Matica slovenská – staň sa opäť matkou svojho národa! (založenie Medicínskeho odboru)

Bratislava 16. mája 2021 (HSP/Foto:Matica slovenská)

 

Združenia slovenskej inteligencie KORENE vyzývajú Maticu slovenskú, aby sa na základe svojej dejinnej skúsenosti postavila na čelo národných síl a stala sa opäť matkou svojho národa

Matica slovenská
Budova Matice slovenskej

V súčasnej situácii morálneho, kompetentného a odborného katastrofálneho úpadku najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky by mala Matica slovenská založiť Medicínsky odbor MS. V ňom je treba sústrediť národne uvedomelé odborné zdravotnícke a lekárske autority, ktoré budú tvoriť alternatívu k opatreniam vlády SR. Ich cieľom bude vydávanie stanovísk a navrhovanie riešení aktuálneho stavu a zdravia slovenskej spoločnosti.

Už v roku 2017 predložili KORENE na medzinárodnej konferencii Iniciatívu dobrej vôle a nádeje – ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO (príloha výzvy) ako aktívneho prístupu k riešeniu zdravia slovenskej spoločnosti.

Len vzájomnosťou a spoločnými národnými silami je možné zabrániť súčasnej protihumánnej politike a ignorancii názorov lekárskych autorít aj zo zahraničia. Slovenský národ nevyhnutne potrebuje Maticu slovenskú práve v takýchto zlomových obdobiach a očakáva od nej, že si znovu vybojuje svoje miesto v jeho živote. Združenia KORENE jej budú v tom priateľsky, ochotne a odborne nápomocné.

Margaréta Vyšná

 

Celé znenie výzvy

 

Staň sa znova matkou svojho národa!

(Naliehavá výzva Matici slovenskej)

Nekompetentnosť vyplývajúca z pochybnej až podradnej morálnej aj odbornej úrovne súčasnej vládnucej koalície neposkytuje žiadnu záruku nápravy chýb a škôd, ktoré napáchala na telesnom aj duševnom zdraví občanov Slovenskej republiky a všetkých súčastiach nášho štátu. Právom to možno označiť hrozivým pojmom – všeobecný rozvrat.

Z toho vyplýva aj naše presvedčenie, že obracať sa na súčasnú vládnu garnitúru nemá žiadny zmysel.

Preto – ako už mnohokrát  – vyzývame našu najstaršiu, najzaslúžilejšiu a najvýznamnejšiu celonárodnú ustanovizeň Maticu slovenskú, aby využila svoju historickú skúsenosť a postavila sa na čelo národných síl ako ich zjednotiteľka a znovu tak získala svoju pôvodnú autoritu v duchu príkladu a odkazu jej zakladateľov.

Každá matka  – najmä však matka národa – má nezastupiteľnú povinnosť starať sa o svoje deti. Predovšetkým o základnú hodnotu a podmienku úspešného života, ktorou je zdravie.

Vzhľadom na skutočnosť, že MS má rôzne vedecké odbory a vzhľadom na súčasnú kritickú zdravotnú situáciu považujeme za nevyhnutné neodkladne založiť  „Medicínsky odbor MS“.  V tomto vedeckom pracovisku treba sústrediť národne uvedomelé lekárske a zdravotnícke autority, ktoré vytvoria odbornú alternatívu  k opatreniam súčasnej vlády a budú poskytovať stanoviská a návrhy riešení v oblasti ochrany zdravia slovenskej spoločnosti.

Ako príklad aktívneho prístupu k riešeniu problémov a zároveň inšpiráciu aj základ spolupráce všetkých národných síl ponúkame našu „iniciatívu dobrej vôle a nádeje“.   Iniciatívu – v predtuche budúcich ohrození – sme pod názvom „Za zdravé Slovensko!“  predložili už v máji 2017 na medzinárodnej konferencii „Prevencia IV“, konanej na Ministerstve zdravotníctva SR.

Hoci táto naša iniciatíva bola účastníkmi konferencie prijatá kladne, vtedajší minister zdravotníctva  T. Drucker ju ignoroval. Verme a najmä konajme tak, aby sa v súčasnej situácii    – tentoraz  spoločnými silami – program ochrany zdravia slovenskej spoločnosti presadiť podarilo!

Musíme spoločne prelomiť – v jeho podstate trestuhodne protihumánnu – politickú ignoranciu argumentov domácich aj svetových medicínskych autorít a zabrániť, aby sa z ľudského zdravia stal politický kapitál a obchodný artikel, čím je človek ponížený na úroveň štatistickej jednotky a účtovnej položky!

Náš národ od svojej matky – Matice slovenskej – nielen  oprávnene požaduje, ale v súčasnosti aj  nevyhnutne potrebuje, aby aktívne vstúpila do verejného života a znovu si vybojovala svoje nezastupiteľné miesto v živote slovenského národa. Naše Združenia slovenskej inteligencie KORENE jej v tom budú ochotne, nezištne, priateľsky a partnersky pomáhať svojimi odbornými kapacitami.

Sme presvedčení, že iba dôsledným a zodpovedným plnením si povinností matky národa si dokáže Matica slovenská znovu získať pôvodnú autoritu zjednotiteľky a ochrankyne národa, ako ju už jej zakladatelia nezmazateľne zapísali do slovenských dejín.

Tentoraz nech je to zápis do zdravého života a úspešnej budúcnosti!

Bratislava 15. mája 2021

Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE

Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus

Slobodná rada slovenského národa – obnovená SNR

 

Príloha: Za zdravé Slovensko (2017)

Za zdravé Slovensko

Iniciatíva zodpovednosti a nádeje

Stále sa zhoršujúci stav zdravia a celkový pokles úrovne životaschopnosti súčasnej populácie Slovenskej republiky prejavujúci sa jej starnutím a hrozbou vymierania – čo objektívne potvrdzujú vedecké dôkazy, klinické skúsenosti aj štatistické údaje – nás núti konštatovať, že prežívame krízový stav ohrozenia našich základných životných záujmov, ktorý  si  vyžaduje  neodkladné  zásadné  systémové  opatrenia. V tomto zmysle naliehavo

VYZÝVAME

štátne orgány a inštitúcie SR, všetky vedecké pracoviská, morálne a odborné autority zo všetkých oblastí nášho národnoštátneho života, aby všetky svoje sily, schopnosti a celý svoj tvorivý potenciál sústredili a zamerali na vytvorenie „Národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti“ – ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v našom štáte –  a uplatnili  svoj spoločenský vplyv   na jej presadzovanie  do života!

Hlavnou úlohou je – zastaviť súčasné negatívne trendy a navrhnúť riešenia na ozdravenie pôvodných prirodzených zdrojov našej vitality.

Cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na prijatie zásadných  systémových opatrení zabezpečujúcich náš zdravý vývoj a perspektívnu budúcnosť.

Dejiny ľudstva dokazujú, že tzv. konzumný životný štýl  v duchu  biblického „Po nás potopa!“ – založený na sebeckom pôžitkárskom parazitovaní a bezohľadnom ničení zdrojov – sa neosvedčil a každú civilizáciu doviedol  k úpadku , rozkladu  a zániku.

Antická kultúrna skúsenosť zakladateľov európskej civilizácie nám však ponúka aj nepomerne hodnotnejší a perspektívnejší vzor vyjadrený heslom „Mens  sana in corpore sano“ – „V zdravom tele zdravý duch“.

Záleží  na našom slobodnom  – a verme, že aj zodpovednom, správnom a múdrom – rozhodnutí, aký spôsob života uprednostníme.

V takýchto osudových situáciách, kde rozhodujeme nielen o sebe, ale aj o budúcnosti našich detí a celého národa, kľúčovú- a neraz aj určujúcu  – úlohu zohráva stav morálneho zdravia spoločenstva reprezentovaný  jeho hierarchiou hodnôt.

 

Ako základné podmienky úspešnosti celého ozdravného procesu a zároveň celospoločenské priority

NAVRHUJEME

  • Obnoviť náš pôvodný a overený – z našej tvorivej mentality prirodzene vyplývajúci – systém hodnôt založený na úcte k životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti
  • Rešpektovať prirodzenosť a zákony aj zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou
  • Využívať a rozvíjať predovšetkým vlastné materiálne aj tvorivé intelektuálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a nezávislosti ako jedinej spoľahlivej záruky skutočnej slobody
  • Podporovať normálnu, čiže funkčnú – svoje povinnosti si zodpovedne plniacu – rodinu a rast populácie s dôrazom najmä na jej kvalitu
  • Považovať výchovu detí – ako prípravu na život , formovanie ich osobnosti a všestranný harmonický rast a rozvoj– za najdôležitejšiu činnosť a povinnosť dospelých s rozhodujúcim významom pre budúcnosť spoločnosti
  • Spoločensky propagovať  a oceňovať  iba  skutočné  osobnosti,  morálne a odborné autority ako vzory života a pozitívnej  motivácie  najmä pre  mladú  generáciu…

 

Historická skúsenosť nám radí:

Múdry zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť… nezveruje cudzím, nepreberá cudzorodé ideológie, nepredáva vlastnú zem a jej zdroje, nevyháňa  svoje deti –  svoj najvzácnejší rozvojový potenciál – slúžiť cudzím, keď doma – po stáročiach zápasov v konečne už slobodnej vlasti – je práce „ako na kostole“ a uvedomuje si, že každá závislosť či dokonca odkázanosť vždy znamená aj stratu slobody a neraz aj dôstojnosti.

Pamätajme na to pri každom našom rozhodnutí!

Pretože celospoločenské zdravie je výsostne komplexný jav, vyžaduje si zásadné riešenia a  systémové opatrenia. Pri jeho ozdravení je účinná výhradne – podľa spoločne prijatých a záväzných pravidiel centrálne riadená spolupráca všetkých zainteresovaných a fakticky celého národa. Akékoľvek izolované čiastkové individuálne iniciatívy sú iba „nosením vody v koši“.

S vedomím, že „z nezdravých súčastí nemožno vytvoriť zdravý celok“, s poznaním, že „kto nedá prostriedky na prevenciu, ten sa pri naprávaní následkov nedoplatí“ a s presvedčením, že „našim najsilnejším nepriateľom sú naše vlastné slabosti“…

vyzývame všetkých občanov SR,      

aby  prekonali  svoju  pohodlnosť, ľahostajnosť  a  pasivitu  a  s dôverou  spontánne prijali navrhovanú „Iniciatívu  zodpovednosti a nádeje -Za zdravé Slovensko“ a aby  sa  – aj vo vlastnom záujme – aktívne  zúčastňovali  na  prekonávaní  súčasnej  krízy a považovali ju za jednu z prirodzených skúšok našej  národnej a občianskej zrelosti. Nech sa zároveň stane aj dôkazom nášho odhodlania a  schopnosti zabezpečiť pre nás aj budúce generácie zdravý, plnohodnotný, ľudsky dôstojný a  úspešný život a jeho perspektívnu budúcnosť.

ZÁROVEŇ OZNAMUJEME!

Nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. majdanizáciou pomerov v našom štáte, ktorá – ako to dokazujú tragické skúsenosti  iných – vedie iba k spoločenskému rozvratu a k  ďalším škodám a stratám.

Chceme vecným argumentačným spôsobom navrhovať , kultúrnym, ale dôrazným  spôsobom presadzovať a svojou všestrannou aktívnou odbornou  pomocou podporovať  výhradne tie konštruktívne systémové  opatrenia, ktoré nám pomôžu  spoločne obnoviť normálny stav životaschopnosti slovenskej spoločnosti, v ktorom si všetky súčasti nášho spoločenského organizmu budú zodpovedne plniť svoje povinnosti na prospech celku nášho národa a všetkých občanov  Slovenskej republiky.

Bratislava 29.marca 2017

Za výbory združení slovenskej inteligencie a Radu osobností

Akad. mal. Viliam Hornáček, predseda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bojovníčka Kučová vo finále v Gdyni odvrátila päť mečbalov, ale titul nezískala

0 icon

Bratislava 25 júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Slovenská tenistka Kristína Kučová sa nedočkala najväčšieho úspechu kariéry v podobe triumfu na turnaji hlavného ženského okruhu WTA. Vo finále dvojhry na antuke v poľskej Gdyni prehrala s belgickou reprezentantkou Marynou Zanevskou za 1:53 h 4:6, 6:7 (4) Oba sety mali podobný priebeh,…

Analytik Smatana predpovedá hororový scenár: „Pri šírení delta variantu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nezaočkujú tento týždeň!“

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri…

Pre požiare na Sardínii evakuovali stovky ľudí

0 icon

Miláno 25. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Tocco)   Taliansky ostrov Sardínia sužujú požiare, ktoré si cez noc vyžiadali evakuáciu takmer 400 ľudí. Z oblasti nehlásia mŕtvych ani zranených Hasiči informovali, že oheň zničil vo vnútrozemí ostrova niekoľko domov. Predbežný prieskum podľa civilnej ochrany naznačuje, že plamene spálili v okolí Montiferru viac…

Britskí daňoví poplatníci budú platiť za pandémiu desaťročia

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David Rose)   Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia COVID-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“. Poslanci vo výbore tiež skritizovali…

Kauza korupcie príslušníkov bezpečnostných zložiek pokračuje v stredu a vo štvrtok ďalším dokazovaním

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   V stredu 28. a vo štvrtok 29. júla by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal pokračovať súdny proces s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom G. a expolicajtom Ladislavom V. Podľa obžaloby dvojica žiadala úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa…

Mária Kolíková: V novele o COVID preukazoch ústavnoprávny problém nevidím. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať

0 icon

Bratislava 25. júla (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevidí žiadny potenciálny ústavnoprávny problém v novele o COVID preukazoch. Ak by sa ňou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR, neobáva sa, že by to skončilo "fiaskom" "Som presvedčená, že je tu absolútna proporcionalita medzi všetkými právami," uviedla ministerka…

Europoslanci: Plynovod Nord Stream 2 sa nikdy nemal dostavať

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Axel Schmidt, TASR-Martin Baumann)   Plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom na dne Baltského mora, sa podľa niektorých europoslancov nikdy nemal dostavať. Jeho projekt sa ale najnovšie aj s požehnaním zo strany Spojených štátov amerických dostáva do finále. Europoslanci to uviedli pre agentúru…

Saleziáni: Pápež hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta

0 icon

Bratislava/Košice 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Archiv PMD)   Pápež František hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta a ľudí, ktorí žijú na konci sveta. Uviedol to direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX v Košiciach don Peter Veselský, kde zavíta Svätý Otec 14. septembra "Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec…

Je to definitívne. Parlament schválil normálny život pre očkovaných a špeciálne opatrenia pre neočkovaných. Čakajú nás digitálne Covid pasy

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: Martin Baumann, Martina Kriková)  Parlament schválil diskrimináciu neočkovaných, ktorí sa nevyhnú špeciálnym opatreniam v prípade "zhoršenia situácie" Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná…

Peter Kovařík vysvetľuje, prečo prerušil zásah jednotiek zo Sobraniec, kvôli čomu došlo k zmareniu zatknutia dvoch kajúcnikov

0 icon

Bratislava 25. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala tak, ako jej to ukladajú interné predpisy, k danej situácii nemuselo vôbec dôjsť. Vyhlásil to policajný prezident Peter Kovařík Reagoval tak na tohtotýždňové úkony ÚIS v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť III.

0icon

V tejto časti si dovolím uviesť jednu z rôznych možných hypotéz, prečo môže byť „pandémia“ koronavírusu globálnym podvodom. Zároveň naznačím, že podľa politického liberalizmu sa politické konanie globálnej a národnej moci úplne vzdialilo od konania klasického obdobia kapitalizmu. Boj proti „pandémii“ koronavírusu je dostatočným príkladom toho, ako sa spoločnosť nemá…

Marián Tkáč

Komu slúži cirkev rímska i grécka? Kristovi či štátu, riadenému vakcínatormi?

0icon

Aj dnes – je nedeľa 25. júla – odzneli spoza ambón (to sú tie „kecpulty“ v kostoloch) výzvy, aby sa veriace ovečky ešte stihli zavakcínovať, aby neprepásli šancu byť blízko Františka. (Už dlhšie som nebol v bratislavskej Katedrále sv. Martina, a tak neviem, či na tamojšej ambone ešte stále svieti niečo na spôsob…

Boris Mesár

Tieto fašistické curvy hlasovali za APARTHEID

0icon

Mgr. Anna Andrejuvová Ing. Martin Fecko Ján Kerekréti Mgr. Peter

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie I.

0icon

Makroekonómia a jej peniaze sú rakovinou spoločnosti Peniaze sú virtuálnou realitou, ktorá sa rozprestiera po celej zemeguli a používa sa tak ako iné virtuálne reality, akou sú meter, volt, wat, °C a podobne. Na rozdiel od peňazí sú však tieto reality nemenné a verne zodpovedajú určitej realite vo fyzike. Pomocou…

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Pearl Harbor: Prekvapenie? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalšiu mini sériu článkov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá sa bude zaoberať jednou z najdôležitejších udalostí nielen druhej svetovej vojny. Tentokrát sa pozrieme na Pearl Harbor. Aj keď sme si istí o tom, že ste o tomto prístave a udalosti, ktorá sa v roku 1941 stala, počuli viac než dosť, predsa len sme presvedčení,…

TOP10+: Ako veľmi sa filmové hviezdy zmenili od svojej prvej úlohy?

0 icon

Keď hollywoodski herci začínajú svoju kariéru, sú plní nádeje a snívajú o sláve. Niektoré filmové hviezdy majú také jedinečné črty, že ich niekedy zbadáš aj v naozaj starých filmoch ešte ako deti. A aj keď ubehne niekoľko desaťročí, naši obľúbenci z filmových pláten vyzerajú temer rovnako. Alebo sa nám to…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0 icon

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Armádny Magazín

"Pás nestability" Lavrov vysvetlil ako sa západ snaží poraziť Rusko

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov poznamenal, že západné krajiny sa snažia vytvoriť okolo Ruska „pás nestability“. Lavrov poznamenal, že podnikajú pokusy o destabilizáciu situácie na hraniciach Ruska a susedných krajín, vrátane Bieloruska a Moldav

8 faktov falšovania zásluh Ruska v 2. svetovej vojne

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – V materiáloch na výučbu dejín vo Veľkej Británii niet rozdiel medzi nacistickým Nemeckom pod vládou Adolfa Hitlera a ZSSR pod vládou Josifa V. Stalina. Akoby si Briti nechceli uvedomiť rozdiel, že jeden koncentračné tábory rozkuroval a druhý ich hasil.   Oba štáty sú označené za agresorov, ktoré rozpútali 2.…

Irak potvrdzuje želanie zbaviť sa amerických jednotiek

0 icon

Irak, 25.júl 2021 (AM) – Na rokovaniach vo Washingtone iracká delegácia potvrdila, že Irak nepotrebuje prítomnosť zahraničného vojenského personálu, uviedol poradca krajiny pre národnú bezpečnosť Qassem al-Aaraj. Podľa neho „bude dátum 31. decembra zvláštny,“ uvádza agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na INA.   Vedúci tlačovej služby minis

"Lode nikdy nespúšťajú vlajku pred nepriateľom" Putin zaviedol nové nariadenia pre námorníkov

0 icon

Rusko, 25.júl 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o námornej vlajke krajiny. Zakázal všetkým ruským námorníkom spustiť vlajku pred nepriateľom. „Za žiadnych okolností,“ píše sa v dokumente.   Dekrét prezidenta zavádza nové nariadenie o námornej vlajke. Naznačuje tradí

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali