Riziká používania núdzovej antikoncepcie – časť 1.

Bratislava 16. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Rich Pedroncelli)

Prednedávnom rezonovala na Slovensku otázka sprísnenia kritérií vykonania chirurgických potratov. Avšak nielen chirurgická intervencia, ale aj hormonálna intervencia (núdzová antikoncepcia) do včasných štádií tehotenstva vedie k stratám ľudských embryí a  k ohrozeniu zdravia žien a zdravia ich potomkov v nasledujúcom tehotenstve. V tejto súvislosti uvedieme niektoré vážne dôvody, prečo by sa používanie núdzovej antikoncepcie a jej voľná dostupnosť mali prehodnotiť

Ilustračné foto

1. Mechanizmus účinku núdzovej antikoncepcie zahŕňa úmrtie embrya pred jeho uhniezdením v maternici (anti-implantačný účinok).

U nás používané preparáty núdzovej antikoncepcie obsahujú buď anti-progestin ulipristal acetát alebo syntetický progestín levonoregestrel. Celkovo sa preferuje tvrdenie, že núdzová antikoncepcia zabraňuje tehotenstvu blokovaním, alebo oddialením ovulácie. Avšak zistenia viacerých nových štúdií poukazujú na anti-implantačný účinok núdzovej antikoncepcie. Ulipristal acetát znižuje frekvenciu ciliárneho rytmu vo vajcovodoch, podobne aj levonorgestrel, čo spomaľuje transport  oplodneného vajíčka vo vajcovode a môže spôsobiť, že dorazí do endometria mimo implantačného okna. Rezultátom je jeho odumretie alebo mimomaternicové tehotenstvo.

Núdzová antikoncepcia obsahujúca levonorgestrel nedokáže blokovať alebo oddialiť ovuláciu, keď sa užíva v najplodnejších dňoch (v neskorej folikulárnej fáze, v čase, keď „hrozí“ LH pík). Naopak, bráni vytvoreniu adekvátneho žltého telieska. Núdzová antikoncepcia obsahujúca ulipristal acetát zabraňuje ovulácii, len keď sa užije v prvý plodný deň. Následne jej anti-ovulačný účinok prudko klesá a stáva sa nevýznamným (8%) 36 hodín pred ovuláciou v najplodnejších dňoch (Brache); jeho znižujúci sa anti-ovulačný účinok nemôže vysvetliť trvalo vysokú účinnosť pri prevencii tehotenstva (≥ 80%), ktorá sa neznižuje v závislosti od toho, ktorý z 5 dní sa užíva po nechránenom pohlavnom styku.

V nedávnej štúdii, ktorú vykonali Lira-Albarrán  a kol., (2017), ženy, ktorým bola podaná núdzová antikoncepcia obsahujúca ulipristal acetát v najplodnejších, pred-ovulačných dňoch, mali normálnu ovuláciu, ale ich endometrium, hodnotené prostredníctvom vzoriek získaných počas implantačného okna, sa stalo nevnímavé voči embryu; celkovo až 1183 génov bola rozdielne exprimovaných v porovnaní s kontrolným, vnímavým endometriom. Závery štúdie sú v súlade s EMA-CHMP-Assessment Report ‘EMEA/ 261787/2009’ (s.8), kde sa uvádza, že ulipristal acetát zabraňuje väzbe progesterónu na jeho receptory, takže génová transkripcia indukovaná progesterónom je blokovaná a „proteíny potrebné na začatie a udržanie tehotenstva nie sú syntetizované.“

Viaceré štúdie pozorovali vyšší výskyt spontánnych potratov u žien, ktoré otehotneli po použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel v porovnaní so ženami, ktoré ju nepoužili (kontroly). V štúdii, ktorú vykonal Zhang a kol. (2009) bolo riziko zvýšené o 20% (RR = 1.20, P = 0.47). V štúdii, ktorú vykonali De Santis a kol. (2005) sa spontánny potrat vyskytol u 16.8% žien, ktoré otehotneli pri použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a len u 3.8% kontrol. V dátach, ktoré boli zozbierané výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel (Gedeon Richter), bolo počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) zaznamenaných 15 spontánnych alebo tichých potratov.

Okrem toho, viaceré štúdie preukázali, že veľká väčšina žien, ktoré otehotneli pri použití núdzovej antikoncepcie, sa rozhodne pre indukovaný potrat. V postmarkentigovej analýze s viac ako 1 miliónom žien užívajúcich urgentnej antikoncepcie obsahujúcej ulipristal acetát (Levy a kol., 2014) bolo hlásených celkovo 376 tehotenstiev, z ktorých 232 (62%) so známym výsledkom o priebehu tehotenstva. Z týchto 232 tehotenstiev  až  151 (65% !) bolo ukončených indukovaným potratom. V štúdii, ktorú vykonali Glasier  a kol. (2010) sa po zlyhaní núdzovej antikoncepcie rozhodlo pre potrat 34 (68%) z 50 tehotných žien. Tieto zistenia môžu objasniť fakt, prečo rozšírené poskytovanie núdzovej antikoncepcie (voľný predaj) neznižuje mieru potratov, dokonca vo Švédsku zvýšená dostupnosť núdzovej antikoncepcie viedla k zvýšeniu v počte potratov.

V súvislosti s potratmi je dôležité upozorniť, že  potrat nespôsobuje „len“  usmrtenie ľudského plodu, ale ohrozuje zdravie matiek a ich detí v nasledujúcom tehotenstve. Nedávna meta-analýza 25 štúdií (Deng a kol., 2018) ukázala, že indukovaný potrat významne zvýšil riziko rakoviny prsníka u matiek (P = 0.01). V štúdii, ktorú vykonali Carlé a kol. (2019), dva a viac indukovaných potratov súviselo s významne zvýšeným rizikom Gravesovej hypertyreózy (P < 0.05). Na nedávnej Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2018 v Chicagu, výskumníci prezentovali zistenie, že každý ďalší potrat zvýšil riziko demencie o 8 % (HR=1.08) a ženy s 3 a viac potratmi mali  riziko demencie zvýšené až o 47% v porovnaní so ženami, ktoré nemali potrat (HR = 1.47). Ou a kol. (2002) pozorovali o 20% (OR 1.2, P < 0.05) vyššie  riziko akútnej lymfoblastickej leukémie u nulipár (ženy, ktoré ešte nerodili), ktorým bol vykonaný potrat. Známe sú psychické problémy u žien, ktoré podstúpili potrat, a to najmä v mladšom veku.

V štúdii, ktorú vykonali Campaña a kol. (2017), predchádzajúce potraty (spontánne/indukované) súviseli s významne zvýšeným rizikom vrodených chýb u potomkov ako sú gastroschízia (P < 0.001), omfalokela (P < 0.001) a talipes/Konská noha (P < 0.01); dva alebo viac potratov súviselo s hypospádiou (P = 0.001), kým pre rázštep chrbtice iba jeden predchádzajúci potrat (ale nie viacej ako jeden) bol významný rizikový faktor (P = 0.003). Desta a kol. (2019) zistili, že predchádzajúci potrat významne súvisel s nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodencov v nasledujúcom tehotenstve (P < 0.05), ktorá súvisela s nízkym Apgar skóre (RR = 2.29, P < 0.05) a skorou novorodeneckou úmrtnosťou (RR = 3.02,  P < 0.05). Podobne aj ďalšie štúdie zistili významnú súvislosť medzi indukovaným potratom a nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodencov v nasledujúcom tehotenstve.

Uvedené skutočnosti ukazujú, že diskusie/rozpravy o potratoch by sa mali zamerať nielen na ukončenie života nového ľudského jedinca, ale aj na ohrozenie fyzického a psychického zdravia žien podstupujúcich potrat a zdravia ich detí v nasledujúcom tehotenstve. 

 

2. Riziko mimomaternicového tehotenstva

Mimomaternicové tehotenstvo je hlavnou príčinou úmrtia matiek počas prvého trimestra gravidity a predstavuje približne 10% všetkých úmrtí súvisiacich s tehotenstvom. Okrem toho, väčšina embryí/plodov umiera alebo je potratených. Shurie a kol. (2018) hlásili, že použitie núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel súviselo s významne zvýšeným rizikom mimomaternicové tehotenstva v porovnaní s kontrolami (32.9% oproti 7.2%, P < 0.001).  Po  úprave na históriu používania Depo Provery (injekčná forma antikoncepcie) bolo riziko  mimomaternicového tehotenstva zvýšené viac ako 9-násobne (OR = 9.34, P < 0.001).

V štúdii, ktorú vykonali Zhang a kol. (2015), riziko mimomaternicového tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel bolo takmer 3-násobne vyššie (OR2 = 2.79, P < 0.05), a toto riziko bolo viac ako 5-násobne zvýšené, keď interval medzi použitím núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a poslednou menštruáciou bol dlhší ako 17 dní (aOR2= 5.65, P < 0.05). Podobne aj výsledky ďalšej štúdie v Čine (Li a kol., 2014) ukázali, že po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúca levonorgestrel bolo riziko mimomaternicového tehotenstva takmer 5-násobne zvýšené (aOR2 = 4.87, P < 0.05). Jednou z príčin zvýšeného rizika mimomaternicového tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie je narušenie ciliárneho rytmu vo vajcovodoch. Li a kol., (2019) zistili, že levonorgestrel znižuje frekvenciu ciliárneho rytmu vo vajcovodoch prostredníctvom zníženia expresie „Transient Receptor Potential Vanilloid 4” kanálov, čo vedie k zadržaniu embryí vo vajcovodoch a následne k tubálnemu tehotenstvu.

Existujú dostatočné dôkazy, že zlyhanie núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel významne zvyšuje riziko mimomaternicového tehotenstva, ktoré je hlavnou príčinou úmrtia matiek počas prvého trimestra gravidity a predstavuje približne 10% všetkých úmrtí súvisiacich s tehotenstvom.

 

3. Vrodené chyby po zlyhaní núdzovej antikoncepcie

Účinnosť núdzovej antikoncepcie nie je stopercentná,  približne 0.3–2.6% žien otehotnenie po použití núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel a  0.0–1.8% po použití  núdzovej antikoncepcie obsahujúcej ulipristal acetát. Po jej zlyhaní sú ľudské plody počas skorého tehotenstva vystavené vysokej dávke syntetického progestínu levonorgestrelu alebo ulipristal acetátu, substancie, ktorá má anti-progesterónové účinky. Žiaľ, epidemiologické údaje o súvislosti medzi zlyhaním núdzovej antikoncepcie a rizikom poškodenia plodu sú chabé.

V štúdii, ktorú vykonali Zhang a kol (2014), boli vrodené chyby zistené u 4 detí, ktoré sa počali po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúca levonorgestrel (rázštep pery, hemangióm na tvári, strabizmus/škúliace očí s amblyopiou a dislokácia bedrá) a u 3 detí, ktoré neboli vystavené účinkom núdzovej antikoncepcie (2.1% oproti 1.4%, P > 0.05).

V postmarkentigovej analýze z viac ako 1 miliónom žien, ktoré použili núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristál acetát (Levy a kol., 2014) u jedného potrateného plodu bola zistená trizómia 21 (Downov syndróm) a u ďalšieho potrateného plodu bola zistená srdcová chyba.

V štúdii, zameranej na výsledky tehotenstva po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel (Zhang a kol. (2009) z 272 narodených detí u troch boli pozorované  malformácie: dislokácia bedrá, rázštep pery a hemangióm na tvári a u jedného potrateného plodu boli zistené kongenitálne polycystické obličky.

V štúdii, ktorú vykonali De Santis a kol. (2005) z 25 detí vystavených účinkom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel, u dvoch detí boli pozorované neonatálne komplikácie: gastroezofageálný reflux vyžadujúci lekárske ošetrenie a obštrukcia nasolakrimálneho kanálika. V údajoch zozbieraných výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel bolo počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) hlásených 219 nových prípadov nežiaducich účinkov, z ktorých 47 bolo vážnych a pochádzali od regulačných orgánov, zmluvných partnerov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedenásť z týchto 47 reportov pripadalo  na  vrodené chyby.

Aj keď sa preferuje názor, že núdzová antikoncepcia  nemá vplyv na výskyt vrodených chýb u detí počatých po zlyhaní núdzovej antikoncepcie, hlásené boli viaceré prípady vrodených chýb u detí, ktoré sa narodili po zlyhaní núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel. Žiaľ, nie sú k dispozícii štúdie, ktoré by hodnotili dlhodobé účinky núdzovej antikoncepcie na funkčné poruchy exponovaných plodov zahŕňajúce neurologické poškodenia, ako sú mentátna retardácia, autizmus a dlhodobé účinky na poznávacie funkcie a správanie, ktoré sa môžu prejaviť neskôr v detstve.  Okrem toho nie sú k dispozícii údaje o tom, ako syntetické hormóny obsiahnuté v urgentnej antikoncepcii ovplyvňuje epigenetické mechanizmy (metylácia DNA, histonové modifikácie, mikroRNA a pod.), ktoré hrajú významnú úlohu v procesoch implantácie, placentácie a vývinu ľudského plodu.

 

4. Nežiaduce účinky

V nedávnej analýze vykonanej Inštitútom pre bezpečné liečebné praktiky (Institute for Safe Medication Practices (QuarterWatch, 2018), ktorá použila údaje z FDA Adverse Event Reporting System, bolo v priebehu 2 rokov (2015-2017) zaznamenaných 7 568 nežiaducich účinkov súvisiacich  s použitím núdzovej antikoncepcie, z ktorých 595 bolo závažných (smrť, život ohrozujúce nežiaduce účinky lieku, hospitalizácia v nemocnici alebo predĺženie existujúcej hospitalizácie, pretrvávajúce alebo závažné postihnutie/neschopnosť).

Najčastejším nežiaducim účinkom bolo vaginálne krvácanie (2623 žien, 34,7%), psychické problémy sa vyskytli u 206 žien (2.7%) a 5.4% žien otehotnelo pri používaní núdzovej antikoncepcie. V postmarkentigovej analýze (Levy a kol, 2014) s viac ako 1 miliónom žien užívajúcich núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristal acetát, celkovo 553 žien hlásilo 1049 nežiaducich reakcií, z ktorých najčastejšie boli antikoncepčné zlyhanie (282 žien, 26,8%); nevoľnosť, bolesť brucha a zvracanie (139, 13,3%); bolesť hlavy, závraty (67, 6,4%); krvácanie z maternice, oneskorenie menštruácie a citlivosť, napätie a bolesť prsníka (84, 8,0%).

Zaznamenaných bolo 8 vážnych udalostí: mdloby, silné vaginálne krvácanie, vírusová infekcia, výpadok zorného poľa, mozgová príhoda 4 mesiace po použití núdzovej antikoncepcie, nevoľnosť pripisovaná akútnej alergii, záchvaty u pacientky liečenej na epilepsiu a prasknutie ovariálnej cysty. Glasier a kol. (2010) hlásili dva závažné nežiaduce účinky súvisiace s používaním núdzovej antikoncepcie: závrat u ženy, ktorá použila núdzovú antikoncepciu obsahujúcu ulipristal acetát a molárne tehotenstvo u ženy, ktorá použila núdzovú antikoncepciu obsahujúcu levonorgestrel.

Najčastejším vedľajším účinkom bola bolesť hlavy; v skupine žien, ktoré užívali núdzovú antikoncepciu obsahujúcu  ulipristal acetát bolo hlásených  213 prípadov (19.3%) z 1104 žien; v skupine žien, ktoré použili núdzovú antikoncepciu obsahujúcu levonorgestrel bolo hlásených  211 prípadov (18.9%) z 1117 žien. V údajoch zozbieraných výrobcom núdzovej antikoncepcie obsahujúcej levonorgestrel počas 6 mesačného obdobia (od 1-7-2008 do 31-12-2008) bolo hlásených 219 nových prípadov nežiaducich účinkov, z ktorých 47 bolo vážnych a pochádzali od regulačných orgánov, zmluvných partnerov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto zahŕňali 11 prípadov vrodených chýb, 15 prípadov spontánnych alebo tichých potratov, 2 prípady trompocytopenickej purpury, a po jednom prípade pankreatitídy, predávkovania sa, kŕčov, venózneho tromboembolizmu a mozgovo-cievnej príhody.

V USA bolo v rokoch  1999-2009 hlásených 13 prípadov nežiaducich účinkov u dievčat mladších ako 17 rokov: neonatálne úmrtie predčasne narodeného dieťaťa, strata vedomia, vracanie a dýchavičnosť, bolesť brucha a mdloby, potrat, závrat, nemenštruačná bolesť žalúdka a vracanie krvou, závrat a  mdloby, vaginálne krvácanie, krvácanie z nosa a menštruácii podobné kŕče,  predávkovanie tabletami od bolesti a 2 prípady pozitívneho tehotenského testu. V  databáze Systému hlásenia nepriaznivých udalostí (Adverse Event Reporting System) bolo zaznamenané jedno úmrtie dospelej ženy.

Uvedené fakty ukazujú, že užívanie núdzovej antikoncepcie súvisí s výskytom nežiaducich účinkov, vrátane tých, ktoré ohrozujú život.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

2. časť vedeckých zistení o Rizikách používania núdzovej antikoncepcie

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Dvojníčka Angely Merkelovej odchádza do dôchodku, píše Bild

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Uvádza sa, že Ursula Vanetski bola hlavnou dvojníčkou bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Po zvolení novej vlády v Nemecku a odstúpení Merkelovej bola Vanetski nútená odísť do dôchodku Predtým bola Ursula Wanecki žiadaná ako dvojníčka Angely Merkelovej na oslavách a firemných večierkoch. "Bolo to…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V niekoľkých okresoch platí výstraha pred povodňou z trvalého dažďa

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V okresoch Dolný Kubín a Námestovo platí v pondelok večer hydrologická výstraha pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe "Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a…

Vučić nemeckému vyslancovi: Nezávislé Kosovo podľa plánov Berlína nebude

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Nemecký diplomat predtým uviedol, že v súvislosti s vytvorením Zväzu srbských obcí v Kosove nebude umožnené vytvorenie "novej Republiky srbskej" - čím mal na mysli poloautonómny útvar so srbskou väčšinou v rámci Bosny a Hercegoviny "Nevedel som, že o tom rozhodujú Nemci, je dobré,…

Lengvarský: Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Výpovede podľa neho podalo okolo 2000 lekárov "Myslím si, že je skorá doba, aby sme tu hovorili ďalšie plány a riešili krízové…

Muž, ktorý skolaboval na maratóne v Londýne, zomrel

0 icon

Londýn 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Kirsty O'Connor/PA via AP)   Účastník londýnskeho maratónu, ktorý v nedeľu na trati skolaboval, zomrel o pár hodín v nemocnici. O úmrtí tridsaťšesťročného muža z juhovýchodného Anglicka informovali organizátori Muž skolaboval len tri kilometre pred cieľom a hoci sanitka prišla do troch minút, neskôr v…

Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči, obaja nafúkali cez 3 promile

0 icon

Lučenec 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici…

Karas rieši prekladanie sudcov bez súhlasu, chce úspešne spustiť súdnu reformu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas sa venuje téme prekladania sudcov tak, aby sa mohla úspešne implementovať reforma súdnej mapy. Uviedol to v reakcii na nesúhlas Európskej asociácie sudcov (EAJ) s tým, aby predseda okresného súdu mohol po novom rozhodnúť o preložení…

Časť poslancov OĽaNO dvíha varovný prst. Adresujú vyzvú svojmu lídrovi Igorovi Matovičovi

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   "Stop stupňovaniu agresivity medzi demokratmi." Prinášame vám v plnom znení stanovisko Občianskej a demokratickej platformy poslancov v klube OĽANO k zajtrajšiemu hlasovaniu Ako demokratickí poslanci NR SR cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat, vyvolaný…

50 odtieňov šedi mobilizácie. Násilné úmrtia, bitky, ale aj rady na prežitie od skúsenejších

0 icon

Moskva 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP)   Čiastočná mobilizácia nariadená v Rusku nesie so sebou tie najrozmanitejšie príbehy. Od prejavov veľkého patriotizmu, keď sa muži dobrovoľne hlásia aj keď mobilizovaní neboli až po cezhraničný exodus tých, ktorí bojovať nechcú. Samozrejme mobilizácia prináša slzy ale aj hrdosť, keď matky posielajú svojich…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Hinduisti sa zhromaždili pred idolom bohyne Durgy, aby sa modlili na druhý deň festivalu Durga Púdža v Kalkate v Indii

Autor: TASR/AP-Bikas Das

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dvojníčka Angely Merkelovej odchádza do dôchodku, píše Bild

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Uvádza sa, že Ursula Vanetski bola hlavnou dvojníčkou bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Po zvolení novej vlády v Nemecku a odstúpení Merkelovej bola Vanetski nútená odísť do dôchodku Predtým bola Ursula Wanecki žiadaná ako dvojníčka Angely Merkelovej na oslavách a firemných večierkoch. "Bolo to…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

V niekoľkých okresoch platí výstraha pred povodňou z trvalého dažďa

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V okresoch Dolný Kubín a Námestovo platí v pondelok večer hydrologická výstraha pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe "Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a…

Vučić nemeckému vyslancovi: Nezávislé Kosovo podľa plánov Berlína nebude

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Nemecký diplomat predtým uviedol, že v súvislosti s vytvorením Zväzu srbských obcí v Kosove nebude umožnené vytvorenie "novej Republiky srbskej" - čím mal na mysli poloautonómny útvar so srbskou väčšinou v rámci Bosny a Hercegoviny "Nevedel som, že o tom rozhodujú Nemci, je dobré,…

Lengvarský: Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Výpovede podľa neho podalo okolo 2000 lekárov "Myslím si, že je skorá doba, aby sme tu hovorili ďalšie plány a riešili krízové…

Muž, ktorý skolaboval na maratóne v Londýne, zomrel

0 icon

Londýn 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Kirsty O'Connor/PA via AP)   Účastník londýnskeho maratónu, ktorý v nedeľu na trati skolaboval, zomrel o pár hodín v nemocnici. O úmrtí tridsaťšesťročného muža z juhovýchodného Anglicka informovali organizátori Muž skolaboval len tri kilometre pred cieľom a hoci sanitka prišla do troch minút, neskôr v…

Jedno auto šoférovali dvaja opití vodiči, obaja nafúkali cez 3 promile

0 icon

Lučenec 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici…

Karas rieši prekladanie sudcov bez súhlasu, chce úspešne spustiť súdnu reformu

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas sa venuje téme prekladania sudcov tak, aby sa mohla úspešne implementovať reforma súdnej mapy. Uviedol to v reakcii na nesúhlas Európskej asociácie sudcov (EAJ) s tým, aby predseda okresného súdu mohol po novom rozhodnúť o preložení…

Časť poslancov OĽaNO dvíha varovný prst. Adresujú vyzvú svojmu lídrovi Igorovi Matovičovi

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   "Stop stupňovaniu agresivity medzi demokratmi." Prinášame vám v plnom znení stanovisko Občianskej a demokratickej platformy poslancov v klube OĽANO k zajtrajšiemu hlasovaniu Ako demokratickí poslanci NR SR cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat, vyvolaný…

50 odtieňov šedi mobilizácie. Násilné úmrtia, bitky, ale aj rady na prežitie od skúsenejších

0 icon

Moskva 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP)   Čiastočná mobilizácia nariadená v Rusku nesie so sebou tie najrozmanitejšie príbehy. Od prejavov veľkého patriotizmu, keď sa muži dobrovoľne hlásia aj keď mobilizovaní neboli až po cezhraničný exodus tých, ktorí bojovať nechcú. Samozrejme mobilizácia prináša slzy ale aj hrdosť, keď matky posielajú svojich…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Vášeň v Tebe

Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

0 icon

Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

0 icon

18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

0 icon

Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

0 icon

Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

Armádny Magazín

USA nenápadne vytvárajú útočné letecké jednotky v Európe. Ich sila bude kolosálna

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Američania pokračujú v posilňovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Dnes sa očakáva príchod 12 stíhacích bombardérov amerického letectva F-15E Strike Eagle do Anglicka.   V súčasnosti sú tieto lietadlá 38

Ruské vzdušné sily premiestnili k severným hraniciam šesť strategických bombardérov

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.  

Generálny konštruktér Degťjar: „Sarmat“ anuluje vývoj NATO

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Najnovšia medzikontinentálna balistická raketa RS-28 „Sarmat“, odpaľovaná z podzemných síl, anuluje všetky vývojové úspechy oponentov v oblasti výzbroje, povedal generálny riaditeľ a generálny konštruktér Makejevovho štátneho raketového centra akademik RAV Vladimir Degťjar.

Henry Kissinger nalieha na ozbrojené sily, aby reagovali na prípadné ruské použitie jadrových zbraní. Video

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Na Západe prebieha diskusia o reakcii, ktorú by bolo potrebné poskytnúť, ak by Rusko náhle použilo taktické jadrové zbrane na Ukrajine. Svoj názor na túto vec vyjadril aj bývalý šéf ministerstva zahraničia, exasistent prezidenta Spojených štátov amerických, 99-ročný Henry Kissinger. Poznamenal, že ak sa tak stane, Spojené…

Hunt Group sa posúva míľovými krokmi a predstavil samonabíjaciu brokovnicu MX4

0 icon

Slovensko, 3.október 2022 (AM) – Hunt Group posunul svojou novou brokovnicou M13 MX4 svoju produkciu o 2 triedy vyššie. Systém obťahovania je na brokovnici M13 MX4 inertný a teda podobný, ako používa legendárna Benelli M4 alebo niektoré brokovnice ďalšej prestížnej talianskej značky - Franchi.  

FOTO DŇA

Hinduisti sa zhromaždili pred idolom bohyne Durgy, aby sa modlili na druhý deň festivalu Durga Púdža v Kalkate v Indii

Autor: TASR/AP-Bikas Das

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali