OTS: Absolventi stredných odborných škôl majú perspektívu

Bratislava 27. decembra (TASR-OTS) – Odborné školstvo na Slovensku chytá druhý dych. Dopyt po vybraných profesiách priamo od zamestnávateľov však tlačí na školy, aby prispôsobovali plán výučby tak, aby bol vhodný najmä pre prax. Na Slovensku preto odštartoval pilotný projekt zameraný na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania, ktorý vznikol pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Jeho cieľom je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – medzi zamestnávateľom a Strednou odbornou školou.

Projekt "Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce" je reakciou na aktuálny problém hrozby zaniknutia výučby niektorých dôležitých profesií pre nedostatočný záujem o tieto študijné odbory. Pritom, napriek vysokej nezamestnanosti, sú na slovenskom pracovnom trhu požadované odborné profesie, ktoré sú však neobsadené z dôvodu nedostatočnej vzdelanosti či kvalifikácie uchádzačov v danej oblasti. Záujem o štúdium na stredných odborných školách upadá, pretože majú imidž malej atraktivity a slabého uplatnenia v budúcnosti. Paradoxom je, že naše školstvo produkuje aj takých vysokoškolákov, ktorí sa nakoniec uplatňujú na týchto neobsadených pozíciách. Prejdú rekvalifikáciou a musia sa zaúčať v technických zručnostiach.

Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá hodnotí fakulty slovenských vysokých škôl, vo svojej aktuálnej správe z novembra 2013 okrem iného upozornila, že z našich vysokých škôl vychádza priveľa prevzdelaných ľudí, pre ktorých potom nie je na trhu dostatočný počet pracovných miest. Aj preto pracujú na miestach nezodpovedajúcich ich vzdelaniu. Ukazuje to, že náš trh práce je v porovnaní s priemerom Európskej únie veľmi deformovaný.

Teória je dôležitá, prax žiadaná

Dokazujú to aj skúsenosti z praxe. Riaditeľ SOŠ potravinárskej v Bratislave Jozef Horák tvrdí, že napriek veľkému uplatneniu absolventov SOŠ na trhu práce, je záujem o tieto školy nízky. Prikladá to istej nevedomosti rodičov o možnom uplatnení sa po skončení práve odborov zo SOŠ. "Rodičia si často myslia, že sa ich dieťa v živote lepšie uplatní, ak bude študovať na istej škole napriek tomu, že na ňu nemá. Problémom ‚všeobecných‘ škôl je to, že sú nastavené najmä na teóriu. Je tam tiež tlak na výučbu jazykov, pričom sa vôbec neberie do úvahy schopnosť absorbovať množstvo informácií žiakmi. V konečnom dôsledku je to viditeľné aj pri maturitných skúškach, ktoré žiaci nezvládajú najlepšie," upozorňuje.

Podľa neho je štúdium na SOŠ výhodnejšie z viacerých pohľadov. Na rozdiel od gymnázií sa pri výučbe na SOŠ sústreďujú na praktický výcvik, ktorý je pre žiakov užitočnejší. "Vzdelanie, ktoré ponúkame je na vysokej úrovni, zamerané najmä na praktický výcvik. Spolupracujeme však napríklad aj s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie organizovaním rôznych akcií, ktoré bývajú spojené aj s predajom výrobkov," hovorí Horák. Dôkazom kvality výučby sú okrem uplatnenia absolventov aj výsledky počas štúdia. "Napríklad na veľtrhu v Rakúsku naši žiaci predvádzali svoje zručnosti v súťaži pekárenských výrobkov a obsadili v medzinárodnej konkurencii 2. miesto."

Výučba musí reflektovať potreby zamestnávateľov

Hlavným cieľom projektu je, aby stredné odborné školy pripravovali dostatok mladých ľudí pre reálne zamestnanie, nie pre úrady práce. Rovnako dôležité je aj posilnenie a rozvoj spolupráce medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Úlohou projektu je priniesť na Slovensko overené riešenia, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu nášmu školstvu skvalitniť výučbu a tým lepšie reagovať na potreby zamestnávateľov. "Ak má byť vzdelávanie pre žiaka prínosom, mal by sa správne rozhodnúť, aké vedomosti a zručnosti je schopný rozvíjať štúdiom na strednej škole," hovorí František Tamašovič, riaditeľ SOŠ technickej v Šuranoch. Pritom však dodáva, že je nevyhnutné prispôsobiť obsah výučby potrebám jednotlivých odvetví hospodárstva či zamestnávateľom.

Štúdium na strednej odbornej škole si pochvaľuje aj jeden z úspešných absolventov SOŠ Andrej Dugovič, ktorý už 10 rokov podniká. Zameral sa nielen na potravinárstvo, ale napríklad aj reklamu či zdravú výživu. Vyštudoval SOŠ potravinársku v Bratislave, odbor mäsiar – údenár. Ako sám tvrdí, začínal od nuly. Po strednej škole sa rozhodol pre štúdium na VŠ v Nitre, na Fakulte ekonomiky a manažmentu. "Nikto nepovedal, že po ukončení SOŠ sa nedá študovať na vysokej škole. Ja som išiel študovať na VŠ s cieľom ďalej podnikať a rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť vo viacerých smeroch," hovorí Dugovič, ktorý začal s podnikaním už krátko po skončení SOŠ, kde využil práve vedomosti a skúsenosti získané štúdiom. "Výhodou SOŠ bolo najmä to, že v rámci štúdia sa striedala teória s praxou. To hodnotím pozitívne, pretože teóriu sme automaticky uplatnili v praxi a tá sa nám dostala do krvi. Myslím si tiež, že na rozdiel napríklad od gymnazistov sa študent SOŠ uplatní takmer všade, doma aj vo svete."

Milan Mandák, konateľ spoločnosti Masam, ktorá v priemyselnom parku vo Vrábľoch vyrába rezné náradie, tvrdí, že vo firme preferujú mladých absolventov stredných odborných škôl: "Vysokoškolskí absolventi sú pre nás oveľa menej výhodní – potrebujú aspoň dvojmesačné zaúčanie, čo nás stojí ďalšie peniaze." Aj keď absolventi SOŠ majú podľa Mandáka predstavu o tom, čo je strojárska výroba, Mandák súčasne upozorňuje, že naše odborné školstvo musí prejsť zmenami: "Učebné osnovy sú nepostačujúce, nereflektujú dostatočne technologický pokrok, ktorý neustále napreduje. Vo výrobe máme špičkový strojový park a študentom odborných škôl by určite nielen v našom prípade pomohlo, ak by s ním prišli do kontaktu ešte počas odborného vzdelávania." Milan Mandák je tiež presvedčený, že rodičia pri rozhodovaní o tom, na akú strednú školu by ich dieťa malo nastúpiť, mali rozhodovať aj pragmaticky: "Nie nadarmo sa traduje, že remeslo má zlaté dno. Začína to opäť platiť. A v časoch krízy môže zavážiť aj to, či financovať päťročné vysokoškolské vzdelanie. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku je aktuálne 803 eur. Počas piatich rokov je to zarobených takmer 50 tisíc eur."

Na potrebu väčšieho prepojenia vzdelávania s potrebami praxe reagujú zriaďovatelia stredných škôl – krajské samosprávy – centrami odborného vzdelávania. Na Slovensku je ich aktuálne 24. Ide o koncentráciu odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu s cieľom pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania. Proces podmieňuje optimalizácia stredných škôl. Napríklad v Bratislavskom kraji je nutné zmeniť súčasný stav, kedy na niektorých odborných školách existujú navzájom nesúvisiace odbory – napr. z 555 študentov SOU stavebného na Ružinovskej ulici je viac ako štvrtina zaradených v odbore autoopravár – mechanik. Títo študenti by v budúcnosti mali pôsobiť v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie automobilového priemyslu a pod.

Na Slovensku sa už uplatňuje aj duálne odborné vzdelávanie. Absolventi stredných škôl s technickým zameraním môžu od tohtoročného septembra v Košiciach bezplatne študovať v pilotnom projekte duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií. Trojročné vyššie odborné štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej je postavené na úzkej spolupráci medzi školou a firmou – v tomto prípade ide o T-Systems Slovakia. V nasledujúcich rokoch má táto forma spolupráce pokračovať na ďalších stredných odborných školách s cieľom čo najviac priblížiť vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy potrebám zamestnávateľov.

Aj od aktuálneho švajčiarsko-slovenského projektu sa očakáva, že prispeje k poklesu nezamestnanosti mladých pod 25 rokov. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba 7 percent. Obsah vzdelávania sa bude inovovať v prvom rade na základe potrieb zamestnávateľov a bude zohľadňovať nielen momentálny stav, ale aj ich očakávania do budúcnosti. To všetko za účelom prípravy žiakov SOŠ v súlade s aktuálnymi trendmi. Žiaci tak budú mať väčšiu istotu toho, že ich vzdelanie bude pre zamestnávateľov atraktívne aj po ukončení školy.

Ďalšie ciele projektu: – nastavenie obojstranne prospešného partnerstva na úrovni zamestnávateľ – sektor – stredná odborná škola; – identifikovanie požiadaviek zamestnávateľov na odborné vedomosti, zručnosti pre konkrétne profesie; – aktualizovanie štátnych školských vzdelávacích programov pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania; – posilnenie praktických foriem vyučovania priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov; – vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov pod vedením ktorých vykonávajú žiaci SOŠ praktickú prípravu v prevádzkach zamestnávateľa; – aktualizovanie normatívov materiálno-technického zabezpečenia pre daný odbor;

Do projektu sa zapojilo 10 škôl z rôznych častí Slovenska: SOŠ chemická Bratislava; SOŠ Nováky; SOŠ obchodu a služieb Levice; SOŠ Bratislava, Farského; SOŠ Kežmarok; SOŠ Bratislava, Račianska; SOŠ technická Šurany; Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov; SOŠ sklárska Lednické Rovne a SOŠ technická Prešov.

Projekt podporili partnerskí zamestnávatelia a organizácie: OSRAM Nové Zámky; Zväz elektrotechnického priemyslu; Nestlé; Bachmann; ABB; BIONT; Štátny ústav na kontrolu liečiv; UNIFARMA; Sloveca Sasol Slovakia; NOVARTIS; ROCHÉ; Cech pekárov a cukrárov; TATRAMETAL PP; BORDON, stavebná výroba; Salón Medea Styl; NEW LOOK; Vetropack Nemšová; RONA Lednické Rovne.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Kotleba popísal svoj boj s koronou: Vodka, bromhexin a horúci kúpeľ so soľou, to mi pomohlo! Panika okolo korony je podľa neho zámienkou na zavedenie nového svetového poriadku

0 icon

Bratislava 28. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot video)   Predseda ĽSNS, Marian Kotleba sa prednedávnom zrejme od svojho právnika nakazil koronavírusom. Kotleba po pár dňoch prehovoril ako bojuje s ochorením Covid-19. Tvrdí, že to nie je až tak zlé ako sa to prezentuje. Prezradil tiež čo mu podľa neho najviac pomohlo. Medzi…

Exulantka Cichanovská sa chce pomstiť prezidentovi Lukašenkovi zrušením hokejových majstrovstiev sveta v Minsku. IIHF jej nechce vyhovieť

0 icon

Minsk 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP/DPA-Kay Nietfeld, Pavel Neubauer)   Medzi národná hokejová federácia (IIHF) sa nemôže len tak vyviazať zo svojich zmluvných záväzkov voči Bielorusku a presunúť budúcoročné MS v hokeji z bieloruského Minska na nejaké iné miesto. Pre portál „sport.de“ to potvrdil generálny tajomník IIHF Horst Lichtner. Reagoval tak…

Daily Mail: Počet ruských ponoriek v Atlantiku berie dych

0 icon

Atlantik 28. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Počet ruských ponoriek pôsobiacich v severnom Atlantiku prudko stúpol, venuje sa tomu britský bulvárny denník Daily Mail, ktorý vymenováva ruskej ponorky, ktoré boli v Atlantickom oceáne spozorované Podľa denníka boli v blízkosti brehov Veľkej Británie spozorované ruskej ponorky triedy Akula (pozn. Klasifikácia NATO…

Orbán: Držíme palce prezidentovi Trumpovi k ďalšiemu víťazstvu

0 icon

Budapešť 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron)   Držíme palce prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi k ďalšiemu víťazstvu v prezidentských voľbách, povedal v utorok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po vyznamenaní odchádzajúceho veľvyslanca USA v Maďarsku Davida Cornsteina Podľa agentúry MTI Orbán odovzdal Cornsteinovi Maďarský záslužný kríž s hviezdou…

Szijjártó v Alžírsku: EÚ nedokáže zastaviť migráciu bez severoafrických krajín

0 icon

Alžír/Budapešť 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Európska únia nedokáže zastaviť migračnú vlnu bez spolupráce s racionálne zmýšľajúcimi severoafrickými krajinami, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok v alžírskom hlavnom meste po rokovaní so šéfom alžírskej diplomacie Sabrím Búkadúmom Podľa agentúry MTI Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko bude v…

Rozbila dvere, nadávala a vyhrážala sa policajtom: Za útok na policajtov počas núdzového stavu hrozí 21-ročnej žene až doživotný trest

0 icon

Trenčín 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Trest odňatia slobody až na doživotie hrozí 21-ročnej žene z Trenčianskeho okresu. Krajský policajný vyšetrovateľ ju obvinil z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková, žena mala pod vplyvom alkoholu udierať a následne rozbiť sklenenú…

Prezident Zeman sa stretol s kandidátom na post ministra zdravotníctva Janom Blatným

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Český prezident Miloš Zeman v utorok prijal kandidáta na ministra zdravotníctva, prednostu oddelenia detskej hematológie a biochémie Detskej nemocnice Fakultnej nemocnice v Brne Jana Blatného Podľa hovorcu hradu prezident Blatného vymenuje za ministra vo štvrtok dopoludnia. Na ceremoniáli sa zúčastní aj predseda českej…

Bolívijský súd zrušil zatykač na bývalého prezidenta Eva Moralesa

0 icon

La Paz 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marcos Brindicci)   Bolívijský súd zrušil zatykač, ktorý minulý rok vydal tamojší prokurátor na bývalého bolívijského prezidenta Eva Morelasa za údajnú protištátnu činnosť a terorizmus. Informáciu priniesla v utorok spravodajská stanica BBC Evo Morales rodnú Bolíviu opustil v novembri 2019 po tom, čo krajinou otriasli…

Americká pošta odporúča voličom poslať korešpondenčné hlasy do konca utorka

0 icon

Washington 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Tampa Bay Times-Douglas R. Clifford)   Poštová služba Spojených štátov (USPS) odporúča, aby voliči využívajúci hlasovanie poštou svoje hlasy poslali do utorka 27. októbra - týždeň pred volebným utorkom - s cieľom zabezpečiť, aby boli zarátané. Informovala o tom v utorok agentúra DPA Rôzne štáty USA…

Lavrov je v izolácii po kontakte s pozitívne testovanou osobou

0 icon

Moskva 27. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je v izolácii po tom, ako bol v kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na koronavírus. Šéf ruskej diplomacie sa cíti dobre, ale odloží svoje oficiálne cesty a stretnutia. Minister neuviedol, kto bola…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Bilský

Tak kto má pravdu – expert virológ alebo expert premiér?

0icon

Pred chvíľou som dopozeral tlačovú besedu našej pani prezidentky Z. Čaputovej po rokovaní s expertmi v súvislosti  s celoplošným testovaním (jej záznam tu). Jedna z otázok prítomných novinárov znela, či boli vládou správne resp. nezavádzajúco interpretované výsledky pilotného testovania. Prosím, pozorne počúvajte odpoveď experta (od 26:40). V stručnosti

Roman Bača

Švédsky covid-19 zázrak alebo cesta do pekla?

0icon

Média i na Slovensku sa počas tohoto roku viac ráz venovali špeciálnej stratégii Švédska v boji s corona vírusom. Ich taktika minimálnych zásahov štátu do života občanov vyvolala a stále vyvoláva sympatie u mnohých ľudí po celom svete, často i kresťanov a tento obdiv k ich ceste okomentovalo pochvalne aj…

Peter Švec

Strategické správanie? Nerobme to, čo chce nepriateľ aby sme robili. Pôsobenie proti prevahe. 8. časť.

0icon

Nie každý, kto sa tvári ako priateľ, nám chce dobre. Ale každý chce zaručene dobre sebe. Táto časť ukazuje aplikácie z teórie komplexnosti pri premiérovej vojne s COVIDom, u nás so strachom z neho. Reálna vojna je vojna ľudu so zákerný, pomstychtivým, panovačným, nemúdrym vládcom, posadnutým víziou víťazstva nad vírusom. Najprv fakty na…

Andrej Biras

Najdôležitejší týždeň v histórii SR. Vyzývam k neúčasti na dobrovoľnom testovaní!

0icon

Vláda si napriek výzvam expertov z radu lekárov a ďalších, ide hlavou proti múru. Chce celý národ testovať nepresnými ag testami. Počas vysoko infekčnej pandémie, kvôli tomu rozbehla logistickú akciu presúvania miliónov ľudí a zdravotného, a vojenského personálu. Protirečí si vlastným opatreniam. Vystavuje ľudí nebezpečiu nakazenia sa a falošnej istote…

Slavěna Vorobelová

Matovič likviduje ekonomiku a životy ľudí

0icon

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 14.10.2020 publikovala štúdiu, v ktorej sa na základe dát z cca 70 krajín z celého sveta uvádza, že nebezpečnosť resp. smrtnosť vírusu COVID-19 je násobne nižšia než sa pôvodne uvádzalo. Pôvodné čísla boli 3,4%, potom sa hovorilo o 1 % alebo 0,9%. V poslednej štúdii…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

0 icon

Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

Študentka omylom vytvorila nabíjateľnú batériu, ktorá vydrží 400 rokov

0 icon

Veľké mozgy menia svet a každá éra ich má niekoľko. Vedci každý deň využívajú svoj čas na experimentovanie a skúmanie, aby robili objavy, ktoré by mohli uľahčiť náš každodenný život a prispieť k lepšej spoločnosti. Vedci z Kalifornskej univerzity navrhli batériu, ktorá vydrží stovky rokov používania. Brilantná a zvedavá myseľ dokáže v…

Lietajúce taniere a mimozemšťania (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku s názvom Lietajúce taniere a mimozemšťania. Podobne ako v druhej časti, aj v tretej sa pozrieme bližšie na Roswellský incident. Friedman a Moore uskutočnili rozhovor s operátorkou teletypu (zariadenia fungujúceho na báze telegrafu a písacieho stroja, ktoré umožňovalo dorozumievanie na väčšie vzdiealenosti) Lindou Sleppyovou. V roku…

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Vo svete IT

Xiaomi Deerma DX700 – najdostupnejší vysávač od Xiaomi s rekordne nízkou cenou

0 icon

Portfólio vysávačov spoločnosti Xiaomi sa v posledných rokoch rozrástlo najmä o super výkonné ručné vysávače s množstvom moderných funkcií a neuveriteľne vysokým sacím výkonom. Cenovka najlepších modelov sa však vyšplhala nad niekoľko sto eurovú hranicu, čím sa vysávače značky Xiaomi oddialili od bežných spotrebiteľov. Najnovším prírastkom do rodiny vysávačov Xiaomi…

Čo sa deje v srdci čiernej diery? Tieto teórie popierajú existenciu singularity

0 icon

Čierne diery sú pravdepodobne najextrémnejšie objekty vo vesmíre. Neunikne im ani svetlo a v ich jadre sa nachádza singularita, nekonečne malý bod  s  nekonečne veľkou hustotou. V singularite zároveň prestávajú platiť pravidlá priestoru a času. Doteraz neexistuje nič, čo by dokázalo popísať túto singularitu, dokonca existujú teórie, ktoré tvrdia, že…

NASA oznámila jeden z významnejších objavov v spojitosti s Mesiacom

0 icon

Americká vesmírna agentúra, NASA, sa už viac ako týždeň pripravovala na veľké oznámenie. To bolo odhalené v pondelok a rozhodne stojí za to, píše portál futurism. Na Mesiaci bola po prvýkrát potvrdená voda, a to nie len vo forme ľadu, ktorý sa nachádzal vo väčších kráteroch. Inými slovami, voda dokáže…

Microsoft spomaľuje distribúciu novej aktualizácie Windows 10 20H2. Chce sa vyhnúť zbytočným problémom

0 icon

Operačný systém Windows 10 obdržiava každoročne dve veľké softvérové aktualizácie, ktoré prinášajú nové funkcionality a čiastočné dizajnové zmeny. Nie je tomu inak ani v tomto roku, pričom na jar bola väčšine používateľov sprístupnená nová aktualizácia nesúca označenie Windows 10 20H1. Medzi používateľmi je aktualizácia známa aj ako aktualizácia z mája…

Google pracuje na funkcii, pomocou ktorej si budete môcť v prehliadači Chrome odložiť nedočítané články na neskôr

0 icon

Vývojárska verzia prehliadača Chrome obsahuje vcelku zaujímavú funkciu, prostredníctvom ktorej si môžete jednoduchšie ukladať články, či stránky za účelom, aby ste si ich neskôr prečítali. Zatiaľ čo v súčasnosti si musíte článok, ktorý vás zaujal, uložiť  do záložiek, kde medzi „kopiacimi sa“ stránkami dochádza k chaosu, prípadne si ju môžete…

Armádny Magazín

Peklo z neba: Ruský nálet na výcvikovú základňu v Sýrii zabil takmer 80 pro-tureckých teroristov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - V marci, po niekoľkých týždňoch bojov medzi sýrskymi vojakmi a rebelmi podporovanými Ankarou v provincii Idlib (po začatí operácie Jarný štít), Ruský prezident Vladimir Putin a jeho Turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa dohodli na zásade prímeria, ako aj na zriadení spoločných rusko-tureckých hliadok pozdĺž diaľnice…

Americký Bell dodal polícii Poľskej republiky tri vrtuľníky Bell 407 GXis

0 icon

Fort Worth, USA, 27. októbra 2020 (AM) – Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že dodala Polícii Poľskej republiky tri stroje Bell 407 GXis. Poľská polícia je viac než 20 rokov tradičným zákazníkom Bellu. Úlohou týchto vrtuľníkov je pomáhať a chrániť obyvateľov, udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť…

Ďalší incident v Sýrii: Američanmi podporovaní ozbrojenci v Sýrii spustili streľbu na civilistov

0 icon

Sýria, 27.október 2020 (AM) - Na webe sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako proamerické sily SDF ("Sýrske demokratické sily") začali strieľať na civilistov v Sýrii. Incident sa stal včera v malom meste na východe krajiny - Garanij. Nespokojní s okupačným režimom SDF sa priazni

Veliteľ legendárneho Luhanského práporu „Prízrak“ - Alexej Markov zahynul. Video

0 icon

Luhansk, 26. októbra (AM) -  Pri nehode zahynul veliteľ 14. práporu územnej obrany „Duch“ podplukovník Ľudových milícií LPR, člen rady veliteľov Zväzu dobrovoľníkov Donbasu Alexej Markov (volacia značka „Dobry“).   Sibírčan, rodák z Omsku, absolvent školy fyziky a matematiky a univerzity v Novosibirsku, vyštudovaný jadrový fyzik, žil v

Cudzinecká Légia: Ako je to so zmenou identity pri vstupe

0 icon

Francúzsko, 27.október 2020 (AM) - Pre doplnenie znalosti francúzštiny, slovo "Légion" znamená vo francúzštine "MNOŽSTVO". Čiže skutočný, doslovný preklad názvu Légion étrangère by mal byť skôr "Množstvo Cudzincov" a nie Cudzinecká légia. Avšak Légia je už zaužívané pomenovanie a preto zostanem v tomto zaužívanom spôsobe.   Táto armáda vznikla už v…

Svetlo sveta

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

icon FOTO DŇA