Riziká používania núdzovej antikoncepcie – časť 1.

Riziká používania núdzovej antikoncepcie – časť 1.

Bratislava 16. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Rich Pedroncelli)

Prednedávnom rezonovala na Slovensku otázka sprísnenia kritérií vykonania chirurgických potratov. Avšak nielen chirurgická intervencia, ale aj hormonálna intervencia (núdzová antikoncepcia) do včasných štádií tehotenstva vedie k stratám ľudských embryí a  k ohrozeniu zdravia žien a zdravia ich potomkov v nasledujúcom tehotenstve. V tejto súvislosti uvedieme niektoré vážne dôvody, prečo by sa používanie núdzovej antikoncepcie a jej voľná dostupnosť mali prehodnotiť

Ilustračné foto

1. Mechanizmus účinku núdzovej antikoncepcie zahŕňa úmrtie embrya pred jeho uhniezdením v maternici (anti-implantačný účinok).

Reklama

U nás používané preparáty núdzovej antikoncepcie obsahujú buď anti-progestin ulipristal acetát alebo syntetický progestín levonoregestrel. Celkovo sa preferuje tvrdenie, že núdzová antikoncepcia zabraňuje tehotenstvu blokovaním, alebo oddialením ovulácie. Avšak zistenia viacerých nových štúdií poukazujú na anti-implantačný účinok núdzovej antikoncepcie. Ulipristal acetát znižuje frekvenciu ciliárneho rytmu vo vajcovodoch, podobne aj levonorgestrel, čo spomaľuje transport  oplodneného vajíčka vo vajcovode a môže spôsobiť, že dorazí do endometria mimo implantačného okna. Rezultátom je jeho odumretie alebo mimomaternicové tehotenstvo.

Núdzová antikoncepcia obsahujúca levonorgestrel nedokáže blokovať alebo oddialiť ovuláciu, keď sa užíva v najplodnejších dňoch (v neskorej folikulárnej fáze, v čase, keď „hrozí“ LH pík). Naopak, bráni vytvoreniu adekvátneho žltého telieska. Núdzová antikoncepcia obsahujúca ulipristal acetát zabraňuje ovulácii, len keď sa užije v prvý plodný deň. Následne jej anti-ovulačný účinok prudko klesá a stáva sa nevýznamným (8%) 36 hodín pred ovuláciou v najplodnejších dňoch (Brache); jeho znižujúci sa anti-ovulačný účinok nemôže vysvetliť trvalo vysokú účinnosť pri prevencii tehotenstva (≥ 80%), ktorá sa neznižuje v závislosti od toho, ktorý z 5 dní sa užíva po nechránenom pohlavnom styku.

Reklama

V nedávnej štúdii, ktorú vykonali Lira-Albarrán  a kol., (2017), ženy, ktorým bola podaná núdzová antikoncepcia obsahujúca ulipristal acetát v najplodnejších, pred-ovulačných dňoch, mali normálnu ovuláciu, ale ich endometrium, hodnotené prostredníctvom vzoriek získaných počas implantačného okna, sa stalo nevnímavé voči embryu; celkovo až 1183 génov bola rozdielne exprimovaných v porovnaní s kontrolným, vnímavým endometriom. Závery štúdie sú v súlade s EMA-CHMP-Assessment Report ‘EMEA/ 261787/2009’ (s.8), kde sa uvádza, že ulipristal acetát zabraňuje väzbe progesterónu na jeho receptory, takže génová transkripcia indukovaná progesterónom je blokovaná a „proteíny potrebné na začatie a udržanie tehotenstva nie sú syntetizované.“

Viaceré štúdie pozorovali vyšší výskyt spontánnych potratov u žien, ktoré otehotneli po použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel v porovnaní so ženami, ktoré ju nepoužili (kontroly). V štúdii, ktorú vykonal Zhang a kol. (2009) bolo riziko zvýšené o 20% (RR = 1.20, P = 0.47). V štúdii, ktorú vykonali De Santis a kol. (2005) sa spontánny potrat vyskytol u 16.8% žien, ktoré otehotneli pri použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a len u 3.8% kontrol. V dátach, ktoré boli zozbierané výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel (Gedeon Richter), bolo počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) zaznamenaných 15 spontánnych alebo tichých potratov.

Okrem toho, viaceré štúdie preukázali, že veľká väčšina žien, ktoré otehotneli pri použití núdzovej antikoncepcie, sa rozhodne pre indukovaný potrat. V postmarkentigovej analýze s viac ako 1 miliónom žien užívajúcich urgentnej antikoncepcie obsahujúcej ulipristal acetát (Levy a kol., 2014) bolo hlásených celkovo 376 tehotenstiev, z ktorých 232 (62%) so známym výsledkom o priebehu tehotenstva. Z týchto 232 tehotenstiev  až  151 (65% !) bolo ukončených indukovaným potratom. V štúdii, ktorú vykonali Glasier  a kol. (2010) sa po zlyhaní núdzovej antikoncepcie rozhodlo pre potrat 34 (68%) z 50 tehotných žien. Tieto zistenia môžu objasniť fakt, prečo rozšírené poskytovanie núdzovej antikoncepcie (voľný predaj) neznižuje mieru potratov, dokonca vo Švédsku zvýšená dostupnosť núdzovej antikoncepcie viedla k zvýšeniu v počte potratov.

V súvislosti s potratmi je dôležité upozorniť, že  potrat nespôsobuje „len“  usmrtenie ľudského plodu, ale ohrozuje zdravie matiek a ich detí v nasledujúcom tehotenstve. Nedávna meta-analýza 25 štúdií (Deng a kol., 2018) ukázala, že indukovaný potrat významne zvýšil riziko rakoviny prsníka u matiek (P = 0.01). V štúdii, ktorú vykonali Carlé a kol. (2019), dva a viac indukovaných potratov súviselo s významne zvýšeným rizikom Gravesovej hypertyreózy (P < 0.05). Na nedávnej Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2018 v Chicagu, výskumníci prezentovali zistenie, že každý ďalší potrat zvýšil riziko demencie o 8 % (HR=1.08) a ženy s 3 a viac potratmi mali  riziko demencie zvýšené až o 47% v porovnaní so ženami, ktoré nemali potrat (HR = 1.47). Ou a kol. (2002) pozorovali o 20% (OR 1.2, P < 0.05) vyššie  riziko akútnej lymfoblastickej leukémie u nulipár (ženy, ktoré ešte nerodili), ktorým bol vykonaný potrat. Známe sú psychické problémy u žien, ktoré podstúpili potrat, a to najmä v mladšom veku.

V štúdii, ktorú vykonali Campaña a kol. (2017), predchádzajúce potraty (spontánne/indukované) súviseli s významne zvýšeným rizikom vrodených chýb u potomkov ako sú gastroschízia (P < 0.001), omfalokela (P < 0.001) a talipes/Konská noha (P < 0.01); dva alebo viac potratov súviselo s hypospádiou (P = 0.001), kým pre rázštep chrbtice iba jeden predchádzajúci potrat (ale nie viacej ako jeden) bol významný rizikový faktor (P = 0.003). Desta a kol. (2019) zistili, že predchádzajúci potrat významne súvisel s nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodencov v nasledujúcom tehotenstve (P < 0.05), ktorá súvisela s nízkym Apgar skóre (RR = 2.29, P < 0.05) a skorou novorodeneckou úmrtnosťou (RR = 3.02,  P < 0.05). Podobne aj ďalšie štúdie zistili významnú súvislosť medzi indukovaným potratom a nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodencov v nasledujúcom tehotenstve.

Reklama

Uvedené skutočnosti ukazujú, že diskusie/rozpravy o potratoch by sa mali zamerať nielen na ukončenie života nového ľudského jedinca, ale aj na ohrozenie fyzického a psychického zdravia žien podstupujúcich potrat a zdravia ich detí v nasledujúcom tehotenstve. 

 

2. Riziko mimomaternicového tehotenstva

Mimomaternicové tehotenstvo je hlavnou príčinou úmrtia matiek počas prvého trimestra gravidity a predstavuje približne 10% všetkých úmrtí súvisiacich s tehotenstvom. Okrem toho, väčšina embryí/plodov umiera alebo je potratených. Shurie a kol. (2018) hlásili, že použitie núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel súviselo s významne zvýšeným rizikom mimomaternicové tehotenstva v porovnaní s kontrolami (32.9% oproti 7.2%, P < 0.001).  Po  úprave na históriu používania Depo Provery (injekčná forma antikoncepcie) bolo riziko  mimomaternicového tehotenstva zvýšené viac ako 9-násobne (OR = 9.34, P < 0.001).

V štúdii, ktorú vykonali Zhang a kol. (2015), riziko mimomaternicového tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel bolo takmer 3-násobne vyššie (OR2 = 2.79, P < 0.05), a toto riziko bolo viac ako 5-násobne zvýšené, keď interval medzi použitím núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a poslednou menštruáciou bol dlhší ako 17 dní (aOR2= 5.65, P < 0.05). Podobne aj výsledky ďalšej štúdie v Čine (Li a kol., 2014) ukázali, že po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúca levonorgestrel bolo riziko mimomaternicového tehotenstva takmer 5-násobne zvýšené (aOR2 = 4.87, P < 0.05). Jednou z príčin zvýšeného rizika mimomaternicového tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie je narušenie ciliárneho rytmu vo vajcovodoch. Li a kol., (2019) zistili, že levonorgestrel znižuje frekvenciu ciliárneho rytmu vo vajcovodoch prostredníctvom zníženia expresie „Transient Receptor Potential Vanilloid 4” kanálov, čo vedie k zadržaniu embryí vo vajcovodoch a následne k tubálnemu tehotenstvu.

Reklama

Existujú dostatočné dôkazy, že zlyhanie núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel významne zvyšuje riziko mimomaternicového tehotenstva, ktoré je hlavnou príčinou úmrtia matiek počas prvého trimestra gravidity a predstavuje približne 10% všetkých úmrtí súvisiacich s tehotenstvom.

 

3. Vrodené chyby po zlyhaní núdzovej antikoncepcie

Účinnosť núdzovej antikoncepcie nie je stopercentná,  približne 0.3–2.6% žien otehotnenie po použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a  0.0–1.8% po použití  núdzovej antikoncepcie obsahujúcej ulipristal acetát. Po jej zlyhaní sú ľudské plody počas skorého tehotenstva vystavené vysokej dávke syntetického progestínu levonorgestrelu alebo ulipristal acetátu, substancie, ktorá má anti-progesterónové účinky. Žiaľ, epidemiologické údaje o súvislosti medzi zlyhaním núdzovej antikoncepcie a rizikom poškodenia plodu sú chabé.

V štúdii, ktorú vykonali Zhang a kol (2014), boli vrodené chyby zistené u 4 detí, ktoré sa počali po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúca levonorgestrel (rázštep pery, hemangióm na tvári, strabizmus/škúliace očí s amblyopiou a dislokácia bedrá) a u 3 detí, ktoré neboli vystavené účinkom núdzovej antikoncepcie (2.1% oproti 1.4%, P > 0.05).

V postmarkentigovej analýze z viac ako 1 miliónom žien, ktoré použili núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristál acetát (Levy a kol., 2014) u jedného potrateného plodu bola zistená trizómia 21 (Downov syndróm) a u ďalšieho potrateného plodu bola zistená srdcová chyba.

V štúdii, zameranej na výsledky tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel (Zhang a kol. (2009) z 272 narodených detí u troch boli pozorované  malformácie: dislokácia bedrá, rázštep pery a hemangióm na tvári a u jedného potrateného plodu boli zistené kongenitálne polycystické obličky.

V štúdii, ktorú vykonali De Santis a kol. (2005) z 25 detí vystavených účinkom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel, u dvoch detí boli pozorované neonatálne komplikácie: gastroezofageálný reflux vyžadujúci lekárske ošetrenie a obštrukcia nasolakrimálneho kanálika. V údajoch zozbieraných výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel bolo počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) hlásených 219 nových prípadov nežiaducich účinkov, z ktorých 47 bolo vážnych a pochádzali od regulačných orgánov, zmluvných partnerov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedenásť z týchto 47 reportov pripadalo  na  vrodené chyby.

Aj keď sa preferuje názor, že núdzová antikoncepcia  nemá vplyv na výskyt vrodených chýb u detí počatých po zlyhaní núdzovej antikoncepcie, hlásené boli viaceré prípady vrodených chýb u detí, ktoré sa narodili po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel. Žiaľ, nie sú k dispozícii štúdie, ktoré by hodnotili dlhodobé účinky núdzovej antikoncepcie na funkčné poruchy exponovaných plodov zahŕňajúce neurologické poškodenia, ako sú mentátna retardácia, autizmus a dlhodobé účinky na poznávacie funkcie a správanie, ktoré sa môžu prejaviť neskôr v detstve.  Okrem toho nie sú k dispozícii údaje o tom, ako syntetické hormóny obsiahnuté v urgentnej antikoncepcii ovplyvňuje epigenetické mechanizmy (metylácia DNA, histonové modifikácie, mikroRNA a pod.), ktoré hrajú významnú úlohu v procesoch implantácie, placentácie a vývinu ľudského plodu.

Reklama

 

4. Nežiaduce účinky

V nedávnej analýze vykonanej Inštitútom pre bezpečné liečebné praktiky (Institute for Safe Medication Practices (QuarterWatch, 2018), ktorá použila údaje z FDA Adverse Event Reporting System, bolo v priebehu 2 rokov (2015-2017) zaznamenaných 7 568 nežiaducich účinkov súvisiacich  s použitím núdzovej antikoncepcie, z ktorých 595 bolo závažných (smrť, život ohrozujúce nežiaduce účinky lieku, hospitalizácia v nemocnici alebo predĺženie existujúcej hospitalizácie, pretrvávajúce alebo závažné postihnutie/neschopnosť).

Najčastejším nežiaducim účinkom bolo vaginálne krvácanie (2623 žien, 34,7%), psychické problémy sa vyskytli u 206 žien (2.7%) a 5.4% žien otehotnelo pri používaní núdzovej antikoncepcie. V postmarkentigovej analýze (Levy a kol, 2014) s viac ako 1 miliónom žien užívajúcich núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristal acetát, celkovo 553 žien hlásilo 1049 nežiaducich reakcií, z ktorých najčastejšie boli antikoncepčné zlyhanie (282 žien, 26,8%); nevoľnosť, bolesť brucha a zvracanie (139, 13,3%); bolesť hlavy, závraty (67, 6,4%); krvácanie z maternice, oneskorenie menštruácie a citlivosť, napätie a bolesť prsníka (84, 8,0%).

Zaznamenaných bolo 8 vážnych udalostí: mdloby, silné vaginálne krvácanie, vírusová infekcia, výpadok zorného poľa, mozgová príhoda 4 mesiace po použití núdzovej antikoncepcie, nevoľnosť pripisovaná akútnej alergii, záchvaty u pacientky liečenej na epilepsiu a prasknutie ovariálnej cysty. Glasier a kol. (2010) hlásili dva závažné nežiaduce účinky súvisiace s používaním núdzovej antikoncepcie: závrat u ženy, ktorá použila núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristal acetát a molárne tehotenstvo u ženy, ktorá použila núdzovú antikoncepciu obsahujúcu levonorgestrel.

Reklama

Najčastejším vedľajším účinkom bola bolesť hlavy; v skupine žien, ktoré užívali núdzovú antikoncepciu obsahujúcu  ulipristal acetát bolo hlásených  213 prípadov (19.3%) z 1104 žien; v skupine žien, ktoré použili núdzovú antikoncepciu obsahujúcu levonorgestrel bolo hlásených  211 prípadov (18.9%) z 1117 žien. V údajoch zozbieraných výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) bolo hlásených 219 nových prípadov nežiaducich účinkov, z ktorých 47 bolo vážnych a pochádzali od regulačných orgánov, zmluvných partnerov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto zahŕňali 11 prípadov vrodených chýb, 15 prípadov spontánnych alebo tichých potratov, 2 prípady trompocytopenickej purpury, a po jednom prípade pankreatitídy, predávkovania sa, kŕčov, venózneho tromboembolizmu a mozgovo-cievnej príhody.

V USA bolo v rokoch  1999-2009 hlásených 13 prípadov nežiaducich účinkov u dievčat mladších ako 17 rokov: neonatálne úmrtie predčasne narodeného dieťaťa, strata vedomia, vracanie a dýchavičnosť, bolesť brucha a mdloby, potrat, závrat, nemenštruačná bolesť žalúdka a vracanie krvou, závrat a  mdloby, vaginálne krvácanie, krvácanie z nosa a menštruácii podobné kŕče,  predávkovanie tabletami od bolesti a 2 prípady pozitívneho tehotenského testu. V  databáze Systému hlásenia nepriaznivých udalostí (Adverse Event Reporting System) bolo zaznamenané jedno úmrtie dospelej ženy.

Uvedené fakty ukazujú, že užívanie núdzovej antikoncepcie súvisí s výskytom nežiaducich účinkov, vrátane tých, ktoré ohrozujú život.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

Reklama

 

2. časť vedeckých zistení o Rizikách používania núdzovej antikoncepcie

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:01

Viacerí nemeckí politici odsúdili fyzický útok na poslankyňu Strany zelených Marie Kollenrottovú, ku ktorému došlo počas predvolebnej kampane v stredonemeckom meste Göttingen.

14:52

Ruské jednotky dobyli dedinu Berestove v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. 

14:16

Predseda Európskej rady Charles Michel odsúdil “krutý” útok Ruska na hypermarket v ukrajinskom Charkove, ktorý si vyžiadal najmenej 14 obetí.

13:46

Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu podporuje najviac voličov – až 30 percent. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zostáva aj napriek nedávnym škandálom na druhom mieste so 17 percentami hlasov, vyplýva z online prieskumu inštitútu INSA pre vydanie denníku Bild.

13:43

Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas spustilo “veľký raketový” útok na Tel Aviv. V tomto izraelskom meste sa prvýkrát po niekoľkých mesiacoch rozozvučali sirény varujúce pred raketovým útokom.

13:19

Banky na Slovensku sú verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu. V rámci ESG oblasti očakáva verejnosť od bánk angažovanosť predovšetkým v oblasti riadenia a v sociálnej oblasti.

13:18

Na zvýšené náklady spojené so štúdiom potomka by mali myslieť najmä rodičia, ktorí nežijú v univerzitných mestách. Vysokoškolský titul môže aj na bezplatnej univerzite vyjsť na 20.000 eur. Analytik Marek Malina z investičnej platformy Portu preto radí, že so šetrením je potrebné začať už v útlom veku dieťaťa. Stačia pritom aj nižšie sumy.

13:17

Slovenskí vinohradníci dosiahli vlani historicky najnižšie výnosy a výroba vína poklesla na historické minimum. Vyrobilo sa len 24 miliónov litrov slovenského vína, čo je o 10 miliónov litrov menej ako je dlhodobý priemer. 

13:16

Slováci čoraz častejšie platia bezhotovostne. Viac ako polovica (56 %) transakcií na Slovensku sa uskutoční bezhotovostne. Rastie najmä popularita platieb pomocou mobilných telefónov alebo inteligentných hodiniek. Počet bezhotovostných platieb by bol ešte o 20 % vyšší, ak by zákazníci nenarážali na miesta, kde bezhotovostné platby neprijímajú. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard, ktorý každoročne mapuje trendy v oblasti bezhotovostného platenia na reprezentatívnej vzorke vyše 1200 Slovákov.

13:15

V slovenskom potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2024 pracovalo 32.540 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2023 sa stav zamestnancov zvýšil o 0,8 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

13:14

Pri prívalových povodniach spôsobených výdatnými zrážkami v provincii Badachšán na severovýchode Afganistanu zahynulo najmenej 15 ľudí vrátane desiatich príslušníkov jednej rodiny.

13:12

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal prezidenta USA Joea Bidena a čínsku hlavu štátu Si Ťin-pchinga, aby sa zúčastnili na júnovej mierovej konferencii o Ukrajine, ktorá sa uskutoční vo Švajčiarsku. 

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke nadrozmerná vyhliadková lavička vo vinohradoch v Pezinku

Autor: FOTO TASR-Jaroslav Novák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zdeno Drdol

Juraj Tušš

Peter Lipták

Miroslav Iliaš

René Pavlík

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali