Sergej Lavrov: „Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou“

Moskva, 5. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Youtube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na stretnutí so študentmi a pedagogickými pracovníkmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov a Diplomatickej akadémie porozprával o komplikovanej situácii vo svete.  

Na snímke Sergej Lavrov

Upriamil ich pozornosť na niektoré problémy, ktoré v súčasnosti trápia svet. Hovoril aj o vzťahoch Ruska a Európskej únie. V úvode povedal: „Chcel by som znovu veľmi srdečne na tomto tradičnom stretnutí privítať prvákov, pedagógov, vedenie Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (univerzity) a Diplomatickej akadémie. Najmä však prvákov, ktorí dnes začínajú novú etapu svojho už samostatného života a zaraďujú sa medzi tých, čo sa rozhodli svoj život zasvätiť povolaniu odborníka na medzinárodné vzťahy v niektorej sfére, či už diplomatickej, obchodnej, žurnalistickej, alebo v sfére medzinárodných stykov. Dnes existuje veľké množstvo povolaní, ktoré bez medzinárodného faktora nemôžu byť plnohodnotné.

Práve som sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka na Gymnáziu J. M. Primakova v Moskovskej oblasti, kde sa hovorilo o významnej úlohe, ktorá sa v našom štáte pripisuje mladému pokoleniu. Túto tému je určite vhodné spomenúť aj na tomto mieste, lebo o krátky čas práve vy budete musieť prevziať na seba zodpovednosť za rozvoj našej otčiny, za obhajovanie jej záujmov na medzinárodnej scéne. Neodmysliteľným predpokladom toho, aby sa krajina efektívne rozvíjala, je zabezpečenie čo najpriaznivejších vonkajších podmienok uskutočňovaním zodpovednej, samostatnej vonkajšej politiky zameranej na národné záujmy. My dôsledne kráčame práve touto cestou.

Z úst prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina už neraz odznelo, že to, čo máme dnes možnosť pozorovať v podobe konfrontácie, snahy o izoláciu alebo sebaizoláciu, vôbec nebola naša voľba. Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými, čo prejavia ochotu, ale pravdaže iba na základe vzájomného rešpektovania, rovnoprávnosti, zohľadňovania vzájomných záujmov, dodržiavania medzinárodného práva v celej jeho úplnosti, a nielen v tej časti, ktorá dnes vyhovuje konjunktúrnym snahám toho alebo onoho nášho partnera.

Rusko má jedinečnú geostrategickú pozíciu, významný vojensko-politický a ekonomický potenciál, postavenie stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, a vďaka všetkým týmto faktorom je jedným z kľúčových centier ľudskej civilizácie. V priebehu našich dejín sme už neraz dokázali, že vieme úspešne riešiť úlohy vnútorného rozvoja, účinne obhajovať svoju suverenitu, a v prípade potreby aj chrániť práva našich krajanov v zahraničí, byť oporou pre našich spojencov. História už veľakrát všetkých presvedčila, že podrobiť nás nejakému cudziemu vplyvu a vyriešiť svoje problémy na náš úkor sa nepodarí, a som presvedčený, že takéto snahy stroskotajú aj v budúcnosti. Ešte raz však opakujem, že takéto ponaučenie si asi nedokážu vziať všetci.

Nie je tajomstvom, že istej časti tých, ktorých obyčajne označujú ako politická elita Západu, sa naša samostatná politika nepáči. Chceli by mať do činenia s poslušným Ruskom, ochotným ustupovať na svoju vlastnú škodu. Z toho vyplýva aj snaha potrestať nás za to, že obhajujeme svoje zákonité miesto v medzinárodných záležitostiach a vo svete. Určite viete, ako vyzerajú snahy o také potrestanie. Využívajú sa rozličné nástroje na spomalenie napredovania, sankcie, informačné vojny, ktorých cieľom je dezinterpretácia našich principiálnych prístupov k rozličným medzinárodným problémom a diskreditácia nášho smerovania v medzinárodnej politike.

Je všeobecne známe, kto v skutočnosti v posledných rokoch porušoval základné princípy medzinárodného práva, také ako zvrchovaná rovnosť štátov, záväzok nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a riešiť všetky spory mierovou cestou. Toto všetko je zakotvené v Charte OSN. Vieme, kto pošliapal záväzky prijaté v rámci OBSE a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, kto bombardoval Juhosláviu, Irak a Líbyu, kto umožnil oživenie medzinárodného terorizmu, čie avanturistické aktivity viedli k vzniku Al-Káidy, ISIS a Frontu An-Nusrá, ktoré sú teraz nepriateľmi celého ľudstva.

Rusko vždy vystupovalo a aj bude vystupovať proti nezákonnosti na medzinárodnej scéne. Len nedávno sme spolu s Čínskou ľudovou republikou podpísali deklaráciu o zvýšení úlohy medzinárodného práva v medzištátnych vzťahoch a ako oficiálny dokument sme ju distribuovali v OSN. Vyzvali sme na diskusiu, ale zo strany našich západných partnerov nepozorujeme nijaké nadšenie. Napriek tomu budeme naďalej tvrdo pracovať na stabilizácii svetového poriadku.

Pritom je dôležité pochopiť, že sa nesnažíme o znovuzrodenie impéria, ani o geopolitickú alebo nejakú inú expanziu. Jediné, čo chceme, je žiť si svoj život podľa seba, bez cudzích usmernení a nevyžiadaných rád, bez snáh poštvať proti nám spriatelené a nám príbuzné národy, s ktorými nás spájajú mnohé stáročia spoločnej histórie, kultúry, tradícií a rodinné zväzky. Ani my sami pritom nenanucujeme nikomu svoje názory a recepty. Ale ako som už povedal, pre nás je neprijateľná logika niečej výlučnosti podľa zásady “čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi”.

Vidíme, že na Západe je pre mnohých ťažké pripustiť očividnú skutočnosť, že “postbipolárna” etapa sa skončila. Plány na jej nahradenie nastolením hegemónie skrachovali. V súčasnosti prebieha proces budovania nového, spravodlivejšieho a demokratickejšieho polycentrického usporiadania sveta. Jeho podstata spočíva vo vytvorení a upevňovaní nových centier ekonomickej sila a s tým spojeného politického vplyvu.

Štáty a rodiace sa mocenské centrá sa usilujú v mene vlastných národných záujmov o aktívnu účasť na formovaní medzinárodnej agendy tak, aby odzrkadľovala ich záujmy, smelo preberajú na seba svoju časť zodpovednosti za udržanie bezpečnosti a stability na rôznych úrovniach. Multipolarita je v podstate stelesnenie kultúrno-civilizačnej rozmanitosti súčasného sveta, túžby národov po prevzatí svojho osudu do svojich rúk, prirodzenej snahy o spravodlivosť v tom zmysle, ako o tom snívali autori Charty OSN. Keď si túto Chartu prečítame, pochopíme, že tí, čo požadujú väčšiu spravodlivosť v svetových záležitostiach, sa nesnažia o nič extra špeciálne.

Snaha úzkej skupiny západných štátov o prekazenie úsilia národov, v rámci ktorej sa tieto štáty neštítia používať diktát a silu, pri čom obchádzajú Bezpečnostnú radu OSN, bezpochyby brzdí utváranie multipolárneho usporiadania sveta, ale zastaviť tento objektívny a neúprosný proces už nikto nedokáže.

Sme presvedčení, že niet inej cesty ako obnoviť kultúru dialógu a hľadania kompromisu, vrátiť sa ku konštruktívnej diplomacii ako k nástroju zosúlaďovania všeobecne prijateľných riešení v politike, ekonomike, finančnej oblasti, v ekológii. Účinné východiská sa dajú nájsť len spoločnými silami a na základe  vyváženia záujmov, a toto by sme mali robiť hneď a zaraz.

Napätie posledných rokov veľmi ťažko dolieha na medzinárodnú stabilitu. Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú úporné snahy NATO o zmenu vojensko-politickej situácie v euroatlantickom priestore vrátane zvyšovania vojenskej prítomnosti a infraštruktúry v regiónoch hraničiacich s Ruskom, a pravdaže aj vytvorenie európskeho segmentu americkej globálnej protiraketovej obrany. Tí, čo iniciujú podobné nekonštruktívne kroky, určite chápu, že si dokážeme spoľahlivo zaistiť suverenitu a bezpečnosť krajiny za akejkoľvek situácie. Ale ako zodpovedná krajina sme pevne oddaní tým deklaráciám, ktoré boli za posledných 20 rokov prijaté v rámci OBSE a v Rade Rusko –  NATO.

Všetci chceme vybudovať priestor rovnakej bezpečnosti tak v euroatlantickom priestore, ako aj v Eurázii, nik z nás nebude upevňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných. Žiaľ, tieto deklarácie zostali len na papieri v podobe politických sľubov. Naše snahy o to, aby sa stali právne záväznými, boli západnými krajinami zavrhnuté. Som presvedčený, že ak by k tomu nedošlo a ak by rovnaká a nedeliteľná bezpečnosť nadobudla právne záväznú formu, veľa konfliktov, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, by dávno nebolo, dávno by boli urovnané.

Myslím si, že povedané sa týka konfliktov v Podnestersku, Karabachu a Kosove. Ak by platili právne záväzné pravidlá rovnakej bezpečnosti, už dávno by sa bolo dalo dohodnúť o nepoužívaní sily v Zakaukazsku, o čo sa už dlho snažíme. A k najčerstvejšej kríze, ukrajinskej, by určite vôbec nedošlo, keby sme všetci dodržiavali tie záväzky, ktoré sme prijali v rámci OBSE, a to záväzky rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti.

Napriek tomu sa budeme rovnako ako predtým snažiť o zjednotenie úsilia všetkých krajín v euroatlantickom priestore a na celom svete za účelom odvrátenia spoločných veľkých hrozieb, najmä hrozby medzinárodného terorizmu. Pomáhame legitímnej vláde Sýrie likvidovať teroristov a napomáhame celosýrsky politický proces, pričom rokujeme so všetkými stranami a nepodporujeme zasahovanie zvonka. Vychádzame totiž z toho, že o osude svojho štátu majú rozhodnúť sami Sýrčania. Presne na základe tých istých princípov komunikujeme so všetkými účastníkmi kríz v Líbyi, Iraku a Jemene za účelom vyriešenia problémov, ktorým čelia tieto štáty. Ponúkame pomoc pri obnove palestínsko-izraelských rokovaní, presadzujeme iniciatívy na národné zmierenie v Afganistane a na mierové urovnanie jadrového problému na Kórejskom polostrove.

Dlhodobým charakterom sa vyznačuje realizácia iniciatívy ruského prezidenta V. V. Putina na vytvorenie Veľkého Eurázijského partnerstva. Plán predpokladá rozvíjanie otvorenej mnohostrannej obchodno-ekonomickej kooperácie členských štátov Eurázijskej ekonomickej únie, Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a v budúcnosti aj ďalších ázijských a európskych štátov za účelom vytvorenia jednotného hospodárskeho priestoru od Atlantiku až po Tichý oceán. Je to dávna  idea, ale dnes, keď o ňu regionálne integračné zoskupenia prejavujú taký živý záujem, je celkom možné, že sa pretaví do konkrétnych činov.

Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou a jej členskými štátmi na základe naozajstného dobrého susedstva, predvídateľnosti a otvorenosti.

Čo sa týka nášho ďalšieho suseda, Spojených štátov, ako hovorí prezident Ruskej federácie V. V. Putin, nevyhľadávame spory s touto krajinou a voči americkému ľudu sme priateľsky naladení. Teraz sme otvorení pre konštruktívne vzájomné pôsobenie tam, kde to zodpovedá ruským záujmom. Úprimne si želáme, aby sa bilaterálna politická atmosféra normalizovala. Ale ako je známe, na tango musia byť vždy dvaja. Podľa môjho názoru naši americkí partneri zatiaľ predvádzajú jedno za druhým iba individuálne vystúpenia break dance.

Vo všeobecnosti budeme rovnako ako predtým presadzovať pozitívnu agendu, vzájomne rešpektujúci prístup, hľadať a nachádzať kompromisy. Týmto spôsobom budujeme aj naše pôsobenie v Eurázijskej ekonomickej únii, Organizácii dohody o kolektívnej bezpečnosti, Spoločenstve nezávislých štátov, Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, BRICS, a na bilaterálnom základe bez preháňania s krajinami všetkých kontinentov,“ povedal v závere ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Video si môžete pozrieť tu:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Video: Putin sa vykúpal na sviatok Krstu Pána

Moskva 19. januára 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin ukončil vo štvrtok svoj pracovný program v Petrohrade a v Leningradskej oblasti, navštívil mužský kláštor Nilo-Stolobenská pustyna a zúčastnil sa tradičného kúpanie na sviatok Krstu Pána v jazere Seliger. "Pri príležitosti sviatku Krstu Pána bol Putin na liturgii,…

Vo Švédsku po 30 rokoch vydali príručku o svetovej vojne, v no-go zónach by mohli nasadiť armádu

Štokholm 19. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Vo švédsku po tridsiatich rokoch opäť vydajú brožúru obsahujúcu rady, ako zvládnuť vypuknutie svetovej vojny. Informuje o tom portál The Local. Aktualizovaná verzia brožúry "Om kriget kommer" bude zaslaná do švédskych domovov v máji alebo júni, píše sa v denníku Aftonbladet. V pôvodnom…

V maďarskej obci Hejce si pripomenuli 12. výročie leteckého nešťastia

Hejce 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Milan Kapusta)   Na kopci Borsó a v obci Hejce v Maďarsku si v piatok ministri obrany Slovenska a Maďarska Peter Gajdoš (SNS) a István Simicskó uctili pamiatku 42 obetí havárie slovenského vojenského lietadla. K tragédii došlo pred 12 rokmi, keď sa na kopci Borsó…

Angličan vo chvíli smrti vyfotil svojho vraha

Wythenshawe 19. januára 2018 (HSP/sputnik/Foto: Screenshot Metro)   Obyvatel anglického mesta Wythenshawe zemrel na následky bodnutí nožem do srdce. Pred smrťou však stihol vyfotografovat vraha, píše Metro K vražde došlo vlani. Tridsaťtriročný Lee Walker sa priblížil k automobilu 38-ročného Seana Murphyho a jeho dievčaťa a spýtal sa ich na drogy, na…

Stopka Ficovi a Dankovi? Prezident Kiska poslal zákon o štátnej cene na posúdenie Ústavnému súdu SR

Bratislava 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident Andrej Kiska chce, aby zákon o štátnych cenách posúdil Ústavný súd SR. Hlava štátu súdu navrhla, aby začal konanie o súlade tejto právnej normy s ústavou. Kiska pripomína, že podľa Ústavy SR prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to…

Koaličná FPÖ zostáva v skupine europarlamentu s Le Penovou

Viedeň 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Nacionalistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ) zostáva napriek tomu, že vstúpila do novej rakúskej vlády, v politickej skupine Európskeho parlamentu, do ktorej patria aj strany známych euroskeptikov Marine Le Penovej a Geerta Wildersa. Pre piatkové vydanie denníka Der Standard to povedal jej generálny tajomník…

Piati slovenskí europoslanci sa pridali ku skupine, ktorá vyjadrila obavy z ruskej propagandy v Európe

Bratislava/Brusel 19. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-AP/Hektor Pustina)   Skupina piatich slovenských zástupcov v Európskom parlamente sa pridala ku skupine, ktorá vyjadrila obavy z ruskej propagandy šírenej v Európe. Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik (KDH), József Nagy (Most-Híd), Ivan Štefanec (KDH) vydali vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že ruská propaganda a dezinformácie…

Z pokusu olúpiť poštárku v obci Valaliky polícia obvinila troch mladíkov

Valaliky 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Tomáš Doboš)   K prepadnutiu poštovej doručovateľky došlo vo štvrtok (18.1.) predpoludním v obci Valaliky v okrese Košice-okolie. Zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva policajný vyšetrovateľ obvinil tri osoby, dvoch 18-ročných Košičanov a 19-ročného mladíka z okresu Košice okolie. Ako v piatok informovala…

Pôrodnosť v Číne opäť poklesla i napriek politiky dvojdetných rodín

Peking 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Greg Baker)   Pôrodnosť v Číne minulý rok poklesla i napriek uvoľneniu tamojšej rodinnej politiky, ktoré umožnilo všetkým rodičovským párom, aby mali aj druhé dieťa. Podľa údajov čínskeho Národného štatistického úradu, ktoré priniesla v piatok agentúra AP, zaznamenali vlani v celej krajine 17,2 milióna pôrodov, zatiaľ…

Poslanecká snemovňa vydala premiéra Babiša na trestné stíhanie

Praha 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Česká Poslanecká snemovňa odhlasovala v piatok vydanie premiéra Andreja Babiša a predsedu poslaneckého klubu jeho hnutia ANO Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Informoval o tom spravodajský server ČT24. Snemovňa oboch poslancov vydala na stíhanie po vyše…

Keby sa voľby konali túto nedeľu, Putin by dostal 66 percent hlasov

Moskva 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Anatoly Maltsev)   Keby sa voľby ruského prezidenta konali túto nedeľu, dve tretiny voličov (66 percent) by svoj hlas odovzdali úradujúcemu prezidentovi Vladimirovi Putinovi. S odvolaním sa na výsledky prieskumu nadácie Verejná mienka o tom v piatok informovala agentúra Interfax. Po šesť percent respondentov by hlasovalo…

V prípade platinových sít padne rozsudok budúci týždeň

Bratislava 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Okresný súd (OS) Bratislava I v piatok prerušil hlavné pojednávanie v prípade platinových sít do 23. januára kvôli vyhláseniu rozsudku. TASR informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „Hlavné pojednávanie v tejto veci bolo prerušené do 23. januára 2018 do 14.30 h…

Vybrali sme z blogu

16.9 DVTR – Povolebná situácia v Čechách

V Čechách boli parlamentne voľby a situácia po nich je veľmi zaujímavá. Víťaz volieb ANO reprezentovaný slovenským podnikateľom – Andrejom Babišom má nepísanú ponuku od SPD a KSČM na vytvorenie vlády, avšak po predstieranom záujme o koalíciu rokoval a rokoval a nevyrokoval nič. Vláda sa zmenila a nedostala dôveru parlamentu, napriek tomu vládne bez dôvery. Čo…

Hľadajme zdravé jadro intelektuálov Slovenska.Príležitosťou k tomu je Parížska výzva "Európa, v ktorú je možné veriť."

Rozhodol som sa upozorniť na jeden veľmi významný dokument, ktorého signatármi je skupina intelektuálov z Francúzska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nórska, Španielska, Veľkej Británie, Nemecka, Holandska a Belgická. Tento dokument dostal označenie ako Parížska výzva „Európa, v ktorú je možné veriť“. Nezisťoval som, či dokument bol prezentovaný aj našej verejnosti…

Čerešnička na Kiskovej torte

Andrej Kiska je prezidentom, aký tu ešte nebol. Každý týždeň nás prekvapí niečím novým. Na náhodu nič nenechal ani tentokrát, keď si dovolil v maďarskom denníku Vášárnap obviniť ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zneužívania politickej polície NAKA. Na tom by sme ešte nič zlé nevideli, pretože niekedy to tak naozaj vyzerá.…

Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu? Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov... Vopred upozorňujem –…

Únik informácií! Kaliňákov odkaz Slovákom: „OVCE PLAŤTE! Naše jachty a vily potrebujú údržbu! „

Unikli ďalšie závažné informácie z prostredia Kaliňákovho rezortu! Ich obsah v podaní v žargónovom slovníku znie: „Ovce plaťte, naše vily a jachty potrebujú novú údržbu!“ Pre znalých je toto mimoriadna správa, pretože unikli informácie z policajných kruhov o masovom odchode policajtov, ktorí sa už ďalej nemohli pozerať na systém, ktorí…

Z veriaceho vediaci, a potom vidiaci.

Je vo veľkom omyle ten, kto si myslí, že oslobodiť človeka treba iba od nadvlády tzv. teroristov alebo iba od pliagy vonkajších závislostí. V skutočnosti sme zajatcami mnohých utajených otroctiev. Závislostí vnútorných.Vonkajší otrokári sú na nás dopustení neraz iba preto, aby sa z naivného veriaceho stal vediaci. Skvalitnil sa, poučil a stal…

TopSpeed

Pozrite si minúty hrôzy a nehody na diaľnici D1 pri Brne

8

Tento týždeň počasie v strednej Európe vyčíňalo a ešte stále vyčíňa o stošesť. Kalamity, reťazové dopravné nehody, poľadovica... to všetko sa na ceste môže stať. Prinášame vám zábery z čiernej skrinky, ktoré vznikli priamo v aute jedného z účastníkov tohto týždňovej hromadnej dopravnej nehody na diaľnici D1 pri Brne. 

Ktoré sú najlepšie autonaháňačky 70. rokov?

0

Zlatá éra autonaháňačiek, aj takto by sme mohli charakterizovať filmové obdobie 70. rokov. Keďže víkend je predo dvermi, prinášam ďalší prehľad pre najlepšie autonaháňačky. Tentokrát sa oproti minulému videu Donut Media presunieme do obdobia, kedy vznikli také klasiky ako pôvodný Gone in Sixty Seconds od režiséra H.B. Halicki, ktorý v snímku aj…

Pocta klasike je aj Range Rover Chieftain. Poznáte ho?

0

Originál alebo súčasná generácia? Bez váhania by mnohí z vás odpovedali "určite novinku". Čo však poviete na tento Range Rover Chieftain? Ctí tvary zakladateľa rodu z roku 1970, ktorý Land Rover vyrábal 27 rokov. Toto však nie je úplný originál. Jensen International Automotive postavil "náčelníka" a dodal mu neuveriteľnú charizmu. …

Príde zmena zákona o cestnej premávke? Chodci budú mať väčšiu silu

17

Pravidlá cestnej premávky podľa všetkého čoskoro upravia. A s tým súvisí aj zmena zákona o cestnej premávke. Chcú sa priblížiť ďalším krajinám EÚ. Hlavným bodom diskusie je chystaná absolútna prednosť pre chodcov. "Chceme ísť po vzore tých krajín, kde chodec má vlastne absolútnu prednosť, už len z úmyslu, že sa blíži…

Ako je na Slovensku rozšírené zjednávanie ceny pri oprave auta?

6

Iste sa vám to stalo. Predávate ojazdený automobil, príde kupec a jedna z prvých (ak nie hneď prvá) otázok do telefónu je aká je najnižšia cena? Na internetovej stránke picodi sa objavili výsledky prieskumu, ktorý prebehol na vzorke 3 100 ľudí z takmer celého sveta. Z týchto výsledkov vyšla jednoznačná…

Budú tento rok farebné trendy v automobilizme pestrejšie?

3

Farba karosérie je azda tým najdôležitejším atribútom, vďaka ktorému si automobil všimneme. Zákazníci si však farebný odtieň veľakrát nevyberajú podľa svojej chuti ale aj podľa vlastnej peňaženky. Za posledné 2 roky dominovala „tuctová“ biela farba, podľa analytikov sa však tento rok majú farebné trendy otočiť a priniesť viac kombinácii a…

KAMzaKRÁSOU

Ako sa zbaviť zápchy? Vyskúšaj tieto anti-zápchové cviky!

1

Nepravidelné stravovanie, málo pohybu ale aj stres môžu vyústiť do nepríjemnej zápchy. Naše črevá dokážu okamžite reagovať na problém, na ktorý narazili. Ako sa zbaviť zápchy? Väčšina ľudí si tých pár dni odtrpí a nerieši príčinu, prečo k zápche prišlo. Tráviace ťažkosti však môžu pretrvávať dlhodobe a viesť k vážnejším problémom.…

Trápi ťa upchatý nos? Vďaka týmto pomocníkom budeš voľne dýchať!

1

Zobudiť sa do nového rána s plným nosom nie je nič príjemné. Dýchať sa nám darí iba ústami, necítime žiadnu vôňu a ani jesť nám nechutí. Upchaté dutiny sú problémom, ktorý postihne počas chladného zimného počasia nejedného z nás. Čo teda robiť v prípade, keď nám obyčajná vreckovka jednoducho nepomáha? Riešením by mohlo byť…

Dermatológ si toto nikdy nedá na svoju pleť. Riaď sa jeho radami!

5

Často striedame množstvo kozmetických prípravkov s vidinou, že najnovšie a najdrahšie produkty nám zaručia tú najkrajšiu pleť. Hľadáte tú svoju cestičku k vysnívanej krásnej pleti? Dermatológ - čo si nedáva na svoju pleť? Prečítajte si o tom v tomto článku a berte to ako odrazový mostík! 

Overené domáce recepty na salsu a guacamole

0

Mexická kuchyňa je naozajstný pôžitok. Pikantné chute, veľa zeleniny a obľúbené nachos či tortilly, to sú kombinácie, ktoré miluje azda každý. Pripravte si domáce recepty na salsu a guacamole a uvidíte, že po kupovaných dipoch už nikdy nesiahnete.

Ako odstrániť zápach z pračky? Táto rada je na nezaplatenie!

4

V dnešnej dobe sa každý deň na trhu objavujú nové elektronické zariadenia, ktoré nám uľahčujú každodennú prácu. Kedysi naše staré mamy nemali takéto vymoženosti, preto chodievali k potoku, kde si všetku bielizeň prali ručne. My dnes všetko šupneme do práčky, nastavíme program a máme to bez akejkoľvek výraznej námahy.  A najlepšie sú tie programy, ktoré…

Miluješ behanie? Poradíme ti, ktoré jedlá sú pre bežcov najlepšie

1

Ak ste jedným z nadšencov športovania, určite vám nie je cudzie ani to, že musíte dbať na to, čo jete. Správnym stravovaním pri športovaní rozhodne predídete rôznym chorobám a zraneniam a inak tomu nie je ani pri behaní, ktoré sa stáva zo dňa na deň populárnejšou formou aktívneho žitia. Zaujíma vás, ktoré jedlá sú…

TopDesat

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…

10 zaujímavých faktov o zimnej krajine - Aljaške

0

Aljaška, severná krajina, ktorá mala v roku 1867 cenu presne 7,2 milióna vtedajších amerických dolárov, je krajinou lososov, nefritov, zlata a losov. Zároveň je táto krajina rozlohou najväčším štátom patriacim pod vlajku USA. Je jedným z dvoch štátov, ktoré nesusedia s ďalším americkým štátom (druhý štát je Havaj). Štát, ktorý…

30 dokonalých fotografií, ktorým len ťažko uveríš

0

Pravdepodobne si už počul o perfekcionizme. Tento výraz väčšinou používame na popísanie niečoho, čo je mimoriadne symetrické, neobvyklé a dokonca aj nereálne. Mnohokrát je to zapríčinené náhodou. Často sa stáva, že práve takýto úkaz ma na svedomí príroda a nie človek. Dnes ti ukážeme 30 dokonalých fotografií, ktorým len ťažko…

Rodina si zaplatila profesionálnu fotografku. Nemohli uveriť vlastným očiam, keď uvideli fotky

0

Fotky sú viac než tisíc slov. Svojim spôsobom to platí aj v tomto prípade. Tieto hrôzostrašné rodinné fotky si na sociálnych sieťach vyslúžili viac ako 363-tisíc reakcí a 377-tisíc zdieľaní. Všetko začalo, keď sa rodina Zaringsová obrátila na ženu v strednom veku, ktorá sa prezentovala ako skúsená profesionálna fotografka. "Fotografka" vzala rodinu do obľúbeného lesoparku v…

Najhoršie nočné mory, ktoré každý z nás neznáša

0

Určite poznáš ten pocit, keď sa uprostred noci prebudíš kvôli naozaj zlému snu. Bez ohľadu na to, kto si, tiež ťa terorizujú nočné mory. Všetko sa to odohráva v mozgu a mnoho ľudí verí, že sen je vlastne reakcia na udalosti, ktoré sme už zažili, prípadne zažijeme. Dnes sa však…