S riaditeľom protidrogovej centrály o drogách. Neformálne, bez kravaty

Praha 19. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)

 

Sputnik oslovil brigádneho generála Jakuba Frydrycha, riaditeľa Národnej protidrogovej centrály, služby kriminálnej polície a vyšetrovania. Ako to s tými drogami je? Otvára LSD filozofom kozmické brány? Viac pán riaditeľ prezradil v rozhovore

Ilustračné foto

 

Existuje ešte vôbec niečo, čo by vás po toľkých rokoch v brandži mohlo prekvapiť?

Naopak, v našej práci nie je o prekvapenia núdza. Menia sa formy a metódy páchania trestnej činnosti, spôsoby komunikácie medzi jednotlivými aktérmi kriminálnych organizácií, zneužívané látky, prekurzory aj trasy ich prepravy či spôsoby ich výroby.

Zločinci sa v priebehu svojej kriminálnej kariéry kvalifikujú (učia sa a vzdelávajú, pozn. red.), a to isté musia robiť sústavne aj tí, ktorí ich trestnú činnosť odhaľujú. Našťastie dokonalý zločin neexistuje. Aj medzinárodnému drogovému organizovanému zločinu veľmi často chýbajú spoľahliví a schopní aktéri s aspoň priemerný intelektový potenciál.

 

V odhaľovaní drog sú asi nezastupiteľné vycvičené služobné psy. Vo svojich výkonoch sú zrejme nenahraditeľné. V praxi som však kedysi na letisku videl, ako sa batožina očuchávala akýmisi umelými nosmi či ňufákmi. Takto je vraj možné detekovať výbušniny. Funguje to u drog tiež?

Existuje mnoho spôsobov terénnej detekcie zakázaných látok a práve odorologický rozbor pachov výbušnín a drog patrí medzi významné forenzné výzvy všade na svete. Stav poznania doteraz nebol schopný vyrovnať čuchové schopnosti psa s analyzátormi pachov rôznych konštrukcií, čo neznamená, že sa to ani v budúcnosti nemusí podariť.

 

Keď už sme pri letisku: vraj sa robia kontrolné stery z rúk, batožiny. To si z minulosti nepamätám. Ako to funguje? ČT24 uvádza, že sa takto zachytili zásielky marihuany, kokaínu alebo aj toxické rastliny kata.

To je otázka do kuchyne policajnej a colníckej práce, v odpovedi môžem uviesť len to, že všetko, čo policajti a colníci v tejto oblasti robia, zodpovedá platným zákonom tejto krajiny a medzinárodnej dohody.

 

Národný ústav duševného zdravia vraj aj dnes najíma dobrovoľníkov, aby sa skúmali účinky rôznych látok. Oliver Sacks vo svojej knihe Halucinácie popisuje, že používatelia LSD mávajú pocit, že vesmír zrazu začína dávať zmysel. Táto droga vraj poskytuje odpoveď na akúkoľvek otázku zmyslu bytia. V stave splynutia s kozmom si subjekt potom paradoxne nepoloží žiadnu otázku, pretože je mu v tej chvíli všetko jasné. Nie je to vo výsledku absurdné? Človek vstrebe zmysel vesmíru, ale nie je mu to nič platné?

Výskum liečebného potenciálu niektorých látok, oprávnených meniť stavy vedomia, zažíva v súčasnosti opäť svoju renesanciu.

Experimentovanie s psychoaktívnymi účinkami týchto látok má celú škálu praktických podôb, od serióznych klinických štúdií renomovaných vedeckých inštitúcií, cez módne vlny užívania psychoaktívnych látok prírodného pôvodu z dôvodov statusových, spirituálnych či terapeutických, až po amatérske „psychonautské“ experimentovanie, motivované potrebou experimentu samotného, ​​zvedavosťou či nudou.

Nemá to nič spoločné ani s mainstreamom, ani s kriminalitou, ani s organizovaným zločinom. Potreba byť iný ako ostatní, najmä v adolescencii nesporne neodňateľná, je asi do istej miery aj znamením doby.

 

Primitívne spoločnosti užívajú drogy pre rituálne činnosti. U nás sa o drogách hovorí ako o neresti, pritom je verejným tajomstvom, že drogy zohrávajú svoju úlohu v živote smotánky. Má toto nejaký metafyzický presah? Bohatí sa schádzajú, chudobným sú extatické zážitky odoprené? Argumentuje sa tu zákonmi, ale tie predsa nepredstavujú prírodné zákony? Tie ľudské sa dajú rôzne meniť, ako ide čas…

To je častý rýdzo demagogický argument priaznivcov plnej legalizácie drog. Látky spôsobujúce zmenu vedomia sú v rôznych hodnotových a civilizačných okruhoch podmienené historicky, kultúrne a spirituálne. V žiadnej kultúre nie je však historicky užívanie drog spojené s bezbrehou slobodou indivídua zneužívať psychoaktívne látky svojvoľne a mimo akýkoľvek spoločenský a regulačný kontext.

V konzumnej spoločnosti zohráva zneužívanie niektorých typov drog úlohu statusového atribútu, ktorým sa manifestuje sociálna nerovnosť a iluzórne pocit výlučnosti, oboje naviazané na sociálno-ekonomickú úroveň, či už reálnu alebo iluzórnu.

 

Ako sa pozeráte na drogovú prevenciu uplatňovanú na Filipínach. Má to svoje výsledky? Alebo ani tento spôsob nikam nevedie?

Na mentorovanie drogovej politiky v iných krajinách sa necítim kompetentní. Všeobecne však v krajinách, kde čelia komplementárnym problémom spojeným s fatálnou ekonomickou situáciou, sociálnymi problémami, drogovým organizovaným zločinom, masívnym verejným násilím, a kde štátna moc v pravom zmysle slova bojuje s drogovými kartelmi, ktoré sú previazané s establishmentom na centrálnej i lokálnej úrovni, má situácia obvykle podobu občianskej vojny, ktorú všade na svete sprevádzajú zverstvá všetkých zúčastnených strán, korupcia a hlavne masívne obete civilného obyvateľstva.

Príčinou týchto bojov však nie je vojna proti drogám samotná. Tieto krajiny sú dezintegrované systémovo a vlády volia silové riešenia, ktoré zo svojej podstaty nemajú samy o sebe potenciál zmeny.

 

Sme zvyknutí počuť o Čechoch, ktorí za pašovanie drog dostali v zahraničí dosť ťažké tresty. Sú tí ľudia tak hlúpi alebo stále platí, že sa drogy dajú podstrčiť každému?

Vidina bezprácneho a rýchleho zisku je veľký stimul. Hlúposť asi nie je to správne slovo, skôr ľahkomyseľnosť či naivita a viera v šťastnú hviezdu, že práve v danom prípade nebude drogový kuriér odhalený. Podstrčenie drog je obľúbená literárna a filmová licencia, prípadne fádna stratégia obhajoby, v praxi sa s kuriérom tohto typu v podstate nestretávame.

 

Česká populácia starne. Nadužívajú sa lieky. Nie je toto paradoxná cesta k legálnej závislosti?

Sme súčasťou farmakologicky orientovaného civilizačného okruhu. S touto premisou sú vychovávaní lekári, deti od útleho veku aj najširšia verejnosť. Nadužívanie liekov s potenciálom závislosti je civilizačný problém blahobytnej časti sveta. Nič paradoxného na tom nevidím a populácia starne, pretože sa sebazáchovou nereprodukuje. A nereprodukuje sa presne tá časť svetovej populácie, ktorá žije v dostatku a prebytku.

Príčinami sa zaoberajú stovky podstatne povolanejších. Avšak spätným pohľadom do histórie vzostupov a pádov civilizácií možno usudzovať možné, zvyčajne nie príliš optimistické scenáre ďalšieho vývoja, aj keď neverím na čisto deterministické teórie spoločenského vývoja.

 

Ak by sa porovnala štatistika z čias ČSSR so súčasným stavom: terajšie možnosti, životná úroveň, osveta, prevencia. Funguje to v praxi? Kam sme sa dostali za 30 rokov od revolúcie?

Štatistika sa porovnať nedá, u latentných javov vždy ide len o interpretáciu nastavených indikátorov či o odhady, zahŕňajúce extrapolované dáta z výskumov a šetrení, prípadne ide o rôzne kombinácie oboch. Trestne právne dáta alebo dáta zdravotného, či neziskového sektora sú tak špičkou ľadovca. V každom prípade čísla vypovedajú vždy skôr o akcente, ktorý spoločnosť kladie na riešenie drogovej problematiky. Do istej miery ide aj o spoločenský sentiment voči fenoménu zneužívania drog ako takému.

Dostupnosť drog – v zmysle šírka ponuky a spoločenská akceptácia zneužívania niektorých druhov drog – jednoznačne narástla, povedal by som, do európskych čísel u niektorých komodít, ako je marihuana či metamfetamín aj nad tieto hodnoty. Na druhej strane sme malým drogovým trhom s ustálenými užívateľskými preferenciami, čo nás paradoxne stavia do špecifického postavenia v rámci Európy.

V retrospektíve posledných tridsiatich rokov sa nám určite podarilo nastaviť rozumný kompromis medzi prevenciou, represiou a liečbou. Naša protidrogová politika patrí medzi konzervatívne, s relatívne vysokým vplyvom medicínsky orientovaných odborníkov a neziskového sektora.

Máme veľmi slušnú sieť služieb a veľmi dobré epidemiologické ukazovatele. V čase sa tento model javí ako udržateľný, pokiaľ odoláme pokušeniu robiť z Českej republiky experimentálne laboratórium inovatívnej protidrogovej politiky pre Európu vo svätej viere, že naša „česká cesta“ je unikátna, univerzálna a všetky ostatné štáty, vlastne len čakajú na náš spasiteľský model, ktorý vyrieši celý drogový problém.

Teória „boja proti boja proti drogám“, totiž spočíva v predstave, že základným drogovým problémom je represia, že zrušením represie pominú zrejme všetky sprievodné riziká, spojené so závislým správaním…

Verbálne a legislatívne metamorfózou rizikového správania do podoby akceptovaného a spoločensky tolerovaného javu by bol problém presunutý len do roviny iného typu spoločenských rizík, potenciálnych aj reálnych spoločenských nákladov. Často skloňovaný horizont nášho snaženia, smerujúci v tejto oblasti k, tzv. „well-being“, mi tak pripomína billboardy s nápisom „Kiež sú všetky bytosti šťastné“.

 

Ak sa hovorí o zákaze či legalizácii drog. Je toto vôbec správne položená otázka? Prostitúcia a drogy sú staré ako ľudstvo samo. Primitívne kultúry drogy bežne užívajú. Čo je vlastne tá základná otázka, ktorá by mohla dať nádej, že dostaneme adekvátnu odpoveď na riešenie situácie. Čo sa vlastne rieši?

Rieši sa miera slobody jednotlivca, versus miera regulácie zo strany trestného súdnictva. Rieši sa záujem spoločnosti na zdravom vývoji detí a nedospelých a „nemárneniu“ ich potenciálneho spoločenského prínosu. Rieši sa miera všeobecne a väčšinovo akceptovanej normality aj miera a forma sociálnej kontroly voči rizikovému správaniu.

Rieši sa význam hodnôt, noriem a vzťah k ich dodržiavaniu. Nelegálne drogy a riziká s nimi spojené, samozrejme netvoria stredobod spoločenských problémov, ako by sa mohlo niekedy, videné optikou mediálnej skratky, zdať. Je možné zdravo a šťastne vyrásť a užívať si života aj bez nelegálnych aj legálnych drog.

Naša práca má prispievať k ochrane spoločnosti pred ľuďmi, ktorí si z nelegálnych drog urobili biznis, a hoci ide o prácu, ktorá nemá zreteľný horizont, neznamená to, že sa o ňu máme prestať snažiť. Považujeme to za sebazachovanie. Chceme predsa zachovať pre spoločnosť hodnoty, na ktorých je tradične postavená.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Microsoft sa zaviazal, že nechá dáta používateľov z EÚ v bloku

0 icon

Londýn 6. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Americká softvérová spoločnosť Microsoft sa zaviazala, že umožní podnikom a zákazníkom z verejného sektora v Európskej únii (EÚ) ponechať si cloudové výpočtové dáta v rámci bloku. Krok má zvrátiť obavy z prístupu americkej vlády k citlivým informáciám Microsoft „pôjde nad rámec našich existujúcich…

Ministerstvo dopravy zrušilo súťaž na prevádzku železničnej trate Bratislava – Komárno

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ministerstvo dopravy zrušilo súťaž na prevádzku železničnej trate Bratislava – Komárno. Do súťaže sa totiž neprihlásil žiaden súkromný dopravca. Informoval o tom v online diskusii minister dopravy Andrej Doležal s tým, že dôvodom boli neprimerane krátke lehoty na predkladanie ponúk a na…

V USA počet nových nezamestnaných bol minulý týždeň najnižší za 14 mesiacov

0 icon

Washington 6. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-LM Otero)   Počet nových nezamestnaných obyvateľov USA, ktorí požiadali o štátnu podporu, minulý týždeň klesol o 92-tisíc na 498-tisíc. Dostal sa tak najnižšie odvtedy, ako pred 14 mesiacmi vypukla pandémia. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce Počet nových nezamestnaných v USA žiadajúcich o…

EÚ navrhuje koordinovaný prístup k vývoju a uvoľňovaniu liekov proti COVID-19

0 icon

Brusel 6. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) spolupracovali na vývoji a uvoľnení liekov proti ochoreniu COVID-19 v bloku. Komisia uviedla, že zriadi portfólio desiatich potenciálnych liekov, pričom do októbra plánuje autorizovať tri nové liečivé prípravky a prípadne ďalšie…

Slovensko sa musí sústrediť na rozvoj spolupráce s Rakúskom v perspektívnych odvetviach

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Slovensko sa musí sústrediť na pridanú hodnotu a rozvoj spolupráce s Rakúskom v perspektívnych odvetviach. Po rokovaní s prezidentkou Slovensko – rakúskej obchodnej komory Máriou Berithovou to povedala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) Ingrid Brocková V tlačovej…

Pápež František: Boh nerobí rozdiely medzi občanmi a utečencami

0 icon

Vatikán 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino, pool)   Pápež František odsúdil vo štvrtok "agresívny" nacionalizmus a vyzval všetkých kresťanov, aby nasledovali posolstvo evanjelia o otvorenej a ústretovej cirkvi, ktorá nerobí rozdiely medzi "občanmi a cudzincami" či "obyvateľmi a hosťami" jednotlivých krajín Urobil tak vo svojom výročnom posolstve adresovanom migrantom a…

Ministri obrany EÚ rokovali v Bruseli o európskej obrannej spolupráci v rámci rôznych formátov, témou bol najmä Strategický kompas EÚ

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministri obrany EÚ rokovali v Bruseli o európskej obrannej spolupráci v rámci rôznych formátov, témou bol najmä Strategický kompas EÚ. Minister obrany SR sa dnes v Bruseli zúčastnil na viacerých rokovaniach k aktuálnym témam v oblasti obrany a bezpečnosti. Spolu s ministrami obrany…

Premiér rokoval s veľvyslancami krajín EÚ o očkovaní aj o blížiacom sa samite

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Jednou z hlavných tém štvrtkovej videokonferencie predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) s veľvyslancami členských krajín Európskej únie (EÚ) bola pandémia nového koronavírusu. Veľvyslanci sa zaujímali o priebeh očkovania u nás, ako aj o postoj SR k spoločnému "zelenému certifikátu", ktorý by umožnil cestovanie…

Lotyšsko uznalo vyvražďovanie Arménov Osmanmi za genocídu. Turecko protestuje

0 icon

Riga 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Lotyšský parlament (Saeima) vo štvrtok schválil vyhlásenie, v ktorom uznal genocídu arménskeho národa spáchanú počas prvej svetovej vojny Osmanskou ríšou a odsúdil ju, informoval spravodajský portál Baltic News Network (BNN). Turecké ministerstvo zahraničných vecí tento krok odsúdilo a označilo ho za protizákonný Prijatý…

Lichtenštajnského princa obvinili zo zastrelenia najväčšieho medveďa v Rumunsku

0 icon

Bukurešť 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Agent Green via AP)   Environmentálne organizácie obvinili člena lichtenštajnského princa zo zastrelenia najväčšieho žijúceho medveďa na území Rumunska, ktorého sa mal dopustiť v rozpore so zákazom tzv. trofejového lovu veľkých šeliem. Informoval o tom v stredu denník The Guardian Rumunská mimovládna organizácia Agent Green a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Matovičov „Veľký tresk“ a ľuďom daňový preplesk

0icon

Pozerať Matovičove tlačovky je ako pozerať katastrofický film, no bohužiaľ s reálnym dopadom na naše každodenné bytie. Kto sledoval jeho poslednú tlačovku musel sa začať báť o svoju ďalšiu existenciu. Igor Matovič, súčasný minister financi, uznaný daňový podvodník, plagiátor, novodobý symbol deštrukcie Slovenskej republiky a kat nevinných obetí pôsobil ako vodca sekty…

Viktor Pondělík

Velmi rychle zapomněli

0icon

Před pár dny jsme oslavili první máj. A jak už tomu v České republice, a nejen tady, bývá, nebyl to jenom lásky čas. Protože první máj tu už od dob Československa rádi využívají i komunisté jako svátek pracujících. Který se jim náramně hodí do krámu. A ani letos tomu nebylo jinak.…

Erik Majercak

Čo môže poraziť náboženstvo zlatého teľaťa? Dá sa vykoreniť korupcia a nastaviť spravodlivejšia a efektívnejšia spoločnosť?

0icon

Náboženstvo zlatého teľaťa svojim spôsobom nie je myšlienkovým náboženstvom, ale spôsobom ekonomického riadenia spoločnosti. Využíva nízke ľudské pudy ako lenivosť, závisť, chamtivosť,  podlosť, klamstvo, to všetko s cieľom zisku. Že to vo svojej práci nerobíte? Ale vo vašej firme niekto áno, musí to robiť, alebo to niekto už spravil a všetci z toho…

Boris Mesár

COVID -19 NAVŽDY ! TECHNIKY PREDLŽOVANIA PANDÉMIE

0icon

Teória očkovania úradnej medicíny a závery z nej. „Je nepravdepodobné, že by v Spojených štátoch vznikla kolektívna imunita voči COVID-19 kvôli veľkému počtu variantov koronavírusu a vysokému podielu ľudí, ktorí nechcú byť očkovaní. Informoval o tom 3. mája denník The New York Times s odvolaním sa na odborné odhady. Podľa…

René Pavlík

Hanebnosť

0icon

Hanebnosť. Včera som si, takmer náhodou, zapol rádio Devín. Vhupol som do diskusie redaktora rádia a šéfredaktora Literárneho týždenníka. Ich debata mi riadne podvihla tlak. Najskôr ma prekvapilo, že noviny, ktoré v názve majú "týždenník" vychádzajú v dvojtýždňovej periodicite. Čudné. Nie? Po krátkej chvíli som pochopil. Vinu nesie prapodivné financovanie.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

TOP10+: Hračky, ktoré mali potešiť deti, ale vystrašili rodičov

0 icon

Barbie, Ken a plyšové medvede sú už zjavne nuda. Preto výrobcovia vymysleli hračky, ktoré skôr vyzerajú ako z hororu. Výrobcovia detských hračiek vytvorili kreatívne hračky, alebo skôr kreatúry. Koľko ľudí je ochotných reálne zaplatiť za príšeru poníka z mužskou hlavou alebo dovoliť dieťaťu hrať sa s pištoľou Batmana, ktorá má umiestnený…

TOP10: Fakty o ľudskom tele, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film

0 icon

V ľudskom tele ukrývame viac tajomstiev, ako má detektív konšpiračných teórií. Tu sú ale fakty, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film. Každý rok vedci prichádzajú s ďalšími senzačnými objavmi, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spravidla sa ale väčšina z nás nezaoberá vedeckými teóriami a zisteniami, ale skôr riešime fakty o…

Bitka o Los Angeles - Čo sa vlastne stalo? 5. časť

0 icon

V poradí v piatom článku z minisérie Bitka o Los Angeles, sa pozrieme na to, čo sa vlastne stalo. Totiž podľa oficiálneho povojnového vysvetlenia si ľudia splietli s nepriateľskými lietadlami meteorologické balóny vypustené nad Los Angeles. Ciele, na ktoré protilietadlové jednotky strieľali, boli v porovnaní s japonskými lietadlami nesporne príliš pomalé. Akonáhle paľba začala, kúdeľ dymu ešte…

TOP10: Ako to vyzerá, keď zabudneš, čo do práčky nepatrí?

0 icon

Nie všetky momenty v živote sú veselé. Predstav si, že do práčky vložíš obľúbenú mikinu a po hodine začneš hľadať peňaženku. Ako veľmi ti stiahne žalúdok? Určite si spomínaš na tie chvíle, keď si doma prevracal očami, ak ti mama hovorila, že si treba pred praním starostlivo všetko vybrať z…

Vo svete IT

Na Floride boli vypustené geneticky upravené komáre. V kontroverznom projekte má prsty aj známy filantrop

0 icon

Koncom apríla svet obehla správa okolo geneticky upravených komároch, ktoré by mohli nielen zredukovať populáciu komárov ako takých, ale zároveň by mohli v rozvojových krajinách dopomôcť k zníženiu prenosu rôznych závažných chorôb. V projekte má prsty aj známy, dnes už skôr filantrop, ako technologický magnát, Bill Gates. Ten v minulosti…

Globálna distribúcia MIUI 12.5 začína, majitelia tohto modelu obdržiavajú aktualizáciu ako prví!

0 icon

Zatiaľ čo doteraz sme v Európe o MIUI 12.5 mohli len snívať a dennodenne kontrolovať príchod aktualizácie, prvý model z portfólia Xiaomi už aktualizáciu získava. Ide o oficiálnu distribúciu systému, ktorá prichádza priamo od Xiaomi. A podľa portálu Xiaomiadictos.com pri globálnom vypúšťaní systému spoločnosť zvolila iné poradie ako v Číne.…

Kto zaujme miesto po LG na trhu so smartfónmi a prečo je jeho odchod pre nás všetkých zlou správou?

0 icon

Spoločnosť LG nedávno prezradila, že sa už čoskoro vytratí z trhu so smartfónmi. Stane sa tak k 31. júlu tohto roka. Okrem iného spoločnosť zverejnila aj finančné výsledky, z ktorých vplýva, že mobilná divízia je čiernou dierou na peniaze. Len v prvom kvartáli tohto roka, LG prerobilo viac ako 200-miliónov…

Microsoft obviňuje Google z monopolizácie online priestoru a z narúšania životaschopnosti tradičných médií

0 icon

V súčasnosti spoločnosť Google zohráva významnú úlohu v prípade mnohých firiem naprieč rôznymi oblasťami podnikania. Pritom existuje už len málo oblastí, kde neexistuje prienik medzi reálnym svetom a internetom. Dobrým príkladom sú média, ktoré sa postupne presúvajú do online priestoru. Microsoft kritizuje Google: „Google poškodzuje reklamný priestor“ Zástupca spoločnosti Microsoft,…

Facebook zablokoval reklamný účet Signalu. Ten ukazoval ľuďom, ako sociálna sieť využíva údaje o používateľoch

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že sociálna sieť Facebook zarába najmä na personalizovanej a dokonalo cielenej reklame. Nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že v prvom kvartáli tohto roka, každý používateľ v priemere, sociálnej sieti v súvislosti s reklamou vygeneroval 8,9 dolára. Je to hlavne vďaka tomu, že sociálna sieť zbiera o…

Armádny Magazín

VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu - relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

0 icon

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu 

Nebenzya v OSN jedným faktom ukázal, že západné krajiny opäť nechcú počuť o neonacizme na Ukrajine

0 icon

OSN, 6.máj 2021 (AM) – Vasilij Nebenzya, stály predstaviteľ Ruska pri OSN, vysvetlil reakciu Západu na príbehy obyvateľov východnej Ukrajiny o tom, čo sa v krajine po euromajdane vlastne stalo. Diplomat lamentoval, že európske krajiny opäť nechcú počuť „nepríjemné informácie“.   Účastníci udalostí z roku 2014 vystúpili na

Šéf ruskej rozviedky: "V Rusku si ľudia pamätajú na hrdinstvo slovenských vlastencov."

0 icon

Rusko, 6.máj 2021 (AM) – "Pamiatka na spoločný boj s fašizmom je spoločným mravným orientačným bodom pre Rusko a Slovensko, upevňuje priateľstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami," vyhlásil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby vonkajšej rozviedky RF Sergej Naryškin. &n

Ruger MAX-9 - nová, malá pištoľ na skryté nosenie

0 icon

USA, 6.máj 2021 (AM) – Poloautomatické pištole MAX-9 a MAX-9 Pro 9 mm rozširujú rad špecializovaných ručných zbraní určených na skryté nosenie zameraných na čoraz rozsiahlejší a vnímavejší americký trh, ktorý sa chystá čeliť priamym kontaktom s rešpektovanými konkurentmi, ako je Springfield Arm

Izrael zaútočil raketami na sýrske skladisko v Latakii. Video

0 icon

Sýria, 6.máj 2021 (AM) – Lietadlá Izraelského vojenského letectva zaútočili na skladisko plastových výrobkov v provincii Latakia, oznámila sýrska štátna agentúra SANA. Podľa informácií agentúry boli sýrske prostriedky protivzdušnej obrany nasadené pri odrazení izraelských r

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali