Sergej Lavrov: „Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou“

Moskva, 5. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Youtube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na stretnutí so študentmi a pedagogickými pracovníkmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov a Diplomatickej akadémie porozprával o komplikovanej situácii vo svete.  

Na snímke Sergej Lavrov

Upriamil ich pozornosť na niektoré problémy, ktoré v súčasnosti trápia svet. Hovoril aj o vzťahoch Ruska a Európskej únie. V úvode povedal: „Chcel by som znovu veľmi srdečne na tomto tradičnom stretnutí privítať prvákov, pedagógov, vedenie Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (univerzity) a Diplomatickej akadémie. Najmä však prvákov, ktorí dnes začínajú novú etapu svojho už samostatného života a zaraďujú sa medzi tých, čo sa rozhodli svoj život zasvätiť povolaniu odborníka na medzinárodné vzťahy v niektorej sfére, či už diplomatickej, obchodnej, žurnalistickej, alebo v sfére medzinárodných stykov. Dnes existuje veľké množstvo povolaní, ktoré bez medzinárodného faktora nemôžu byť plnohodnotné.

Práve som sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka na Gymnáziu J. M. Primakova v Moskovskej oblasti, kde sa hovorilo o významnej úlohe, ktorá sa v našom štáte pripisuje mladému pokoleniu. Túto tému je určite vhodné spomenúť aj na tomto mieste, lebo o krátky čas práve vy budete musieť prevziať na seba zodpovednosť za rozvoj našej otčiny, za obhajovanie jej záujmov na medzinárodnej scéne. Neodmysliteľným predpokladom toho, aby sa krajina efektívne rozvíjala, je zabezpečenie čo najpriaznivejších vonkajších podmienok uskutočňovaním zodpovednej, samostatnej vonkajšej politiky zameranej na národné záujmy. My dôsledne kráčame práve touto cestou.

Z úst prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina už neraz odznelo, že to, čo máme dnes možnosť pozorovať v podobe konfrontácie, snahy o izoláciu alebo sebaizoláciu, vôbec nebola naša voľba. Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými, čo prejavia ochotu, ale pravdaže iba na základe vzájomného rešpektovania, rovnoprávnosti, zohľadňovania vzájomných záujmov, dodržiavania medzinárodného práva v celej jeho úplnosti, a nielen v tej časti, ktorá dnes vyhovuje konjunktúrnym snahám toho alebo onoho nášho partnera.

Rusko má jedinečnú geostrategickú pozíciu, významný vojensko-politický a ekonomický potenciál, postavenie stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, a vďaka všetkým týmto faktorom je jedným z kľúčových centier ľudskej civilizácie. V priebehu našich dejín sme už neraz dokázali, že vieme úspešne riešiť úlohy vnútorného rozvoja, účinne obhajovať svoju suverenitu, a v prípade potreby aj chrániť práva našich krajanov v zahraničí, byť oporou pre našich spojencov. História už veľakrát všetkých presvedčila, že podrobiť nás nejakému cudziemu vplyvu a vyriešiť svoje problémy na náš úkor sa nepodarí, a som presvedčený, že takéto snahy stroskotajú aj v budúcnosti. Ešte raz však opakujem, že takéto ponaučenie si asi nedokážu vziať všetci.

Nie je tajomstvom, že istej časti tých, ktorých obyčajne označujú ako politická elita Západu, sa naša samostatná politika nepáči. Chceli by mať do činenia s poslušným Ruskom, ochotným ustupovať na svoju vlastnú škodu. Z toho vyplýva aj snaha potrestať nás za to, že obhajujeme svoje zákonité miesto v medzinárodných záležitostiach a vo svete. Určite viete, ako vyzerajú snahy o také potrestanie. Využívajú sa rozličné nástroje na spomalenie napredovania, sankcie, informačné vojny, ktorých cieľom je dezinterpretácia našich principiálnych prístupov k rozličným medzinárodným problémom a diskreditácia nášho smerovania v medzinárodnej politike.

Je všeobecne známe, kto v skutočnosti v posledných rokoch porušoval základné princípy medzinárodného práva, také ako zvrchovaná rovnosť štátov, záväzok nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a riešiť všetky spory mierovou cestou. Toto všetko je zakotvené v Charte OSN. Vieme, kto pošliapal záväzky prijaté v rámci OBSE a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, kto bombardoval Juhosláviu, Irak a Líbyu, kto umožnil oživenie medzinárodného terorizmu, čie avanturistické aktivity viedli k vzniku Al-Káidy, ISIS a Frontu An-Nusrá, ktoré sú teraz nepriateľmi celého ľudstva.

Rusko vždy vystupovalo a aj bude vystupovať proti nezákonnosti na medzinárodnej scéne. Len nedávno sme spolu s Čínskou ľudovou republikou podpísali deklaráciu o zvýšení úlohy medzinárodného práva v medzištátnych vzťahoch a ako oficiálny dokument sme ju distribuovali v OSN. Vyzvali sme na diskusiu, ale zo strany našich západných partnerov nepozorujeme nijaké nadšenie. Napriek tomu budeme naďalej tvrdo pracovať na stabilizácii svetového poriadku.

Pritom je dôležité pochopiť, že sa nesnažíme o znovuzrodenie impéria, ani o geopolitickú alebo nejakú inú expanziu. Jediné, čo chceme, je žiť si svoj život podľa seba, bez cudzích usmernení a nevyžiadaných rád, bez snáh poštvať proti nám spriatelené a nám príbuzné národy, s ktorými nás spájajú mnohé stáročia spoločnej histórie, kultúry, tradícií a rodinné zväzky. Ani my sami pritom nenanucujeme nikomu svoje názory a recepty. Ale ako som už povedal, pre nás je neprijateľná logika niečej výlučnosti podľa zásady “čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi”.

Vidíme, že na Západe je pre mnohých ťažké pripustiť očividnú skutočnosť, že “postbipolárna” etapa sa skončila. Plány na jej nahradenie nastolením hegemónie skrachovali. V súčasnosti prebieha proces budovania nového, spravodlivejšieho a demokratickejšieho polycentrického usporiadania sveta. Jeho podstata spočíva vo vytvorení a upevňovaní nových centier ekonomickej sila a s tým spojeného politického vplyvu.

Štáty a rodiace sa mocenské centrá sa usilujú v mene vlastných národných záujmov o aktívnu účasť na formovaní medzinárodnej agendy tak, aby odzrkadľovala ich záujmy, smelo preberajú na seba svoju časť zodpovednosti za udržanie bezpečnosti a stability na rôznych úrovniach. Multipolarita je v podstate stelesnenie kultúrno-civilizačnej rozmanitosti súčasného sveta, túžby národov po prevzatí svojho osudu do svojich rúk, prirodzenej snahy o spravodlivosť v tom zmysle, ako o tom snívali autori Charty OSN. Keď si túto Chartu prečítame, pochopíme, že tí, čo požadujú väčšiu spravodlivosť v svetových záležitostiach, sa nesnažia o nič extra špeciálne.

Snaha úzkej skupiny západných štátov o prekazenie úsilia národov, v rámci ktorej sa tieto štáty neštítia používať diktát a silu, pri čom obchádzajú Bezpečnostnú radu OSN, bezpochyby brzdí utváranie multipolárneho usporiadania sveta, ale zastaviť tento objektívny a neúprosný proces už nikto nedokáže.

Sme presvedčení, že niet inej cesty ako obnoviť kultúru dialógu a hľadania kompromisu, vrátiť sa ku konštruktívnej diplomacii ako k nástroju zosúlaďovania všeobecne prijateľných riešení v politike, ekonomike, finančnej oblasti, v ekológii. Účinné východiská sa dajú nájsť len spoločnými silami a na základe  vyváženia záujmov, a toto by sme mali robiť hneď a zaraz.

Napätie posledných rokov veľmi ťažko dolieha na medzinárodnú stabilitu. Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú úporné snahy NATO o zmenu vojensko-politickej situácie v euroatlantickom priestore vrátane zvyšovania vojenskej prítomnosti a infraštruktúry v regiónoch hraničiacich s Ruskom, a pravdaže aj vytvorenie európskeho segmentu americkej globálnej protiraketovej obrany. Tí, čo iniciujú podobné nekonštruktívne kroky, určite chápu, že si dokážeme spoľahlivo zaistiť suverenitu a bezpečnosť krajiny za akejkoľvek situácie. Ale ako zodpovedná krajina sme pevne oddaní tým deklaráciám, ktoré boli za posledných 20 rokov prijaté v rámci OBSE a v Rade Rusko –  NATO.

Všetci chceme vybudovať priestor rovnakej bezpečnosti tak v euroatlantickom priestore, ako aj v Eurázii, nik z nás nebude upevňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných. Žiaľ, tieto deklarácie zostali len na papieri v podobe politických sľubov. Naše snahy o to, aby sa stali právne záväznými, boli západnými krajinami zavrhnuté. Som presvedčený, že ak by k tomu nedošlo a ak by rovnaká a nedeliteľná bezpečnosť nadobudla právne záväznú formu, veľa konfliktov, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, by dávno nebolo, dávno by boli urovnané.

Myslím si, že povedané sa týka konfliktov v Podnestersku, Karabachu a Kosove. Ak by platili právne záväzné pravidlá rovnakej bezpečnosti, už dávno by sa bolo dalo dohodnúť o nepoužívaní sily v Zakaukazsku, o čo sa už dlho snažíme. A k najčerstvejšej kríze, ukrajinskej, by určite vôbec nedošlo, keby sme všetci dodržiavali tie záväzky, ktoré sme prijali v rámci OBSE, a to záväzky rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti.

Napriek tomu sa budeme rovnako ako predtým snažiť o zjednotenie úsilia všetkých krajín v euroatlantickom priestore a na celom svete za účelom odvrátenia spoločných veľkých hrozieb, najmä hrozby medzinárodného terorizmu. Pomáhame legitímnej vláde Sýrie likvidovať teroristov a napomáhame celosýrsky politický proces, pričom rokujeme so všetkými stranami a nepodporujeme zasahovanie zvonka. Vychádzame totiž z toho, že o osude svojho štátu majú rozhodnúť sami Sýrčania. Presne na základe tých istých princípov komunikujeme so všetkými účastníkmi kríz v Líbyi, Iraku a Jemene za účelom vyriešenia problémov, ktorým čelia tieto štáty. Ponúkame pomoc pri obnove palestínsko-izraelských rokovaní, presadzujeme iniciatívy na národné zmierenie v Afganistane a na mierové urovnanie jadrového problému na Kórejskom polostrove.

Dlhodobým charakterom sa vyznačuje realizácia iniciatívy ruského prezidenta V. V. Putina na vytvorenie Veľkého Eurázijského partnerstva. Plán predpokladá rozvíjanie otvorenej mnohostrannej obchodno-ekonomickej kooperácie členských štátov Eurázijskej ekonomickej únie, Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a v budúcnosti aj ďalších ázijských a európskych štátov za účelom vytvorenia jednotného hospodárskeho priestoru od Atlantiku až po Tichý oceán. Je to dávna  idea, ale dnes, keď o ňu regionálne integračné zoskupenia prejavujú taký živý záujem, je celkom možné, že sa pretaví do konkrétnych činov.

Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou a jej členskými štátmi na základe naozajstného dobrého susedstva, predvídateľnosti a otvorenosti.

Čo sa týka nášho ďalšieho suseda, Spojených štátov, ako hovorí prezident Ruskej federácie V. V. Putin, nevyhľadávame spory s touto krajinou a voči americkému ľudu sme priateľsky naladení. Teraz sme otvorení pre konštruktívne vzájomné pôsobenie tam, kde to zodpovedá ruským záujmom. Úprimne si želáme, aby sa bilaterálna politická atmosféra normalizovala. Ale ako je známe, na tango musia byť vždy dvaja. Podľa môjho názoru naši americkí partneri zatiaľ predvádzajú jedno za druhým iba individuálne vystúpenia break dance.

Vo všeobecnosti budeme rovnako ako predtým presadzovať pozitívnu agendu, vzájomne rešpektujúci prístup, hľadať a nachádzať kompromisy. Týmto spôsobom budujeme aj naše pôsobenie v Eurázijskej ekonomickej únii, Organizácii dohody o kolektívnej bezpečnosti, Spoločenstve nezávislých štátov, Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, BRICS, a na bilaterálnom základe bez preháňania s krajinami všetkých kontinentov,“ povedal v závere ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Video si môžete pozrieť tu:

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Sťažnosť ministerstva obrany v súvislosti s trestným oznámením na Kotlebu a Mazureka zamietli

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Prokurátor zamietol sťažnosť Ministerstva obrany (MO) SR podanú pre odmietnutie trestného oznámenia voči poslancom Národnej rady SR Marianovi Kotlebovi a Milanovi Mazurekovi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová. Rezort podal trestné oznámenie v októbri 2021…

Izrael spúšťa očkovanie štvrtou dávkou vakcíny pre všetky rizikové skupiny a to napriek tomu, že nedávna štúdia potvrdila, že neposkytuje dostatočnú ochranu

0 icon

Jeruzalem 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael spúšťa očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19 pre všetkých dospelých, ktorí patria do jednej z rizikových skupín. V stredu večer to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra DPA Nárok na štvrtú dávku očkovacej látky majú všetci dospelí, ktorí sú vystavení…

Premiér: Holokaust si treba pripomínať, aby sa niečo podobné viac neopakovalo

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zbavenie miliónov ľudí dôstojnosti, ich zotročenie a zavraždenie, je zločinom, ktorý už nesmieme viac dopustiť. Zodpovednosť leží na každom z nás. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, pripadajúceho na 27. januára. Podotkol pritom, že mier nie…

Bostonská nemocnica odmietla transplantáciu srdca pacientovi, kvôli tomu, že nebol zaočkovaný. “Čas sa nám míňa,” povedal otec k synovmu zdravotnému stavu

0 icon

Boston 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tracey Ferguson)   Nemocnica v americkom meste Boston odmietla urobiť transplantáciu srdca pacientovi, ktorý nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. V stredu o tom informovali americké televízie, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP Hovorkyňa bostonskej nemocnice Brigham and Women's Hospital vo vyhlásení pre AFP potvrdila, že…

Matovič odmieta zníženie DPH na potraviny, lebo sa vraj musíme “správať voči verejným financiám zodpovedne.” “Neschopné, cynické a bezcitné hov*do,” reaguje Belousovová

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/TASR/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo vyzval ministerstvá hospodárstva a  financií, aby vzhľadom na vlnu zdražovania prehodnotili výšku DPH na potraviny a v gastrosektore. K ich požiadavke sa vyjadril minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Trvá na tom, že zníženie DPH by spôsobilo neprimeraný výpadok…

Ústavný súd: Vláda odvolaním Ľubomíra Jahnátka z čela ÚRSO porušila jeho práva

0 icon

Košice 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Uznesením o odvolaní Ľubomíra Jahnátka z postu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z júna 2020 vláda SR porušila jeho základné právo na prístup k verejným funkciám a na inú právnu ochranu. Rozhodol o tom vo štvrtok Ústavný súd (ÚS) SR. Zároveň…

Počet obetí útoku ukrajinského vojaka v Dnipre sa zvýšil na päť ľudí. Ivan Mikloš len nedávno uviedol, že považuje za prirodzené, ak budú mať ukrajinskí povstalci základne na Slovensku

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   V dôsledku útoku 21-ročného vojaka Národnej gardy Ukrajiny v Dnipre (bývalý Dnepropetrovsk) zahynulo päť ľudí vrátane jednej vojačky, ktorá zomrela na následky zranení v nemocnici, informovalo ukrajinské ministerstvo vnútra Ukrajinská polícia potvrdila, že odvedenec Artemij Rjabčuk, narodený v roku 2001, začal streľbu, v dôsledku…

Nemecko prisľúbilo uvalenie sankcii na Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu

0 icon

Berlín 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko vo štvrtok prisľúbilo, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu čakajú vážne následky, ktoré budú zahŕňať aj sankcie voči plynovodu Nord Stream 2, informovala agentúra AFP Nemecká ministerka zahraničných Annalena Baerbocková vo štvrtok v parlamente uviedla, že jej rezort pracuje na…

Mikulca nenechal chladným výrok Pellegriniho, že minister je členom organizovanej zločineckej skupiny. Šéf Hlasu-SD sa tým podľa neho môže dopúšťať trestného činu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Pavol Zachar)   Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v stredu večer na Facebooku upozornil expremiéra a lídra opozičnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, že sa môže dopúšťať trestnej činnosti, keď ho vo svojich vyjadreniach označuje za člena organizovanej zločineckej skupiny. Mikulec adresoval predsedovi opozičnej…

Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhuje podanie obžaloby na Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte. TASR o tom informovala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry dnes ukončil vyšetrovanie v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte, kde je obvinený Ladislav B.,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

Marek Brna

Americký sen sa končí

0icon

Ak sa v Európe nepodarí rozdúchať vojnový konflikt, nastanú pre USA a Veľkú Britániu ťažké časy. Vojna by konečne poriadne nakopla americkú ekonomiku. Minulo by sa kopec zbraní a následne by sa úverovalo pre obnovu zničených území. Veď aké žúžo to bolo po roku 1945, na to sa nedá zabudnúť.…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Sťažnosť ministerstva obrany v súvislosti s trestným oznámením na Kotlebu a Mazureka zamietli

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Prokurátor zamietol sťažnosť Ministerstva obrany (MO) SR podanú pre odmietnutie trestného oznámenia voči poslancom Národnej rady SR Marianovi Kotlebovi a Milanovi Mazurekovi. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová. Rezort podal trestné oznámenie v októbri 2021…

Izrael spúšťa očkovanie štvrtou dávkou vakcíny pre všetky rizikové skupiny a to napriek tomu, že nedávna štúdia potvrdila, že neposkytuje dostatočnú ochranu

0 icon

Jeruzalem 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael spúšťa očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19 pre všetkých dospelých, ktorí patria do jednej z rizikových skupín. V stredu večer to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra DPA Nárok na štvrtú dávku očkovacej látky majú všetci dospelí, ktorí sú vystavení…

Premiér: Holokaust si treba pripomínať, aby sa niečo podobné viac neopakovalo

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zbavenie miliónov ľudí dôstojnosti, ich zotročenie a zavraždenie, je zločinom, ktorý už nesmieme viac dopustiť. Zodpovednosť leží na každom z nás. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, pripadajúceho na 27. januára. Podotkol pritom, že mier nie…

Bostonská nemocnica odmietla transplantáciu srdca pacientovi, kvôli tomu, že nebol zaočkovaný. “Čas sa nám míňa,” povedal otec k synovmu zdravotnému stavu

0 icon

Boston 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tracey Ferguson)   Nemocnica v americkom meste Boston odmietla urobiť transplantáciu srdca pacientovi, ktorý nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. V stredu o tom informovali americké televízie, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP Hovorkyňa bostonskej nemocnice Brigham and Women's Hospital vo vyhlásení pre AFP potvrdila, že…

Matovič odmieta zníženie DPH na potraviny, lebo sa vraj musíme “správať voči verejným financiám zodpovedne.” “Neschopné, cynické a bezcitné hov*do,” reaguje Belousovová

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/TASR/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo vyzval ministerstvá hospodárstva a  financií, aby vzhľadom na vlnu zdražovania prehodnotili výšku DPH na potraviny a v gastrosektore. K ich požiadavke sa vyjadril minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Trvá na tom, že zníženie DPH by spôsobilo neprimeraný výpadok…

Ústavný súd: Vláda odvolaním Ľubomíra Jahnátka z čela ÚRSO porušila jeho práva

0 icon

Košice 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Uznesením o odvolaní Ľubomíra Jahnátka z postu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z júna 2020 vláda SR porušila jeho základné právo na prístup k verejným funkciám a na inú právnu ochranu. Rozhodol o tom vo štvrtok Ústavný súd (ÚS) SR. Zároveň…

Počet obetí útoku ukrajinského vojaka v Dnipre sa zvýšil na päť ľudí. Ivan Mikloš len nedávno uviedol, že považuje za prirodzené, ak budú mať ukrajinskí povstalci základne na Slovensku

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   V dôsledku útoku 21-ročného vojaka Národnej gardy Ukrajiny v Dnipre (bývalý Dnepropetrovsk) zahynulo päť ľudí vrátane jednej vojačky, ktorá zomrela na následky zranení v nemocnici, informovalo ukrajinské ministerstvo vnútra Ukrajinská polícia potvrdila, že odvedenec Artemij Rjabčuk, narodený v roku 2001, začal streľbu, v dôsledku…

Nemecko prisľúbilo uvalenie sankcii na Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu

0 icon

Berlín 27. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko vo štvrtok prisľúbilo, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu čakajú vážne následky, ktoré budú zahŕňať aj sankcie voči plynovodu Nord Stream 2, informovala agentúra AFP Nemecká ministerka zahraničných Annalena Baerbocková vo štvrtok v parlamente uviedla, že jej rezort pracuje na…

Mikulca nenechal chladným výrok Pellegriniho, že minister je členom organizovanej zločineckej skupiny. Šéf Hlasu-SD sa tým podľa neho môže dopúšťať trestného činu

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Pavol Zachar)   Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v stredu večer na Facebooku upozornil expremiéra a lídra opozičnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, že sa môže dopúšťať trestnej činnosti, keď ho vo svojich vyjadreniach označuje za člena organizovanej zločineckej skupiny. Mikulec adresoval predsedovi opozičnej…

Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte

0 icon

Bratislava 27. januára 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhuje podanie obžaloby na Ladislava Bašternáka v kauze Bonaparte. TASR o tom informovala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru "Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry dnes ukončil vyšetrovanie v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte, kde je obvinený Ladislav B.,…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

Ivan Štubňa

Rusko má plné právo sa brániť proti zločincom z USA a NATO!!!

0icon

Guardian Angel a Neptune Strike  – cvičenie amerických teroristov a NATO v Jadranskom mori

Martin Bago

USA A NATO DORUČILI RUSKU PÍSOMNÚ ODPOVEĎ! ODMIETLI ÚSTUPKY V HLAVNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ RUSKO PREDLOŽILO AKO ČERVENÉ ČIARY!

0icon

Je to tu! Písomné odpovede ohľadom bezpečnostných záruk boli v stredu večer doručené Rusku. A aj keď USA a NATO ži

Marek Brna

Americký sen sa končí

0icon

Ak sa v Európe nepodarí rozdúchať vojnový konflikt, nastanú pre USA a Veľkú Britániu ťažké časy. Vojna by konečne poriadne nakopla americkú ekonomiku. Minulo by sa kopec zbraní a následne by sa úverovalo pre obnovu zničených území. Veď aké žúžo to bolo po roku 1945, na to sa nedá zabudnúť.…

TopDesať

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Hitler či Stalin. Toto je 10 najhorších diktátorov všetkých čias

0 icon

Počas celej histórie ľudstva sa vyfarbili mnohí politickí vodcovia. Zatiaľ čo niektorí lídri chceli zlepšiť kvalitu života tých, ktorých viedli, iní vodcovia hájili len svoje vlastné záujmy. Ich sebecké úsilie viedlo k hrubému zneužitiu moci, ktoré viedlo k vraždám a zničeniu nespočetných životov. Hitlera a Stalina určite netreba predstavovať, no svet…

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Potála - perla hlavného mesta Tibetu (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o Potále, alebo ak chcete - Budhovej hore, ktorá je právom klenotom hlavného mesta Tibetu - Lhasy. Táto impozantná stavba bola pred očami Západu dlhú dobu ukrytá. Od roku 1391 až do čínskej okupácie v roku 1951 politicky i duchovne ovládali Tibet dalajlámovia, ktorí však v…

10 prípadov, kedy americký zdravotný systém šokoval celý svet

0 icon

Hoci sa Spojené štáty v posledných desaťročiach považovali za najväčšiu krajinu na svete, štatistiky ukazujú, že existujú oblasti, v ktorých sa táto veľmoc môže výrazne zlepšiť. Jednou z nich je aj zdravotný systém... Vo vojenskej sile a obranných výdavkoch je USA jednoznačne číslom jedna. Ale v iných oblastiach, omnoho dôležitejších pre ľudský blahobyt, ako…

Armádny Magazín

Rusko je na 2. mieste, Ukrajina na 22. mieste, Bielorusko na 52. mieste: uvádza najnovšie hodnotenie armád sveta

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Objavilo sa aktualizované hodnotenie bojovej sily a vybavenia armád sveta. Toto hodnotenie tradične zostavuje služba Global Firepower, ktorej závery nezdieľajú všetci vojenskí experti.  

Bojový štýl Sayoc Kali a jeho systém rýchlych zabití

0 icon

Filipíny, 27. januára 2022 (AM) – Približne pred 20 rokmi som po skončení vysokej školy pracoval niekoľko rokov vo Švajčiarsku, kde som sa dostal po prvý krát do kontaktu s bojovým umením Kali, ktoré sa stalo súčasťou môjho života. Musím priznať, že si ma toto bojové umenie získalo, viac ako karate,…

Bol označený nový hlavný rusofil spomedzi prezidentov v Európskej únii

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2022 (AM) – Chorvátsky prezident Zoran Milanovič ostro pokarhal Ukrajinu a politiku, ktorú voči nej vedú Spojené štáty. Nie je to prvýkrát, čo Milanovič spochybnil americkú hegemóniu v Európe. Dá sa povedať, že Moskva v ňom takmer našla priateľa, ale ako môže byť tento priateľ užitočný?   V…

Americké námorníctvo má nový bezpilotný vrtuľník. Video

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Nový bezpilotný námorný vrtuľník MQ-8C Fire Scout je modernizovaný vrtuľník MQ-8B, ktorý slúžil na vojnových lodiach amerického námorníctva v 5. a 7. flotile. MQ-8C má desaťkrát väčší dosah ako jeho predchodca a je schopný letu 10 hodín namiesto 3 hodín svojho predchodcu. Americká armáda to…

Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

0 icon

Slovensko, 27. januára 2022 (AM. MOSR) – Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.   Vybraní vojenskí policajti absolvovali naj

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Fanúšik futbalistov Pobrežia Slonoviny po penaltovom rozstrele v zápase osemfinále Afrického pohára národov Pobrežie Slonoviny - Egypt (0:0 po predĺžení, 4:5 v rozstrele z 11 m)

Autor: TASR/AP-Themba Hadebe

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali