodne fungovať. Ale kresťania už v mnohých krajinách netvoria ani štatistickú väčšinu, kresťanské zásady vyplývajúce z Božieho zákona a evanjelia nie sú dôležité pre väčšinu spoločnosti často sa nimi necítia viazaní ani tí, ktorí sa za kresťanov ešte pokladajú a možno ani  niektorí návštevníci bohoslužieb.

Napriek tomu, že mnohí aj dnes v Cirkvi slúžia a pre ňu sa obetujú a usilujú sa kresťanské hodnoty vnášať do života, o čo sa usilujem aj ja, čo iste má svoj význam a vyslovujem im svoj obdiv a vďačnosť, jednotlivci ani malé skupiny svetovú Cirkev asi  zachrániť nedokážu. Iste aspoň oni sú zdrojom nádeje pre mnohých, ale  nemožno poprieť úpadok Cirkevných inštitúcií.

Niekde sa stala chyba. Nie je prirodzenou vecou, ani dielom náhody, že ešte nie až tak dávno spevom a modlitbami burácajúce plné kostoly zívajú prázdnotou a tichom a stávajú sa len kultúrnymi pamiatkami a miestami návštev turistov.

Nie je príčina, že Cirkev uverila snom a nereálnym predstavám niektorých hodnostárov a teológov, zahľadených do svojich predstáv, vzdialeným od bežného života i cirkevnej praxe, v túžbe za vidinou ľahšieho, pohodlnejšieho a jednoduchšieho života dokázali presadiť vlastné názory a tlačiť na Cirkev aby sa vzdala hodnôt, zodpovednosti, tradícií, duchovného bohatstva, čo ju vytváralo a budovalo stáročia a uverila, že princípy ľudskosti a humanizmu, vonkajšej príťažlivosti, ju môžu ozdraviť a posilniť v súčasnej dobe.

Výsledkom je trvalý úpadok Cirkvi i sveta a mnohé problémy, ktoré sa kumulujú a pribúda ich, komplikujú osobný, rodinný i spoločenský život a riešenia sa  už nikto ani neodvažuje  naznačiť, sú to skôr čudné pokusy, ktoré úspechy neprinášajú a život čoraz viac komplikujú a zamotávajú.

kríž viera náboženstvo kresťanstvo
Ilustračné foto

Kristus prisľúbil svoju prítomnosť s tými, ktorí mu budú verní, treba mu vyhradiť prvé miesto. My máme obyčajne na zreteli všetko možné, robíme všeličo a sme všelikým, naša viera slabne často až do vytratenia, či zodierame sa v málo osožných čudných aktivitách.

Kristus prišiel aby zachránil človeka, On svojim príkladom i slovami počas celej svojej verejnej činnosti učil ľudí ako majú žiť a dal nám aj príklad. Svetské požiadavky a problémy nemôžu mať prednosť pred požiadavkami Božieho Kráľovstva, pred plnením Božích prikázaní a Božej vôle.

Cirkev sa nemôže prispôsobiť bezhodnotovému svetu, ale svet ak chce mať budúcnosť by mal prijať pravidlá, ktoré Kristus dal Cirkvi a cez ňu všetkým ľuďom. Svet asi nebude mať Krista ani Cirkev v láske, lebo to vyžaduje námahu, seba zápor, službu, obetu…

Kto si chce vystačiť sám neobstojí ani nemá budúcnosť. Nevie, či má zmysel, ak Cirkev si chce vytvárať imidž a svojimi ľudskými aktivitami pritiahnuť ľudí a veľa do nich investuje, lebo sme svedkami toho že to v praxi a v živote trvale nefunguje, má to len dočasný efekt.

Akýmsi neustálym aktivizmom a ponukou voľno časových programov akoby chcela nahradiť a naplniť duchovné potreby a túžby človeka, ktoré sú pre neho prirodzené. Človek potrebuje počuť pravdu o Bohu a vidieť príklad autentického kresťanského života na všetkých úsekoch života.

Je potrebné budovať osobný vzťah medzi Bohom a človekom. To sa dá cez modlitbu, sviatosti, sv. Písmo a živé cirkevné spoločenstvo. Podobne ako sila reťaze je daná silou jej najslabšieho článku, tak aj Cirkev a každé jej spoločenstvo. Na čo kladie dôraz súčasná Cirkev a čo robí pre človeka, pre jeho skutočné večné šťastie? Prečo asi krátko po  2. Vatikánskom koncile silnelo hnutie Kristus áno, Cirkev nie? A prečo dnes mnohí kresťania aj niektorí služobníci Cirkvi z nej žijú, využívajú jej služby, ale ich život nezodpovedá kresťanským zásadám a Ježišovým požiadavkám?

Myslím, že je treba sa nám spamätať zakiaľ je čas a máme na čom stavať. Z výpredaja sa trvalo úspešne žiť nedá. Treba nám každému kresťanovi, rodinám, spoločenstvám, farnostiam, reholiam, kňazom, biskupom, kardinálom a celej Cirkvi prijať evanjelium za pevný základ pre svoj život, dôsledne ho uplatňovať a nepozerať sa, či sa to svetu a ľuďom okolo páči a čo to vynáša.

V Cirkvi uprednostňovať svetské spôsoby, pravidlá, odmeny pred evanjeliovými je asi chybou, ktorú je potrebné napraviť.

Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

Skazení sú a ohavnosti páchajú.

Nikto z nich nerobí dobre.

Pán pozerá z neba na synov ľudských

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

Všetci poblúdili, všetci sa skazili,

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb? /Ž. 14 1-4/

Ľudovít Košík

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Ozbrojené sily: Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jenny Kane)   Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky. Dôležité je preto vždy si najprv overiť dôveryhodnosť zdroja, čítať nielen titulok, ale celý článok a všímať si prípadné chyby či nezrovnalosti. Ozbrojené sily (OS) SR na to upozornili na sociálnej sieti v súvislosti…

Na Ukrajine sa konajú komunálne voľby

0 icon

Kyjev 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Komunálne voľby sa v nedeľu konajú na väčšine územia Ukrajiny. Pozornosť miestnych politických pozorovateľov sa sústreďuje najmä na snahu Vitalija Klyčka o znovuzvolenie za starostu hlavného mesta Kyjev Bývalý boxer Klyčko, niekdajší majster sveta v ťažkej váhe, sa netají…

Pri škole v Kábule sa odpálil samovrah. Vyše dve desiatky mŕtvych

0 icon

Kábul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Dvadsaťštyri ľudí zahynulo a ďalších 57 utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku v blízkosti vzdelávacieho strediska v afganskom hlavnom meste Kábul. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie afganského ministerstva vnútra K útoku došlo v sobotu, keď zo…

Poslanci sa majú zísť opäť od utorka, čaká ich viacero vládnych návrhov

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládne novely zákonov z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy by mali poslanci prebrať na 16. schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá má pokračovať od utorka (27. 10.). Poslanci v uplynulom týždni stihli prerokovať takmer polovicu bodov schváleného programu…

Premiér: V sobotu pribudlo 3042 nakazených, je to rekord s mimoriadnou dynamikou

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku v sobotu (24. 10.) pribudlo 3042 nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti s tým, že boli identifikovaní klasickou cestou pomocou PCR testov "Je to slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči…

Ženu pred pôrodom údajne odmietali prijať do košickej nemocnice, keďže nechcela podstúpiť test na covid. Mali padnúť aj vyhrážky o odobratí dieťaťa. Mamička už prestávala cítiť pohyby dieťaťa. Situáciu riešili policajti

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR- Oliver Ondráš)   Mnohí upozorňovali, že aktuálny núdzový stav, prísne epidemické opatrenia a nátlak na občanov, aby sa dali testovať na koronavírus, môžu spôsobiť viaceré komplikácie aj v oblasti zásahu do ľudských práv. V týchto dňoch sa objavil prípad, keď najskôr ženu pred pôrodom odmietali…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Predseda parlamentu Kollár je po nehode v stabilizovanom stave, zlomený má druhý krčný stavec

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič informoval, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu Zranený je Kollár, jeho ochrankár, ako aj vodič auta. Po nehode bol predseda parlamentu spolu s ďalšou posádkou auta prevezený do Nemonice sv. Michala v Bratislave. Podľa dostupných informácií má…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Farár v Šulekove informoval, že v noci bude omša za dobrodincov. Primátor Hlohovca Kollár zo Za ľudí reaguje: „Prosím, nerobte to. Buďme zodpovední k sebe aj k druhým“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poslanec Národnej rady za stranu Za ľudí a zároveň primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár na sociálnej sieti informoval o prípade nočnej svätej omše, ktorá sa mala konať v blízkom Šulekove. Tá sa napokon neuskutočnila. Miroslav Kollár zdieľal internetovú výzvu miestneho farára, ktorý aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Kde je vaša viera?

0icon

Kde je Vaša viera ľudia malomyseľní? Necháte sa viesť ako ovce na porážku. Dnes ma úplne dostala na kolená správa, v ktorej slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ľudí, ktorí by mali niesť vlajku pravdy a viery, opanoval strach. Vidím to takmer v celom mojom okolí. Vo svojom živote som…

Marián Servátka

Cesnaková voda proti COVIDU 19

0icon

  V pošte som dostal zaujímavý  text a recept  na zvyšenie imunity a ochrany pred Covidom 19. Autora nepoznám, pravdepodobne ide o uzbeckého vedca z Taškentu.  Rád zverejňujem jeho pracovný preklad, nech nám pomôže. Shukhrat Khalilov, kandidát lekárskych vied: Hlavným nebezpečenstvom vírusu COVID-19 je, že predovšetkým ovplyvňuje IMUNITNÝ SYSTÉM. A až na…

Štefan Harabin

Žiadam príslušné orgány, aby mi okamžite uložili pokutu, že som nemal vo štvrtok v električke rúško, ak som takú právnu povinnosť mal.

0icon

Pokiaľ nie sú Mikasove opatrenia právne nulitné, resp. neúčinné,   čo napokon rôznymi formami tvrdili a tvrdia Čaputová, Kollár, Matovič, Kovačiková, Mikulec, Kovařík, ale aj Mikas,   verejne ich vyzývam, aby nekryli dole Eugenom Kordom na  jeho FB profil danú odfotografovanú údajnú „priestupkovú činnosť“  mojej osoby   a aby iniciovali u…

Peter Švec

Masový zločin všeobecného ohrozenia vládcami infekciou. Ochráňme sa podaním preventívneho trestného oznámenia.

0icon

Nikomu z nás určite nemôže byť jedno, že premiér sa prebiehajúcou „vojenskou“ operáciou modroknižkárov dopúšťa viacerých trestných činov, napríklad šírením poplašnej správy. Ani to, že jednoznačne porušuje zákon už celoplošným vyhlásením núdzového stavu na celé územie Slovenska, čo zákon nepovoľuje. Ani to, že podľa zákona o núdzovom stave nás môže vládny orgán…

Branislav Boba

Najvyššou hodnotou nie je ľudský život !

0icon

Keby tým, ktorí nám vládnu šlo o ľudské životy, neboli by tu vojny. Keby im išlo o ľudské životy, neboli by tu bezdomovci. Neboli by milióny ľudí každoročne umierajúcich na triviálne choroby a podvýživu. Tým, ktorí nám vládnu nejde o nás a naše životy! Ide im len o tie ich životy…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Xiaomi uvoľnilo funkciu „Screen Combo“ pre prvý smartfón. Ide o funkciu, ktorá prináša desktopový režim

0 icon

Zrkadlenie smartfónu je jednou zo žiadaných funkcií, ktorou v súčasnosti disponuje viacero modelov zariadení. Aktuálne je dostupnou pre väčšinu zariadení pomocou externých aplikácií, avšak bez možnosti širších interakcií. V súčasnosti touto funkciou s rozšírenými možnosťami interakcií disponujú hlavne telefóny spoločností Huawei a Samsung. Spoločnosť Huawei túto funkciu predstavila spolu s…

Čierna diera ako urýchľovač častíc? Táto teória v sebe ukrýva niekoľko háčikov

0 icon

Čierne diery patria medzi čistú gravitačnú silu, ktorá pritiahne všetky okolité objekty k sebe a už im nedovolí uniknúť preč. Keď sa priblížia k horizontu udalostí (pozn. redakcie: hranica, za ktorou úniková rýchlosť prekračuje rýchlosť svetla), objekty zrýchlia na závratné rýchlosti. Preto niektorí fyzici tvrdia, že z čiernych dier by boli dokonalí kandidáti na…

Vesmír expanduje: Znamená to, že sa zväčšujeme aj my?

0 icon

K najzakladanejším vesmírnym poznatkom patrí vesmírna expanzia. Znamená to, že aj my expandujeme spolu s ním? Ak by to tak bolo, zrejme by si to nikto nevšimol, pretože všetko by sa zväčšovalo v rovnakom pomere, tvrdí YouTube kanál minutephysics. Odpoveď na otázku je nie. Vesmír síce expanduje, ale to neznamená,…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA