Právnik Ruhig ozrejmil zdôvodnenie trestu 40 mesiacov nepodmienečne za statusy na Facebooku

Slovensko 24. novembra 2016 (HSP/Foto: HSP)

 

Rudolfa Steigaufa odsúdil Okresný súd v Revúcej za jeho statusy na sociálnej sieti Facebook na 40 mesiacov nepodmienečne (viac TU). Odsúdený už pozná aj zdôvodnenie sudcu. Jednotlivé časti súdneho rozsudku pre našu redakciu ozrejmil právnik Roman Ruhig.

Na snímke Roman Ruhig
Na snímke Roman Ruhig

Rudolf Steigauf už pozná zdôvodnenie trestu 40 mesiacov nepodmienečne, na ktoré ho odsúdil Okresný súd v Revúcej. Ako sudca zdôvodnil výšku trestu?

Zdôvodnenie výšky trestu sa nachádza na strane 9 posledný odstavec a strane 10 (rozsudku, viď obrázok – pozn. red.). Súd vo svojom rozhodnutí neuviedol žiadnu argumentáciu, na základe ktorej by bolo možné zistiť intenzitu porušenia základných práv. V celom odôvodnení chýba poškodená strana, spoločnosť respektíve intenzita, ktorou by mohol obvinený so svojimi výrokmi poškodiť druhu stranu alebo spoločenské záujmy. Z tohto dôvodu je určenie výšky trestu nepreskúmateľné, nejasné a nezrozumiteľné.

Zarážajúce je, že súd vo svojom odôvodnení  konštatuje že: Pokiaľ v čl. 26 v ods. 4 Ústavy SR sa uvádza „slobodu prejavu možno obmedziť zákonom, v tomto prípade sa tak stalo Tr. zákonom – zákonom č. 300/2005 Z.z. v platnom znení, kde v ustanovení § 424 a § 423 prejavy, ktoré podnecujú k národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti alebo k hanobeniu národa alebo rasy, zverejnené obž. Rudolfom Steigaufom na facebookovom profile, kvalifikuje ako protiprávne – protizákonné konanie – ako trestný čin s určením sankcie.

Z uvedeného dôvodu preto súd rozhodol tak, ako je to uvedené vyššie i vo výrokovej časti tohto rozsudku, pretože konanie – prejavy obž. na verejnej Facebookovej sieti naplnili všetky zákonné znaky uvedených trestných činov“.

Mám zato, že trestnoprávna norma nemôže nahrádzať práva občanov na slobodu prejavu ani ju obmedzovať, kriminalizovať, ale musí sa dbať na normy súkromnoprávnej povahy teda Občiansky zákonník alebo inej právnej normy, ktorá nám zabezpečuje určité správanie. V tomto prípade ak obvinený je členom politickej strany SĽS a navrhoval vo svojich prejavoch zmenu zákonov, a to všetko v rámci svojej prezentácii na svojom osobnom profile  Facebook.  Mám za to, že je to úplne v súlade so zákonom o volebnej kampani politických strán a hnutiach. Prezentácia s obsahu statusov obvineného na Facebooku je zrejmá a jasne mierená na zmenu zákonov a tieto sú prezentáciou programu strany pre blížiace sa voľby, ktoré sa konali v marci 2016.

Nie je možné R. Steigaufa  postihovať  trestnou normou a teda kriminalizovať a obmedziť na slobode za to, že konal v súlade splatným právom a ešte k tomu konal tak, ako konali aj iní a nikdy neboli za to postihovaní. Práve tu ide o zásadu poznania právnej istoty, ktorá je jedným z princípov právneho štátu. Prejavuje sa tak pri tvorbe práva, ako aj jeho realizácií. Výsledkom procesu tvorby práva majú byť jasné, zrozumiteľné a určité právne normy. Pri realizácií práva vystupuje do popredia požiadavka, aby orgány pri aplikácií práva postupovali v obdobných situáciách rovnako, aby nedochádzalo k svojvôli.

Takže aj v tomto prípade ide skôr o svojvôľu sudcu nakoľko v takomto prípade by už museli byť pred odsúdením R. Steigaufa obmedzení na slobode aj  iní. Uveďme si napríklad niekoľko príkladov: Robert Fico taktiež svoju kampaň viedol verejne diskusie na cigánskej otázke  a obmedzovaní ich práv viď video:

Pričom sám súčasný predseda vlády Robert Fico v predchádzajúcom období  tvrdil, že: „My chápeme slobodu prejavu nie len ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Šírenie prejavu, to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií…“.

Detto tak isto konala aj Slovenská národná strana – SNS, ktorú dnes vedie Andrej Danko pochádzajúci z Revúcej a v súčasnosti je  predsedom Národnej rady SR. Strana SNS viedla mnohokrát svoju verejnú politickú kampaň s cigánskou kartou aj maďarskou kartou.

Predvolebná kampaň SNS v roku 2012
Predvolebná kampaň SNS v roku 2012

Medzi ďalšie strany môžeme zaradiť aj súčasnú opozičnú  Kotlebovu ĽSNS, ktorá trvalo kritizuje asociálov verzus cigánske etnikum.

Obvinený R. Steigauf tvrdli na svojich facebookových statusoch len to, čo aj iný politici, avšak s rozdielom, že oni to šírili verejnými masmediálnym médiami a získali na tom popularitu voličov, ktorá ich vystrelila do parlamentu a obvinený si totožný názor zavesil  v rámci svojho profilu na sociálnej sieti facebook a cca 40 jeho priateľov to s ním zdieľalo, čo ho následne vystrelilo pred trestný súd a odtiaľ do basy na 40 mesiacov podľa prvostupňového rozsudku Okresného súdu v Revúcej.  Nech žije Slovenská spravodlivosť!

Mám za to, že súdy sú povinné poznať všeobecné právo a nie len sa úzko špecifikovať na trestne právo lebo som trestným sudcom. Demokracia a právny štát musí zabezpečiť ochranu každého a musí dbať na zásady ultimaratio a  konať v zásadách  právneho štátu. V tomto prípade sa zásada ultimaratio ako keby stratila. Skôr ide o svojvôľu sudcu alebo diktát súčasnej politickej moci, a to tých, čo používali tie isté karty „cigánska a maďarská“.  Súd mal konať v zásade právnej istoty a právnej ochrany obvineného v zásade ultimaratio a nie odsúdiť obvineného a ešte k tomu vydať rozhodnutie, v  ktorom absolútne zlyháva  odôvodnenie po faktickej a právnej stránke a je intenzity, čo má za následok aj podľa môjho názoru, že ide o nezákonné rozhodnutie, ktoré bolo doručené obvinenému R. Steigaufovi.

Bez riadneho odôvodnenia vinný a jej intenzity nie je možné určovať výšku trestnej sadzby – spoločenská ochrana. Taktiež  vyložiť si právo tak, ako sudca v rozsudku uvádza, že Ústavu SR dopĺňa trestne právo a to v právno-neprávnej vete, že: „slobodu prejavu možno obmedziť zákonom“, v tomto prípade sa tak stalo Tr. zákonom – zákonom č. 300/2005 Z.z.

Ak takto budeme definovať slobodu prejavu, tak sme sa ocitli v diktátorskom neslobodnom štáte na likvidáciu nepohodlných občanov obmedzovaním na slobode v záujme vrchnostenskej elity a sudcovskej poslušnosti. Taktiež uprednostňovať trestnú normou pred netrestnou netrestnou normou nepoznali ani totalitné systémy. Slovensko sa týmto rozsudkom šmyklo späť do rokov 1935 Norimberských zákonov.

Ak Ústava SR garantuje slobody, tak ich treba aj rešpektovať a len vtedy môžeme hovoriť o demokratickom a právnom štáte.  Súdy  sa musia naučiť rešpektovať práva iných, právo slobody, slobody slova atď. Práve súd mal sledovať obsah výrokov obvineného na facebookovom profile a zistil by z gramatických skladieb viet, že obvinený nekonal v rozpore s trestným právom ale konal v súlade so Zákon o politických stranách a politických hnutiach, Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.  o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, kde práve táto norma upravuje v §2 ods.1 Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

Bohužiaľ v súvislosti s aplikáciou neurčitých právnych pojmov sa v rozhodovacej činnosti súdov stáva, že v odôvodnení rozhodnutia súd iba odcituje ustanovenia právneho predpisu a následne konštatuje, že „z uvedených ustanovení vyplýva“, že záver je taký a taký, prípadne že „na základe uvedených ustanovení bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia“. Tieto druhy rozhodnutí považuje judikatúra Ústavného súdu SR za „zjavne neodôvodnené“ resp. „nepreskúmateľné“. Právna teória uvádza, že je „nevyhnutnou podmienkou preskúmateľnosti sudcovského rozhodnutia…, aby súd vysvetlil každú jednotlivú úvahu jasným spôsobom, zrozumiteľným prinajmenšom pre právneho odborníka.“

Ústavný súd SR však často považuje nedostatočné zdôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu aj za prejav arbitrárnosti (svojvôle) v rozhodovaní súdu. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia neobsahuje úvahy (myšlienkové kroky, premisy), ktoré by dôkladne zdôvodňovali, prečo je skutkový stav tým prípadom, v ktorom možno právnu normu aplikovať, javí sa, že súd rozhodol bez dostatočných dôvodov, a teda rozhodol svojvoľne (arbitrárne).

 

V rozsudku sa uvádza, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva uviedlo, že pán Steigauf nepriamo podnecuje v podobe nepriamej výzva. Na základe akej skutočnosti sudca vyvodil, že ide o trestný čin podnecovania, ak stredisko hovorí o nepriamej výzve?

Táto otázka je skôr na sudcu. Ja môžem len povedať, že celé rozhodnutie je koncipované mnohými rozpormi, kde si sudca mnoho krát sám sebe odporuje, alebo ako sa hovorí sám si protirečí. V žiadnom prípade nie je možné hovoriť o podnecovaní. Veď adresát Facebooku nie je zákonodarný orgán a facebookova sociálna sieť slúži na úplne iné účely. Aj to by si mal samosudca, vrátane orgánov činných v trestnom konaním naštudovať, čo je cieľom Facebooku a nemýliť si to s verejným priestranstvom a masmediálnymi médiami. Facebook je o priateľoch a zdieľaní spoločných názorov. Ale dnes ako môžeme vidieť je už aj o špiónoch, ktorí vám léziu do súkromia a pod skrytými identitami  sa hrajú na priateľov a pritom vykonávajú činnosť rovnajúcej sa bývalej štb.

Podnecovaním z právneho hľadiska treba vnímať z pohľadu ustanovenia v trestnom zákone, a to: Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Ani v jednom prípade sa nedá hovoriť o podnecovaní či už priamom alebo nepriamom. Podnecovanie na trestný čin má úplne iný právny význam, právne znaky z pohľadu trestného práva, ako sa to snažili obe inštitúcie pomenovávať (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva; Okresný súd Revúca).

 

Sudca svoje tvrdenia podložil aj ochranou práv a slobôd rómskej menšiny. Pán Steigauf však upozornil, že niektorí si postavili svoje obydlia na cudzom pozemku. Sudca prihliadal aj na práva týchto poškodených?

Opäť táto otázka je skôr na samosudcu. Z môjho pohľadu určite som zato, že spoločnosť má chrániť bez rozdielu všetkých práva rovnako, teda aj rómskej menšiny a taktiež aj chrániť  práva majority. Všetci sme občania Slovenskej republiky a platia pre nás právne predpisy rovnako a nikto by ich nemal zneužívať len preto, že je minoritou alebo majoritou obyvateľstva. Avšak tu pri tejto otázke si treba rozobrať čo je právo, a čo je protiprávne konanie v spojení s vlastníckymi právami. Podľa Ústavy SR  Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ Z tohto je zrejme, že vlastník pozemku, na ktorom je postavená čierna, ale aj legálna stavba, ma právo mať pôžitky zo svojho majetku  t. j.  právnu ochranu – užívať svoj majetok. To znamená, že každý má právo, napríklad na primeraný nájom za pozemok od vlastníka stavby, ak nie je vlastníkom stavby a poozemku ta istá osoba.

Asi všetci by sme chceli vidieť sudcu, ktorý zdedil, kúpil pozemok a nemohol by ho riadne užívať, lebo mu jeho pozemok okupuje druhá osoba bez jeho súhlasu. Určite by hromžil viac ako dnes je ním obvinený R. Steigauf.  Je úplne jedno či koná nezákonne a obmedzujúco Róm alebo iná osoba, je potrebné konať voči všetkým, ktorí nekonajú v súlade s platným právnym poriadkom. Určite aj sudca by podnikol kroky, aby si vedel vyriešiť svoje vlastnícke práva, vlastniť a užívať svoj majetok (pozemok) v súlade s právom vlastníka pozemku a brať s neho plody.

Je zásadnou chybou, keď samosudca nedokáže realizovať správnu úvahu s argumentačným odôvodnením rozsudku. Obvinený pritom, len poukázal na skutočnosť, že práve v našej spoločnosti sa táto otázka nerieši temer štvrť storočia t.j. od kedy sme Slovenskou republikou. Pripomenul len vo svojom facebookovom statuse skutočnosť, čo je už dávno celej spoločnosti známa, avšak politické strany v parlamente sa ňou dôsledne nezaoberajú. Tu je vidieť, že samosudca sa nesnažil chrániť práva odsúdeného a byť objektívny, ale svojvoľne a až  zaujato sa snaží argumentovať, aby skôr poškodil a obvinil  R. Steigaufa.

 

Zdôvodnenie sudcu už teda poznáte. Aké kroky budú nasledovať teraz?

No ak poznáme takýto rozsudok, ktorý obsahuje v texte: „Z uvedeného dôvodu preto súd rozhodol tak, ako je to uvedené vyššie i vo výrokovej časti tohto rozsudku, pretože konanie – prejavy obž. na verejnej Facebookovej sieti naplnili všetky zákonné znaky uvedených trestných činov“.

Určite doplníme doterajšie podané odvolanie, ktoré bolo podané na poslednom súdnom pojednávaní 5. októbra 2016 priamo do zápisnice na súde tzv. blankytné odvolanie. Písomný rozsudok nespĺňa podmienky zákonného rozhodnutia, a to pre viacero dôvodov. Nerozoberá znaky uvedených trestných činov a pritom sudca v rozsudku tvrdí, že rozoberá. Sudca tvrdí že boli naplnené všetky znaky uvedených trestných činov, no však v rozsudku ich neodôvodňuje, pričom chýba stále skutková podstata trestného činu.  Z tohto dôvodu je takéto rozhodnutie nejasné a nezrozumiteľné a tým aj nepreskúmateľné.

Chýba presne definovaný objekt  trestného činu, ktorým sú hodnoty alebo záujmy, proti ktorým smeruje trestný čin (napr. Záujem na ochrane osobnej slobody, záujem na ochranu majetku. Z rozsudku nie je zrejmá objektívna stránka trestného činu charakterizujúca spôsob spáchania trestného činu a jeho následky. V celom rozsudku sú nejasné  a neodôvodnené obligatórne znaky skutkovej podstaty trestného činu. Nie je špecifikovaný zobjektívnej stránky trestného činunásledok a príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi konaním a následkom. Chýba subjektívna stránka trestného činu, ktorá charakterizuje trestný čin z hľadiska psychiky páchateľa. Chýba opis, skúmanie subjektívnej stránky trestného činu, zavinenie.

V rozsudku sa samosudca absolútne nezaoberal či existuje zavinenie a aké formy zavinenia prichádzajú v úvahu: úmysel a nedbalosť. Z pohľadu teórie práva chýba kvalifikácii úmyslu obvineným spáchať trestný čin, ktorý sa delí na úmysel priamy (Dolusdirectus) a úmysel nepriamy (Doluseventualis) alebo nedbalostný čin, ktorý sa delí na nedbalosť vedomú (culpaluxuria) a nedbalosť nevedomú (culpanegligentia). V rozsudku sa  s takouto analýzou nestretávame. Už po prvých čítania písomného rozsudku je zrejme, že rozsudok je nepreskúmateľný, nezrozumiteľný a tým nezákonný.

Samotný rozsudok má ďalšie zásadné chyby, je nepodpísaný samosudcom, ktorý rozhodoval vo veci samej. Súd nesplnil v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote doručenie písomného rozsudku od jeho vyhlásenia. Rozsudok nemá uvedený dátum jeho písomného vyhotovenia a uvádza len dátum 5. október 2016 t.j, deň vyhlásenia rozsudku.

Aby som odpovedal aj na tu druhu časť otázky, aké budú ďalšie kroky zo strany obvineného. Určite rozoberieme a rozanalyzujeme celý rozsudok tak, aby bolo zrejme, kde boli porušené práva obvineného počas celého konania vrátane OČTK až po prvostupňové nezákonné rozhodnutie Okresného súdu Revúca. Doplníme už tak podané odvolanie o doplňujúcu ďalšiu právnu a faktickú analýzu a budeme žiadať odvolací súd, aby zrušil predmetné rozhodnutie – rozsudok a zbavol R. Steigafa všetkých obvinení.

 

Ako na samotné zdôvodnenie sudcu reagoval pán Steigauf?

Relatívne kľudne nakoľko od samotného sudcu  nič  pozitívneho  neočakával, čo by mohlo zmeniť vyhlásený rozsudok s písomnou verziou rozsudku v prospech  obvineného. Rudo sa cíti byť nevinný a veríme, že aj odvolací súd zruší predmetný rozsudok.


 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť vodiči MHD, taxikári či predavači

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť ďalšie vybrané skupiny ľudí. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Očkovacou látkou Astra Zeneca sa okrem učiteľov budú môcť dať zaočkovať aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci…

Demonštranti v uliciach Tuniska žiadali národnú jednotu a politickú stabilitu

0 icon

Tunis 27. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hassene Dridi)   Tisíce podporovateľov tuniskej vládnej umiernenej islamistickej Strany obnovy (an-Nahda) sa v sobotu v hlavnom meste Tunis zúčastnili na "pochode na obranu demokratických inštitúcií", informovala agentúra DPA Demonštranti žiadali "národnú jednotu" a "politickú stabilitu", píše DPA s odvolaním sa na tuniskú tlačovú agentúru TAP.…

Kotleba si myslí, že vojaci budú nasadení preto, že „vláde vadí, že policajti v dvojčlenných hliadkach sú príliš ľudskí“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V sobotu unikli do médií údajné vládnou pripravované sprísnené epidemické opatrenia, ktoré budú pravdepodobne platiť od 8. marca 2021. V rámci vymožiteľnosti opatrení sa navrhuje aj to, aby dodržiavanie zákazov kontrolovali aj príslušníci Ozbrojených síl. Špekulácie o tom, že po novom budú opatrenia…

Od Antarktídy sa odtrhol ľadovec veľký ako metropolitná oblasť Londýna

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-British Antarctic Survey)   Blízko britskej výskumnej stanice Halley sa od Antarktídy odtrhol veľký ľadovec. Ako uvádza spravodajský web BBC, jeho rozloha sa približuje veľkosti metropolitnej oblasti Londýna V súčasnosti sa na spomenutej základni na ľadovom šelfe Brunt nenachádzajú žiadni výskumníci, takže odtrhnutie ľadovca nepredstavuje žiadne…

Médiá sa dostali ku informáciám, aké nové opatrenia majú platiť od 8. marca. Pripravte sa na povinné respirátory či zrušenie niektorých výnimiek v rámci zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zatiaľ neinformoval o konkrétnych záveroch rokovaní so skupinou odborníkov, ktorých si pozval na Úrad vlády začiatkom tohto týždňa, a ktorí majú určiť ďalšie smerovanie krajiny vo vrcholiacej pandémii. Niektorým médiám sa ale podarilo zistiť údajné pripravované opatrenia, ktoré majú vstúpiť…

Podľa názoru Melichera zo Smeru koalícia pri núdzovom stave „znásilňuje ústavu“. “ Parlament, ako zástupca ľudu, má dnes len rolu štatistu“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Člen vedenia Smeru-SD Igor Melicher poukázal na diktátorské metódy vlády Igora Matoviča v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu kvôli pandémii koronavírusu. Melicher sa o spôsobe predlžovania núdzového stavu na Slovensku rozpísal začiatkom tohto týždňa, keď prirovnal vládu Igora Matoviča ku režimu čilského vodcu…

Bezpečnostná rada OSN vyzýva znepriatelené strany v konfliktných oblastiach, aby umožnili očkovanie ľudí

0 icon

New York 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) v piatok schválila rezolúciu požadujúcu „trvalú humanitárnu pauzu“. Tá by mala umožniť nerušené dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaočkovanie miliónov ľudí v konfliktných oblastiach sveta Spojeným kráľovstvom navrhnutý dokument, na ktorom sa spolupodieľalo 112 krajín,…

Hlina: „Matovič sa v októbri ohlásil u Merkelovej s tým, že má geniálny nápad na záchranu sveta. Dopadlo to tak, že v 80-miliónovom Nemecku za deň na covid umrelo 369 občanov a na Slovensku 109“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, Úrad vlády SR)   Bývalý líder KDH Alojz Hlina pokračuje v kritizovaní svojho niekdajšieho politického kolegu a v súčasnosti premiéra Igora Matoviča z hnutia OĽaNO. Hlina pripomenul predsedovi vlády jeho vyjadrenia z jesene, kedy okrem iného tvrdil, že plošné testovanie antigénovými testami je "atómová…

Poprad aj Slovan prekvapujúco prehrali, lídrom tabuľky je Zvolen, Michalovce dosiahli už desiaty triumf za sebou

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Súboje 42. kola slovenskej hokejovej extraligy priniesli hneď niekoľko prekvapení. Tým prvým bola prehra lídra tabuľky HK Poprad na zvolenskom ľade s "domácim" tímom HC '05 Banská Bystrica 3:4, ktorá "kamzíkov" pripravila o prvú priečku. Zaváhanie Popradčanov totiž využili Zvolen a triumfom 4:1…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac. Zatvoria sa školy a škôlky, na dodržiavanie obmedzení má dohliadať armáda

0 icon

Praha 27. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Boli Izraelčania zadržaní 11. septembra 2001 špióni ?

0icon

Biela dodávka Milióny  ľudí sledovali  zábery útokov na WTC a tí, čo ich videli, na ne nikdy nezabudnú. Aj domáca pani z New Jersey bola v to ráno svedkom čohosi, čo napokon skončilo vyšetrovaním piatich mladých Izraelčanov, s možnou nadväznosťou na izraelskú tajnú službu. Istá žena, budeme jej hovoriť Mária,…

Peter Švec

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

0icon

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Ivan Holek

O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

0icon

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme…

Marek Brna

Národ, čo chce opraviť

0icon

V školskej lavici som si všimol obraz nad tabuľou. Gustáv Husák. Keď som z vysielania televízie dokázal vydedukovať, že je Slovák, prekvapilo ma to. Hovoril po česky, ale zle. Tak v tomto 15 miliónovom národe je čelný predstaviteľ Slovák... To je fajn, bol som spokojný. Ale v Prahe som sa…

Ľudovít Gunčaga

Komu nezahral klavír a husličky v nedeľu doobeda v rozhlase RTVS

0icon

Každú nedeľu dopoludnia slovenský rozhlas RTVS v relácii "Encyklopédia spravodlivých", predstavuje príbehy záchrany príslušníkov istého etnického pôvodu, občanov 1. Slovenskej republiky pred deportovaním v období 2.svetovej vojny. Takto rozhlas RTVS od roku 2014 odvysielal stovky relácií, v ktorých spravodlivosť, aj keď zaiste ušľachtilá, je spojená takmer výlučne s konaním v prospech…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Toto je Rusko! Tieto divné veci zažiješ iba tu

0 icon

Legendy hovoria, že pod hrubou vrstvou ruského snehu žijú vážni ľudia, ktorí sa nikdy neusmievajú, spávajú s medveďmi a nosia ťažké kožušinové kabáty. No legendy nikdy nie sú pravdivé. Realita v týchto studených krajinách je oveľa zaujímavejšia a zahŕňa kúpanie v ľadovej vode či stavanie snehuliakov na diaľniciach. Chceš sa pozrieť, ako…

10 dôvodov, prečo je prilba naozaj dôležitým ochranným prvkom

0 icon

Je viac ako jasné, že prilby majú svoje opodstatnenie, či už v športe alebo na stavbe. Napriek tomu si dovolíme opäť zdôrazniť, že nasadiť si prilbu na hlavu je to najlepšie, čo môžeš urobiť! Neboj sa, momentálne ti nič nehrozí, keďže sedíš doma za počítačom (keď to čítaš z mobilu,…

Záhadná krajina Vinland a mapa Vikingov

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z dielne našej redakcie, kde sa spoločne pozrieme na záhadnú krajinu Vinlad, ktorá je označená na pergamene popri Islande a Grónsku. Po objavení v roku 1957 mapu získal magnát Paul Mellon (žil a pôsobil v rokoch 1907 až 1999), ktorý ju následne daroval Yalovej univerzite v USA. Odborníci o dôveryhodnosti mapy…

Vo svete IT

Mobilná satirická hra „Testovič: atomovka na hnusobu“ vám určite vyčarí úsmev na tvári

0 icon

Aktuálna zložitá pandemická situácia na Slovensku, ale aj v Česku takmer určite ide hore krkom väčšine z nás. Keďže sme ale technologický portál, nebudeme do tejto témy príliš hlboko „zabŕdať“ a radšej by sme vám chceli dať do pozornosti nedávny počin šikovných slovenských vývojárov, ktorý rozhodne stojí za vyskúšanie a…

Microsoft sa údajne pripravuje na predstavenie „nového Windowsu“. Prísť by mohol už čoskoro

0 icon

Spoločnosť Microsoft už niekoľko rokov pracuje na novej verzii operačného systému Windows 10, ktorá by mala byť určená pre menej výkonné zariadenia. Reč je o operačnom systéme Windows 10X logicky vychádzajúceho z klasického desktopového Windowsu 10, ktorý poznáme všetci. Na túto odľahčenú verziu čakáme už naozaj zopár rokov, keďže práve…

Huawei údajne rozmýšľa, že by sa vrhol do podnikania s elektromobilmi. Uvidíme elektromobil s logom spoločnosti?

0 icon

Huawei v priebehu posledných 2 rokov má čo to robiť, aby dokázal odolávať aktuálnym sankciám zo strany amerických úradov. Tie nabrali na obrátkach v priebehu minulého roka, kedy boli spoločnosti obmedzené možnosti nakupovania produktov od firiem, ktoré na ich výrobu využívajú americké technológie. Odhaduje sa, že tento rok spoločnosť bude…

Takúto rýchlosť distribúcie iOS 14 môžu Android používatelia závidieť. iOS 14 má toľkoto percent zariadení!

0 icon

Keď príde reč na rýchlosť distribúcie nových verzií Androidu, tak máloktorý používateľ povie, že je spokojný. Dôvodom je, že od oficiálneho uvoľnenia novej verzie operačného systému, častokrát ubehne od 6 do 18-mesiacov s výnimkou telefónov Pixel, kým si aktualizáciu nájdu prví používatelia vo svojich smartfónoch. Bohužiaľ je to spôsobené širokou…

Chrome už čoskoro bude využívať HTTPS protokol ako predvolený. Prečo je to skvelá správa?

0 icon

Vývojári internetového prehliadača Google Chrome v posledných rokoch aktívne pracujú na zvyšovaní bezpečnosti prehliadania internetu. Za spomenutie napríklad stoja rozšírené nastavenia bezpečnosti. Ide o takzvanú funkciu „Rozšírenej ochrany“. Tieto nastavenia umožňujú nastaviť ochranu pred škodlivými stránkami a ďalšími potenciálnymi hrozbami na internete. Samozrejme, nejde o 100% ochranu, ale aj napriek…

Armádny Magazín

Zahraniční agenti budú od marca napĺňať ruský rozpočet. Poďakovať za to môžu Spojeným štátom

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - V správnom poriadku Ruska sa uskutočnili zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zahraniční agenti v Rusku aktívne dopĺňali ruský rozpočet, píše Alexander Travnikov. Predpokladá sa, že teraz vo federálnom rozpočte bude dokonca samostatná položka príjmu.  

Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

0 icon

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne obja

Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

0 icon

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.  

Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

0 icon

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trv

Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

0 icon

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona M

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali